Anda di halaman 1dari 5

LAMPIRAN B

PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN


BIL.

AKTIVITI / PROJEK / KETERANGAN ( Senaraikan aktiviti / projek) KURIKULUM Guru mata pelajaran Bahasa Melayu dan Matematik - Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) dan Rancangan Pengajaran Harian (RPH). Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) a) Bahasa Melayu

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/ Masa/Kos)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun yang mana berkaitan) 98% penulisan RPT dan RPH mengikut sukatan yang ditetapkan.

ULASAN

A 1

Masa Rancangan Tahunan 1 kali setahun Rancangan Pelajaran Harian setiap hari Kualiti Mengikut sukatan pelajaran yang ditetapkan

100% penulisan RPT dan RPH adalah mengikut sukatan yang ditetapkan.

Sukatan disediakan mengikut keupayaan murid dalam sesuatu tajuk.

Kuantiti i. Kelas 2 Cemerlang ii. Kelas 2 Pintar Masa 24 waktu seminggu Kualiti -Mengikut RPT dan RPH ditetapkan. -Berdasarkan TOV 2008 ,sasaran murid supaya dapat mencapai peratus kelulusan 92% (2 Cemerlang) dan 10% (2 Pintar).

i. 2 Cemerlang Berdasarkan TOV 2008, ETR 2009 disasarkan 92% murid lulus. Minimum 5 pelajar mendapat gred A. i. 2 Pintar Berdasarkan TOV 2008, ETR 2009 disasarkan 10% murid lulus. Minimum 2 pelajar mendapat gred C atau sekurang-kurangnya 2 orang lulus.

i. 2 Cemerlang 100% -lulus atau seramai 28 orang gred A, 9 orang gred B dan seorang gred C.

Murid dapat menguasai subjek dengan baik. Latihan diberi setiap hari berdasarkan sukatan dan kemahiran. Murid dapat menguasai tajuk setelah disesuaikan dengan tahap keupayaan mereka. Latihan pemulihan di dalam kelas juga telah diberi.

i. 2 Pintar 68.4% -lulus atau seramai 4 orang gred A,3 orang gred B dan 6 orang gred C.

b) Matematik Kuantiti Kelas 3 Cerdik Masa 7 waktu seminggu Kualiti -Mengikut RPT dan RPH yang ditetapkan. -Murid dapat menguasai kemahiran asas Matematik -Peratus kelulusan 14% atau 4 orang lulus gred C.

Berdasarkan TOV 2008, ETR 2009 disasarkan 14% murid lulus. Minimum 4 pelajar mendapat gred C atau sekurang-kurangnya 4 orang lulus.

36.6% murid telah lulus atau seramai 11 orang mendapat gred C.

Mencapai sasaran lulus, tetapi peratus kelulusan masih rendah. Murid tidak memahami soalah ketika menjawab.

PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN

BIL.

AKTIVITI / PROJEK / KETERANGAN ( Senaraikan aktiviti / projek) Menyediakan kertas Peperiksaan Bahasa Melayu bagi Tahun 2. Menyediakan kertas Peperiksaan Matematik bagi tahun 3. Menanda Kertas Peperiksaan.

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/ Masa/Kos)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun yang mana berkaitan) Soalan peperiksaan dapat mencabar keupayaan muridmurid. Murid dapat menjawab soalansoalan yang telah diberikan.

ULASAN

Kuantiti i. Bahasa Melayu (semua tahun 2) ii. Matematik ( semua tahun 3) Masa i. Ujian Prestasi 1 dan Peperiksaan Akhir Tahun untuk Bahasa Melayu Tahun 2. ii. Peperiksaan Penggal 1 untuk Matematik Tahun 3. Kualiti Soalan disediakan berdasarkan sukatan pelajaran yang ditetapkan.

Soalan yang disediakan adalah mencabar dan sukar untuk dijawab. Standard soalan adalah 20% (susah), 50% (susah) dan 30% (senang). Mendapat pengesahan daripada Ketua Panitia setelah disemak sebelum dihantar untuk cetakan.

Mutu soalan peperiksaan ditingkatkan dari masa ke semasa demi memastikan ia adalah selari dengan kemahiran penguasaan murid.

PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN


BIL.

AKTIVITI / PROJEK / KETERANGAN ( Senaraikan aktiviti / projek) KOKURIKULUM Rumah Kuning

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/ Masa/Kos)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun yang mana berkaitan) 90% mencapai sasaran

ULASAN

B 1

i) Kuantiti Semua murid tahun 4, 5 dan 6 ii) Masa Setiap hari Khamis (3.00 5.00 petang) iii) Kualiti Semua aktiviti dapat dijalankan dengan lancar, penglibatan murid-murid memuaskan.

100% mencapai sasaran

10% kehadiran murid kurang memuaskan.

Menjalankan tugas sebagai Guru Penasihat Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia (PBSM)

Kuantiti Seramai 143 orang murid menyertai PBSM Masa 1 minggu sekali (1jam 30 minit) atau 24 setahun (Mac hingga Oktober) Kualiti Murid telah didedahkan dengan ilmu-ilmu pertolongan cemas berdasarkan sukatan yang telah dirancangkan.

Penglibatan 100% murid dalam setiap perjumpaan yang diadakan. Aktiviti yang dijalankan setiap minggu adalah berbeza. 100% Maklumat pertolongan cemas yang diberi adalah tepat.

95%murid memberi komitmen dalam setiap perjumpaan. Aktiviti yang dijalankan telah menarik minat murid untuk berdikari, contohnya aktiviti Menyediakan Sandwich. 100% Murid telah dapat menulis nota dengan betul dan tepat berdasarkan nota yang diberi.

Murid yang tidak mengambil berat tentang penyediaan buku nota. Murid0-murid akan diwajibkan untuk melengkapkan buku nota/log masing-masing dengan dipantau oleh guru penasihat.

Menjalankan tugas sebagai Guru PenasihatKelab Matematik

Kuantiti Seramai 45 orang murid menyertai Kelab Matematik. Masa 1 minggu sekali (1jam 30 minit) atau 24 setahun (Mac hingga Oktober) Kualiti Murid telah didedahkan dengan kepelbagaian bentuk dan cabang ilmu Matematik.

Penglibatan 100% murid dalam setiap perjumpaan yang diadakan. Aktiviti yang dijalankan setiap minggu adalah berbeza.

Hanya 80%murid memberi komitmen dalam setiap perjumpaan. Aktiviti yang dijalankan seperti menjawab soalan kuiz, Sudoku, Math Scrable dan bentuk-bentuk dalam Matematik yang boleh diaplikasikan dalam Pendidikan seni Visual menarik minat murid.

20% murid yang tidak memberi komitmen dalam setiap perjumpaan yang diadakan. Mereka masih menganggap Kelab Matematik itu ialah kelas menjawab soalan pengiraan, sedangkan banyak aktiviti lain boleh dilakukan.

PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN

BIL.

AKTIVITI / PROJEK / KETERANGAN ( Senaraikan aktiviti / projek) TUGAS KHAS DAN PENTADBIRAN Guru Kelas bagi Tahun 2 Cemerlang

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/ Masa/Kos)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun yang mana berkaitan)

ULASAN

C 1

Kuantiti Melaksanakan tugas berkaitan Guru Kelas seperti yang tertera di dalam Buku Takwim sekolah 2009. Masa Sepanjang tahun 2009 Kualiti Semua tugasan berkenaan dilaksanakan tanpa teguran atau surat amaran daripada pihak pentadbir.

-Rutin harian seperti kehadiran pelajar akan di selesaikan sebelum pukul 9.40 pagi setiap hari. - Mengemaskini fail-fail murid dalam bulan pertama awal tahun. -Mengendalikan Peperiksaan dalaman, PLBS dan membuat Penilaian peperiksaan yang dijalankan serta merekod dan membuat analisis ujian. -Mengemaskini Buku Laporan, Buku Adab dan Buku PLBS mengikut jadual. -Mengutip bayaran seperti Takaful, Bayaran Khas dan Derma PIBG dan menyerahkan kepada pihak pentadbir mengikut tempoh waktu ditetapkan. Melaksanakan tugas dalam masa ynag ditetapkan.

100% tugas telah dapat dilakukan dengan sempurna dan diselesaikan dalam tempoh yang diberikan.

Usaha menambah baik pengurusan waktu telah dilakukan dari masa ke semasa.

Terlibat secara langsung dalam semua acara dan program anjuran sekolah dan PIBG seperti Guru Bertugas Harian/Mingguan, Hari Terbuka, Anugerah Pencapaian Sekolah, Hari Guru, Karnival Amal Ria,Minggu Panitia dan Hari Kanak-kanak

Kuantiti Bekerjasama dengan semua guru yang terlibat. Masa Sepanjang tahun 2009 Kualiti Komited dan bertangungjawab terhadap tugasan yang diberi tanpa amaran dan teguran dari pihak pentadbir.

Tugas dapat dilaksanakan dengan sempurna setelah membuat perbincangan dan rujukan dengan rakan-rakan sejawat. Setiap tugas yang dijalankan dalam program yang dijalankan telah disiapkan mengikut masa yang diberi.

Kekangan masa antara satu tugas dan tugas yang lain menyebabkan ia agak mengambil masa untuk diselesaikan.

PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN

BIL.

AKTIVITI / PROJEK / KETERANGAN ( Senaraikan aktiviti / projek) Ahli Jawatankuasa Kesihatan - membuat rondaan nyamuk Aedes

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/ Masa/Kos)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun yang mana berkaitan) 1 kes tempat pembiakan jentikjentik telah dikesan, dan kawasan tersebut telah dibersihkan. 95% kawasan yang dipantau adalah bersih dan tidak mempunyai tanda-tanda pembiakan jentikjentik.

ULASAN

Kuantiti Menyediakan laporan bulanan mengikut jadual. Masa Laporan seminggu sekali Kualiti Memastikan kawasan yang dipantau adalah bebas dari pembiakan nyamuk Aedes.

-100% kawasan sekolah adalah bersih daripada pembiakan nyamuk Aedes. - Laporan yang disediakan adalah mengikut waktu yang ditetapkan.

Kawasan yang menjadi pembiakan itu adalah di kawasan pasu bunga, oleh itu, tempat tersebut telah dipantau lebih kerap bagi memastikan ia tidak menjadi tempat pembiakan sekali lagi nyamuk aedes.

....................................................... Tandatangan PYD Nama : .............................................. Tarikh: ..............................................

...................................................... Tandatangan PPP Nama : ........................................ Tarikh : ........................................