Anda di halaman 1dari 17

1

STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU

944 STPM BAHARU 2013 STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU
STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU

PERCUBAAN PENGGAL SATU

EKONOMI

MIKROEKONOMI ANEKA PILIHAN DAN ESEI

2 jam STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU
STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU Arahan kepada calon: STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGALSOALAN INI SEHINGGA PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU JANGAN BUKA KERTAS SATU STPM BAHARU ANDA DUBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU STPM BAHARU PENGGAL SATU Jawab semua soalan dalam Bahagian A, empat soalan daripada Bahagian B, dan dua soalan daripada Bahagian C.. Ada dua puluh soalan dalam Bahagian A. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan: anda dikehendaki memilih jawapan yang paling tepat dan menandakannya pada Borang Jawapan Aneka Pilihan yang berasingan. Baca arahan pada Borang Jawapan Aneka Pilihan itu dengan teliti. Gunakan lembaran kertas yang berasingan bagi tiap-tiap Bahagian B, C, dan D. Tunjukkan semua penghitungan dan berikan jawapan anda betul sehingga dua tempat perpuluhan. Markah untuk tiaptiap soalan dalam Bahagian B, C, dan D diberikan dalam tanda kurung [ ].

JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG

Kertas soalan ini terdiri daripada 17 halaman bercetak.

944 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah SULIT*

2 Bahagian A Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

1.

Oleh sebab sumber ekonomi adalah terhad dan kehendak manusia tidak terhad, maka A. B. C. D. agihan pendapatan yang setara sukar dicapai barang ekonomi dapat diperoleh dengan percuma pilihan perlu dibuat untuk membuat keputusan ekonomi sumber-sumber ekonomi tidak dapat diperuntukkan dengan cekap

2.

Barangan awam merupakan barangan yang

A. B. C. D.

tidak mempunyai kos lepas tidak memberi kepuasan kepada pengguna tidak menguntungkan kepada pengeluaran tidak pengecualian penggunaan untuk semua orang

3. Berikut merupakan sebab-sebab kerajaan campur tangan dalam sistem pasaran kecuali:

A. B. C. D.

mengelakkan kos sosial mengelakkan eksternaliti positif mengelakkan ketidakstabilan harga mengelakkan ketidakstabilan agihan pendapatan

944 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah SULIT*

3 4. Gambar rajah berikut menunjukkan AD keluk kemungkinan pengeluaran bagi sebuah ekonomi.

Barang Y B

Barang X

Pergerakan dari titik A ke titik B atau titik B ke titik C adalah berkaitan dengan masalah

A B C D

bagaimanakah barang itu dikeluarkan untuk siapakah barang itu dikeluarkan siapa yang mengeluarkan barang tersebut apa dan berapakah barang yang akan dikeluarkan

5. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara harga dan kuantiti keseimbangan sesuatu barangan. Harga (RM) 1 2 3 4 5 Kuantiti (unit) 40 30 20 10 0

944 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah SULIT*

4 Fungsi permintaan adalah A. B. C. D. Qd = 50 5P Qd = 10 50P Qd = 40 - 10P Qd = 50 10P

6. Gambar rajah berikut menunjukkan keluk penawaran(SS) terhadap barang perkilangan.

harga (RM)

S0

S1

S0

S1 kuantiti (unit)

Antara berikut, yang manakah menunjukkan keluk penawaran beralih dari S0S0 ke S1S1? A. kos pengeluaran jatuh B. subsidi kerajaan ditarik balik C. harga barang perkilangan meningkat D. bahan mentah pengeluaran berkurangan.

944 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah SULIT*

5 7. Jadual berikut menunjukkan permintaan dan penawaran beras di suatu pasaran. Harga (RM/kg) Permintaan (juta kg) Penawaran (juta kg)

5.00 4.00 3.00 2.00 1.00

45 65 85 105 125

100 90 80 70 60

Akibat kemajuan dalam teknologi dalam pengeluarannya, kuantiti beras telah meningkat sebanyak 50% pada setiap tingkat harga. Berapakah lebihan penawaran beras pada tingkat harga RM 3.00? A. B. C. D. 5 juta kg 20 juta kg 30 juta kg 35 juta kg

8.

Gambar rajah dibawah menunjukkan keluk permintaan (DD)

Harga (RM)

4.00

2.00 D 0 10 50 Kuantiti (unit)

944 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah SULIT*

6 Harga pasaran semasa RM3.00. Berdasarkan analisis terhadap keluk penawaran tersebut, pengeluar yang meningkatkan hasil jualannya harus,

A B C D

menaikkan harga menurunkan harga mengekalkan harga menurunkan harga melebihi RM2.00

9.

Fungsi penawaran dan fungsi permintaan bagi barang x adalah seperti berikut;

Qd = 120 - 25P Qs = -60 + 20P Berapakah tingkat harga dan kuantiti apabila pasaran mencapai keseimbangan,

A C 10.

RM 4 dan 20 unit RM 5 dan 20 unit

B D

RM 4 dan 40 unit RM 5 dan 40 unit

Apakah kesan terhadap lebihan pengguna sekiranya harga barang meningkat? A. lebihan pengguna bertambah B. lebihan pengguna berkurangan C. lebihan pengguna tidak berubah D. lebihan pengguna bertambah kemudian berkurang

11.

Nilai keanjalan penawaran suatu barang ialah 2.5. jika harga meningkat dari RM4.00 kepada RM6.00, kuantiti penawaran bertambah daripada 400 unit kepada

A 500 unit B 600 unit C 900 unit D 1000 unit 944 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah SULIT*

12.

Nilai keanjalan permintaan harga bagi barang Y ialah 2. Jika penjual ingin menambahkan jualan sebanyak 50%, penjual mesti

A B C D

menaikkan harga sebanyak 25% menurunkan harga sebanyak 25% menaikkan harga sebanyak 100% menurunkan harga sebanyak 100%

13.

Jadual di bawah menunjukkan kuantiti diminta terhadap petrol dan kereta bulan Jun dan Julai.

Barang X Bulan Harga (RM) Kuantiti (unit)

Barang Y Harga(RM) Kuantiti (unit)

Jun Julai

4.00 4.00

20 10

5000.00 8000.00

18 14

Nilai keanjalan permintaan silang antara antara barang X dan barang Y ialah

A -0.38 B -0.53 C -0.83 D -1.20

944 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah SULIT*

8 14. Antara berikut, yang manakah tidak menerangkan konsep jangka masa dalam teori pengeluaran. A. Dalam jangka pendek pengeluaran firma bertambah disebabkan pertambahan faktor berubah kepada setiap faktor tetap B. Dalam jangka masa panjang, faktor pengeluaran berubah digunakan dalam pengoperasian firma. C. Dalam jangka pendek, faktor tetap dan faktor berubah ditambah untuk meningkatkan pengeluaran firma. D Dalam jangka panjang merupakan jangka masa perancangan yang membolehkan firma menambahkan pengeluaran dengan mudah.

15.

Gambar rajah di bawah menunjukkan keluk kos sut (MC), keluk kos purata (AC) dan keluk kos berubah purata (AVC) sebuah firma persaingan sempurna dalam jangka pendek

Harga (RM) MC AC

P3 P2 AVC

P1 P0

Output (unit)

Firma tidak akan mengeluarkan pada harga P0 kerana A. B. C. D. jumlah hasil tidak dapat menampung semua kos berubah jumlah hasil tidak dapat menampung semua kos tetap jumlah hasil lebih kecil daripada kos tetap kos purata lebih tinggi daripada kos berubah purata.

944 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah SULIT*

9 16. Firma persaingan sempurna mendapat untung biasa dalam jangka panjang kerana: A. keluarannya adalah homogen B. ia merupakan pengambil harga C. terdapat terlalu banyak firma dalam industri D. terdapat kebebasan keluar masuk firma-firma dalam industri

17.

Rajah di bawah menunjukkan keluk-keluk kos dan hasil sebuah firma monopoli.

Harga(RM)

MC
10 8
7

AC

MR

AR

10

14

kuantiti (unit)

Dalam keadaan keseimbangan kerugian firma adalah sebanyak

A RM 20 B RM 30 C RM 40 D RM 70

944 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah SULIT*

10

18.

Gambar rajah di bawah menunjukkan keseimbangan sebuah firma persaingan bermonopoli.

Hasil/ Kos (RM)

MC P2 P1 P0 P C MR 0 Q1 Q2 Output(unit) AR A AC B D

Keuntungan firma ditunjukkan oleh

A B C D

P0 P2 A B P1 P2 A D P P0 B C P P2 A C

944 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah SULIT*

11

19.

Gambar rajah di bawah menunjukkan keluk permintaan buruh dan keluk penawaran buruh bagi sebuah firma.

Kadar upah (RM) S 10.00 8.00

10

15

20

kuantiti buruh (ribu)

Apakah yang akan berlaku jika kesatuan sekerja menetapkan upah minima pada kadar RM 10.00?

A B C D

perubahan upah adalah sebanyak RM5,000 perubahan upah adalah sebanyak RM 10,000 perubahan upah adalah sebanyak RM 15,000 perubahan upah adalah sebanyak RM 20,000

944 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah SULIT*

12 20. Jadual di bawah ini menunjukkan kos sut dan jumlah hasil sebuah firma dalam pasaran persaingan bermonopoli. Output (unit) 1 2 3 4 5 6 Kos sut (RM) 45 35 30 36 46 61 Jumlah Hasil (RM) 46 95 140 176 218 251

Jumlah output yang memaksimumkan untung ialah A. B. C. D. 3 unit 4 unit 5 unit 6 unit

944 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah SULIT*

13 Bahagian B Jawab empat soalan sahaja.

Dengan menggunakan gambar rajah, huraikan kesan ke atas pasaran perusahaan batik apabila, (a) Kerajaan menggalakkan kakitangan awam berpakaian batik pada hari Khamis.[5]

(b) Cukai ke atas kain putih dinaikkan.

[5]

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan keanjalan permintaan harga? (b) Dengan menggunakan contoh berangka, jelaskan jenis keanjalan permintaan harga berikut: (i) (ii) (iii) anjal tidak anjal anjal satu

[2]

[8]

( 8 )

(a) Apakah dimaksudkan dengan beban cukai ? Berikan contoh tersebut.

[4]

(b) Apabila kerajaan mengenakan cukai jualan, bebannya ditanggung oleh penjual dan pembeli. Dalam keadaan bagaimanakah beban cukai ini lebih banyak ditanggung oleh penjual? [6]

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan (i) ekonomi bidangan (ii) tak ekonomi bidangan [2]

(b) Terangkan bagaimana ekonomi bidangan luaran dan ekonomi bidangan dalaman mempengaruhi kedudukan keluk kos purata jangka panjang. 944 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah SULIT* [8]

14

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pasaran monopoli?

[5]

(b) Bandingkan ciri-ciri antara pasaran monopoli dengan pasaran persaingan

sempurna. 6 Tuntutan kenaikan upah oleh kesatuan sekerja boleh menyebabkan berlaku masalah pengangguran dalam ekonomi. Bincangkan.

[5]

[10]

944 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah SULIT*

15 Bahagian C Jawab dua soalan sahaja.

Persamaan untuk permintaan dan penawaran nenas adalah seperti berikut: Qd = 800 P Qs = -200 + P

dengan Qd = kuantiti diminta nenas (tan) Qs = kuantiti ditawar nenas (tan) P = harga nenas (RM) Kerajaan bercadang meningkatkan pengeluaran nenas melalui dasar sokongan harga.

(a) Dengan menggunakan kertas graf, lukis keluk permintaan dan keluk penawaran pasaran untuk nenas. [3]

(b) Nyatakan harga dan kuantiti keseimbangan bagi nenas.

[2]

(c) Sekiranya kerajaan menjalankan dasar sokongan harga dan menetapkan harga minimum nenas pada harga RM 600.00 per tan,

(i)

berapakah kuantiti diminta dan kuantiti ditawar pada tingkat harga sokongan [2]

(ii)

apakah kesan dasar ini terhadap pasaran nenas?

[3]

944 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah SULIT*

16 2 Gambar rajah di bawah menunjukkan keluk kos dan hasil bagi sebuah firma monopoli.

Hasil dan kos (RM)

15 MR

MC AC

11

8 6 5

AR

50

60

80

100

Kuantiti (unit)

(a)

Berpandukan gambar rajah di atas, berapakah : (i) (ii) (iii) output keseimbangan harga keseimbangan jumlah untung atau rugi pada tingkat keseimbangan? [1] [1] [2]

(b)

Sekiranya kerajaan menetapkan harga maksimum pada tingkat output di mana harga = kos sut,

(i) (ii) (iii)

berapakah output dan harga monopoli ini? berapakah jumlah untung atau rugi pada tahap ini? bandingkan jumlah untung atau rugi sebelum dan selepas campur tangan kerajaan dalam pasaran.

[2] [2]

[2]

944 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah SULIT*

17 3 Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara input buruh dengan jumlah keluaran bagi firma dalam pasaran persaingan sempurna. Buruh (orang) 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah keluaran fizikal (unit) 7 13 19 24 28 31 33 34

Berdasarkan jadual di atas,

(a) Hitung jumlah hasil keluaran , keluaran hasil purata dan keluaran hasil sut, jika harga keluaran firma di pasaran ialah RM 5.00. [3]

(b) menggunakan kertas graf, lukis keluk keluaran hasil sut dan keluk kos sut buruh jika harga buruh ialah RM 12.50.

Dengan

[3]

(c) Hitung kuantiti buruh yang akan digunakan oleh firma ini untuk mencapai keuntungan maksimum. [2]

(d) Jika menggunakan 6 unit buruh dalam proses pengeluaran, hitung jumlah kos buruh. 944 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah SULIT* [2]

Anda mungkin juga menyukai