Anda di halaman 1dari 8

Perbandingan antara model kontekstual, masteri dan konstruktivisme Aspek Definisi Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran

yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan. Kaedah ini menyediakan pembelajaran secara konkrit yang melibatkan aktiviti hands-on dan minds-on. Pembelajaran hanya berlaku apabila murid dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna dalam rangka minda mereka. Pengetahuan dibina pelajar. Pemahaman dibentuk melalui analisis dan sintesis pengalaman lalu. Aktiviti pembelajaran menggabungkan 3 domain iaitu domain kognitif, domain afektif dan domain psikomotor. Refleksi membantu membentuk pengetahuan danpemahaman. Pelajar berperanan menentukan pembelajaran sendiri. Hasilan pembelajaran adalah pelbagai dan sukar hendak dijangka. Menggalakkan pelajar berfikir dan mencuba idea baru. Menyokong dan mencabar pemikiran seseorang. Masteri PM suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran seterusnya. Pendekatan ini memerlukan peruntukan masa yang mencukupi dan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti. Konstruktivisme Konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan sedia ada disusun semula dalam minda pelajar untuk membentuk pengetahuan baru. Dalam proses ini, murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru.

Prinsip

Semua murid normal boleh menguasai semua yang diajarkan oleh guru. Pembelajaran dipecahkan kepada unit-unit kecil, pengetahuan disusun daripada mudah kepada yang sukar supaya boleh difahami murid. Masa harus mencukupi dan fleksibel untuk semua murid mencapai hasil pembelajaran yang ditentukan. Guru berkeyakinan semua pelajar berbeza dalam menguasai pembelajaran maka guru perlu mendorong pelajar untuk menguasai sesuatu yang diajar. Guru harus merancang dan mempelbagaikan kaedah mengajar dan mengambil kira gaya pembelajaran pelajar. Guru digalakkan untuk mempelbagaikan kaedah dan aktiviti supaya pelajar dapat menguasai

Pengetahuan dibangun oleh murid sendiri. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Murid aktif megkonstruksi secara terus menerus, sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah Guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses kontruksi berjalan lancar Menghadapi masalah yang relevan dengan murid. Struktur pembalajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan Mencari dan menilai pendapat murid. Menyesuaikan kurikulum untuk

sesuatu dalam masa yang singkat. Arahan pengajaran dan pembelajaran bagi setiap unit pembelajaran mestilah jelas.

menanggapi anggapan murid.

Tujuan

Mencari, membina dan mengaplikasikan untuk memastikan semua pelajar maklumat mencapai objektif pelajaran dan kepada dunia sebenar membolehkan masa yang mencukupi untuk setiap pelajar mencapainya.

motivasi untuk murid bahwa belajar adalah tanggung jawab murid . Mengembangkan kemampuan murid untuk mengejukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Membantu murid untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Mengembangkan kemampuan murid untuk menjadi pemikir yang mandiri. Lebih menekankan pada proses belajar bagaimana belajar . Memandang bahwa pengetahuan non objektif, bersifat temporer, selalu berubah dan tidak menentu. Penyusunan pengetahuan dari dari pengalaman konkrit, aktifitas kolaboratif dan refleksi dan interpretasi.

Langkah

menghubungkait, mengalami, menggunakan, bekerjasama memindahkan.

Menentukan P&P Menentukan hasil pembelajaran Penilaian Tindakan susulan

Pemusatan Peranan guru

Murid dengan akiviti penemuan dan perekaan. Pembimbing dan mentor

penerokaan,

Guru atau murid Pemimpin, pengajar dan fasilatator

Memiliki pemahaman yang berbeda terhadap pengetahuan tergantung pengalamannya dan persepektif yang di dalam menginterprestasikannya Murid dengan akiviti penerokaan, penemuan dan perekaan. Guru berfungsi sebagai mediator, fasilitor, dan teman yang membuat

Ciri-ciri guru

Dapat menjadikan pengajaran s e b a g a i s a t u p e n g a l a m a n y a n g berjaya. Dapa tmengaitkan prinsipp r i n s i p m a t a pelajaran dengan dunia pekerjaan. Dapat menjadi penghubung antara pihak akademik dan vokasional atau industri.

Menyayangi semua pelajar Yakin mereka semua boleh belajar dengan berjaya dan menguasai sesuatu hasil pembelajaran jika diberi masa yang cukup dan p&p adalah berkualiti Mencintai mata pelajaran yang diajar Merangsang diri untuk merancang dan menggunakan pelbagai cara bagi memastikan pelajar dapat menguasai sesuatu hasil pembelajaran Merangsang dan mendorong pelajar anda untuk belajar sehingga mereka dapat menguasai sesuatu hasil pembelajaran

situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik. Lebih peka kepada idea murid. Mendorong penerokaan murid. Menyediakan aktiviti fokus idea. Mengalakkan murid menyiasat. Berinteraksi untuk melanjutkan idea murid.

Peranan murid

Aktif mencari dan membina maklumat melalui aktiviti sebenar dalam kehidupan harian

Bersikap proaktif dan boleh menyelesaikan masalah sebagai seorang pelajar berdikari yang boleh merangsang diri untuk belajar dan menguasai apa yang diajar. seseorang pelajar harus belajar dan bukan bertanding di antara satu sama lain dan ini dapat dilakukan melalui pembelajaran koperatif dengan rakan- rakan sebaya dalam kumpulan.

Ciri-ciri Pembelajaran

Kebanyakan murid belajar dengan berkesan melalui pengalaman penglibatan

Pelaksanaan berasaskan kemajuan seseorang murid.

tahap

Mengemukakan pandangan secara aktif. Berkongsi idea dengan rakan . Mengaplikasi idea baru. Imbas proses pembelajaran lepas. Hubungkait idea asal dengan yang baru . Mengemukakan hipotesis. Bekerjasama dalam kumpulan. Tingkatkan minat &kemahiran berfikir. Gunakan strategi berpusatan murid , guru,kumpulan, sumbangsaran, Pembelajaran koperatif, perbincangan,

p e r i b a d i , a k t i v i t i hands-on dan peluang untuk penemuan kendiri Pembelajaran lebih bermakna apabila konsep disampaikan dalam konteks hubungan yang tidak asing kepada murid Kebanyakan murid belajar dengan lebih berkesan melalui komunikasi interpersonal Belajar dalam kumpulan, b e r k o n g s i maklumat, saling membantu dan maklumbalas y a n g p o s i t i f . Pemindahan pembelajaran dari satu situasi ke situasi yang lain adalah satu kemahiran yang perlu dipelajari.

Bahan pembelajaran dipecahkan dan dibahagikan kepada beberapa segmen kecil yang dikenali sebagai unit pembelajaran. Setiap unit pembelajaran dinyatakan dalam bentuk Hasil Pembelajaran. Aras Masteri bagi setiap Hasil Pembelajaran ditetapkan pada aras 80%. Proses pengajaran dan pembelajaran bagi setiap unit pembelajaran dijalankan dengan menggunakan pelbagai strategi dan kaedah serta bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai secara kelas, kumpulan besar, kumpulan kecil, berpasangan atau secara individu Menggunakan ujian formatif bersifat diagnostik untuk mengesan kemajuan pembelajaran murid Menggunakan maklum balas yang tepat tentang Hasil Pembelajaran yang telah dikuasai dan yang belum dikuasai oleh murid. Melaksanakan aktiviti pemulihan dan aktiviti pengayaan mengikut tahap penguasaan setiap murid

penyelesaian masalah dalam aktiviti pengajaran-pembelajaran. Guru menyediakan peluang-peluang untuk murid dapat membina pengetahuan dan membentuk kemahiran, yang mana mereka dapat menghubungkaitkan pengalaman lampau mereka untuk kegunaan masa depan. Menyediakan pengalaman belajar, yang memungkinkan pesera didik ikut bertanggungjawab dalam membuat design, proses dan penelitian. Pendidik menyediakan pertanyaanpertanyaan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan peserta didik, membantu mereka untuk mencari, membentuk pengetahuan,. mengekspresikan gagasan, pendapat, sikap mereka mengkomunikasikan idea ilmiahnya. Menyediakan sarana yang merangsang peserta didik secara produktif. Menyediakan kesempatan dan pengalaman yang mendukung belajar peserta didik. Memonitor, mengevaluasi dan menunjukkan apakah pemikiran peserta didik itu jalan atau tidak. Pendidik menunjukkan dan mempertanyakan apakah pengetahuan peserta didik berlaku untuk menghadapi persoalan baru

yang berkaitan dengannya. Pendidik membantu dalam mengevaluasi hipotesis dan kesimpulan peserta didik. Tugas pendidik adalah membantu agar peserta didik lebih dapat mengkonstruksi pengetahuannya sesuai dengan situasinya yang konkret, maka strategi mengajar perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi peserta didik. 1. kemudahan ICT 2. Pelbagai bahan bantu mengajar

Penggunaan bahan

Strategi

1.video 2. naratif 3.aktiviti berasaskan teks 4.makmal dan amali Inkuiri penemuan aplikasi

1. Bahan bercetak 2. Alat pandang dengar

Elemen penting

Pembelajaran kontekstual yang berjaya memerlukan komunikasi berterusan di kalangan murid, guru, ibu bapa dan masyarakat. Maklumbalas daripada murid adalah satu komponen yang penting untuk mengukur keberkesanan program pembelajaran kontekstual. Ibu bapa dan masyarakat perlu memahami keadaan dan kaedah pengajaran yang terkini dan memberi

Inkuiri Pembelajaran kontekstual Pembelajaran interaktif Pembelajaran koperatif Eksperimen Simulasi Perbincangan Kajian lapangan Menjelaskan secara spesifik kepada pelajar apa yang akan dipelajari dan memperjelaskan bagaimana ianya akan dinilai.

Inkuiri. Konstruktivisme kontekstual Perbincangan

Membenarkan pelajar untuk belajar dengan kadar mereka sendiri. Memantau kemajuan pelajar dan menyediakan tindak balas beserta dengan langkah pemulihan yang

Memperhatikan dan memanfaatkan pengetahuan awal murid. Pengalaman belajar yang autentik dan bermakna. Lingkungan sosial yang kondusif. Dorongan agar murid bisa mandiri

sokongan kepada perancangan perkembangan pembelajaran kontekstual. Kemahiran guru

dan

sesuai Menguji bagi memastikan pembelajaran akhir tercapai. kriteria


Dapat menjadikan pengajaran sebagai satu pengalaman yang Berjaya. Dapat mengaitkan prinsip-prinsip mata melajaran dengan dunia pekerjaan. Dapat menjadi penghubung antara pihak akademik & vokasional atau industri.

Mendiagnosis murid untuk mengetahui tahap pencapaian murid. Mengetahui perbezaan murid. Menggunakan pelbagai kaedah pengajaran dan merancang aktiviti yang menyeronokkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Mengurus pelbagai bahan bantu mengajar. Menyimpan rekod kemajuan murid. Menjalankan penilaian sumatif untuk mengesan hasil pembelajaran Merancang serta melaksanakan aktiviti pemulihan dan pengayaan yang sesuai. Menggalakkan murid menyelesaikan masalah yang dihadapi Semua murid normal boleh menguasai semua yang diajarkan oleh guru. Pembelajaran dipecahkan kepada unit-unit kecil, pengetahuan disusun daripada mudah kepada yang sukar supaya boleh difahami murid. Masa yang cukup dan fleksibel untuk semua murid mencapai hasil pembelajaran yang ditentukan. Guru berkeyakinan semua pelajar berbeza dalam menguasai pembelajaran maka guru perlu

Kelebihan

Dapat mengaitkan kandungan matapelajaran dengan pengalaman harian Boleh memindahkan kemahiran Boleh meneroka dan m e n d a p a t k a n bukti Boleh menguasai perkara a b s t r a k melalui pengalaman konkrit Dapat belajar secara kerjasama

Mendorong kemandirian dan inisiatif murid dalam belajar. Guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada murid untuk merespon. Mendorong murid berpikir tingkat tinggi. Murid terlibat secara aktif dalam dialog atau didkusi dengan guru. Murid terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Guru memberikan data mentah, sumber-sumber utama, dan materimateri interaktif . Mengembangkan proses metakognitif dan pemikiran reflektif dengan kaedah dan teknik penyoalan, khasnya kaedah Sokratik. Mengaitkan ilmu yang sedia ada dengan pembelajaran baru dan memupuk motivasi instrinsik, pelajar agar mengambil inisiatif diri dalam pembelajaran Menghasilkan murid yang memiliki kemampuan berfikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang

Kelemahan

memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Latihan memacahkan masalah seringkali dilakukan melalui pelajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan seharihari Murid diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. 1. Bukan semua kandungan kurikulum 1. Guru harus menggunakan kaedah 1. Kelemahan ini mungkin bisa kita lihat atau aktiviti p&p yang berkesan dan boleh disampaikan dengan kaedah dalam proses belajarnya dimana pembelajaran kontekstual. bahan-bahan p&p yang sesuai untuk peranan guru sebagai pendidik itu memastikan pelajar dapat menguasai 2. Guru juga perlu diberi latihan atau kursus untuk sepertinya kurang mendukung murid sesuatu hasil pembelajaran dalam berbeda persepsi satu dengan yang mempelajari teori dan kaedah masa yang pendek. pembelajaran kontekstual dan lainnya. 2. Kita lihat dalam proses belajarnya mempraktikkannya di dalam bilik darjah. 3. Kemudahan bilik aktiviti, makmal, bilik dimana peranan guru sebagai pendidik itu sepertinya kurang dan tayang, perkakasan komputer dan mendukung. perisian serta peralatan lain perlu disediakan bagi menambahkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

mendorong pelajar untuk menguasai sesuatu yang diajar. Guru harus merancang dan mempelbagaikan kaedah mengajar dan mengambil kira gaya pembelajaran pelajar.

Rujukan
1. http://whatta.ipgmksm.edu.my/pdf/KAEDAH%20PEMBELAJARAN%20MASTERI.pdf

2. http://www.teachersrock.net/masteri3.htm#Ciri-ciri 3. http://seribuimpianhafiz.blogspot.com/p/pembelajaran-masteri_23.html 4. http://www.scribd.com/doc/10331341/kontekstual 5. http://www.slideshare.net/zabidah/pembelajaran-secara-kontekstual 6. http://www.scribd.com/doc/47346529/Teori-Pembelajaran-Kontekstual 7. http://btpnperak.moe.edu.my/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=96:teori-pembelajaran-kontekstual&catid=57:artikel-

pendidikan&Itemid=86
8. http://www.slideshare.net/NoorlydaAbdLatip/kontektual 9. http://www.teachersrock.net/Contextual_react.htm 10. http://burhan-cikgubob.blogspot.com/2009/02/penggunaan-teori-konstruktivisme-dalam.html 11. http://smpn1gumukmas01.blogspot.com/2010/07/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html 12. http://www.scribd.com/doc/54406466/Antara-Pendekatan-Konstruktivisme-Dan-Pendekatan-Masteri 13. http://fisika79.wordpress.com/2010/09/11/teori-belajar-konstruktivisme/ 14. http://kampuscokelat.wordpress.com/ 15. http://www.scribd.com/doc/19784811/konstruktivisme 16. http://www.scribd.com/doc/41881939/murid-dan-alam-belajar-teori-konstruktivisme-dan-humanisme