Anda di halaman 1dari 16

PERANCANGAN STRATEGIK BOLA BALING 2013

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PADANG SERAI

PERANCANGAN STRATEGIK BOLA BALING 2013


DISEDIAKAN OLEH CIK SITI SERI KARTINI MOHD YATIM

PERANCANGAN STRATEGIK BOLA BALING 2013

ISI KANDUNGAN 1.0 PENDAHULUAN 2.0 VISI 3.0 MISI 4.0 ANALISIS SWOC 5.0 PELAN STRATEGIK 6.0 PELAN TAKTIKAL 7.0 PELAN OPERASI 8.0 CARTA GANTT

PERANCANGAN STRATEGIK BOLA BALING 2013

9.0 PENUTUP

PERANCANGAN STRATEGIK BOLA BALING 2013

1.0

PENDAHULUAN

Kegiatan kokurikulum sekolah yang melibatkan aktiviti Permainan Bola Baling merupakan sebahagian proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kepentingannya adalah setara dengan aktiviti di dalam kelas kerana peranannya sebagai penyumbang dan pelengkap kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.

Bagi permainan bola baling Sekolah Menengah Padang Serai, diharap dapat membantu menangani budaya melepak, membuang masa dan salah laku dalam kalangan pelajar dan membina generasi pelajar sihat yang menjiwai semangat kesukanan demi sekolah dan Negara. Selain itu, Permainan Bola Baling dapat membina semangat kesukanan dan mengembleng bakat terpendam pelajar-pelajar sekolah. Bola Baling SMK padang serai berharap dapat melahirkan pemain yang berbakat dari peringkat sekolah, daerah negeri dan seterusnya kebangsaan.

2.0

VISI

Menjadikan aktiviti kokurikulum sebagai program sokongan kepada kurikulum kea rah kecemerlangan pendidikan yang seimbang demi melahirkan pelajar cemerlang yang berakhalak mulia, berilmu dan berketerampilan selaras dengan hastrat Falsafah Pendidikan Negara ke arah mencapai Wawasan 2020.

3.0

MISI

1. Kesempatan dan peluang untuk mengasah kebolehan serta bakat kepimpinan dalam pengendalian dan pengurusan aktiviti di samping menyemai dan memupuk disiplin, nilai dan sikap positif. 2. Memberi peluang kepada pelajar mengambil bahagian didalam bidang kesukanan di samping menyediakan segala kemudahan yang secukupnya kepada aktiviti kokurikulum. 4

PERANCANGAN STRATEGIK BOLA BALING 2013

3. Memberi peluang kepada pelajar supaya mereka dapat memajukan diri dalam lapangan yang diceburi ke arah kecemerlangan ilmu dan kerjaya. 4. Memberi galakan bagi pelajar mengembangkan bakat dan minat kearah pembentukan insan yang seimbang, berakhlak mulia dan berketerampilan. 5. Melatih pelajar supaya bijak mengisi masa lapang dengan gerak kerja yang berfaedah disamping membina kesihatan dan kesejahteraan diri, social dan harmoni dalam masyarakat. 6. Member peluang dan galakan kepada para pelajar membuat kerja-kerja khidmat kepada masyarakat sekeliling. 7. Menyediakan peluang kepada ibu bapa dan masyarakat untuk member sumbangan idea dan material terhadap sekolah. 4.0 ANALISIS SWOC

PERANCANGAN STRATEGIK BOLA BALING 2013

KEKUATAN(S) 1. Komitmen guru penasihat yang baik. 2. Terdapat murid yang berpotensi dan aktif 3. Peruntukan untuk perlaksanaan aktiviti mencukupi

KELEMAHAN(W) 1. 50% pelajar tidak hadir dalam perjumpaan mingguan 2. Kumpulan ahli yang sangat kurang untuk menjalankan aktiviti kepanduan. 3. Pelajar tidak berminat untuk menyertai Pandu Puteri 4. Pelajar tidak dapat menyertai aktivti luar diatas factor ibubapa yang tidak mempercayai mereka keluar. 5. Guru penasihat tidak berpengalaman

DALAMAN LUARAN

PELUANG(O) 1. Peruntukan kewangan yang mencukupi 2. Jabatan Pendidikan menyediakan kursus-kursus dan seminar untuk guru Penasihat 3. PIBG amat membantu CABARAN(C) 1. Ibubapa tidak menggalakan anak-anak dari terlibatkn diri dengan aktiviti-aktiviti luar sekolah. 2. Pengaruh gejala social di sekitar sekolah Strategi SO: Menyediakan sistem latihan terancang menggunakan kemudahan di sekolah Strategi WO: Meningkatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti yang dirancang secara menyeluruh.

Strategi SC: Memberi pengiktirafan pencapaian pelajar dalam aktiviti yang terlibat.

Strategi WC: Melatih pelajar dalam kepanduan setiap kali perjumpaan

PERANCANGAN STRATEGIK BOLA BALING 2013

KEKUATAN S1 Mempunyai ahli dikalangan pelajar yang kurang masalah disiplin S2 60% ahli daripada pelajar menengah atas dan ada yang pernah mewakili sekolah sebelumnya dan mempunyai pengalaman S3 Mendapat sokongan yang baik daripada pihak sekolah PELUANG O1 Pertandingan persahabatan yang membolehkan pelajar menimba pengalaman O2 Latihan dan kursus bola baling bagi menguji/sebagai penilaian tahap pelajar

KELEMAHAN W1 Sikap pelajar yang menganggap bahawa kokurikulum di sekolah adalah tidak penting W2 Tidak berminat dan tidak berinisiatif W3 Kurangnya pendedahan kepada pelajar

CABARAN C1 Guru penasihat kurangnya pengalaman untuk melatih pelajarpelajar/ C2 Alasan cuaca panas untuk latihan C3 Masalah pengangkutan untuk menghadiri latihan di waktu petang

PERANCANGAN STRATEGIK BOLA BALING 2013

5.0PELAN STRATEGIK 2013

ISU UTAMA Prestasi pencapaian bola baling kurang cemerlang

MASALAH Tidak mengadakan perlawanan persahabatan Pelajar tidak dapat menguasai teknikteknik dan peraturan bola baling Pelajar kurang mahir cara membaling bola Bilangan ahli

MATLAMAT Menyertai setiap aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah atau peringkat daerah untuk menambahkan pengalaman. Pelajar menyertai kursus dan latihan bola baling. Menarik minat 8

STRATEGI Memastikan kehadiran pelajar setiap aktiviti mingguan adalah memuaskan. Aktiviti mingguan akan cuba dijalankan mengikut jadual yang dirancang Pelajar akan dapat menguasai dengan

INDIKATOR PENCAPAIAN Menyertai setiap aktiviti yang dirancang Bilangan ahli semasa latihan lebih ramai Pelajar menunjukkan minat terhadap aktiviti yang dijalan oleh bola baling

PERANCANGAN STRATEGIK BOLA BALING 2013

semasa latihan bola baling adalah kurang kerana tidak mempunyai kenderaan untuk ke sekolah.

pelajar-pelajar untuk memasuki bola baling

baik sekurangkurangnya kemahiran asas permainan. Menyertai semua aktiviti yang dianjurkan

6.0PELAN TAKTIKAL 2013

Isu Strategik Matlamat strategik Indicator Prestasi Objektif

Kualiti pencapaian diperingkat daerah adalah sederhana Meningkatkan kualiti pencapaian Bola Baling di peringkat Daerah Meningkatkan bilangan ahli yang menyertai pertandingan di peringkat Daerah 1. Mengambil bahagian dalam bola baling Sekolah dan Daerah 2. Meningkatkan minat pelajar dalam aktiviti permainan bola baling

PERANCANGAN STRATEGIK BOLA BALING 2013

Strategi

1. 2. 3. 4.

Latihan bola baling yang bersistematik Mendapat bimbingan dari guru berpengalaman Prasarana yang sesuai Meningkatkan pengetahuan guru melalui program kejurulatihan
TEMPO H JanOktobe r KOS/SUM BER Yuran ahli Peruntuka n kokurikulu m OUTPU T Lapora n bertulis Penilaia n Jangka Pendek INDIKAT OR PRESTAS I Pelajar dapat menguas ai teknik membalin g bola dan peraturan permaina n bola baling Pelajar dapat pengalam an baru disampin g mempelaj ari teknik dan strategic sekolah lain PELAN KONTIGE NSI Latihan mingguan CATAT AN

BI L 1

PROGRAM/PROJEK

TANGGUNGJA WAB Guru penasihat

Latihan bola baling 1.1 aktiviti kokurikulum 1.2 klinik 1.3 kejurulatihan

2.

Menganjurkan perlawanan persahabatan antara sekolahsekolah lain.

Guru penasihat

MacApril

Sekolah

Lapora n bertulis

Latihan mingguan

7.0

PELAN OPERASI PELAN OPERASI (TAHUN 2013) 10

PERANCANGAN STRATEGIK BOLA BALING 2013

BIDANG KOKURIKULUM : PERMAINAN BOLA BALING

11

Nama Projek

Latihan Intensif permainan bola baling


PERANCANGAN STRATEGIK BOLA BALING 2013

Objektif

1) Meningkatkan penyertaan murid

2) Membangunkan bakat pelajar, jati diri dan semangat kesukanan para pelajar 3) Melahirkan insan yang cergas, sihat, berdaya tahan, berdaya saing dan berketerampilan

Tempoh

Sepanjang tahun

Kumpulan Sasaran

Semua ahli bola baling SMKPS

Guru Terlibat

1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru penasihat

Proses Kerja

Jawatankuasa program akan mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagihkan tugas, merancang dan mengurus pelaksanaan program Pelaksanaan program: Guru penasihat akan mengumpul semua pelajar Tayangan cara-cara permainan bola baling peringkat kebangsaan dengan menggunakan LCD Latihan membaling bola dan mempelajari peraturan bola baling secara amali dan akan dirakamkan oleh ahli yang bertugas. Rakaman akan ditayangkan kepada ahli dan dinilai Penyediaan laporan

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi: 12 Pemantauan dilakukan oleh pengetua/guru kanan /penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

PERANCANGAN STRATEGIK BOLA BALING 2013

STRATEGI PELAN TINDAKAN PANDU PUTERI 2013


Strategi 1.1 : Meningkatkan penglibatan pelajar dalam latihan bola baling BIL 1.1. 1 1.1. 2 PELAN TINDAKAN Latihan secara terancang Menganjurkan perlawanan persahabatan T/ JAWAB PK KO Guru penasihat PK KO Guru penasihat TEMPO H Jan Sept Jan-Sept KOS / SUMBER Sekolah/PIBG OUTPUT Pelajar yang berpotensi dikenal pasti Pelajar-pelajar yang terpilih dikenal pasti PELAN KONTINGENSI Latihan diadakan bagi setiap minggu Pelajar yang berpengalaman membuat aktiviti bagi ahli-ahli di sekolah CATATAN

Sekolah/PIBG

Strategi 1.2 : Meningkatkan bilangan ahli bola baling yang berpengalaman dan berbakat 1.2. 1 Menyediakan aktiviti aktiviti yang menarik minat pelajar PK KO Guru penasihat Jan - Sep Sekolah/ yuran pandu puteri Pelajar-pelajar yang berminat dikenal pasti

Strategi 1.3 : Memberikan pengiktirafan di atas pencapaian pelajar dalam aktiviti bola baling 13

PERANCANGAN STRATEGIK BOLA BALING 2013

1.3. 1

Anugerah pelajar yang mewakili sekolah dalam bola baling

PK KO Guru penasihat

Jan - Jun

Sekolah/PIBG

Murid cemerlang diiktiraf

8.0CARTA GANTT PERLAKSANAAN STRATEGI KOKURIKULUM 2013 BI L 1 2 3 PELAN TINDAKAN Pendaftara n /organisasi Latihan bola baling Mempelaja ri teknikteknik membaling JAN FEB / / / / MAC / / / / / / / / / / / / / TEMPOH PERANCANGAN 2013 APR MEI JUN JUL OG SEP O OKT NOV DIS CATAT AN

14

PERANCANGAN STRATEGIK BOLA BALING 2013

bola Mempelaja ri peraturanperaturan bola baling Menganjur kan perlawana n persahaba tan Menyertai pertanding an bola baling peringkat daerah

9.0

PENUTUP

15

PERANCANGAN STRATEGIK BOLA BALING 2013

Kerjayaan dan keberkesanan perancangan ini adalah bergantung kepada komitmen yang ditujukkan oleh semua pihak sama ada guru dan pelajar mahupun pihak pengurusan sekolah. Perbincangan yang berterusan bagi mengenal pasti masalah dan kelemahan yang ada dan berusaha menanganinya merupakan tindakan yang baik bagi mengaktifkan Bola baling di peringkat sekolah mahupun diperingkat daerah dan tidak mustahil ke peringkat kebangsaan .

16