Anda di halaman 1dari 4

A NGK A ROM AW I 1 = I 5 = V 10 = X 50 = L 100 = C 500 = D 10 00 = M 40 = X L 9 0 = X C 400 = C D 900 = C M 15 00 = M D OBA T OR AL D AL AM A CE -I NHI BI T OR Na m a Ob a t D os i s De w a sa D os is An a k C apto pr il (3 dd) 12, 5- 2 5 mg/ x N alapr il M ale at 10 - 40 m g/h

r 1 - 2dd A NAL GET IK - AN TI PI RET I K Na m a Ob a t D os i s De w a sa D os is An a k Ac e tam in op he n 5 00- 1 000 m g/ x 10 ( Par ac e tam o l) m g/kg/ x Ac e to sal 3 00- 1 000 m g/ x 65 T ab: 10 0 mg mg/ kg/ hr Aspi ri n 500 m g An talgin 5 00- 1 000 m g/ x A sam Me f e nam at 40 0- 60 0 m g/ x (F lu f e na mat) T ab: 50 0 mg Vial : 1 g / 2ml A sc al (o bat c air ) 30 0- 50 0 m g/ x A nt i R em a t ik : 4- 5 g/ h r C o de in HC l 3 0- 60 m g/ x F e na se tin 30 0- 60 0 m g/ x Ibu pr of e n Me tam pir o n 20 0 m g/ x 5 00- 10 00 m g/x (m g/ hr ) 3 b ln -1 th 1 50- 2 00 1 -6 t h 1 50- 4 00 6 -1 2 t h 600 - 120 0 10 0 m g/ x 300 - 600 m g/ x 4- 5 mg/ kg/ hr ANO REK SAN Na m a Ob a t D os i s De w a sa D os is An a k Am ph etam in e 5 m g/ x 7, 5- 25 s ul phate m g/ hr F e nil fl ur am in e 4 0- 60 m g/ x

Daftar Obat

Dosis

1 2. 5 m g/kg/ x o r 75 mg/ kg/ hr

P he n ylbu taz o n Jg n u/ g er i a t r i P ir o mi do n

AN TI -A RT HRI TI S RH EUM AT OI D Na m a Ob a t D os i s De w a sa D os is An a k Allo pu r in o l R in gan U sia < 15 th : T ab: 1 00, 300 m g 100 - 200 m g/ hr 10- 2 0 S e dan g mg/ kg/ hr 300 - 600 m g/ hr Be r at 700 - 900 m g/ hr A sam Me f e nam at A w al 500 m g 20 Km dn mg/ kg/ hr 25 0- 50 0 m g/ x Ibu pr of e n 40 0 m g/ x Na Di cl o f e nac (3dd ) 2 5- 50 m g/ x Tab: 25, 50 m g Pir ox ic am 20 m g/x (1d d)

AN TI BI OT IK A Na m a Ob a t Do si s De w a s a Do s is An a k Am o x ic illi n 2 50- 50 0 m g/x 50- 1 00 sid/ bs m g/ kg/h r T ab:5 00m g, S yr : 60 m l ( 5m l ~1 2 5 mg ) A mpi ci llin 2 50- 50 0 m g/x 50- 1 00 (Go l. Pe n ic illi n) m g/ kg/h r 4dd/ sid/ bs ( 5m l ~1 2 5 mg ) T ab: 5 00 m g C hl or am ph e nic o l 2 50- 50 0 m g/x 50- 1 00 4 dd/s tat/b s m g/ kg/h r T ab: 2 50 m g ( 5m l ~1 2 5 mg ) Vi al: 1 g C lin dam yc in e 1 50- 30 0 m g/x 8 - 2 0 ( Go l. L in dam yc in e ) m g/ kg/h r Sta t C o lis ti n 1 .5 00. 00 02 50. 00 03 dd 3. 00 0. 000 I U /x 5 00. 00 0 IU/ kg/h r u / GE: 1 00. 00 0 IU/ kg/h r C o tr im o xaz o le 960 m g/ x o r 36 2d d/s id m g/ kg/h r 1 920 m g/ hr Ba y i < 6 m g g T r im 80 - S ul f 40 0 or 32 0 Ta b: 12 0, 2 40, 480 , (2x 2 t ab) m g/ hr Tr im 20 ~ 9 60 m g Syr : 50 m l S ul f 10 0 (1: 5) Dis ul fap yr imi din e 3- 5 g/ x ( Tabl e t 50 0 mg ) Er ythr o m yc in e 2 00- 50 0 m g/x 30- 5 0 (G ol . M ac ro li d) or m g/ kg/h r 4 dd/ stat/ ns 1 000 - 150 0 5 ml ~ 2 0 0m g Tab: 250 , 50 0 mg mg/ h r M e tro n idaz o le 2 50 m g/x 50 2 dd or m g/ kg/h r 1 000 - 150 0 mg/ h r N eo m yc in e 10 0- 20 0 mg /x 50 mg/ kg/ x 2 dd Nys tatin 500 .0 00 IU / x 2. 000 .0 00 I U/h r P e ni ci llin G 300 .0 0050 .0 00 sid/ bs 1. 00 0. 000 I U /x IU/ kg/h r V ial: 3jt IU / 10 ml S tr e pto my ci ne 500 - 100 0 mg/ x 20- 30 (A min o gli kos ide ) m g/ kg/h r S id/ ns S ul f adiaz ine 500 - 100 0 mg/ x 1 00- 15 0 6 dd/ stat/ or m g/ kg/h r S u lf a in te rm e d ac t 4 000 - 800 0 o r 1 - 2g/ hr mg/ h r 1 5 ml ~5 00 m g KSH D S u lf aso m idin 500 - 100 0 mg/ x 1 00- 15 0 5 dd m g/ kg/h r S ul fa sh o r t a ct 5ml ~500 mg E lko s in s y ru p T e tr ac yc lin 2 50- 5 00 m /x 20- 5 0 4 dd/s tat/b s m g/ kg/h r Tab: 250 , 50 0 mg ( 5m l ~1 2 5 mg ) Tr is ulf ap yri mi din e 3- 5 g/ x T ab: 5 00 m g

A NT I- DI AR E N a ma Ob a t Do s is De wa s a Do s is An a k A c tive C har c o al 5- 10 m g/ x ( No r it ) A NT I- EM ETI C N a ma Ob a t Do s is De wa s a Do s is An a k C h lo r pr o maz in e 25 - 50 m g/x Pr o m eth az ine 2 5 mg/ x 1- 2 m g/ kg/h r ANT I -HEL MI N TI C N a ma Ob a t Do s is De wa s a Do s is An a k M e ben daz o le 100 - 500 m g/ x P yr an tel P am o at 100 m g/ x (C o mb ant r in ) AN TI -HI PE RAS IDI T AS L AMB U NG N a ma Ob a t Do s is De wa s a Do s is An a k AN TA SID A A lu m. Hidr o ksida 250 - 500 m g/ x ESO: K o ns t ip a s i M agn. Hidr o ksida/ 250 - 500 m g/ x (m g /h r ) M agn. Ca rbo n ate 3 b l n- 1t h E SO: Di a r e ~ l a ks a n 40 0 1- 6 t h (b i la Ma g n . Hi d r ok si d a di g un a k an 60 0- 80 0 b e r sa m a Alu m Hi d r o ks id a s in e rg i s, 6 -12 th 9 00- 1 200 d o s is b i sa d i , , ESO m e ) Ma gn. Tr isil ik at 50 0- 10 00 m g/x 7 2, 5- 25 0 m g/ x Ca lc iu m c ar bo nat 1- 4 g/ hr Na tr . Bik ar bo n at 1- 4 g/ hr A NT I -HI STA MI N 2 C ime tid ine 8 00 m g/h r T ab: 20 0, 300 m g (1dd a. n) C im e t id in e jr g d ig u na k a n kr n ef e k a n ti -a n d r o g en g in ek o ma s t i, im p o te n si pa d a p r ia F am o tidin e 4 0 mg/ x T ab: 2 0, 4 0 mg R an itidin e 3 00 m g/h r Tab : 15 0 mg. Kaps ul : (2 dd) 30 0 mg. Vial : 2 m l PEL I NDU N G M U KOS A LA MB UN G B ism u th S u bni tri te 300 m g/ x A NT I- HI PER TEN SI N a ma Ob a t Do s is De wa s a Do s is An a k C apto pr il 1 2, 5- 25 m g/ x ( 2-3dd ) Me th yldo pa 250 m g/ x (3 dd) R e se r pin 0, 25 m g ( 1dd) AN TI - HIST AM I N N a ma Ob a t Do si s D ew a s a As tami zo le 1 0 mg/ x (Hi sm anal ) No n S ed a t i f C TM 2 - 4 mg/ x (Ch lo rTriMe t h o n) (3-4 dd) C h lo r f en ir am in M ale at (go l. Pr o pilam in e ) 3- 4 dd 4m g/x

D iph e nh ydr am in e HC l (G ol . Etan o lam in e ) 4dd K apsu l: 25, 5 0 m g Ho m o c hl o rs iklis in ( Go l. P ipe r az ine ) Lo r atadi ne (C l ar itin e) No n Se d a t if T ab: 1 0 mg M e bh ydr o lin e N apadysi late (I nc i d a l ) Ph e ny lf o lo x ami ne Pr o me th az ine (Go l . Ph e n o th iaz in e ) Se d a t if ku a t T e rf e n adin e No n Se d a t if

5 0- 10 0 mg/ x Ma x 1 00m g / x

5 mg/ k g/ hr

1 0 mg/ x 1 0 mg/ x (2 dd)

5 0- 10 0 mg/ x

1 0 mg/ x 1 2, 5- 50 m g/ x 6 ,2 5- 12 ,5 m g/ kg/h r 6 0 mg/ x (1 dd) 30 m g ( 1-2dd)

A NT I- I NF L AMA SI N a ma Ob a t Do s is De wa s a Do s is A n ak D e xam e th aso n e 0, 5- 2 m g/x 0, 2- 0, 5 m g/ kg/h r P r e dni so n 5 m g/x 1- 2 m g/ kg/h r A NTI - KE MBU N G 20 - 40 m g/x 1 0- 40 m g/ kg/h r

S im e tic o n e
( Act iv at ed D im et icone)

AN TI -T U BER K UL OSI S N a ma Ob a t Do si s De w a sa ( mg )
B B <4 0 /4 0- 6 0 />6 0

D os i s An a k

I NH

R if am pic in A na k < 5t h

Pi ra zin am id 3- 4 dd

Eth ambu to l S tr e pto m yc in e

300 /4 50/ 60 0 ( 5- 10 mg/ kg/ hr ) M ax 60 0m g /h r 150 /3 00/ 45 0 ( 8- 12 mg/ kg/ hr ) M ax 60 0m g /h r 750/ 10 00/ 15 00 (20 -3 5 mg/ kg/ hr ) Ma x 3 g / hr 750/ 10 00/ 15 00 (1 5 mg/ k g/ hr ) 750 /1 000 o r 20 m g/k g/ h r i .m

5 - 15 mg/ kg/ hr

10- 2 0 mg/ kg/ hr

20 mg/ kg/ hr

15- 2 5 mg/ kg/ hr 15- 2 0 mg/ kg/ hr Ma x 1 g / hr

Do si s A na k

ANT I -T U SIF N a ma Ob a t Do s is De wa s a Do s is A n ak C od ei n HC l 10 - 20 m g/x 1 mg/ k g/ hr 3dd Ma x : 60 m g / x A dv i s ed : u/ anak k ecil ESO: k o ns t ip a s i


( ES O>>>)

AN TI - DIA BET ES N a ma Ob a t D os is De w a sa Do s is An a k Gli be nc lam ide 2 ,5 m g/ hr T ab: 5 m g ( aw al) 6 m g/ x (1 dd) Me tf o r m in HC l 500 m g/ x Ta b: 50 0 mg (3 dd)

0 ,3 5 m g/ kg/h r (3 dd) < 1t h : 1 mg/ x (2 dd) 1- 5t h: 1- 2 m g/ x (3 dd) 6-1 2 t h: 2 - 4 mg/ x ( 3- 4dd )

C lo pe r asti ne (3dd ) 10 - 20 m g/x De x tr om e to r ph an 15 - 30 m g/x 1 mg/ k g/ hr HBr ( 5 m l~1 0 mg ) No sc api n HC l 15 - 30 m g/x 7, 5- 15 Hig r o s ko p is m g/ x A PPET I TE ST IM U LA NT N a ma Ob a t Do s is De wa s a Do s is A n ak J u lapi um 100 3 dd C I a .c 3 dd C I a. c T inc t. Am ar a 30 g tt/ x Vi t . B C o m ple x ( 3dd) 1 tab/x ) ta b/x

2dd Tab : 130 , 15 0, 3 00 m g

N a/ K/ Am m on . m g/ kg/h r (N a tr . Br o m id a = h ig r o s ko p is )

Hidr o c o rti so ne L ido c ain e Papav e r ine

D IU R ETI K A Na m a Ob a t D os i s De w a sa D os is An a k 250 - 100 0 1 - 4dd T ab: 1 25, 250 m g F u ro s em id e Tab: 20 , 40 , 80 m g H C T ( HCT )

Atr o ph ine S u lph ate m g/ kg/h r

Ph e n ob arbi tal 1 0 % R ivan o l V aliu m Augus t 2 007

m g/ kg/h r 2 5- 75 m g/ x L o per am ide 2 - 4 mg/ x 10 - 40 m g/x 2, 5 Tab: 40 m g Vial : 40 m g/m l

Na m a Ob a t D os i s De w a sa I pec ac

D os is An a k Na m a B a ha n Do si s 1- 3 %

Na m a Ob a t D os i s De w a sa Ac e tyl C ys te in

D os is An a k

C MC Na P ul vis Gu m mi A ra bic um 1- 2 % P ulv is Gu mm o su s 1- 2 %

5 00- 1 000 m g/ x 75 mg/ kg/ hr Adv ise d: t dk u/ p uy e r lbh be sar 8- 1 6 mg/ x 4 m g/ x M uc o l it ic Gl yc e ril G uai ol at/ ( 6dd) 5- 10 t h :4 d d 50 - 100

N a ma Ob a t Do s is A na k 25 - 50 m g/x

OBA T L U AR A DEPS L AN AE Be n t uk Do si s U m um B e dak S ale p

4% 1 0- 20%

A NAL GET IK - AN TI PI RET I K N a m a Ob a t Do si s U m um Ca mph o r a 5% (v ar ) Me n tho l M e thy l salic yl ic um 10% (var ) 12 ,5 - 15% (var )

A STR IN GENT N a ma Ob a t Do si s U mu m Am yl. Tr itic i 1 0% B ism u th h idr o x yde (j g sb g a nt i se p t ik mu ko s a ) C alam in e T alc u m ve n e tum 1 0% Tan ni n (a s t r in g en t k u a4 - 6% t) Z inc i Ox yd e 1 0% D EODORA NT N a ma Ob a t Do si s U mu m Be n zo l k o niu m c h lo r ide 0, 5% N e o my ci ne su lph ate 1%

3 - 5% 5- 10 %

SC AB IC I DE N a ma Ob a t D os i s U mu m A cid. s alicyli cu m 2% Be n zy l Be nz o at 2 0% S u lf ur pt t 4- 4 0% (v ar )

B SO Padat (P ul v. ) C a ir (Mi x t. Agi t, S u sp)

VEHI CU L U M V e hi ku lu m N o t e T alc u m v en e tu m A d 5 0, 100 ,1 50 g A qu a, S pir itu s Gt t: m l 10 Ol es : 5 0, 1 00, 15 0 ml

A NT IB I OTI K A TOP IK AL N a m a Ob a t Do si s U m um C h lo r am phe n ic o l S ale p 2- 4% Er yth r o my c ine 2% G e ntam yc in e 0, 1- 0, 3% Ne o m yc in e 0, 5- 1 % Te r r am yc in e 0, 5- 1 % T etr acycl ine Salep 1-3% Sal e p m ata 0, 5-2% S u lf am yc ine 0, 5% A NT I- F U NGA L N a m a Ob a t Do si s U m um Ac id . be n zo ic u m 4 % Ac id . bo r ic um +al ko ho l 4 % A cid. s alicyl icum 3-5% A c id. u n de c yle n ic um 4 % C l o tr im az o le K e to c o naz o le N ystati n

K AL I U M PER MA NGAN AT K e g u na a n Do si s U mu m C uc i lam bu ng 0, 02 % C uc i lu k a 2 - 3% Ko m pr e s 1 g/ 40 00 m l M an di 1 g/ 500 0 ml (aqu a 1 0- 20 l tr) 1g/ 40 00 m l R en dam dud uk 1 g/ 50 00 m l(aqu a 2 l t r) 1g/ 10 00m l KE RAT OL IT I KU M N a ma Ob a t Do si s U mu m A cid. s alicyli cum 5-10 % Re s o rc i no l 2 -5% Re s o r ci no l j g d ig u na k a n s bg e n d ol a t ivu m , a n ti p r ur i tu s , a n t i a c ne , a n t i s eb o r r h o ic K ER AT OPL AST I- C ELL PR OLI F ERA NT N a ma Ob a t Do si s U mu m A cid. s alicyli cum 0, 5-1 % B alsam u m pe r uv ian um 4 - 5% Ol e um I o c o ri s ac el li 10 - 30% Ole u m I oc o r i s a c el li s e r in g d ip a ka i p a d a p x lu ka b a ka r m e lu na k ka n sa l ep p d lu ka b a ka r n ya

OBA T TET ES AU R IC U LA RI S K h a si a t N a ma Ob a t D os i s U mu m A nal geti ka An tipyr in 5% C h lo r amph e n ic o l 1 - 2% G ra myc i dine 0, 00 5% An tibio tika S o f r am yc in e 0 ,5 % Te tr ac yc li ne 0 ,5 % G lyc e r in 4% N atr . C ar bo na t 10 - 15% P e lu nak s e r um e n P r o phy le n gly co l ( jg sbg pe lar ut 9 0% c h lo r am phe n ic o l) NA SAL ES K h a si a t N a ma Ob a t D os i s U mu m A ntaz o lin e A n ti - his tam in su lph ate 0 ,5 % Be n adr yl 0, 1- 2% Eph e dri ne 0, 4- 1% M e n tho l 5% De c o n ge stan t Napa zo li ne su lph ate 0, 02 5% C h lo r bu tamo l 0 ,5 % B als amu m pe r uv ian um 4- 10 %

Ep i En d o M uk o sa

W/ O

Pa d a t (U n g/ Cr e am / Pas ta) O/ W

U ng V ase lin A de ps L an ae Vase li n + A de ps L an ae 1 020 % Cream A ll pur po s e c r e am Em u lgide c r e am

Tgt lu as ar e a o le s: Ad 5, 10, 1 5, 2 0, 3 0, 50 g

Tgt lu as ar e a o le s.
Ti dak boleh a da r eme dium A sam d an b ahan p anas dl m cr eam

Van ish in g c r e am C le an sin g c r e am Pa s ta Vase li n Tgt lu as ar e a o le s.

Pe n gaw e t S kin pr o li f. e pite l

P ast a-- yg pe n tin g k an d u n gan bh n p adat 4 0-6 0 %. bi la per sent ase rem ed ium <4 0 %--> jg n m e per sen t ase r eme diu m k r n ak a n

1% 2% 10 0. 000 I U

OP HTA LM IC A K h a si a t N a ma Ob a t An tibio tika

D os i s U mu m 0 ,5 %

mer uba h k hasi at. TA M B AH KAN S A JA B H N PE N GER I NG ( c/ ta lcu m v en et u m, z in ci

as e tat N a m a Ob a t Do si s U m um 2% 0, 2- 5 % ANT I -I NF L AM ASI N a m a Ob a t Do si s U m um B e tam e th as on e 0, 05 - 0, 1% 0, 05- 0, 1% Hidr o c o r tiso n e Pr e dn iso n e L ido c ain e Me n tho l- C am ph o r a P AR AF F IN S C er a alba (s et a r a d g n Pa r a f fi n So l id u m) 1 0% (s e t a ra d g n P a r a ff in Li q ui d um ) P ar af f in li qui dum (u/ me l un a kk a n s a le p , Par af f in s o lidu m A NT I- PR U RI TU S b a ls e m) A cid. s alicyl icum 1-3% Be n zo c ain e 2- 10 % 0, 5- 1 % N a ma Ob a t Do si s U mu m 0, 1% 0 ,0 01% PEN GERI NG N a ma Ob a t Do si s U mu m Am yl. Tr itic i 1 0% C alam in e T alc u m ve n e tum 1 0% Z in c i o x yde 20 - 40% An tis e ptik Z inc i s ulp hate 0, 25 - 2% 1% MY NO T E:

Augus t 2 0 07 B y: I n d a h. e S p i

P he n yl m er c u r i

A lu m e t K ali i Su lph ate

C al ami ne 5 % He x ac h lo r o phe n