Anda di halaman 1dari 3

Latihan 4.

1 : Multimedia

LATIHAN 4.1
ISI TEMPAT KOSONG
Isikan tempat kosong berikut dengan jawapan yang tepat.
1. Audio analog merujuk kepada isyarat bunyi yang asal. Audio digital merujuk kepada
pensampelan bagi bunyi yang sebenar. Bunyi yang digunakan dalam multimedia
adalah _________________

2. ________________ boleh didefinasikan sebagai gabungan antara video, audio, grafik,


animasi dan bunyi untuk menghasilkan aplikasi komputer yang berinteraktif.

3. Elemen multimedia mengandungi grafik, teks, bunyi, _____________ dan


_________.

4. ___________ merujuk kepada cara pengguna berinteraksi melalui aplikasi multimedia


dan program komputer.

5. Multimedia yang berasaskan web adalah kombinasi antara teknologi multimedia dan
teknologi ____________

PADANAN

Padankan kenyataan berikut dengan peranan yang diberikan dengan memilih jawapan A, B,
C atau D.
A. MULTIMEDIA BERASASKAN WEB
B. MULTIMEDIA BERASASKAN CD
C. INTERAKTIVITI LINEAR
D. INTERAKTIVITI TIDAK LINEAR

1. Membenarkan pengguna bertindakbalas dan berinteraksi dengan program untuk


meningkatkan kefahaman terhadap isi kandungan.

Latihan 4.1 : Multimedia

2. Isi kandungan biasanya disusun mengikut turutan yang mengandungi kombinasi


elemen multimedia seperti bunyi grafik dan animasi.

3. Menggabungkan teknologi multimedia dan teknologi internet untuk memaparkan


persembahan multimedia yang dihasilkan.

SOALAN STRUKTUR

Tuliskan jawapan anda pada ruangan yang disediakan.

a) Perisian multimedia yang telah siap dibangunkan boleh diterbitkan dan diedarkan
kepada pengguna melalui dua medium. Medium tersebut ialah:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

b) Berikan contoh kelebihan menggunakan multimedia dalam bidang perubatan.


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

c) Berikan satu contoh perisian penyunting suara.


_____________________________________________________________________

Latihan 4.1 : Multimedia

d) Lukiskan gambarajah bagi menggambarkan multimedia berinteraktif secara sejajar


dan jelaskan gambarajah tersebut.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

e) Berikan dua perbezaan antara interaktif secara sejajar dan tidak sejajar.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________