Anda di halaman 1dari 5

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 5 /1

OBJEKTIF AM :
Mengetahui maksud pemuat dan kemuatan. nilai kemuatan bagi sesuatu Mengaplikasikan pemuat.

OBJEKTIF KHUSUS

Di akhir unit ini pelajar akan dapat : Mentakrifkan kemuatan bagi pemuat Menukarkan pemuat. Melukis simbol pemuat Mengira warna nilai kemuatan bagi pemuat kod bercetak pemuat. dan kod berdasarkan unit kemuatan bagi

pada badan

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 5 /2

1. Tandakan / bagi jawapan yang betul dan x bagi jawapan yang salah dalam penyataan di bawah. a. Kemampuan sesuatu pemuat untuk menyimpan cas dan tenaga elektrik disebut sebagai kemuatan b. Kekuatan penentangan terhadap perubahan bezaupaya dapat menentukan kemampuan pemuat menyimpan cas dan tenaga elektrik.

2. Lukiskan simbol bagi pemuat tetap dan pemuat bolehlaras dalam rajah di bawah.

Pemuat tetap

Pemuat bolehlaras

2. Tukarkan nilai pemuat tersebut daripada 0. 0005 Farad kepada mikroFarad. a. b. c. d. 50 mikroFarad 500 mikroFarad 5000 mikroFarad 50000 mikroFarad

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 5 /3

1. Tuliskan nilai kemuatan bagi pemuat berdasarkan kod bercetak pada badan pemuat dalam rajah dibawah. Kod bercetak a. 104 104 Nilai kemuatan Nombor pertama = Nombor kedua = Pendarab = Nilai pemuat = b 103M Nombor pertama = Nombor kedua = 200 Pendarab = Had terima M= Voltan kerja maksimum = Nilai kemuatan = 2. Kirakan nilai kemuatan berdasarkan kod warna bagi pemuat berikut.

Jalur 1 Hijau NAM/KKJU/2012

Jalur 5 Oren Jalur 2 Ungu Jalur 3 Coklat Jalur 4 Putih

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 5 /4

PENILAIAN 5-1 a) Takrifkan kemuatan bagi pemuat. b) Tuliskan nilai bagi pemuat dibawah berdasarkan kod bercetak pada badan pemuat dibawah.

Nilai Kemuatan: 0.57K300

c) Daripada jawapan bahagian (b), tukarkan nilai kemuatan tersebut kepada unit Farad (F).

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 5 /5

NAM/KKJU/2012