Anda di halaman 1dari 12

UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

PENYELARAS :

UNIT KURIKULUM JPNS

SMK LUI BARAT 72120 BANDAR SERI JEMPOL N.SEMBILAN D.KHUSUS


disediakan oleh: Kamarul Zaman b. Jaffar

RANCANGAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 2


MINGGU TEMA / HASIL YANG OBJEKTIF AKTIVITI / NILAI / UNSUR EVIDENS

1-2

TAJUK BAH. A : KEMAHIRAN GEOGRAFI KEDUDUKAN Konsep: Kedudukan Garisan Tarikh Antarabangsa (GTA) Garisan Meridian Pangkal (GMP)

DIHASRATKAN Memahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan latitud dan longitud serta mengenal zon waktu.

ARAH Konsep: Arah

Menentukan arah dengan menggunakan bearing sudutan. Mengenal skala dan jarak.

Mengenal latitud dan longitud Menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan latitud dan longitud Mengenal zon waktu di atas peta dunia Mentakrifkan waktu tempatan dan waktu piawai Menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan latitud dan longitud Mengira waktu tempatan berasaskan kedudukan longitud. Menyatakan bearing sudutan Mengukur bearing sudutan mengukur jarak di antara dua tempat pada peta dengan menggunakan skala lurus. Mengukur jarak pada peta dengan menggunakan skala lurus. Menukarkan jarak di lapangan kepada jarak pada peta dengan menggunakan skala lurus.

PATRIOTISME Menunjukcara menentukan kedudukan latitud dan longitud pada glob menentukan kedudukan latitud dan longitud berdasarkan peta menentukan kedudukan sesuatu tempat berdasarkan titik persilangan ketetapan

B1D1E1 Menyatakan latitud dan longitud B3D1E1 Menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan latitud dan longitud B2D1E1 Mengenalpasti garisan latitud dan longitud B3D1E2 Mengira waktu tempatan

45

SKALA DAN JARAK Konsep: Jarak Skala lurus

Menunjukcara mengukur bearing sudutan dengan menggunakan jangka sudut - Ketelitian - ketetapan Menunjukcara mengukur jarak dengan menggunaka jangka tolok. Mengukur jarak lurus antara dua tempat. Menukar jarak pada peta kepada jarak sebenar mengikut skala peta. Menukar skala sebenar kepada skala lebih kecil. Aktiviti kumpulan: mengukur jarak dan melukis pelan kawasan sekolah / laluan murid dari rumah ke sekolah.

B3D1E3 Mengukur bearing sudutan

B3D1E4 Menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus

6-7

GRAF

Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual dan melukis graf berganda.

8-9

RAJAH

Mengaplikasi maklumat dalam bentuk rajah.

Mengumpul dan merekod maklumat dan data. Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual. Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda beerdasarkan jadual denganlabel dan petunjuk yang betul. Mentafsir jaduan graf bar berganda dan garaf garisan berganda. Mengumpul maklumat Melukis dan melabel rajah berdasarkan maklumat Mentafsir rajah

Nilai: Kesabaran. Mennjukcara mendapat maklumat dan data bilangan ahli rumah sukan dalam kelas mengikut jantina. Menunjuk cara membina jadual, melukis graf, mentafsir jadual / graf bar berganda / graf garisan berganda. Menghasilkan buku skrap pelbagai jadual dan graf - Kecantikan - keakemasan. - Bersih Membincangkan teknik melukis rajah peta minda kitaran. Menghasilkan buku skrap pelbagai bentuk rajah - Kesenian - Kekemasan - berusaha

B1D1E2 Mengenal graf bar berganda dan graf garisan berganda B3D1E5 Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda berdasarkan pelbagai maklumat dan sumber

B3D1E6 Menyusun dan melabel rajah kitaran berdasarkan pelbagai maklumat/sumber B4D1E2 Mentafsir bahan grafik B5D1E1 Mempersembahkan maklumat geografi dalam bentuk grafik daripada pelbagai sumber yang diperoleh B5D1E2 Membuat keputusan yang rasional daripada maklumat geografi yang diperoleh B1D1E3 Menyatakan simbol fizikal dan budaya dalam peta bergambar

10- 11

PETA Konsep: Pola Saling kaitan

Mengenal ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar

Mengenal pasti ciri fizikal dan ciri budaya berdasarkan peta bergambar peta

Menunjuk cara untuk menentukan kedudukan, arah dan jarak ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta

- Tempat bersejarah - Tempat rekreasi - Pusat membeli belah - Kemudahan penginapan - Kemudahan pengangkutan.

pelancongan. Menyatakan kedudukan dan taburan ciri geografi yang diperhatikan dalam peta bergambar. Mengelaskan simbolsimbol yang mewakili ciri fizikal dan ciri budaya dalam peta bergambar. Mentafsir peta bergambar. Mengenalpasti taburan penduduk negara Malaysia. Menyanaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi taburan penduduk negara Malaysia. Menghuraikan faktorfaktor yang mempengaruhi taburan penduduk negara Malaysia.

bergambar. Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengenalpasti ciri fizikal dan budaya pete bergambar Melengkapkan pengurusan grafik tentang ciri-ciri fizikal dan budaya daripada peta bergambar (pelancongan) - Berbangga - Bersyukur Membincangkan taburan penduduk negara Malaysia melalui peta. Menghasilkan peta minda tentang faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia. Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengumpul maklumat taburan penduduk Malaysia daripada pelbagai media. Menghasilkan model tentang taburan penduduk Malaysia. Bersatu dalam kepelbagaian. Bangga dengan perpaduan penduduk. bertanggungjawab. Simulasi tentang perubahan penduduk. Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhiperubahan penduduk.meramalkankan

B4D1E1 Mentafsir peta bergambar

12 - 13

BAH. B. GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA TABURAN PENDUDUK Konsep: Kepadatan Taburan

Mengenalpasti taburan penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhi taburannya.

B1D2E1 Menamakan jenis taburan penduduk di Malaysia. B2D2E1 Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. B3D2E1 Mengenalpasti kawasan penduduk padat, sederhana dan jarang di Malaysia. B3D2E2 Menjelaskan faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia.

14 - 15

PERUBAHAN PENDUDUK Konsep: Kadar kelahiran

Memahami perubahan penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya

Mendefinasikan perubahan penduduk Malaysia. Menyenaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi kadar

B2D3E1 Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk. B3D3E1

kelahiran, kadar kematian dan migrasi.

16 - 17 MIGRASI PENDUDUK

Memahami migrasi penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya

Menerangkan migrasi penduduk. Menerangkan pola migrasi penduduk Menyenaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi migrasi penduduk

perubahan penduduk Malaysia pada masa depan (2020) - Bersyukur - Berterima kasih Malaysia mempunyai taraf kesihatan yang baik dan kadar kematian yang rendah Sumbangsaran faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk. Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk. Syarahan / forum tentang migrasi penduduk. - Berusaha - Bertanggungjawab Bangga dengan pembangunan pesat Malaysia.

Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran dan kadar kematian.

B1D2E2 Menyatakan pola migrasi penduduk. B2D3E2 Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk B3D3E2 Menjelaskan faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk luar bandar ke bandar dan luar bandar ke luar bandar [B5D2E1]* Menghasilkan kajian kes/laporan faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk di kawasan kajian atau Menghasilkan kajian kes/laporan kesan pembandaran terhadap alam sekitar di kawasan kajian B4D2E1 Menghuraikan kesan-kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber. [B5D1E2]* Membuat keputusan yang rasional daripada maklumat geografi yang diperolehi B5D4E1*

18 - 19

Kesan Perubahan penduduk terhadap alam sekitar

Memahami kesankesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar: Tanih Hutan Air

Menyenaraikan kesankesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber. Menghuraikan kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber tersebut dengan contoh. Mencadangkan langkahlangkah penerokaan

Mengumpul maklumat
tentang kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar daripada pelbagai media - akhbar, majalah dan internet. Melukis rajah tentang kesan-kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar.

sumber secara terancang

Tayangan video tentang pengurusan alam sekitar. - Bertanggungjawab - Bekerjasama. Mencintai keindahan alam sekitar Malaysia yang unik.

Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti peringkat sekolah/komuniti setempat yang dapat meningkatkan kesedaran pelajar terhadap penjagaan alam sekitar. B6D1E1** Mempersembahkan idea/dapatan/ciptaan/produk untuk kesejahteraan persekitaran B6D3E1** Mempamerkan sikap/tingkah laku mesra alam sekitar B2D3E3 Menyatakan ciri-ciri penduduk berlebihan dan kurang penduduk. B3D4E1 Menjelaskan cir-ciri negara penduduk berlebihan dan kurang penduduk

20 - 21

Hubungan kependudukan dengan sumber Konsep: Penduduk berlebihan Kurang penduduk Penduduk optimum

Memahami hubungan kependudukan dengan sumber seta impilaksinya.

22 - 23

Petempatan

Memahami petempatan awal dan faktor-faktor

Mentakrifkan konsep penduduk berlebihan, kurang penduduk dan penduduk optimum Menyenaraikan ciri dan contoh penduduk berlebihan dan kurang penduduk. Meyatakan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap keperluan kependudukan. Menghuraikan ciri dan contoh penduduk berlebihan dan kurang penduduk. Menjelaskan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap keperluan kependudukan. Menyatakan lokasi petempatan awal. Menyenaraikan faktor-

Menghasilkan peta minda untuk menunjukkan potensi bentuk muka bumi Malaysia. Membincangkan ciri-ciri lebihan penduduk, kurang penduduk dan penduduk optimum. Mencintai negara Malaysia yang kaya dengan pelbagai sumber: - Bertanggungjawab - Bekerjasama - Amanah

Mengumpul maklumat tentang lokasi petempatan awal daripada pelbagai

B1D3E1 Menamakan lokasi petempatan awal

yang mempengaruhinya Memahami faktorfaktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia.

faktor yang mempengaruhi petempatan awal. Menghuraikan daktorfaktor yang mempengaruhi petempatan awal Menyenaraikan dan menjelaskan faktorfaktor yang mempengaruhi petempatan luar bandar di Malaysia. Merumuskan peranan kerajaan dalam mempengaruhi petempatan luar bandar di negara Malaysia.

24 - 25

Pola petempatan Konsep: Pola

Memahami pelbagai pola petempatan Negara Malaysia

Menyenaraikan pelbagai pola petempatan luar bandar di negara Malaysia berselerak, berjajar, berpusat dan berkelompok. Menyatakan ciri-ciri pola petempatan luar bandar negara Malaysia. Menjelaskan dengan conoh ciri-ciri pola petempatan negara

media akhbar, bahan bercetak dan internet. Melengkapkan pengurusan grafik tentang faktor yang mempengaruhi petempatan awal. Membincangkan faktorfaktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia. Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia. Menghasilkan buku skrap tentang faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia. Berusaha membangunkan negara Malaysia. - Menghargai peranan kerajaan dalam mempengaruhi petempatan di Malaysia. - Bersyukur. - Berterima kasih. Mengumpul gambar tentang pola petempatan. Menghasilkan model tentang pola petempatan negara Malaysia. Menjelaskan tentang ciriciri pola petempatan negara Malaysia.

B2D4E1 Menyenaraikan faktor yang mempengaruhi pemilihan tapak petempatan awal. [B6D1E2] Mencadangkan usaha-usaha untuk mewujudkan petempatan lestari atau Mencadangkan langkah-langkah untuk mewujudkan sistem pengangkutan lestari B6D2E1* Merekacipta satu model petempatan/pembandaran/jaringan sistem pengangkutan di Malaysia.

B2D4E2 Menyenaraikan pelbagai pola petempatan di Malaysia

Malaysia. Membandingkan dan membezakan pola petempatan negara Malaysia 26 27 Fungsi petempatan Luar Bandar dan Bandar Memahami fungsi petempatan Negara Malaysia

Menyenaraikan fungsi
petempatan luar Bandar di negara Malaysia ekonomi, sosial dan politik. Menghuraikan fungsi petempatan negara Malaysia Menjelaskan dengan contoh fungsi p[etempatan luar bandar dan bandar. Membandingkan dan membezakan fungsifungsi petempatan luar bandar dan bandar. Menerangkan proses pembandaran dan saiz penduduk / kegiatan ekonomi / kemudahan asas. Menyatakan takrif pembandaran di Malaysia. Menghuraikan ciri-ciri pembandaran di Malaysia. Menyenaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi pembandaran di Malaysia. Menyenaraikan dan

Membincangkan fungsifungsi petempatan negara Malaysia dari segi ekonomi, sosial dan politik. Mengumpulkan maklumat dan gambar tentang petempatan negara Malaysia daripada pelbagai media. Menghasilkan peta minda tentang fungsi-fungsi petempatan luar bandar dan bandar. - Berusaha - bertanggungjawab

B3D5E1 Menjelaskan fungsi petempatan negara Malaysia.

28 - 29

Pembandaran

Memahami proses pembandaran Negara Malaysia

Membincangkan faktorfaktor yang mempengaruhi proses pembandaran. Menghasilkan peta minda ciri-ciri pembandaran di Malaysia. Pidato spontan tentang proses pembandaran di Malaysia. Berusaha membangunkan negara Malaysia : Berbangga dan bersyukur terhadap tahap kemajuan pembandaran di Malaysia. Membincangkan kesankesan pembandaran negara Malaysia positif / negatif.

B3D5E2 Menjelaskan kesan-kesan pembandaran di negara Malaysia. B4D2E2 Membandingkan kesan-kesan pembandaran negara Malaysia dengan negara lain. [B5D1E1]* Mempersembahkan maklumat geografi dalam bentuk grafik daripada pelbagai sumber yang diperolehi [B5D1E2]* Membuat keputusan yang rasional

menghuraikan fungsi bandar di Malaysia. Menyatakan kesan proses pembandaran negara Malaysia dan di negara lain. Menyenaraikan langkahlangkah untuk mengurangkan masalah pembandaran di Malaysia. Menghuraikan langkahlangkah untuk mengurangkan masalah pembandaran di Malaysia.

Mengumpul maklumat tentang proses pembandaran daripada media cetak dan internet. Perbincangan secara kumpulan tentang kesan pembandaran Kuala Lumpur dengan Bangkok dan Tokyo

daripada maklumat geografi yang diperolehi [B5D2E1]* Menghasilkan kajian kes/laporan faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk di kawasan kajian atau Menghasilkan kajian kes/laporan kesan pembandaran terhadap alam sekitar di kawasan kajian B6D2E1* Merekacipta satu model petempatan/pembandaran/jaringan sistem pengangkutan di Malaysia. B6D1E1** Mempersembahkan idea/dapatan/ciptaan/produk untuk kesejahteraan persekitaran B6D3E1** Mempamerkan sikap/tingkah laku mesra alam sekitar B2D2E1 Menyenaraikan keperluan perngangkutan dan perhubungan awal.

30 - 31

Keperluan pengangkutan dan perhubungan

Memahami keperluan pengangkutan dan perhubungan awal di negara Malaysia.

Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal di negara Malaysia Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal di negara Malaysia. Menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal di Malaysia.

Sumbangsaran cara pengangkutan dan perhubungan awal di Malaysia. Membincangkan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal di Malaysia. Mengumpul gambar tentang pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia dari media cetak dan internet. Menghasilkan buku skrap

32 - 33

Perkembangan Jaringan Pengangkutan dan Perhubungan

Memahami perkembangan pengangkutan dan perhubungan di negara Malaysia. Memahami faktorfaktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan di Malaysia.

Menyatakan perkembangan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia Menghuraikan perkembangan sistem perhubungan dan pengangkutan di Malaysia. Menyenaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Menjelaskan faktorfaktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia.

34 35

Kepentingan Jaringan pengangkutan dan perhubungan

Memahami kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan

Menyatakan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan Membuat rumusan tentang kepentingan

tentang pengangkutan dan perhubungan awal di Malaysia. Mengadakan lawatan sambil belajar. - Mencintai negara Malaysia. - Berbangga dengan tahap kemajuan pengangkutan dan perhubungan di negara Malaysia. Mengelaskan jenis pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. Mengkaji peta untuk melihat jaringan sistem pengangkutan di Malaysia. Mengumpul dan menyusun gambar mengenai pengangkutan dan perhubungan mengikut kronologi masa dari pelbagai media. Sumbangsaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan di Malaysia. Mengadakan kuiz. - Bangga Malaysia mempunyai sistem pengangkutan yang terbaik di Asia Tenggara. Sumbangsaran tentang kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan Malaysia.

B2D5E2 Menyatakan perkembangan pengangkutan negara Malaysia. B3D6E1 Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem perhubingan di negara Malaysia.

B4D2E3 Menghuraikan kepentingan dan keistimewaan perhubungan dan jaringan pengangkutan terhadap pembangunan negara.

10

pengangkutan negara Malaysia dan Kanada

Mencari maklumat tentang kepentingan pengangkutan

B6D2E1* Merekacipta satu model petempatan/pembandaran/jaringan sistem pengangkutan di Malaysia. B2D5E3 Menyatakan perkembangan perhubungan negara Malaysia. B3D6E2 Menjelaskan kesan perkembangan pengangkutan terhadap alam sekitar negara Malaysia. B4D2E4 Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan ke atas alam sekitar negara Malaysia. [B5D1E1]* Mempersembahkan maklumat geografi dalam bentuk grafik daripada pelbagai sumber yang diperolehi B5D3E1 Menghasilkan kajian kes/laporan kesan perkembangan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar [B6D1E2] Mencadangkan usaha-usaha untuk mewujudkan petempatan lestari atau Mencadangkan langkah-langkah untuk mewujudkan sistem

36 - 37

Kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar

Memahami kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar negara Malaysia.

Menyenaraikan kesankesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar di Malaysia. Menjelaskan kesan-kesan perkembangan pengangkutan terhadap alam sekitar negara Malaysia dengan contoh. Menyatakan langkahlangkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan ke atas alam sekitar di Malaysia. Menghuraikan langkahlangkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan ke atas alam sekitar negara Malaysia dengan contoh

Mencari maklumat tentang kepentingan pengangkutan dan perhubungan daripada pelbagai media. Perbincangan kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap pembangunan Malaysia serta kaitannya dengan hubungan antarabangsa menerusi pelbagai media. Mengadakan aktiviti kumpulan untuk membuat perbandingan kepentingan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia dan Kanada PATRIOTISME: Mempertahankan kedaulatan Malaysia NILAI: Bertanggungjawab

11

pengangkutan lestari B6D1E1** Mempersembahkan idea/dapatan/ciptaan/produk untuk kesejahteraan persekitaran B6D3E1** Mempamerkan sikap/tingkah laku mesra alam sekitar * pilihan ** pilih mana yang sesuai

[B5D1E1]* Mempersembahkan maklumat geografi dalam bentuk grafik daripada pelbagai sumber yang diperoleh [B5D1E2]* Membuat keputusan yang rasional daripada maklumat geografi yang diperolehi

Disediakan oleh, Kamarul Zaman b. Hj.Jaffar Panitia Geografi SMK Lui Barat

12