Anda di halaman 1dari 35

Met uitleg van Ibn Haadjar, An-Nawaawie, Al-Mubaarakpurie, Al-Munnawie, Al-Albaanie, AlUthaymien, Al-Abbaad en anderen Vertaald door Um sadjaad

Introductie In de Naam van Allaah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle Alle lof en dank is aan Allaah, de Heer van de hemelen en de aarde en alles wat bestaat. De Heer van het universum, Die de beste beloning geeft aan degenen die Hem vrezen en groot verlies aan de overtreders. We prijzen Hem en smeken Hem om Zijn hulp en vergeving. We zoeken toevlucht bij Hem tegen het slechte in onszelf en het slechte in onze daden. Degene die door Allaah is geleid kan door niemand misleid worden en degene die misleid is door Allaah kan door niemand geleid worden. Ik getuig dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Allaah Alleen. Verder getuig ik dat Muhammad -salla-llaahu alaihi wa-sallam- Zijn ware Profeet en Boodschapper is, de leider van de Boodschappers en leidraad van de gelovigen. Wij plaatsen al het vertrouwen in Allaah Alleen, Allaah is voldoende voor ons en Hij is de beste Helper. Er is geen kracht om het slechte te weerstaan behalve via Allaah, noch enige kracht om goed te doen behalve via Hem Alleen. Moge Allaah Zijn vrede en zegeningen aan de laatste Profeet Muhammad schenken en aan zijn nobele en pure familie en aan al zijn nobele metgezellen en degenen die zijn voetstappen volgen tot aan de Dag des Oordeels. Allaah, de Verhevene zegt in soerah Aal-Imraan 3: 102: O jullie die geloven, vrees Allaah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.

En in soerah An-Nisaa 4: 1: O mensen, vrees jullie Heer Die jullie uit een enkele ziel schiep. En Die daaruit zijn echtgenote schiep en uit hen beiden vele mannen en vrouwen deed voort komen. En vrees Allaah in Wiens naam jullie elkaar (om hulp) vragen. En onderhoud de familiebanden. Voorwaar, Allaah is de Waker over jullie. O jullie die geloven! Vrees Allaah en spreek (altijd) de waarheid. Hij zal jullie aansporen tot het verrichten van goede daden en jullie zonden vergeven. En wie Allaah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt; waarlijk, die heeft een geweldige triomf behaald. Soerah Al-Ahzaab 33: 70-71 De meest waarachtige spraak is die van Allaahs Boek (de Quraan) en de beste leiding is die van Muhammad -salla-llaahu alaihi wa-sallam-. Het ergste kwaad zijn toevoegingen en iedere toevoeging (in religie) is een bidah en iedere bidah is een misleiding en iedere misleiding en iedere vorm van misleiding is in het vuur. Onze missie: zuivering en welgemanierdheid Het juiste islamitische geloof en de juiste islamitische daden dienen van Allaahs Boek en de soennah van Zijn Boodschapper af te stammen en dienen geleid te worden door de kennis en het begrip van de sahaabah. (de metgezellen van de Profeet) Dit is het duidelijke pad van leiding dat Allaah voor de mensen heeft geschetst en dat leidt naar hun onmiddellijke en fundamentele succes en geluk. Helaas zijn de meeste moslims in verschillende mate van dit prachtige pad weg gegaan. Dus dient ieder serieus werk om de islaam weer onder de moslims tot leven te brengen twee elementen te bevatten: 1) Zuivering: het proces om dit pad van belemmeringen en onduidelijkheden te zuiveren en mensen er naar toe te leiden. 2) Welgemanierdheid: het regelmatige, aanhoudende proces van mensen leren hoe op dit pad te leven en eraan trouw te blijven en zich aan haar bevelen te houden. Deze twee elementen waren centraal in de Profeets missie. In soerah Ad-Djumuah 62: 2 staat: Hij is Degene Die bij degenen die ongeletterd zijn een Boodschapper uit hun midden zond, die hun Zijn verzen voordroeg, en die hen reinigde, en die hen het Boek en de Wijsheid onderwees, terwijl zij daarvoor in duidelijke dwaling verkeerden.

Hierdoor realiseren we ons de noodzaak om aan het Nederlands sprekende publiek verantwoorde schrijfwerken aan te bieden die het begrip van islaam verbeteren. Het presenteren hiervan omvat twee aspecten: 1) Gezuiverde islamitische leerstellingen. 2) Praktische leidraad om ze toe te passen. Waarlijk, dit is de missie die we aannemen en dit schrijfwerk is een nederige stap in die richting. 1) Zuivering Zuivering (of tasfiyah) is vereist met betrekking tot onze bronnen van islamitische kennis, ons geloof en onze praktijken. a. Het zuiveren van onze bronnen van kennis Overleveringen die vals aan de Profeet of zijn metgezellen zijn toegeschreven mogen niet als bronnen van kennis of basis voor daden worden gebruikt. In feite behoren dit soort overleveringen tot de voornaamste oorzaken van het afwijken van de ware islaam. Daarom is het zuiveren van onze kennis van de zwakke en bedachte overleveringen een essentiele taak die volledig in onze studie en ons onderwijs moet worden opgenomen. Rasuulullaah prees degenen die er naar streven om de islamitische kennis te zuiveren toen hij zei: Deze kennis zal door de betrouwbare individuen van iedere generatie worden gedragen. Zij zullen er de wijzigingen van de extremisten, de leugens van de leugenaren en de verkeerde interpretaties van de arrogante uit weg halen. Al-Baihaaqie, Ibn Adiyy en anderen, overgeleverd door Abu Hurairah, Ibn Masud en andere metgezellen. Hasan verklaard door shaikh al-Albaanie. (Mishkaat ulmasaabih nr. 239) b. Ons geloof zuiveren Het geloof van vele moslims is besmet met de misverstanden die van filosofische argumenten komen en onislamitische meningen. Daarom vraagt het nodige zuiveringsproces het zuiveren van ons geloof zodat het alleen gebaseerd is op betrouwbare teksten van de Quraan en de soennah en schoon is van iedere vorm van shirk (iets of iemand naast Allaah plaatsen). Zo was het geloof van de sahaabah welke Allaah heeft geprezen in soerah Al-Baqarah 2: 137: Als zij dan geloven in het gelijke van waarin jullie geloven, dan volgen zij waarlijk de leiding.

c. Onze daden zuiveren Veel moslims mengen hun religieuze praktijken en daden van aanbidding met bidahs (toevoegingen) die niet door Allaah of Zijn Boodschapper zijn goed gekeurd. Daarom is er een enorme inspanning nodig om de daden van aanbidding van de moslims zo te zuiveren dat ze zich aanpassen met betrouwbare teksten van de Quraan en de soennah, met het begrip en het praktiseren van de sahaabah en het verwerpen van bidahs. Dit is het enige acceptabele pad van leiding, zoals Allaah in soerah An-Nisaa 4: 115 zegt: En wie de Boodschapper tegenwerkt nadat de leiding hem duidelijk is geworden en een andere weg volgt dan die van de gelovigen: Wij laten hem (gaan naar) waarheen hij zich afgekeerd had en Wij zullen hem in de Hel binnen leiden. En dat is de slechtste bestemming! 2) Welgemanierdheid Welgemanierdheid (of tarbiyyah) is om ons geloof en onze daden op zuivere kennis te vestigen. Tarbiyyah gaat hand in hand met zuiveren. a. Ware volgelingen van de eerste drie generaties metgezellen worden. De bovenstaande discussie over het zuiveren van ons geloof en onze daden, dient te worden uitgebreid met het opvoeden van onszelf en onze gemeenschap volgens de zuivere leringen, waarbij we ernaar dienen te streven om ware volgelingen te worden van onze grote salaf; de sahaabah. In soerah At-Tawbah 9: 100 zegt Allaah: En de allereerste (moslims) van de muhaadjiroen (emigranten vanuit Makkah) en de Ansaar (bewoners van Madinah die de muhaadjiroen hielpen) en degenen die hen volgden in goede daden: Allaah heeft welbehagen met hen en zij hebben welbehagen met Hem. Hij heeft voor hen Tuinen (in het Paradijs) bereid waar onder door de rivieren stromen, zij zijn daarin eeuwig levenden. Dat is de geweldige overwinning. De sahaabah waren de vrome mensen die door Allaah werden gekozen om Zijn Profeet te vergezellen. Dus zij verlieten de valse religie van hun voorvaders en vereenzelvigden zichzelf met de Profeet, leerden direct van hem en vestigden met hem de eerste en beste islamitische gemeenschap en droegen zijn leerstellingen nauwkeurig en volledig over aan andere mensen. Wanneer de moslims de sahaabah tot hun ware rolmodellen maken, zullen zij geneigd zijn om de waarheid onpartijdig te gaan zoeken en niet langer eigenwijs vast te houden aan vooringenomen sektes en wetscholen. b. Het uitnodigen naar de zuivere religie

Een essentieel deel van het proces van welgemanierdheid is alle mensen -zowel moslims als nietmoslims- uit te nodigen naar de pure en onvervalste religie. Dit dient te gebeuren door goede voorbeelden te laten zien, onszelf met goede manieren te bekleden en waardevolle, effectieve en vriendelijke benaderingen te bewerkstellingen, welke van belang zijn vanwege de boodschap die we dragen. Allaah zegt in soerah Aal-Imraan 3: 104: En laat er uit jullie een groep voort komen die uitnodigt tot het goede en oproept tot deugdelijkheid en (die) het verwerpelijke verbiedt, en zij zijn degenen die welslagend zijn. Hierbij helpen is een plicht voor iedere moslim volgens zijn/haar beste vermogen, zoals Allaah in soerah Al-Maaidah 5: 2 beveelt: Ondersteun elkaar bij het goede (al birr) en taqwaa en help elkaar niet in zonde en overtreding. Dit is de enige weg om Allaahs acceptatie te verkrijgen en geluk en succes te bereiken. Allaah zegt in soerah Al-Asr 103: 1-3: Bij de tijd. Voorwaar, de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en elkaar aansporen tot geduld. En dit is de manier om te midden van de gelovigen een ware en eerlijke compassie te vestigen die een sterke, verenigende oorzaak ten grondslag heeft. Allaah zegt in soerah Aal-Imraan 3: 103: En houdt jullie allen stevig vast aan het touw (de godsdienst) van Allaah en wees niet verdeeld. c. De islamitische oplossing presenteren Uitnodigen naar de waarheid houdt het vinden van realistische islamitische oplossingen voor veelomvattende problemen in. Er is geen twijfel dat Allaahs leiding de enige allesomvattende weg is voor het oplossen van problemen van de mensen zowel op individueel als maatschappelijk niveau. Allaah zegt in soerah Al-Maaidah 5: 49: En oordeel (O Muhammad ) onder hen met wat Allaah neer gezonden heeft, en volg niet hun begeerten. Waarlijk, we zoeken Allaahs leiding en hulp en we smeken Hem om ons in staat te laten zijn om onszelf en onze gemeenschappen te zuiveren en op te voeden op een manier die Hem het meest tevreden stelt. Aamien.

Om verder te gaan: Waarlijk, de meest ware toespraak is het Boek van Allaah en de beste leiding is de leiding van Muhammad. En de slechtste zaken zijn de nieuwe toegevoegde zaken (bidah) en alle nieuwe zaken zijn toevoegingen in de religie en alle toevoegingen zijn misleiding en alle misleiding leidt naar het Vuur. Waarlijk, niemand kan de uitmuntendheid van het Boek ontkennen, waarvan de beschrijving is, zoals de Almachtige heeft gezegd: Dit is het Boek (de Quraan) waaraan geen twijfel is, een leidraad voor de moettaqoen. (soerah Al-Baqarah 2: 1-2) Geprezen is Hij, waarlijk dat is een grote zegen, en Hij heeft dat uitgelegd: Voorzeker, Allaah gaf een grote gunst aan de gelovigen, toen Hij tot hen een Boodschapper uit hun midden stuurde. Hij draagt hen Zijn verzen voor. En hij reinigt hen (de gelovigen) en hij onderwijst hun het Boek en de Wijsheid, terwijl zij daarvoor zeker in duidelijke dwaling verkeerden. (soerah Aal-Imraan 3: 164) En Hij, de Ware heeft gezegd: (Dit is) een Boek dat Wij aan jou (O Muhammad ) hebben neer gezonden, opdat jij de mensen uit de duisternissen naar het licht zult voeren, met verlof van hun Heer, naar het Pad van de Almachtige, de Geprezene. (soerah Ibraahiem 14: 1) Al-Allaamah as-shaikh Abdur-Rahmaan as-Sadie (rahimahullaah) heeft in zijn uitleg van dit vers gezegd: De Meest Verhevene laat weten dat Hij Zijn Boek als een voordeel voor de schepping heeft gestuurd aan Zijn Profeet Muhammad; om de mensen van de donkerte van onwetendheid en ongeloof en armzalige normen en alle soorten zonden te halen, naar het licht van kennis en iemaan (geloof) en goed karakter En de Meest Glorierijke zegt ook:

En Wij hebben jou het Boek neer gezonden, als een uitleg van alle zaken en als leiding en barmhartigheid en een verheugende tijding voor de moslims. (soerah An-Nahl 16: 89) Al-iemaam Ibn Kathier brengt in zijn uitleg van dit vers een hadieth naar voren van de nobele metgezel Ibn Masud die in zijn uitleg van dit vers zei: (Een Boek dat is) uitgebreid en omvattend; waarlijk, de Quraan omvat alle soorten voordelige kennis, over wat vooraf is gegaan en over wat gaat komen en het oordeelt over alles wat verboden en wat toegestaan is en het is een opheldering van dat wat de mensen nodig hebben in hun religieuze en wereldse zaken en in hun levens en hun Hiernamaals. Geprezen is Allaah, Die deze grote gunst aan ons heeft gestuurd. En waarlijk, haar uitmuntendheid eindigt nooit en niets is gelijk aan haar. Het is de beste soort leiding voor degenen die leiding zoeken. Het leidt naar het rechte pad en de juiste manhadj (geloofsleer): Voorwaar, de Quraan leidt naar wat rechter is en brengt de goede tijdingen aan de gelovigen die goede werken verrichten; dat er voor hen een grote beloning is. (soerah Al-Israa 17: 9) In zijn uitleg van dit vers zegt Al-Allaamah as-shaikh As-Sadie (rahimahullaah): De Meest Verhevene informeert over de nobelheid van de Quraan en haar majesteit. En dat het leidt naar wat rechter is, dat wil zeggen: datgene wat het meest oprecht is en het meest verheven in termen van geloofsovertuiging en daden en moraal (deugdzaamheid). Degene die de leiding aanneemt die de Quraan aanreikt wordt de meest complete onder de mensen en het meest rechtvaardig en standvastig onder hen en de meest geleide onder hen, in alle zaken Waarom nemen de moslims de Quraan niet als hun leider en houden zij er niet aan vast na al deze verzen en veel meer die we lezen? Inderdaad, we dienen onze prioriteiten opnieuw te overdenken! Of misschien behoren wij tot degenen die beschreven en berispt zijn: Denken zijn niet diep na over de Quraan? Er zijn zelfs sloten op hun harten. (soerah Muhammad 47: 24) We zoeken Allaahs bescherming hiertegen. Of misschien vergeten wij wat er op de Dag des Oordeels zal gebeuren:

En de Boodschapper zei: O mijn Heer, voorwaar, mijn volk heeft deze Quraan achter gelaten. (zij luisterden er niet naar noch leefden zij volgens haar wetten en bevelen) (soerah Al-Furqaan 25: 30) Ibn Kathier heeft in zijn uitleg van dit vers en het beschrijven van de methodes van mensen die de Quraan hebben verlaten gezegd: En het verlaten betekent ook het niet leren en herhalen ervan. En niet nadenken over de betekenissen en het (niet)begrijpen behoort ook tot het verlaten. En haar bevelen niet uitvoeren en haar verboden niet nalaten behoort ook tot het verlaten ervan. En ook het vervangen ervan met pozie of kletsen of muziek of nutteloos gepraat of iets anders ervoor in de plaats, behoort ook tot het verlaten ervan. Dus wij vragen Allaah, de Meest Nobele Schenker van Gunsten, Degene Die alles kan doen wat Hij wil, om ons weg te houden van datgene wat Hij veracht en om ons te leiden naar datgene waar Hij tevreden mee is; van het leren en begrijpen van Zijn Boek en dag en nacht standvastig te zijn met wat het vereist op een manier waar Hij tevreden mee is en waar Hij van houdt. Waarlijk, Hij is de Meest Vriendelijke, de Schenker. En daarom zag ik het belang van het samenstellen van betrouwbare overleveringen die over de uitmuntendheid gaan van de Quraan; recitatie, herinnering, overdenking, begrijpen en ernaar handelen. En om de voetstappen van onze geleerden te volgen besloot ik om veertig ahaadieth samen te stellen. Maar zoals de lezer zal zien bevat het boek meer dan dat, alhamdulillaah. En in voordeel van de hadieth heb ik korte uitleg en fragmenten van de geleerden toegevoegd op plekken waar het paste. Ik heb dit werk (in haar Arabische versie) doorgestuurd aan onze shaikh; shaikh Khaalid alAnbarie (hafidhahullaah) en hij was er alhamdulillaah tevreden over. Al het goede van dit werk is een zegen van Allaah en als er fouten zijn dan is het van mijzelf en de shaytaan. Ik wil mijn broer Abu Imraan en mijn zus Umm Aaishah bedanken voor het nakijken en bewerken van het werk. En ook mijn broer Taalib al-Britaanie voor al zijn hulp en advies. Moge Allaah hen met al het goede belonen en ons allen standvastig maken op de Quraan en de soennah en de gezegende methode van de Vrome Voorgangers. Ik vraag Allaah om ons te leiden en ons tot Zijn speciale mensen t e laten behoren; de Ahlul Quraan., om het dag en nacht te reciteren, onze borsten ermee te verlichten, onze religie erdoor te begrijpen en het in alle zaken onze iemaam te laten zijn. Waarlijk, Hij is Degene Die leidt naar al het goede. Abu Waheeda as-Salafie (admin@almuflihoon.com)

De mensen van de Quraan zijn de beste mensen Uthmaan heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd: De beste van jullie zijn degenen die de Quraan leren en (degenen die) het onderwijzen. Verzameld door Al-Bukhaarie (4739), Ibn Hibbaan (118), At-Tirmidhie (2907), An-Nasaaie in AlKubra(8037), Abu Daawuud (1452), Ahmad (500), en Ad-Daarimie (3337) En in de verzameling van Al-Bukhaarie staat ook dat Uthmaan heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd: De meest deugdzame van jullie zijn degenen die de Quraan leren en (degenen die) het onderwijzen. Al-Haafidh Ibn Haadjar zei: Wij zeggen: de Quraan is de meest nobele van alle soorten kennis. Dus degene die het leert en het aan anderen onderwijst wordt meer nobel dan degene die iets anders dan dat onderwijst, zelfs al onderwijst hij iets dat goed wordt vastgesteld voor zijn leerling. En er is geen twijfel dat het leren van de Quraan en het onderwijzen ervan completer is voor iemands ziel en voor anderen Fath ulBaarie 14/ 244 Al-Iemaam Al-Albaanie zei in Silsilah as-Sahiehah (1173) in zijn notities onder deze hadieth: En in deze hadieth is een bevel om de Quraan te leren en dat de beste leraar de leraar van de Quraan is en dat de beste kennis die iemand kan leren de kennis van de Quraan is. Dus hoe wenselijk is het dat de studenten van kennis zich dit realiseren, want er is groot voordeel in. En tot de rampen die ons tijdperk hebben geraakt, behoort dat je vele van de oproepers of beginnelingen onder de studenten van kennis ziet die fatwas geven en vragen van mensen beantwoorden terwijl zij niet eens hun recitatie van soeratul-Faatihah correct hebben gemaakt volgens de juiste manier van reciteren Vervolgens zei hij: Dus het advies aan mijzelf en vervolgens aan hen, is dat het beste waar de student van kennis mee kan beginnen, het uit het hoofd leren van de Quraan is. Het is leiding en licht Zayd ibn Arqam heeft (in een lange overlevering) gezegd:

De Profeet gaf een waarschuwing en zei toen: O mensen! Waarlijk ik ben een mens en het wordt gevreesd dat de boodschapper van mijn Heer tot mij komt en ik zal antwoorden (aan de dood) en dus laat ik waarlijk twee grote dingen bij jullie achter; de eerste daarvan is het Boek van Allaah; er is leiding en licht in. Houd jullie daarom aan het Boek van Allaah vast en houd er stevig aan vast. Zayd zei: Dus hij spoorde krachtig aan tot het Boek van Allaah en hij moedigde ertoe aan Verzameld door Muslim (7/ 123), At-Tirmidhie (3790), Ahmad (3/ 14, 17, 26, 59, Al-Albaanie in Silsilah as-Sahiehah 5/ 37 De beste kennis en de bron van rahmah en genoemd worden bij Allaah Abu Hurairah heeft (in een lange hadieth) gezegd: De Profeet zei: Allaah zal een weg naar het Paradijs vergemakkelijken voor degene die op een pad loopt om kennis te vergaren. En waarlijk, geen groep verzamelt in een van de huizen van Allaah, het Boek van Allaah reciterend en het onderling bestuderend, zonder dat rust op hen neerdaalt, rahmah hen omhult en de engelen hen omringen en Allaah noemt hen bij degenen die in Zijn aanwezigheid zijn. Musnad van Iemaam Ahmad (2/ 252), Sahieh Muslim (2699), Sunan Abie Daawuud (1455) Shaikh al-Allamah Abdul-Muhsin al-Abbaad zegt: In zijn () uitspraak: Allaah zal een weg naar het Paradijs vergemakkelijken voor degene die op een pad loopt om kennis te vergaren bevindt zich de aanmoediging om wettige kennis te vergaren en het pad te bewandelen dat jou daar naartoe leidt. Of door te reizen om kennis te vergaren of door de middelen tot je beschikking te nemen zoals lezen in boeken waar je voordeel uit kunt halen of door je regelmatig in het gezelschap van geleerden te bevinden en kennis van hen te verkrijgen en andere middelen En de beloning hiervoor is het gemak dat Allaah schept waarmee de student van kennis naar het Paradijs wordt geleid. En dat wordt gerealiseerd door zijn sterke wil dat hij datgene wil bereiken wat hij van plan was en dat is kennis. En het wordt ook gerealiseerd door zijn sterke wil om te handelen volgens datgene wat hij leert, wat betreft de wetgevingen. En dat zal de reden zijn waarom hij het Paradijs zal binnen treden. En in zijn () uitspraak: En waarlijk, geen groep verzamelt in een van de huizen van Allaah, het Boek van Allaah reciterend en bevindt zich een aanmoediging voor het samen zijn in de masdjid; de Quraan te reciteren en te bestuderen. De een reciteert en de ander luistert; om de beurt reciterend zodat zij elkaar kunnen corrigeren en versterken in het reciteren op de juiste manier en zodat zij allemaal voordeel bij elkaar hebben.

Tot waar hij zei: En de beloningen van het samen komen in de masdjid, het reciteren en studeren van de Quraan bestaat uit vier zaken:rust daalt op hen neer, rahmah omhult hen en de engelen omringen hen en Allaah noemt hen onder de engelen. Fath-ul-Qawiyyul-matien fie Sharh arbaien; hadieth 36 Degene die het als een leider aanwijst zal erdoor geleid worden naar het Paradijs Djaabir heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd: De Quraan is een bemiddelaar en het bemiddelt (met Allaahs toestemming). En het is een tegenstander die waarheidsgetrouw is. Dus degene die het als zijn leider aanwijst zal (erdoor) naar het Paradijs worden geleid. En degene die het achter zich plaatst zal (erdoor) naar het Vuur worden geleid. Verzameld door Ibn Hibbaan; 1793, Al-Albaanie in Silsilah as-Sahiehah; 2019, en in Sahieh al-Djaamie as-Saghier; 4443 Al-Allamah Al-Munnawie heeft gezegd: Dit is vanwege de (andere) principes van de Sharieah; (dat is) de soennah, de idjmaa(de overeenstemming) en de qieyaas (analogische conclusie van geleerden); deze zijn allemaal op de Quraan gebaseerd. Dus degene die het niet als zijn leider maakt heeft andere dan de exacte basis gebouwd en hierdoor zal het hem naar het Vuur leiden. Faydhul-Qadier; 4/ 699 Het advies van de Profeet Abu Dharr heeft gezegd: O Boodschapper van Allaah! Adviseer mij. Dus zei hij: Ik adviseer jullie om taqwaa tegenover Allaah te hebben, want dat is inderdaad de piek van alle zaken. Dus zei ik: O Boodschapper van Allaah, adviseer mij meer. Dus zei hij: (Ik adviseer jou) de recitatie van de Quraan is aan jou. Waarlijk, het is een licht voor jou in deze wereld en het is een licht voor jou in het Hiernamaals. Overgeleverd door Ibn Hibbaan (in een lange hadieth) en hij heeft het betrouwbaar verklaard en ook Sahieh at-Targhieb wat-Tarhieb van Al-Albaanie; 1422 Het is het teken/wonder geopenbaard aan de Profeet Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd:

Er is nooit een profeet onder de profeten geweest, zonder dat hij (met een teken) van onder de tekenen was begunstigd, waardoor de mensen werden aangespoord om (in hem) te geloven. En waarlijk, aan mij is de openbaring (van de Quraan) geschonken die Allaah aan mij geopenbaard heeft. Ik hoop dat ik het grootste aantal volgelingen zal hebben op de Dag der Opstanding. Verzameld door Muslim; 217 Iemaam An-Nawaawie heeft overgeleverd: Een van de interpretaties van de hadieth is dat aan iedere profeet wonderen werden gegeven die bijna op die van de profeet die voor hem kwam leken, waardoor de mensen in hem geloofden. Wat het grootste wonder betreft, de meest zichtbare, dat is de Quraan; aan geen van de profeten werd ooit iets soortgelijks geschonken. En vanwege dit zei hij: Ik zal het grootste aantal volgelingen hebben. Sharh Sahieh Muslim 1/ 278 Het karakter van de Boodschapper van Allaah Sad bin Hishaam vroeg in een lange hadieth over enige kennis van degene die tot de mensen behoort die de meeste kennis hebben Ik zei: O moeder der gelovigen, vertel mij over het karakter van de Boodschapper van Allaah. Zij (Aaishah) vroeg: Lees je de Quraan niet? Ik zei: Ja, dat doe ik. Hierop zei zij: Het karakter van de Boodschapper van Allaah was de Quraan. Hij zei: Ik voelde me geneigd om op te staan en (verder) niets te vragen tot ik sterf. Verzameld door Muslim; 1233 Iemaam An-Nawaawie zei: De betekenis ervan is handelen naar de Quraan en stoppen bij de voorgeschreven grenzen ervan (de verboden zaken) en gedragen volgens de manier die het voorschrijft en de voorbeelden (vergelijkingen) overdenken en de verhalen die het bevat en bezinnen op de betekenissen ervan en de recitatie ervan mooi maken. Sharh Sahieh Muslim; 3/ 86 Zij zijn de mensen van Allaah en zij zijn Zijn speciale mensen Anas ibn Maalik heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allaah zei: Waarlijk, Allaah heeft Zijn (speciale) mensen op de aarde. Zij (de metgezellen) zeiden: O Boodschapper van Allaah, wie zijn zij? Hij zei: Zij zijn de mensen (die de metgezellen zijn) van de Quraan. Zij zijn de mensen van Allaah en zij zijn Zijn speciale mensen.

Verzameld door Ibn Maadjah; 215, Ahmad; 13566; Ad-Daarimie; 3326; en Sahieh at-Targhieb waTarhieb van Al-Albaanie; 1432 Al-Allaamah al-Munnawie heeft gezegd: Het betekent: degenen die de Quraan onthouden; degenen die ernaar handelen zijn de awliyaa (dichtbijzijnde vrienden) van Allaah. Zij zijn speciaal voor Hem van onder de gehele mensheid. Zij worden zo (de mensen van Allaah) genoemd om hun verhevenheid aan te tonen, zoals er gezegd is; het Huis van Allaah (Makkah). Faydhul-Qadier; 3/ 87 Het is beter dan de beste wereldse bezittingen Uqbah ibn Aamir heeft gezegd: De Boodschapper van Allaah kwam naar buiten terwijl wij in het hogere deel van de moskee zaten, dus zei hij: Houd iemand van jullie ervan om iedere dag wakker te worden en naar Buthaan of al-Aqieq te gaan (bepaalde plaatsen) en twee vette (goede) kamelen te krijgen, zonder enige zonde te begaan, noch enige relaties af te snijden? Wij zeiden: Wij zouden dat zeer zeker willen, O Boodschapper van Allaah. Dus zei hij: Zal niemand van jullie naar de moskee gaan en twee verzen van het Boek van Allaah, de Meest Glorierijke, de Meest Machtige, leren of lezen? Want dat is beter voor hem dan twee vrouwtjeskamelen. En drie (verzen)zijn beter voor hem dan drie (vrouwtjeskamelen) en vier (verzen) zijn beter voor hem dan vier (vrouwtjeskamelen). En het aantal (verzen in totaal) is beter dan hetzelfde aantal kamelen. Verzameld door Muslim; 1332 De Quraan is een bewijs voor of tegen jou Abu Maalik al-Asharie heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allaah zei: Reinheid is de helft van geloof (iemaan). En Alhamdulillaah vult de schalen en SubhaanAllaah en Alhamdulillaah vullen wat tussen de hemel en de aarde is. En de salaah (het gebed) is een licht en sadaqah (liefdadigheid) is een bewijs en geduld is (geestelijke) verlichting en de Quraan is een bewijs voor of tegen jou. Iedere persoon begint zijn dag als een verkoper voor zijn ziel; het bevrijdend of zijn ondergang veroorzakend. Verzameld door Muslim; 328, Al-Albaanie in Sahieh alDjaamie as-Saghier; 3857; At-Tirmidhie; 3517 en hij zei dat de hadieth Hasan Sahieh is Al-Allaamah al-Mubaarakpuurie zegt in de uitleg van de uitspraak: En de Quraan is een bewijs voor of tegen jou: En de betekenis ervan is duidelijk en dat is: het zal tot jouw voordeel zijn als je het

reciteert en ernaar handelt en als je dat niet doet dan is het een bewijs tegen jou. Tuhfatul ahwaadhie; 8/ 414 Shaikh al-Allamah Abdul-Muhsin al-Abbaad heeft gezegd: Tot de voordelen van deze hadieth behoren: - De aanmoediging om ijverig en met inzicht met de Quraan te zijn. Het leren, over de betekenissen ervan nadenken en ernaar handelen zodat het een bewijs voor iemand kan zijn. - Een waarschuwing tegen ongehoorzaamheid wat betreft datgene wat de Quraan vereist zodat het geen bewijs tegen iemand zal zijn. Fath-ul-Qawiyyul-matien fie Sharh araien; hadieth 23 Rust daalt neer vanwege de recitatie van de Quraan Al-Baraa bin Aazib heeft gezegd: Iemand van onder de metgezellen reciteerde soerah Al-Kahf en er was een paard aan zijn zijde met twee touwen vast gebonden. Toen overschaduwde een wolk hem en terwijl het steeds dichterbij kwam begon zijn paard er bang voor te worden. In de ochtend vertrok hij en vertelde het aan de Profeet en hij zei: Dat was de rust (sakinah) die neer daalt vanwege de recitatie van de Quraan. Verzameld door Muslim; 1325 Iemaam An-Nawaawie zei: En tot de lering in de hadieth behoort de gunst van recitatie. En dat het een reden is voor het neerdalen van rahmah en de aanwezigheid van de engelen. En er is ook de gunst van luisteren naar de Quraan in (de hadieth). Sharh Sahieh Muslim; 3/ 148 De Quraan is het perfecte Woord van Allaah, ongeschapen, een middel om toevlucht te zoeken Sad ibn Abie Waqqaas heeft overgeleverd van Khawlah bint Hakiem dat de Boodschapper van Allaah heeft gezegd: Degene die een plek heeft bereikt en vervolgens zei: Audhu bikalimaatillaahi taammaati min sharri maa khalaq (Ik zoek toevlucht in Allaahs perfecte woorden tegen het kwaad van Zijn schepping.); niets zal hem raken totdat hij die plek verlaat. Verzameld door Muslim; 4881 en AtTirmidhie; 3437

Al-Allaamah al-Mubaarakpuurie heeft gezegd: Al-Harraawie en anderen hebben gezegd: De woorden zijn de Quraan en zij zijn perfect. En de betekenis is dat geen defecte of slechte eigenschappen ooit erin gaan, in tegenstelling tot de woorden van mensen. En er is gezegd dat zij nuttig zijn, voldoende en een genezing van al datgene waar toevlucht tegen wordt gezocht. Tuhfatul ahwaadhie; 8/ 333 De vergelijking van de gelovige die de Quraan reciteert Abu Musaa al-Asharie heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allaah heeft gezegd: De vergelijking van de gelovige die de Quraan reciteert is als de citrusvrucht; haar geur is goed en haar smaak is goed. En de vergelijking van de gelovige die de Quraan niet leest is als de dadel; er is geen geur en haar smaak is zoet. En de vergelijking van de hypocriet die de Quraan leest is als de ui; haar geur is goed en haar smaak is zuur. En de vergelijking van de hypocriet die de Quraan niet leest is als de tarwe; het heeft geen enkele geur en de smaak ervan is bitter. Overeen gestemd Iemaam An-Nawaawie heeft gezegd: In de hadieth is de aanbeveling om de Quraan uit het hoofd te leren. En een aanbeveling om voorbeelden te geven om zodoende de bedoelde betekenis van iets weer te geven en duidelijk te maken. Sharh Sahieh Muslim; 3/ 151 De mensen worden geleid door hun meest bekwame voordragers van Allaahs Boek Ibn Masud al-Ansaarie al-Badrie heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allaah heeft gezegd: De mensen worden door hun meest bekwame voordragers van Allaahs Boek geleid. Als zij gelijk zijn in recitatie, dan (leidt) degene die de meeste kennis heeft van de soennah; als zij gelijk zijn in de soennah; dan degene die als eerste emigreerde; en als zij gelijk zijn in emigratie, dan de oudste van hen Verzameld door Muslim; 1078, onder het hoofdstuk: Degene die het meest bevoegd is om iemaam te zijn. Al-Iemaam Ibn Uthaymien heeft gezegd: En dit toont aan dat degene met kennis voorrang wordt gegeven boven degene die niet zoals hem is. Er wordt voorrang gegeven aan de geleerde van het Boek van Allaah, vervolgens de geleerde van de

soennah van de Boodschapper van Allaah. En aan de mensen wordt geen voorrang gegeven in zaken van de religie, behalve aan degenen die het beste van onder hen zijn en het meest vroom. En dit toont de voorrang aan die gegeven wordt aan degenen die het beste zijn en vervolgens degenen die minder dan hen zijn in zaken van leiderschap Sharh Riyaadhu Saalihien. De Quraan pleit voor haar metgezel bij Allaah Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd: De Quraan zal op de Dag des Oordeels komen en zal zeggen: O mijn Heer! Versier hem. En zodoende zal hij met een kroon van nobelheid worden bekroond. Dan zal het zeggen: O mijn Heer! Vermeerder hem. En dus zal hij versierd worden met armbanden van nobelheid. Dan zal het zeggen: O mijn Heer! Wees tevreden met hem. En dus zal Hij tevreden met hem zijn Verzameld door At-Tirmidhie; 2915 en hij zei dat het Hasan Sahieh is en Al-Baihaaqie in Shub al-Iemaan; 2996; Al-Albaanie in Sahieh al-Djaamie as-Saghier; 8030 en Sahieh at-Targhieb wa Tarhieb; 1425 en ook bij Al-Haakim in Al-Mustadrak; 2029; Ad-Daarimie; 3311 Waarlijk, Allaah verheft en vernedert iemand met dit Boek Aamir ibn Waathilah heeft overgeleverd dat Naafi ibn Abdul-Haarith Umar bin al-Khattaab bij Usfaan ontmoette en hij was de gouverneur van Makkah die door Umar was aangesteld. Dus Umar vroeg hem: Wie heb jij (namens jou) aangesteld over de mensen van de vallei (Makkah)? Dus hij zei: Ibn Abzaa. Dus hij (Umar) zei: En wie is Ibn Abzaa? Hij zei: Hij is een slaaf van onder onze slaven. Dus hij (Umar) zei: En je hebt een slaaf over hen aangesteld? Dus zei hij: Waarlijk, hij is een qaarie (bevoegde voordrager) van het Boek van Allaah, de Meest Machtige, de Meest Glorierijke en hij heeft veel kennis over de distributie van testamenten en erfenis. Toen zei Umar: Waarlijk, jouw Profeet heeft gezegd: Waarlijk, Allaah verheft mensen hun gestalte met dit Boek en verlaagt anderen ermee. Verzameld door Muslim; 1353 De nobele beloning voor de voordrager van de Quraan en zijn ouders Abu Buraydah heeft gezegd: De Profeet heeft gezegd: Degene die de Quraan reciteerde en het bestudeerde en handelde volgens datgene wat het bevat; op de Dag des Oordeels zullen zijn ouders gekleed zijn met en kroon van licht; de straling ervan is als die van de zon. En zijn ouders zullen versierd zijn met twee armbanden, waar de hele wereld (in waarde) niet gelijk aan is. Dus zullen zij zeggen:

Waarom zijn wij hiermee versierd? Er zal worden gezegd: Dit is omdat jullie kind de Quraan (het reciteren, onderwijs, ernaar handelen) nam. Verzameld in Sahieh At-Targhieb wa-Tarhieb van Al-Albaanie; 1434 en ook door Al-Haakim die zei dat het de condities van Muslim heeft Jouw plek in het Paradijs zal bij het laatste deel zijn dat je reciteert Abdullaah ibn Umar heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allaah heeft gezegd: Er zal tegen de metgezel van de Quraan worden gezegd: Reciteer en rattil (reciteer langzaam en duidelijk) zoals je gewend was te rattil in het wereldse leven, want waarlijk, jouw plaats (in het Paradijs) zal bij het laatste vers zijn dat je reciteert. Iemaam Al-Albaanie in Silsilah as-Sahiehah; 2240 En hij zei: En weet dat de bedoelde betekenis van deze uitspraak de metgezel van de Quraan is: degene die het uit zijn hoofd kent. En dit is door zijn uitspraak in het licht van zijn uitspraak te nemen: De mensen worden door hun meest bevoegde voordragers van Allaahs Boek geleid. Dat betekent: degene die het het meeste uit het hoofd kent. Dus de plek en gunst in het Paradijs is volgens datgene wat iemand in de wereld kende en niet volgens de juiste recitatie zoals sommige mensen verward hebben. Dus in deze hadieth is een duidelijke excellentie in het uit het hoofd kennen van de Quraan, maar dit is onder de voorwaarde dat zijn kennis is om het Gezicht van Allaah, de Meest Gezegende, de Verhevene, te zoeken en geen dinars of dirhams (materie). Degene die bekwaam is en degene die moeilijkheden ondervindt bij het reciteren Aaishah heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allaah heeft gezegd: Degene die de Quraan reciteert en er bekwaam in is, zal met de nobele schrijvers (de engelen) zijn. En degene die vanwege moeilijkheden stottert onder het reciteren van de Quraan zal een dubbele beloning krijgen. Verzameld door Al-Bukhaarie; 4653 en Muslim; 798; en Ibn Hibbaan; 767; en At-Tirmidhie; 2904; en An-Nasaaie in Al-Sughraa; 986; en Abu Daawuud; 1453; en Sahieh AtTarghieb; 1421 Al-Iemaam Ibn Uthaymien heeft gezegd: Degene die bekwaam is, is degene die het reciteert volgens haar regels van tadjwied en die er bevoegd in is; diegene zal zich onder de nobele schrijvers bevinden. En zij zijn de engelen, zoals in de uitspraak van de Verhevene:

(Geschreven)op edele bladen (Al-Lawh Al-Mahfudh). Verheven en gereinigd, in de handen van de schrijvers (engelen); edel en deugdzaam. (soerah Abasa 80: 13-16) Dus degene die bekwaam is, is met de engelen, en voor degene die erbij stottert en voor wie het moeilijk is, zijn er twee beloningen. De eerste is voor de recitatie en de tweede voor de moeilijkheden die hij ondergaat. Tot waar hij zei: In het kort; wat belangrijk is, is dat degene die bekwaam is in het reciteren van de Quraan met de edele schrijvers is en dat degene die moeilijkheden ondervindt bij het reciteren van de Quraan twee beloningen krijgt. Dus wie ook Quraan leest; hij is geen verliezer. En Allaah is Degene Die vergemakkelijkt. Sharh Riyaadhu Saalihien. Vasten en de Quraan zullen voor de dienaar bemiddelen op de Dag der Opstanding Abdullaah ibn Umar heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allaah heeft gezegd: Vasten en de Quraan zullen op de Dag der Opstanding voor de dienaar bemiddelen. Het vasten zal zeggen: O mijn Heer! Ik belette hem van voedsel en verlangens gedurende de dag, dus accepteer mijn bemiddeling voor hem. En de Quraan zal zeggen: Ik belette hem van slaap gedurende de nacht, dus accepteer mijn bemiddeling voor hem. Hij zei: En dus zullen zij bemiddelen. Verzameld door Ahmad; 6337, en Al-Haakim in Al-Mustadrak; 1994, en Musnad van Ibn Al-Mubaarak; 98 en Sahieh verklaard door Iemaam Al-Albaanie in Sahieh At-Targhieb waTarhieb; 984 en 1429 De toegestane afgunst Saalim heeft van zijn vader (Ibn Umar) overgeleverd, die overleverde: De Boodschapper van Allaah heeft gezegd: Afgunst is niet gerechtvaardigd, behalve in twee situaties; bij iemand aan wie Allaah de kennis van de Quraan heeft geschonken, dus hij reciteert het dag en nacht (en handelt er ook naar) en bij degene aan wie Allaah rijkdom heeft gegeven; hij geeft het dag en de nacht uit (aan het welzijn van anderen om de tevredenheid van Allaah te zoeken). Verzameld door Muslim; 1350 En in een andere overlevering van Abu Hurairah heeft de Profeet gezegd:

Er dient geen afgunst te zijn, behalve in twee gevallen: iemand aan wie de kennis van de Quraan door Allaah is gegeven en dus reciteert hij het dag en nacht (en handelt er ook naar), dus hoort zijn buurman hem en hij zegt: Ik wou dat aan mij was geschonken wat hij heeft, zodat ik er daden mee kon verrichten zoals hij dat doet Verzameld door Al-Bukhaarie; 4638 Iemaam An-Nawaawie heeft gezegd: De Ulamaa (geleerden) hebben gezegd: Jaloezie/ afgunst bestaat uit twee soorten; de echte en de denkbeeldige. De echte is te wensen dat een zegening weg zal gaan van degene die het heeft. En dit is haraam volgens de overeenstemming van de geleerden en volgens betrouwbare teksten. De denkbeeldige is een afgunst de gewenst wordt en het is wensen dat iemand de zegening krijgt die iemand heeft, zonder de wens dat het van de ander weg gaat. Dus dit is ok als het om wereldse zaken gaat en als het om gehoorzaamheid gaat (in de religie), dan is het aanbevolen. En dus is de betekenis van de hadieth dat er geen wenselijke afgunst is behalve wat betreft deze daden Sharh Sahieh Muslim; 3/ 170 Iemaam Ibn Uthaymien heeft gezegd: En in dit (deze hadieth) is bewijs dat het aan een persoon is om altijd; dag en nacht oprecht met de Quraan te zijn (de recitatie en gebeden) en om al zijn daden op de Quraan te baseren en te leven met de leiding van de Quraan. Sharh Riyaadhu Saalihien. De meest nobele van deze ummah Ibn Abbaas heeft gezegd dat de Boodschapper van Allaah heeft gezegd: De meest nobele van mijn ummah zijn de dragers van de Quraan en de metgezellen van het nachtgebed. Verzameld door Ibn Abie Dunya; 6337; en Al-Baihaaqie en Sahieh verklaard door Iemaam Al-Albaanie in Sahieh At-Targhieb wa-Tarhieb; 628 De uitmuntendheid van de metgezel van de Quraan is ongeacht leeftijd Abdullaah ibn Abbaas heeft gezegd: De voordragers van de Quraan waren de mensen van de madjlis (de bijeenkomsten) van Umar en zij waren zijn adviseurs, ongeacht of zij oud of jong waren. Verzameld door Al-Bukhaarie; 6742

Het zal op de Dag des Oordeels als een bemiddelaar komen voor zijn metgezel Abie Umaamah al-Baahilie heeft overgeleverd: Ik hoorde de Boodschapper van Allaah zeggen: Reciteer de Quraan, want het zal op de Dag des Oordeels als een bemiddelaar komen voor haar metgezel. Reciteer de twee stralende; Al-Baqarah en Aal-Imraan, want zij zullen op de Dag der Opstanding als twee wolken komen, of twee schaduwen, of als twee zwermen vogels, pleitend voor hun metgezellen. Reciteer soerah Al-Baqarah, want eraan vast houden is een barakah (zegening) en het laten is een bron van spijt en degenen die magie en tovenarij uitoefenen kunnen er niet tegen. Verzameld door Muslim; 1337 Het touw van Allaah Abie Shurayh al-Khuzaaie heeft gezegd: De Boodschapper van Allaah kwam naar buiten richting ons en zei: Ontvang goede tijdingen, ontvang goede tijdingen; getuigen jullie niet dat er niemand is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah en dat ik de Boodschapper van Allaah ben? Wij zeiden: Ja (dat doen we). Dus zei hij: Dan waarlijk, deze Quraan is een touw; een eind is in de Handen van Allaah en het andere eind is in jullie handen. Dus houd er stevig aan vast. Waarlijk, door eraan vast te houden zullen jullie nooit verkeerd gaan en jullie zullen niet omkomen. Verzameld door Ibn Hibbaan; 122 en Ibn Abie Shaybah; 30006; en At-Tabaraanie in Al-Kabier; 491; en Al-Baihaaqie in Shub al-Iemaan; 201; en Sahieh verklaard door Iemaam Al-Albaanie in Sahieh At-Targhieb wa-Tarhieb; 38 en 39 Dit staat ook in de Quraan; de uitspraak van Allaah in soerah Aal-Imraan 3: 103: En houd jullie allen stevig vast aan het touw (de godsdienst) van Allaah en wees niet verdeeld. En in Silsilah As-Sahiehah van Iemaam Al-Albaanie hadiethnr. 2240 staat: Het Boek van Allaah is het touw van Allaah van de lucht naar de aarde gebonden. Al-Allaamah al-Munnawie heeft in zijn uitleg gezegd: Het betekent de Quraan. Het is het middel dat vertrouwd wordt (om het doel te bereiken). Dus degene die verhevenheid wil en opstijgen naar de hemelvaart van eer en op de waarheid zijn, die houdt eraan vast. Het is alsof er werd gevraagd: Wat is het middel om Allaah

(Zijn tevredenheid), Die de Koning is en Hij is boven de hemelen, te bereiken? Dus er werd geantwoord: Het is door vast te houden aan de Quraan. Fadhul-Qadier; 4/ 716 Ik heb voor jullie twee zaken achter gelaten; als jullie eraan vast houden zullen jullie nooit verkeerd gaan Ibn Abbaas heeft gezegd: De Boodschapper van Allaah gaf een preek aan de mensen tijdens zijn vaarwel pelgrimstocht en hij zei: Waarlijk, shaytaan heeft de hoop opgegeven dat hij in dit land van jullie aanbeden zal worden, maar hij is tevreden met de zonden die minder erg dan dat zijn, waardoor jullie ernaar neigen om weinig daden te verrichten. Dus pas op. Waarlijk, ik heb twee dingen voor jullie achter gelaten, als jullie eraan vast houden zullen jullie nooit verkeerd gaan; het Boek van Allaah en de soennah van Zijn Profeet. Sahieh verklaard door Iemaam Al-Albaanie in Sahieh At-Targhieb wa-Tarhieb; 40 De gunst van het luisteren naar het Boek van Allaah Abdullaah ibn Masud heeft gezegd: De Boodschapper van Allaah zei tegen mij: Reciteer de Quraan voor mij. Hij zei: Dus ik vroeg: O Boodschapper van Allaah, dien ik voor u te reciteren, terwijl het aan u geopenbaard was? Hij zei: Ik verlang ernaar om het van iemand anders te horen. Dus reciteerde ik soerah An-Nisaa, totdat ik bij het vers kwam: Hoe zal het dan zijn wanneer Wij uit iedere gemeenschap een getuige voort brengen en Wij brengen jou (O Muhammad ) als een getuige tegenover deze mensen? Ik hief mijn hoofd op, of een man aan mijn zijde tikte me aan om mijn aandacht te trekken en dus hief ik mijn hoofd op en zag zijn(de Profeets ) tranen vallen. Verzameld door Muslim; 1332 Iemaam An-Nawaawie heeft gezegd: En in deze hadieth van Ibn Masud zijn nuttige zaken; - De aanbeveling om naar de recitatie te luisteren en aandacht eraan besteden en erom huilen en nadenken over de betekenissen. - De aanbeveling om de recitatie van iemand anders te zoeken en ernaar te luisteren en dit is beter dan het nadenken over de betekenissen en begrijpen ervan van iemand alleen. - En de nederigheid van de mensen met kennis en de mensen met deugden; zelfs tegenover hun volgelingen. Sarh Sahieh Muslim; 3/ 154

Iemaam Al-Uthaymien, de rechter op dit gebied, heeft na een lange uitleg gezegd: Dus wat belangrijk is om te weten, is dat het voor iemand is toegestaan om iemand anders die een voordrager van de Quraan is te vragen om voor hem te reciteren, zelfs al heeft diegene minder kennis dan hem. Dit is omdat Allaah aan sommige mensen een goede stem heeft gegeven en een goede recitatie, zelfs al bezitten zij minder kennis. Dus er is geen probleem wanneer er gezegd wordt: O die en die, moge Allaah jou met het goede belonen, reciteer alsjeblieft voor mij. Zodoende zal misschien datgene wat hij uit zijn hoofd kent gesterkt worden of misschien wil hij een regelgeving uit de verzen halen, daarom wil hij de recitatie beluisteren. En in deze hadieth leren we over de zegeningen van de Quraan; dat het nuttig is voor zowel degene die het reciteert als degene die ernaar luistert. En er is geen twijfel dat de Quraan het grootste Boek is dat de meeste zegeningen bevat en het is de nuttigste van alle boeken en zet de harten het meeste recht en het is het Boek waar de Heer het meest tevreden mee is. Wij vragen Allaah om ons en jullie tot de mensen van de Quraan te laten behoren; degenen die ernaar handelen in het open en in het verborgene en die sterven terwijl zij in die toestand zijn en zij leven op die manier. En Allaah is Degene Die het vergemakkelijkt. Sharh Riyaadhu Saalihien. Waarlijk, tot de manieren van Allaah het meeste eren behoort Abu Muusaa al-Asharie heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allaah heeft gezegd: Waarlijk, tot de wegen die Allaah, de Meest Hoge, vereren behoren; de grijs behaarde moslim eren, degene die de Quraan uit zijn hoofd kent eren zonder te overdrijven, noch het achterwege te laten. En het eren van de rechtvaardige heerser. Verzameld door Abu Daawuud; 4843; en Hasan verklaard door An-Nawaawie en Al-Albaanie in Sahieh At-Targhieb wa-Tarhieb; 98 en Mishkaat Masaabih; 4972, en in Sahieh Al-Djaamie as-Saghier; 2199 Al-Haafidh Adhiemaabaadie zegt in zijn uitleg van de uitspraak degene die de Quraan uit zijn hoofd kent, eren zonder te overdrijven, noch het achterwege te laten: Al-Aziziyyu zegt: Er wordt degene mee bedoeld die niet extreem ver gaat wat betreft het handelen ernaar en die geen verborgen betekenissen zoekt van wat niet zo duidelijk is. En ook degene die niet extreem is in het reciteren en de uitspraak van de letters. Vervolgens zegt hij (Adhiemaabaadie): En ook niet degene die ervan weg blijft, degene die weg blijft van de recitatie ervan en de regels van haar recitatie en het begrijpen van haar betekenis en ernaar handelen. En er is gezegd dat overdrevenheid erin heel snelle recitatie ervan is, waardoor hij er niet over kan nadenken en de betekenissen ervan niet kan begrijpen. En er is gezegd dat het achterwege laten ervan het verwaarlozen ervan is na het geweten te hebben. En in het kort gezegd zijn beiden extreem en alles ervan is veracht. Wat prijzenswaardig is, is de juiste en middenweg die volgens de conditie van hem is in alle uitspraken en daden. Awn al-Maboed; 10/ 365

De voorrang die gegeven wordt aan de metgezel van de Quraan Djaabir bin Abdullaah heeft overgeleverd: Dat de Profeet twee mannen in een kleed verzamelde die in de strijd van Uhud waren gedood en toen vroeg hij: Wie van deze twee kende het meeste van de Quraan? Als er werd aangegeven wie van hen het was, dan plaatste hij diegene eerst in het graf Sahieh Al-Bukhaarie; 1261 en 3771; Sunan An-Nasaaie; 1955 Al-Haafidh Ibn Haadjar al-Asqalaanie zei: In deze hadieth is een duidelijke uitmuntendheid van de voordrager (en degene die uit het hoofd kent) van de Quraan. Fath ul-Baarie; 4/ 416 Van de manieren om de uitmuntendheid van het Boek van Allaah aan te tonen Samurah ibn Djundub heeft gezegd dat de Boodschapper van Allaah zei: Reinig jullie monden met siwaak (tandenstok), want waarlijk, zij (de monden) zijn de paden van de Quraan. Sahieh verklaard door Iemaam Al-Albaanie in Sahieh al-Djaamie as-Saghier; 3939 Al-Allaamah Al-Munnawie zegt: Het betekent: zuiver hen, maak hen schoon en maak zodoende de adem en goede geur door te poetsen want waarlijk, zij zijn de paden van de Quraan. Hij zegt (het betekent): En tot het loven en rechtvaardigen ervan (van de Quraan) behoort het reinigen van haar doorgang (waar het uit komt). Faydhul Qadier; 4/ 375 Niemand raakt de Quraan aan, behalve degenen die rein zijn Ibn Umar heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allaah heeft gezegd: Niemand raakt de Quraan aan, behalve degene die zuiver zijn. Iemaam Al-Albaanie heeft het Sahieh verklaard in Sahieh al-Djaamie as-Saghier; 7780 In het boek Tamamul-Minna zegt Al-Albaanie:

En dat wat het dichtst bij de waarheid is -en Allaah weet het het beste- is dat de betekenis die bedoeld wordt met degenen die zuiver zijn de gelovigen is, ongeacht of kleine onreinheid bevatten (waar zij wudhuu voor dienen te verrichten), of grote onreinheid (waar zij ghusl voor dienen te verrichten), of dat zij menstruatie hebben of dat zij bepaalde onreinheden op hun lichaam hebben. Dit is vanwege de uitspraak van de Boodschapper van Allaah: De gelovige wordt niet onrein. En over de betrouwbaarheid hiervan is overeen gekomen. En de betekenis van deze hadieth is dat er geen enkele plaats wordt gegeven aan de afgodendienaren om de Quraan te nemen of aan te raken. En dit is zoals in de hadieth: Ons werd het verboden om met de Mushaf (de Arabische Quraan) naar het land van de ongelovigen te reizen. En over de betrouwbaarheid hiervan is overeen gekomen. Iemaam Maalik heeft gezegd: En het is verafschuwd (voor de ongelovigen die niet rein zijn) vanwege de nobelheid van de Quraan en het aantonen van haar superioriteit. Al-Muntaqaa; 1/ 475 Het is de beste, meest waarheidsgetrouwe spraak Djaabir ibn Abdullaah heeft gezegd: De Boodschapper van Allaah was gewend om in zijn toespraken te zeggen: Hij was gewend Allaah te danken en Hem te prijzen, want Hij is Degene Die alle lof verdientVervolgens zei hij: Degene die door Allaah wordt geleid kan door niemand misleid worden en degene die misleid is kan alleen door Allaah worden geleid. (Man yahdihillaahu falaa mudilla lahu wa man yudlil falaa haadiyalahu.) Waarlijk, de beste spraak is het Boek van Allaah en de beste leiding is de leiding van Muhammad en de slechtste zaken zijn de nieuwe toegevoegde zaken, en alle nieuwe toegevoegde zaken zijn vernieuwingen (in de religie) en alle vernieuwingen zijn misleiding en alle misleiding is in het Vuur. (Inna asdaq al hadieth kietaabullaah, wa aahsana lhadie, hadieu Muhammadin, wa sharru al umuuwri muhdathaatuhaa, wa koelloe muhdathatin bidatu, wa koelloe bidatin dalaalatun, wa koelloe dalalatin fien-Naar.) Sunan An-Nasaaie; 1578 en Iemaam Al-Albaanie heeft het Sahieh verklaard

En Al-Albaanie verzamelde in een verhandeling de verschillende wegen en overleveringen van de khutbatul-haadjah; de toespraak waar de Boodschapper van Allaah zijn toespraken mee begon. De verhandeling van Iemaam Al-Albaanie is online beschikbaar (in het Engels) op: al-ibaanah.com Het beste om jezelf mee bezig te houden Abie Saied al-Khudrie heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allaah heeft gezegd: De Heer, de Meest Machtige, de Meest Majestueuze, heeft gezegd: Degene die bezig is met de Quraan door middel van Mij herdenken (dhikr) en Mij smeken, waarlijk, Ik zal hem beter geven dan dat wat Ik degenen geef die Mij vragen (en die zichzelf niet bezig houden met de Quraan) Verzameld door At-Tirmidhie; 2850 (het eerste deel van de hadieth) en het is ook in de Musannaf van Abdur-Razzaaq; 4057 Shaikh Ahmad Abul-Aynayn brengt (in zijn controle van At-Tibyaan van Iemaam An-Nawaawie) de verschillende wegen van overleveringen en verschillende uitspraken van veel geleerden van hadieth en zegt dan: En wat voor mij duidelijk is, is dat de hadieth, met haar verschillende overleveringsketenen, hasan is, inshaaAllaah. En Al-Haafidh heeft het hasan verklaard zoals van hem is overgeleverd door Ibn Iraaq in: Tanzieh-ush-sharieah; 2/ 323. En Allaah weet het het beste. (p. 55: At-Tibyaan fie aadabi hamalatil Quraan van Iemaam An-Nawaawie, met de controle van shaikh Ahmad Abul-Aynayn; gentroduceerd door Iemaam Muqbil al-Waiie. Uitgegeven door Daarul-Aathar.) Al-Allaamah al-Mubaarakpuurie heeft gezegd: Haar betekenis is: degene die bezig is met de recitatie (en studie) van de Quraan en die geen tijd heeft voor dhikr en duaa, Allaah zal hem datgene schenken wat hij nodig heeft en wat hij wil, in een betere en meer deugdzame manier dan Hij zal schenken aan degenen die smeken om hun behoeften (en die geen Quraan reciteren). Tuhfatul ahwaadhie; 7/ 2440 Het bevel om de Quraan te bestuderen en de soorten mensen hierin Abie Saied al-Khudrie heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allaah heeft gezegd: Leer (studeer) de Quraan en vraag Allaah om jou het Paradijs ermee te geven, voordat er een volk komt dat het leert en er de dunyaa (wereldse genot) mee vraagt.

Waarlijk, de Quraan wordt door drie soorten mensen geleerd; iemand die ermee wil showen, en iemand die erdoor eet (hij zoekt alleen het wereldse ermee) en iemand die het reciteert omwille van Allaah. Musnad Iemaam Ahmad; 3/ 38-39; Al-Haakim; 4/ 547, Sahieh verklaard door Iemaam Al-Albaanie in Silsilah as-Sahiehah; 258 Er is een direct bevel in om de Quraan te leren en te bestuderen en altijd bewust te zijn van volledige oprechtheid tegenover Allaah bij alle daden. De reden om beschermd te zijn tegen de bestraffing in het graf Al-Baraa ibn Aazib heeft gezegd: Wij gingen samen met de Profeet naar de begraafplaats om een man van onder de Ansaar te begraven. Na het begraven zat de Boodschapper van Allaah neer en wij zaten om hem heen. Toen hief hij zijn hoofd op en zei: Zoek toevlucht bij Allaah tegen de bestraffing van het graf. Hij zei het twee of drie keer(totdat hij zei:) En twee engelen zal naar hem (de begraven persoon) toe komen en naast hem zitten en zij zullen tegen hem zeggen (hem vragen): Wie is jouw Heer? En hij zal zeggen: Mijn Heer is Allaah. Zij zullen tegen hem zeggen: Wat is jouw religie? En hij zal zeggen: Mijn religie is islaam. Dus zullen zij tegen hem zeggen: Wie is deze man die onder jullie werd gestuurd? En hij zal zeggen: Hij is de Boodschapper. Dus zij zullen tegen hem zeggen: Wat gaf jou kennis over dat (alles)? En hij zal zeggen: Ik reciteerde het Boek van Allaah, dus geloofde ik erin en getuigde van wat er in is (door het te volgen). In de overlevering van Djarier is een toevoeging: En dat is de uitspraak van Allaah (in soerah Ibraahiem 14: 27:) Allaah versterkt het geloof van degenen die geloven met de standvastige uitspraak (de geloofsbelijdenis) tijdens het wereldse leven en in het Hiernamaals. Toen zei hij: Dus het wordt omgeroepen door een omroeper in de hemelen (dat Allaah zegt): Mijn dienaar heeft van de waarheid getuigd, dus maak voor hem een plaats klaar in het Paradijs en open de deuren naar het Paradijs voor hem en versier hem met iets van het Paradijs. Hij zei toen: En dus bereiken hem (de gelovige in het graf) sommige van de geuren en verrukkingen (van het Paradijs) en het graf wordt voor hem ruim gemaakt tot (de afstand tot) waar zijn ogen kunnen kijken. (De overleveraar zegt:) Toen noemde hij de dood van de ongelovige: dus hij zei:

Zijn ziel is naar hem terug gekeerd (nadat hij begraven is) en dan komen er twee engelen naar hem toe en zij zullen tegen hem zeggen (hem vragen): Wie is jouw Heer? Dus hij zal zeggen: Aah, aah, ik weet het niet. Zij zullen tegen hem zeggen: Wat is jouw religie? En hij zal zeggen: Aah, aah, ik weet het niet. Zij zullen tegen hem zeggen: En wie is deze man die naar jullie werd gestuurd? En hij zal zeggen: Aah, aah, ik weet het niet. Dus het wordt omgeroepen door een omroeper in de hemelen: Waarlijk hij heeft tegen gesproken, dus maak voor hem een plaats klaar in het Vuur en open de deuren naar het Vuur voor hem en versier hem met iets van het Vuur. Hij zei toen: En dus zal hij iets van de hitte ervan ervaren en haar krachtige, hete wind en zijn graf wordt zo nauw voor hem gemaakt dat de botten van zijn ribben in elkaar gaan. Verzameld door Abu Daawuud; 4753, en Sahieh verklaard door Iemaam Al-Albaanie De goede daad is gelijk aan tien dezelfde goede daden Muhammad ibn Kab al-Quradhiyy heeft gezegd: Ik hoorde Ibn Masud zeggen: De Boodschapper van Allaah heeft gezegd: Degene die een letter van het Boek van Allaah, de Meest Hoge, reciteert, het wordt als een goede daad beschouwd die hij verrichtte. En een goede daad is gelijkwaardig aan tien soort gelijke daden. Ik bedoel niet dat Alif Laam Miem een letter is, Alif wordt eerder als een letter beschouwd, Laam wordt als een letter beschouwd, en Miem wordt als een letter beschouwd. Verzameld door At-Tirmidhie; 2835; Al-Baihaaqie in: Shub al-Iemaan; 1984; Sahieh verklaard door Iemaam AlAlbaanie Het is een Boek, dat beschermd is Iyaadh ibn Himaar al-Mudjaashiie heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allaah op een dag in zijn preek zei: Waarlijk, Allaah heeft mij bevolen om jullie datgene te leren waar jullie onwetend over zijn; van wat Hij mij op deze dag heeft geleerd tot waar hij zei: En Hij (Allaah) heeft gezegd: Ik stuur jou alleen (O Boodschapper van Allaah ) om jullie te testen en anderen via jullie te testen. En Ik aan jou een Boek geopenbaard dat niet door water zal worden weg gewassen. En je reciteert het terwijl je ligt en terwijl je volledig wakker bent. Verzameld door Muslim; 5109 Iemaam An-Nawaawie heeft gezegd:

Het betekent dat het in de harten van de mensen in stand wordt gehouden. En dus is er geen manier waardoor het kan vergaan; het blijft juist voor altijd. En de uitspraak: Je reciteert het terwijl je ligt en volledig wakker bent. De geleerden hebben gezegd: Het betekent dat het met jou bewaard wordt gedurende de tijd van slaap en gedurende de tijd dat je wakker bent . En er is ook gezegd dat het betekent: Je reciteert het in gelegenheden van gemak en ontspanning. Sharh Sahieh Muslim; 9/ 247 De Quraan werd neer gezonden in zeven dialecten, dus reciteer wat daarvan gemakkelijk is Abdur-Rahmaan ibn Abd heeft gezegd: Ik hoorde Umar ibn al-Khattaab zeggen: Ik hoorde Hishaam ibn Haakim soerah Al-Furqaan reciteren op een andere manier dan waarop ik het gewend was te reciteren en (anders dan hoe) Allaahs Boodschapper me geleerd had het te reciteren. Ik stond op het punt om met hem (over dit) te gaan discussiren, maar ik liet het tot hij klaar was (met reciteren). Toen pakte ik zijn kleding vast en bracht hem naar de Boodschapper van Allaah en zei: O Boodschapper van Allaah, ik hoorde deze man soerah Al-Furqaan reciteren op een andere manier dan waarop u mij hebt geleerd te reciteren. Hierop zei de Boodschapper van Allaah tegen mij dat ik hem alleen moest laten en vroeg hem om te reciteren. Toen reciteerde hij in de stijl waarin ik hem had horen reciteren. De Boodschapper van Allaah zei toen: Op deze manier was het neer gezonden. Toen vroeg hij mij om te reciteren en ik reciteerde het en hij zei: Op deze manier werd het neer gezonden. De Quraan werd in zeven dialecten neer gezonden, dus reciteer daarvan wat gemakkelijk lijkt. Verzameld door Muslim; 1354 Iemaam An-Nawaawie heeft gezegd: De geleerden hebben uitgelegd en zeiden: De reden van de openbaring in zeven dialecten is: het gemakkelijk en licht maken (voor recitatie en begrip) En zodoende zei de Profeet, zoals duidelijk gedefinieerd in een andere overlevering: Een vergemakkelijking voor mijn ummah Sharh Sahieh Muslim; 3/ 144 Ken je enig deel van de Quraan? Sahl bin Sad as-Saaidie heeft overgeleverd: Een vrouw kwam naar de Boodschapper van Allaah toe en zei: O Boodschapper van Allaah, ik ben gekomen om mij aan jou toe te vertrouwen (om te trouwen).

Allaahs Boodschapper zag haar en wierp een blik op haar van hoofd tot voet. Toen liet hij zijn hoofd neer zakken. Toen de vrouw zag dat hij geen beslissing in verband met haar had gemaakt ging zij zitten. Toen stond er een man op van onder zijn metgezellen en zei: O Boodschapper van Allaah, laat haar met mij trouwen als u geen behoefte aan haar heeft. Hij (de heilige Profeet) vroeg: Er is er iets met jou (dat je als bruidsschat kan geven)? Hij zei: Nee, O Boodschapper van Allaah, bij Allaah, ik heb niets. Daarop zei Allaahs Boodschapper: Ga naar jouw mensen (familie) en kijk of je iets kan vinden. Hij ging en kwam terug en zei: Bij Allaah, ik heb niets gevonden. De Boodschapper van Allaah zei: Kijk zelfs of je een ijzeren ring kan vinden. Hij ging en kwam terug en zei: Nee, bij Allaah, zelfs geen ijzeren ring, maar alleen dit onderkleed van mij; de helft ervan ben ik bereid om met haar te delen. (Sahl, de overleveraar, zei dat hij geen bovenkleding had.) Daarop zei Allaahs Boodschapper: Hoe kan jouw onderkleed jouw voornemen dienen; want als jij het draagt zal zij er niet toe in staat zijn om het te gebruiken en als zij het draagt zal er niets voor jou zijn? Toen zat de man neer en omdat de ontmoeting voortduurde stond hij (teleurgesteld) op en toen hij vertrok gaf Allaahs Boodschapper de opdracht dat hij moest worden terug geroepen en toen hij kwam, vroeg hij hem: Ken je enig deel van de Quraan? Hij zei: Ik ken die en die soerahs. (en hij telde ze) Waarop hij vroeg: Kun je ze uit je hoofd reciteren? Hij zei: Ja. Dus hij zei: Ga, ik geef haar aan jou ten huwelijk met het deel van de Quraan dat jij kent. En in een andere overlevering zei hij: Ga, ik heb haar aan jou ten huwelijk gegeven, dus leer haar dat wat jij kent van de Quraan. Verzameld door Iemaam Muslim; 2554, Al-Bukhaarie; 4737 Ibn Battaal heeft na de verscheidene uitleggen van deze hadieth gezegd: En vanuit een ander standpunt kan het genterpreteerd worden dat het betekent dat de Profeet haar aan hem uithuwelijkte vanwege datgene wat hij van de Quraan kende en in de vorm van lof voor de Quraan en haar mensen. Sharh van Sahieh Al-Bukhaarie; 13/ 266 De aanmoediging van uit het hoofd leren en voortdurend reciteren Abdullaah bin Umar heeft overgeleverd dat Allaahs Boodschapper heeft gezegd: De vergelijking van een man die een metgezel van de Quraan is, is als die van een strompelende kameel. Als hij oplettend bleef (zou hij ertoe in staat zijn om met hem te houden) en als hij de strompelende kameel zou loslaten dan zou het ontsnappen. Verzameld door Muslim; 1313 onder het hoofdstuk: Het bevel om oplettend met de Quraan te zijn. En Al-Bukhaarie; 4643

Iemaam An-Nawaawie heeft gezegd: In deze hadieth is de aansporing om verbonden met de Quraan en haar recitatie te zijn en een waarschuwing tegen het tot een prooi van vergeetachtigheid te maken. Sharh Sahieh Muslim; 3/ 141 Al-Haafidh Ibn Haadjar al-Asqaanie heeft gezegd: En de betekenis is; degene die goed bekend is met haar recitatie is de metgezel van de Quraan. En het is meer algemeen dan gewoon in de Mushaf te kijken of het slechts uit het hoofd reciteren. Waarlijk, degene die regelmatig hierin is beheerst zijn tong, zodat recitatie gemakkelijk voor hem wordt. Wanneer hij het nalaat wordt de recitatie zwaar en moeilijk voor hem Fath-ul-Baarie; 14/ 250 De Quraan werd geopenbaard om op de mooiste manier te worden gereciteerd en dat is de soennah Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allaah heft gezegd: Degene die de Quraan niet op een mooie manier reciteert, behoort niet tot ons. Sahieh AlBukhaarie; 6/ 209 Shaikh Ibn Battaal heeft gezegd: Het betekent een aanmoediging tot deze daad. En haar betekenis is dat (degene die niet zo doet) diegene niet behoort tot degenen die de soennah volgen en degenen die onze soennah volgen. En de betekenis ervan is niet dat diegene Islaam heeft verlaten. Sharh van Sahieh Al-Bukhaarie; 4/ 205 En hij heeft ook gezegd: Tot de interpretaties van deze hadieth behoort; de verafschuwing van reciteren op een slechte manier en fouten in de recitatie maken. En dit is overgeleverd door Anas bin Maalik en Saied bin alMusayyib en Al-Hasan en Ibn Sirien en Saied ibn Djubayr en An-Nakhaaie. En An-Nakhaaie zei ook: Zij (de Sahaabah) hielden niet van de recitatie die op zang lijkt en wanneer zij de Quraan reciteerden, reciteerden zij langzaam, met vrees en verdriet. (Ibn Battaal ging verder met zeggen:) En dit is (ook) de mening van (Iemaam) Maalik. En het is ook overgeleverd van Ibn Qaasim, toen hem gevraagd werd over de mensen die zo doen (de Quraan op een zingende manier reciteren), dat hij zei: Waarlijk, het is een melodie (reciteren zoals muziek) dat zij zo zingen om rijkdom mee te vergaren. Sharh van Sahieh Al-Bukhaarie; 19/ 340

In een andere overlevering van dezelfde hadieth: De overleveraar zei: Ik vroeg Ibn Abie Mulaykah (die de voornaamste overleveraar van de hadieth is): O Abu Muhammad, hoe zit het als iemand geen mooie stem heeft? Hij zei: Hij maakt het zo mooi als mogelijk. Abu Daawuud; 1471, Sahieh verklaard door Iemaam Al-Albaanie. Ook in Sahieh At-Targhieb wa Tarhieb; 1451 En Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allaah heeft gezegd: Allaah luistert naar niets beters dan dat Hij luistert naar en profeet die de Quraan hardop met een melodieuze stem reciteert. Sahieh Al-Bukhaarie; 8/ 107-108 Al-Baraa bin Aazib heeft gezegd: Ik hoorde de Boodschapper van Allaah zeggen: Maak de Quraan mooi met jullie stemmen, want waarlijk de mooie stem vermeerdert de schoonheid van de Quraan. Sahieh Djaamie; 3145 Adiey ibn Thaabit heeft gezegd: Ik hoorde van Al-Baraa die zei: Ik hoorde de Profeet in het Ishaagebed reciteren: Wat-tieni waz-zaytoen. (Bij de vijg en de olijf.) ik heb nooit iemand met een betere stem, noch een betere recitatie gehoord dan hem. Sahieh Al-Bukhaarie; 727 en 6991 De Quraan is de bron van vrees voor Allaah; en dit zijn de beste reciteurs Ibn Abbaas benoemde een uitspraak van de Boodschapper van Allaah: Waarlijk, de beste voordragers (van de Quraan) van onder de mensen is degene waarover je denkt wanneer hij reciteert; hij vreest Allaah. Musannaf van Ibn Abie Shaybah; 2/ 404; Silsilah ahaadieth Sahiehah; 1583 En dit was ook de beschrijving van de Profeet van Allaah: zoals Mutruf bin Abdillaah heeft overgeleverd van zijn vader, die zei: Ik zag de Boodschapper van Allaah bidden en uit zijn borst kwam door gehuil een geluid als van een kokende ketel. Sunan Abu Daawuud; 904, Sahieh verklaard door Iemaam Al-Albaanie

En het is de beschrijving van de Metgezellen: Abu Muusaa heeft overgeleverd: De Profeet werd ziek en zijn ziekte werd ernstig, dus zei hij: Draag Abu Bakr op om de mensen in gebed te leiden. Dus Aaishah zei: Waarlijk, hij is een man met een zacht hart. Wanneer hij in jouw plaats staat, zal hij er niet toe in staat zijn om met de mensen te bidden (vanwege zijn overmatig gehuil). In een andere bewoording van Umar staat: Aaishah zei tegen hem: Waarlijk, hij is een man met een zacht hart. Wanneer hij reciteert, overmant het gehuil hem. En in een andere bewoording van Hishaam van zijn vader van haar (Aaishah ) zei zij: Dus ik zei tegen hem: Waarlijk, wanneer Abu Bakr in jouw plaats staat kunnen de mensen niet horen vanwege al het gehuil. Sahieh Al-Bukhaarie; 1/ 165, Fath-ul Baarie; 2/ 492 En ook wanneer Umar gewend was om te bidden, huilde hij zo overmatig totdat zijn gehuil in de achterste rijen gehoord kon worden. Abdullaah ibn Shaddaad heeft overgeleverd: Ik hoorde het gesnik van Umar, terwijl ik in de laatste rijen was, terwijl hij het vers reciteerde: Ik klaag alleen over mijn leed en verdriet bij Allaah. (Innamaa ashkoe baththie wa huznie ilaallaah.) Al-Bukhaarie brengt het als de opening overlevering onder het hoofdstuk: Het huilen van de Iemaam. En met betrekking tot dit heeft Iemaam An-Nawaawie (rahimahullaah) over huilen tijdens recitatie gezegd: En het is de karaktereigenschap van degenen die Allaah kennen en (het is een van) de gevoelens van de vrome dienaren van Allaah. At-Tibyaan fie aadab hamalaat-ul-Quraan van Iemaam AnNawaawie, p. 68 De Muftie Shaikh Abdul-Aziez Aalu-Shaikh heeft gezegd:

Verder is het belangrijk om te weten dat het huilen dat vanwege overdenking van Allaahs Boek plaats vindt, vrees (voor Allaah) teweeg brengt en droefheid in het hart. En dit toont de volledigheid van een dienaar zijn iemaan (geloof) aan. Allaah zegt: Allaah heeft het beste woord neer gezonden in een Boek, op elkaar lijkende, herhalende (gedeelten). De huid van degenen die hun Heer vrezen, huivert erdoor, daarna worden hun huid en hun harten zacht door het gedenken van Allaah. Soerah Az-Zoemar 39: 23 Hij (Shaikh Abdul-Aziez) zegt vervolgens: En laat de moslim oppassen voor het vallen in het huilen vanuit riyaa (de kleine shirk; show), en het huilen om de aandacht van de mensen naar zich toe te trekken, of vanwege een behoefte binnen in zichzelf (om iets te verkrijgen), want waarlijk, dit behoort tot de grootste gevaren en toegangswegen van de shaytaan tot de dienaar. (Uit: Het Boek van Allaah en haar grootse status. Vertaald door: almuflohoon.com) Oprechtheid tegenover Allaahs Boek is de religie Tamiem ad-Daarie heeft gezegd: De Boodschapper van Allaah heeft gezegd: De Dien (religie; islamitische levenswijze) is an-nasiehah (oprechtheid). Wij zeiden: Tegenover wie? Hij zei: Tegenover Allaah en Zijn Boek en Zijn Boodschapper en de leiders van de moslims en de moslims. Muslim; 82 As-shaikh Al-Muhaddith Abdul-Muhsin al-Abbaad heeft gezegd: De uitleg van deze vijf is door een aantal verschillende geleerden uitgelegd en tot de beste van deze uitleggen behoort die van Abie Amr ibn Salaah in zijn boek Siyaana Sahieh Muslim min Ikhlaal wa Ighlaat; p. 223-224, waarin hij zegt: En an-nasiehah is een algemene term die degene die adviseert of die oprecht is, verplicht is om uit te voeren in de vorm van het goede willen- zowel qua gevoel als daad- voor degene die hij adviseert of waar hij oprecht tegenover is. Dus de oprechtheid tegenover Allaah, de Verhevene, is om Hem alleen te aanbidden en Hem de meest perfecte en meest complete en nobele eigenschappen toe te schrijven en te verklaren dat Hij ver verwijderd is van alles dat tegen Zijn perfectie in gaat en (tot de oprechtheid tegenover Allaah behoort) weg blijven van ongehoorzaamheid aan Hem en standvastig zijn in het gehoorzamen van Hem, en Hem lief hebben; allen met ikhlaas. En omwille van Zijn Zaak lief te hebben en te haten en om te strijden tegen degenen die niet in Hem geloven. En de oprechtheid tegenover Zijn Boek is erin geloven, het te loven, het te eren en het te reciteren zoals het gereciteerd dient te worden, en te beperken tot de beperkingen van de geboden en verboden en om kennis te zoeken in haar kennis en haar parabels en om haar verzen te overdenken

en ernaar op te roepen en om verdraaiingen ervan van degenen die afwijken te weerleggen en te vernederen. Fath ul Qawiyyul-matien fie Sharh arbaien; hadiethnummer 7 Abdullaah ibn Masud heeft gezegd: Het zal nooit een persoon schaden dat zijn ziel niet meer dan de Quraan verlangt, want als hij de Quraan lief heeft dan houdt hij van Allaah en Zijn Boodschapper. Kietaabu Zuhd wa Raqaaiq van Ibn Mubarak; 1087 Abu Al-Aaliyah heeft overgeleverd dat een man een keer aan Ubay ibn Kab om advies vroeg. Hij zei: Neem het Boek van Allaah als jouw leider en wees er tevreden mee als een rechter en een leider. Het is wat jouw Boodschapper bij jullie achter liet. Het zal een bemiddelaar voor jou zijn. Het dient gehoorzaamd te worden. Het is een getuige waar nooit aan getwijfeld wordt. Er is een uitspraak over jullie in en degenen voor jullie en oordeel over wat jullie zal overkomen. En er is nieuws in over jullie en wat na jullie zal plaats vinden. Ad-Dhahabie in Siyar Alam Al-Nubala; in de biografie van Ubay ibn Kab Maalik ibn Dienaar heeft gezegd: Degene die werkelijk wil weten wie hij werkelijk is, dient zijn ziel aan de Quraan te presenteren (en dan zichzelf te beoordelen). Kietaabu Zuhd wa Raqaaiq van Iemaam Ibn Mubaarak; 39 Al-Iemaam Ibn Baaz (rahimahullaah) heeft gezegd: En ik moedig met kracht alle leraren en leerlingen aan om hun aandacht te richten op het Boek van Allaah en voorzichtig hiermee te zijn. en ik adviseer alle mensen om toewijding en aandacht voor het Boek van Allaah te hebben; de recitatie ervan, erover nadenken, het begrijpen, ernaar handelen, het uit het hoofd leren. Waarlijk, in het Boek van Allaah is licht en leiding. Madjmoe Fataawa wa maqaalat Ibn Baaz, vol. 24. P. 139 Dit is een verzameling van meer dan veertig betrouwbare ahaadieth die de uitmuntendheid van de Quraan en de uitmuntendheid van de metgezel van de Quraan bevatten; zowel in dit leven als in het Hiernamaals, inclusief de uitleg van sommige van de meest onderscheiden geleerden in de geschiedenis.

Ik vraag Allaah om ons te leiden en ons tot Zijn speciale mensen te laten behoren; de Ahlul Quraan, het dag en nacht reciterend, onze borsten ermee verlichtend, onze religie ermee begrijpend en het tot onze iemaam te maken in alle zaken. Waarlijk, Hij is Degene Die naar al het goede leidt. En onze laatste boodschap is: Alhamdulillaahi RabbilAalamien. (Alle perfecte lof is voor Allaah, de heer van alle werelden). Ik vraag Allaah, de Meest Vrijgevige, Heer van de Machtige Troon, dat Hij deze daad oprecht voor Zijn Gezicht (alleen) maakt en voor het steunen van Zijn Dien. En ik vraag Hem om het op mijn weegschaal bij goede daden te plaatsen. Aamien. En niet om voor een gunst door iemand beloond te worden, maar om het welbehagen van zijn Heer, de Verhevene te zoeken. Soerah Al-Lail 92: 19-20 Soebh aanaka llaahoemma wa bieh amdieka, Ash-hadoe allaa iellaaha iellaa ant, Astaghfieroeka wa atoeboe ielayk.