Anda di halaman 1dari 1

Bismillaahir rohmaanir rohiim. Allahumma dzisshulthanil azhiim.

Wa dzil mannil qadim wa dzil wajhil kariim wa waliyyil kalimaatit tammaati wad daawaati mustajaabati aaqilil hasani wal husaini min anfusil haqqi ainil qudrati wannaazhirinna wa ainil insi wal jinni wa in yakadul ladziinna kafaruu la yuzliquunaka bi-abshaarihim lamma samiudz dzikra wa yaquuluuna innahu lamajnuun wa maa huwa illa dzikrul lil aalamiina wa mustajaabu luqmanal hakiimi. wa waritsa sulaimaanu daawuda alaihimas salaamu al waduudu dzul arsyil majiidi thawwil umrii wa shahhih ajsadii waqdhi haajatii wa aktsir amwaalii wa aulaadii wa habbib linnaasi ajmain Watabaa adil adaa wata kullahaa min banii aadama alaihis salaamu man kaana hayya wa yahiqqal qaulu alalkaafiriina waqul jaa al haqqu wa zahaqalbaathilu innal baathila kaana zahuuqaa. Wa nunazzilu minal quraani maa huwa syifaa-uw wa rahmatul lil muminiina. Wa laa yaziidu zhaalimiina illaa khosaaron. Subhaana rabbika rabbil izzati ammmaa yashifuuna wa salaamun alal murshaliina wal hamdu lillahi rabbil aalamiin.