Anda di halaman 1dari 17

Definisi Mobiliti Sosial Mobiliti sosial merupakan pergerakan daripada satu tahap kelas sosial kepada tahap kelas

sosial yang lain. Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt (1992), mobiliti sosial dapat diertikan sebagai suatu gerak perpindahan dari suatu kelas ke sosial. Pendapat ini dipersetujui oleh S. A Wila Hucky (1982), yang menyatakan bahawa mobiliti sosial sebagai pergerakan individu atau berkumpulan dari suatu status ke status yang lain dalam masyarakat. Lebih lanjut mengenai mobiliti sosial ini dikemukakan oleh Kimball Young dan Raymond W. Mack, bahawa gerak sosial atau mobiliti sosial adalah suatu pergerakan dalam struktur sosial iaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencukupi sifat-sifat hubungan sesama individu dan hubungan antara individu dengan kelompoknya. Mobiliti sosial dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, iaitu upward mobility dan downward mobility. Upward mobility merupakan mobiliti atau perpindahan dari kelompok mayarakat yang berpendapatan rendah menjadi kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi. Manakala downward mobility pula ialah berlawanan dengan jenis mobiliti yang pertama. Downward mobility dirujuk kepada berpindahnya kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi menjadi masyarakat yang berpendapatan sederhana. Tujuan downward mobility ini tidak lain untuk menghapuskan jurang yang membezakan antara si kaya dan si miskin. Dari kedua-dua jenis mobiliti sosial yang telah disebutkan di atas, yang menjadi matlamat utama adalah terciptanya upward mobility pada masyarakat menengah ke bawah dan terciptanya downward mobility pada masyarakat menengah ke atas. Oleh kerana itu, pada tingkat elit, usaha yang dilakukan sekurang-kurangnya mencakupi empat hal dasar, iaitu penghapusan segala hal yang dapat menghalang terjadinya upward mobility, membantu semaksimum mungkin segala yang dapat mempercepatkan upward mobility, penghapusan segala hal yang dapat menghalangi terjadinya downward mobility, dan mengoptimumkan segala hal yang dapat mempercepatkan terjadinya downward mobility.

Jenis-jenis Mobiliti Sosial Terdapat tiga jenis mobiliti sosial, iaitu mobiliti vertikal, mobiliti horizontal, dan mobiliti geografis. Mobiliti vertikal ialah pergerakan perseorangan atau berkumpulan dalam masyarakat dari suatu stratum ke startum di atas atau di bawahnya. Atau dengan kata lain, mobiliti vertikal adalah perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang berbeza taraf atau status. Terdapat dua jenis pergerakan sosial yang vertikal iaitu yang ke atas (social climbing) dan ke bawah (social sinking). Pergerakan sosial ke atas mempunyai dua bentuk utama. Antaranya ialah pergerakan individu-individu yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, kedudukan sedia ada dan pembentukan suatu kelompok sosial baru dan ia ditempatkan pada darjat yang lebih tinggi dari kedudukan individu-individu pembentuk kelompok tersebut. Manakala mobiliti horizontal pula ialah pergerakan orang perseorangan dan kumpulandari suatu posisi lain dalam stratum yang sama. Atau dengan kata lain ialah suatu peralihan individu atau objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang setaraf. Bagi mobiliti geografis pula, ianya merujuk kepada pergerakan perseorangan atau kumpulan dari satu tempat secara geografi ke tempat lainnya. Perpindahan ini dikenali sebagai migrasi. Migrasi adalah perpindahan tempat tinggal seseorang dari suatu tempat ke tempat lain dan biasanya ada di luar batas administrasi. Disebabkan mereka tinggal di tempat baru, maka migrasi itu disebut migrasi tetap. Istilah ini dipakai untuk membezakan perpindahan seseorang ke suatu tempat yang sifatnya sementara dan pada suatu saat tertentu pulang beberapa waktu ke tempat tinggal yang tetap. Migrasi ini disebut migrasi sekular dan bersifat tidak tetap.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mobiliti Sosial Terdapat beberapa faktor yang menghalang terjadinya mobiliti sosial, iaitu sama ada melalui sistem kasta, kemampuan individu atau kemiskinan. Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt (1984), status dan kedudukan orang ditentukan oleh warisan nenek moyangnya, melalui sistem kasta. Merupakan contoh yang paling ekstrim dari masyarakat bersistem kelas sosial tertutup. Negara India mengamalkan sistem kasta dan pemerintahannya memberi ruang

kepada mereka berkasta untuk memperoleh jenis pekerjaan yang berstatus tinggi. Pemerintah berusaha untuk mengubah masyarakat negara India menjadi suatu masyarakat yang bersistem sosial terbuka. Bagi faktor kemampuan individu pula, menurut Paul B. Hortin dan Chester L. Hunt (1984), meskipun faktor struktur menentukan kedudukan tinggi dalam masyarakat, namun faktor individual yang banyak mempengaruhi siapa yang akan mencapai kedudukan yang tinggi. Walaupun dalam beberapa hal terdapat persamaan, namun orang cekap biasanya akan memperolehi pendapatan yang lebih besar daripada orang lain. Masih banyak hal yang tidak kita ketahui berkaitan dengan kemampuan. Memang benar bahawa tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama. Meskipun tidak mungkin untuk dapat mengukur kemampuan secara tepat, namun kita berpendapat bahawa perbezaan kemampuan merupakan faktor penyebab penting yang menentukan keberhasilan hidup dan mobiliti sosial. Manakala kemiskinan merupakan suatu gejala yang sering ditemui pada suatu masyarakat. Kemiskinan dapat ditakrifkan sebagai ketidaksanggupan individu atau sekelompok orang untuk dapat memenuhi dan memuaskan keperluan-keperluan asas materialnya. Dalam konteks tersebut, kemiskinan adalah ketidakcukupan seseorang untuk memenuhi keperluan primernya untuk meneruskan hidup serta meningkatkan hidup dan kedudukan sosial ekonominya. Sumber-sumber daya material yang dimiliki adalah sangat terbatas kerana ia sekadar mampu digunakan untuk mempertahankan kehidupan fizikalnya dan tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan demi meningkatkan kesejahteraan.

Manfaat dan Kerugian Mobiliti Sosial Terdapat beberapa manfaat dari adanya mobiliti sosial antaranya adalah adanya penyesuaian dari beberapa unsur yang berbeza dalam masyarakat sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi fungsinya dalam masyarakat. Proses penyesuaian tersebut dalam sosiologi disebut integrasi sosial. Integrasi sosial yang tercipta dalam kehidupan masyarakat adalah berupa keteraturan sosial seperti dalam kehidupan keluarga, bertetangga, bermasyarakat, beragama, dan sebagainya. Integrasi sosial sebagai kesan positif adalah disebabkan adanya mobiliti dalam kehidupan masyarakat yang perlu memenuhi syarat-syarat.

Pandangan yang menyatakan bahawa mobiliti merupakan sesuatu hal yang baik adalah bahagian etos demokrasi kita. Kita beranggapan bahawa suatu masyarakat yang bersistem sosial tertutup membatasi perkembangan keperibadian seseorang dan merugikan masyarakat, kerana tidak mendayagunakan sumbangan orang-orang yang cakap. Meskipun mobiliti sosial membolehkan masyarakat untuk mengisi kerusi jabatan dengan orang yang paling ahli dan memberikan kesempatan bagi orang untuk mencapai tujuan hidupnya, namun mobiliti sosial juga memiliki beberapa kerugian. Akibat negatif lain dari mobiliti sosial biasanya berupa konflik. Terdapat beberapa konflik yang dapat diklafikasikan, antaranya ialah konflik kelas sosial, konflik kelompok sosial, dan konflik antara generasi. Konflik kelas sosial adalah melalui pemberian kesempatan yang tidak sama dan diskriminasi kelas sosial akan menghalang orang-orang kelas rendah untuk mengembangkan bakat dan kemampuan mereka semaksimum yang mungkin. Sementara itu , di satu pihak, orang-orang kelas sosial atas yang memiliki banyak hak istimewa akan bebas dan memilih pekerjaan sekalipun tidak berbakat. Dengan demikian, sistem kelas sosial merupakan sistem yang tidak berfungsi dalam mendistribusikan kesempatan kerja dan sistem yang mensia-siakan bakat orang yang hebat. Manakala konflik kelompok sosial pula ialah secara horizontolnya, masyarakat dikelompokan berdasarkan ras, etnik, suku, agama dan lain-lain. Adanya kemajmukan seperti itu, apalagi bila masing-masing pihak berpijak berdasarkan diskriminasi dan prasangka, mampu mengakibatkan terjadinya konfli antara kelompok ras, agama dan konflik-konflik lain. Bagi konflik antara generasi, adanya ketidaksepakatan dalam memahami norma, nilai, dan tradisi masyarakat antara generasi tua dengan generasi muda akan mengakibatkan terjadinya konflik antara generasi. Hal ini kerana dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri telah mempengaruhi generasi muda dalam memberi penilaian terhadap objek material ataupun non-material.

Pendidikan dan Mobiliti Sosial Menurut pandangan fungsionalisme, pendidikan mempunyai peranan penting sebagai alat mobiliti sosial. Ianya berkait rapat dengan stratifikasi sosial. Pada hari ini, kedudukan kelas dan pekerjaan selalu menjadi pengukur mobiliti sosial. Peranan pendidikan sebagai mobiliti sosial sebelum kemerdekaan sangat terhad. Dasar pecah dan perintah Inggeris telah mengekalkan struktur stratifikasi masyarakat di mana anak-anak setiap kaum masih meneruskan pekerjaan ibu bapa mereka. Ibu bapa Melayu sebenarnya tidak mampu menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Peruntukan Inggeris kepada sekolah-sekolah Melayu sangat kurang jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah Inggeris. Ini menyebabkan ramai anak-anak Melayu tidak bersekolah. Hal ini adalah selaras dengan dasar-dasar Inggeris mahu menjadikan anak-anak Melayu sebagai petani seperti ibu bapa mereka. Keadaan yang sama juga berlaku kepada kaum India. Jika mereka tamat persekolahan pun, kebanyakan peluang adalah untuk menjadi buruh-buruh di jabatan kerajaan seperti di Jabatan Kerja Raya manakala selebihnya meneruskan kerja-kerja di ladang. Mereka yang bersekolah Cina pula, mobiliti sosial adalah terhad di lingkaran komuniti Cina sendiri kerana tiada peluang bagi mereka bekerja dengan pihak kerajaan British. Selepasa kemerdekaan, peluang-peluang untuk mobiliti sosial memang nampak ketara. Adalah diakui, Malaysia telah mengalami pembangunan ekonomi yang pesat sejak merdeka. Rakyat tempatan telah mengambil alih peranan-peranan yang dahulunya dipegang oleh pegawai-pegawai Inggeris. Sememangnya pendidikan menjadi asas dalam mobiliti sosial masyarakat Malaysia kerana kerjaya yang baik selalunya dikaitkan dengan pendidikan tinggi. Dengan fungsi pendidikan sebagai sebuah proses penyelesaian untuk menempatkan orang pada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, pendidikan menjadi agen utama dengan tujuan mobiliti sosial kerana di dalam mobiliti sosial yang terpenting adalah kemampuan dan keahlian seseorang. Akan tetapi, untuk memastikan pendidikan dapat mempercepatkan proses mobiliti sosial dalam sebuah masyarakat, tentulah ada beberapa prasyarat yang wajar dipenuhi.

Pendidikan Pada tahun 1988 Falsafah Pendidikan Negara / Kebangsaan telah dirasmikan dan disebut dalam Akta Pendidikan 1996 yang berbunyi: Pendidikan di Malaysia adalah usaha berterusan kearah memperkembangankan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri dan member sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Kepentingan negara supaya langkah-langkah untuk mencapai perpaduan nasional diperhebatkan sejak terjadinya peristiwa 13 mei 1969. Perubahan-perubahan teknologi dan industri yang semakin canggih memaksa kita mengemaskini pengetahuan supaya negara tidak ketinggalan dalam peradaran arus globalisasi yang begitu pastas menular kesemua negara. Pada abad ke -21 sudah memerlukan kita mengadakan persiapan-persiapan yang sewajarnya kerana pada zaman tersebut sangat berorientasikan teknologi maklumat. Melalui perkara inilah menjadikan negara kita bangkit melakukan atau melancarkan reformasi penddikan. Pendidikan bukan hanya proses pemindahan fakta dan maklumat tetapi merupakan proses peningkatan dan penyempurnaan diri yang tidak ada batasnya. Sehubungan itu, pendidikan merupakan proses belajar sepanjang hayat, lantaran manusia perlu mencari, mengembangkan dan memanfaatkan ilmu-ilmu yang ada sehingga ke liang lahad. Selain itu, pendidikan juga dilihat sebagai pembinaan insan secara menyeluruh, seimbang dan sepadu, proses membangun kesedaran dan nilai-nilai insaniah, proses menerapkan nilainilai murni dan luhur dalam diri atau fadhilah agar terpancar kebaikan pada diri manusia yang lain dan kepada alam sejagat.

Aspek- aspek rohani, intelek, emosi dan jasmani perlu dilaksanakan secara tegas untuk melahirkan pendidikan yang lengkap dan utuh dan hal ini bukanlah hanya retorik-retorik dalam dokumen rasmi sahaja. Aspek-aspek rohani merupakan intipati, aspek intelek merupakan alat yang amat mustahak untuk mencapai ilmu, aspek emosi menjana diri untuk bertindak dan aspek jasmani sebagai wadah. Aspek-aspek ini saling berhubungkait yang membolehkan pendidikan dilakukan secara meyeluruh, lengkap dan sembang dan sekaligus membina potensi insane untuk menjamin pembentukkan sahsiah yang seimbang, sepadu dan harmoni. Dalam konteks hindunisme, ilmu dan pendidikan dirujuk kepada pendangan rohani manusia. Dengan maksud lain, penekanan kepada usaha menerapkan dharma (nilai-nilai murni) dalam diri manusia supaya rohnya terangkat mencapai ketinggian darjat dan akhirnya ketahap nirvana. Manakala pendidikan dalam konteks islam seperti mana yang dinyatakan oleh Prof. Al Athiyah Al-Abrashy ialah untuk mengembangkan segala kebaikan (fadhilah) dalam diri manusia, perkara ini bertujuan agar fadhilah tersebut dapat menerangi dirinya dan alam. Maksud lain bagi penyataan Prof. Al Athiyah Al-Abrashy ialah seluruh fitrah insaniah perlu dibangunkan dengan selengkap dan seteguhnya. Prof. Al Athiyah Al-Abrashy juga menegaskan bahawa fungsi sebenar pendidikan adalah sebagai proses penerapan adab kedalam diri manusia. Pernyataan ini membawa maksud bahawa manusia yang terdidik adalah manusia yang beradab serta dapat mencapai keadilan, kesejahteraan, kemuliaan, hikmah dan al- falah. Seterusnya pendidikan dihuraikan melalui konsep pendidikan bersepadu. Dalam pendidikan sepadu mempunyai falsafahnya iaitu paradigma pendidikan sepadu memenuhi pengertian falsafah kerana ia dapat dijelaskan menurut pelbagai cabang falsafah seperti metafizik, epistemologi dan aksiologi. Dalam pendidikan sepadu mempunyai konsepnya. Konsep pendidikan sepadu ialah pendidikan sepadu bermaksud ilmu itu sifatnya satu dan bersepadu. Satu bermaksud ilmu itu hakikatnya ilmu Allah S.W.T. inilah yang dimaksudkan sebagai ilmu wahyu yang mesti diyakini tanpa sebarang keraguan. Manakala bersepadu pula bererti ilmu-ilmu yang

dihasilkan menerusi pemikiran manusia (sains tabii dan sains kemanusiaan). Pada hakikatnya, ilmu-ilmu akal adalah saling berkaitan dan tidak boleh dipisah-pisahkan serta mesti berpaksikan ilmu wahyu.

Berbeza dengan era globalisasi sekarang, pada realitinya didominasi dan dikuasai oleh pendidikan moden yang dipelopori oleh sistem pendidikan barat. Pemikiran pendidikan mereka lebih ditunjangi oleh fahaman liberal,demokrat dan secular. Melalui falsafah positivism yang berpaksikan semata-mata kepada sains emprikal sebagai asas ilmu. Pemikiran pendidikan ini adalah satu pendekatan yang menyingkirkan konsep agama, wahyu dan ketuhanan yang membolehkan akidah terpesong dan lari konsep pendidikan Islam. Mengikut pengertan yang umum, pendidikan ialah proses perwarisan masyarakat ataupun usaha untuk menyediakan masyarakat pada masa akan datang. Dalam konteks islam dari sedut epistemologi pula definasi pendidikan perlu diperhalusi lagi dimana, dibahagikan kepada dua aspek iaitu proses dan kandungan. Dari segi proses, pendidikan ialah proses petitisan ilmu kedalam diri insane. Dalam definisi ini, penekanan ialah proses, sedangkan proses sebagai cara adalah kurang penting jika dibandingkan dengan kandungan pendidikan (ilmu) yang dipentingkan. Maka definisi pendidikan lebih tepat iala ilmu yang dititiskan kedalam diri insan. Terdapat juga beberapa definisi pendidikan mengikut tokoh-tokoh tersohor. Antaranya ialah plato mengatakan pendidikan ialah proses membentuk individu yang berakhlak mulia dan tujuan pendidikan ialah member latihan moral kewarganegaraan yang baik. Aristotles pula mendifinisikan ilmu yang bersifat etikal dan politikal bertujuan memberikan setiap warganegara peluang untuk mencapai kebahagian hidup. Manakala mengikut Jean Jacques Rousseu, pendidikan ialah suatu proses yang berterusan, melibatkan segala kebolehan semulajadi serta lahir dengan sendirinya mengikut kehendak dan peraturan semulajadi yang bermula sejak zaman masa kanak-kanak lagi. Terdapat juga beberapa tokoh mengemukakan definisi meraka, antarnya ialah Mohammad Quth menyatakan pendidikan ialah proses membentuk manusia secara menyeluruh dan

seimbang, yang bertujuan untuk memperkembangkan potensi intelek fizikal, emosi dan rohani manusia ke tahap kesempurnaan. Mengikut Imam Al- Ghazali pula pendidikan ialah proses pendidikan hendaklah merangkumi aspek intelek, latihan jasmani serta pembinaan akhlak yang mulia, berani dan hormat menghormati.

Manakla mengikut As-Syalbani pula, pendidikan ialah bertujuan melatih manusia membuat persiapan bagi kehidupan dunia dan akhirat. Selain itu, Hamka pula mengatakan pendidikan ialah proses yang boleh membentuk tingkah laku yang baik, sikap yang berani serta budi pekerti yang mulia seperti merendah diri, sabar, menghormati orang tua dan sebagainya. Manakala terdapat definisi dari artikel Indonesia dimana menyebut pendidikan merupakan sebuah usaha yang sudah direncanakan, diprogramkan dan bersinambungan membantu pelajar mengembangkannya secara maksimun. Perkara ini, member kebaikan kepada tiga aspek iaitu kognitif, aspek efektif dan juga aspek psikomotorik. Aspek kognitif terdiri daripada enam elemen iaitu pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sistesis dan evaluasi. Manakala aspek efektif pula dipecahkan kepada lima elemen iaitu penerimaan, jawapan atau reaksi, penilaian, organisasi dan interlisasi. Seterusnya, aspek psikomotorik berkenaan dengan hasil pembelajaran ketrampilan dan kemampuan bertindak terdiri daripada enam elemen iaitu gerakan reflex, ketrampilan gerakan dasar, kemampuan perceptual, harmoni atau ketepatan, gerakan ketrampilan komleks dan gerakan eksresif dan interprektif.

Globalisasi

Globalisasi merupakan suatu istilah yang mula mendapat tempat perbincangan akademik pada awal 1990-an di Malaysia. Globalisasi dikatakan sebagai suatu istilah yang merujuk kepada perubahan dunia tanpa sempadan. Ianya dikatakan membentuk global village atau perkampungan global. Globalisasi dikatakan digunakan istilahnya pertama kali oleh Roland Robertson bagi merujuk kepada proses yang membolehkan pelbagai negara dan masyarakat di dunia berada dalam keadaan saling merangkumi dan mempengaruhi pelbagai bidang, termasuk budaya (Water 1995).

Definisi globalisasi adalah berbeza-beza bagi setiap sarjana. Dari segi proses, globalisasi bolehlah dikatakan sebagai satu fenomena sedunia yang muncul hasil dari cantuman pelbagai proses transnasional dan struktur domestik yang membolehkan ekonomi, politik, budaya dan ideologi sesuatu negara menerobosi atau menembusi sempadan negara lain (Abdul Rahman Embong 2000). Dalam hal ini, sistem pasaran terbuka menyebabkan wujudnya pelaburan asing yang masuk dalam sesuatu negara dan mengimpak dalam sisten negara tersebut.

Globalisasi juga merupakan suatu keadaan yang mewujudkan persekitaran baru dalam sistem kehidupan dunia. Proses globalisasi dikatakan suatu keadaan yang mengecilkan Mengikut Norani Othman (2000), ianya merupakan

jurang sempadan antara dunia.

pemampatan ruang dan masa dalam pelbagaian jenis perhubungan, pengangkutan dan interaksi antara manusia dengan negara-negara. Proses ini menurut beliau mewujudkan kesejagatan desa di kalangan umat manusia. Maka itu ianya kelihatan seperti memberi kelebihan kepada dunia pada hari ini yang mana perkembangan sistem itu sendiri memudahkan sebarang urusan menjadi mudah kerana skalanya kelihatan semakin mengecil. Ini yang menurut Keinichi Ohmae (1995) bahawa dunia menjadi tanpa sempadan, dan peranan negara sudah tidak berfungsi serta ketinggalan zaman (dalam Abdul Rahman Embong (2000)).

Dalam wacana perbincangan mengenai globalisasi, masih belum terdapat satu set teori yang mantap dan lengkap mengenainya. Umumnya, terdapat tiga pendekatan utama mengenai globalisasi. Pertama ialah tesis keras atau juggernaut yang dianjurkan golongan pendukung globalisasi atau hyperglobalizers dan mereka yang mengagungkan dunia pasaran bebas. Menurut mereka, satu bentuk ekonomi yang baru dan benar-benar bebas telah muncul dan oleh hal yang demikian, mereka beranggapan bahawa ekonomi nasional dan strategi domestik dalam pengurusan ekonomi nasional tidak lagi penting. Menurut mereka lagi, globalisasi ialah sesuatu yang tidak terelakkan, bahawa dunia sudah menjadi tanpa sempadan, Negara bangsa sudah tidak mempunyai fungsi lagi dan sudah ketinggalan zaman (Ohmae 1995).

Pendekatan yang kedua ialah pendekatan skeptik. Pendekatan ini ialah pendekatan yang menolak globalisasi. Golongan skeptik seperti Hirst dan Thompson (1996) menganggap globalisasi hanya satu mitos, tetapi satu mitos yang perlu. Mereka menegaskan bahawa apa yang terdapat ialah bukannya globalisasi tetapi pengantarabangsaan dan pelbagai negara di dunia tetap beroperasi sebagai sistem negara yang menggerakkan hubungan antara negara, atau antarabangsa.

Pendekatan yang ketiga ialah tesis lembut yang didukung oleh golongan transformationalist iaitu menurut Abdul Rahman Embong (2000), sebagai satu aliran yang menganggap bahawa globalisasi sebagai satu proses yang benar berlaku dan menjadi kenyataan serta mencirikan keadaan dunia pada hari ini. Pendekatan ini menolak idea globalisasi yang juggernaut sebagai sesuatu yang bersifat totalizing. Hettne (1997)

berpendapat bahawa, kecenderungan melawan globalisasi itu ada, malahan jalan keluar juga terdapat dalam pendekatan ini dengan melalui strategi dan inisiatif seperti perkembangan ke arah regionalism, dan masyarakat sivil.

Globalisasi dan Pendidikan

Globalisasi seringkali cenderung berkaitan dengan dasar keterbukaan ekonomi. Keterbukaan pasaran ini juga mengimpak institusi-institusi yang lainnya seperti aspek pendidikan misalnya. Umumnya, pendidikan merupakan salah satu agen perubahan masayarakat ke arah yang lebih baik. Namun begitu, dalam era globalisasi ini, ianya juga berubah dan

menimbulkan pedebatan di kalangan penyokong dan pengkritik berkaitan kesan negatif perlaksanaan dasar globalisasi seperti LDP dalam semua bidang dan bukan terhad dalam ekonomi sahaja. Dalam bidang pendidikan tinggi, manifestasi dasar-dasar globalisasi adalah dalam bentuk seperti pengurangan belanjawan dan partisipasi kerajaan terhadap institusi pendidikan tinggi, menggalakkan keterbukaan dan liberalisasi sektor pendidikan kepada kemasukan universiti dan kolej swasta serta antarabangsa. Tidak dinafikan, ianya

berorientasikan kepada kehendak pasaran, namun ianya mewujudkan juga ketidakadilan bagi mereka yang kurang berkemampuan.

Jelasnya, sebelum ini, kerajaan juga cenderung untuk mengubah dasar dan falsafah pendidikan tinggi negara agar ianya sesuai dengan keperluan dan kehendak semasa pasaran dan industri moden. Bersamaan dengan dasar lain pembangunan ekonomi, Malaysia juga telah melaksanakan usaha untuk menswasatakan pendidikan khususnya pendidikan tinggi. Malah universiti-universiti awam juga dikerah untuk memikirkan bagaimana mereka akan melaksanakan dasar pengkorporatan. Antara tuntutan utama dasar ini ialah memberi operasi agar ia mampu memperolehi pendapatan sendiri hasil dari kurikulum dan tawaran kursus bagi pelajar untuk memperolehi ijazah dan sijil masing-masing. Nilai wang telah diberikan kepada pendidikan tinggi yang dan ianya boleh dianggap tidak berbeza daripada produk kilang. Jelasnya, hasil daripada ini, ianya menjadikan pelajar sebagai bahan komoditi yang boleh memberikan universiti tempatan pendapatan untuk menampung kos operasinya.

Persoalan tentang nilai dan falsafah pendidikan itu mulai timbul. Falsafah merupakan sumber untuk membina peradaban, kemanusiaan melalui pebentukan peribadi dan intelek

yang mampu melihat, memahami dan menyesuaikan diri dengan perubahan dan pergolakkan masyarakatnya. Falsafah pendidikan pada asasnya adalah untuk melahirkan manusia yang mempunyai kemampuan untuk menakul, berfikir secara kritis, dan tegas membuat keputusan, bertanggungjawab, berani mengemukakan pandangan, dan bersedia mempertahankannya berdasarkan prinsip dan pemikiran. Walaubagaimanapun, dengan berlakunya modenisasi dan globalisasi, tuntutan yang bersifat pragmatis lebih ketara kelihatan.

Maka ini, cabaran yang wujud ialah bagaimana kerajaan dan para penggubal dasar untuk menggubal dasar yang bersesuai sesuai dengan orde global itu. Dalam hal ini, Norani Othman (2000), menyatakan seharusnya dasar-dasar pendidikan kebangsaan menyediakan asas-asas sosio budaya dan budaya kemodenan yang diperlukan oleh ekonomi moden khususnya dan persainagn ekonomi global amnya. Oleh yang demikian, beliau berpendapat, kerajaan seharusnya peka dan prihatin terhadap beberapa perkara penting dan semasa. Antaranya ialah membentuk dasar pendidikan yang bertunjangkan aspirasi falsafah moden, iaitu falsafah yang mengutarakan kemodenan budaya menjadi matlamat kebangsaan. Kemodenan budaya yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kemodenan yang dapat: 1. Melahirkan masyarakat moden, iaitu sebuah masyarakat yang mempunyai institusi, struktur, proses, amalan, dan orientasi nilai yang maju, dinamik dan sesuai dengan zamannya. 2. Membentuk budaya moden, iaitu budaya yang bukan sekadar dilengkapi dengan pengamal-pengamal sains dan teknologi dikalangan ahli-ahlinya. Malah, dikalangan rakyat jelata juga perlu terdapat manusia yang bersifat rasional lagi moden dari segi keseluruhannya. Ertinya, manusia yang mempunyai sikap dan pemikiran rasional

berteraskan pendidikan sains tabii serta kemanusiaan dan nila-nilai moral sejagat yang bersandarkan agama dan budaya yang refleksif lagi terserlah; 3. Mengasuh manusia moden, iaitu individu yang bukan sekadar moden dari segi pemikiran, sikap dan orientasi nilainya, tetapi juga individu yang diperteguhkan oleh warisan agama dan budayanya yang tersendiri dengan kepekaan dan toleransi terhadap kebendaan dan pluraslime insan. Keperibadian moden ini yang berteraskan kejatian budaya merupakan keperibadian yang merangkumi sifat, keterampilan dan sahsiah yang berbentuk rasional, tidak fanatik,

luwes, bertanggungjawab serta bersedia untuk bekerjasama, berperikemanusiaan, penyayang dan bertolak ansur. Individu tersebut sentiasa bersedia menyesuaikan diri dengan keadaan baru, mempunyai keluwesan dan daya tahan untuk menjalankan tugas dengan prihatin.

Selain itu, pendidikan dalam aliran agama juga merupakan satu lagi komponen sistem pendidikan yang perlu diberikan perhatian. Ianya adalah perlu bagi membantu masyarakat menangani globalisasi dan supaya tidak pula agama menjadi sebaliknya akibat dari globalisasi. Menurut Robertson, (dalam Norani Othman 2000), agama mempunyai satu sifat ketahanan dan pengekalan dalam situasi perubahan sosial. Ini bermaksud, agama tidak akan terhapus atau terketepi sebagaimana yang di dukung oleh teori sekularisasi. Malahan agama sentiasa diperlukan dalam menafsirkan keadaan yang sedang dialami mereka. Oleh itu, agama akan boleh melahirkan justifikasi yang bersifat negatif ataupun positif dalam situasi pertentangan nilai yang dibawa oleh arus globalisasi.

Hakikatnya, agama akan sentiasa diperlukan dalam dunia globalisasi. Oleh hal yang demikian, amat penting bagi sesebuah negara yang majmuk seperti Malaysia untuk secara mendalam memikirkan bagaimana sistem pendidikan boleh memainkan peranan memupuk perkembangan pemikiran agama yang bersifat toleran. Andaiannya di sini ialah, dengan penekanan kepada pendidikan agama yang konvensional melalui amalan ibadah, hukum dan peraturan boleh memenuhi jangkaan tersebut. Oleh hal yang demikian, pengisian kurikulum dan intelektual bagi sekolah aliran agama islam di Malaysia, perlu diperluaskan dan dipersuaikan dengan dasar pembagunan ekonomi dan pemodenan negara. Memperluaskan lagi peluang pendidikan aliran agama di peringkat menengah dan institusi pengajian tinggi tidak memadai tanpa dikaji semula secara mendalam pengisian intelektual dan kurikulum pendidikan tersebut.

KESIMPULAN

Secara kesimpulannya, kita dapat melihat bahawa pendidikan dan masyarakat merupakan dua item yang saling berkaitan antara satu sama lain. Tanpa pendidikan masyarakat tidak akan dapat mencapai keupayaan untuk memajukan diri dari segi intelek, rohani, emosi,dan juga jasmani. Matlamat keseluruhan pendidikan adalah hanya untuk melahirkan masyrakat yang berilmu pengetahuan, bertanggungjawab, berakhlak mulia dan mempunyai komitmen yang tinggi dalam setiap tugasan atau pekerjaan yang dilakukan.

Namun dalam masa yang sama kita haruslah mengetahui serba sedikit tentang perkaraperkara yang berkaitan secara lansung dengan pendidikan. Iaitu mobilisasi sosial, globalisasi, masyarakat dan juga pendidikan. Keeempat- empat item ini mempunyai definisi yang berbeza dari pelbagai sudut yang berbeza.

Walaubagaimana pun perkara yang menjadi tunjang dalam pendidikan bagi menjamin kesejahteraan masyarakatnya adalah tidak lain tidak bukan adalah agama. Agama merupakan perkara penting yang harus diambil peka dalam melaksanakan pendidikan dalam masyarakat ini. Ini kerana pada zaman kini pendidikan telah menjadi semakin sekular dan peranan agama telah menjadi semakin kurang dan hal ini menjadi kekangan dalam pendidikan mencapau matlamat sebenar.

RUJUKAN Abdul Rahman Embong. 2000. Wacana Globalisasi. Dalam Norani Othman & Sumit K. Mandal (pnyt). 2000. Malaysia Menangani Globalisasi: Peserta atau Mangsa. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Abdul Rahman Embong. 2000. Negara Bangsa Dalam Arus Globalisasi. Dalam Norani Othman & Sumit K. Mandal (pnyt). 2000. Malaysia Menangani Globalisasi: Peserta atau Mangsa. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan. Abdul Majid Khon. 2005 Hasan Shadily, Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia (Jakarta : Bina Aksara, 1983) http://ms.wikipedia.org/wiki/Masyarakat Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt (1992). Sociology. New York : McGraw- Hill Huky, S. A Wila (1982). Pengantar sosiologi. Surabaya : Usaha Nasional http://pakguruonline.pendidikan.net Kuliahkomunikasi.com/2008/06/definisi-opini-publik/

M. Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar : Teori dan Konsep Ilmu Sosial (Bandung : Refika Aditama, 1998),

Mohd Salleh Lebar, 1998. Sosiologi Sekolah dan Pendidikan. Selangor. Nurin Enterprise. Masyarakat Dan Pendidikan: perspektif Sosiologi Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999)

Norani Othman & Sumit K. Mandal. 2000. Malaysia Menangani Globalisasi: Peserta atau Mangsa. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Sociology of Education 2.Abdul Razak Ahmad 3.Rozita Abdul Latif 4.Didin Saripudin Yayasan Istana Abdulaziz

Tajul Arifin bin noordin. 1987 Waters, M. 1995. Globalization. London & New York: Routledge. Zarin Ismail . Fakulti Pendidikan. UKM

Anda mungkin juga menyukai