Anda di halaman 1dari 66

F A I L

M E J

PEM BAN TU PEN G U RU SAN M U Se k o lK e b a n g s a a n K g . G u d a ah 3 4 5 2 0 B a tu K u ra u P e ra k


N a m aR O H A N I B I N T I B A H A R O M : Ja w a ta n
NAMA AGENSI ALAMAT NO. TELEFON NO. FAKS E MAIL

: PEM BAN TU PEN G U RU

: SK. KEB. KAMPUNG GUDANG. : JLN. KG. GUDANG , 34520 BATU KURAU , PERAK. : 05 8882336 / 05 8411811 : 05 8882336 :

M A K LU M A T P EM B A N TU P EN G U R U S A N M U R

NAMA JANTINA NO. KAD PENGENALAN STATUS TARIKH LAHIR TEMPAT LAHIR KELAYAKAN AKADEMIK

: ROHANI BINTI BAHAROM : PEREMPUAN : 690 : BERKAHWIN : 19 HB. APRIL. 1969 : KAMPUNG SRI PADUKA, BATU KURAU, PERAK. : SPM / 1986 : 05 JANUARI 2004 : 23 OGOS 2005 : 20 OKTOBER 2006 : PEMBANTU PENGURUSAN : N 17 : A1 : NO. 58, KG. PADANG DAS, 34520 BATU KURAU, PERAK. : 016

TARIKH MULA BERKHIDMAT TARIKH LANTIKAN TARIKH SAH JAWATAN NAMA JAWATAN MURID GRED JAWATAN NO. FAIL PERIBADI ALAMAT KEDIAMAN

NO. TELEFON

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

1 .0 R u k u n N e g a r a
BAHAWASANYA
lebih erat di

NEGARA

KITA

MALAYSIA

mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai corak; membina satu masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan

menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:-

Kepercayaan Kepada Tuhan Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara Keluruhan Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang Kesopanan Dan Kesusilaan

2 .F a l s a f a h P e n d i d i k a n K e b a n g s a a n

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha secara berterusan menyeluruh ke dan arah lebih memperkembangkan potensi individu

bersepadu

untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi Tuhan. untuk dan Usaha jasmani, dan ini berdasarkan kepada bertujuan kepercayaan kepatuhan adalah

melahirkan

warganegara mulia, serta

Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, mencapai berakhlak diri bertanggungjawab dan berkeupayaan kesejahteraan sumbangan dan memberikan keharmonian terhadap

kemakmuran

keluarga, masyarakat dan Negara

3 .0 M a t l a m a t P e n d i d i k a n K e b a n g s a a n
Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis 4 FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

dari

segi

intelek,

rohani,

emosi

dan

jasmani,

berdasarkan

kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara .

4 .0 T e r a s P e n d i d i k a n
Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan Bekerja dengan penuh tanggungjawab Berusaha mengikis sikap dan mementingkan diri sendiri Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan Negara Berpegang teguh kepada ajaran agama

5 .0 M i s i K e m e n t e r i a n P e l a j a r a n M a l a y s i
Mewujudkan Sistem Pendidikan yang terbaik untuk menghasilkan insan yang mempunyai daya saing ketahanan tinggi bagi memenuhi aspirasi kehendak individu, masyarakat dan Negara.

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

6 .0 O b j e k t i f K e m e n t e r i a n P e l a j a r a n M a l
Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia

7 .0 N i l a i T e r a s K e m e n t e r i a n P e l a j a r a n M
Berakhlak mulia Amanah Rajin Ikram Berilmu Berfikir

8 .0 V i sJ ai : b a t a n P e n d i d i k a n N e g e r i P e r a k
Melonjakkan kokurikulum kecemerlangan dan dalam pencapaian akademik, imej perkhidmatan.

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

9 .0 M i sJ ai : b a t a n P e n d i d i k a n N e g e r i P e r a k
Kami Warga Pendidik Negeri Perak akan memastikan misi berikut dilaksanakan: 1. Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina

kepimpinan transformasional. 2. Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan. 3. Membudayakan headcount di JPN,PPD dan sekolah. 4. Melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu di semua peringkat. 5. Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas.

1 0 .0 i a g a m P e J laa bn agt ga an n P: e n d i d i k a n N e g e r i P
Kami Warga Jabatan Pelajaran Perak Dengan Penuh Tekun Dan Iltizam Berikrar Dan Berjanji Akan Menumpukan Seluruh Tenaga Dan Usaha Kami Untuk: 1. Memastikan semua kanak-kanak mengikut umur yang ditetapkan mendapat tempat belajar. 7 FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

2. Memastikan bekalan guru ke sekolah-sekolah mencukupi. 3. Melaksanakan konsep PendemokrasianPendidikan dengan menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk murid-murid dengan keperluan khas. 4. Memastikan semua murid menerima pendidikan yang berkualiti dan selaras berasaskan kurikulum kebangsaan. 5. Memastikan semua guru memperoleh pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang terkini secara sistematik. 6. Memastikan peningkatan awam. 7. Memastikan pendidikan. 8. Memastikan peperiksaan awam diurus secara sistematik dan memenuhi prosedur. 9. Memastikan warga sekolah dan persekitarannya bersih,ceria,selamat,sihat dan berkualiti. 10. Memastikan murid-murid mematuhi peraturan dan tatacara persekolahan yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 11. 12. Memastikan setiap murid menyertai aktiviti sukan dan Memastikan murid dan warga pendidikan memperoleh kokurikulum di sekolah. pengetahuan dan kefahaman tentang bahayanya dadah serta berupaya menjauhi dan menentangnya. 13. 14. Memastikan semua sekolah dibekalkan dengan peralatan atau kemudahan asas yang cukup. Memastikan semua urusan perkhidmatan dan maklumat anggota perkhidmatan pendidikan lengkap dan teratur. wujudnya Iklim Dini di semua institusi setiap prestasi sekolah melaksanakan bagi pelan akademik menjamin

peningkatan yang berterusan dalam prestasi peperiksaan

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

15.

Memastikan

semua

warga

pendidikan

mendapat

maklumat yang tepat dan cepat tentang peluang-peluang untuk peningkatan kerjay Jabatan bersedia dan sanggup menerima pandangan,cadangan,syor dan teguran yang membina daripada semua pihak demi meningkatkan prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan Jabatan ini.

1 1 .0V i sS i e: k o l a h K e b a n g s a a n K g . G u d a n g .
MEMARTABATKAN KECEMERLANGAN PENDIDIKAN DAN MENJANA KEMENJADIAN MURID SK KAMPUNG GUDANG

12.0

M i sS ie: k o l a h K e b a n g s a a n K g . G u d a n
MENCAPAI KECEMERLANGAN DALAM BIDANG KURIKULUM , KOKURIKULUM DAN SAHSIAH DENGAN MELAKSANAKAN PROGRAM YANG TERANCANG, EFEKTIF DAN BERKESAN.

MELAHIRKAN INDIVIDU YANG CEMERLANG, BERILMU PENGETAHUAN, BERKETRAMPILAN DAN BERAKHLAK MULIA.

MEWUJUDKAN

PRASARANA

SEKOLAH

YANG

SELAMAT,KONDUSIF DAN CERIA. MENJALINKAN HUBUNGAN BAIK DENGAN IBUBAPA DAN KOMUNITI.

MOTTO
9 FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

ILMU ADALAH PENYULUH HIDUP

13.0

P i a g a m P eSl e k og lga ah n K: e b . K g . G u d a n g an
Melalui Usaha Yang Inovatif Dan Kreatif komitmen Kami Adalah Untuk ; 1. Membolehkan murid menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira. 2. Meningkatkan lagi pencapaian kelulusan semua mata pelajaran dalam ujian PKSR. 3. Meningkatkan pencapaian cemerlang dalam bidang ko kurikulum di peringkat zon, daerah, negeri dan kebangsaan.
4. Meningkatkan pencapaian akademik dalam mata

pelajaran B. Melayu, B. Inggeris, Sains, Matematik dan Agama serta pencapaian 100% dalam peperiksaan UPSR. 5. Memupuk semangat sayangkan sekolah sebagai ; Tempat menuntut ilmu Tempat mengenbangkan pengetahuan Tempat pembentukan akhlak mulia 6. Melatih murid menuntut ilmu dan beramal dengan ilmu serta mementingkan pendidikan untuk kesejahteraanhidup.
7. Mewujudkan iklim tempat belajar dan bekerja yang

kondusif dengan penyediaan prasarana yang lengkap. 8. Membimbing dengan membina sikap patuh kepada peraturan , taat kepada Tuhan, ibubapa, guru dan pemimpin. 9. Memperkembangkan potensi, bakat dan kebolehan murid dengan penglibatan dalam berbagai aktiviti kurikulum dan ko-kurikulum .
10 FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

1 4 .0 a t l a m a t P e n d i d i k a n P r a s e k o l a h M
Pendidikan menyuburkan perkembangan, Prasekolah potensi menguasai bertujuan murid dalam kemahiran untuk semua dan asas

memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah.

1 5 .0 b j e k t i f P e n d i d i k a n P r a s e k o l a h O
Mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik. Menggunakan berkomunikasi. Bahasa Melayu kemahiran dengan baik dan untuk

memperkembangkan

berbahasa

11

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

Menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian

selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Mempunyai kemahiran kognitif, kemahiran berfikir dan

kemahiran menyelesaikan masalah. Mempunyai kemahiran emosi dan kemahiran sosial. Mempunyai baik. Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan budaya. kecerdasan dan kemahiran fizikal serta

mempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang

1 6 .0 a n d u n g a n K u r i k u l u m P r a s e k o l a h K
Perkembangan murid akan dapat dicapai melalui enam komponen pembelajaran yang dilaksanakan secara bersepadu. Komponen tersebut adalah seperti berikut: 12 FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

Bahasa dan Komunikasi Perkembangan Kognitif Kerohanian dan Moral Perkembangan Sosioemosi Perkembangan Fizikal Kreativiti dan Estetika

1 7 .0F u n g s i U n i t P e n d i d i k a n P r a s e k o l a h
Mengurus dan memantau pelaksanaan Pendidikan Prasekolah di sekolah-sekolah negeri Perak dari segi pengurusan dan kurikulum. Mengenalpasti, menyedia serta memberi latihan kepada tenaga pengajar (Jurulatih Utama/Guru/TOT) semua sekolah berprasekolah prasekolah. Merancang dan mengurus kursus keilmuan, pemantapan dan pengurusan prasekolah kepada guru besar, guru prasekolah dan pembantu pengurusan murid pendidikan prasekolah. Memastikan pelaksanaan program pendidikan prasekolah Kementerian Pelajaran Malaysia berjalan lancar mengikut jadual dan peruntukan yang telah ditetapkan. yang terlibat dalam program peluasan

13

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

1 8 .0 b j e k t i f U n i t P e n d i d i k a n P r a s e k o l a h O
Menentukan sistem pengurusan yang cekap berkualiti dan berkesan. Meningkatkan tahap fizikal, mental, emosi dan sosial kanakkanak miskin di luar bandar dan bandar supaya dapat bersaing dengan kanak-kanak yang mendapat pendidikan prasekolah swasta atau lain-lain agensi kerajaan. Meningkatkan penglibatan ibubapa dan masyarakat dalam aktiviti prasekolah. Memastikan mutu pendidikan prasekolah negeri Perak berada pada tahap yang terbaik.

14

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

1 9 .0 a r t a O r g Jaa nb ias taa sn i : P e n d i d i k a n N e g e r i C


Pengarah Pendidikan Dato Mohd Rauhi Bin Mohd Isa

Tim.Peng.Pendidikan Tn.Hj.Mohd Idris Bin Hj.Ramli

KS Pengu.Sekolah En.Abdul Majid Bin Yusof

KS Khid.Pengu.& Pembangunan

En.Razak Bin Mohd Nur

KS Pemba.Kemanusiaan En.Zulkurnaini Bin Hussin

KS Penilaian & Peperiksaan En.Abdul Ghani Bin Mohamad Niza

KS Jaminan Kualiti YM Hj.Raja Abdul Rahman Bin Raja Amran

KS Pengurusan Akademik Tn.Hj.Rozi Bin Puteh Ismail

KS Pendidikan Islam

KS Pendi.Swasta & Pendi.Khas

Tuan Haji Zawi Bin Yahya

KS Tek.Mak. & Komunikasi En.Mohamad Fadzli Bin Haji Tarmiji 15

KS Psikologi & Kaunseling Pn.Khadijah Binti Mohd Zahari FAIL MEJA


Pembantu Pengurusan Murid

2 0 .0 C a r t a O r g Sa en ki st oa rs iP: e n g u r u s a n S e k o
P engarah P endidikan K S P e n g u ru s a n S e k o la h

Ketua Unit Sekolah Rendah

PSR (PG/PRA) PSR (PG/PRA) PSR ( PM ) PSJK ( C )

PSJK( T ) PK DATA

16

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

2 1 .0 a r t a O r g Pa en j ias ba as ti : P e l a j a r a n D a e r a h C
P e g a w a i P e la ja ra n D a e ra h

P e n . P P D P e n g u r u s a n P e n . P P D P e n g u r u s a n P e n . P P D P e n g u r u s a n P e n . P P D P e n g u r u s a nP e n . P P D P e n g u r u s a n S e k o la h K e m a n u s ia a n Pem bangunan IC T A k a d e m ik K U M eneng ah


P P P D (R ) & P ra S e k o la h

17

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

2 2 .0 C a r t a O r g (ann ai sma a i :s e k o l a h ) s

18

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

2 3 .0 C a r t a O r g a n i s a s i P r a s e k o l a h
(isikan mengikut sekolah masing-masing)

19

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

2 4 .0 e n a r a i T u g a s , K u a s a D a n H u b u n g a n S
Sektor Jawatan : : Sektor Pengurusan Sekolah Pembantu Pengurusan Murid N17 Tugas & Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Guru Besar Meluluskan semua program dan aktiviti pengurusan prasekolah di peringkat sekolah. Guru Penolong Kanan Memantau perlaksanaan program dan aktiviti pengurusan prasekolah di peringkat sekolah. Guru Penolong Kanan Kokurikulum Mengurus, merancang dan menyelaras perlaksanaan program dan aktiviti pengurusan prasekolah di peringkat sekolah. Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Mengurus, merancang urusan kemasukan data dan pendaftaran murid. Guru Prasekolah Merancang dan menyelaras perlaksanaan program dan aktiviti pengurusan prasekolah.

1. Membantu pentadbiran pengurusan prasekolah

Melaksanaka n setiap program atau aktiviti yang berkaitan. Mengambil tindakan mengikut arahan yang diberi.

Guru Dari Sekolah yang Sama Membantu melaksanakan aktiviti prasekolah di peringkat sekolah dan daerah. Pembantu Tadbir Membantu urusan kewangan

2. Membantu pengurusan pengajaran dan pembelajaran murid prasekolah.

3. Membantu pengurusan penyediaan makanan/ mengemas dan membersih.

4. Membantu urusan penjagaan hal ehwal murid.

20

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

2 5 .0 i d a n g T u g a s B 2 5 .1 P e n g u ru sa n P r a s e k o la h
Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas & Tanggungjawab

P e n ta

Guru Besar Guru Prasekolah

1. Pendaftaran murid prasekolah 2. Penyediaan makanan 3. Mengurus kebersihan murid 4. Mengurus fizikal dan keceriaan kelas 5. Pengurusan kesihatan murid 6. Pengurusan aspek keselamatan 7. Pengurusan penyediaan BBM 8. Pengurusan membantu P&P 9. Pengurusan penyusunan fail dan rekod 10. Pengurusan stok dan inventori

11. Pengurusan surat menyurat

2 5 .2 P e n g u r u s a n P e n g a ja r a n P e m b e la ja r a n M u r id P r a s e k o la h
Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas & Tanggungjawab 1. Membantu guru prasekolah merancang aktiviti bimbingan dan asuhan. 2. Membantu menimbulkan suasana yang selesa, selamat dan menggembirakan bagi merancang bimbingan dan asuhan. 3. Membantu mewujudkan dan merancang naluri ingin tahu dan untuk meneroka dan menjelajah dikalangan murid prasekolah. 4. Membantu merangsang dan meningkatkan motivasi murid prasekolah supaya bersedia untuk belajar.

Guru Besar Guru Prasekolah

5. Membantu memilih dan menyediakan bahan-bahan


serta peralatan yang sesuai dengan keperluan, kesediaan dan perkembangan murid prasekolah.

6. Membantu mengawas dan menjaga keselamatan,


kesihatan dan keselesaan murid sama ada di dalam atau di luar kawasan sekolah semasa murid-murid berkenaan di bawah jagaannya. 7. Memberi bantuan kepada murid-murid dan mendampingi mereka semasa menjalankan aktivitiaktiviti harian di sekolah supaya mereka dapat melibatkan diri secara aktif.

8. Membantu guru prasekolah dalam penyediaan


pengajaran dan pembelajaran.

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

2 5 . 3P e n g u r u s a n P e n y e d i a a n M engem as dan M e m b e r s ih .
Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas & Tanggungjawab Guru Besar Guru Prasekolah

1. Menguruskan pembelian bahan mentah dan


menyediakan makanan mengikut menu yang dirancang. 2. Meghidang makanan dengan kemas dan teratur serta melayan murid sewaktu makan.

3. Menyedia dan menghidang makanan serta minuman


yang bersih, berzat dan seimbang bagi murid-murid prasekolah.

4. Mengemas dan membersihkan perkakas seperti


pinggan, piring, cawan, peralatan dapur, mangkuk, cerek, peti ais dan sebagainya.

5. Menyedia dan mengemas kelas sebelum dan selepas


kelas termasuk menyapu, mengunci dan menjaga kebersihan kelas.

6. Mengatur kerusi dan meja serta membantu guru


menyusun alat dan bahan pengajaran di dalam kelas.

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

2 5 .4 P e n g u ru s a n M u r id
Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan

P e n ja g a a n

Tugas & Tanggungjawab

Guru Besar Guru Prasekolah

1. Melayan karenah murid-murid prasekolah dan


menolong memastikan murid-murid sentiasa berkeadaan bersih. 2. Menjadi teladan yang baik kepada murid-murid dari segi tingkah laku, tutur bahasa dan kekemasan diri. 3. Menyambut kedatangan murid-murid semasa menghadiri kelas dan juga memastikan murid-murid keluar kelas dalam keadaan selamat. 4. Membantu murid-murid ke tandas sekiranya perlu dan membantu memerhatikan murid-murid sentiasa dalam keadaan sihat dan bersih. 5. Membantu guru prasekolah menjaga keselamatan alatan dan kemudahan prasekolah. 6. Membantu mengawasi murid-murid prasekolah semasa ketiadaan guru prasekolah.

7. Membantu murid dalam adab sebelum dan selepas


makan seperti memastikan murid membaca doa, membasuh tangan dan menggosok gigi.

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

2 6 .0 r o s e s K e r j a / C a r t a A l i r a n K e r j a / S e P

P e m b a n tu P e n g u ru s P r a s e k o la h
i)
Aktiviti

P r o s e s K e r ja P e n d a ft a r a n M u r i
26.1 26.1. 1

PENGURUSAN PRASEKOLAH
PENDAFTARAN MURID Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk GB / Guru Muka surat ini 1/1

Subaktiviti

Proses Kerja 1. Menerima senarai nama murid yang berjaya. 2. Menyemak dan melengkapkan maklumat murid. 3. Merekod maklumat dalam Buku Rekod Pendaftaran Murid dan Buku Rekod Kedatangan. 4. Menyimpan maklumat murid dalam fail. 5. Menghantar sesalinan ke pejabat.

UndangUndang / Peraturan

Guru

Guru

Guru

Guru

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

ii)

C a r t a A lir a n P e n d a f t a r a n M u r i
MULA

Menerima senara nama daripada guru

Menyemak

Tidak Lengkap Dapatkan maklumat lengkap

Ya Merekod dalam Buku Rekod Pendaftaran Murid dan Buku Rekod Kedatangan

Menyimpan rekod

Menghantar sesalinan ke pejabat FAIL MEJA TAMAT Pengurusan Murid Pembantu

iii)
Bil 1

S e n a ra i S e m a k P e n d a fta ra n M
Aktiviti Pengurusan Pendaftaran murid Tindaka n Catatan

2 3 4

Pengurusan Penyediaan Makanan Pengurusan Kebersihan Murid Pengurusan Fizikal dan Kebersihan Kelas Pengurusan Kebersihan Murid Pengurusan Aspek Keselamatan Pengurusan Penyediaan BBB Pengurusan Membantu P&P Pengurusan Penyusunan Fail Pengurusan Stok / Inventori Pengurusan Surat Menyurat

5 6 7 8 9 10 11

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

2 7 .0 e n y e d i a a n M a k a n a n P
i)
Aktiviti

P r o s e s K e r ja P e n y e d ia a n M a k a
27.1 27.1. 1

PENGURUSAN PRASEKOLAH
Muka surat ini 1/1

Subaktiviti

PENYEDIAAN MAKANAN

Proses Kerja 1. Berbincang dengan guru tentang menu harian. 2. Merancang pembelian bahanbahan yang diperlukan. 3. Mendapatkan kelulusan perolehan. 4. Membuat pesanan bahan yang diperlukan. 5. Menerima barang-barang yang dipesan. 6. Mengenal pasti barang yang diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan. 7. Merekodkan penerimaan. 8. Menyediakan makanan mengikut menu yang telah ditetapkan.

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Guru GB Guru Guru

UndangUndang / Peraturan

Rujuk pekeliling perolehan

Guru

Guru Guru

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

9. Menghidangkan makanan kepada murid. 10. Membersihkan semula semua peralatan/persekitaran. 11. Menyusun semula peralatan yang telah digunakan ke tempat asal.

Guru Guru

Guru

ii)

C a r t a A lir a n P e n y e d ia a n M a k a
MULA

Merancang menu harian dengan guru Merancang pembelian bahan

Pesanan Menerima barang-barang pesanan Tidak Menepati speksifikasi Dapatkan semula

Ya

Merekod penerimaan

Menyediakan makanan Menghidangkan makanan

Membersihkan peralatan Menyusun semula peralatan/ FAIL MEJA persekitaran


Pembantu Pengurusan Murid

27

TAMAT

iii)
Bil 1

S e n a r a i S e m a k P e n y e d ia a n M
Aktiviti Tindaka n Catatan

Merancang menu harian dengan guru Merancang pembelian bahan Membuat pesanan Menerima barang-barang pesanan

2 3 4

Menepati speksifikasi Merekod penerimaan Menyediakan makanan Menghidangkan makanan Mengemas semula peralatan/ persekitaran Membersihkan peralatan Menyusun semula peralatan FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

8 9

10

11

2 8 .0 e n g u r u s K e b e r s i h a n M u r i d M
i)
Aktiviti

P r o s e s K e r ja M e n g u r u s K e b e r s
28.1 28.1. 1

PENGURUSAN PRASEKOLAH
MENGURUS KEBERSIHAN MURID Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Muka surat ini 1/1

Subaktiviti

Proses Kerja 1. Berbincang dengan guru tentang aspek kebersihan yang perlu diberi perhatian. 2. Memerhati setiap aspek kebersihan murid. 3. Membimbing murid tentang cara menjaga kebersihan. 4. Membuat pemantauan berterusan.

UndangUndang / Peraturan

Guru

Guru

Guru

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

ii)

C a r t a A lir a n M e n g u r u s K e b e r s
MULA

Berbincang dengan guru

Memerhati aspek kebersihan murid

Membimbing murid-murid tentang kebersihan Tidak Bersih Bimbingan & tindakan Ya Pemantauan berterusan

TAMAT

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

iii)
Bil 1

S e n a ra i S e m a k M e n g u ru s K e b
Aktiviti Tindaka n Catatan

Berbincang dengan guru

Memerhati aspek kebersihan murid Membimbing murid-murid tentang kebersihan Pemantauan berterusan

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

2 9 .0 e n g u r u s F i z i k a l D a n K e c e r i a a n K e l a P
i)
Aktiviti

P r o s e se n g u jrau s F i z i k a l D a n K e c e P Ker
29.1 29.1. 1

PENGURUSAN PRASEKOLAH
PENGURUSAN FIZIKAL DAN KECERIAAN KELAS

Subaktiviti

Muka surat ini

1/1

Proses Kerja 1. Menerima arahan daripada guru. 2. Berbincang dengan guru tentang kebersihan fizikal dan keceriaan kelas. 3. Mengenal pasti kawasan yang perlu diambil tindakan di dalam dan luar kelas dari pelbagai aspek. 4. Pemantauan dan pemerhatian tentang arahan yang diterima. 5. Pemantauan berterusan dilaksanakan.

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru

UndangUndang / Peraturan

Guru

Guru

Guru

Guru

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

ii)

C a r t P e An l g rua rnu s F i z i k a l D a n K e c e a i
MULA

Menerima arahan daripada guru

Berbincang dengan guru Kenalpasti kawasan, susunan dan hiasan Pemantauan guru Tidak

Bersih dan ceria

Tindakan segera

Ya Pemantauan berterusan

TAMAT

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

iii) S e n a rPa ei nS ge umr u s F i z i k a l D a n K e ak K e la s


Bil 1 Aktiviti Tindaka n Catatan

Menerima arahan daripada guru

Berbincang dengan guru Kenalpasti kawasan, susunan dan hiasan kelas Pemantauan guru

5 6

Memastikan kelas bersih dan ceria Pemantauan berterusan

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

3 0 .0 e n g u r u s a n K e s i h a t a n P
i)
Aktiviti

P r o s e se n g u jrau s a n K e s i h a t a n P Ker
30.1 30.1. 1

PENGURUSAN PRASEKOLAH
Muka surat ini 1/1

Subaktiviti

PENGURUSAN KESIHATAN MURID

Proses Kerja 1. Menerima arahan daripada guru tentang penekanan aspek kesihatan. 2. Berbincang dengan guru tentang aspek kesihatan yang perlu diberi perhatian. 3. Menyemak rekod kesihatan murid dan fail peribadi. 4. Mengenalpasti tahap kesihatan murid. 5. Membimbing murid yang menghadapi masalah kesihatan.

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru

UndangUndang / Peraturan

Guru

Guru

Guru

Guru

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

6. Pemantauan berterusan dijalankan.

Guru

ii)

C a r t P e An l g rua rnu s a n K e s i h a t a n a i
MULA

Menerima arahan daripada guru Membuat perbincangan dengan guru

Menyemak rekod kesihatan murid

Mengenalpasti tahap kesihatan murid

Membimbing Tidak Sihat

Tindakan Perbincangan dengan waris Ya Pemantauan berterusan FAIL MEJA


Pembantu Pengurusan Murid

TAMAT

iii)
Bil 1

C a r tPa e A lgi ru ar n s a n K e s i h a t a n n u
Aktiviti Tindaka n Catatan

Menerima arahan daripada guru tentang aspek kesihatan Membuat perbincangan dengan guru Menyemak rekod kesihatan murid Mengenalpasti tahap kesihatan murid Membimbing Pemantauan berterusan

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

31.0 P e n g u r u s a n A s p e k K e s e l a m a t a n
i)
Aktiviti

P r o s e se n g u jrau s a n A s p e k K e s e l a P Ker
31.1 31.1. 1

PENGURUSAN PRASEKOLAH
PENGURUSAN ASPEK KESELAMATAN MURID

Subaktiviti

Muka surat ini

1/1

Proses Kerja 1. Menerima arahan daripada guru. 2. Berbincang dengan guru tentang keselamatan murid sebelum, semasa dan selepas sekolah. 3. Sentiasa mengawasi tahap keselamatan murid.

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru

UndangUndang / Peraturan

Guru

Guru

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

4. Memberi bimbingan kepada murid tentang aspek keselamatan.

Guru

5. Pemantauan berterusan.

Guru

ii)

C a r t P e An l g rua rnu s a n A s p e k K e s e l a a i
MULA

Menerima arahan daripada guru

Berbincang dengan guru

Mengawasi keselamatan murid-murid

Tidak Selamat

Tindakannasihat dan bimbingan

Ya FAIL Pemantauan berterusan MEJA


Pembantu Pengurusan Murid

TAMAT

iii)
Bil 1

C a r tPa e A lgi ru ar n s a n A s p e k K e s e l a n u
Aktiviti Tindaka n Catatan

Menerima arahan daripada guru

2 3

Berbincang dengan guru Mengawasi keselamatan muridmurid Pemantauan berterusan

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

3 2 .0 e n g u r u s a n P e n y e d i a a n B a h a n B a n t P
i) P r o s e s K e r ja P e n g u r u s a n P e n y M e n g a ja r (B B B )
Aktiviti 32.1 32.1. 7

PENGURUSAN PRASEKOLAH
PENGURUSAN PENYEDIAAN BAHAN BANTU MENGAJAR (BBB) Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Muka surat ini 1/1

Subaktiviti

Proses Kerja 1. Menerima arahan daripada guru. 2. Berbincang dengan guru tentang Bahan Bantu Belajar (BBB) yang perlu disediakan. 3. Mengenalpasti bahan yang diperlukan untuk membina BBB. 4. Menyediakan peralatan.

UndangUndang / Peraturan

Guru

Guru

Guru

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

5. Membina Bahan Bantu Belajar (BBB). 6. Perbincangan dengan guru tentang kesesuaian BBB yang disediakan.

Guru

Guru

7. Penyerahan BBB kepada guru.

Guru

ii) C a r t a A lir a n P e n g u r u s a n P e n y B e la ja r (B B B )
MULA

Menerima arahan daripada guru

Berbincang dengan guru

Kenalpasti bahan yang diperlukan

Membina bahan (BBB)

Tidak

Sesuai

Bina semula Ya Serah kepada guru FAIL MEJA


Pembantu Pengurusan Murid

TAMAT

iii) C a r t a A lir a n P e n g u r u s a n P e n y B e la ja r (B B B )
Bil 1 Aktiviti Tindaka n Catatan

Menerima arahan daripada guru

Berbincang dengan guru spesifikasi BBB Kenalpasti bahan yang diperlukan Membina bahan (BBB)

Serah kepada guru

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

3 3 .0 e n g u r u s a n M e m b a n t u P & P P
i)
Aktiviti

P r o s e s K e r ja P e n g u r u s a n M e m
33.1 33.1. 1

PENGURUSAN PRASEKOLAH
Muka surat ini 1 /1

Subaktiviti

PENGURUSAN MEMBANTU P & P

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru

UndangUndang / Peraturan

1. Menerima arahan daripada guru. 2. Berbincang dengan guru tentang tugasan yang perlu dilaksanakan dalam P&P. 3. Menyediakan peralatan dan bahan yang diperlukan.

Guru

Guru

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

4. Melaksanakan tugasan yang diberikan. 5. Mengenalpasti sejauh mana keberkesanan dalam membantu P&P. 6. Melaksanakan tugas secara berterusan.

Guru

Guru

Guru

ii)

C a r t a A l i r a n P MULA g u r u s a n M e m en
Menerima arahan daripada guru

Berbincang dengan guru

Melaksanakan

Tidak

Objektif tercapai

Bincang semula

Ya

Berterusan

FAIL MEJA

Pembantu Pengurusan Murid

TAMAT

iii)
Bil 1

S e n a ra i S e m a k P e n g u ru sa n M
Aktiviti Tindaka n Catatan

Menerima arahan daripada guru

Berbincang dengan guru tentang P&P dan BBB Kenalpasti bahan yang diperlukan Membina bahan (BBB)

Serah kepada guru

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

3 4 .0 e n y u s u n a n F a i l d a n R e k o d P
i) P r o s e s K e r ja P e n g u r u s a n P e n y Rekod
Aktiviti 34.1 34.1. 1

PENGURUSAN PRASEKOLAH
Muka surat ini 1/1

Subaktiviti

PENGURUSAN FAIL DAN REKOD

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru

UndangUndang / Peraturan

1. Menerima arahan daripada guru.

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

2. Mengenalpasti fail dan rekod yang perlu disediakan. 3. Mendapatkan maklumat yang perlu difailkan. 4. Melaksanakan tugasan. 5. Menghantar sesalinan ke pejabat. 6. Simpan dalam fail dan rekod.

Guru

Guru

Guru

PK HEM

Guru

MULA

Menerima arahan daripada guru

ii) C a r t a A lir a n P e n g u r u s a n P e n y Kenalpasti fail/rekod Rekod


Melaksanakan tugasan

Tidak

Kemas dan lengkap

Dapatkan maklumat lengkap

Ya

Hantar sesalinan ke pejabat

Simpan fail & rekod FAIL MEJA


Pembantu Pengurusan Murid

TAMAT

iii) P r o s e s K e r ja P e n g u r u s a n P e n Rekod
Bil 1 Aktiviti Tindaka n Catatan

Menerima arahan daripada guru

Kenalpasti fail/rekod Melaksanakan tugasan Kemas dan lengkap

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

Hantar sesalinan ke pejabat Simpan fail & rekod

3 5 .0 t o k / I n v e n t o r i / H a r t a M o d a l S
i) P r o s e s K e r ja P e n g u r u s a n S t o k M odal
Aktiviti Subaktiviti 35.1

PENGURUSAN PRASEKOLAH
PENGURUSAN STOK / INVENTORI / HARTA MODAL

35.1.1

Muka surat ini

1/1

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

Proses Kerja 1. Menerima arahan daripada guru. 2. Menerima barang atau peralatan. 3. Menentukan spesifikasi barang tersebut. 4. Merekod stok 5. Merekod harta modal

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru

UndangUndang / Peraturan

Guru

Guru

Guru

Pentadbir

6. Merekod inventori pada barang atau peralatan tersebut. 7. Meletak di tempat yang sesuai.

Guru

MULA
Guru

Menerima arahan daripada guru

Penerimaan barang-barang

ii) P r o sTidaks K e r j a P e n g u r u s a n S t o k e Menepati spesifikasi M odal


Tindakan segeramaklumkan kepada pembekal Ya Merekod stok

Merekod inventori/harta modal

Letak di tempat yang MEJA FAIL sesuai


Pembantu Pengurusan Murid

TAMAT

iii) P r o s e s K e r ja P e n g u r u s a n S t o k M odal
Bil 1 Aktiviti Tindaka n Catatan

Menerima arahan daripada guru

Penerimaan barang-barang

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

Menepati spesifikasi Merekod stok

Merekod harta modal

Merekod inventori Letak di tempat yang sesuai

3 6 .0 e n g u r u s a n S u r a t M e n y u r a t P
i)
Aktiviti

P r o s e s K e r ja P e n g u r u s a n S u r a t
36.1

PENGURUSAN PRASEKOLAH

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

Subaktiviti

36.1.1

PENGURUSAN SURAT-MENYURAT

Muka surat ini

1/1

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru

UndangUndang / Peraturan

1. Menerima arahan daripada guru.

2. Merekod surat yang diterima. 3. Berbincang dengan guru tentang tindakan yang perlu diambil. 4. Menjawab surat. 5. Menghantar surat kepada pihak yang berkenaan. 6. Menyimpan sesalinan dalam fail.

Guru

Guru

Guru

Guru

MULA

Guru

Menerima arahan daripada guru

Merekod surat terima Berbincang dengan guru Tidak Perlu tindakan

ii)

Simpan dalam fail

C a r t a A lir a n P e n g u r u s a n S u r a t
Menjawab surat Tidak Menepati Ya Hantar sesalinan ke pejabat Simpan satu salinan dalam fail FAIL MEJA dan mengedarkan kepada pihak Pembantu Pengurusan Murid berkenaan TAMAT

Ya

Pembetulan

iii)
Bil 1

P r o s e s K e r ja P e n g u r u s a n S u r a
Aktiviti Tindaka n Catatan

Menerima arahan daripada guru

Merekod surat terima FAIL MEJA


Pembantu Pengurusan Murid

Berbincang dengan guru Perlu mengambil tindakan

Menjawab surat Hantar sesalinan ke pejabat Simpan satu salinan dalam fail dan menghantar kepada pihak yang berkenaan

3 7 .0 e r a t u r a n - P e r a t u Fr a nl P eenj at a d b i r a n P ai M
1.M enggunakan Panduan D a e ra h . 2 . M e n g g u n a k a n p ro se d u r m e s y u a r a t M S IS O 9 0 0 0 3.M enggunakan Panduan P e la ja r a n D a e r a h . M e n g u r u s P r o g r a m & A k t iv it i y a n g

p e n g u ru s a n s u ra t m e n y u ra t, p e n g P e ja b a t P e la ja r a n D a e r a h . M e m b u a t K e rta s K o n s e p / C a d a n g a
FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

4.M enggu sem asa 5.M enggu b e r t u lis

n a k a n a r a h a n p e r k h id m a t a n y a n g d ik e lu a r k a n s e c a o le h P e ja b a t P e la ja r a n D a e r a h . n a k a n p e n e t a p a n p o lis i d a n d a s a r y a n g d ik e lu a d a r i s e m a s a k e s e m a s a o le h P e g a w a i P e la ja r a n D a

3 8 .0 e n a r a i U n d a n g - U Fn ad ial nM ge Pj ae k e l i l i n g S
1 . P e k e lilin g K e m a ju a n P e n t a d b ir a n A w a m ( T Q M ) P e r k h id m a t a n A w a m
SURAT PEKELILING IKHTISAS
1
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4 / 1986 Panitia Mata Pelajaran SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3 / 1987 Penyeliaan Pengajaran & Pembelajaran Di Dalam Kelas Oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 1 / 1988 Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Pereka Cipta Sekolah. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 1988 Pendidikan Jasmani ( Pindaan ) SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4 / 1988 Kegiatan Khas Bagi Tahun Pembaca SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 / 1988 Permohonan Kursus Melalui Kedutaan Asing

B il 1 /1 9 9 2 : P a n d u

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11 / 1988 Pelaksanaan Penggunaan Sebutan Baku Ejaan Rumi Bahasa Malaysia Di Sekolah-Sekolah. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 16 / 1988 Pelaksanan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan 1 , 1989.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 17 / 1988 Sukatan Pelajaran Dan Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah ( KBSM ) Bagi Kelas Peralihan , Tingkatan 1 dan Tingkatan 2 Mulai 1989. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4 / 1989 Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Dan Program Bersepadu ( KBSM ) Bagi Kelas-Kelas Tingkatan 1 , 1989.

10

Sekolah Menengah

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

11

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8 / 1989 Guru-Guru Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 / 1989 Pertukaran Bahasa Penghantar Murid Murid Sekolah Rendah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 / 1989 Pelaksanaan Bahasa Melayu Baku SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 15 / 1989 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Tahun 1 KBSR. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 1990 Peranan Baru Kakitangan Sumber ( KS ) dan Prosedur Pembayaran. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3 / 1990 Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Dan Guru Mata Pelajaran Matematik. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7 / 1990 Pengecualian Mengikuti Kelas Peralihan Bagi Murid Di Sekolah Jenis Kebangsaan (SRJK ). SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8 / 1990 Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah ( KBSM ) Bagi Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 1992. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 5 / 1991 Pelaksanaan Kemahiran Hidup Sekolah Menengah Atas (Tingkatan IV dan V) Tahun 1991 - 1992.

12

13

14 15

16

17

18

19

20

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6 / 1991 Sukatan Pelajaran dan Peruntukan masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Sekolah Menengah Rendah dan Menengah Atas. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10 / 1991 Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah Rendah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11 / 991 Pelaksanaan Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan Dalam Bahasa Inggeris Sekolah Menengah Atas (Tingkatan IV 1992 dan 1993,dan Tingkatan V 1993 dan 1994). SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 12 / 1991 Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan Melayu Tingkatan IV dan V KBSM 1992.

21

22

23

24

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 13 / 1991 Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 1992. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 1992 Pelaksanaan Mata Pelajaran Literasi Komputer Bagi Tingkatan I dan Tingkatan II Fasa I, Projek KDP di 60 Buah Sekolah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 5 / 1992

25

26

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Mulai Tahun 1993.

27

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 / 1993 Kerja Kursus Untuk Penilaian Menengah Rendah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10 / 1993 Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 1 / 1994 Pembelian Enjin Terpakai dan Penyediaan Bilik Pameran Hasil Pembelajaran Kemahiran Hidup. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 1994 Pelaksanaan Bahasa Malaysia di SJK ( C ) dan SJK ( T ) dan Bahasa Inggeris di SK / SRK serta Kokurikulum di Sekolah Rendah. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4 / 1994 Penilaian Perkara Asas Fardu Ain ( PAFA ) Dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah ( UPSR ) Penilaian Menengah Rendah ( PMR) dan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM ). SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6 / 1994 Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7 / 1994 Peruntukan Masa KBSR Bagi Seminggu Dan Jadual pelaksanaan Mata-Mata Pelajaran KBSR. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8 / 1994 Pelaksanaan Kokurikulum Pada Tahun 5 dan Tahun 6 KBSR. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 / 1994 Penerimaan Sains Tambahan Sebagai Memenuhi Mengikut Kursus Sains Di Institusi Pengajian Tinggi.

28 29

30

31

32

33

34

35

36

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11 / 1994 Penggunaan Bahan Tambahan Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kajian Tempatan Tahun IV dan Sains Tahun IV Di Sekolah Rendah. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10 / 1995 Pelaksanaan Jadual Waktu Anjal Bagi Sekolah Rendah dan Menengah. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7 / 1997 Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Cina / Bahasa Tamil Di Sekolah Kebangsaan. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 26 / 1998 Garis Panduan Kurikulum Prasekolah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3 / 1999 Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 2002 Pelaksanaan Sukatan Pelajaran Yang Disemak Semula Bagi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7 / 2002 Pelaksanaan Mata Pelajaran English For Science And Technology (EST) SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8 / 2002 Penawaran Mata Pelajaran Bahasa Tambahan Di Sekolah Kebangsaan (SK)

37

38

39

40

41

42

43

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

44

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 / 2002 Pelaksanaan Mata Pelajaran Sains Tahap Satu Sekolah Rendah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10 /2002 Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Inggeris Mulai Tahun Satu Di Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Dan (T) SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11 / 2002 Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Kebangsaan (SK), Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT), Sekolah Menengah (SM) Dan Tingkatan Enam Mulai Tahun 2003. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 12 / 2002 Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) Mulai Tahun 2003. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11 / 2003 Pelaksanaan Sistem Laporan Adab Belajar (LAB) Murid-Murid Sekolah Rendah Dan Menengah. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 2004 Pelaksanaan Program Abakus Dan Aritmetik Mental Tahap Satu Sekolah Rendah. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6 / 2004 Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Di Sekolah Rendah Dan Menengah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 12 / 2004 Garis Panduan Umum Pemberian Kerja Rumah Kepada Murid Sekolah.

45

46

47

48

49

50

51

AKTA PENDIDIKAN AKTA PENDIDIKAN 1996 (Akta 550) 1 Undang-Undang Malaysia (1996)

3 90 S e n a r a i B o r a n g - B o Fr a nl gM Yeaj a g D i g u n a . ai n
BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN
1 2 3 4 Rekod Penerimaan Bahan Atau Maklumat Kurikulum Rekod Penyerahan Bahan Atau Maklumat Kurikulum Laporan Pemantauan Perolehan Dan Penyebaran Kurikulum JPN Laporan Pemantauan Perolehan Dan Penyebaran Kurikulum PPD

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Laporan Negeri - Perolehan dan Penyebaran Kurikulum Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kurikulum JPN Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kurikulum PPD Laporan Negeri - Pemantauan Pelaksanaan Kurikulum Laporan Pertandingan Kokurikulum Akademik PPD Laporan Pertandingan Kokurikulum Akademik JPN Laporan Negeri - Pertandingan Kokurikulum Akademik Rekod Penerimaan Kertas Cadangan Kajian Tindakan Rekod Kertas Cadangan Kajian Tindakan Yang Terpilih Laporan Pemantauan Projek Kajian Tindakan Rekod Penerimaan Laporan Kajian Tindakan Laporan Negeri Projek Kajian Tindakan Instrumen Pemastian Standard (SKPM 2) Instrumen Pemantauan Pengurusan Kurikulum PPD Instrumen Pemantauan Persediaan Awal tahun (PPSAT) Laporan Dapatan Utama Pemantauan Instrumen Pemantauan Program Peluasan Prasekolah Borang Maklumat Guru/Pembantu Pengurusan Murid Borang Kemasukan Murid Prasekolah Borang Laporan Kerosakan Bangunan PYG 01 Instrumen Pemantauan Kurikulum Prasekolah

4 0 .0 o r m a K e mj ab a n t u P e n g u r u s a n M u r i d N Per :
Ia m eru p a ka n ja n g kam a sa a ta u la in-la in p e n g u ku ra n p re sta si ya n g te la h d ite ta p k a n b a g i m en yia p ka n se su a tu ke rja .
Masa Diambil % Setahun

Bil

Jenis Kerja

Hari

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pendaftaran Murid Penyediaan Makanan Mengurus Kebersihan Murid Pengurusan Fizikal dan Keceriaan Kelas Pengurusan Kesihatan Pengurusan Aspek Keselamatan Murid Pengurusan Penyediaan Bahan Bantu Mengajar Pengurusan Membantu P&P Pengurusan Fail dan Rekod Pengurusan Stok/Inventori/Harta Modal Pengurusan Surat Menyurat

2 20 20 20 5 8 10

5 48 48 48 12 19 24

8. 9. 10. 11.

7 3 3 2 100

17 7 7 5 240

JUMLAH

4 1 .0 e n a r a i J a w a t a n k u a F a i Y a Mn e j a i a n g g o S sa l g D
Jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh (6) bulan;

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

Nama Pegawai : Jawatan : Bil 1. Nama Jawatankuasa Jawatankuasa Pewaris (Komuniti Prasekolah) Jawatankuasa Hari Potensi Jawatankuasa Karnival Sukan Jawatankuasa Lawatan dan Rekreasi Jawatankuasa Keceriaan dan Kebersihan Jawatankuasa Kebersihan dan Keselamatan Jawatankuasa Disiplin Kekerapan Mesyuarat Setahun Jenis Keanggotaan

2. 3. 4.

5.

6.

7.

4 2 .0 e n a r a i T u gPaesmH ba ar nat n p e n g u r u s a n M S i u
N A M A : J A W A T A N : .. FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

P e g a w a i h e n d a kla h m en ye n a ra ika n tu g a s h a ria n d e n g a n m e n g g u n a k a n b o ra n g ya n g d is e d ia k a D is ia p ka n se tia p h a ri d ile ta kk a n d iata s m eja su p a ya m u d a h d iru ju k.

T A R IK H : .

B IL

T U G A S S A Y A H A R I IN I

CATATAN

FAIL MEJA
Pembantu Pengurusan Murid

Anda mungkin juga menyukai