Anda di halaman 1dari 7

Autodesk Revit 2013 Tng qut, Cng c dng chung

A-1.1 CC TP V NG DN
A-1.1.1 Cc tp trong Revit
Trong Revit c ba loi tp ch yu: *.RVT: tp d n thit k. Tp ny cha tt c cc m hnh, bng biu, h s thit k ca mt d n. Mi thit k ca cng trnh u lu tr ti y. o Trong qu trnh lm vic pht sinh cc tp dng ****0001.rvt, ***0002.rvt. y l nhng tp d phng ti cc thi im sau cc ln lu tr k tip. C th xa cc tp ny. *.RTE: tp d n mu. Tp ny cha cc thit lp v n v o, cc kiu phng ch, kiu ghi kch thc v.vTp ny thng lu tr ti th mc Template ca Revit. Cn dng tp mu no, c th m ra s dng, khi lu tr thit k s l tp *.RVT. *.RFA: tp mu th vin. Tp ny cha hnh mu ca mt m hnh (hnh khi, bin dng) th vin. cc mu th vin ny s c a vo d tp d n phc v cng vic thit k.

A-1.1.2 Thit lp ng dn mc nh
Trong Revit, thng mc nh c hai th mc lu tr cc tp d n mu v th vin mu dng cho h Anh v h Mt. khng phi chn ng dn mi khi thc hin cng vic, c th thit lp cc ng dn mc nh cho phn mm t ng tm theo cc ng dn th mc nh. Cc thit lp ny nn thc hin ngay sau khi ci t v cha to d n no. 1. Ra lnh Options.

2.

Hp thoi hin ra. Nhn mc File Locations ti bn tri. Ni dung nh bn phi.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit 2013 Tng qut, Cng c dng chung

3.

t ng dn cho cc tp d n mu: ng dn cc tp d n mu c cho trong bng gm Name: tn tp mu d n, Path: ng dn n tp mu d n. Cc ng dn ny mc nh cho cc tp mu h Anh. Thit lp li nh sau: Construction Template: tp d n mu xy dng. Nhn nt hp thoi hin ra. ti ct Path,

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit 2013 Tng qut, Cng c dng chung

Nhn nt Metric .

, chuyn ln th mc Templates, nhn vo th mc US

Chn tp Construction-DefaultMetric.rte, nhn Open.

Architectural Template: tp d n mu kin trc. Nhn nt , hp thoi hin ra. Thc hin tng t nh Construction Template. Nhn chn tp DefaultMetric.rte

Structural Template: tp d n mu kt cu. Nhn nt , hp thoi hin ra. Thc hin tng t nh Construction Template. Nhn chn tp Structural Analysis-DefaultMetric.rte

Mechanical Template: tp d n mu c kh. Nhn nt , hp thoi hin ra. Thc hin tng t nh Construction Template. Nhn chn tp MechanicalDefaultMetric.rte Nhn nt , thm danh mc tp mu v ng dn, hp thoi hin ra. o V d thm tp mu Electrical Template: Nhn chn ng dn v tp Electrical-DefaultMetric, nhn Open.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit 2013 Tng qut, Cng c dng chung

Tn tp mu v ng dn c a vo danh sch.

C th i thnh Electrical Template.

4.

Default path for use files: ng dn lu tr tp ca ngi dng.

5.

Mc nh l My Documents. C th nhn nt Browse , chn li th mc ty . Nhn vo tn th mc, nhn Open. Default path for family template files: ng dn ca cc tp th vin mu. Cc tp mu dng to cc m hnh th vin cha ti y.

Th mc mc nh trong Revit 2013 l th mc .\Autodesk\RVT 2013\Family Templates\English-I (h Anh). Nhn nt Family Templates. Browse, hp thoi hin ra, nhn , chuyn n th mc

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit 2013 Tng qut, Cng c dng chung

Tip theo, nhn th mc English, nhn Open.

6.

Ch nh ng dn n th mc cha cc tp th vin c sn ca Revit (Metric Library): Nhn nt Places hp thoi tip theo hin ra. Ti y mc nh l th mc US Imperial: h Anh.

Nhn vo tn th vin Imperial Library v Imperial Detail Library ti ct Library Name, g tn khc v d: Imperial Library i thnh Metric Library; Imperial Detail Library i thnh Metric Detail Library . Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit 2013 Tng qut, Cng c dng chung

Chn ng dn cho mu th vin m hnh Metric Library: o Nhn nt ti dng Metric Library, ca ct Library Path bn phi, hp chuyn n th mc Libraries. thoi hin ra. Nhn

o Tip theo, nhn th mc US Metric, nhn Open.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit 2013 Tng qut, Cng c dng chung

Chn ng dn cho mu th vin hnh chi tit Metric Detail Library: o Nhn nt ti dng Metric Detail Library, ca ct Library Path bn phi, hp thoi hin ra. Nhn mi tn , nhn chn th mc Libraries.

o Tip theo, nhn th mc US Metric.

o Nhn chn th mc Detail Items, nhn Open.

7.

Nhn OK, tr li hp thoi trc. Nhn OK, kt thc lnh.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net