Anda di halaman 1dari 13

BAB 1 ISU DAN CABARAN PENDIDIKAN SEMASA 1) PENGENALAN usaha untuk mewujudkan kesatuan dan perpaduan dalam sebuah

negara berbilang agama dan budaya merupakan suatu perkara yang mencabar penekanan kepada perpaduan dalam kepelbagaian dan keterangkuman (inklusif) pastikan kesaksamaan untuk semua,khususnya dalam bidang pendidikan. Pendidikan adalah kepentingan awam dan mempunyai peranan yang sangat penting untuk memupuk integrasi antara kaum. memerlukan tindakan secara holistik agar masyarakat memperoleh mutu pendidikan yang setara pendidikan adalah bersifat futuristik dalam menghadapi masa depan yang penuh saingan. INTEGRASI NASIONAL AKIBAT KERETAKAN INTEGRASI NASIONAL Perbezaan budaya dan agama Ketidakpuasan hati Kedudukan Geografi CABARAN MEWUJUDKAN 1 SISTEM SOSIAL Agama dan kebudayaan Dasar Penjajah British Sistem pendidikan, persekolahan dan bahasa yang berlainan Amalan ekonomi yang berlainan Perbezaan politik ikut bangsa, kaum & etnik

2) -

memperkenalkan mata pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan pada tahun 2003 - memperkenalkan Konsep Sekolah Wawasan - melaksanakan beberapa aktiviti bagi menerapkan semangat patriotisme secara berterusan melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum PUPUK INTEGRASI NASIONAL MELALUI RIMUP - Modul Aktiviti Kecemerlangan Akademik - Modul Aktiviti Kesukanan dan Permainan - Modul Aktiviti Kokurikulum - Modul Aktiviti Khidmat Masyarakat - Modul Aktiviti Meningkatkan Patriotisme TINDAKAN KPM UNTUK PUPUK INTEGRASI NASIONAL - Sekolah sebagai alat perpaduan - Sistem persekolahan yang sama - Penggunaan Bahasa Melayu - Pendedahan kepada nilai - Seminar/forum PENGLIBATAN KOMUNITI SETEMPAT UNTUK PUPUK INTEGRASI NASIONAL - Program Permuafakatan Masyarakat - Hari Keluarga - Acara Kebudayaan - Sambutan Perayaan - Aktiviti Kokurikulum - Bulan Kemerdekaan - Lawatan ziarah - Bina Insan

3) PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN Semua dapat hak yang sama Sekolah dapat kemudahan yang sama Sekolah Wawasan,kongsi kemudahan Sekolah satu aliran Amalan kehidupan Peluang pendidikan yang sama Persamaan hak Peluang yang luas Pembangunan sumber manusia TUMPUAN DALAM PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN Basmi buta huruf Pendidikan universal Penyediaan infrastruktur Guru terlatih yang mencukupi Pra sekolah untuk semua STRATEGI PELABURAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN - Pendidikan asas perlu disediakan kepada semua kanakkanak dan orang dewasa sesuai dengan sumber yang ada. Dalam jangka masa panjang sistem pendidikan formal dan tidak formal perlu dibangunkan pada setiap peringkat pendidikan. - Untuk meningkatkan produktiviti dan memperluaskan ekuiti sosial, peluang pendidikan perlu disediakan tanpa mengira perbezaan jantina, latar belakang etnik dan status sosioekonomi. - Sistem pendidikan perlu cuba meningkatkan kecekapan dalaman dalam pengurusan. - pengagihan dan penggunaan sumber sedia ada untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti pendidikan.

HALANGAN INTEGRASI NASIONAL Perbezaan budaya dan agama Dasar Penjajahan Sistem Pendidikan Amalan Ekonomi Perbezaan politik PUPUK INTEGRASI NASIONAL MELALUI DASAR PELAJARAN Sistem Pendidikan Kebangsaan Agenda Memperkasakan SK Penerapan Nilai Mata Pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan Konsep Sekolah Wawasan Aktiviti Kurikulum dan Kokurikulum Perkasakan bahasa Kebangsaan Pemantapan Aktiviti Pupuk Kefahaman Dasar Pelajaran kebangsaan menggunakan sukatan pelajaran, buku teks, peperiksaan pakaian seragam sistem latihan guru bahasa penghantar yang sama USAHA BAGI MEMASTIKN INTEGRASI NASIONAL TERUS DIPELIHARA & DIPERKUKUHKN melaksanakan sistem pendidikan kebangsaan menjadikan agenda memperkasakan SK menerapkan nilai jati diri, budi bahasa dan seni budaya dilaksanakan secara sisipan dalam tajuk-tajuk mata pelajaran yang bersesuaian.

Pendidikan patut mempunyai kaitan dengan kerja dan persekitaran dalam usaha untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti pendidikan, pengetahuan dan kemahiran perlu untuk perkembangan ekonomi, sosial dan lain-lain.

RUMUSANNYA, TUMPUAN BANK DUNIA DALAM PENDIDIKAN Pendidikan asas Pendidikan wajib untuk semua Kecekapan dalam pengurusan Pengagihan sumber Keperluan dengan pasaran kerja PENDIDIKAN NEGARA Pelbagai peringkat Kurikulum yang sama Penubuhan sekolah agama rakyat Peningkatan bilangan pelajar ke universiti Pendidikan swasta Pendidikan untuk semua Pengagihan sumber kewangan Pendidikan sejagat Pertambahan guru dan bilangan kelas Pendidikan Bertaraf Dunia Pendidikan berterusan Pendemokrasian pendidikan Pendidikan berkualiti

Penambahbaikan persekitaran Perkukuhkan perkongsian Pembangunan dasar gerakkan sumber perpaduan antarabangsa DASAR KPM DAN KAITANNYA DENGAN TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO Perkembangkan potensi individu Tingkatkan kreativiti Sistem pendidikan yang cekap Pusat kecemerlangan pendidikan Tingkatkan martabat pendidikan

4)

GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN

CABARAN GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN ADALAH DARI SEGI YANG BERIKUT Keperluan terhadap pembelajaran berterusan. Inovasi dalam pelaksanaan kurikulum Penggunaan teknologi telekomunikasi dan maklumat. Pengurusan pendidikan. Pembentukan jati diri pelajar. Kualiti guru.

4) TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO ADALAH BERDASARKAN KEPADA pelajar belajar untuk tahu belajar untuk membuat belajar untuk menjadi apa belajar untuk hidup bersama KEJAYAAN SEKOLAH MENURUT UNESCO Pengurus punyai kuasa autonomi Memperkasakan kapasiti Struktur terurus Ukuran prestasi Pemantauan prestasi Kawalan sumber ketelusan MENURUT LAPORAN UNESCO (2005), KUASA AUTONOMI BAGI MENGURUSKAN PERJALANAN SEKOLAH SECARA KESELURUHANNYA pengurusan sekolah mesti mempunyai strategi untuk memperkasa kapasiti dan kepemimpinannya. sekolah perlu mempunyai maklumat tentang prestasinya untuk mengukur kekuatan, kelemahan dan prioritinya. sekolah memerlukan struktur yang terurus dan professional. kerajaan pusat perlu terus memainkan peranan kritikal terutamanya dari segi pemantauan prestasi sekolah. sekolah perlu mengawal sumber-sumber. pengurusan sekolah mesti telus. TUJUAN TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO Memenuhi keperluan pembelajaran asas Membentuk wawasan Akses kepada universal Focus terhadap pembelajaran Perluaskan skop

PERLU KEPADA PERUBAHAN KURIKULUM Antara perubahan yang dapat diperhatikan adalah seperti yang berikut Sekolah Bestari: Tumpuan kepada proses pengembangan dan pemupukan pembelajaran dengan menggunakan komputer dan penggunaan multimedia. Projek Sekolah Net: Penggunaan komputer peribadi dan persekitaran Local Area Network (LAN). Guru berfungsi sebagai penerima maklumat sesuatu bahan kurikulum dan pembelajaran daripada luar dan kemudian menyalurkannya kepada pelajar. Projek Smart Lab: Menggunakan jaringan komputer bagi membolehkan pelajar mengakses ilmu dan maklumat daripada pelbagai sumber dengan guru berfungsi sebagai pemandu, pelayar dan pemudahcara. Projek Sekolah Vista: Perisian aplikasi bagi pengurusan bilik darjah untuk pengajaran dan pembelajaran. Ini bagi membolehkan guru menguruskan bilik darjah dengan berkesan dan memberi peluang kepada pelajar berkomunikasi secara elektronik dengan rakan dan guru.

PERSEDIAAN MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL IAITU DARI SEGI - Mempunyai budaya pembelajaran sepanjang hayat. - Mempunyai kebolehan untuk berkomunikasi dalam bahasa ibunda dan bahasa antarabangsa. - Menguasai kemahiran teknologi untuk keperluan pekerjaan dan kehidupan seharian. - Bersedia dari segi kognitif untuk tugasan yang kompleks dan mencabar, menyelesaikan masalah serta menjana pengetahuan baru. - Menjadi warganegara yang bertanggungjawab dari segi sosial, politik dan budaya.

KESAN GLOBALISASI PENDIDIKAN Pembelajaran sepanjang hayat Kebolehan berkomunikasi Kemahiran teknologi Kesediaan kognitif Warganegara bertanggungjawab

CABARAN GLOBALISASI KEPADA GURU Kesediaan guru Pertambahan beban Kekurangan sokongan pengurusan Pengurusan pendidikan Sikap guru Perbezaan tahap pengetahuan Penggunaan teknologi Pembentukan jati diri Budaya sekolah Perkembangan profesionalisme guru KESAN NEGATIF GLOBALISASI Negara lemah ditindas Ketidakadilan perkongsian Pemantauan yang mendalam Permintaan pasaran tenaga kerja Meminggirkan bahasa melayu Terbuka kepada persaingan tidak sihat Pengkomersilan pendidikan Penafian pendemokrasian pendidikan Penghayatan ilmu terhakis 5) KEPELBAGAIAN BUDAYA Perlu keadilan Peluang pendidikan kepada semua Pupuk melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum Program sekolah berkembar -

Meningkatkan mutu pendidikan guru bagi setiap peringkat sekolah dan menambah jumlah guru terlatih mengikut permintaan. Menyediakan peluang latihan peringkat tinggi untuk guru dan pensyarah supaya pengetahuan dan kemahiran profesional mereka sentiasa selaras dengan perkembangan semasa. Mengkaji kembali skim perkhidmatan guru dan menambah skim rangsangan bagi mereka yang mengajar di pedalaman. Menyediakan biasiswa berasaskan merit dan bantuan kewangan lain berasaskan keperluan dengan keutamaan kepada pelajar miskin dari kawasan luar bandar dan pedalaman. Menekankan betapa mustahaknya pelajar menguasai pelbagai bahasa termasuk Bahasa Inggeris, Bahasa Arab, Bahasa Cina sebagai bahasa-bahasa utama dunia dan juga bahasa-bahasa ibunda. Menyediakan tempat dan latihan kepada mereka yang keciciran. Meluaskan skop Lembaga Pentauliahan Kebangsaan untuk memantau dan mencadangkan pengiktirafan sijil, diploma dan ijazah dari dalam dan luar negara yang memenuhi piawaian akademik yang boleh diterima termasuklah sijil dan Diploma Muadalah (diploma berkembar).

CADANGAN TANGANI KEPELBAGAIAN SOSIOBUDAYA Sekolah kebangsaan sebagai peneraju Kelayakan pelajar jadi penentuan Pindaan akta Tingkatkan kemudahan Tingkatkan mutu pendidikan guru Peluang latihan Biasiswa kepada yang berkelayakan Kuasai pelbagai bahasa 6) PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) Suasana lebih kondusif Mudah hasilkan bahan Kepelbagaian media Maklumat pelbagai

KEPELBAGAIAN SOSIO BUDAYA PELAJAR HARUSLAH DITANGANI DENGAN BIJA. BERIKUT ADALAH BEBERAPA CADANGAN YANG BOLEH DILAKSANAKAN UNTUK MENJAYAKAN ISI TERSEBUT. - Menjadikan sekolah kebangsaan sebagai peneraju sistem pendidikan negara. Memastikan sokongan dan pembiayaan secara adil kepada sekolah-sekolah agama rakyat, sekolah kebangsaan Cina dan Tamil, sekolah mubaligh, sekolah vokasional dalam usaha bersama untuk meningkatkan taraf pendidikan negara. - Mengimbangi penekanan kepada sistem peperiksaan dengan sistem pembelajaran berasaskan pemikiran kritis dan analitikal dengan matlamat mencari kebenaran. - Memastikan setiap pelajar yang berkelayakan mendapat tempat di institusi pengajian tinggi awam tanpa mengira latar belakang. - Meminda Akta Universiti dan Kolej Universiti 1974 demi mewujudkan iklim yang kondusif dalam bentuk jaminan kebebasan akademik dan autonomi universiti kearah mempertingkatkan mutu pendidikan setanding dengan negara-negara maju. - Memastikan pelantikan naib canselor, rektor, dan lainlain penjawat tertinggi akademik dilakukan berdasarkan kelayakan dan kelulusan Majlis Senat. - Memperbaiki mutu dan kemudahan sekolah yang daif di pedalaman khususnya di Sabah dan Sarawak.

TDPT 3 ASAS PENTING DLM PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT IAITU - teknologi maklumat adlh utk kumpul maklumat. Ia digunakan utk suntingan dgn menggunakan teknologi. - memanipulasikan maklumat dan proses semula imej. - proses berkomunikasi iaitu ia menjelaskan bagaimana teknologi maklumat digunakan untuk berkomunikasi bagi mendapatkan maklumat daripada sumber kepada penerima. PERUBAHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT Kuasa penggerak Pelaksanaan Pemudahan bertindak Kaedah perubahan Permulaan perubahan

IMPLIKASI TMK - mampu merubah cara kerja dan penyesuaian pekerja dengan sesuatu tugasan. - menjadikan sesuatu keputusan yang ingin dilaksanakan oleh organisasi menjadi lebih terancang dan telus terutama organisasi yang mempunyai maklumat yang banyak dan terdapat perkara kerahsian. - mampu untuk mengawal selia dengan lebih terancang dan tersusun tanpa wujud kekhilafan dalam perlaksanaannya. - kemampuan sistem komputer yang mempunyai internet dan perkembangan sistem komunikasi juga akan lebih menjurus kearah berkomunikasi secara interpersonal dan bukan secara bersemuka yang lazim dilaksanakan dalam organisasi. KOMPUTER DALAM PENDIDIKAN Pendidikan jarak Jauh Reformasi dalam pendidikan Mudah beri maklumbalas Sebagai bahan pengajaran pembelajaran Alat komunikasi Memudahkan pemahaman 7) GEJALA SOSIAL PENGKELASAN MASALAH SOSIAL BOLEH DIPECAHKAN KEPADA 3 BAHAGIAN IAITU kesalahan jenayah : mencuri basikal, melawan guru, bertumbuk sesama pelajar, berjudi dan mencuri kertas soalan ujian. kesalahan gengsterisme : menjadi ahli kumpulan geng, mengutip duit pau daripada pelajar lain, mencari gaduh dengan kumpulan lain, memaksa kumpulan lain untuk menjadi ahli kumpulan dalam geng dan berkelakuan seperti samseng. kesalahan kurang sopan dan biadab : menghisap serta menyimpan rokok, mengganggu pelajar perempuan, melawan pengawas, bising dalam bilik darjah, minum serta menyimpan minuman keras, berbohong, berambut panjang, mengeluarkan kata-kata lucah, menonton dan menyimpan filem lucah dan lain-lain. PUNCA GEJALA SOSIAL Globalisasi dan modenisasi Keruntuhan institusi keluarga Media-massa Kelemahan undang-undang Sikap remajA Sikap ibu bapa KESAN NEGATIF Kepada individu sendiri Menjejaskan negara Keruntuhan nilai agama TANGANI GEJALA SOSIAL Peranan ibu bapa Peruntukan undang-undang Pendekatan akademik Didikan agama Peranan ahli masyarakat

BAB 2

GURU DAN PERUNDANGAN

1) PENDAHULUAN - Golongan guru hendaklah memastikan martabat perguruan sentiasa dipertingkatkan dari semasa ke semasa ke tahap yang lebih tinggi dan dihormati. - Oleh yang demikian Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) telah diperkenalkan untuk menjadi panduan kepada guru dan kaki tangan kerajaan yang lain dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan. - Dalam konteks pendidikan, setiap guru harus memahami sepenuhnya peraturan Kelakuan dan Tatatertib 1993 dan telahpun dibuat pindaannya pada 2002. - Di samping itu Akta Pendidikan 1996 juga harus diperhalusi dengan teliti demi menjayakan matlamat pendidikan negara. 2) PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 (PINDAAN 2002) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) (Pindaan) 2002 dan mula berkuatkuasa pada 20 Jun 2002. Pindaan ini melibatkan Peraturan 2 iaitu PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [P.U. (A) 395/1993], yang disebut PeraturanPeraturan ibu. Dalam peraturan ini, pindaan dibuat terhadap peraturan 2 dengan memotong subperaturan 2(2). Tujuan utama peraturan adalah untuk menjaga imej kerajaan khasnya dan Perkhidmatan Awam amnya. Tindakan tatatertib merupakan langkah yang perlu diikuti bagi menghukum pegawai awam yang didapati melanggar mana-mana peraturan supaya dapat memperbaiki tingkah laku mereka pada masa hadapan dan pada masa yang sama dapat dijadikan panduan kepada orang lain.

3) RASIONAL PERATURAN TATATERTIB INI DILAKSANAKAN ADALAH UNTUK MEMASTIKAN PEGAWAI AWAM melaksanakan tugas dgn cekap, beramanah & bertanggungjawab meletakkan kepentingan awam lebih utama daripada kepentingan mereka sendiri menjaga imej perkhidmatan awam yg mlakukn kesalahan/melanggar peraturan dihukum. KES INI ADALAH

4) FAKTOR PENURUNAN SEPERTI YANG BERIKUT -

Program Latihan dan Taklimat Perkhidmatan Kaunseling Penguatkuasaan Peraturan-peraturan Tatakelakuan

5) PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993, (PINDAAN) 2002 (P.U.A.246). YANG TELAH MULA DIKUATKUASAKAN PADA 20.6.2002, ANTARA PERATURAN YANG DIMASUKKAN DALAM PERATURAN INI ADALAH SEPERTI YANG BERIKUT Jenis-Jenis Kesalahan Yang Membolehkan Diambil Tindakan Tatatertib. Jenis-Jenis Tindakan Tatatertib Yang Boleh Diambil Terhadap Pegawai Yang Melakukan Kesalahan Hukuman Tindakan Tatatertib PERATURAN 3A Penjawat awam wajib mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan tindakan tatatertib boleh dikenakan kepada pegawai yang ingkar PERATURAN 3B Seseorang pegawai dikehendaki memberi aku janji sebagaimana yang diperuntukkan dalam PeraturanPeraturan Pegawai Awam (PU.A.176) Lantikan, Naik Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan PERATURAN 3C Menjadi tanggungjawab seseorang pegawai untuk menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya dan mengambil tindakan yang sesuai dengan segera terhadap mana pegawai yang melanggar mana-mana peruntukan peraturan-peraturan ini Pegawai yang gagal menjalankan kawalan dan pengawasan atau gagal mengambil tindakan terhadap pegawai bawahannya yang melanggar mana-mana peruntukan peraturan-peraturan ini hendaklah disifatkan cuai dan tidak bertanggungjawab dan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib. PERATURAN 4 (1) Seseorang pegawai hendaklah pada setiap masa memberikan taat setianya kepada Yang diPertuan Agong, Negara dan Kerajaan. Pegawai hendaklah sentiasa menjaga, memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan maruah negara, hormat dan patuh kepada undang- undang serta berusaha untuk berbakti kepada negara. Antara contoh pelanggaran peraturan 4(1) adalah seperti berikut; Bersubahat dengan musuh negara Membocorkan rahsia Kerajaan. Memburuk-burukkan serta memperkecilkecilkanbdasar serta tindakan Kerajaan. Menjadi Anggota Jemaah Islamiah Menyertai Kesatuan Militan Malaysia

Seseorang pegawai x blh x jujur atau x amanah Seseorang pegawai x blh x bertanggungjawab mmbawa /cuba mmbw apa2 bntk pengaruh / tknan luar Membantah atau melawan pegawai atasan cuai dalam melaksanakan tugasnya; PERATURAN 7: MENYALAHGUNAKAN DADAH,PERKHIDMATAN PEGAWAI BOLEH DITAMATKAN ATAS KEPENTINGAN AWAM [PERATURAN 49] sekiranya Pegawai Mencapai Umur Persaraan Pilihan. Contoh Pelanggaran Peraturan 7 adalah menghisap ganja, morfin, heroin atau menagih dadah. PERATURAN 9 : MENERIMA/ MEMBERI KERAIAN Seseorang penjawat awam tidak boleh menerima / memberi keraian sekiranya keraian itu dapat dengan apaapa cara mempengaruhi tugas rasmi kerana ini bercanggah Peraturan 4. Contoh pelanggaran peraturan 9 pula adalah seperti kontraktor meraikan ketua jabatan yang menjadi ahli lembaga tender seperti [keraian = belanja makan, hotel, tambang bercuti dan lain-lain]. PERATURAN 11 : MENYENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI EMOLUMEN/ PENDAPATAN YANG SAH. Seseorang pegawai tidak boleh: menyenggara taraf hidup melebihi emolumen/ pendapatan yang sah. menguasai/memiliki sumber kewangan atau harta yang tak seimbang atau tak munasabah dengan emolumen/ pendapatan yang sah. PERATURAN 12 : MEMINJAM WANG/ MENJADI PENJAMIN TIDAK BOLEH MEMINJAM WANG / MENJADI PENJAMIN KEPADA MANA-MANA ORANG. PERATURAN 13: KETERHUTANGAN KEWANGAN YANG SERIUS PERATURAN 16 : TIDAK BOLEH TERLIBAT DALAM PASARAN HADAPAN PERATURAN 18 : PENERBITAN BUKU DAN KARYA Seseorang pegawai juga tidak boleh menerbitkan atau menulis buku, makalah atau karya lain berdasarkan maklumat rasmi terperingkat. Antara CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 18 adalah seperti menulis/menerbit buku dengan menggunakan maklumat rasmi terperingkat (rahsia besar, rahsia dan sulit). PERATURAN 20 : PENYUNTING AKHBAR/MAJALAH/JURNAL Seorang penjawat awam adalah tidak boleh menjadi penyunting akhbar/majalah/jurnal kecuali, penerbitan; Jabatan Profesional pertubuhan sukarela yang tidak bercorak politik diluluskan secara bertulis oleh ketua jabatan

PERATURAN 4(2), SESEORANG PEGAWAI TIDAK BOLEH - mmblkgkn tgs awamnya demi kepentingan peribadinya; - berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya) - berkelakuan dengan apa2 cara yg mungkin menyebabkan syak yang munasabah - Seseorang pegawai x boleh berkelakuan dgn cara yg blh memburukkan /mencemar nama baik perkhidmatan awam - Seseorang pegawai x blh krg cekap / krg berusaha

PERATURAN 6 PAKAIAN Antara contoh pelanggaran Peraturan 6 adalah seperti Memakai singlet atau baju-T, tanpa kolar Memakai sarong, seluar pendek dan lain-lain 6) RUMUSAN PERATURAN Tingkatkan mutu perkhidmatan Halng penyelewengan Haling rasuah Banyak beri pengajaran Langkah pencegahan 7) AKTA PENDIDIKAN 1996 merupakan lanjutan & pembaharuan dr Akta Pelajaran 1961. bertujuan memantapkan sistem pendidikan kebangsaan sejajar dengan kehendak dan citacita Malaysia untuk menjadi pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia. berpaksi kepada perakuan2 utama Penyata Razak 1956 yg jadi asas dasar pendidikan kebangsaan. banyak mengekalkan peruntukan yang masih relevan daripada Akta Pelajaran 1961. 8) TUJUAN PENGGUBALAN AKTA PENDIDIKAN 1996 ADALAH UNTUK memperluaskan skop dan memperkenalkan perundangan mengenai pendidikan. Untuk memantapkan lagi sistem pendidikan kebangsaan bagi generasi muda sejajar dengan aspirasi negara menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi. utk menggariskan perundangan yang berkaitan dengan bidang pendidikan. mencakupi perundangan pd thp prasekolah hingga tahap pendidikan tinggi tmsk kerajaan dan sawasta. memperkukuhkan kedudukan bahasa kebangsaan sbg bahasa pengantar utama. penyelarasan semua jenis kurikulum kategori sekolah melalui kurikulum kebangsaan. menggunakan sistem penilaian & peperiksaan yg sama. Pendidikan Islam diperluaskan untuk pelajar Islam. memperluaskan bidang kuasa Menteri Pendidikan. mempertingkatkan pendidikan teknikal. memperkukuhan latihan perguruan. pendidikan swasta yang lebih sistematik. memperkukuhkan kedudukan bahasa suku kaum.

Seksyen 37 dan seksyen 38 membolehkan politeknik mengadakan kursus pengajianatau program latihan bersama peringkat sijil atau lain-lain kelayakan dengan mana-mana universiti atau institusi pendidikan lain. seksyen 47 (1), membolehkan mktb perguruan (maktab pendidikan) mengadakan kursus peringkat ijazah, diploma atau sijil & mengadakan program kerjasama dengan universiti / institusi pendidikan tinggi lain. seksyen 40, yg membolehkn Menteri mengadakan kelas pendidikan khas di sekolah khas / di mana2 sekolah rendah atau menengah. Seksyen 50 memperuntukkan supaya Pendidikan Islam wajib diajar di semua sekolahtermasuk sekolah swasta bila terdapat 5 atau lebih pelajar Islam. Seksyen 69 semua pihak yang menganjurkan peperiksaan awam perlu mendapatkan kebenaran dari Pengarah Peperiksaan terlebih dahulu. Seksyen 77 menjelaskan bahawa isntitusi pendidikan swasta yang menjalankan program "twinning" dan "lingkage" hendaklah mendapat kebenaran bertulis dari Menteri terlebih dahulu.

BAB 3 TEKANAN EMOSI DLM KALANGAN MURID 1) PENGENALAN - Seseorang guru perlu sentiasa saling menerima antara satu sama lain dan menyediakan emosi pelajar. - Ini penting supaya semua pelajar melibatkan diri dalam setiap kegiatan keilmuan yang diadakan di sekolah. - Emosi pelajar perlu dikekal atau dipertingkatkan dengan pengajaran guru lebih bersifat pembimbing di sisi. - Guru plu faham emosi pelajar krn perbezaan tgkh laku, sosial & rohani dlm kalangan pelajar sememangnya. 2) TANDA-TANDA AWAL GANGGUAN EMOSI

19) ANTARA KANDUNGAN AKTA PENDIDIKAN 1996 Seksyen 16: telah memberikan kategori kpd sekolah di Malaysia, tiga kategori iaitu kerajaan, bantuan kerajaan dan swasta. ini boleh menampung dgn jelas keperluan kelas tingkatan 6, kelas matrikulasi dan sebagainya. Seksyen 17(2), memperuntukkan Bahasa Kebangsaan sebagai mata pelajaran wajib di semua sekolah. seksyen 18 memperuntukkan semua sekolah perlu ikut kurikulum kebangsaanmelainkan yg dikecualikan. Seksyen 19 memperuntukkan semua sekolah menyediakan pelajar utk PeperiksaanAwam, melainkan yang dikecualikan. Seksyen 21 memberi kuasa kepada Menteri untuk menubuh dan menyelenggara tadika.

ASPEK EMOSI YANG SEMAKIN SUKAR DILIHAT DALAM KEHIDUPAN PELAJAR KINI ADALAH SEPERTI BERIKUT empati iaitu memahami orang lain secara mendalam mengungkapkan dan memahami perasaan mengendalikan amarah kemandirian iaitu berdiri dengan sendiri atau berdikari kemampuan untuk menyesuaikan diri disukai oleh orang lain kemampuan untuk memecahkan atau menghilangkan masalah antara mereka yang berada di sekeliling semangat setiakawan keramahan sikap hormat-menghormati KEBIASAANNYA SESEORANG YANG MERASA EMOSINYA TERGANGGU ADALAH SEPERTI BERIKUT Kecemasan dan marah Sukar tunjukkan emosi tertentu Alami kesulitan Konflik 3) GANGGUAN EMOSI BOLEH DIKATEGORIKAN KEPADA 3 KUMPULAN IAITU gangguan emosi ringan gangguan emosi sedarhana gangguan emosi berat

4)

PUNCA GANGGUAN EMOSI Persekitaran sekolah Gaya pengajaran guru Peristiwa dalam keluarga Pengaruh keluarga Pengaruh rakan sebaya Tindakan guru

Perkara 23: menikmati kehidupan Perkara 28:Hak pendidikan Perkara 29: halatuju pendidikan Perkara 30: hak dalam komuniti Perkara 32: dilindungi dari segi ekonomi Perkara 34: tiada eksploitasi

5) TANDA-TANDA MASALAH EMOSI DAN SOSIAL DALAM KALANGAN PELAJAR ADALAH SEPERTI YANG BERIKUT tidak hadir ke sekolah tanpa sebarang sebab munasaba selalu mengantuk atau tertidur di dalam kelas sentiasa kelihatan letih kerap sakit perut mudah diserang penyakit duduk dalam keadaan yang tidak selesa pencapaian akademik yang semakin merosot sering berasa cemas, takut dan benci 6) LANGKAH2 MENANGANI GANGGUAN EMOSI Peranan ibu bapa Tindakan guru Gaya pengajaran Kepimpinan guru Kefahaman terhadap minat dan sikap pelajar Kerjasama Penerapan nilai Suasana ceria Penerangan jelas

10) Hak kanak-kanak: Seksyen 17 Dilindungi dari segi fizikal Tiada penganiayaan Pergaulan yang sihat Hak kesihatan Kemudahan bekalan makanan Elak penderaan emosi BAB 4 TEKANAN EMOSI DLM KALANGAN GURU STRES: - Satu penyakit mental - akibat proses penyesuaian diri - beri kesan kepada kehidupan - timbulkan reaksi fizikal dan emosi - timbulkan konflik dalam diri PUNCA STRES : - ketidakupayaan menghadapi situasi - harapan/permintaan terlalu tinggi - pelaksanaan pelbagai reformasi - hubungan antara individu - beban kerja - kerja perkeranian - kerenah pelajar - pengiktirafan profesional - sumber pengajaran - perhubungan kurang baik dengan rakan sekerja -sikap ibu bapa - sikap pihak pengurusan - kurang masa rehat TAHAP STRES 1. Tahap amaran/ berjaga-jaga : Mangsa dapat menyelami aktiviti hidup yang dilakukan tapi sukar hendak menumpukan perhatian kepada tingkah lakunya. 2. Tahap penentangan -Perlu bantuan luar - Tiada keupayaan dalam menentukan objektif tingkah laku dan kehidupannya. - kekuatan intrinsik dalaman bagi menghadapi kekangan stress semakin terhakis. 3. Tahap tenat/kelesuan - tak lagi berpegang pada realiti hidup - sentiasa dipengaruhi kemurungan, kurang percaya pada org lain & mementingkan diri dalam perkara yang dilakukan. TAHAP STRES BERGANTUNG KEPADA : 1. Jumlah birokrasi 2. Perubahan dalam organisasi 3. Teknologi tinggi 4. Tuntutan pelanggan

7) HAK ASASI KANAK-KANAK - Menurut Hak Asasi Manusia, setiap warganegara layak mendapat peluang pendidikan - semua kanak2 berhak untuk belajar bersama-sama. - Kanak2 tidak seharusnya diperkecil / didiskriminasi - orang dewasa yang kurang upaya, menggambarkan diri mereka sendiri sbg orang2 yang terselamat di sekolah khas, mendesak untuk mengakhirkan pengasingan. - tiada sebab-sebab perundangan untuk memisahkan kanak-kanak daripada pendidikan mereka. 8) ANTARA HAK SETIAP KANAK-KANAK ADALAH SEPERTI YANG BERIKUT - untuk dilahirkan, untuk mempunyai nama dan kewarganegaraan - utk mmpunyai kluarga yg akan menjaga & menyayangi - utk tinggal di dalam komuniti & persekitaran yg aman dan damai - untuk mempunyai makanan yang mencukupi dan tubuh badan yang aktif dan sihat - utk mmdptkn pendidikan yg baik & mmbntk potensi diri - untuk diberi peluang untuk bermain dan beriadah - untuk dilindungi drpd penderaan, eksploitasi, kecuaian, keganasan dan bahaya - untuk dipertahankan dan diberi bantuan oleh kerajaan - untuk berupaya mengekspresi pandangan sendiri. 9) KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK Perkara 2: tiada diskriminasi Perkara 3: diberi pelindungan Perkara 6: hak untuk hidup Perkara 13: kebebasan bersuara Perkara 19: diberi peruntukan undang-undang

LANGKAH MENANGANI STRES PEKERJAAN - tingkatkan sokongan sosial di tempat kerja - praktikkan pemikiran yang rasional dan positif

- berkomunikasi secara berkesan - tangani kritikan dengan baik - tangani kemarahan dengan berkesan - atasi masalah dengan berkesan BURN OUT Maksud : Merupakan satu proses yang beransur-ansur dari seseorang yang komited sehinggalah kehilangan daya minat terhadap kerjaya. - bebanan tugas luar jangkaan - ketidakupayaan laksanakan tugas - pengaruhi produktiviti kerja - sanggup kehilangan kerja. 3 JENIS BURN OUT - keletihan emosi :dijelaskan dengan perasaan kelesuan dan kehabisan tenaga - depersonalisasi : sikap emosional dan melayakkan murid (klien) seolah-olah mereka (para murid) sebagai objek yang tidak berguna serta melabel murid dengan istilah-istilah tertentu atau technical jargon - kekurangan pencapaian peribadi KESAN BURN-OUT - Boleh musnahkan kehidupan - bergantung kepada beban tugas - perlukan pelbagai pendekatan untuk mengatasinya BURN-OUT GURU - kurang bantu bentuk pelajar - pengurusan organisasi - ketandusan emosi - usaha maksimum, hasil minimum TANDA-TANDA BURN-OUT 1. Tanda fizikal - rasa ketandusan dan letih - kerap sakit kepala - gangguan penghadaman - susah tidur 2. Tanda perlakuan - mudah marah -sensitif - sukar mengawal perasaan - mudah menangis - rasa beban tugas 3. Tahap burn-out - terlalu penat, jemu dengan kerja rutin/berulang-ulang dalam jangka masa yang panjang. - kurang kemahiran - penempatan kerja yang tidak sesuai - rasa tidaj dihargai - ekspektasi terlalu tinggi KESAN BURN-OUT 1. Keletihan emosi - terlalu letih sehingga tidak berupaya melayan pelanggan, rakan sekerja dan ahli keluarga - emosi x stabil, mnjadi murung, cepat sedih, mudah terasa dan memandang negatif terhadap ssuatu perkara atau perkataan yang diucapkan oleh org lain. 2. Kesan fizikal - kesihatan terjejas - kardiovaskular

- gastrik - mengasingkan diri - bergaduh secara terbuka 3. kesan organisasi - penurunan produktiviti - pengurusan tentang cuti bertambah - kes tatatertib/ disiplin bertambah. LANGKAH PENGURUSAN TEKANAN EMOSI - Memperbaiki persekitaran am - mcm kat tmpat kerja, kebisingan, bau, pencahayaan dll - Mengadakan sokongan psikologi dan runding cara - Meningkatkan kemahiran pengurusan masa - Melibatkan diri dalam hal keagamaan - Kemahiran relaksasi - Mengekalkan cara hidup sihat dan seimbang - Menggunakan kemahiran berkomunikasi yang berkesan PENGURUSAN EMOSI CARA ISLAM - sentiasa berwuduk - banyakkan membaca Al-Quran - solat sunat - berdoa - bersangka baik - kegiatan luar spt bersukan - amalkan diet - menangis dengan sepuas hati - hargai dan cintai diri LAGI CARA MENGURUSKAN EMOSI - berfikiran realistik terhadap pekerjaan - rancang kerja - tingkatkan kemahiran selesaikan masalah - menerima sebarang perubahan dengan sikap wajar - amalkan komuniksi berkesan - amalkan cara hidup sihat - semaikan semangat berpasukan BAB 5 INOVASI & PERUBAHAN DLM PENDIDIKAN KEPERLUAN INOVASI Revolusi pendidikan Membntk modal insan Meningktkn kualiti institusi 1) STRATEGI PENGAJARAN INOVATIF GURU KREATIF DAN BERMAKNA
Peramah emosi yg stabil

minat

Guru bermakna
kreatif dan inovatif pengetahua n yg tinggi komited

KEPERLUAN INOVASI GURU Suaikn dgn gaya pembelajaran Memahami keperluan murid Memenuhi kehendak semasa Timbulkan keseronokan pelajar Menjadi guru yg bermakna Mencipta idea baru Membentuk sikap positif pelajar Menjadi pembimbing berpengetahuan Perancangan pengajaran yang lebih kempetitif Selesaikan masalah pembelajaran. Penyampaian lebih efektif Keseronokan pembelajaran Sesuaikan dengan objektif pembelajaran Ubah gaya pengajaran Sesuaikan dengan cabaran semasa LANGKAH JADI GURU BERINOVASI Kenali dan jiwai ciri-ciri diri murid Strategi pengajaran releven dengan murid Kreatif dan inovatif Ada unsur kecindan Meningkatkan daya imaginasi murid sblm mula pengajaran Pemilihan dan pengaplikasian media 2) PENGGUNAAN TEKNOLOGI DLM PENGAJARAN KELEBIHAN TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN Jadikn pengajaran lebih menarik dan menyeronokkan Melibatkan pelbagai kaedah dan bahan Perlu pengaplikasian pelbagai ilmu Perlukn aplikasi pelbagai kemahiran Menjadikn guru lebih kreatif Meningkatkn kualiti profesion Memberikan pengalaman pembelajaran Peluang belajar yg lebih menarik Meningkatkan komitmen pelajar Mewujudkan pengajaran jarak jauh Sesuai untuk semua pelajar Melibatkan penggunaan internet Bhn lbh multimedia Bhn interaktif dgn pelajar Sesuai utk kebanyakan kaedah 3 ASPEK PENTING DLM PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DLM PENDIDIKAN Memudahkan pengumpulan maklumat [suntingan imej, bunyi dll] Memanipulasikan maklumat dan proses semula imej Utk berkomunikasi iaitu ia menjelaskn bagaimana teknologi mklmt digunakn utk berkomunikasi bg dptkn mklmt drpd sumber kpd penerima

PANDUAN PEMBINAAN POWERPOINT DALM PENGAJARAN Ada ciri media [animasi, visual, audio, grafik] utk tarik minat penonton scr spontan Blh diguna sbg alat persmbhn / alat bantuan utk interaksi Blh diguna utk pelbagai kmpln Boleh tmbh, kurang, pinda / bina slaid baru semasa psmbhn dijlnkn Blh mnyediakn nota penyampai / speaker note dibhgn bwh slaid yg diedit utk bantu jelaskn isi utama kpd pnyampai Blh sedia bhn salinan utama utk buat bhn tayangan transperansi Ada ciri custom animation, special effect dan ciri grafik utk tarik minat KEPENTINGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Jimatkn masa Tidak membosankan Melicinkan pengajaran Libatkan pelbagai deria Mewujudkan kelainan & kepelbagaian dlm pgjrn Memberikan kesan maksimum Pengalaman dipelbagaikn PRINSIP TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN Sebagai bhn bantu mengajar Bukan skdr utk hiburan Suaikan dengan topik dan masa Sebagai bahan rujukan Mudah alih CIRI-CIRI TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN Idea teratur Jelas dilihat Pelbagai warna Tahan lama Hasil yg baik 3) PERKEMBANGAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN Perubahan budaya Suaikan dengan misi Terima segala perubahan Ke arah pendidikan bertaraf dunia Perlu responsif guru Pendidikan sepanjang hayat Pendidikan jarak jauh Ke arah kemajuan organisasi Integrasikan pelbagai pedagogi Pengaruhi gaya pembelajaran Persekitaran fizikal yg baik Perlu anjakan paradigma Sikap proaktif Terima perkmbgn teknologi Keseronokan kpd pelajar Perlu bhn dan media Mantapkan sistem penyampaian Penuhi keperluan semasa Berpusatkan pelajar Guna pelbagai media dan pengurusan yg efektif

CIRI-CIRI PENGAJARAN GURU YG BERSIFAT PEMBIMBING DISISI Berfokuskn pelbgai domain Mengintegrasikn ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai dn penggunaan bahasa yg tepat merentasi kurikulum Pencapaian pmbljrn dinyatakan scr eksplisit PELBAGAI PENDEKATAN YANG PERLU DIGUNA OLEH GURU Pendekatan berfokuskan murid Pendekatan berfokuskan pembelajaran Pendekatan berpusatkn pemikiran Pendekatan berorientasikan proses PENDEKATAN UTK OPTIMUMKN POTENSI MURID CARI ILMU BERSIFAT Pembljrn terarah kendiri Bergerak pd kemampuan kendiri Pemerolehan resos scr kendiri 4 JENIS PERUBAHAN YANG PERLU GURU LAKUKAN Perubahan ke arah peningkatan [laksanakn tugas] Perubahan strategik organisasi [scr menyeluruh] Perubahan reaktif/proaktif [utk penuhi kehdk planggan] Perubahan akibat drpd jangkaan [hadapi pesaing baru] LANGKAH MEMPERKEMBANGKAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN Bina prasarana Majukn pendidikan luar bandar Berasaskan teknologi mklmt Sumber perlu mencukupi Wujudkn sekolah berprestasi tinggi Beri bimbingan berterusan Pengajaran hands-on & bykkn inovasi Tingkatkn sokongan ibubapa Pelaksanaan program lonjak prestasi Ganjaran berteraskan prestasi Program mentoring Penerapan nilaidan budaya Pupuk budaya kecemerlangan Program pengukuhan pelajar 4) REKA BENTUK RESOS CIRI-CIRI REKABENTUK RESOS Menepati kurikulum Menepati arahan Kos berpatutan Hiasan berpada Ketepatan teknik PERINGKAT REKABENTUK RESOS Analisis pelajar Pertimbangkan objktif pengjrn Kriteria bahan / sumber Penggunaan sumber Penglibatan pelajar Penilaian

PERANCANGAN REKABENTUK RESOS Ketepatan isi dengan topik Keperluan Pelaksanaan Aspek pedagogi Aspek teknikal Proses pembelajaran ANTARA RESOS PENGAJARAN YG BOLEH DIGUNAKAN DLM PENGAJARAN Boneka kad imbasan Persembahan powerpoint PENDEKATAN KETIKA GUNA RESOS Kaedah penyoalan Pengajaran secara kelas Kaedah kumpulan Kaedah perbincangan KEBAIKAN-KEBAIKAN RESOS Menepati kurikulum o Penuhi tuntutan FPK o Ransang nilai, kmhrn, pengetahuan & bhs o Konsisten dgn objektif o Kandungan yg tepat dan terkini o Kandungan yg lbh berorientasi dan bercirikn tempatan o Terbentukny penilaian dlmn Menepati arahan o Ransang integrasi o Pertimbang keupayaan murid+guru o Sesuai utk pskitaran pmbljrn o Pelaksanaan scr profesional o Well designed interface o Boleh disesuaikan Kos berpatutan o Pelaksanaan penilaian yg baik o Pemilihan dn penggunaan berdasarkan keberkesanan Hiasan berpada o Kualiti grafik, video, animasi, suara& bunyi, o kualiti paparan o kualiti warna dan bntk huruf Ketepatan teknik o Spesifikasi & keperluan perkakasan jelas o Program2 tiada kesilapan o Manual bertulis yg baik o Mudah dicapai 5) REKABENTUK PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN PENTAKSIRAN: ASSIDERE [DUDUK DISINI] CIRI-CIRI Tumpu kepada pertumbuhan dan perkembangan Berlaku scr timbal balik Penarapan nilai murni Proses pengumpulan maklumat Dijalankan scr berterusan Utk mengenalpasti kecerdasan pelajar, ambil tindkn susulan dan mengembangkan potensi pelajar Proses interaktif dalam pembljran Meningkatkan motivasi dan minat pembelajaran Berfokus kepada pengajaran bermakna

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH Pentaksiran untuk pembelajaran Pentaksiran sebagai pembelajaran o Berikan contoh o Bimbingan yg sewajarnya o Bekerjasama dgn pelajar o Maklum balas dalaman o Wujudkan persekitaran yg kondusif Pentaksiran kepada pembelajaran o Kaedah yg rasional o Kenyataan yg jelas o Tnjk kebolehan dan kemahiran o Penanda dan petunjuk am o Strategi bina semula o Kaedah yg telus JENIS-JENIS SISTEM PENTAKSIRAN Pentaksiran sekolah Pentaksiran berpusat Pentaksiran pusat Peperiksaan Pentaksiran berdasarkan aktvt Ujian psikometrik KAEDAH2 PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN Pemerhatian Lisan Kerja bertulis PROSES PENTAKSIRAN Perancangan Bina instrumen Merekod CONTOH REKOD YG DIGUNAKAN Senarai semak: utk semak pkmbgn pengetahuan, kemahiran, sikap & kebolehan Skala kadar: utk drjh kemajuan dan pencapain sesuatu tingkah laku murid Rekod anekdot: catatan ringkas peristiwa, tgkh laku murid yg dianggap penting, unik dan signifikan utk direkod Rekod berterusan: catatn dlm bentuk cerita narrative yg dibuat ke atas indvdu/kmpln sms blakunya peristiwa REKA BENTUK PENILAIAN Utk tujuan perancangan penambahbaikan, perancangan strategi Kenalpasti, peroleh maklumat Pertimbangkan pilihan yg ada Penentuan pencapaian objektif Dapatkan maklumat kualitatif dan kuantitatif Menyelesaikan masalah Mengesan pencapaian kemahiran Asas buat kemahiran Mengesan kemajuan pelajar Penting sblm pngjrn Pengelompokan pelajar Penempatan pelajar Utk penyesuaian kaedah pgjrn Maklumbalas kemajuan murid Dibuat secara formal atau tidak formal Memerlukan bukti emperikal

2 JENIS PENILAIAN => sumatif dan formatif KEBAIKAN REKABENTUK PENILAIAN Mengesan motivasi pelajar Mmbntu pemilihan bahan yg sesuai dlm pengajarn Menentukan rangsangan yg sesuai Pemilihan persekitaran pembelajaran LANGKAH MEWUJUDKAN SUASANA PMBLJRN YG MERANGSANG MURID BELAJAR Menyediakn suasana yg harmoni Wujudkan budaya pembelajaran Uruskan prosedur bilik darjah [kolaborasi dgn kmpln] Uruskan tgkh laku murid Uruskan ruang fizikal Pentaksiran -lihat hasil pmbljran -penambahbaikan -selepas sesuatu pmbljran Penilaian -pencapaian akademik -selepas setiap semester

BAB6 PENGURUSAN INOVASI DAN PERUBAHAN PENDIDIKAN INOVASI GURU Bawa perubahan Penuhi keperluan semasa Selesaikan masalah Kembangkan bakat pelajar Guna pelbagai bahan Tingkatkan kualiti pendidikan Kecekapan bertambah Jana idea kreatif Tidak membosankan Jadi tempat rujukan Menarik minat pelajar Perlu bersikap terbuka Sokongan pihak pengurusan STRATEGI PENGURUSAN INOVASI DAN PERUBAHAN Definisi Inovasi (asal bahasa Latin) pembaharuan. inovasi sbgai pembangunan teknologi baru @ aplikasi sst teknologi dlm kegunaan tertentu. Kbolehan utk mncipta kmhrn di dlm menyelesaikn 1 masalah & peluang utk mningkatkn @ mmperkayakn taraf hidup masyarakat. Harvards Theodore Levittinnovation is doing new things. Pnciptaan cara2 br utk smpaikn nilai kpd pgguna. Penghasilan produk @ kaedah yg baru kearah keberkesanan pelaksanaan kurikulum. Keadaan di mana individu @ kelompok manusia @ sesebuah organisasi memahami, mengetahui & mampu aplikasi daya kreativiti dalam usaha utk: i. Membuat kpstsn ii. Selesaikan masalah iii. Terbit idea iv. Hasilkan inovasi (produk, proses & sistem)

Inovasi Dalam pendidikan aktiviti yg melibatkan pembaharuan & perubahan yg positi dalam pelaksanaan kurikulum & aktiviti kurikulum yg berkaitan dgn kurikulum di peringkat sekolah. Hasil cetusan idea yg kreatif dlm aspek kerja utk meningkatkan kualiti & produktiviti organisasi sekolah. Pelaksaan kurikulum usaha melaksanakan kurikulum melalui baha-bahan kurikulum, teknologi pendidikan, kaedah p&p serta penilaian pembelajaran. Pembaharuan melalui cara, kaedah. Teknik & pendekatan baru yg meningkatkan pembelajaran. Ambil kira kesesuaian kos, masa, tenaga dan penggunaannya. Tingkat kecekapan & keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan serta beri faedah kpd murid. Inovasi dalam p&p harus melibatkan: i. Konsep berfikir scra kreatif & kreatif ii. Kepintaran kreatif iii. Tindakan kreatif iv. Factor & elemen yg rangsang kreativiti v. Teknik fikir kreatif vi. Selesai masalh secara kreatif Guru perlu tahu kebolehan, latar belakang, pengalaman dan keluarga mereka dpt knal past keperluan & masalah murid. Tujuan inovasi Menghasilkan produk @ perkhidmatan baru bg para pengguna dgn teknologi sbg terasnya. Melahirkan sebuah citra masyarakat kreatif (creative society), dan Negara kreatif (creative society). Keperluan inovasi guru Pengajaran lebih menarik Kejayaan kurikulum Kembangkan potensi pelajar Penyampaian nilai ADAPTASI PELBAGAI INOVASI DAN PERUBAHAN Adaptasi Inovasi Guru Gunakan pelbagai kaedah bantu murid capai obj p&p. Suaikan dgn keperluan gaya pembelajaran murid, tajuk pengajaran, jenis pengetahuan, kemahiran yg hendak disampaikan, tahap pencapaian murid, persekitaran pembelajaran, nilai & sikap yg ingin dipupuk Perlu kerjasama semua pihak Proses interaksi hasil aktiviti guru & murid yg jd elemen utama dlm suasana pembelajaran yg spesifik. Ciri-ciri pendidik kreatif Keupayaan pelbagaikan kaedah p&p sesuai dgn kebolehan murid bercerita, main peranan, lawatan , peta minda, inkuiri. Fleksibel & terbuka dalm p&p sedia terima idea murid, galak murid soal, pemaaf, suka kepelbagaian & kerencaman idea bakat & tingkah laku murid, gemar layan ptayaan murid. Sesuaikan p&p dgn gaya pembelajran murid, tekankan soal minat, intelektual, kreativiti, sikap, penghayatan. Guna alat bantuan terkini computer, perisian (software), internet Suaikan dgn situasi Beri peluang pelajar jana idea

Aplikasi dalm pelbagai situasi kuatkan daya ingatan

Criteria inovasi @ perubahan i. Pengurangan kos operasi cth: jimat borang dlm agensi (2 borang kurangkan jadi 1 borang) ii. Penjimatan masa penggunaan ICT dlam p&p iii. Peningkatan hasil kerja cth: perubahn prosedur periksa kenderaan komersial (JPJ dapt periksa bnyk knderaan) iv. Peningkatan dlm tahap kepuasaan hati pelanggan (penilaian ibu bapa terhadap pengurusan pihak sekolah) Aspek inovasi dalam pendidikan i. Bersifat simple - berfokus ii. Bermula secara kecil-kecilan tahu matlamat asal, spesifik iii. Ciptaan masa kini guna pada masa sekarang, ada apliksi serta merta. Prinsip inovasi dalam pengajaran Keputusan berdasarkan matlamat jelas Bantu rakan/berpasukan Kongsi idea Belajar melalui pengalaman Inovasi perlu dicari Pelaksanaan inovasi dlm pengajaran Kreativiti Lihat sejauh mana projek inovasi penuhi ciri-ciri keaslian (idea yg asli) & adaptasi (penambahbaikan & pengubahsuaian idea asal). Hasil inovasi diukur dgn ambil kira tahap pelaksanaan dan replicability sst inovasi Tahap pelaksanaan Lihat sejauh mana ia telah berjaya secara penuh (lepasi peringkat percubaan) Secara percubaan (di peringkat Prototaip Replicability Lihat sejauh mana ada ciri replicability dan terbukti blh diguna pakai oleh individu tanpa kos tinggi Impak (outcome) Dinilai melaui criteria efisen (kecekapan & signifikankan sst inovasi Efisien sejauh mana berkesan dalam menyumbang kepada peningkatan pendidikan di Negara. Signifikan Penuhi ciri signifikan, beri impak kpd keberkesanan & kecekapan p&p Halangan dalam inovasi di sekolah Sikap guru suka berkonfrontasi dgn sekolah Perasaan bimbang Konflik Rasa tidak tenteram Kesukaran guru tukar amalan yg baru Tidak yakin guna alat canggih elektronik, teknologi computer, telekomunikasi Technophobia (Nigeria) takut pada media elekronik, takaut pda peralatan elektronik, takut peranan guru diambil oleh media

Cabaran pelaksanaan inovasi kurikulum yang berkesan Demografi guru yg berbeza Lokasi sekolah Keupayaan guru dr segi motivasi, sikap, pengetahuan, dan kemahiran tentukan kesediaan guru. Sikap guru (Omar Hashim ) i. Faktor inesia rasa selesa & puas hati dgn apa yg dialami (xnak berubah). ii. Rasa terancam xyakin bt sst yg baru iii. Masa & kemudahan tidak ckup masa & kemudahan (elak diri) Tumpuan dalam teori tahap perkembangan guru (Fuller 1975) (i) Tahap tumpuan peribadi Tahap survival, rasa terancam & kurang selamat kerana rasa punyai kelemahan, kurang keyakinan diri, kemahiran & pengetahuan. Persoalan bentuk penampilan guru, kehendak & keperluan pengurusan sekolah. Sukar laksanakan inovasi psikologi kurang stabil. (ii) Tahap tumpuan tugas. Stabil emosi. Berfikir cara melaksanakan tugas dgn baik spt penyediaan bhn pengajarann, berkerjasama dgn rakan setugas, & sedia terima info bru ttg tgas. Sedia buat inovasi bila diperlukan. (iii) Tahap tumpuan kesan Fikir Implikasi pengajaran & inovaai thdp murid. Prihatin thdap kewajaran aplikasi yg diajar utuk manfaat murid, guru & masy. Lebh kritis, tahu rasional bt inovasi.

ii. Organisasi aktif dan Prospektif (cari peluang, kuasai keadaan utk raih keuntungan maksimum). Organisasi inovatif - berwawasan, bijak atur strategi

Elemen-elemen asas inovasi dlm organisasi (Kelly Dan Littman (2000). i. Kepekaan peka persekitaran, ii. Tingkatkan keselesaan dan kualiti iii. Muafakat perbincangan info & fakta iv. Keperluan pelajar v. Asas rintangan cuba idea unik & ganjil vi. Jangkaan keperluan masa hadapan

Masalah lain dalam inovasi pendidikan Sempadan inovasi terlalu luas @ umum bg dpt persetujuan Kepakaran terhad Kajian secara bersendirian, tidak khusus & berterusan tiada kesinambungan Kesan sampingan negative ridak dipulihkan ancam kredibiliti inovasi Sokongan tdk konsisten Wujud perbezaan pendapat Kurang sambutan, banyk kritikan Wujud kekeliruan definisi & keperluan inovasi Inovasi Dalam Mendasari Perkembangan Pendidikan Inovasi kurikulum isi pembelajaran, tema, aspek pembelajran, reka bentuk dan gubahan bahn pembelajaran, strategi, pelaksanaan kurikulum Inovasi pengajaran kaedah, pendekatan, cara, pengurusan, organisasi, perancangan & pelaksanaan pengajaran Inovasi professional personality, cara & budaya, kecekapan, kepakaran, amalan baru, pemikiran baru, adaptasi inovasi Inovasi pemikiran - perkmbngn minda yg progresif, fikiran terbuka, pembacaan yg kreatif, cetus idea Inovasi persekitaran belajar suasana & tmpat belajar Inovasi pengurusan inovasi dlm system pengurusan, hbgan, sokongn, kemajuan pemb, penyelesaian masalah Inovasi teknologi sumbng kreativiti dalam P&P, pengurusan sekolah.

Tumpuan guru Model Mengatsi Rintangan Perubahan (1978) i. Tumpuan tiada berkaitan Kurang beri tumpuan kerana kurang info, inovasi tidak beri kepentingan, kurang ambil tahu ii. Tumpuan berkaitan peribadi Fikir ttg kemampuan & sedia bt inovasi. Tumpuan terhadap selfsurvival. Persoalan : Mampukah dari segi kemahiran, kecekapan, pengetahuan & pengalaman, masa, keluarga, waktu senggang. iii. Tumpuan berkaitan tugas Laksana inovasi dgn cekap. Tambahbaik kecekapan pengajaran, sedia bhn kurikulum yg menarik, guna media pengajaran secara kreatif & kritis, tarik minat murid, wujud interpersonal. iv. Tumpuan berkait kesan Tahap keyakinan tinngi dlm laksana tugas. Inovasi beri impak kpd murid.

Peringkat adaptasi inovasi dalam pendidikan i. Individu dibuat olh guru kreatif melalui timba ilmu, teliti persekitaran, bina idea hasilkan teknologi baru @ baiki kualiti @ selesai masalah (modifikasi)