YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ………………………….. ……………………………………………………….. SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM …………………………….. NOMOR : …………………………………………..

TENTANG PENGANGKATAN GURU TETAP / GURU TIDAK TETAP DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM …………………………………….. Menimbang : Bahwa untuk kelancaran KBM dan peningkatan mutu pendidik an di ……………….., dipandang perlu mengangkat guru tetap / guru tidak tetap dan tenaga kependid ikan di lingkungan yayasan. Bahwa saudara namanya tercantum pada surat keputusan ini dipandang cakap dan mam pu memberikan pengajaran dan pendidikan di madrasah. Mengingat : Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidika n Nasional. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Keputusan Menteri Agama RI No. 368 Tahun 1993 Tentang MI, No.369 Tentang MTs , N o. 370 Tentang MA. Memperhatikan : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidi kan Islam ………………… Keputusan musyawarah pengurus Yayasan tanggal ……………………. MEMUTUSKANMenetapkan : Pertama : Mengangkat/mengangkat kembali/memindahkan/memberhentikan kepada : Nama : Tempat, Tgl Lahir : Pendidikan : Dalam tugas / jabatan : Status : GTY / GTT / Tenaga Kependidikan Terhitung mulai Kedua : Kepadanya diberi beban kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku d i madrasah. Kepadanya diberikan ………………………………… Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali apabila dikemu dian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Keempat : Asli surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untu k diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada Tanggal : …………………..

: ……. Januari 2008 Ketua Sekretaris

………………. Kepala MI 3. Pertinggal ……………… . Kepala Kandepag Kab. Pati 2. Tembusan Yth : 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful