Anda di halaman 1dari 6

Latihan 4.

2 : Multimedia

LATIHAN 4.2 A. Soalan Aneka Pilihan Setiap soalan diikuti oleh 4 pilihan jawapan. Pilih dan tulis jawapan yang betul samada A, B, C atau D pada helaian jawapan yang disediakan. 1. Apakah perbezaan antara Imej vector dan imej Bitmap? A. Imej vector dihasilkan dari objek bersaiz besar yang sama besar tanpa menukarkan saiz sebenar objek. B. Imej vector memerlukan bilangan pixel yang tepat untuk menghasilkan ukuran tinggi, lebar dan warna yang sebenar. C. Imej bitmap tidak memerlukan ruang simpanan yang besar. D. Bitmap adalah terhad apabila kita perlu untuk mempersembahkan semula imej tersebut.

2. Yang mana berikut gabungan elemen multimedia dan format fail piawai yang betul?
A. Audio --------. Dat

B. Video -------- .doc C. Audio -------- .wav D. Grafik ------- .http

3. __________ menerangkan antara muka pengguna yang membenarkan pengguna untuk melihat sesuatu yang sama pada akhir dokumen dan imej yang dibina. A. HTML B. WYSIWYG C. Hypertext D. Hyperlinkd

4. Zaharah hendak merakam versi baru Lagu Kebangsaan daripada program televisyen dan menggunakannya sebagai sumber audio dalam persembahannya. Apakah perisian yang paling sesuai untuk audio editor?

Latihan 4.2 : Multimedia

A. Frontpage B. Notepad C. Sound Forge D. Moviemaker

5. Yang manakah antara berikut digunakan untuk menukarkan imej conventional, teks dan gambar foto kepada bentuk digital yang boleh difahami oleh komputer? A. Video kamera digital B. Video capture C. Pemain cakera padat D. Scanner/pengimbas

B. Soalan isi tempat kosong Isikan tempat kosong berikut dengan jawapan yang betul: 1. Kamera video analog merakamkan video dalam bentuk analog dan menyimpannya dalam ___________ video tape.

2. Kelebihan menggunakan kamera digital adalah dapat menggunakan ________ terus ke dalam computer.

3. Penyunting animasi digunakan untuk menghasilkan animasi dalam bentuk 2D, 3D dan _________ yang boleh digunakan untuk dipaparkan dalam laman web.

4. Alat pengarangan (authoring tool) digunakan untuk menghasilkan aplikasi multimedia. Melalui alat pengarangan kita boleh menghasilkan multimedia ________ yang boleh menarik perhatian pengguna.

5. Aplikasi multimedia dapat dikategorikan kepada 3 konsep utama iaitu rangka masa (time frame), ___________ dan konsep ikon.

Latihan 4.2 : Multimedia

C. Soalan Benar atau Palsu Nyatakan samada pernyataan berikut Benar atau Palsu
1. Melalui konsep rangka masa (time frame), pembangun aplikasi multimedia dapat

menyelaraskan semua elemen multimedia mengikut kesesuaian masa persembahan. (

2. Dalam menghasilkan aplikasi multimedia, data yang terdapat dalam kamera video dapat disunting, dipindahkan dan di simpan dalam computer. ( )

3. Aplikasi multimedia yang menggunakan kaedah konsep ikon menggunakan butang mula (start) untuk memulakan persembahan. (

4. Animasi adalah satu proses menghasilkan pergerakan kepada imej asas yang static yang boleh dipaparkan pada skrin. ( )

5. Imej bitmap adalah imej yang dihasilkan oleh computer, manakala imej vector adalah imej yang dihasilkan melalui kamera atau alat pengimbas. ( )

D. Soalan padanan

1. Padankan perisian penyunting dengan contoh perisian penyunting dengan menulis P, Q, R atau S dalam ruang jawapan yang disediakan.
Cool edit. Sound force Adobe photoshop P R Note pad. Word pad Adobe premiere Q S

i. Penyunting teks : _______________ ii. Penyunting grafik dan imej : __________ iii. Penyunting audio : ___________

Latihan 4.2 : Multimedia

iv. Penyunting video dan animasi : ___________

2. Padankan kenyataan berikut dengan gambar yang diberikan dengan menulis A atau B atau C atau D atau E pada ruangan jawapan yang disediakan.

i. Peralatan tersebut digunakan untuk menukarkan imej biasa kepada imej digital ( ) ii. Peralatan tersebut digunakan untuk merakamkan suara. ( ) iii. Peralatan tersebut digunakan untuk merakankan imej ( )

E. Soalan struktur Tuliskan jawapan anda pada ruangan yang disediakan Soalan 1: Rajah di bawah menunjukkan hypertext markup Language (HTML) yang digunakan untuk membina laman web. Terdapat 2 jenis penyunting web iaitu yang berasaskan teks dan What You See Is What You get (WYSIWYG)

<html> <head> <title> Alis Web Sites </title> </head> <body> <p align=center> &nbsp;</p> <p align=center><font face=Arial style=font-size: 25pt>Alis web sites</font></p> </body> </html>

Latihan 4.2 : Multimedia

Berdasarkan rajah di atas jawab soalan berikut: a) Nyatakan 2 ciri-ciri penyunting berasaskan teks dan penyunting What You see Is What You Get (WYSIWYG)

b) Laman web sepatutnya mempunyai antaramuka yang menarik. Nyatakan 2 prinsip antaramuka tersebut.

Soalan 2 Halim telah menyenaraikan perkara yang perlu dilakukan dalam jadual di bawah untuk menghasilkan projek multimedia yang bertajuk My School. Bdeliau menggunakan perisian pengarangan untuk menghasilkan projek tersebut supaya lebih berkesan dan menarik.

1. Mengumpulkan gambar sekolah,asrama,kelas, padang dan kantin. 2. Ubahsuai lencana sekolah supaya boleh dianimasikan. 3. Merakankan lagu sekolah 4. Memasukkan objektif sekolah, moto dan sejarah sekolah dalam slaid yang berbeza. Nota : Fail yang digunakan ialah hostel.bmp, principal.jpg, badge.gif dan song.wav

Latihan 4.2 : Multimedia

a) Apakah nama fail animasi yang digunakan dalam jadual di atas? __________________________________________________________ b) Halim mahu merakamkan suara sebagai latar belakang penceritaan. Namakan peralatan yang sesuai digunakan untuk menyelesaikan tugas tersebut. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ c) Senaraikan 2 perisian aplikasi yang sesuai untuk Halim mempersembahkan projek multimedia tersebut. _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
d) Nyatakan 2 perbezaan antara .format, .bmp dan .jpg

_____________________________________________________________ _____________________________________________________________