Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATA PELAJARAN TARIKH MASA TAHUN BILANGAN MURID TEMA TAJUK : : : : : : : Bahasa Melayu 13 September

2012 8.30-9.30 pagi Tahun 5 18 orang Pertanian Bakti petani dan Nelayan

HASIL PEMBELAJARAN : Fokus Utama 11.2 Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan . Fokus Sampingan 1.5 Aras 1 (i) diperbualkan . . 5.2 Aras 2 ( i ) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai . OBJEKTIF PELAJARAN: Pada akhir pengajaran, murid dapat: i) Melagukan syair dengan rentak lagu selindang delima dengan tekanan suara , intonasi dan penuh bersemangat . ii) iii) Menyatakan 5 daripada 6 nilai yang terdapat dalam syair . Menyatakan 5 daripada 6 maksud perkataan atau rangkai kata yang terdapat dalam syair . Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topik yang

SISTEM BAHASA: 1. Tatabahasa Imbuhan awalan meN ( morfologi )

2. Kosa kata : menebas , menyara , menumpang , kepalang , membanting , bendang PENGISIAN KURIKULUM: 1. Ilmu: Kajian Tempatan , Sains

2. Nilai Murni : Bertanggungjawab , tolong-menolong , berusaha bersungguh-sungguh , rajin 3. Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran berfikir (KB). Menghubungkait Kemahiran Belajar cara Belajar (KBCB)

Kecerdasan Pelbagai (KP) : Verbal linguistik , muzik Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK): penggunaan LCD 4. Kajian Masa Depan (KMD): Menyatakan apa yang berlaku jika hasil pertanian negara merosot . 5. Konsep 5P: Penggabungjalinan Mendengar dan bertutur, membaca dan menulis.

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid sudah mengetahui pekerjaan sebagai petani dan nelayan

ABM/BBM

LCD , gambar , petikan syair , kad perkataan ,

LANGKAH / MASA

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

CATATAN

SET INDUKSI ( MINIT) 5 minit

Pekerjaan ahli keluarga -ayah -ibuGambar

- datuk , ayah saudara dll

1.Guru dan murid berbincang tentang jenis-jenis pekerjaan . 2. Murid menyatakan pekerjaan ahli keluarga mereka 3. Guru bertanya kepada murid apakah pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh penduduk luar bandar . 4. Guru menunjukkan gambar petani dan nelayan .

LANGKAH 1 ( 15 MINIT)

Syair Bakti petani dan Nelayan ( rujuk lampiran )

1. Murid diminta mendengar dengan teliti ( menghayati ) syair yang disampaikan oleh guru . 2. Murid melafazkan syair tersebut secara individu dari rangkap ke rangkap ( bergilir-gilir ) 3. Murid melafazkan syair secara kelas .

LANGKAH 2 (20 MINIT)

1. Nyatakan cara yang boleh dilakukan untuk menjimatkan perbelanjaan keluarga ? 2. Selain mendapat hasilnya , apakah faedah atau kebaikan lain kegiatan pertanian ? 3. Nyatakan jenis-jenis tanaman yang biasa diusahakan oleh petani di negara kita ? 4. Bilakah penoreh menoreh getah ? 5. Di manakah nelayan menangkap ikan ? Membantu Menebas Menanam Menoreh Menyara Membanting

1 2

4 5 6 7

Murid menyatakan mesej atau nilai-nilai yang terdapat dalam syair . Murid menjawab soalan pemahaman secara lisan berdasarkan syair yang dikemukakan oleh guru . Guru meminta murid menyenaraikan perkataan berimbuhan awalan meN yang terdapat dalam syair . Murid menyebut perkataan tersebut dengan sebutan yang betul dan jelas . Murid menyatakan kata dasar untuk perkataan tersebut . Murid menyatakan maksud atau sinonim bagi perkatan-perkataan tersebut . Guru menerangkan penggunaan perkataan berimbuhan meN .

LANGKAH 3 ( 15 MINIT)

Lembaran kerja ( rujuk lampiran )Lembaran kerja satu.pptx

1. 2. 3. 4.

Guru mengedarkan lembaran kerja . Murid membuat latihan yang diberikan . Perbincangan tentang jawapan latihan. Guru menyuruh murid menyalin satu rangkap syair tersebut ke dalam tulisan berangkai. dalam buku tulisan

PENUTUP (5 MINIT)

Rumusan pelajaran .

1.Arah murid-murid melafazkan syair semula. dengan rentak lagu yang lain seperti rakish .

Anda mungkin juga menyukai