LAM PT09-02

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM :PISMP-IPGM SEMESTER: 8 Tahun: Jun 2010 ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU KOD: EDU3108 M/T M1 28 Jun -2 Julai 2010 Tajuk/ Kandungan Kuliah (jam) Pengertian dan konsep : • profesion dan profesionalisme • Ciri-ciri guru sebagai seorang profesional
(3 jam)

KREDIT: 3+0 Catatan

Tutorial (1 jam) Penjelasan sesi tutorial & Independent Student Learning (ISL). Pembahagian kumpulan dan topik tutorial untuk dibentangkan dalam sesi tutorial. Bincangkan isu-isu profeionalisme keguruan

Amali

ISL (2 jam) Cari dan senaraikan buku-buku rujukan yang sesuai di perpustakaan/website. Simpan senarai ini dalam portfolio untuk membuat rujukan tambahan. Persediaan tutorial: Cari maklumat tentang Kod Etika Keguruan Malaysia. Simpan Kod Etika Keguruan Malaysia di dalam portfolio pelajar

1. Konsep
Mengajar Sebagai Satu Profesion

(4 jam)

**Semua hasil aktiviti tutorial & ISL mesti dimasukkan dalam portfolio pelajar ** Rujukan tambahan digalakkan

M2 5-9 Julai 2010 M3 12-16 Julai 2010 M4 19-23 Julai 2010 M5 26-30 Julai 2010

INTERNSHIP

INTERNSHIP

INTERNSHIP

INTERNSHIP

1

K. Kod Etika Dan Akauntabiliti Keguruan (4 jam) • Kuliah (jam) Etika Kod Etika Keguruan Malaysia Akauntabiliti guru Integriti guru (3 jam) Tutorial (1 jam) Pembentangan Tutorial: Kepentingan Etika dan Kod Etika kepada seorang guru Amali ISL (2 jam) Persediaan tutorial: Dapatkan keratan akhbar/artikel/ majalah/ internet tentang cerita/isuisu guru melanggar etika keguruan Simpan keratan akhbar/artikel/ majalah/ internet tentang cerita/isuisu guru melanggar etika keguruan dalam portfolio pelajar Layari internet untuk mencari peranan Integrity Institute of Malaysia (IIM) Persediaan tutorial: Cadangkan kemungkinankemungkinan yang berlaku kepada seorang guru yang gagal mematuhi etika. guru mahir dan guru pakar.13 Ogos 2010 3. Catatan Rujukan: Universiti Kebangsaan Malaysia. Isu-isu Etika Guru (4 jam) • • • • • • Kesantunan guru Kepedulian guru Penampilan guru Berniaga di sekolah Kerjaya sambilan Pengurusan masa • Pengurusan kewangan (isu-isu ini dibincang semasa tutorial) (2 jam) • Konsep ”Belajar untuk Mengajar • Teori Keprihatian (Fuller. akauntabiliti dan integriti. Y. W.. 1969) • Guru permulaan (novice) • Guru cekap (competent) (1 jam) Pembentangan Tutorial: Kongsi cerita/isu-isu guru melanggar etika keguruan dengan rakan sekelas anda. Peringkat Perkembangan Guru (4 jam) 2 . Boon. guru cekap. P.(2002). Buat satu perbandingan antara guru permulaan.LAM PT09-02 M/T M6 2 -6 Ogos 2010 Tajuk/ Kandungan 2. 4. Bangi:Universiti Kebangsaan Malaysia • • • M7 9 . Shah Alam: Oxford Fajar. Bincang sebabsebab berlaku ketidakpatuhan etika keguruan Rujukan: Noriati Abdul Rashid. guru bekesan. Asas kepemimpinan dan perkembangan profesional guru. Anda boleh merujuk Lima Peringkat Perkembangan Guru yang dikemukakan oleh Trotter. & Wong. Profesion perguruan: Cabaran pendidikan masa kini. (2010).

Edaran tugasan KKP . Shah Alam: Oxford Fajar. 13(1). Amali ISL (2jam) Persediaan tutorial : Nyatakan kemungkinan aspekaspek keprihatinan anda sebagai guru dalam tiga tahun pertama pengajaran. 43-61. W. 1986) . Y.faktor penting yang menyokong perkembangan guru pada setiap peringkat .guru sebagai “pelajar” Pensyarah memberi senarai semak “Persepsi tentang Pengajaran” dan membuat perbincangan bersama pelajar Jelaskan setiap peringkat perkembangan yang dilalui oleh seorang guru bermula dari guru permulaan hingga guru pakar serta huraikan implikasi perkembangan tersebut kepada guru.Guru mahir (expert) Guru pakar (master) (2 jam) 5.kemungkinan aspekaspek keprihatinan anda sebagai guru dalam tiga tahun pertama pengajaran . (2010). Journal of Science Teacher Education. K.Guru berkesan (effective) Tutorial (1 jam) Pembentangan tutorial: .20 Ogos 2010 Tajuk/ Kandungan 4. Rujukan: Catatan Noriati Abdul Rashid. & Kindt. P. Beginning elementary teachers’ development as teachers of science. Peringkat Perkembangan Guru (4 jam) Kuliah (jam) Penjelasan tentang: • Lima Peringkat Perkembangan Guru (Trotter.. I. Asas kepemimpinan dan perkembangan profesional guru. & Wong. (2002).LAM PT09-02 M/T M8 16 . K. Boon. Peranan Guru Sekolah Rendah (6 jam) Penjelasan tentang: Peranan Guru Sekolah Rendah • Pengamal ilmu dan kemahiran • • Pembimbing • Pengamal reflektif Penyelidik (1 jam) 3 . Pada pandangan anda apakah faktor penting yang menyokong perkembangan guru pada setiap peringkat? Adakah anda masih menganggap diri anda sebagai “pelajar” kaedah pengajaran walaupun merupakan guru yang bertauliah? Penyediaan dan perbincangan tugasan Kerja Kursus Pendek Bincang / dapatkan maklumat tentang pelbagai peranan guru dalam konteks pengurusan di sekolah rendah. Appleton.

Educational psychology: A contemporary approach. W.. Fullen. Boon. & Wong. Penyediaan dan perbincangan tugasan Kerja Kursus Pendek Catatan Rujukan: Noriati Abdul Rashid. Why teachers must become change agents.D. Amali ISL (2 jam) Baca Artikel Beginning elementary teachers’ development as teachers of Science.. Peranan Guru Sekolah Rendah (6 jam) • Kuliah (jam) Penjelasan tentang: Peranan Guru Sekolah Rendah Agen sosial • Agen perubahan • Pengganti ibu bapa • Pembentuk tingkah laku • Pengurus pembelajaran • Pengurus pembelajaran ( 3 jam) Tutorial (1 jam) Pembentangan Tutorial: Huraikan peranan guru masa kini selaras dengan keperluan keguruan.LAM PT09-02 M/T M9 23 -27 Ogos 2010 Tajuk/ Kandungan 5. & Tombari. G. Y. Simpan hasil anda dalam portfolio. Asas kepemimpinan dan perkembangan profesional guru. 12-17. 50(6).L. Shah Alam: Oxford Fajar. Borich. M. (1997). (2010). 4 . M. Rumuskan dapatan kajian tersebut & bincangkan kefahaman baru yang anda perolehi. G. Educational Leadership. (1993). Persediaan tutorial : Kumpulkan maklumat tentang teori-teori kepimpinan dan bincangkan tentang implikasi kepimpinan kepada sekolah. New York: Longman. K. P.

Catatan Rujukan: Hurst.B. atau. Huraikan strategi yang sesuai untuk mencapai matlamat pembentukan karakter murid yang sesuai. Ohio: Pearson Merrill Prentice Hall. (2006). Bincangkan peranan guru sebagai pembentuk tingkahlaku murid. (1993).LAM PT09-02 M/T M10 30 . M. (2nd ed). Rumuskan semua isi kandungan kuliah dan bahanbahan dalam bentuk peta konsep / pengurusan grafik simpan dalam portfolio. & Reding. Minggu hantar tugasan KKP 5 .G. G. (2 jam) Amali ISL (2jam) Baca artikel Fullen. Why teachers must become change agents. Professionalism in teaching. Tajuk/ Kandungan Kepemimpin an Guru (6 jam) Kuliah (jam) Penjelasan & perbincangan tentang: • Asas kepemimpinan (2 jam) Tutorial (2 jam) Pembentangan tutorial Bekas Perdana Menteri.3 Sept 2010 6. setiap orang boleh dilatih untuk menjadi pemimpin? Beri ulasan anda. Tun Dr Mahathir Mohamad berkata sistem pendidikan perlu diperbaharui dengan memasukkan elemen-elemen karakter bersama kebijaksanaan. Persediaan Tutorial 1 : Penyediaan dan perbincangan tugasan kerja Kursus Pendek Persediaan Tutorial 2 : Siapakah pemimpin yang anda sanjungi? Apakah ciriciri istimewa yang pemimpin memiliki? Adakah kebolehan memimpin itu merupakan bakat semulajadi.

com/text/penget ua. M. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010.itgo. http://yik. S. Bagaimana memastikan kepimpinan guru yang berkesan dalam bilik darjah dan implikasi kepimpinan guru. Y. K. Muat turun dari http://www..gov. Guru sebagai pemimpin. A. Kepemimpinan Guru (6 jam) Penjelasan & perbincangan tentang: • Jenis-jenis kepemimpinan • Teori kepemimpinan guru • Kepemimpinan sekolah • Cabaran kepemimpinan (2 jam) Pembentangan Tutorial 1: Pemimpin yang disanjungi dan ciri-ciri istimewa mereka. ( 2007).emoe. Abdul Rashid. Pembentangan Tutorial 2: Bincangkan kepimpinan guru dalam bilik darjah.my/ Rumuskan semua isi kandungan PIPP kepada bentuk peta konsep / pengurusan grafik dan simpan dalam portfolio Persediaan Tutorial: Kemukakan satu masalah/ konflik dalam organisasi/ bilik darjah anda. Reference : Leadership In The Classroom.html 6 . & Abdul Ghani. Layari internet dan buat rujukan buku-buku berkaitan teori-teori kepemimpinan. Membandingbezakan kelebihan & kekurangan setiap teori dalam konteks kepemimpinan sekolah. Rujukan: Abdullah.Lumpur: PTS Professional.LAM PT09-02 M/T 11 6-10 Sept 2010 12 13-17 Sept 2010 Tajuk/ Kandungan Kuliah (2 jam) Tutorial (2 jam) Amali ISL (2jam) Catatan CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 6. Buat analisa dan aplikasikan teori kepemimpinan yang terbaik untuk menyelesaikannya.

Bagaimana unit/ bahagian ini dapat menyokong perkembangan anda sebagai guru sekolah? Catatan Ibrahim. K. Apakah jangkaan anda tentang fungsi dan peranan unit/ bahagian tersebut. Mamat. Struktur Organisasi Pendidikan (6 jam) Kuliah (jam) • Struktur organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia (2 jam) Tutorial (jam) Pembentangan Tutorial: Kemukakan satu masalah/ konflik dalam organisasi/ bilik darjah anda.my/ Persediaan tutorial: Kaji struktur organisasi KPM/sekolah. Muat turun dari http://www. Pengetua sekolah menangani isu dan cabaran kepemimpinan. Buat analisa dan aplikasikan teori kepemimpinan yang terbaik untuk menyelesaikannya.LAM PT09-02 M/T 13 2024Sep t 2010 Tajuk/ Kandungan 7. [ Leadership Characteristics that Facilitate School Change] (1 jam) Amali ISL (2jam) Persediaan Sesi Forum : Pengalaman internship dan hubungkaitnya dengan isu kepemimpinan sekolah Struktur organisasi KPM dan sekolah. (2001). (1 jam) Huraikan ciri kepimpinan yang boleh menghasilkan perubahan dalam sekolah. Pilih salah satu Unit/ Bahagian dalam organisasi tersebut.gov. M14 27 Sept – 1 Okt 2010 M15 4 – 8 Okt 2010 UJIAN AMALI UJIAN AMALI 7 .Lumpur: Kumpulan Budiman.emoe.

Omar Mohd. Catatan Rujukan: Noriati Abdul Rashid. Shah Alam: Oxford Fajar. Bagaimana memastikan perkembangan profesional guru secara berterusan selaras dengan falsafah pembelajaran sepanjang hayat? Anda dikehendaki membincangkannya dengan menggunakan pengurusan grafik seperti K-W-L atau SWOT. (2010). Boon. (1999). Selangor: DBP. Hashim. Bagaimana unit/ bahagian ini dapat menyokong perkembangan anda sebagai guru sekolah? (1 jam) Pembentangan tutorial: Membentang penulisan jurnal reflektif individu untuk dikongsi dengan rakan sekelas. & Wong. Asas kepemimpinan dan perkembangan profesional guru. Ampang / Ulu Kelang.. Y.22 Okt 2010 8. Pengisian misi pendidikan.penulisan jurnal reflektif . K. K-W-L.pengurusan portfolio (3 jam) Simpan penulisan jurnal reflektif individu di dalam portfolio pelajar Persediaan tutorial: Senaraikan aktiviti-aktiviti yang menekankan konsep musyawarah dan kolaborasi yang telah dianjurkan di IPG anda Persediaan tutorial: Menyedia pelan pemetaan perkembangan kerjaya diri (Mapping out a personal career path) Simpan pelan tersebut di dalam portfolio pelajar 8 . 17 18 . Anda boleh gunakan borang pengurusan grafik seperti.15 Okt 2010 Tajuk/ Kandungan 7.LAM PT09-02 M/T M16 11 . Perkembanga n Profesional Guru: Pembelajaran Sepanjang Hayat (10 jam) • Pelan pembelajaran peribadi • Budaya membaca • Budaya menyelidik Penerangan tentang: • Budaya berfikir/reflektif . SWOT dan sebagainya. PMI. Struktur Organisasi Pendidikan (6 jam) Kuliah (jam) Penjelasan & perbincangan tentang: • Struktur organisasi sekolah-sekolah • Tugas dan tanggungjawab guru (2 jam) Tutorial (1 jam) Sesi Forum: Pengalaman internship dan hubungkaitnya dengan isu kepemimpinan sekolah (1 jam) Pembentangan tutorial: Fungsi dan peranan unit/ bahagian di KPM/ sekolah. Amali ISL (2 jam) Persediaan tutorial: Tulis jurnal reflektif individu berhubung pengalaman anda sepanjang tempoh mengikuti kursus ini. P. W.

“ Membentang pelan pemetaan perkembangan kerjaya diri untuk dikongsi dengan rakan sekelas Amali ISL (2 jam) Catatan • Budaya kolaborasi dan koperatif • Latihan dalam perkhidmatan • Akses maklumat pelbagai sumber • Pelan pembelajaran peribadi (3 jam) 19 1 -5 Nov 2010 20 8-12 Nov 2010 21 15-19 Nov 2010 ULANGKAJI/ PEPERIKSAAN AKHIR PEPERIKSAAN AKHIR Catatan: Rancangan ini tertakluk pada pindaan.LAM PT09-02 M/T 18 25 .29 Okt 2010 Tajuk/ Kandungan 8. Perkembangan Profesional Guru: Pembelajaran Sepanjang Hayat (10 jam) Kuliah (jam) • Budaya musyawarah/ berbincang Tutorial (1 jam) Pembentangan tutorial: Bincangkan kebaikan budaya musyawarah dan kolaborasi kepada seorang guru Pembentangan tutorial: “ Teachers in their first few years of experience are particularly vulnerable to the challenges and pressures of developing effective teaching skills while attempting to contribute to the building and maintaining of a professional learning community. Tandatangan Pensyarah Disahkan oleh Ketua Jabatan: Cop: Tarikh: 9 .

LAM PT09-02 @hakcipta IPG 2010 10 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times