Anda di halaman 1dari 50

T EKNIK

MENJAWAB KERTAS MATEMATIK UPSR

DISEDIAKAN OLEH : CIKGU WONG YICK YIM

C ARA
1.

MENJAWAB KERTAS

Murid-murid perlu memilih satu jenis bahasa sahaja dalam jawapannya sama ada bahasa inggeris atau bahasa melayu. Jawapan yang diberikan dalam kertas 2 perlulah tunjukkan semua pengiraan . Cara pengiraan tidak boleh melepasi garisan soalan seterusnya. Tulisan mesti jelas yang gunakan pensil 2 B.

2.

3.

4.

MURID-MURID PERLU MEMILIH SATU JENIS BAHASA SAHAJA DALAM JAWAPANNYA SAMA ADA BAHASA INGGERIS ATAU BAHASA MELAYU.
Contoh yang salah: s What is the place value of digit 5 in the number 56 976? Apakah nilai tempat bagi digit 5 dalam nombor 56 976?

= ten thousands / puluh ribu

JAWAPAN YANG DIBERIKAN DALAM KERTAS 2 PERLULAH TUNJUKKAN SEMUA PENGIRAAN .


234 643 + 112 908 = ( 2 marks) = 347 551

Tidak ada cara pengiraan yang diberikan walaupun jawapan betul

CARA PENGIRAAN TIDAK BOLEH MELEPASI GARISAN SOALAN SETERUSNYA . 2. 5 467 + 667 = 5467 + 667 6134 3. 432 X 12 =

TULISAN MESTI JELAS YANG GUNAKAN PENSIL 2 B.


Jenis ketidakjelasan nombor yang dituliskan oleh murid-murid: 4 = 6 =

5 =

0=

W HOLE NUMBERS N OMBOR B ULAT

W H AT I S T H E P L A C E VA L U E O F D I G I T 5 I N T H E N U M BE R 8 056 272? A PA K A H N I L A I TEM PAT B A G I D I G I T 5 D A L A M N O M B O R 8 056 272?

= 50 000 = ten thousands


Tidak boleh menulis dua jawapan .

= Ten thousands

0.037 MILLION= 0.037 JUTA =

= 3700

= 37 0 0 0

PARTITION THE NUMBER 801 009. CERAKINKAN NOMBOR 801 009 .

= 8+0+1+9

= 800 000+ 1 000 + 9

Write 32 476 in words Tuliskan 32 476 dalam perkataan

= thirty- two four

hundreds and seventy six

= thirty-two thousand four hundred and seventysix

Round off 35 781 to the nearest thousand. Bundarkan 35 781 kepada ribu yang terdekat

= 35 000 = 36 781 = 36 081

Round off 35 781 to the nearest thousand. Bundarkan 35 781 kepada ribu yang terdekat

1 23

8 4 9

7 5

35 781 =36 000

0
Jangan kacau Tambah 1

1 4 0 3 9

Diagram 1 shows 7 digits use all the digits given to form the smallest number. Rajah 1 menunjukkan 7 digit. Gunakan semua digit itu untuk membentuk satu nombor yang terkecil.

= 0,1,2,3,4,5,9

0.7

MILLION

66 548=

0.7 million 0.7 0000 66548 3452 = 700 000 700 000 66 548 633 452

387

63 =

387 x 63 1161

Lattice/Gelosian Method

MULTIPLICATION

3D 2D

3
1 2 0 4 3 9 8
1

8
4
2

7
4 2 2 1 1

6 3
01 Ogos 2011

8 2

8 4

36 126 3 =
12 42

3 36126
3 6 6 12 12 6

36 126 3 =
12 042

3 36126
3 6 6 1 0 12 12 6 6

2 343 + 17 281=

2343 +17281 40711

2343 +17281 19624

Subtract 239 from 1 273 Tolak 239 daripada 1 273

239 - 1 273 1046

1 273 - 239 1034

MIXED OPERATIONS OPERASI BERCAMPUR

ERRORS IN THE ORDER OF OPERATIONS.


E X A MP L E 7 125 + 129 X 8 =

Incorrect 7 125 + 129 X 8 =7 254 x 8 =58 032

correct 7 125 + 129 x 8= 7 125 + 1 032 =8 157

Use the BODMAS rule. Multiply first and then add.

4 692+ 37 -11=
incorrect 4 692 + 37 11 =4 692 26 =4 666
Carry out the operation from left to right. Do addition first then subtraction.

correct
4 692 + 37 -11 =4 729 -11 =4 718

39 + 13

4=

79 - 13 x 4= 53 79 = 27
Walaupun jawapan anda betul tapi masih tidak diberikan markah

79 - 13 x 4= 79 - 53 = 27

Jangan pindahkan kedudukan jawapan diperolehi

PECAHAN

PENAMBAHAN DAN PENOLAKKAN PECAHAN WAJAR DENGAN SAMA DAN TIDAK SAMA PENYEBUT
Teknik Ibu dan Anak: 1 Kedudukan ibu dan anak dalam pecahan. contohnya :

1 2

Anak ( numerator) Ibu ( denominator)

2. Ibu tidak boleh ditambah atau ditolak sebaliknya anak boleh.


2 2 4 ! salah 5 5 10
2 2 4 ! betul 5 5 5
2 1 1 ! salah 5 5 0 2 1 1 ! betul 5 5 5

N OMBOR BERCAMPUR /
MIXED NUMBER

Perkenalkan keluarga bahagia

BAPA (whole number)

2 1 3

ANAK( numerator) IBU( denominator)

1.

CONVERT IMPROPER FRACTION TO MIXED NUMBER MENUKARKAN PECAHAN TAK WAJAR KE NOMBOR BERCAMPUR Pecahan wajar adalah nilai anak lebih daripada ibu.
contohnya:

8 3

Improper fraction/pecahan tak wajar( tidak normal)

2. Menukarnya dengan teknik bahagi


2 3 8 6 2
Bapa

ibu

2 !2 3

anak

1 1 ! 3 3
1 1 3 3 2 ! 6 1 1 3 3 2 ! 3
Denominator ( ibu) tidak boleh ditambahkan

2 4 1 ! 5 5
2 4 1 5 5 6 !1 5
2 4 1 5 5 6 ! 1 5 6 ! 1 5

Improper fraction/ Pecahan tak wajar(tidak normal)

1 1 ! 1 1 ! 2 5 5

1 2 4 7 3 2 ! 5 5 5
6 1 2 4 6 3 2 ! 5 5 5 7 2 4 ! 6 3 2 5 5 5 1 !1 5 5 1 2 4 6 3 2 ! 5 5 5 6 2 4 ! 6 3 2 5 5 5 0 !1 5

2 4 1 ! 5 5
2 4 1 5 5 6 !1 5
2 4 1 5 5 6 ! 1 5 6 ! 1 5

Improper fraction/ Pecahan tak wajar(tidak normal)

1 1 ! 1 1 ! 2 5 5

2 z6 ! 3
2 6 z ! 3 1
2 6 12 X ! 3 1 3 !4

2 6 z ! 3 1

2 1 2 X ! 3 6 18 1 ! 9
Nilai pecahan perlu di terbalikkan

DECIMALS

Errors in writing the decimal numbers

Example: Write 82.86 Eighty two point eighty-six Eighty two point eight six

Hyphen Is left out

This is not eighty

Incorrect

correct

E RRORS IN DETERMINING THE PLACE VALUES


Example What is the place value of the underlined digit in 86.79 Nyatakan nilai tempat bagi digit yang digariskan The place value is tens. The place value is tenths

Tens is for whole number

Tenths is for decimal numbers

Incorrect

correct

E RRORS IN THE BASIC OPERATIONS OF DECIMALS NUMBERS

Example: 34.96 + 3.09 + 2=


The digits are not arranged according to the place value and the decimal point are not aligned vertically

34.96 3.09 + 2 6.41 8 8

34 .96 3 .09 + 2 .00 4 0 .05


Arrange the decimal points in a vertical line

Add 0 and place holders to make the calculation easier

Incorrect

correct

Errors in converting fractions to decimals numbers

53 3 = 3. 53 1000

53 Convert 3 1000
Example

to a decimal.

53 3 ! 3.053 1000
1000 has 3 zero, so there should be 3 decimal places

2 decimal places

incorrect

correct

C ONVERT

53 TO DECIMAL 1000
Sila buat bentuk bahagi dalam bentuk lazim atau gerak titik.

Jangan gerak titikdiatas pecahan

53 1000
= 0. 053
incorrect

53 1000= 0.053 atau 5 3 = 0.053


correct

3% of 400 3% daripada 400

3 3 x 400 x 400 100 100 3 Menggunakan 3 ! x4 ! x 4 cara permudahkan 1 1 ( simplify) Atau darab atas 3 12 bahagi bawah ! 4 Tidak boleh ! 1 ! 12 boleh
darab ke bawah incorrect correct

PERCENTAGE

E RRORS

IN EXPRESSING A FRACTION IN ITS SIMPLEST FORM

Example: Write 36% as a fraction in its simplest form

36 z 2 36% ! 100 z 2 28 ! This is not 50 the simplest


form

36 z 4 36% ! 100 z 4 9 ! 25

Incorrect

correct

E RRORS

IN INTERPRETING THE SHADED PARTS

Example The diagram below shows several squares of equal size.

What percentage of the whole diagram is shaded

The percentage is

The percentage is

2 10

2 x100% ! 10
This is not a percentage

1 x100 ! 20% 5
correct

incorrect

E RRORS

IN FINDING THE PRODUCT OF A FRACTION .

Example How much is 85% of RM 500?

85 ! 100% 500 ! RM 17

85 ! X 500 100 ! RM 425

500 should not be placed as the denominator

incorrect

correct

C ONVERT 18% TO DECIMALS

18 ! 1.8 100

18 ! 0.18 100
Jumlah tempat perpuluhan (decimals place ) mengikut jumlah sifar

incorrect

correct

M ONEY

ERRORS IN WRITING RINGGIT MALAYSIA AND SEN Example: a) Write fifty-four ringgit and eighty sen in numerals. b) Write fifty sen in numerals
a)RM 54.80
Use capital letters to write RM

a)Rm54.8o

b) RM 0.50sen

b) RM 0.50 or 50 sen
Omit sen from the answer.

incorrect

correct

E RRORS IN PERFORMING THE BASIC OPERATIONS AND MIXED


OPERATIONS

a) RM 5499.50 + RM 778.30=

RM 5 4 9 9 . 5 0 + RM 7 7 8 .30

The value of the money is not arranged correctly

RM 5 4 9 9 . 5 0 + RM 778.30

RM1 3 2 7 9 . 8 0

RM 6 2 7 7 . 8 0

INCORRECT

CORRECT

b) RM 13 000 650 sen=

RM 13 000 -RM 650

RM 13 000 .00 -RM 6 . 50

650 sen is not converted to RM

650 sen =RM 6.50

incorrect

correct