Anda di halaman 1dari 8

Bab 1: Konsep Mengajar Sebagai Satu Profesion 1) Pengenalan; Kamus Dewan (2005) suatu bidang pekerjaan yang memerlukan

an pendidikan, kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. Profesion juga merujuk kepada suatu pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang penting. 2) Ciri-ciri Profesion; Merupakan perkhidmatan yang unik dan penting dengan matlamat yang jelas untuk masyarakat dan negara. Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan. Pekerja mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran ikhtisas mengikut satu tempoh masa tertentu. Pakar dalam bidang pekerjaan . Mempunyai kuasa autonomi semasa menjalankan tugas. Mementingkan mutu perkhidmatan. Berdedikasi dan tidak mementingkan ganjaran dalam menjalankan tugas. Pekerja terdiri daripada ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan kemasukan, mengawal mutu dan penyingkiran ahli. Mematuhi kod etika profesion 3) Konsep Profesional; Ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu profesion. Ornstein & Levine (1993) -4 atribut dalam suatu profesion: a) penguasaan ilmu yang mendalam b) kecekapan dan kepakaran dalam bidang c) kod etika d) kebenaran/persetujuan diberi kepada suatu profesion oleh masyarakat untuk beroperasi. 4) Konsep Profesion Perguruan dan Keguruan; Perguruan diertikan sebagai pengajaran (Kamus Dewan,1989) Keguruan diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru seperti peranan, tugas dan kelayakan sebagai guru (Kamus Dewan,1989). 5) GURU.PROFESIONAL VS. NON PROFESIONAL..; Guru Profesional; Mempunyai latihan ikhtisas dalam Latihan Perguruan. Mempunyai autonomi menentukan kaedah mengajar dalam bilik darjah. Menjadi ahli kesatuan yg menentukan kod etika sebagai panduan dalam segala aktiviti profesional. Guru adalah pakar dalam pendidikan. Pekerjaan guru adalah perkhidmatan yang penting kepada indidvidu dan negara. Guru Non Profesional; Tidak terhad kepada guru terlatih sahaja. Cth: guru sandaran, guru sementara Kemasukan ahli ke dalam profesion keguruan tidak sukar dan tidak banyak persaingan. Autonomi guru adalah terhad.

Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru sekiranya guru tersebut tidak mematuhi kod etika. Bukan semua guru diwajibkan menjadi ahli kesatuan 6) Ciri-ciri guru profesional (Abdul Shukor Abdullah,1998); Bersikap profesional Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori Berilmu Patuh dengan Kod Etika. Bermoral Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran Prihatin terhadap murid dan ibubapa Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid. Mempunyai kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. Memastikan suasana guru mengajar murid belajar dalam bilik darjah. Melahirkan persekolahan berwatak supaya murid mempunyai kekuatan ilmu, berpersonaliti sihat dan serba boleh. Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. Mempertahankan martabat profesionnya. Menunjukkan kesetiaan terhadap kerajaan, bebas pendirian & tidak berbelah bahagi. 10 Tret Guru yang Berkesan (McEwan,2002); Dorongan oleh misi dan passionate Positif dan benar Guru sebagai pemimpin With-it-ness Gaya Kepakaran dalam motivasi Keberkesanan pengajaran Pembelajaran kandungan Pintar Celik minda

7)

8) Model Guru Profesional -Mohamad Sani,1998) ; Sahsiah Bertaqwa Berakhlak Berperibadi mulia Komitmen Bersopan Positif Berkepimpinan Budaya ilmu Ketrampilan Merancang & mengurus p & p Memilih strategi Kemahiran teknologi Kemahiran generik Kemahiran kaunseling Menilai p & p Ilmu Isi kandungan Pedagogi Bahan Kaedah

9)

Teknologi Seorang guru diberi autoriti dalam aspekaspek berikut: Kaedah mengajar Kawalan sosial di sekolah Kawalan disiplin murid Hal-hal tingkah laku dan perkembangan murid GERKO Pembimbing kepada murid

Bab 2: Etika Keguruan dan Akauntabiliti Keguruan KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1) Konsep Etika: sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi. nilai moral yang baik / buruk masyarakat menganalisis, menilai, sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan. guru perlu menjaga kod etika demi status, akhlak dan maruah. Kod Etika Keguruan; Tanggungjawab terhadap pelajar mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar bersikap adil terhadap pelajar merahsiakan maklumat ikhtisas membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran menunjukkan cara berpakaian, pertuturan dan tingkah laku memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama. Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit. Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka. Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar, masyarakat atau negara Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungjawab,..... Menghormati masyarakat tempat berkhidmat. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat. Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru. Berusaha menunaikan tanggungjawab. Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan. Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.

10) Refleksi; Anda telah mengetahui bahawa terdapat beberapa ciri non profesional dalam profesion keguruan. Pada pendapat anda, apakah langkahlangkah yang boleh diambil untuk meningkatkan profesional keguruan? Gunakan alat pemikiran SWOT (Strength, weakness, opportunity, threat) bagi membantu guru melaksanakan pengajaran yang berkesan dan juga menyeronokkan.

2)

3) Akauntabiliti Guru; Konsep Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu Tanggungjawab kepada profesion perguruan Leslie Kaplan & William Owings (2001), akauntabiliti guru sebagai; kualiti guru kualiti pengajaran. Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat. Kemahiran interpersonal. Membentuk soalan penilaian. Pengurusan bilik darjah Memotivasikan pelajar Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Mengutamakan kebajikan dan keselamatan muridmurid. Bersikap adil dengan setiap murid. Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran. Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid. Akauntabiliti terhadap profesion Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid. Membantu rakan sejawat Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan. Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN. Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum. Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa. Memberi sumbangan sukarela kepada negara. 4) Integriti Guru; Integriti bermaksud wholeness atau completenesskesempurnaan Nillsen 2004, bermaksud keikhlasan dan kejujuran Institut Integriti Malaysia- kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum. Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem. Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik

5) Refleksi Kendiri; Berdasarkan pengalaman anda di sekolah, imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti. Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti.

Bab 4: Peringkat Perkembangan Guru dan Akauntabiliti Keguruan PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU 1) PERINGKAT PERKEMBANGAN l Guru Permulaan l Guru Cekap l Guru Berkesan l Guru Mahir l Guru Pakar 2) Cabaran Guru Permulaan; l Dikatakan pasif, tidak kreatif & imaginatif. l Belum mencapai tahap yang dikehendaki oleh pihak sekolah. l Masalah penyesuaian diri dengan realiti sekolah/bilik darjah. 3) Ciri-ciri Guru Permulaan; l Mula mengaplikasikan kaedah mengajar l Memahami fakta, konsep & perkara asas pengajaran l Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru l Kurang berupaya menangani tugas harian guru 4) Fokus Guru Permulaan; l Mempunyai kualiti dan kebolehan diri l Melaksanakan P&P l Pelaksanaan aktiviti kokurikulum l Pengurusan tempat kerja (sekolah) l Penyesuaian diri dengan budaya sekolah l Peka dan sentiasa mendapatkan informasi l Mempunyai kepelbagaian idea 5) Guru Cekep; l Mempunyai kecekapan dari segi: Profesionalisme Melaksanakan visi dan misi Keterampilan peribadi Mengaplikasikan ICT Kecerdasan mental dan intelektual Kestabilan emosi Kebijaksanaan dan kepimpinan l Guru cekap mempunyai kecekapan pada tahap minimum. l Guru mula mengenali lebih banyak prinsip, konsep dan elemen dgn merujuk situasi khusus. l Guru memiliki kemampuan menyelesaikan masalah P&P. 6) Guru Mahir; l Guru terbaik dalam bidangnya. l Menguasai kemahiran ICT dan mengaplikasikan dalam P&P. l Mempunyai kemahiran komunikasi yang tinggi l Berkemampuan membentuk suasana pembelajaran yang kondusif dan positif. l Menjadi teladan sebagai seorang profesional dalam membentuk program yang membangunkan murid l Mahir membuat jangkaan terhadap murid dan tahu menyelesaikannya. l Menunjukkan gaya pengajaran yang tersendiri 7) Guru Pakar; l Sentiasa menyerlahkan kepimpinan profesional. l Terlibat sepenuhnya dalam pengurusan kurikulum.

l Dianggap sebagai pihak yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya. l Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah.

Bab 5: Peranan Guru Sekolah Rendah PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH 1) Peranan Guru; Pengamal Ilmu dan Kemahiran Pembimbing Pengamal Reflektif Penyelidik Agen Sosial Agen Perubahan Pengganti Ibu Bapa Pembentuk Tingkah Laku Pengurus Pembelajaran 2) Pengamal Ilmu dan Kemahiran; Pengamal pengetahuan kandungan pedagogi. Menstruktur pengajaran dengan mengintegrasikan unsur kemahiran dan nilai. Mempunyai peranan memindahkan ilmu dan meninggikan adab murid. Mempraktikkan budaya ilmu membaca, berfikir, membuat penyelidikan & mencari idea baru. Pembimbing; Menyemai minat dan motivasi terhadap mata pelajaran. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. Menanamkan minat dan sikap yang sihat pada alam persekolahan & amalan seharian. Mengenal pasti & membantu murid yang mengalami masalah spt pelajaran, sosioemosi & kesihatan. Pengamal Reflektif Membantu guru permulaan menstruktur pemikiran bagi menguasai aspek kandungan pengetahuan. Meningkatkan tahap profesional guru. Menambahbaik aktiviti P&P. Jika diterapkan kepada murid membolehkan mereka memperoleh kemahiran berfikir kritis & kreatif. Penyelidik Dapat meningkatkan kualiti P&P. Menjalankan pelbagai jenis penyelidikan yang berkaitan amalan P&P. Menggunakan BBM dan mengkaji keberkesanannya melalui kajian penyelidikan tindakan. Guru boleh menjaalankan penyelidikan biasa menggunakan kaedah kes, soal selidik, pemerhatian & temubual. Agen Sosial Guru agen sosialisasi. Guru bukan sahaja menyampaikan pengetahuan tetapi perlu menupuk sahsiah, sikap dan nilai selaras dengan kehendak budaya masyarakat. Guru berperanan sebagai pembudayaan masyarakat. Agen Perubahan Masalah sosial masyarakat satu cabaran besar kepada tanggungjawab guru.

Guru berperanan mengawal kepincangan ini. Oleh itu guru perlu membina kesepaduan ilmu, kemahiran dan nilai kepada murid. Menerapkan nilai kepimpinan demokratik. Peranan guru sebagai agen perubahan meliputi Menggunakan strategi pemusatan murid Mengawal sikap penyayang Bersikap proaktif Bersedia menghadapi perubahan 8) Pengganti Ibu Bapa Guru perlu mendapat kefahaman sosiobudaya anak muridnya. Guru hendak peka dengan emosi, keperluan dan perubahan sikap & tingkah laku murid. Murid perlu diberi dorongan dan bimbingan tanpa batasan pilih kasih, prejudis atau diskriminasi. Pembentuk Tingkah Laku Guru menyampaikan nilai moral, nilai agama, nilai terminal & nilai instrumental bagi membentuk tingkah laku murid. Bilik darjah yang efektif menekankan pembentuk tingkah laku (kesungguhan, kerajinan, ketekunan, persahabatan, toleransi dan kesabaran).

9)

3)

4)

5)

10) Pengurus Pembelajaran Meningkatkan keyakinan dan pencapaian pelajar dalam bidang akademik dan sosial. Mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial pelajar. Memudahkan guru mendapat sokongan dan kerjasama yang baik daripada pelajar. Pelajar tidak merasakan adanya pilih kasih dan diskriminasi. Memupuk nilai persahabatan, kerjasama, toleransi dalam kalangan pelajar. Mengurus pelbagai rutin bilik darjah dan rutin aktiviti murid. Menguruskan persediaan mengajar teratur dan sistematik seperti RHP, BBM dan membuat rujukan pada bahan lain yang terkini. Mengurus perancangan penilaian termasuk prosedur dan BBM.

6)

7)

Nota Bab 7: Struktur Organisasi Pendidikan VISI DAN MISI KPM 1) Visi KPM : SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG Unggul bermaksud kehebatan yang patut ada di sekolah sama ada dari aspek kecemerlangan akademik dan kokurikulum mahupun siasah, prasarana dan persekitaran sekolah tersebut. Misi KPM: Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti Pendidikan berkualiti ialah pendidikan yang mampu membina masyarakat yang progresif, berdaya tahan, mampu berdepan dengan perubahan-perubahan di peringkat global tetapi pada waktu yg sama mendukung identiti negara berlandaskan Rukun Negara 2) Sila Klik disini untuk rujukan carta organisasihttp://www.moe.gov.my/?id=143 KPM didokong oleh 31 Bahagian, 2 Bahagian Berkanun dan 16 Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) Pengetua akan dibantu oleh 3 Penolong Kanan iaiti PK 1-bertanggungjawab terhadap kurikulum dan pentadbiran PK2 bertanggungjawab dlm HEM PK3 menguruskan hal-hal kokurikulum 3) Rujuk ms 259 Buku Asas Kepemimpinan dan Perkembangan Profesional oleh SYED ISMAIL DAN AHMAD SUBKI terbitan MULTIMEDIA SDN.BHD. Klik disini: http://www.penerbitanmultimedia.com/index.php?limit=20&limitstart=0& DescOrderBy=DESC&Itemid=105&option=com_vir tuemart&page=shop.browse&category_id=39&manu facturer_id=0&keyword=&keywo 4) Tugas Dan Tanggungjawab Guru; Menyebarkan ilmu Pengamal dan pelaksana ilmu Pengamal TMK Role model Penerap nilai Educare/educere Pakar rujuk Pemimpin Mentor Penyelidik Agen sosialisasi Agen perubahan Pembina Negara Bangsa

iii. Jangkaaan terhadap ibu bapa dan komuniti e.g merancang strategi bg membina jambatan yg menghubungkan ibu bapa dan komuniti dengan pihak sekolah iv. Jangkaan terhadap diri sendiri e.g meletakkan jangkaan bahawa guru berpeluang yg luas dalam laluan kerjaya di samping insentif dari sudut kebajikan

5) Jangkaan Guru; Merupakan harapan dan keinginan guru yg sangat kuat untuk memperoleh sesuatu ganjaran atau hasil setelah melakukan sesuatu tugasan 4 bentuk jangkaan: i. jangkaan terhadap pelajar- e.g penentuan hasil pembelajaran ii. Jangkaan terhadap pentadbir atau pengurus sekolah-e.g pihak pentadbir dapat memimpin dengan penuh amanah, berintegriti dan bersungguhsungguh

Bab 8: Perkembangan Profesionalisme Guru:Pembelajaran Sepanjang HayatAkauntabiliti Keguruan PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU 1) Pembelajaran Sepanjang Hayat; o Seorang guru harus meneruskan pendidikannya sepanjang hayat kerana pendidikan sendiri mengalami pelbagai perubahan. o Senaraikan perubahan-perubahan yang dimaksudkan di atas. Cara guru dapat memenuhi tuntutan Pembelajaran Sepanjang Hayat bengkel seminar kursus-kursus pendek budaya membaca penyelidikan lawatan ke sekolah penandaarasan projek-projek komuniti aktif dlm persatuan akademik Pembelajaran Sepanjang Hayat bermaksud motivasi kendiri ke arah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal atau profesional. Pembelajaran Peribadi; Guru ialah contoh dan rol model paling dekat dengan murid, maka belajar bagaimana belajar ( learn how to learn ) perlu dipaparkan melalui perlakuan dan tindakan guru sendiri. Senaraikan kaedah atau bentuk pembelajaran peribadi / kendiri yang anda tahu.; Sebagai contoh; o Program secara on-line merupakan perkembangan baru dalam ICT dan guru boleh mendapatkan segala maklumat tentang pengajaran dan pembelajaran secara on-line. o Antara contoh ialah VirTEC (Virtual Teacher Education Center) yang dibina dan menjadi satu landasan untuk merangsang guru dalam perkembangan professional guru Bahasa Inggeris (Mohamed Amin Embi, Budaya Membaca; o Guru perlu mengamalkan budaya membaca bagi memastikan mereka sentiasa kemaskini dengan ilmu pengetahuan. o Guru di Malaysia patut menggilap imej guru melalui pembacaan bagi memastikan guru tidak terpinggir daripada kelompok profesional yang lain.

o Fokus kepada kajian yang spesifik ttg satu aspek pengajaran yang guru perhatikan. o Membentuk budaya reflektif, bersikap terbuka dan mampu menambah baik amalan kendiri. 8) Amalan Reflektif; Antaranya amalan refleksi melalui : o Penulisan reflektif/jurnal o Portfolio pengajaran o Penyelidikann tindakan, o Perkembangan professional on-line o Aktiviti Pusat Kegiatan Guru o As teachers we must believe in change, we must know it is possible, or we wouldnt be teaching because education is a constant process of change. Every single time you teach something to someone, it is ingested, something is done with it,and new human being emerges (Leo Buscaglia). Kolaborasi dan Musyawarah Kolaborasi bermaksud bekerja dengan orang lain dlm projek bersama yang mempunyai matlamat yang sama hendak dicapai. Musyawarah bermaksud rundingan yang berlangsung dan mencapai kata sepakat terhadap sesuatu tindakan yang diambil

2)

9)

3)

4)

10) Mengapa guru perlu berkolaborasi? Elemen-elemen kolaborasi: Hubungan kerja berasaskan kepercayaan guru. Bekerja bersama-sama secara sukarela. o Peningkatan kemahiran seabagi usaha berterusan.Berkolaborasi sebagai usaha berterusan tanpa menyekat individu. Penghargaan terhadap mereka yang terlibat 11) Latihan dlm Perkhidmatan ( Kursus Dalam Perkhidmatan KDP) Fokus kepada: Peningkatan ilmu Kemahiran guru dalam pengurusan Pembestarian sekolah Teknologi maklumat dan komunikasi Pengurusan kokurikulum Transformasi kurikulum Pentaksiran dan penilaian Pedagogi terkini 12) Pembelajaran Autentik Bermaksud pembelajaran berasaskan aktiviti dalam suasana sebenar yang membolehkan seseorang pelajar menumpukan pada pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah. 13) Akses Maklumat daripada Pelbagai Sumber o Program Adobe o Program ERIC o E-Pembelajaran o E-Perpustakaan o E-Buku o E-Jurnal

5)

6)

7) Mengapa dan bagaimana? Budaya Menyelidik; } Kajian Tindakan o Bentuk kajian paling popular dalam kalangan guru Kem. Pelajaran Malaysia. o Suatu pusingan (spiral) yang terdiri daripadaperancangan, tindakan, penilaian terhadap tindakan.

Soalan Refleksi o Sebagai guru permulaan, buktikan bahawa anda telah melengkapkan diri untuk menghadapi cabaran-cabaran masa kini dalam profession keguruan.