Anda di halaman 1dari 80

'k k8 l|I| ||||Kk8

1v,v : 1v,v : 1v,v : 1v,v :


SYEIKH ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH BIN BAZ
)cnc]cnvn : )cnc]cnvn : )cnc]cnvn : )cnc]cnvn :
ABU IBRAHIM SUWITO
^vv]vvn : ^vv]vvn : ^vv]vvn : ^vv]vvn :
MUHAMMADUN ABD HAMID, MA
DR.MUH.MU'INUDINILLAH BASRI, MA
FIR'ADI NASRUDDIN ABDULLAH, LC
ERWANDI TARMIZI
Dou Dur Dzikii Jiiur
2
,t.:vt ..
) vt .::t. ...:,.: (
..:.: .
.. . .... . ....:... -.:
..: .
..... ..... ..
.-.. .
. ....... _..- _... _.. ..-
_...: _.... ...- .. ..: ... _...,.

-,-:=v .,,=| , =,= .-
-:-;-' - ~-- ;--V' -;'~ ) .--;V' ( - ;'---~>- ^--;~--' ==';-' ^-;~ -;- ~-=
. . ~ : ''` .'-;-' '''` - ~-' ''' - ''`` - r:~'-
'`''` . ~----' ~'-'~= : ~'- '`^^` - =-;~-': ~'---'
'``^' - s:---' ~-:-' '`'``` - V' ;'- -:;~- ~>~
'`'``'` ==';-' ^-;~
Dou Dur Dzikii Jiiur
3
DAFTAR ISI
Pengantar Peneriemah 4
Pendahuluan 7
1. Do`a dan Dzikir Setelah Shalat Fardhu 33
2. Dzikir di waktu pagi dan petang 39
3. Do`a masuk dan keluar rumah 54
4. Do`a keluar rumah menuiu ke masiid 55
5. Do`a masuk dan keluar Masiid 57
6. Do`a ketika hendak atau bangun tidur 59
7. Do`a sebelum dan sesudah makan dan
minum
66
8. Do`a dan dzikir ketika melihat suatu
negeri atau kembali dari negeri lain
68
9. Do`a dan dzikir ketika Adzan dan
sesudahnya
70
10. Memberi salam. meniawab orang bersin
dan do`a untuk orang sakit
74
Penutup Risalah 78
Dou Dur Dzikii Jiiur
4

PENGANTAR PENERJEMAH
Alhamdulillah. puii syukur kita paniatkan ke hadirat
Allah yang telah memberikan inayah dan hidayah-
Nya. sehingga teriemahan buku kecil ini dapat
diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Buku kecil beriudul 'Tuhfatul Akhvar bibavaani
Jumlah Nafiah mimmaa warada fil kitab was sunnah
minal adivah wal adzkar'. ini berisi do`a-do`a dan
dzikir-dzikir yang dituntunkan Rasulullah melalui
kehidupan beliau sehari-hari.
Dalam penyusunan buku ini penulis mengawali
penyaiiannya dengan penielasan-penielasan tentang
pentingnya kedudukan dzikir dan do`a berdasarkan
pernyataan ayat-ayat Al-Qur`an Al-Karim. hal ini
menggugah kita ummat Islam untuk menyadari betapa
pentingnya masalah ini.
Setiap muslim sadar bahwa upaya dan usaha yang
dilakukan dalam kehidupan dunia ini tidak terlepas dari
kehendak Allah . Setiap muslim menyadari kelemahan
dan ketidakmampuan dirinya dalam menentukan hasil
dari usaha dan upaya yang dilakukan. Ia yakin bahwa
keputusan hasil terakhir berada di tangan Allah .
Dou Dur Dzikii Jiiur
5
Di samping itu. tanpa sepengetahuan dan kesadaran
dirinya manusia tidak terlepas dari godaan makhluk Allah
yang lain. yakni godaan syetan. baik yang berupa iin atau
manusia. Itulah sebabnya. maka manusia harus selalu
berdo`a kepada Allah Yang Maha Kuasa agar di dalam
usaha selalu mendapat petuniuk dan pertolongan-Nya
serta diiauhkan dari segala bencana. Sesungguhnya Allah
Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Dalam usaha menyaiikan teriemahan buku kecil ini
ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan agar
tidak menimbulkan tanda tanya bagi para pembaca.
terutama yang mempunyai buku aslinya dalam bahasa
arab. Semoga dapat memakluminya. Di antara yang
mendapat catatan adalah sebagai berikut:
1. Judul buku ini sangat paniang dan bila
diteriemahkan secara keseluruhan dalam bahasa
Indonesia rasanya agak ianggal. Oleh karena itu
dalam teriemahan ini iudul diperpendek namun
tetap cukup mewakili pengertian isi yang
terkandung di dalamnya.
2. Teriemahan ayat-ayat Al-Qur`an dalam buku ini
sengaia saya ambil dari kitab teriemahan Al-
Qur`an yang telah diakui keabsahannya oleh
masyarakat luas. yakni 'Al-Qur`an dan
Teriemahan yang diterbitkan oleh Departemen
Agama RI.
3. Pada pasal terakhir buku asli. terdapat iudul
'Do`a menguniungi orang sakit'. namun dalam
naskah asli do`a-do`a tersebut tidak didapatkan.
Dou Dur Dzikii Jiiur
6
Untuk itu peneriemah memberanikan diri
manambah isi pasal tersebut dengan do`a-do`a
sesuai dengan iudul pasal tersebut. berupa do`a-
do`a yang diaiarkan Rasulullah . Semoga niat
baik ini dapat memberikan manIaat bagi
pembaca.
Segala kekurangan. kekeliruhan dan kealpaan dalam
teriemahan ini. peneriemah mengharapkan kritik dan
saran dari para pembaca. Hanya kepada Allah saya
serahkan segala urusan.
Jakarta. 5 Dzul Qa'dah 1412 H
7 Mei 1992 M
Peneriemah
Abu Ibrahim Suwito
Dou Dur Dzikii Jiiur
7
PENDAHULUAN
Segala puii hanya milik Allah . kita memuii-Nya.
memohon inayah dan ampunan-Nya serta kita mohon
perlindungan-Nya dari bahaya yang menimpa iiwa. dan
keburukan amal kita. Siapa saia yang Allah beri petuniuk
maka tidak ada yang dapat menyesatkannya dan siapa
saia yang dikehendaki Allah kesesatan maka tiada orang
yang mampu untuk memberikan petuniuk.
Kita bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Ilah yang
layak disembah melainkan Allah semata dan tidak ada
sekutu bagi-Nya. dan kita bersaksi bahwa Muhammad
adalah seorang hamba dan rasul Allah. Semoga Allah
memberikan rahmat dan keseiahteraan atas beliau.
keluarga. para sahabat. dan siapa saia yang mengikuti
ieiak mereka dalam kebaiikan sampai hari kiamat.
Sesungguhnya sebaik-baik yang dilakukan dan
diucapkan lisan seseorang adalah memperbanyak dzikir
kepada Allah . bertasbih. bertahmid kepada-Nya.
membaca kitab-Nya. membaca salawat serta salam atas
rasul-Nya Muhammad serta memperbanyak do`a
permohonan kepada Allah atas segala kebaikan hidup
beragama maupun keduniaan. memohon ampunan
dengan penuh segala harapan disertai keimanan yang
benar. ikhlas dan tulus.
Barangsiapa yang berdzikir dan berdo`a hendaknya
agar selalu berusaha menghadirkan hatinya dengan
Dou Dur Dzikii Jiiur
8
mengingat keagungan. kekuasaan dan ke Maha Ilmuan
Allah atas segala sesuatu. sehingga hanya Allah
yang berhak di sembah.
Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur`an dan hadits-hadits
Rasulullah . yang menerangkan tentang keutamaan-
keutamaan dzikir dan do`a. kita ungkapkan sebagian
kecil di sini. di antaranya:
Allah berIirman:
= !..!.. _.I .`... .`:: < ,: .: ' :.>... :,>.
*... '' .> _.I _l.`. .>.l. ..>..l.. >>,>`.l .
..lLl _|| ..l _l. _....l!. !.,> =
'Hai orang-orang vang beriman berdzikirlah
(dengan menvebut nama) Allah. dzikir vang sebanvak-
banvaknva. Dan bertasbihlah kepada-Nva di waktu pagi
dan petang. Dialah vang memberi rahmat kepadamu dan
malaikat-Nva (memohon ampunan untukmu) supava Dia
mengeluarkan kamu dari kegelapan menuiu cahava
(vang terang) dan adalah Dia Maha Penvavang kepada
orang-orang vang beriman`. (QS. Al Ahzab: 41-43).
= _..`,:! .,: .`,:. _| N. _.`,>. =
'Karena itu ingatlah kamu kepada-Ku niscava Aku
ingat pula kepadamu. dan bersvukurlah kepada-Ku. dan
Dou Dur Dzikii Jiiur
9
ianganlah kamu mengingkari (nikmat-Ku).` (QS. Al
Baqarah: 152).
= _| _..l`..l ..l`..l. _....l. ....l.
_....1l. ....1l. _....l. ....l. _...l.
. ...l. _.-:.>l. .-:.>l. _... ..l.
.....l. _.....l. .....l. _.L.>'.
.>.`, .L.>l. _,.I. < .: .,.I.
.s < .> :,-. ,> . !..Ls =
'Sesungguhnva laki-laki dan perempuan vang
muslim. laki-laki dan perempuan vang mukmin. laki-laki
dan perempuan vang tetap dalam ketaatannva. laki-laki
dan perempuan vang benar. laki-laki dan perempuan
vang sabar. laki-laki dan perempuan vang khusvu. laki-
laki dan perempuan vang bersedekah. laki-laki dan
perempuan vang berpuasa. laki-laki dan perempuan vang
memelihara kehormatannva. laki-laki dan perempuan
vang banvak menvebut nama Allah. Allah telah
menvediakan untuk mereka ampunan dan pahala vang
besar`. (QS. Al Ahzab: 35).
Dou Dur Dzikii Jiiur
10
= _| _ _l> .....l N. ..l.>. _,l !..l.
..N _|`.N ...lN ' _.I _.`,.. < !.., :.`-.
_ls. ...`.`> =
'Sesunguhnva dalam penciptaan langit dan bumi dan
silih bergantinva malam dan siang terdapat tanda-tanda
bagi orang vang berakal. (Yaitu) orang-orang vang
mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam
keadaan berbaring`. (QS. Ali Imran: 190-191).
= !.!.. _.I .`... :| `..,1l : ....! .`,:. <
.. .>l-l _.>l. =
'Hai orang-orang vang beriman. apabila kamu
memerangi pasukan (musuh) maka berteguh hatilah
kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanvak-banvaknva
(memperbanvak dzikir dan doa) agar kamu beruntung`.
(QS. Al AnIa : 45).
= : ..,. .>.... .`,:! < ,.
..!.. . .: ,: =
'Apabila kamu telah mevelesaikan ibadah haiimu.
maka berdzikirlah (dengan menvebut) Allah.
Dou Dur Dzikii Jiiur
11
sebagaimana engkau menvebut-nvebut(membangga-
banggakan) nenek movangmu. atau (bahkan)
berdzikirlah lebih banvak dari itu.`.(QS. Al Baqarah:
200).
= !..!.. _.I .`... N >l. .>l .. N. ...l. s
,: < .. _-. il : i..l`.! `.> _.`..>l =
'Hai orang-orang vang beriman. ianganlah harta-
hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari
mengingat Allah. barangsiapa vang membuat demikian
maka mereka itulah orang-orang vang merugi`. (QS. Al
MunaIiqun: 9).
= _l> N ...l. :,.> N. .. s ,: < .!|. :.l.l
.!..|. :.,l _.!> !... .l1.. , ..l1l `,...N. =
'Laki-laki vang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan
tidak (pula) oleh iual-beli dari mengingat Allah dan
(dari) mendirikan shalat. dan (dari) membavarkan zakat.
mereka takut kepada suatu hari vang (di hari itu) hati
dan penglihatan meniadi goncang`. (QS. An Nur: 37).
= ,:. i`. _ i.. l.. .>. _.: . ,>l .
_.1l ..-l!. _!.N. N. >. . _\.-l =
Dou Dur Dzikii Jiiur
12
'Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu
dengan merendahkan diri dan rasa takut. dan dengan
tidak mengeraskan suara. di waktu pagi dan petang. dan
ianganlah kamu termasuk orang-orang vang lalai.` (QS.
Al A`raI: 205).
= : ,. :.l.l .`,:..! _ N .-... . _.
< .`,:. < .. >l-l _.>l. =
'Apabila telah ditunaikan shalat. maka
bertebaranlah kamu di muka bumi. dan carilah karunia
Allah dan ingatlah Allah banvak-banvak supava kamu
beruntung`. (QS. Al Jumu`ah: 10).
Memperbanyak dzikir kepada Allah serta berdo`a
kepada dzat yang Maha Suci suatu hal yang disunnahkan
pada setiap saat dan kesempatan. baik di waktu pagi
maupun pada waktu petang. ketika hendak tidur maupun
ketika bangun. ketika keluar dan masuk rumah. serta
ketika keluar dan masuk masiid. sebagaimana disebutkan
dalam ayat-ayat terdahulu dan iuga ayat-ayat berikut:
= ~... ..> i. _:-l!. ,..N. =
'Dan bertasbihlah serava memuii Rabbmu pada
waktu petang dan pagi`. (QS. GhaIir: 55).
= ~... ..> i. _. ~.lL .:l _.. ..`,-l =
Dou Dur Dzikii Jiiur
13
'Dan bertasbihlah sambil memuii Rabbmu sebelum
terbit matahari dan sebelum terbenam(nva). (QS. QaaI:
39).
= N. :`,L. _.I _.`s.. .`. :..-l!. _:-l. _...,`.
.>. =
'Dan ianganlah kamu mengusir orang-orang vang
menveru Tuhannva di pagi hari dan di petang hari.
sedang mereka mencari keridhaan-Nva`. (QS. Al
An`am: 52).
= _-.! ...l| _ .>.. :,>. !.:s. =
'Maka ia keluar dari mihrab menuiu kaumnva. lalu
ia memberi isvarat kepada mereka. hendaklah kamu
bertasbih di waktu pagi dan petang`. (QS. Maryam: 11).
= ~... ..> i. _.> `.1. ' .. _.l `>.. ,..:|.
..>.l =
'Dan bertasbihlah dengan memuii Tuhanmu ketika
kamu bangun berdiri (bangun dari tidur). Dan
bertasbihlah kepada-Nva pada beberapa saat di malam
hari dan waktu terbenam bintang-bintang (di waktu
faiar)`. (QS. Ath Thuur: 48-49).
Dou Dur Dzikii Jiiur
14
= .>.. < _.> _.... _.>. _.>.`.. `I.
..>l _ .....l N. !.:s. _.>. _.`,L. =
'Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu
berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu
subuh. dan bagi-Nva lagi segala puii di langit dan di
bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di
waktu kamu berada di waktu dzuhur`. (QS. Ar Rum: 17-
18).
= _!. `.. _..`s: `.>.`. .>l _| _.I
_.`.>.`. s _.:!.s _.l>... .. > _,>: =
'Dan Tuhanmu berfirman. "Berdoalah kepada-Ku.
niscava akan Aku perkenankan bagimu. Sesungguhnva
orang-orang vang menvombongkan diri dari
menvembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam
keadaan hina dina". (QS. GhaIir: 60).
= :|. il!. _:!.s _.s _. .., ..> :.s: ~.I :|
_!s: =
'Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanva kepadamu
tentang Aku. maka (iawablah) bahwasanva Aku adalah
dekat. Aku mengabulkan permohonan orang vang
Dou Dur Dzikii Jiiur
15
berdoa apabila ia memohon kepada-Ku`. (QS. Al
Baqarah: 186).
= .`s: .>`. l.. ,>. ..| N .> _..-.l ''
N. .... _ N .-. !>.l.| :.`s:. !.> !-. L.
_| .- < '.., . _...`>.l =
'Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri
dan suara vang lembut. Sesungguhnva Allah tidak
menvukai orang-orang vang melampaui batas. Dan
ianganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi.
sesudah (Allah) memperbaikinva. dan berdoalah
kepada-Nva dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan
harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnva rahmat Allah
amat dekat kepada orang-orang vang berbuat baik`.
(QS. Al A`raaI: 55-56).
= . ..> ,L..l :| :l. : .:>.. ...l =
'Atau siapakah vang memperkenankan (doa) orang
vang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanva. Dan
vang menghilangkan kesusahan`. (QS. An Naml: 62).
Dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Uqbah bin
Amir ia berkata:
Dou Dur Dzikii Jiiur
16
)) . `_.`. -.- ..: . ``-. `.`.. `_ .-`. `.=.
`...... `:... `...: _ _.-L. _ .`.. = = `. `. `...
..:.. .- L. v .`: .`.. . `..`. .. .:. ..-`. . _ .. _. .
... `... `..... ..... ` `.:`..... .-..`..: _ `.=`...- ``...`..
. ...= . = _. `.. `.: `..`.- `.: `...... `.. `: `.`.-
.. . ...`. `. `: `.`.- `.` : ((
'Suatu ketika Rasulullah keluar (dari rumah
beliau) sedang kami berada di Shuffah (suatu tempat
para shahabat berkumpul di samping masiid) kemudian
beliau bertanva. 'Siapa di antara kalian vang suka pergi
ke Bathhan atau Al Atiq kemudian pulang dengan
membawa dua ekor unta vang bagus-bagus tanpa
berbuat dosa atau memutuskan tali persaudaraan? kami
meniawab. 'Kami semua ingin akan hal tersebut`
Rasulullah bersabda. 'Mengapa engkau tidak pergi ke
masiid maka di sana engkau bisa belaiar atau membaca
dua avat dari kitab Allah maka hal tersebut akan lebih
baik dari dua unta dan bila belaiar atau membaca tiga
avat atau empat avat maka akan lebih baik dari tiga atau
empat unta dan selaniutnva setiap hitungan sama dengan
hitungan unta`. (HR Muslim).
Diriwayatkan oleh Bukhari dari Utsman bin AIIan
dari Nabi . beliau bersabda:
)) `.:. _`..: .:.: `. `.=`.`.- ((
Dou Dur Dzikii Jiiur
17
'Sebaik-baik kamu adalah orang vang belaiar Al-
Quran dan mengaiarkannva". (HR. Bukhari).
Dalam shahih Muslim dari Abi Umamah Al Bahili
ia berkata. telah bersabda Rasulullah :
)) _`..: .. ..-`....`.. ....: .`.. `:.. `... ((
'Bacalah Al-Quran. karena sesungguhnva Al-
Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk memberi
svafaat bagi orang vang membacanva`. (HR. Muslim).
Dalam hadits riwayat Muslim yang lain dari An
Nawas bin Sam`an menyatakan bahwa Rasulullah
bersabda:
)) .. _`..:.`.. `.`...= `...: .:`. .....: .`... _`..:... :`.`.
. `_.`. ..`.: ... _.`.. _ :...: :`.`. ``.`..: `.
...:: `....`.. `.`.`...... ..... _.....`. _..... . ` _......... .....`...=
...`.L `... _....`.- ....` ...= ` `... ....`..`.. _.`.... _.....:L
....-.. `. _.-.-`: ... ((
'Akan datang Al-Quran bersama ahlinva vang
mengamalkannva. Yang paling depan adalah surat Al-
Baqarah dan surat Ali-Imran. Rasulullah memberikan
tiga permisalan vang tidak akan aku lupakan selamanva.
'Seakan-akan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran
seperti dua awan atau dua kegelapan vang pekat
sedangkan di antara keduanva terdapat berkas cahava
vang terbit. Atau seakan-akan seperti dua kelompok
Dou Dur Dzikii Jiiur
18
kumpulan burung-burung vang membela pemiliknva
masing-masing`. (HR Muslim).
Dari Abdullah bin Mas`ud . ia berkata; Aku
mendengar Rasulullah bersabda:
)) ..-: ..- . `:. . ...= `. ..`.- .. `.
`_`.. .: ..:..`. .`.. = .l = `..: `.`.- `.: `=: `.`.-
`.`.- `.`.. `.`.- ((
'Siapa vang membaca satu huruf dari kitab Allah.
maka baginva satu kebaiikan. sedangkan satu kebaiikan
dilipat-gandakan meniadi sepuluh kali lipat. Aku tidak
mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf. tetapi alif
satu huruf. lam satu huruf dan mim satu huruf". (HR.
Tirmidzi dengan sanad hasan).
Banyak sekali hadits-hadits Rasulullah yang telah
menetapkan keutamaan dzikir. tahmid. tahlil. tasbih. do`a
dan istighIar pada setiap waktu. terutama pada
penghuiung malam dan siang. sesudah shalat-shalat
Iardhu yang lima. Kami sebutkan di antaranya:
)) _``.`..`.: .. `.:.. . . _..`. ... _... :_``.`...`.: .. .
.=.: .`..= . _``.=.: ((
'Telah mendahului kalian orang-orang vang
istimewa. para shahabat bertanva. 'Siapakah orang-
orang istimewa itu wahai Rasulullah?`. Rasulullah
meniawab. 'Orang-orang vang istimewa adalah laki-laki
Dou Dur Dzikii Jiiur
19
dan perempuan vang selalu berdzikir kepada Allah `
(HR. Muslim dari Abu Hurairah).
Beliau iuga bersabda:
)) `...` . _ ...=: ...- . .....:t, t t..... v, ..::
,.e t, t vi :i . .. .`... .`.. v ((
'Bersabda Rasulullah : "Perkataan vang paling di
sukai oleh Allah ada empat. vaitu, Subhanallah.
walhamdu lillah walaa ilaaha illallah wallahu akbar
(Maha Suci Allah. segala puii hanva milik Allah. tiada
sesembahan vang haq kecuali Allah. dan Allah Maha
Besar). Tiada masalah darimana ucapan tersebut engkau
mulai". (HR. Muslim).
Demikian pula dalam riwayat Muslim dari Sa'ad bin
Waqqas berkata:
)) ..`. ..- . _.`. : _... . `:`.. ..= `.`.:.
_.. . `. : ., v .s.., t vi :i v . t,...e ,..e t
v, .... v, ..:t...:t `., t t....., t,....e ..:: .....:t,
vi ..s ...s.:t ,..,.:t t.. _.... . .v`... _ . _..`. ...
_.... : `..: ..... `..`..: . ... :...at, .....,t, ..: ,....t ....::t
.s,,t, ((
'Pernah datang kepada Rasulullah seorang baduwi
seraya berkata: 'Aiarkanlah kepadaku suatu ucapan yang
Dou Dur Dzikii Jiiur
20
selalu aku ucapkan. Rasulullah meniawab:
'ucapkanlah:
.: ., v .s.., t vi :i v . ....:t, t,...e ,..e t
v, ..... v, ..:t....:t `., t t......, t,.....e ...:: vi .....s
..s.:t ,.,.:t t.
"Tiada Tuhan vang berhak disembah melainkan
Allah semata. tiada sekutu bagi-Nva. Allah Maha Besar.
segala puii hanva milik Allah dengan sebanvak-banvak
puiian. Maha suci Allah Penguasa semesta alam. tiada
dava dan kekuatan kecuali dari Allah vang Maha Mulia
dan Maha Biiaksana`.
Orang tadi berkata: 'Wahai Rasulullah. itu semuanya
dituiukan kepada Tuhanku. mana yang dituiukan untuk
diriku sendiri? Rasulullah meniawab: Katakanlah; Ya
Allah ampunilah aku. berilah aku rahmat dan berilah aku
petuniuk serta berilah aku rizki`. (HR. Muslim).
Rasulullah iuga bersabda:
)) `.-:....: `.......: . vi ..:i v, ..:: .....:t, t t.....
t. vi ..s v, .. v, ,.e t, t ((
'Al Baqivvaatush shaalihaat adalah.
'Subhaanallah, wal hamdulillah, wa laa ilaaha illallah,
wa Allahu Akbar, wa laa haula walaa quwwata illa
billah (Maha Suci Allah. segala puii hanva milik Allah.
tiada sesembahan vang haq kecuali Allah. dan Allah
Dou Dur Dzikii Jiiur
21
Maha Besar. tiada dava dan kekuatan kecuali dari
Allah)`. (HR. An Nasa`i dan hadits shahih menurut Ibnu
Hibban dari Abi Sa`id Al Khudri).
Rasulullah bersabda:
)) ...=. `... . ..... `... `..: ...-`. .... .. `..`. .... ...
. ((
'Tidak ada amalan anak cucu Adam vang lebih
menvelamatkan dari siksaan Allah kecuali dzikir kepada
Allah`. (HR Ibnu Abi Syaibah dan Ath Thabrani dengan
sanad hasan dari Mu`adz bin Jabal ).
Mu`adz bin Jabal berkata:
)) . `_`.`. _.. . `.=:..`. .`.-. `.=`..`- v
..`. `. `.=:.-. `. ..`..` `.==`.:. .`.. ...=`
`..:: `_ `. `.=: `.`.- ..: ...: `.`..`... `.=`..
`.:.. `.=...`. `.`..`.. `.`....`. . . _`.`. .. :. _.. .
. `.=. ((
'Bersabda Rasulullah : 'Maukah aku tuniukkan
kepadamu sebaik-baik amal dan vang paling mulia di sisi
Tuhanmu serta vang paling dapat meninggikan
deraiatmu. lebih baik dari emas dan perak vang engkau
infakkan. dan lebih baik dari engkau berhadapan dengan
musuh-musuhmu sampai engkau menebas batang leher
mereka dan merekapun menebas batang lehermu? Para
Dou Dur Dzikii Jiiur
22
sahabat meniawab: 'Tentu wahai Rasulullah. Rasulullah
bersabda: 'Berdzikir kepada Allah`. (HR. Ahmad.
Tirmidzi dan Ibnu Maiah dengan sanad yang shahih).
Rasulullah bersabda:
)) . _``.=`...... `.`...... `.....`... v ....=.: `.`.`......- v
...=. .`.=....: `..`....:. `...:.. ....`-.: `.`.`...... . `.`..
`.`.. `.`.. ((
'Tidaklah duduk suatu kaum untuk dzikir kepada
Allah kecuali para malaikat mengelilingi mereka.
diliputi oleh rahmat. dan hadir kepada mereka
ketenangan dan Allah menvebutnvebutnva kepada
siapa saia vang ada di sisi-Nva`. (HR. Muslim dari Abu
Hurairah dan Abu Sa`id).
Beliau iuga bersabda:
)) _.. `. t t.:i .:i t.: .:, .:.:t .: .: .,. t.: s...,
.`,..s . _e :. .a, ...:t ..`. `..= _..= .`.
`....`. .: `. .. ((
"Barang siapa yang mengucapkan:
:t .: .: ., t: s.., t t:i :i t: ..a, ....:t .:, .:.
`,..s . _e :.
Dou Dur Dzikii Jiiur
23
"Tidak ada Ilah vang berhak disembah kecuali Allah
semata. tidak ada sekutu bagi-Nva. bagi-Nva saia segala
keraiaan dan bagi-Nva segala puiian dan Dia berkuasa
atas segala sesuatu. [sepuluh kali]. Adalah seperti
memerdekakan budak dari putera Nabi Ismail ".
(HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Ayyub).
Dalam hadits riwayat Bukhari dan muslim dari Abu
Hurairah . bahwasanya Rasulullah bersabda:
)) _.. `. .,. t.: s..., t t.:i .:i t.: .:, .:.:t .: .:
.`,...s . _e :. .a, ...:t `.: `..= :.. .. .`.. `.
... `.`.. `..-`. ...- ... `.: `...= .... ..`. `_`..
. .`.. _.L`. `. ``.- `: `..= `.. ..`.`. ..- : `..:
.... `.- .. .:. `.. ...= ... `- v . ..- ...
_.. `. s...., t t... `....L- `L`- :.. .. .`.. `.
= `.: .`-.: .. `.. `.. ((
'Siapa yang mengucapkan:
..a, ....:t .:, .:.:t .: .: ., t: s.., t t:i :i t:
`,..s . _e :.
'Tiada Ilah vang berhak di sembah melainkan Allah
semata. tiada sekutu bagi-Nva. milik-Nva seluruh
kekuasaan dan segala puiian. dan Dia berkuasa atas
segala sesuatu". dalam satu hari seratus kali. maka
Dou Dur Dzikii Jiiur
24
baginva sama seperti orang vang memerdekakan sepuluh
hamba sahava dan akan ditulis baginva seratus kebaikan
dan dihapus darinva seratus dosa. Baginva peniagaan
dari gangguan svetan pada hari tersebut sampai datang
malam. Tidak ada orang vang datang membawa suatu
amal vang lebih baik darinva. kecuali orang vang
mengamalkannva lebih banvak dari pada itu".
Siapa yang mengucapkan:
s...., t t...
"Maha Suci Allah dengan segala puiian-Nva". dalam
satu hari seratus kali maka akan dihapus dosa-dosanva
walaupun dosa itu seperti buih di lautan. (HR. Bukhari
dan Muslim).
Terdapat iuga dalam shahihain dari Rasulullah .
beliau bersabda:
)) _......`-.: _ _.......`..- _......:: ....:. _.......`..- _.......:=
_......`..: ...... _......:`..: . ..... . . t t , . . ...... . s ...... . . t t
.:t n . . ((
'Ada dua kalimat yang ringan diucapkan dengan
lisan. disukai oleh Ar Rahman (Allah) dan berat pada
timbangan yaitu:
. . . t t , . . . . s . . . t t .:t n . .
Dou Dur Dzikii Jiiur
25
'Maha Suci Allah dan dengan segala puiian-Nva.
Maha Suci Allah lagi Maha Agung`. (HR. Bukhari dan
Muslim).
Imam Tirmidzi dan lainnya meriwayatkan dengan
sanad hasan dari Abu Sa`id dan Abu Hurairah
Radhiallahu anhuma. bahwa Rasulullah bersabda:
)) `.. . `.=`.. `.: .... `.`.. ... .. .:. `.:.`. `.:
`..: :..: `..`..:. _.= v . `_... `.`..... ... `_... .. ....
`.`.: ((
"Tidak duduk satu kaum di suatu tempat mereka tidak
berdzikir kepada Allah dan bershalawat atas Nabi
Muhammad kecuali mereka akan mendapat
kehancuran. Bila Allah menghendaki maka akan
menviksanva dan bila Dia menghendaki maka akan
mengampuninva`. (HR. Tirmidzi).
Aisyah Radhiallahu anha berkata:
)) = . ..: _ `.=`.. ...`- `= :. . ((
'Adalah Rasulullah senantiasa berdzikir kepada
Allah pada setiap saat. (HR. Muslim).
Demikian diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam
kitab shahihnya.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya
Rasulullah bersabda:
Dou Dur Dzikii Jiiur
26
)) . .....= _`...:`.. . `...`.`. `... ..`.. `... `.`.... ....`- ....
`.`....... .`.=.....: `..`.....:. `....:.. v `.`......`.. `.`.....`.... `.
`..`.. `.`... . `.`...=. =.: `.`.`..- .`-.: `..
.`.`. `.: `:.. . .L`. ``... . ` ((
'Tidaklah berkumpul suatu kaum dalam satu rumah
dari rumah-rumah Allah. untuk membaca kitab Allah dan
saling mengkaiinva di antara mereka. melainkan akan
turun atas mereka ketenangan dan mereka diliputi oleh
rahmat. para malaikat mengelilingi mereka dan Allah
menvebut-nvebut kepada siapa vang ada di sisi-Nva. dan
siapa vang berlambat amalnva. maka tidak bisa
dipercepat oleh nasabnva`. (HR. Muslim dalam kitab
shahihnya).
Dalam shahihain dengan laIadz Muslim dari Abu
Bakar bahwasanya dia berkata:
)) . _.`. .. `..`.. `.. `:.. `. . `.`.`. ...`. `.`.:.
. `_.`. _.. . `. ::t . . i `: L : . : : . .. L : .. e t . .. , , t v
. . .. , ..:t : .. i v ..: : . .t . , ..: . . .. , . ... . .. . r , ,t . . ...
i : : : .:t . ,. ,:t . . . ((
'Wahai Rasulullah. aiarkanlah kepadaku do`a agar
aku berdo`a dengannya dalam shalatku dan di rumahku!
Rasulullah meniawab: 'Katakanlah:
Dou Dur Dzikii Jiiur
27
::t ... . i ..`: L : ... : : . ... L : ... e t . ... , , t v . . ... , ...:t : .. i v
: : .t . , : . . .. , . .. . .. . r , ,t . . .. i .: .: : .:t .. ,.
,:t . . .
'Sesungguhnva aku telah banvak mendzalimi diriku
sendiri. tidak ada vang dapat mengampuni dosa-dosa itu
kecuali Engkau. oleh karena itu ampunilah aku dengan
ampunan dari sisi-Mu dan limpahkan kepadaku rahmat-
Mu. sesungguhnva Engkau Maha Pengampun dan Maha
Pengasih`.
Dari Nu`man bin Basyir dari Nabi Muhammad
bersabda:
)) :....: .`. `....: ((
'Doa itu adalah ibadah. (HR. empat Ashhabus
sunan dengan sanad yang shahih).
Dari Ibnu Umar ia berkata: 'Rasulullah sering
berdo`a:
)) ....::t i ..`: ... . . ... ... , , t : . . ..: , s ... . . t . ..:
, . .t . : . . : , . . . - . : L ((
'Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari hilangnva
nikmat-Mu. dari berubahnva afiat-Mu. dari bencana
vang datang tiba-tiba dan dari semua kemurkaan-Mu".
(HR. Muslim dalam kitab shahihnya).
Dou Dur Dzikii Jiiur
28
Diriwayatkan dari Ibnu Umar . bahwa Rasulullah
selalu berdo`a:
)) i ..::t : . . . . .. . : .. ..:t . , . : .. ..:t . `, , . . st
vt . . .t ((
'Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari tekanan
hutang. tekanan musuh. dan kegirangan musuh-musuh
atas bencana vang menimpaku`. (HR. Nasa'i dan hadits
shahih dari Al Hakim).
Dari Buraidah ia berkata: ' bahwa Nabi berdo`a:
)) ..::t i `: . i : . i `: . . . .: .: : t v i .: i v .: :
vt . . .:t . . `.:t . _ . : . , : . . . : . , : . . s : e . . t .. .`.
. `_...`. _..... . _.... `....: ... ..`. . `_...: ...`... .
L`. ..- . .`. . ((
'Ya Allah sesungguhnva aku memohon kepada-Mu
bahwa aku bersaksi sesungguhnva Engkaulah Allah.
tiada Ilah vang berhak disembah melainkan Engkau vang
Maha Esa. Dzat vang bergantung kepada-Nva semua
makhluq. vang tidak beranak dan tidak pula
diperanakkan. tidak ada satupun sekutu bagi-Mu. Maka
Rasulullah bersabda: 'Dia telah meminta kepada Allah
dengan menvebut nama-Nva. vang bila ia diminta selalu
memberi dan bila dimohon selalu mengabulkan`.
(Diriwayatkan oleh empat penyusun kitab sunan dan
hadits ini dari shahih Ibnu Hibban).
Dou Dur Dzikii Jiiur
29
Dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah
bersabda:
)) .t ..::t . , : : L . : : , . . : , i . , t . , , _ . t : :
. : . . . `. .t ..::t . .. , .: .. `. , _ a , .: , : L .: , . .. . _
, e _ . : . . . .t ...::t ._ .. , .: .. .s t . . : , .. t .: , . , .. t
... , , . , ... t . : ... : , ... t ..: : . ..: . ... . ..`. . ..: : it ... `. , ..: :
it . `: , , : : . : e `_ . s . . , ((
'Ya Allah. ampunilah aku dari kesalahanku.
kebodohanku. dan berlebih-lebihan dalam urusanku vang
Engkau lebih tahu dariku. Ya Allah Ampunilah
kesungguhanku. senda gurauku. kekeliruanku.
kesengaiaanku. vang semuanva itu ada padaku. Ya Allah
ampunilah aku dari apa vang aku dahulukan. vang aku
akhirkan. vang aku rahasiakan. dan vang aku beberkan
vang Engkau lebih tahu dariku. Engkaulah Dzat Yang
Mendahulukan. dan Engkaulah Dazat Yang
mengakhirkan. dan Engkau Maha Kuasa atas segala
sesuatu`. (Hadits MuttaIaq alaih).
Dari Anas ia berkata: ' Bahwa Rasulullah selalu
berdo`a dengan do`a di bawah ini:
)) :t ....::t . . ... . ... . t : . : ... , . : . ... . ... . t . . . ... , ,t , s ...
. : . . t . . . . ((
'Ya Allah berilah manfaat bagiku dengan apa vang
Engkau aiarkan kepadaku. aiarkanlah kepadaku apa
Dou Dur Dzikii Jiiur
30
vang bermanfaat bagiku dan berilah aku ilmu vang
bermanfaat bagiku`. (HR. Nasa'i dan Hakim).
Dari Abu Hurairah ia berkata: 'Aku pernah
mendengar Rasulullah bersabda:
)) `... ....= .`....: ... ..`.: `.`...`: . `..`....`..`..`. .
:.. `..`.. ((
'Demi Allah. aku beristighfar (mohon ampunan)
kepada Allah dan bertaubat kepada-Nva setiap hari lebih
dari tuiuh puluh kali. (HR. Bukhari).
Dari Ibnu Umar ia berkata: 'Kami menghitung
dalam satu mailis. Rasulullah membaca do'a sampai
seratus kali. yaitu:
)) .t `., . , : , s . . : i : : : ::t . .t .:t . . , ((
'Tuhanku. ampunilah aku dan terimalah taubatku.
sesungguhnva Engkau Maha Penerima taubat dan Maha
Pengampun`. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi. dan ia
berkata: Hadits hasan shahih).
Dari Syaddad bin Aus dari Nabi Muhammad
beliau bersabda: 'Sayyidul (penghulu) IstighIar adalah:
)) ..::t : : , `. v i : i v : : : : . : .. , .: . t .. . r , .: . t .:
. . . r , , . . r . .t t : L . : . . . . . `, . .. t . . : .. . .
Dou Dur Dzikii Jiiur
31
..: . . . . ..: . ..: , ... . . ... . : . . .. .t . , ..: t ..: v . . ... ,
.:t : .. i v :: ((
'Ya Allah Engkaulah Tuhanku. tidak ada Ilah vang
berhak disembah melainkan Engkau. Engkaulah vang
telah menciptakan aku. dan aku adalah hamba-Mu. aku
ada dalam perianiian-Mu dan ianii-Mu. dengan segenap
kemampuanku. aku berlindung diri kepada-Mu dari
keielekan vang kuperbuat. aku mengakui kepada-Mu
Akan nikmat-Mu vang Kau berikan kepadaku. dan aku
mengakui akan dosaku. maka ampunilah aku sebab
sesungguhnva tidak ada vang dapat mengampuni dosa-
dosa kecuali Engkau`. (HR. Bukhari dalam kitab
shahihnya).
Banyak sekali ayat-ayat dan hadits-hadits yang sudah
dikenal yang menielaskan tentang keutamaan dzikir. do`a
dan istighIar.
Maka himpunan do`a dan dzikir yang Allah telah
mudahkan yang terdapat dalam riwayat shahih dari Nabi
. yang disyari`atkan baik sesudah shalat lima waktu.
pada waktu pagi maupun petang hari. waktu hendak tidur
atau bangun tidur. disaat masuk atau keluar rumah. saat
masuk atau keluar masiid ketika bepergian maupun
kembali. saya beri iudul:
Dou Dur Dzikii Jiiur
32
) ...=: . . ... .... :`.`- _.... ..`-. .`-`:
.=`.. ..`.. . -`.-.: ..: (
'Kumpulan doa dan dzikir pilihan vang bermanfaat.
bersumber dari Al-Quran dan Sunnah vang shahih`
Sebagai ringkasan dari riwayat yang shahih dari Nabi
tanpa tambahan yang lain. Dengan harapan semoga
dapat meniadi bekal dan penolong bagi seorang muslim
dengan kehendak Allah dalam berbagai kesempatan
yang telah disebutkan. Disertai dengan hadits-hadits
tentang keutamaan dzikir dan do`a.
Aku nasihatkan kepada setiap muslim dan muslimah
agar mempergunakan do`a dan dzikir ini di setiap waktu
sebagai pengamalan ayat-ayat dan hadits-hadits di atas.
Kepada Allah iuga aku memohon agar dapatlah
kiranya hal ini memberikan manIaat bagiku dan bagi
segenap kaum muslimin. Allah-lah yang Maha Benar dan
Maha Mulia. semoga shalawat serta salam selalu
terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad beserta
keluarganya dan para sahabatnya.
Dou Dur Dzikii Jiiur
33
DO`A DAN DZIKIR
SETELAH SHALAT FARDHU
Telah meniadi kebiasaan Rasulullah setelah
mengucapkan salam pada setiap shalat Iardhu beliau
beristighIar tiga kali. kemudian mengucapkan:
)) ....::t ..: : ...:t , . ... ...:t s . ,t ..e : ... . t ...t t
, vt ...e , v t i ...: i v t , .... . s v ... , . ...: ...: it ...: , ...:
.t . . , a . . : e `_ . . .s . . `, ...::t . v .. :t - : .. t . L .. :
, v . . L : . . t . . : , v . . . - . ..t t . .. ..t `. . v .. .
, v s . . i v . t . v i : i v t , v : . . . i v i .. st .: `.:t . .. , .:
.:t .. _ , .: .:t .. .t .t ... v i .: i v t . : : .. . .: `...:t .
, : . e , s s:t t , , ((
'Ya Allah. Engkaulah Yang Maha Pemberi
Seiahtera. dan dari-Mu keseiahteraan. Engkau Pemberi
barakah. wahai pemilik Keagungan dan Kemuliaan.
Tidak ada Ilah vang berhak disembah kecuali Allah. vang
Esa tiada sekutu bagi-Nva. Milik-Nva kekuasaan dan
segala puiian. dan Ia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Ya Allah tiada seorangpun vang mampu menghalangi
terhadap pemberian-Mu dan tidak ada pula vang dapat
memberi sesuatu vang Engkau halangi. dan tidak ada
Dou Dur Dzikii Jiiur
34
manfaat kekavaan seseorang dari siksa-Mu. tidak ada
upava dan kekuatan kecuali dari Allah. tidak ada Ilah
vang berhak disembah selain Allah. dan tidaklah kami
beribadah kecuali kepada-Nva. hanva milik-Nva
kenikmatan. keutamaan dan saniungan vang baik. Tidak
ada Ilah vang berhak disembah melainkan Allah dengan
rasa ikhlas kami beribadah kepada-Nva walaupun
orang-orang kafir benci`.
Kemudian membaca tasbih. tahmid dan takbir
masing-masing 33 kali:
Maha suci Allah:t t...
Segala puii bagi Allah: ...:t
Allah Maha Besar: ,.e t
Kemudian digenapkan yang keseratusnya dengan
ucapan:
)) .....:t ..:, ..:.:t ..: ..: .,.. t..: s...., t t..:i ..:i t..:
`,..s . _e :. .a, ((
'Tidak ada Ilah vang berhak disembah melainkan
Allah vang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nva. Milik-Nva
segala kekuasaan dan segala puiian dan Dia atas segala
sesuatu Maha Kuasa`
Dilaniutkan dengan membaca ayat kursi:
Dou Dur Dzikii Jiiur
35
<= N .l| N| .> _>l `..1l N .:.>!. .. N. ..
.l !. _ .....l !.. _ N . : _.I :
.:..s N| ..:. `.l-. !. _.. `.... !.. .l> N.
_.L,>`. .`_:. . ..ls N| !.. .!: .. ..,
.....l N. N. .::.:. !.L> .>. _l-l
`=.,L-l
'Allah tidak ada Ilah vang berhak disembah
melainkan Dia Yang hidup kekal lagi terus-menerus
mengurus (makhluk-Nva) tidak mengantuk dan tidak
tidur. Milik-Nva apa vang ada di langit dan di bumi.
Siapakah vang dapat memberi svafaat di sisi Allah
tanpa idzin-Nva? Allah mengetahui apa-apa vang di
hadapan mereka dan di belakang mereka dan mereka
tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa
vang di kehendaki-Nva. Kursi Allah meliputi langit dan
bumi. Allah tidak merasa berat memelihara keduanva.
dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung`. (QS. Al
Baqarah: 255).
Kemudian membaca surat Al-ikhlas:
Dou Dur Dzikii Jiiur
36
,_
= _ .> < .> < ...l ' .l .\. .l. .l.`.
.l. >. .`I . .> =
'Dengan menvebut nama Allah Yang Maha Pemurah
lagi Maha Penvavang".
'Katakanlah. 'Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah
adalah Ilah Yang bergantung kepada-Nva segala
sesuatu. Dan tiada beranak dan tiada pula diperanakkan.
Dan tidak ada seorang pun vang setara dengan Dia".
Kemudian membaca surat Al Falaq:
,_
= _ :.`s .,. _ll . . !. _l> ' .. . _.l.
:| .. .. ,: .:..l _ .1`-l ' .. ,: ..l>
:| ..> =
'Dengan menvebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penvavang".
Dou Dur Dzikii Jiiur
37
'Katakanlah. 'Aku berlindung kepada Tuhan vang
menguasai subuh. dari keiahatan makhluk-Nva dan dari
keiahatan malam apabila telah datang gelap gulita. dan
dari keiahatan wanita-wanita tukang sihir vang
menghembus buhul-buhul. Dan hari keiahatan orang
vang dengki apabila dia dengki".
Lalu membaca surat An-Nas:
,_
= _ :.`s .,. !.l il. !.l ' .l| !.l
. ,: .`. .l !.>' ' _.I '.`..`. _ ...
!.l ' . .>l !.l. =
"Dengan menvebut nama Allah Yang Maha Pemurah
lagi Maha Penvavang".
"Katakanlah. 'Aku berlindung kepada Tuhan
manusia. Raianva manusia. Sesembahan manusia. dari
keiahatan (bisikan) setan vang biasa bersembunvi. Yang
membisikkan (keiahatan) ke dalam dada manusia dari iin
dan manusia`.
Dan disunnahkan mengulang sampai tiga kali untuk
tiga surat yang terakhir. khusus setelah shalat subuh dan
shalat maghrib. Hal ini berdasarkan hadits shahih dari
Nabi .
Dou Dur Dzikii Jiiur
38
Di samping itu. sesuai dengan sunnah Nabi pada
setiap selesai shalat maghrib dan subuh. iuga
disunnahkan membaca dzikir di bawah ini 10 kali:
)) .....:t ..:, ..:.:t ..: ..: .,.. t..: s...., t t..:i ..:i t..:
. . . , . . . : , a . . : e `_ . s . . `, ((
'Tidak ada Ilah vang berhak disembah melainkan
Allah. Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nva. hanva
milik- Nva kekuasaan dan segala puiian. Ia vang
menghidupkan dan vang mematikan dan Dia berkuasa
atas segala sesuatu`. (HR. Muslim).
Apabila ia seorang imam. sesudah mengucapkan
istighIar tiga kali. dan mengucapkan: 'Allahumma antas
salaam wa minkas salaam tabaarakta va dzal jalali wal
ikram" disunnahkan mengubah posisi duduk menghadap
kepada iama'ah. Setelah itu barulah ia melaniutkan dzikir
sesuai dengan yang diielaskan di atas. Ini sebagaimana
yang diielaskan dalam hadits-hadits yang cukup banyak
dari Aisyah radhiallahu anha dalam riwayat Muslim.
Semua do`a dan dzikir tersebut hukumnya sunnah bukan
waiib.
Dou Dur Dzikii Jiiur
39
DZIKIR DI WAKTU PAGI DAN PETANG
Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi
Muhammad . beliau bersabda:
)) `...`.`. `...- `...`.`. `...- _.... `... . t..... .s......, t
`..- v . ..- ... .... ....: .`.. `.- .. `.: :.. ..
`.:. . ` _.. .. `.. _.. ((
'Barang siapa mengucapkan di waktu pagi dan
petang. "Subhanallah wa bihamdih", seratus kali tidak
ada seorangpun di hari kiamat vang datang membawa
suatu kebaikan vang lebih baik darinva. kecuali orang
vang mengucapkan hal vang sama atau lebih dari itu".
(HR. Muslim).
Ibnu Mas`ud berkata: bahwa Nabi tatkala datang
waktu petang selalu mengucapkan:
)) . .... . . , t . .... :t . ...: : ...: , :t . .... . : ...: . v i ...: i v t
, ... . s v .. , . ..: . ..: :t . ..: , ..: .t ... . , ..a . . ..: ..e `_
.. . ..s . . `, . , `. ... i : : .... , ... .. t ...a . s ..:.::t , : ... , .... t
. . . a .t , . . . . . `, .. . t .a . s ::t . .: , . `, .. . t .. . a t .
, `. . . . . . s:t . _ , . . . s:t . , . , `. . . . . .t... ..
Dou Dur Dzikii Jiiur
40
.... .....:t ,t .t......, .:t ..... , (( ....... ....:. _...... ...... .
)) :: :.:t _.., t.... ((
'Kami Telah sampai pada waktu petang dan
keraiaan semesta milik Allah dan segala puiian hanva
milik- Nva. tidak ada Ilah vang berhak disembah
melainkan Allah semata. tidak ada sekutu bagi-Nva.
hanva milik-Nva kekuasaan dan Milik-Nva segala puiian.
dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Rabb. aku
mohon kepada-Mu kebaikan vang ada pada malam ini.
dan kebaikan sesudahnva. dan aku mohon perlindungan
dari segala keburukan vang ada pada malam ini dan
sesudahnva. Ya Rabb. aku mohon perlindungan kepada-
Mu dari sifat malas dan kesombongan. va Rabb. aku
mohon perlindungan dari siksaan api neraka dan siksaan
dalam kubur`.
Dan di waktu pagi Rasulullah mengucapkan pula:
"Kami telah sampai pada waktu pagi. dan keraiaan
semesta milik Allah .dan seterusnya. (HR. Muslim).
Dari Syaddad bin Aus dari Nabi Muhammad
beliau bersabda: 'Sayyidul (penghulu) IstighIar adalah:
)) ..::t : : , `. v i : i v : : : : . : .. , .: . t .. . r , .: . t .:
. . . r , , . . r . .t t : L . : . . . . . `, . .. t . . : .. . .
..: . . . . ..: . ..: , ... . . ... . : . . .. .t . , ..: t ..: v . . ... ,
.:t : .. i v :: ((
Dou Dur Dzikii Jiiur
41
'Ya Allah Engkaulah Tuhanku. tidak ada Ilah vang
berhak disembah melainkan Engkau. Engkaulah vang
telah menciptakan aku. dan aku adalah hamba-Mu. aku
ada dalam perianiian-Mu dan ianii-Mu. dengan segenap
kemampuanku. aku berlindung diri kepada-Mu dari
keielekan vang kuperbuat. aku mengakui kepada-Mu
Akan nikmat-Mu vang Kau berikan kepadaku. dan aku
mengakui akan dosaku. maka ampunilah aku sebab
sesungguhnva tidak ada vang dapat mengampuni dosa-
dosa kecuali Engkau`.
Rasulullah bersabda: 'Siapa saia vang
mengucapkannva di waktu siangnva dengan penuh
kevakinan kemudian dia mati sebelum datangnva sore
maka dia termasuk ahli surga. dan siapa vang
mengucapkannva di waktu malam dengan penuh
kevakinan kemudian dia mati sebelum datangnva pagi
maka ia termasuk ahli surga`. (HR. Bukhari).
Abdullah bin Habib berkata:
:.`.. .:L .L. :`.: `. ..`-.- ..: `.:L. ...: :.`.:
_... `..=`... . )) _.. .`: .`. `. `.:. `. . `. `.:. `.
_.. .`: .`. . `:.. `. . _... :`_`... ... . _..`. ... . `..
`.- `.:.`..`.: `.- . .`. .. : `.`.`: `.- `.`.`:
.` `= `. `..=: ((
'Aku keluar pada suatu malam yang lagi turun huian
dan gelap gulita untuk menemui Nabi agar mengimami
Dou Dur Dzikii Jiiur
42
kami dalam shalat. Maka kami meniumpai beliau. dan
beliau bersabda: 'Katakanlah; namun aku tidak
mengatakan sesuatu. Kemudian beliau bersabda pula:
'Katakanlah. dan akupun tidak mengatakan sesuatu.
Rasulullah berkata pula: 'Katakanlah. kemudian aku
berkata: "Apa yang mesti aku katakan wahai
Rasulullah?". Rasulullah bersabda: Katakanlah: 'Qul
Huwallahu Ahad dan dua surat perlindungan (Al Falaq
dan An Naas) ketika datang waktu sore dan waktu pagi
masing-masing tiga kali. maka cukup bagimu dari segala
sesuatu". (HR. Abu Dawud. Tirmidzi dan Nasa'i dengan
sanad hasan).
Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi
Muhammad bahwasanya beliau mengaiar sahabat-
sahabatnya dengan berkata: "Apabila datang waktu subuh
(pagi) atas seseorang maka hendaknya ia mengucapkan":
)) . ..::t . . . . , t . . . . . , t .. : . .. , t .. : .. . .
, i : . .:t . . , ((
'Ya Allah. Dengan-Mu kami meniumpai pagi dan
dengan Engkau kami mendapatkan sore. dengan Engkau
kami hidup dan dengan Engkau kami mati. dan kepada-
Mu kami digiring`.
Apabila datang waktu sore maka katakanlah:
)) .::t . . . . . . , t . . . . . , t .. : . .. , t .. : .. . .
, i : . ,...:t ((
Dou Dur Dzikii Jiiur
43
'Ya. Allah dengan Engkau kami berada di waktu
sore dan dengan Engkau kami berada di waktu pagi.
dengan Engkau kami hidup dan dengan Engkau kami
mati dan kepada-Mu tempat kembali`. (HR. Abu Dawud.
Tirmidzi. Nasa'i. Ibnu Maiah. hadits ini shahih).
Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Abu Bakar
As-Shiddiq memohon kepada Rasulullah seraya
berkata: 'Wahai Rasulullah. perintahkan kepadaku untuk
mengucapkan kalimat-kalimat yang akan aku ucapkan
setiap pagi dan petang hari". Rasulullah bersabda:
"Katakanlah":
)) .. ....::t Lt , .t,t....:t ,vt, :t... . ..t....:t, .....:t , .
e `_ . , . : . .s v ... i :.: vi .: `,. .. .. .... .
..: , `, tL..:t , , e , s : , . : : . .. .. . . t ,
. , s i : . .:. ((
'Ya. Allah Pencipta langit dan bumi. Yang Maha
Mengetahui vang ghaib dan vang tampak. Pemelihara
segala sesuatu dan Raianva. aku bersaksi tidak ada Ilah
vang hak disembah melainkan Engkau. aku berlindung
dari keielekan diri dan keiahatan setan dan sekutunva.
aku berlindung kepada-Mu dari berbuat keburukan atas
diriku dan aku berlindung dari menarik keielekan kepada
seorang muslim`.
"Ucapkanlah (do`a ini) tatkala pagi dan sore hari. dan
ketika engkau akan tidur". (HR. Ahmad. Abu Dawud.
Tirmidzi. Nasa'i. dan Bukhari dalam Adabul Mufrad
Dou Dur Dzikii Jiiur
44
dengan sanad shahih). LaIadz ini menurut riwayat
Ahmad dan Bukhari.
Diriwayatkan dari Utsman bin AIIan ia berkata:
bahwasanya Rasulullah bersabda: 'Tidak akan ada
sesuatu yang membahayakan bagi seorang hamba yang
mengucapkan pada waktu pagi setiap hari dan waktu sore
pada setiap malam dengan diulang-ulang tiga kali sebuah
do'a:
)) .. v, ,vt .. `... ....t -... ,.... v _...:t t .....
..:.:t -...:t .a, .t..:t ((
'Dengan nama Allah vang tidak ada bahava atas
nama-Nva sesuatu di bumi dan tidak pula di langit dan
Dia- lah vang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui`.
(HR. Ahmad. Tirmidzi dan Ibnu Maiah. Tirmidzi
mengatakan hadits hasan shahih).
Diriwayatkan dari Tsauban pembantu Nabi
Muhammad . bahwa beliau pernah bersabda: "Tidak
ada balasan bagi seorang hamba muslim yang
mengucapkan bacaan ini. tatkala datang waktu pagi dan
waktu sore tiga kali:
)) ....., t... .vt., t., t. :.., t..: ((
'Aku rela Allah sebagai Rabb. Islam sebagai agama.
dan Muhammad sebagai Nabi. kecuali Allah akan
meridhainya di hari kiamat". (HR. Imam Ahmad. Abu
Dawud. Ibnu Maiah dengan sanad hasan).
Dou Dur Dzikii Jiiur
45
Redaksi ini berdasarkan riwayat dari Ahmad. tetapi
tidak menyebutkan bahwa hadits ini dari Tsauban. Dalam
riwayat Tirmidzi disebutkan dari Tsauban. Imam Nasa'i
meriwayatkan hal ini dalam bab; 'Amalan siang dan
malam hari. sama seperti riwayat Imam Ahmad.
Dalam shahih Muslim dari Abi Sa`id Al Khudri .
bahwa Nabi bersabda:
)) ..-`.. ..`.. .`.... .. ... . `. . `.- ...
.-: `: ((
'Siapa saia vang rela Allah sebagai Rabb. Islam
sebagai agama. dan Muhammad sebagai Nabi. maka
berhak baginva surga. (HR. Muslim).
Imam Muslim iuga meriwayatkan dalam kitab
shahihnya dari Abbas bin Abdul Muthalib . bahwa
Nabi bersabda:
)) .....`.. ....`.... ..... ...... .... `.... _.....`.. ....`.L .
..-`.. v`.`. ((
'Akan merasakan rasa (lezatnva) iman orang vang
rela meniadikan Allah sebagai Rabb. Islam sebagai
agama. dan Muhammad sebagai Rasul.
Diriwayatkan dari Anas . bahwa Nabi
bersabda: 'Siapa saia yang di waktu pagi atau sore hari
membaca:
Dou Dur Dzikii Jiiur
46
)) .....`:i .......::t ...... . . : ..... . . r , ..... . . . . .....: . , .....
, . . s ...: , . . .... : - : .... . i ...: ...: : t v i ...: i v ...: :
, . . r v , . : , . . . . t . . . r , , . . : ((
'Ya Allah. aku berada di waktu subuh. aku bersaksi
kepada-Mu dan bersaksi kepada pembawa Arsv-Mu dan
malaikat-Mu serta seluruh makhluk-Mu bahwa
Engkaulah Allah. tidak ada Ilah vang berhak disembah
melainkan Engkau semata. tidak ada sekutu bagi-Mu dan
Muhammad itu adalah hamba-Mu dan Rasul-Mu".
Maka Allah akan membebaskan seperempatnya dari
api neraka. siapa saia yang mengucapkannya dua kali.
maka Allah akan membebaskannya separuh dari api
neraka. siapa saia yang mengucapkannya tiga kali. maka
Allah akan membebaskannya tiga perempat dari api
neraka dan siapa yang membacanya empat kali maka
Allah akan membebaskannya penuh dari api neraka.
(HR. Abu Dawud dengan sanad hasan).
Dalam redaksi yang lain. diriwayatkan oleh Abu
Dawud dikatakan:
)) ...`:i .....::t ... . . r , ... . . . . ...: . , ... , . . s ...:
, . . ..... : - : ..... . i ....: ....: : t v i ....: i v ....: : , ..... . r v
, . : , . . . . t . . . r , , . . : ((
'Ya Allah. aku bersaksi kepada-Mu dan bersaksi atas
pambawa Arsv-Mu dan para Malaikat-Mu serta seluruh
Dou Dur Dzikii Jiiur
47
makhluk-Mu. bahwa Engkaulah Allah. tidak ada Ilah
vang hak disembah melainkan Engkau semata. tidak ada
sekutu bagi-Mu dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu
hamba dan Rasul-Mu`.
Maka Allah akan membebaskannya pada hari itu
seperempat dari api neraka. dan siapa yang mengucapkan
empat kali maka Allah akan membebaskannya penuh di
hari itu dari api neraka. (HR. Abu Daud).
Diriwayatkan dari Abdullah bin Ghanim bahwa
Rasulullah bersabda: 'Barang siapa yang
mengucapkan:
)) . ..::t t . . _ . .. : . .. , . i .. . .. : : .. . ..
, . . r v , . : : ...:t , : .:t s , ((
'Ya Allah. tidaklah di pagi hari adanva kenikmatan
untukku atau untuk seseorang dari makhluk-Mu
melainkan itu hanva dari-Mu semata. tidak ada sekutu
bagi-Mu. bagi-Mu segala puiian dan syukur.
Maka berarti orang itu telah bersyukur pada hari itu.
Siapa saia yang mengucapkan hal itu di sore hari. maka
orang itu telah bersyukur untuk malamnya".(HR. Abu
Dawud. Nasa'i dalam bab: 'Amalan siang dan malam
hari. dengan sanad hasan).
Ini sesuai dengan redaksi hadits yang diriwayatkan
oleh Nasa'i. akan tetapi tidak menyebutkan laIadz 'Di
waktu sore. Ibnu Hibban meriwayatkan sama seperti
laIadz riwayat Nasa'i dari Ibnu Abbas .
Dou Dur Dzikii Jiiur
48
Abdullah bin Umar berkata: 'Tidak pernah
Rasulullah meninggalkan do`a ini. baik di waktu sore
atau pagi hari:
)) :i... ..`:i ....::t .:t t ... ...:t : . , t .,..:vt . ..`:i ....::t
:i. .:t . . .:t, t . . .. , . : .. _t , a .: , .. :t ...::t .
...t : , ... . , st , ... , , ... st .t ....::t . . n ... ... ... . ... . _
, .... : : .... , .... . . . .... , .... .... :t , .... ... . s , .... . .
. . n . : . : t . s . : ((
'Ya Allah. aku mohon kepada-Mu afiat di dunia dan
akhirat. Ya Allah. aku mohon ampunan dan afiat dalam
urusan agamaku. duniaku. keluargaku. dan hartaku. Ya
Allah. tutupilah aibku dan berilah aku keamanan dari
segala rasa takut. Ya Allah iagalah aku dari arah
depanku. di belakangku. dari kanan dan kiriku serta di
atasku. Akau berlindung dengan keagungan-Mu dari
dibenamkan kedalam bumi". (HR. Ahmad dalam kitab Al
Musnad. Abu Dawud. Nasa'i. Ibnu Maiah dan merupakan
hadits shahih menurut riwayat Hakim).
Diriwayatkan dari Abu Hurairah . bahwa
Rasulullah pernah bersabda:'Barang siapa yang
mengucapkan:
)) .....:t ..:, ..:.:t ..: ..: .,.. t..: s...., t t..:i ..:i t..:
`,..s . _e :. .a, ((
Dou Dur Dzikii Jiiur
49
'Tidak ada Ilah vang berhak disembah melainkan
Allah vang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nva. Milik-Nva
segala kekuasaan dan segala puiian dan Dia atas segala
sesuatu Maha Kuasa`.
Siapa saia yang mengucapkannya sepuluh kali di
waktu pagi. maka Allah akan tuliskan baginya seratus
kebaikan dan Allah hapus darinya seratus keielekan.
Kedudukannya seperti orang yang membebaskan hamba
sahaya dan Allah meniaganya pada hari itu sampai
datangnya sore hari. Dan siapa saia yang mengucapkan
seperti demikian di waktu sore maka baginya demikian
pula. (HR. Ahmad dalam Musnadnya dengan sanad
hasan).
Diriwayatkan dari Abu Hurairah . bahwa Nabi
Muhammad pernah bersabda: 'Siapa saia yang
mengucapkan pada sore hari tiga kali bacaan ini :
)) .t::t t .t.:s. ... .t :: t. `, . ((
'Aku berlindung dengan kalimat Allah vang
sempurna dari keiahatan makhuk-Nva`.
Maka tidak akan membahayakan 'Al Hummah pada
malam itu. (HR. Ahmad dan Tirmidzi dengan sanad
hasan).
Al Hummah adalah binatang yang berbisa seperti
kala. ular. dan sebagainya.
Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab
shahihnya dari Khaulah binti Hukaim radhiallahu anha
Dou Dur Dzikii Jiiur
50
dari Nabi beliau bersabda: 'Siapa yang singgah ke
suatu tempat kemudian mengucapkan:
)) .t::t t .t.:s. ... .t :: t. `, . ((
'Aku berlindung dengan kalimat Allah vang
sempurna dari keiahatan makhuk-Nva`.
Tidak akan membahayakan sesuatupun sampai orang
itu meninggalkan tempat persinggahan itu". (HR.
Muslim).
Diriwayatkan dari Abdullah bin Abdurahman bin
Abazi dari bapaknya . bahwa Nabi selalu
mengucapkan setiap datangnya pagi dan sore:
)) . . . . .:., .:vt ..:e .:., .vt .,L :. t
...... t...`..: .... . ..:. ..:., ... ..at,...i t.... ... t.:.... t
.e,..:t . te t., ((
'Kami berada di pagi hari. berada dalam fitrah
Islam dan kalimat ikhlas dan dien Nabi kami Muhammad
dan dalam aiaran bapak kami Ibrahim vang lurus
dalam menialankan agama dan tidaklah Ibrahim itu
termasuk orang-orang vang musvrik`. (HR. Ahmad.
dengan sanad yang shahih).
Diriwayatkan dari Abdur Rahman bin Abi Bakrah
dia berkata kepada bapaknya:
Dou Dur Dzikii Jiiur
51
:.... ..= `.`.`...: `....`. `..`. ... .... . )) .. .t... ....::t
. .:i v _,... .t. ..::t .... .t. ..::t .:.
:: vi (( `.`.`: `.- .:: `.`.`: `.- .:: ..`.`..`: `_`..: .
)) ....., ,....:t, ,...s:t ... ... ..... ..`:i ....::t ... ...
:: vi :i v ,..:t .t.. (( `..- ..:: `..`.`: `..- ..`..`..`:
.:: `.`.`: _.. . ...: ``.... `.`. ..`. .. `... ... `.`.`...
..`.. .`. `_ .-..
'Wahai ayahku. aku selalu mendengar engkau
berdo`a setiap pagi:
)) ..::t .... .t. ..::t .:.. .t. ..::t
:: vi :i v _,.. .t. ((
"Ya Allah berikanlah kesehatan pada badanku. Ya
Allah berilah kesehatan dalam pendengaranku. va Allah
berilah kesehatan pada penglihatanku. tidak ada Ilah
vang berhak disembah melainkan Engkau`.
Abdur Rahman bin Abi Bakrah berkata kepada
ayahnya: "Dan aku mendengar engkau membacanya tiga
kali di waktu pagi dan tiga kali di petang hari".selalu
mengulangi do`a ini tiga kali di waktu pagi dan tiga kali
di waktu sore".
"Dan engkaupun berdo`a":
Dou Dur Dzikii Jiiur
52
)) . . ..., ,..:t, ,.s:t . . ... `:i ..::t
:: vi :i v ,..:t .t.. ((
"Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari kekafiran
dan kefakiran dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa
kubur. tidak ada Ilah vang berhak disembah melainkan
Engkau".
Abdur Rahman bin Abi Bakrah berkata kepada
ayahnya: "Dan inipun engkau ulangi setiap pagi tiga kali
dan setiap sore tiga kali.
Abu Bakrah meniawab: 'Benar Wahai anakku
karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah selalu
berdo`a demikian dan aku suka membiasakan diri dengan
sunnah Rasul'. (HR. Ahmad. Bukhari. Abu Dawud dan
Nasa'i).
Disyari'atkan bagi setiap muslim dan muslimah agar
setiap pagi mengucapkan seratus kali bacaan:
)) .....:t ..:, ..:.:t ..: ..: .,.. t..: s...., t t..:i ..:i t..:
`,..s . _e :. .a, ((
'Tidak ada Ilah vang berhak disembah melainkan
Allah vang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nva. Milik-Nva
segala kekuasaan dan segala puiian dan Dia atas segala
sesuatu Maha Kuasa`.
Maka dia akan teriaga dari gangguan syaitan pada
hari itu sampai datangnya sore".
Dou Dur Dzikii Jiiur
53
Sebagaimana diielaskan dalam sebuah hadits yang
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu
Hurairah bahwa Nabi berdo`a:
)) ..: .....:t ..:, ..:.:t ..: ..: .,.. t..: s...., t t..:i ..:i t
`,..s . _e :. .a, ((
'Tidak ada Ilah vang berhak disembah melainkan
Allah vang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nva. Milik-Nva
segala kekuasaan dan segala puiian dan Dia atas segala
sesuatu Maha Kuasa`.
Dalam setiap hari seratus kali. Maka siapa yang
membaca bacaan ini sama dengan memerdekakan
sepuluh hamba sahaya dan ditulis baginya seratus
kebaikan serta dihapus darinya seratus dosa dan dia akan
diiaga dari gangguan syaitan pada hari itu sampai
datangnya waktu sore. Dan tidak ada seorang pun yang
datang dengan amal yang lebih baik dari pada itu kecuali
seseorang yang mengamalkan lebih banyak lagi".
Nabi melaniutkan sabdanya: "Siapa saia yang
mengucapkan:
)) . . . t t , . . . . s ((
'Maha suci Allah dan segala puiian bagi-Nva".
Pada setiap hari seratus kali. maka akan dihapuskan
dosa-dosanya walaupun dosa itu seperti buih di lautan".
Dou Dur Dzikii Jiiur
54
DO`A
MASUK DAN KELUAR RUMAH
. . . .`.. `. ...- `. _... ...`.`.. . _`..`. ``....
. `_`..... . )) . .=.... `...`.. `..`-.: ..-. . ...`..
......L ....`.. ...:`.`-`. `_.L`....: _..... . v `....=: ...`... v
. .=`...... `.....:. ....-. . ....... `.`-`. .....`.. _...... ....:
`_.L`.: . ....L ..`.. . .=`.. `.: . `...: `.`.=`.
_.. . ...: `...: `.`.=`. ((
'Dari Jabir bin Abdullah ia berkata. "Aku pernah
mendengar Rasulullah bersabda. 'Apabila salah
seorang di antara kamu masuk ke dalam rumah dan
ketika makan dengan menvebut nama Allah. maka
svaitan akan berkata. tidak ada tempat menginap bagimu
dan tidak pula engkau dapat makan malam. Dan apabila
ia masuk rumah tetapi tidak menvebut nama Allah. maka
svaitan berkata. aku dapatkan darimu tempat menginap.
Apabila tidak pula menvebut nama Allah tatkala makan.
maka svaitan berkata. kalian dapatkan tempat menginap
dan makan malam`. (HR. Muslim).
Diriwayatkan dari Abu Malik Al Asy`ari ia
berkata. bahwa Rasulullah pernah bersabda: 'Apabila
Dou Dur Dzikii Jiiur
55
seseorang masuk ke dalam rumahnya. maka hendaklah ia
mengucapkan:
)) :i.... ...`:i .....::t : .... , ...it . : , : .... , it ...: , t ...... .
, ..: t ..., t .,: . t.:e.s t.., t :., t ((
'Ya Allah. aku mohon kepada-Mu sebaik-baik
tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar. Dengan
menvebut nama Allah kami masuk dan dengan menvebut
nama Allah kami keluar dan kepada Allah wahai Tuhan
kami. kami berserah diri`.
Kemudian memberi salam kepada keluarga (yang ada
di dalam rumah). (HR. Abu Dawud dengan sanad hasan).
DO`A
KELUAR RUMAH MENUJU MASJID DAN
LAINNYA
Diriwayatkan dari Anas bin Malik ia berkata.
bahwa Rasulullah pernah bersabda: "Barangsiapa yang
keluar dari rumahnya dengan mengucapkan:
)) t. vi ..s v, .. v t :. ::e.s t ... ((
Dou Dur Dzikii Jiiur
56
'Dengan menvebut nama Allah. aku bertawakkal
kepada Allah. tiada upava dan kekuatan kecuali dengan
izin Allah`
Maka dikatakan kepadanya saat itu:
)) `. `..` `..= -`.`: `.. `_.L`.: ``.. _.. . .`.=
.` .= _.`. `.. `-.. : ((
'Engkau telah tercukupi. telah teriaga dan
mendapatkan petuniuk. Kemudian svaitan berpaling dan
berkata kepada vang lain.`Bagaimana kamu dapat
menggoda dia. sedangkan dia telah mendapatkan
petuniuk. tercukupi dan teriaga?" (HR. Abu Dawud.
Nasa'i. Tirmidzi dengan sanad hasan)
Ummu Salamah radhiallahu anha berkata;
Rasulullah sama sekali tidak pernah keluar dari
rumahnya kecuali selalu mengarahkan pandangannya ke
langit dan mengucapkan:
)) `:i..::t . . . . . _ , . _ , , , , , L : .
, L : . , . . _ , . . . . _ : ((
'Ya Allah. aku berlindung kepada-Mu dari berbuat
sesat atau disesatkan. tergelincir atau digelincirkan.
berbuat dzalim atau didzalimi. berbuat bodoh atau
dibodohi`. (HR. Imam Ahmad. Abu Dawud. Tirmidzi.
dan Ibnu Maiah).
Redaksi hadits di atas adalah menurut riwayat Abu
Dawud dengan sanad yang shahih.
Dou Dur Dzikii Jiiur
57
DO`A
MASUK DAN KELUAR MASJID
Diriwayatkan dari Abu Humaid atau Abu Usaid ia
berkata. bahwa Rasulullah pernah bersabda: 'Apabila
kamu masuk ke dalam masiid. maka ucapkanlah:
)) :.., .t.. : _:t ..::t ((
'Ya Allah bukakanlah untukku pintu rahmat-Mu`.
Dan apabila keluar dari masiid. maka ucapkanlah:
)) :i. `:i ..::t :. . ((
'Ya Allah. aku memohon kepada-Mu sebagian dari
keutamaan-Mu". (HR. Muslim dan Abu Dawud).
Redaksi hadits ini dari riwayat Abu Dawud.
Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan Ubay Al-
Ash bahwa Nabi apabila masuk ke dalam masiid
beliau mengucapkan:
)) ..n.:t t. ... ., . . . ,s:t . . , . : L :t .:t . . . .
tL..:t ...,:t ((
'Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung.
kepada Waiah vang Mulia dan kekuasaan vang
Terdahulu dari godaan svaitan vang terkutuk`.
Dou Dur Dzikii Jiiur
58
Rasulullah bersabda: 'Apabila salah seorang
mengucapkan yang demikian itu. maka syaitan akan
mengatakan; "Orang itu diiaga dariku seluruh harinya".
(HR. Abu Dawud dengan sanad hasan).
Diriwayatkan dari Abu Hurairah . bahwa Nabi
pernah bersabda: 'Apabila salah seorang di antara kamu
masuk ke dalam masiid. maka ucapkanlah salam atas
Nabi . kemudian ucapkanlah:
)) :.., .t.. : _:t ..::t ((
'Ya Allah bukakanlah untukku pintu rahmat-Mu`.
"Dan apabila keluar dari masiid. maka ucapkanlah
salam atas Nabi dan ucapkanlah:
)) .t ..::t . . . . tL..:t ...,:t ((
'Ya Allah. lindungilah aku dari godaan svaitan vang
terkutuk`. (HR. Ibnu Maiah dengan sanad yang shahih).
Dou Dur Dzikii Jiiur
59
DO`A DAN DZIKIR
KETIKA HENDAK ATAU BANGUN TIDUR
Diriwayatkan dari HudzaiIah . ia berkata: bahwa
Rasulullah apabila hendak tidur di malam hari. beliau
meletakkan tangannya di bawah pipi. kemudian
mengucapkan:
)) t t.., ... ..t. ..:: ((
'Ya Allah. dengan menvebut namu-Mu akau mati
dan aku hidup`.
Dan apabila bangun dari tidur beliau mengucapkan:
)) ,...:t .:i, t.st. t. ... t:t.. _.:t :: ...:t ((
'Segala puii bagi Allah vang telah menghidupkan
kami setelah mematikan kami dan kepada-Nva kami
kembali". (HR. Bukhari).
Hadits yang sama iuga diriwayatkan oleh Imam
Bukhari melalui ialur Abi Dzar . Imam Muslim
meriwayatkan dari Al Barra bin Azib . sama seperti
hadits riwayat HudzaiIah tersebut.
Dari Aisyah radhiallahu anha diriwayatkan. "bahwa
Nabi apabila akan mulai tidur setiap malam. beliau
merapatkan kedua telapak tangannya. kemudian
meniupnya sambil membaca: "Qul Huwallahu Ahad,
Dou Dur Dzikii Jiiur
60
Qul :Audzu Birabbil Falaq dan Qul :Audzu Birabbin
Aaas', kemudian beliau mengusap dengan kedua tapak
tangannya seluruh badannya. mulai dari atas kepala dan
muka melalui bagian depan dari tubuhnya. tiga kali.
(HR. Bukhari dan Muslim).
Diriwayatkan dari Ibnu Mas`ud Al-Anshari dari
Nabi Muhammad bersabda:
)) `...= :`.: `. :...: :`.`. .- `. `... .. `. ((
'Siapa saia vang membaca dua avat terakhir dari
surat Al Baqarah. maka hal itu telah cukup baginva`.
(HR. Bukhari dan Muslim).
Diriwayatkan dari Al Barra bin Azib . ia berkata;
bahwa Rasulullah pernah bersabda: Apabila kamu
mendatangi tempat tidurmu. maka berwudhu'lah
sebagaimana wudhu`mu untuk shalat kemudian
rebahkanlah tubuhmu dengan posisi miring ke kanan dan
bacalah:
)) ..::t . : . : : . . i : . , , . .. : , . .. i : .. , . .. :
.... , i _ : .... , : .... i . L .... , i _ : .... , . .... , , a .... i : .... v
. : . i , v . . . . t . i v i : . . ..t:s. :... ..:t _ : , .: :
, : . `. .:t , _ . : : (( . . `_ . . : `. : . . . : .: L . :
'Ya Allah aku serahkan diriku kepada-Mu dan aku
hadapkan waiahku kepada-Mu dan aku serahkan
urusanku kepada-Mu dan aku sandarkan punggungku
Dou Dur Dzikii Jiiur
61
karena-Mu dengan rasa cinta dan takut kepada-Mu.
tiada tempat mengadu dan tiada tempat memohon
melainkan kepada-Mu. aku beriman kepada kitab-Mu
vang Engkau turunkan. dan kepada Nabi-Mu vang telah
Engkau utus"
"Apabila engkau mati pada malam itu. maka engkau
mati dalam keadaan Iitrah (suci). Jadikanlah bacaan
bacaan ini sebagai akhir apa yang engkau ucapkan".(HR.
Bukhari dan Muslim).
Dan dalam riwayat Muslim dengan redaksi: "Dan
iadikanlah bacaan-bacaan itu sebagai akhir ucapanmu.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah . dari Nabi
apabila beliau berada di tempat tidur mengucapkan:
)) .....::t , . ....:t . . .t , , . vt , , , . ....:t , .:t ...n . . , . .... t
, , . ..e `_ .. . .. :t ...t `. , ...:t . , . ... ,. ..::t . , .t , vt : . ... _
, .:t , s t . . . . .. .. . `, .e `_ . . , .: : .: `. . . ..t . : .
..::t : : vt , : . s . : `. , : : vt : , .: . . .. . r
. `. , .: : .n:t at , .: . . .s . `. , .: : ..:t Lt .: .
. , : `. st . . .:t t . , .t . . . t .:t . , ((
'Ya Allah Tuhan seluruh langit. Tuhannva bumi dan
Tuhan Arsv vang agung. wahai Tuhan kami dan
Tuhannva segala sesuatu. vang menumbuhkan butir
tumbuh-tumbuhan dan biii-biiian. vang menurunkan
Taurat. Iniil dan Furqan (Al Quran). Aku berlindung
Dou Dur Dzikii Jiiur
62
kepada-Mu dari segala mara bahava dan Engkaulah
vang mengendalikan bahava itu. Ya Allah Engkaulah
vang pertama. tidak ada sesuatupun vang mendahului-
Mu dan Engkaulah vang terakhir vang tidak ada
sesuatupun sesudah-Mu. Engkau adalah Dzat vang
Dzahir vang tidak ada vang dzahir di atas-Mu. dan
Engkaulah vang Tersembunvi vang tidak ada sesuatupun
vang tersembunvi dari-Mu. Lunaskanlah hutang kami
dan kavakanlah kami dari kefakiran". (HR. Muslim).
Diriwayatkan dari HaIshah Ummul Mu`minin
radhiallahu anha bahwa Nabi Muhammad bila
hendak tidur. beliau meletakkan telapak tangan kanannya
di bawah pipi kanan kemudian mengucapkan:
)) s ..::t . . . .t . . s . . . . .t r ((
'Ya Allah. iagalah aku dari azab-Mu pada hari
Engkau bangkitkan hamba-hamba-Mu. (HR. Imam
Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad hasan).
Diriwayatkan dari Anas bahwa Nabi bila berada
di tempat tidur beliau mengucapkan:
)) ...:t .:t _ L . . .. , t .. . :t , t e . .:t , t , .:t t .s . . ..
v e t : , v . . , _ ((
'Segala puii bagi Allah vang telah memberi makan
kami. memberi minum kami. dan mencukupi kami serta
memberikan tempat tinggal bagi kami. betapa banvak
orang vang tidak ada vang memberikan kepadanva
Dou Dur Dzikii Jiiur
63
kecukupan. dan tidak ada vang memberikan
pengavoman`. (HR. Muslim).
Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya dia
memerintahkan seseorang apabila akan tidur agar
mengucapkan:
)) : ..::t : . : : . . , .: : s : . .at t . .: . . st .. , t . . . .at t .
i . . . : ..... t .t . n ..... , .t i . : ..... .... t .t . , : ..... t . i ......::t ....`:
. i : .:t t . ((
'Ya Allah Engkau ciptakan iiwaku dan Engkaulah
vang mematikannva. untuk-Mu kematian dan
kehidupannva. Apabila Engkau menghidupkannva maka
iagalah ia dan apabila Engkau mematikannva maka
ampunilah ia. Ya Allah. aku memohon kepada-Mu
keseiahteraan".
Ibnu Umar berkata: 'Aku mendengar do'a ini dari
Rasulullah . (HR. Muslim).
Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah
bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu akan
tidur. maka hendaknya ia membalikkan sebelah dalam
selimutnya dan ia kibaskan dengan kain itu tempat
tidurnya kemudian sebutlah nama Allah . sebab
sesungguhnya dia tidak mengetahui apa yang ada dan
yang akan teriadi di atas tempat tidurnya. Apabila kamu
mulai berbaring. maka berbaringlah ke arah kanan dan
ucapkanlah:
Dou Dur Dzikii Jiiur
64
)) :t..... ...::t . , ..`. ... , ... . : . . ... , ... , ... i
. . s : : . . ,t . . .. t . , i , .. : : . t .t . n .. . t .. s t . ..
. . . .t r .:t :t . ((
'Maha Suci Engkau va Allah Tuhanku. karena
Engkau aku baringkan lambungku. dan karena Engkau
pula aku angkat (bangun). Jika Engkau cabut iiwaku ini
maka rahmatilah ia. dan iika Engkau kembalikan ia.
maka iagalahlah ia sebagaimana Engkau memelihara
hamba-hamba-Mu vang shalih`. (HR. Bukhari dan
Muslim). Hadits ini menurut laIadz Muslim.
Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa
Fathimah radhiallahu anha pernah datang kepada
Rasulullah untuk meminta pembantu. tapi yang ia
dapatkan Aisyah radhiallahu anha. maka Fathimah
memberitahukan kepadanya.
Ali Berkata:Kemudian Nabi datang. sedangkan
kami telah mulai berbaring. Nabi bersabda: 'Maukah
aku tuniukkan kepada kamu berdua tentang sesuatu hal
vang lebih baik bagi kamu berdua dari pada seorang
pembantu? apabila kamu akan mulai tidurmu. maka
bertasbihlah 33 kali dan bertahmid 33 kali serta
bertakbir 34 kali. Maka sesungguhnva hal itu lebih baik
bagi kamu berdua dari pada seorang pembantu`.
Ali berkata: 'Tidak pernah aku tinggalkan hal
tersebut semeniak aku mendengarnya dari Rasulullah ".
(HR. Bukhari dan Muslim).
Dou Dur Dzikii Jiiur
65
Diriwayatkan dari Ubadah bin Ash Shamit dari
Nabi bersabda: Siapa saia yang bangun dari tidurnya
di tengah malam lalu ia mengucapkan:
)) .: .,. t.: s..., t t.:i :i t: . ....:t .:, .:.:t .:
`,...s . _e :. .a, . ....:t vi .:i v, t t....,
t. vi ..s v, .. v, ,.e t, t ((
'Tiada Ilah vang berhak disembah melainkan Allah
semata. tidak ada sekutu bagi-Nva. bagi-Nva kekuasaan
dan segala puiian dan Dia berkuasa atas segala sesuatu.
Segala puii bagi Allah. Maha Suci Allah tidak ada Ilah
vang patut disembah melainkan Allah dan tiada upava
dan kekuatan melainkan dari Allah`.
Kemudian mengucapkan pula:
)) : ,..t ..::t ((
'Ya Allah. ampunilah dosaku.`
Atau berdo`a minta agar Allah mengabulkan
amalnya; maka apabila ia shalat akan diterima shalatnya".
(HR. Bukhari).
Dou Dur Dzikii Jiiur
66
DO`A
SEBELUM DAN SESUDAH MAKAN DAN MINUM
..`.`.. . . .:. `. `. ..`. `. _... . `_`..`. `.: _...
. . )) `.:. ... `= .`.... `= . `.. `.. .. ((
'Diriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah ia berkata:
'Rasulullah bersabda kepadaku: 'Wahai anakku'
sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan
kananmu dan makanlah apa vang ada di dekatmu". (HR.
Bukhari dan Muslim).
Aisyah radhiallahu anha berkata; bahwa Rasulullah
bersabda:
)) .=`...:. `.=`..- = . :t..s t ...t `_... .: `..
:....: . .=`.... `_ .... `....:. ..: `.... . . ...:, t ....
s,:, ((
'Apabila salah seorang dari kamu makan. maka
sebutlah nama Allah pada permulaannva. namun bila
ia lupa menvebut nama Allah pada permulaannva.
maka hendaknva ia mengucapkan. "Dengan menvebut
nama Allah pada permulaan dan akhirnva. (HR. Abu
Dawud. Nasa'i dan Tirmidzi. Menurut Tirmidzi hadits ini
Dou Dur Dzikii Jiiur
67
hasan shahih sedangkan menurut Al Hakim; termasuk
hadits shahih. Hal ini diakui oleh imam Dzahabi).
Anas bin Malik berkata; bahwa Rasulullah
pernah bersabda:
)) ...`.:. ``..`-.. :=. =.. `_ .`..: . .`..: . _
` ..`.:. ``..`-.. .`.: ..`. `_ ((
'Sesungguhnva Allah sangat ridha kepada seorang
hamba vang makan satu suapan kemudian memuii-Nva
dan minum satu teguk air. kemudian ia memuii-Nva`.
(HR. Muslim).
Diriwayatkan dari Muadz bin Anas ia berkata;
bahwa Rasulullah pernah bersabda: 'Siapa saia vang
makan suatu makanan kemudian mengucapkan:
)) a ...L _.:t :: ...:t . t , , , s . .. .. . .. , .. . . .`.
, v s . . ((
'Segala puii bagi Allah vang telah memberi makan
kepadaku ini dan telah memberiku rezeki tersebut. tanpa
usaha dan kekuatan dariku".
Orang itu akan diampuni dosa-dosanya yang telah
lalu. (HR. Abu Dawud. Tirmidzi dan Ibnu Maiah
dengan sanad hasan).
Diriwayatkan dari Abu Umamah ; bahwa
Rasulullah apabila selesai makan beliau mengucapkan
:
Dou Dur Dzikii Jiiur
68
)) : ...:t : . . . e t . . , L t `. . . t . ,t e t . . .. , . s .. , v
. . . , v . . : . . . . , . . t ((
'Segala puii bagi Allah dengan puiian vang banvak.
vang baik. lagi penuh berkah. Tidak ada memberi
kecukupan. pemberi simpanan dan pemberi kekavaan
atas makanan itu selain Engkau wahai Tuhan kami`.
(HR. Bukhari).
DO`A DAN DZIKIR
KETIKA MELIHAT SUATU NEGERI ATAU
KEMBALI DARI NEGERI YANG LAIN
Diriwayatkan dari Shuhaib ; bahwa Nabi tidak
melihat suatu negeri yang beliau inginkan untuk
memasukinya kecuali selalu mengucapkan:
)) ::t . . , . .:t . . .t .:t . - , . t ::L , , . vt , t . . .:t . -
, . t s : : , , . .:t . Lt . , . t . : : , , . ,:t . t , . . t , . .
. i : : . , a . s .:t , . , : . , a : . , t : . , . t . t. . ...,
.:a `,, ta`, . . t `,, t.. t. ((
Dou Dur Dzikii Jiiur
69
'Ya Allah Tuhan tuiuh langit dengan apa vang ada di
dalamnva dan Tuhan tuiuh bumi beserta seluruh isinva.
Tuhannva svaitan dan apa vang mereka sesatkan.
Tuhannva segala angin dan segala apa vang
diterbangkannva. Aku memohon kepada-Mu kebaikan
negeri ini dan kebaikan penduduknva serta vang ada di
dalamnva dan aku memohon perlindungan kepada-Mu
dari keburukan negeri ini dan keiahatan penduduknva
serta segala vang ada di dalamnva". (HR. Nasa'i dengan
sanad hasan).
Anas berkata: "Kami pernah pulang bersama Nabi
. hingga ketika kami menielang sampai di kota
Madinah. Rasulullah berdo`a:
)) . . . s .t . . . .t . , : , `. . . t .t . , ((
'Kami orang-orang vang kembali. orang-orang vang
bertaubat. dan orang vang beribadah kepada Tuhan
kami dan kami termasuk orang-orang vang memuii-Nva".
Rasulullah tidak henti-hentinya mengucapkan
demikian sampai kami tiba di Madinah". (H.R; Muslim).
Dou Dur Dzikii Jiiur
70
DO`A DAN DZIKIR
KETIKA ADZAN DAN SESUDAHNYA
``.. . . `_`.`-: .`... `. `. . _`.`. _ _.. .
)) `_`..`.: `_`... .. `.. `.:`... ..`.: `.`.`... . ((
Diriwayatkan dari Abu Sa`id Al Khudry .
sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda: 'Apabila
kamu mendengar adzan. maka ucapkanlah seperti apa
vang diucapkan oleh muadzin". (HR. Bukhari dan
Muslim).
Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah . bahwa
Rasulullah bersabda: 'Siapa yang setelah mendengar
adzan mengucapkan:
)) . . ...t.:t ...:t, ..t::t .....:t s..a ., ..::t t....
s.., _.:t t..... t.t.. ...t, :...:t, :...:t ((
'Ya Allah. Tuhan vang memiliki panggilan vang
sempurna ini. dan shalat vang didirikannva. berilah
Muhammad kedudukan vang tinggi dan kemuliaan. serta
bangkitkanlah dia di tempat vang terpuii. vang telah
Engkau ianiikan`.
Maka baginya syaIa'atku pada hari kiamat".
(HR. Bukhari).
Dou Dur Dzikii Jiiur
71
Dalam riwayat Baihaqi pada akhir do`a tersebut
ditambahkan:
)) .t...:t ::s v :i ((
'Sesungguhnva Engkau tidak pernah mengingkari
ianii`.
Sebenarnya tambahan ini adalah lemah. karena
tambahan ini riwayatnya syadz (ganiil) lihat; Irawa'ul
Ghalil: 1/ : 260-261.
Diriwayatkan dari Sa`ad bin Abi Waqqash dari
Rasulullah . bahwasanya beliau bersabda: "Siapa yang
setelah adzan mengucapkan:
)) ..... t vi ...:i v ...: .,... v s....., t....... ,
:.....,, s...... . :....., t.... , .... ., t . ...... , .... v. ....vt.,
t... ((
'Aku bersaksi bahwa tiada Ilah vang berhak
disembah melainkan Allah semata. tidak ada sekutu bagi-
Nva. dan sesungguhnva Muhammad itu hamba-Nva dan
utusan-Nva. Aku rela meniadikan Allah sebagai Tuhan.
Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama`.
Maka Allah akan mengampuni segala dosanya".
(HR. Muslim).
Umar bin Khattab pernah berkata; bahwa
Rasulullah pernah bersabda:
Dou Dur Dzikii Jiiur
72
)) `_`....`.: _.... . . `....= . `....= . `.=`...- _..... .
,...e t ,...e t _.... ...`: . `....` . v ..: v `_ .... _ .
.. t vi :i v _.. .`: . `...` . `_`..`. ...-`. _
_.. . .. t .., t.... _... ..`: . :..: .:. .-
_.. . t. vi ..s v, .. v _.. .`: . :. - _... ..: .
t. vi ..s v, .. v _.. .`: . `..= . `..= . _.. .
,..e t ,.e t _... ..`: . . v .: v _... . vi .:i v
t ((
'Apabila muadzin menverukan. "Allahu Akbar,
Allahu Akbar". maka seseorang dari kamu
mengucapkan. "Allahu Akbar, Allahu Akbar". Ketika
muadzin menverukan. "Asvhadu Alla ilaaha Illallah".
diapun mengucapkan. "Asvhadu Alla ilaaha Illallah".
Ketika muadzin menverukan. "Asvhadu Anna
Muhammadar Rasulullah". maka diapun mengucapkan.
"Asvhadu Anna Muhammadar Rasulullah". Ketika
muadzin menverukan. "Havva :alash Shalaah". maka
dia mengucapkan. "Laa Haula wala quwwata Illaa
Billah". Ketika muadzin menverukan. "Havva :alal
Falaah", maka dia mengucapkan. "Laa haula wala
quwwata Illaa billah". Tatkala muadzin menverukan.
"Allahu Akbar, Allahu Akbar". diapun mengucapkan.
"Allahu Akbar, Allahu Akbar". Tatkala muadzin
menverukan. "Laa Ilaaha Illallah". maka diapun
mengucapkan. "La ilaaha illallah".
Dou Dur Dzikii Jiiur
73
Dan iika hal ini dia ucapkan dari lubuk hatinya. maka
orang itu akan masuk sorga. (HR. Muslim).
Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al `Ash
bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah bersabda:
)) `_`... .. `.. `.:`... _`..`.: `.`.`... . `... :. `.:. .`:
..`. .... .`.:. . :. :. :. :. `. . .:.. ..`:
..... `.. ..`..: v `...`.: v .-: . :..`.. ..... :`...: :
.. _`.= `_ `.`-` . .`. `:- :`...: : . _.. `..
...: `: ((
'Apabila kamu mendengar muadzin (menverukan
adzan). maka ucapkanlah seperti vang diucapkan
muadzin. kemudian ucapkanlah shalawat atasku. karena
sesungguhnva siapa vang mengucapkan shalawat atasku
sekali. maka Allah akan memberinva sepuluh rahmat.
Kemudian mohonlah kepada Allah untukku Al Wasilah
sesungguhnva Al Wasilah itu suatu tempat di sorga vang
tidak diperuntukkan kecuali bagi seorang hamba dari
hamba-hamba-Nva. Aku berharap agar semoga akulah
hamba itu. Siapa vang mintakan untukku Al Wasilah.
maka dia akan mendapatkan svafaatku`. (HR. Muslim).
Dou Dur Dzikii Jiiur
74
MEMBERI SALAM. MENJAWAB ORANG BERSIN
DAN DO`A UNTUK ORANG SAKIT
..`.`.. . .. ...: .`. ..`.. `. . .`.. `. .`- _ .
..: _.. . :`.`.- .`.. _ _.. . )) ..: ...L: `..L`:
`..`.: `.: `. ... `. :. ..: ((
'Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al 'Ash
. ia menuturkan; pernah ada seorang laki-laki bertanya
kepada Nabi : 'Aiaran Islam yang manakah yang paling
baik?. Rasulullah meniawab: `Kamu memberi makan
dan kamu mengucapkan salam kepada orang vang kamu
kenal ataupun vang belum kamu kenal. (HR. Bukhari
dan Muslim).
Abu Hurairah berkata: 'Rasulullah pernah
bersabda:
)) `.`..`.`: .- .-: _`.:`-`.: v `....-: .- `.`..`.`: v v
:`.`.`......-: ``....`.`.:.. . .`... ...:. `....=:`. .....: ....`.
`.=.`.. ((
'Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian
beriman. dan tidak sempurna iman kalian sehingga
kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tuniukkan
sesuatu hal vang apabila kalian mengeriakannva. maka
Dou Dur Dzikii Jiiur
75
kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di
antara kalian". (HR. Muslim).
Diriwayatkan dari Abu Hurairah . bahwa
Rasulullah bersabda:
)) ...`.- ...:. .:...`.`.:: `....-: `...`.- . ``.....`: .....: .
...-: `..`: `...: :.... :.`..: ..- L..: ((
'Lima hal vang diwaiibkan terhadap seorang muslim
kepada saudaranva sesama muslim, meniawab salam.
mendoakan orang vang bersin. memenuhi undangan.
menguniungi orang vang sakit dan mengikuti ienazah
(sampai ke pemakamannva)". (HR. Bukhari dan
Muslim).
Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi .
beliau bersabda:
)) .. .:`.`.: :. .:`.`.: - . . .`.:. `.:... `..`..: .
...-. .L. . `: ``.`... -.`..`. . ``.-.. ...
`..:.. .. . ``.`.. .. . ``.`.. . ` ((
'Hak seorang muslim atas muslim vang lain ada
enam. Jika engkau bertemu dengannva. maka
ucapkanlah salam kepadanva. apabila ia mengundangmu
penuhilah undangan itu. apabila ia minta nasihat
kepadamu maka nasihatilah dia. dan apabila di bersin
dan mengucapkan "Al Hamdu lillah". maka ucapkanlah
"Yarhamukallah". apabila ia sakit maka ienguklah dan
Dou Dur Dzikii Jiiur
76
apabila ia mati maka ikutilah (antarkanlah ienazahnva
sampai ke kuburnva)". (HR. Muslim).
Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi
Muhammad bersabda:
)) .: `.....=. .....L.: .....-`. . _ ..... .`. ....L. .......
`.`..`. `_ `.... .:`.`. `= :. -. . ..-. `.=`.-
.: .. . .... .L..`. .. `.`..:. _.L`.: . .`. ..... `.`.
_.. . ... `_.L`.: ``.. -. ((
'Sesungguhnva Allah cinta kepada bersin dan
benci menguap. Apabila salah seorang di antara kamu
bersin dan mengucapkan "Al Hamdulillah" maka
meniadi hak atas setiap muslim vang mendengarnva
untuk bertasvmit (mengucapkan "Yarhamukallah").
Adapun menguap tak lain adalah dari svaitan. maka
hendaknva dicegah sedapat mugkin. Apabila seseorang
vang menguap dengan mengucapkan ha ha maka svaitan
akan tertawa. (HR. Bukhari dan Muslim).
Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi
Muhammad bersabda:
)) .: . : ... _.L`.: . `.`. . .. `.=.:. `.=`.- ...
.L.`. ((
'Menguap adalah dari svaitan. maka apabila salah
seorang dari kamu menguap maka hendaknva ia
mencegahnva sedapat mungkin`. (HR. Muslim).
Dou Dur Dzikii Jiiur
77
Diriwayatkan dari Abu Sa`id Al Khudry . ia
berkata: bersabda Rasulullah :
)) : . . _.L`.: _.. `.. :. ... .`.`.:. `.=`.- ...
``.. ``-`.. ((
'Apabila salah seorang di antara kamu menguap.
maka hendaknva ia menutup mulutnva dengan
tangannva. karena svaitan akan masuk darinva`. (HR.
Muslim).
Dari Abu Hurairah . ia berkata:
)) `...: `.=`..- L. . . ..:: ....:t ` ``..`- `.: `...:
``.-..... . .t .....,. _..... ...... . . ...`.-`.. :. `..... .
.s:t. _:.., t .s.... ((
'Apabila salah seorang di antara kamu bersin
dengan mengucapkan "Al Hamdu Lillah". maka
hendaknva saudaranva atau temannva mengucapkan
"Yarhamukallah". maka hendaknva ia katakan (kepada
temannva tadi) "Yahdikumullah wa vuslihu baalakum`.
(HR. Bukhari).
Abu Musa Al- Asy`ari berkata: 'Aku pernah
mendengar Rasulullah bersabda:
)) . ...`-. `..: `_... ``.`.`... . ..-. `.=`.- L. .
``.`.`.`: . ((
Dou Dur Dzikii Jiiur
78
'Apabila salah seorang di antara kamu bersin
dengan mengucapkan tahmid kepada Allah (bacaan Al
hamdu lillah) maka ucapkanlah kepadanva tasvmit
(bacaan Yarhamukallah) akan tetapi iika ia tidak
mengucapkan tahmid. maka kalian iangan mengucapkan
kepadanva tasvmit` (HR. Muslim).
PENUTUP RISALAH:
NASIHAT TENTANG PENTINGNYA MASALAH INI
`_..: ` .`. .`..: ..` `. `. `...: .. _... `.. .
)) `.. -`...: ``.`.: . _.. :. _`.`. .. `.: . ...=: ::
:`.`..: `...... `..:`.`.: .. ((
'Diriwayatkan dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus
Ad Daari dari Nabi . beliau bersabda: 'Agama
adalah nasihat`. sahabat bertanya: "Untuk siapa wahai
Rasulullah? Nabi meniawab: 'Untuk Allah. kitab-Nva.
Rasul-Nva dan para pemimpin Islam serta untuk kaum
muslimin pada umumnva". (HR. Muslim).
Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Al Baiali . ia
berkata:
Dou Dur Dzikii Jiiur
79
. _`.`. ``.... `..: :.=.: ...`. :.: ... :.
.:`.`. `=:
'Aku berbaiat kepada Rasulullah untuk
mendirikan shalat. membavar zakat. dan menasihati
setiap muslim`. (HR. Bukhari dan Muslim).
Diriwayatkan dari Anas bin Malik . dari Nabi
bersabda:
)) .: .-`. .. `.-. .-`. .- `.=`.- `.`.`. v .. ((
'Tidak sempurna Iman salah seorang di antara
kamu. sehingga ia mencintai saudaranva sebagaimana ia
mencintai diri sendiri. (HR. Bukhari dan Muslim).
Diriwayatkan dari Abu Mas`ud Al Anshari . dari
Nabi bersabda:
)) :. .`.- :. _. `. :... .`- ``.. ` ((
'Siapa saia vang menuniukkan ialan kebaikan. maka
baginva pahala seperti pahala orang vang
mengeriakannva". (HR. Muslim ).
Inilah akhir apa yang dapat saya himpun. dan saya
mohon kepada Allah agar buku kecil ini bermanIaat
bagi hamba-hamba-Nya. sesungguhnya Allah Maha
Mendengar dan Maha Dekat.
Segala puii bagi Allah . Tuhan semesta alam.
semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan
kepada Nabi kita Muhammad . kepada keluarganya.
Dou Dur Dzikii Jiiur
80
para sahabatnya dan siapa saia yang mengikuti ieiak
mereka dengan baik sampai hari kiamat.
10 Dzul Qa`dah 1409 H.
Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz.