Anda di halaman 1dari 48

PENGURUSAN KOKURIKULUM (CMP 2011)

KERJA KURSUS AKTIVITI


FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

NAMA TEY FUI KAR

NO. MATRIKS D20102041955

KUMPULAN PENSYARAH E-PEMBELAJARAN TARIKH

: EL-BP 03 : AZALI BIN RAHMAT : 23 NOVEMBER 2012

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM Prakata Tugasan ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu kertas kerja latihan pusat bagi

permainan gelanggang dan jadual latihan bagi satu sesi latihan pusat berdasarkan maklumat yang diberi. Saya pernah bermain sebagai pemain bola jaring yang mengambil posisi sebagai Penjaga Gol, (GK), Pertahanan gol (GD), Penjaring gol (GS) dan Penyerang gol (GA), oleh itu saya memilih permainan bola jaring dalam tugasan ini. Saya telah membuat rujukan kepada undang-undang dan peraturan bola jaring yang digubal oleh Persekutuan Antarabangsa Persatuan-persatuan Bola Jaring ( IFNA). Selain itu, saya juga meminta bantuan daripada jurulatih bola jaring sekolah saya untuk memberi sedikit pandangan dalam cara pengendalian latihan pusat untuk sesuatu tempoh yang diberi. Di samping itu, saya juga melayari internet untuk mencari maklumat mengenai pertandingan bola jaring untuk mengetahui perkembangan atau perubahan yang berlaku pada masa kini. Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Shaifol Bahary Bin Sulaiman yang memberi tunjuk ajar kepada saya, Encik Sarudin Binb Md. Amin yang memberi panduan yang berguna kepada saya dan jurulatih-jurulatih bola jaring di sekolah saya yang memberi pendapat kepada saya untuk menyiapkan tugasan ini.

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 2

Page

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM Isi K andungan Prakata 1.0 2.0 Pengenalan Kertas Kerja Permainan Bola Jaring 2.1 Nama Program / Permainan 2.2 Rasional 2.3 Matlamat 2.4 Tujuan 2.5 Objektif 2.6 Ahli Jawatankuasa Induk 2.7 Ahli Jawatankuasa Pelaksanaan 2.8 Kumpulan Sasaran 2.9 Sumber Tenaga 2.10 Kebajikan/Keselamatan Peserta 2.11 Pelaksanaan 2.12 Pengisian Program 2.13 Kemudahan dan Peralatan 2.14 Tarikh Latihan Pusat/Tempoh 2.15 Masa 2.16 Tempat 2.17 Senarai Peserta 2.18 Sumber Kewangan 2.19 Anggaran Perbelanjaan 2.20 Menu Minum Pagi 2.21 Tentatif Program 2.22 Jadual Program Latihan Pusat 2.23 Carta Gantt Bulanan dan Mingguan Latihan Pusat Bola Jaring P12 3.0 4.0 5.0 6.0 Penutup Surat Urusan Aktiviti Minit Mesyuarat yahng telah Diadakan Pelaksanaan 8 8 8 8 9 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 16 - 18 19 - 25 26 27 28 30 30 Page Muka Surat 2 6-7

6.1 Pendaftaran peserta TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 3

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM 6.2 Upacara Perasmian Pembukaan 6.3 Teks Pengerusi Majlis 7.0 Laporan 7.1 Surat Ucapan Terima Kasih 7.2 Laporan Jawatankuasa Kerja 7.3 Laporan Kewangan 7.4 Kesimpulan Laporan 7.5 Kelebihan 7.6 Kekurangan 7.7 Cadangan 8.0 Rujukan 9.0 Lampiran 31 31 32 32 32 33 33 33 33 34 35 36-41

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 4

Page

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM

SJK(C) BUKIT SIPUT JALAN ABDUL HAMID 85020 SEGAMAT JOHOR KERTAS KERJA LATIHAN PUSAT BOLA JARING PEREMPUAN BAWAH 12 TAHUN DAERAH SEGAMAT

TARIKH : 1 OKTOBER 2012 HINGGA 30 DISEMBER 2012 TEMPAT: GELANGGANG BOLA JARING SJK(C) BUKIT SIPUT SEGAMAT JOHOR ANJURAN BERSAMA PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEGAMAT DENGAN SJK(C) BUKIT SIPUT SEGAMAT

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 5

Page

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM 1.0 Pengenalan Pertandingan dalam sukan bukan sahaja dapat mempertingkatkan tahap kesihatan dan kecergaan atlet, ia merupakan sebuah jambatan yang boleh mempereratkan perhubungan di antara negara-negara di seluruh pelusuk dunia. Melalui pertandingan dalam sukan ia dapat menyatupadukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum seperti yang disarankan oleh Perdana Menteri kita untuk membentuk Satu Malaysia yang harmoni dan bersatu jiwa. Sukan juga menyediakan peluang-peluang dan kemudahan-kemudahan bagi memenuhi keperluan asasi sosial, psikologi dan fisiologi i ndi vi d u. (Buku sumber sukan) Kebelakangan ini, Kementerian Pelajaran Malaysia telah melaksanakan program satu murid satu sukan. Tujuan program ini dianjurkan adalah untuk mencungkil bakat murid dalam pelbagai bidang sukan. Dengan cara ini, guru dapat menjanakan murid yang berkenaan ke sukan yang tertentu untuk melatih atlet pelapis yang berkelayakan untuk mengganti tempat atlet-atlet negara yang mengundur dari medan sukan. S uk a n bol a j ari n g me ru p ak a n su ka n ya n g kh a s unt uk k a um wa ni t a. P e m b an gu na n d an pe r ke mb a n ga n su k an b ol a j a ri n g be rt am ba h me l ua s d an me ni n gk at a pa bi l a b ua t k al i pe rt a ma i an ya di m a su kk a n se b a gai s al ah s at u a c ar a b a gi S uk a n K om a n we l ke XVI p ad a t ah un 19 98 di Ku al a L um pu r. P as uk a n M al a ysi a t e l a h me nj a di j u a r a d al am pe rt an di n ga n di S uk a n S E A ke XXI p ad a t a hu n 20 01 di K u al a Lu mp ur . S uk a n bo l a j a ri n g be r pot e nsi unt uk di b a n gun k an se b a gai s uk a n t e r a s ne ga r a. N am u n be gi t u, ne ga r a ki t a a gak ke t a nd us a n b ak at m ud a b a gi s uk a n i ni t e r ut am a pe ri n gk at pe l api s ba w a h 1 5 t ah un . M e n ye d ar i h a ki k at i ni , M aj l i s S uk an S e k ol ah -se k ol ah Jo ho r ( M S S J) t e l a h me n ga mbi l i n i si at i f unt uk me n c un gki l b a k at -b ak at m ud a t e r ut am a n ya b a gi pe l aj a r ya n g be r um ur di b aw a h 12 t a hu n me n ye rt ai l at i h an p us at se l a ma t i ga bul a n di se ko l a h ya n g t e rpi l i h. P e rt an di n ga n su k an b ol a j a ri n g di ur us k an me n gi k ut pe r at u r an d a n s y a ra t - s ya r at P e rse k ut ua n -pe rse k ut u a n S uk a n An t a r ab a n gs a d a n J a w at a nk ua s a Ol i mpl i k di

pe ri n gk at ke ba n gs a an d a n ant a r ab a n gs a b a gi me ne n t u ka n pe me n a n g. P e r at ur a n

d an un d an g- un da n g pe rm ai na n pe rl u di f a ha mi da n di p at uhi ol e h p a ra a t l e t s up a ya pe r ma i n an b ol e h TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 6 Page

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM di j al an ka n se c ar a adi l , s a ks am a d a n be r si h . S e b a gai se o r an g j u rul at i h s uk an , t u ga s ki t a pe rl ul ah me ra n gku mi : merancang struktur program latihan melaksanakan sesi-sesi latihan memberi maklum balas mengenai persembahan memantau keadaan fizikal dan mental serta perlakuan peserta membina setiap pemain dalam pasukan dengan kemahiran asas dan taktik permainan yang efektif menyertai segala pertandingan dan acara bersama peserta Sebelum menyertai sesuatu pertandingan, persediaan awal amatlah penting. Latihan

pusat dilaksanakan adalah untuk mengumpulkan para atlet yang berpotensi dan berbakat di satu tempat untuk menjalani latihan bagi memperkukuhkan kemahiran asas, membina stamina dan kekuatan serta mempelajari taktik menyerang dan menahan semasa pertandingan. Dengan latihan yang berterusan, kerjasama dan persefahaman di antara para atlet menjadi lebih erat seterusnya dapat menghasilkan satu permainan yang berkualiti. Jurulatih dan Setiausaha Sukan akan merangka kertas kerja dan jadual latihan pusat suapaya latihan pusat boleh dilaksanakan dengan lancar dan sistematik serta dapat membantu atlet-atlet memperoleh kecergasan fizikal yang optima dan melengkapi atlet dengan pengetahuan, kemahiran dan taktik permainan secara individu dan secara berpasukan. Dengan cara ini, atlet-atlet dapat melaksanakan kemahiran dan taktik dalam medan pertandingan dengan lebih berkesan.

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 7

Page

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM 2.0 Kertas Kerja Permainan Bola Jaring Kertas kerja ini disediakan untuk mendapat kebenaran menggunakan gelanggang bola jaring sepanjang latihan pusat diadakan serta memohon peruntukan kewangan atau sumbangan daripada pihak sekolah. Kertas kerja ini dirancang secara menyeluruh mengenai aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanankan sepanjang latihan pusat supaya latihan pusat dapat dilaksanakan secara sistematik. 2.1 Nama Program/ Permainan Latihan Pusat Bola Jaring Perempuan bawah 12 tahun ( P12 ) Peringkat Daerah Tahun 2012 2.2 Rasional Latihan pusat bola jaring dilaksanankan untuk mengasah bakat peserta-peserta dan memupuk minat mereka supaya mereka bergiat dalam permainan ini seterusnya meningkatkan mutu sukan negara serta menaikkan nama baik, reputasi dan imej negara kita ke peringkat antarabangsa. 2.3 Matlamat Matlamat latihan pusat ini adalah untuk memberi peluang kepada para peserta untuk berlatih bersama bagi membina persefahaman dan kerjasama dalam pasukan supaya membentuk team spirit atau semangat pasukan yang kukuh serta mempertingkatkan tahap kecergasan fizikal dan mental mereka. Selain itu, ia dapat membuka laluan minda bagi menilai keupayaan diri peserta serta mengetahui kelemahan diri untuk bergerak ke depan. Melalui latihan pusat ini juga sukan negara kita di peringkat kebangsaan dan peringkat antarabangsa. 2.4 Tujuan Tujuan utama latihan pusat dijalankan adalah untuk memberi peluang kepada muridmurid menceburkan diri dalam permainan bola jaring, seterusnya menarik minat me reka terhadap permainan tersebut. Selain itu, latihan pusat juga bertujuan untuk pemilihan atlet-atlet yang berbakat dan berpotensi untuk menyertai pertandingan bola jaring pada tahun 2012. dapat mempertingkatkan pretasi peserta dalam permainan bola jaring seterusnya memperkukuhkan kedudukan

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 8

Page

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM 2.5 Objektif Objektif latihan pusat ini dijalankan adalah untuk membantu peserta: i. menguasai dan memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas mengenai permainan bola jaring ii. mempelajari taktik permainan bola jaring yang boleh digunakan dalam pertandingan bola jaring untuk memperoleh kemenangan iii. mempertingkat dan mengekalkan kecergasan fizikal, perlakuan motor dan daya tahan (stamina) para peserta serta prestasi mereka iv. mempertingkatkan ketepatan mata-tangan dan koordinasi anggota badan dalam permainan v. membina semangat kesukanan dan semangat berpasukan di antara peserta

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 9

Page

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM 2.6 Ahli Jawatankuasa Induk AHLI JAWATANK UASA INDUK LATIHAN PUSAT BOLA JARIN G P1 2 PERINGK AT D AER AH SEGAMAT Penaung : Pegawai Pelajaran Daerah Segamat Tuan Yasiran Bin Maskom Penasihat : Guru Besar SJK(C) Bukit Siput Puan Yong Yoon Kim Setiausaha Pen. Setiausaha Bendahari Juruteknik Daerah AJK Peralatan AJK Pengangkutan : Puan Fatimah Binti Wahidon : Pn. Tey Fui Kar : Cik Pang Yueh Ming : Puan Zubaidah Binti Abu Bakar : : Encik Ahmad Shamsul Bin Tumijam Encik Halimshah Bin Mohamad

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 10

Page

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM 2.7 Ahli Jawatankuasa Pelaksanaan Pengurus Pasukan Cert Jurulatih AJK Makan Minum AJK Peralatan AJK Pengangkutan : Puan Fang Yin : Cik Tan Sow Eng : Puan Siti Eshah Binti Awang : Encik Sum Kat Chiong : Encik Sam He Hing

2.8 Kumpulan Sasaran 20 orang pelajar dari Tahun 4 dan Tahun 5 yang berumur di antara 10 tahun dan 11 tahun yang terpilih untuk mewakili Pertandingan Bola Jaring Peringkat Daerah Segamat pada tahun 2013. 2.9 Sumber Tenaga Jurulatih, penolong jurulatih dan pengurus pasukan yang berpengalaman dan pengetahuan dalam bidang permainan bola jaring dilantik untuk mengendali dan melaksanakan l atihan pusat bola jaring peringkat daerah . Ketiga-tiga pegawai yang dilantik perlu berada di gelanggang yang ditetapkan sepanjang latihan pusat. 2.10 Kebajikan dan Keselamatan Peserta Kebajikan peserta/atlet akan dijaga dengan rapi. Menu minum pagi disediakan dan pengurus pasukan ditugaskan untuk menjaga kebajikan dari segi makanan dan memastikan semua atlet mempunyai pengangkutan datang dan balik. Keselamatan peserta semasa di kawasan sekolah atau gelanggang bol a jaring akan sentiasa diperhatikan oleh jurulatih dan pengurus pasukan.

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 11

Page

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM 2.11 Pelaksanaan Latihan pusat bola jaring dilaksanakan sebaik sahaja para atlet melaporkan diri pada hari pertama iaitu pada 1 Oktober 2012 ( Hari Isnin ). Jurulatih akan memberi taklimat ringkas kepada para atlet mengenai peraturan semasa latihan pusat dijalankan serta undang-undang permainan bola jaring. Atlet dinasihati supaya memakan makanan yang seimbang dan mengadakan rehat yang cukup. Jurulatih akan mengedarkan jadual latihan kepada setiap atlet. Selepas itu, latihan pusat akan dilaksanakan mengikut susunan jadual latihan yang telah dirancangkan. Semasa pelaksanaan latihan pusat, keselamatan atlet adalah diutamakan. 2.12 Pengisian Program a) Latihan Kecergasan Fizikal b) Latihan Permainan / Kemahiran Asas c) Latiahan Taktikal, Psikologi dan Latihan Pertandingan Persahabatan Sukan Bola Jaring serta Menonton Video Permainan Bola Jaring 2.13 Kemudahan dan Peralatan Tiang-tiang jaring yang berada di gelanggang bola jaring telah siap dibalut dengan span untuk menjamin keselamatan atlet. 2.14 Tarikh Latihan Pusat / Tempoh Tarikh latihan pus at telah ditetapkan dan akan dijalankan mulai 1 Oktober 2012 hingga 30 Disember 2012 ( 3 bulan ). 2.15 Masa Latihan pusat akan dijalankan dari pukul 8.00 pagi hingga 6.00 petang setiap hari kecuali pada hari Ahad pada setiap minggu yang ditetapkan sebagai waktu rehat. 2.16 Tempat Gelanggang bola jaring SJK(C) Bukit Siput yang bertempat di dewan sekolah.

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03

Page

12

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM 2.17 Senarai Nama Peserta Bilangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nama Peserta CHEW VIVIEN CHIN CHING YI CHOO HUA WEI CHU LI ING JEWELLE TAN JIA QI KOH MIAN WEE KONG WEI CHYI LAW JING YU PANG HUI SIN PANG YOE SE LIM KAI YI MAH KA NE PANG HUI EN PANG LIH YAN RACHEL SO LI WEN TEY SHU CHIN YAP JIA YAN YEE WEN XUEN YEW KAI MUM YONG ZHI YING No. Surat Beranak AQ94188 AP44964 AM75977 AP98563 AP45404 AQ01677 AP98079 AP46065 AM75881 AM75348 AV38843 AU93964 AW84181 AT63921 AV38135 AV68760 AW80235 AT84149 AT63346 AW57224 Tarikh Lahir 18.03.2001 30.03.2001 28.05.2001 03.03.2001 07.07.2001 17.05.2001 24.02.2001 21.09.2001 16.05.2001 23.03.2001 21.10.2002 18.05.2002 04.12.2002 24.04.2002 28.07.2002 17.04.2002 25.07.2002 03.12.2002 04.02.2002 12.09.2002

2.18 Sumber Kewangan Peruntukan kewangan diperoleh daripada Pejabat Pelajaran Daerah Segamat dan pihak sekolah SJK(C) Bukit Siput iaitu sumbangan PIBG sekolah.

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 13

Page

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM 2.19 Anggaran Perbelanjaan Bil 1 2 3 4 5 Perkara Bib pakaian seragam berhuruf Bola Perubatan- peti kecemasan Minum pagi Perbelanjaan runcit Jumlah 2.20 Menu minum pagi Memandangkan makanan merupakan sumber tenaga yang penting untuk seseorang atlet, menu berikut disediakan untuk menjamin setiap atlet mendapat zat makanan yang secukupnya semasa menjalankan latihan pusat ini. Anggaran 14 helai 2 biji Sebuah 23 orang x 78 hari x RM 2.00 Jumlah Sumbangan sekolah RM RM 60 50

RM 3588 RM 100 RM 3798

Hari Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Mi, telur, milo

Menu Makanan Nasi goreng, bebola ikan, air soya Mihoon, telur, milo Nasi lemak, telur, ikan bilis, air herba Mi, daging ayam, milo Nasi goreng, bebola ikan, air soya

Selain itu, atlet dinasihati supaya makan makanan yang seimbang mengikut waktu makan sert a mendapatkan masa rehat yang secukupnya untuk memulihkan tenaga.

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 14

Page

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM 2.21 Tentatif Program TARIKH MASA 1 Oktober 2012 Hingga 24 Disember 2012 (Taklimat ringkas untuk hari pertama) 8.00 PAGI Lari mengelilingi gelanggang Pemanasan badan Latihan Kecergasan Penyejukan badan Lari mengelilingi gelanggang Pemanasan badan Latihan Taktikal / Pertandingan persahabatan Penyejukan badan 26 Disember 2012 Hingga 30 Disember 2012

10.00 PAGI

Minum pagi Pulang ke rumah untuk

Minum pagi Pulang ke rumah untuk rehat, makan tengah hari dan mandi. Menonton video permainan/perbincangan/ Refleksi Latihan psikologi

10.30 PAGI

rehat, makan tengah hari dan mandi. Lari mengelilingi gelanggang Pemanasan badan Latihan Kemahiran / Permainan Pertandingan persahabatan Latihan Taktik dan Latihan Psikologi Penyejukan badan

4.00 PETANG

6.00 PETANG

Pulang ke rumah

Pulang ke rumah

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 15

Page

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM 2.22 Jadual Program Slot Hari Masa 8:00 pagi 10:00 pagi 1 Isnin 4:00 petang 6:00 petang Latihan Aktiviti 1 Aktiviti 2 Catatan A Lari mengelilingi gelanggang B Pemanasan badan C Latihan D Penyejukan badan A Lari mengelilingi 8:00 pagi 10:00 pagi 2 Selasa 4:00 petang 6:00 petang Aktiviti 1 Aktiviti 2 gelanggang B Pemanasan badan C Latihan D Penyejukan badan A Lari mengelilingi 8:00 pagi 10:00 pagi 3 Rabu 4:00 petang 6:00 petang Aktiviti 1 Aktiviti 2 gelanggang B Pemanasan badan C Latihan D Penyejukan badan A Lari mengelilingi 8:00 pagi 10:00 pagi 4 Khamis 4:00 petang 6:00 petang Aktiviti 1 Aktiviti 2 gelanggang B Pemanasan badan C Latihan D Penyejukan badan A Lari mengelilingi 8:00 pagi 10:00 pagi 5 Jumaat 4:00 petang 6:00 petang Aktiviti 1 Aktiviti 2 gelanggang B Pemanasan badan C Latihan D Penyejukan badan A Lari mengelilingi 8:00 pagi 10:00 pagi 6 Sabtu 4:00 petang 6:00 petang Aktiviti 1 Aktiviti 2/ Aktiviti 5 gelanggang B Pemanasan badan C Latihan

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 16

Page

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM D Penyejukan badan

Aktiviti 1: Latihan Kecergasan 1. Latihan Anaerobik a. Latihan Jeda (Jarak Sederhana dan Jarak Dekat) b. Latihan Pecutan Berulang c. Latihan Pliometrik 2. Latihan Aerobik a. Latihan Jarak Jauh Perlahan (Long Slow Distance) b. Latihan Fartlek c. Latihan Jeda Jarak Jauh d. Latihan Litar 3. Latihan Berintensiti Tinggi a. Latihan Bebanan b. Latihan Tekanan

Masa (jam)

Catatan

14 jam 14 jam 14 jam

14 jam 14 jam 14 jam 14 jam 12 jam 12 jam

Aktiviti 2 : Latihan Kemahiran/ Permainan 7 Ahad Rehat

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 17

Page

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM

1. Menjaring bola 2. Lompatan (menghantar bola, menjaring, mengawal) 3. Mendapatkan bola pantulan (rebound) 4. Hantaran (aras dada, bahu, sisi/ bawah bahu, atas kepala (lob) dan lantun) 5. Menerima bola 6. Gerakan kaki (menyerang dan pertahanan) 7. Kawalan 8. Cara kaki mendarat 9. Bergerak sambil menghantar bola

14 jam 12 jam 14 jam 22 jam 11 jam 14 jam 12 jam 11 jam 14 jam

Aktiviti 3: Latihan Taktikal 1. Teknik pertahanan 2. Teknik serangan Aktiviti 4 : Psikologi Aktiviti 5 : Pertandingan Persahabatan/ Refleksi/Perbincangan Aktiviti 6 : Menonton video/Refleksi/ Perbincangan Jumlah 312 jam 78 hari 14 jam 14 jam 14 jam 14 jam 10 jam

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 18

Page

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM 2.23 Carta Gantt Latihan Pusat Bola Jaring Perempuan Bawah 12 Tahun Daerah Segamat Bil. Aktiviti 1 1 2 3 4 5 6 Latihan Kecergasan Fizikal Latihan Kemahiran/Permainan Latihan Taktikal Latihan Psikologi Pertandingan Persahabatan Menonton Video Permainan Aktiviti Latihan Mingguan ( Minggu 1 Oktober) Latihan 1. Latihan Kecergasan Fizikal Latihan Jeda (Jarak Sederhana dan Jarak Dekat) Latihan Pecutan Berulang Latihan Pliometrik 2. Latihan Kemahiran / Permainan Menjaring bola Lompatan Mendapatkan bola pantulan (rebound) 3. Latihan Taktikal 4. Latihan Psikologi 5. Pertandingan Persahabatan 6. Menonton Video Permainan Bola Jaring Petunjuk Aktiviti Rehat I S R K J S A Oktorber 2 3 4 1 November 2 3 4 5 1 Disember 2 3 4

Petunjuk

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 19

Page

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM Latihan Mingguan ( Minggu 2 Oktober) Latihan 1. Latihan Kecergasan Fizikal Latihan Jarak Jauh Perlahan (Long Slow Distance) Latihan Fartlek Latihan Jeda Jarak Jauh 2. Latihan Kemahiran / Permainan Hantaran aras dada Menerima bola Gerakan kaki (pertahanan ) 3. Latihan Taktikal 4. Latihan Psikologi 5. Pertandingan Persahabatan 6. Menonton Video Permainan Bola Jaring Latihan Mingguan ( Minggu 3 Oktober) Latihan 1. Latihan Kecergasan Fizikal Latihan Litar Latihan Bebanan Latihan Tekanan 2. Latihan Kemahiran / Permainan Kawalan Cara kaki mendarat Bergerak sambil menghantar bola 3. Latihan Taktikal 4. Latihan Psikologi 5. Pertandingan Persahabatan 6. Menonton Video Permainan Bola Jaring Petunjuk Aktiviti Rehat I S R K J S A I S R K J S A

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 20

Page

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM Latihan Mingguan ( Minggu 4 Oktober) Latihan 1. Latihan Kecergasan Fizikal Latihan Jeda (Jarak Sederhana dan Jarak Dekat) Latihan Pecutan Berulang Latihan Pliometrik 2. Latihan Kemahiran / Permainan Menjaring bola Lompatan Mendapatkan bola pantulan (rebound) 3. Latihan Taktikal 4. Latihan Psikologi 5. Pertandingan Persahabatan 6. Menonton Video Permainan Bola Jaring Latihan Mingguan ( Minggu 1 November) Latihan 1. Latihan Kecergasan Fizikal Latihan Jarak Jauh Perlahan (Long Slow Distance) Latihan Fartlek Latihan Jeda Jarak Jauh 2. Latihan Kemahiran / Permainan Hantaran aras bahu Menerima bola Gerakan kaki ( pertahanan) 3. Latihan Taktikal 4. Latihan Psikologi 5. Pertandingan Persahabatan 6. Menonton Video Permainan Bola Jaring Petunjuk Aktiviti Rehat I S R K J S A I S R K J S A

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 21

Page

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM Latihan Mingguan ( Minggu 2 November) Latihan 1. Latihan Kecergasan Fizikal Latihan Litar Latihan Bebanan Latihan Tekanan 2. Latihan Kemahiran / Permainan Kawalan Cara kaki mendarat Bergerak sambil menghantar bola 3. Latihan Taktikal 4. Latihan Psikologi 5. Pertandingan Persahabatan 6. Menonton Video Permainan Bola Jaring Latihan Mingguan ( Minggu 3 November) Latihan 1. Latihan Kecergasan Fizikal Latihan Jeda (Jarak Sederhana dan Jarak Dekat) Latihan Pecutan Berulang Latihan Pliometrik 2. Latihan Kemahiran / Permainan Hantaran aras bahu Menerima bola Gerakan kaki ( pertahanan) 3. Latihan Taktikal 4. Latihan Psikologi 5. Pertandingan Persahabatan 6. Menonton Video Permainan Bola Jaring Petunjuk Aktiviti Rehat I S R K J S A I S R K J S A

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 22

Page

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM Latihan Mingguan ( Minggu 4 November) Latihan 1. Latihan Kecergasan Fizikal Latihan Jarak Jauh Perlahan (Long Slow Distance) Latihan Fartlek Latihan Jeda Jarak Jauh 2. Latihan Kemahiran / Permainan Kawalan Cara kaki mendarat Bergerak sambil menghantar bola 3. Latihan Taktikal 4. Latihan Psikologi 5. Pertandingan Persahabatan 6. Menonton Video Permainan Bola Jaring Latihan Mingguan ( Minggu 5 November) Latihan 1. Latihan Kecergasan Fizikal Latihan Litar Latihan Bebanan Latihan Tekanan 2. Latihan Kemahiran / Permainan Gerakan kaki (menyerang) Bergerak sambil menghantar bola Hantaran aras dada 3. Latihan Taktikal 4. Latihan Psikologi 5. Pertandingan Persahabatan 6. Menonton Video Permainan Bola Jaring Petunjuk Aktiviti Rehat I S R K J S A I S R K J S A

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 23

Page

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM Latihan Mingguan ( Minggu 1 Disember) Latihan 1. Latihan Kecergasan Fizikal Latihan Jarak Jauh Perlahan (Long Slow Distance) Latihan Fartlek Latihan Jeda Jarak Jauh 2. Latihan Kemahiran / Permainan Hantaran sisi / bawah bahu Bergerak sambil menghantar bola Lompatan 3. Latihan Taktikal 4. Latihan Psikologi 5. Pertandingan Persahabatan 6. Menonton Video Permainan Bola Jaring Latihan Mingguan ( Minggu 2 Disember) Latihan 1. Latihan Kecergasan Fizikal Latihan Litar Latihan Bebanan Latihan Tekanan 2. Latihan Kemahiran / Permainan Hantaran atas kepala (lob) Lompatan Menerima bola 3. Latihan Taktikal 4. Latihan Psikologi 5. Pertandingan Persahabatan 6. Menonton Video Permainan Bola Jaring Petunjuk Aktiviti Rehat I S R K J S A I S R K J S A

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 24

Page

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM Latihan Mingguan ( Minggu 3 Disember) Latihan 1. Latihan Kecergasan Fizikal Latihan Jarak Jauh Perlahan (Long Slow Distance) Latihan Fartlek Latihan Jeda Jarak Jauh 2. Latihan Kemahiran / Permainan Hantaran lantun Gerakan kaki Kawalan 3. Latihan Taktikal 4. Latihan Psikologi 5. Pertandingan Persahabatan 6. Menonton Video Permainan Bola Jaring Latihan Mingguan ( Minggu 4 Disember) Latihan 1. Latihan Kecergasan Fizikal Latihan Jeda (Jarak Sederhana dan Jarak Dekat) Latihan Pecutan Berulang Latihan Pliometrik 2. Latihan Kemahiran / Permainan Menjaring bola Hantaran bola Gerakan kaki 3. Latihan Taktikal 4. Latihan Psikologi 5. Pertandingan Persahabatan 6. Menonton Video Permainan Bola Jaring Petunjuk Aktiviti Rehat I S R K J S A I S R K J S A

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 25

Page

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM 3.0 Penutup Dengan persediaan awal bagi atlet-atlet Tahun 4 dan Tahun 5 dalam latihan pusat yang dirancangkan selama tiga bulan dan mendapat kerjasama dan sokongan pihak sekolah, PIBG dan pegawai-pegawai seperti jurulatih dan pengurus pasukan, prestasi para atlet dapat dipertingkatkan. Sumbangan dan perkorbanan pihak yang berkenaan amat dihargai.

Disediakan oleh:

_ ( ENCIK AHMAD BIN SHAMSUL ) SETIAUSAHA SUKAN SJK(C) BUKIT SIPUT SEGAMAT

Disemak oleh:

_ (PUAN LEE LILY HWEE) PENOLONG KANAN KO-KURIKULUM SJK (C) BUKIT SIPUT SEGAMAT Disahkan oleh: _ ( PUAN YONG YOON KIM ) GURU BESAR SJK(C) BUKIT SIPUT SEGAMAT

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 26

Page

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM 4.0 Surat urusan aktiviti SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN ( C ) BUKIT SIPUT, 85020 SEGAMAT, JOHOR. NO.TEL : 07-9432375 NO.FAKS : 07-9432375 Ruj. Kami : JBC7016 /101/2 Tarikh : 01-09-2012

Guru Besar SJK( C ) BUKIT SIPUT Tuan/Puan,

Permohonan Penganjuran Latihan P usat Bol a Jaring Perempuan Bawah 12 T ahun Dae rah Se gamat Perkara di atas adalah dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa perkhemahan tersebut akan diadakan seperti ketentuan berikut; Tarikh Masa Tempat Pengurus Pasukan : 01-10-2012 hingga 30-12-2012 : 8:00am 6:00pm : padang sekolah : Pn Fang Yin Cert

Kerjasama dan pertimbangan tuan/puan diucapkan terima kasih. Sekian. Saya yang menurut perintah,

........................................................ (Pn Fatimah Binti Wahidon) Setiausaha jawatankuasa Induk Latihan Pusat Bola Jaring P12 Peringkat Daerah Segamat

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 27

Page

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM 5.0 Minit mesyuarat yang telah diadakan

SJK(C) Bukit Siput

MINIT MESYU AR AT JAWATANKUASA JAWATANKUASA INDUK LATIHAN PUSAT BOLA JARING P12 PERINGKAT DAERAH SEGAMAT Tarikh Masa Kehadiran(Bilangan) Nama Yang Hadir Nama Yang Tidak Hadir : 15-09-2012 : 1:30 p.m. 2:15 p.m. : 17 : Semua Ahli Jawatankuasa : ----------

1 K ATA ALU-ALUAN PENGERUSI 1.1 1.2 Pengerusi mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir ke mesyuarat kali pertama pada tahun 2012 ini. Penasihat berharap semua warga sekolah boleh memberi sepenuh kerjasama kepada GPK Koko untuk menjayakan program ini. Tindakan: pengerusi

2 MEMBENTANG DAN MENGESAHK AN MINIT MESYUARAT YANG LEPAS. 2.1 Setiausaha membentang minit mesyuarat yang lepas, manakala Cik Pang Yueh Ming mengesahkan minit mesyuarat yang lepas. 2.2 Pengerusi mengatakan bahawa mesyuarat kali ini adalah untuk menubuhkan jawatankuasa kerja untuk perkhemahan ini.

Tindakan: Pn Fang Yin Cert

3 PERKARA BERBANGKIT: 3.1 Perbincangan tentang latihan-latihan yang akan dijalankan dalam latihan pusat.

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 28

Page

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM

Tindakan: 3.2 Perbincangan perancangan program latihan pusat. Tindakan: 4 HAL-HAL LAIN: 5.1 Cadangan-cadangan

semua ahli jawatankuasa

semua ahli jawatankuasa

Mesyuarat kali ini ditangguhkan pada pukul 2:15 p.m.

Tindakan: semua ahli jawatankuasa

Disediakan oleh,

Disemak Oleh,

.. ( Pn Fatimah Binti Wahidon ) Setiausaha Disahkan oleh,

. (Pn Fang Yin Cert ) Pengurus Pasukan

.......................................... (Pn Yong Yoon Kim) (Penasihat)

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03

Page

29

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM 6.0 Pelaksanaan (semasa aktiviti) Situasi Tentatif 6.1 Pendaftaran peserta pendaftaran peserta diadakan pada pukul 8:00 pagi 01-10-2012 (Isnin), dibantu oleh setiausaha jawatankuasa induk , Pn. Fatimah Binti Wahidon. Berikutlah senarai nama peserta perkhemahan ini: Bilangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nama Peserta CHEW VIVIEN CHIN CHING YI CHOO HUA WEI CHU LI ING JEWELLE TAN JIA QI KOH MIAN WEE KONG WEI CHYI LAW JING YU PANG HUI SIN PANG YOE SE LIM KAI YI MAH KA NE PANG HUI EN PANG LIH YAN RACHEL SO LI WEN TEY SHU CHIN YAP JIA YAN YEE WEN XUEN YEW KAI MUM YONG ZHI YING No. Surat Beranak AQ94188 AP44964 AM75977 AP98563 AP45404 AQ01677 AP98079 AP46065 AM75881 AM75348 AV38843 AU93964 AW84181 AT63921 AV38135 AV68760 AW80235 AT84149 AT63346 AW57224 Kehadiran

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 30

Page

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM 6.2 Upacara Perasmian pembukaan Upacara perasmian pembukaan diadakan pada pukul 8:30am 01-10-2012, pada hari Isnin, taklimat diberikan kepada semua peserta yang menyertai program latihan pusat ini. Taklimat diberikan oleh Penasihat tersebut.

6.3 Teks pengerusi majlis Perasmian pembukaan : Salam sejahtera dan selamat pagi kepada para hadirin yang amat mulia, selamat datang ke SJK ( C ) Bukit Siput. Sebelum memulakan perasmian pembukaan, marilah kita nyayikan Lagu Kebangsaan: lagu "Negaraku" dan Lagu Negeri Johor. Dipersilakan Penasihat Jawatankuasa Induk program ini, Pn. Yong Yoon Kim memberikan ucapannya dan memberi taklimat tentang aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan sepanjang latihan pusat tersebut. Semoga latihan pusat tersebut dapat dijalankan secara lancar dan memberi manfaat kepada para peserta. Semoga berjaya. Perasmian penutup: Salam sejahtera dan selamat pagi kepada para hadirin hari ini, dipersilakan Guru Besar Siput memberi sepatah dua kata kepada semua peserta program perkhemahan ini. Terima kasih, tuan Guru Besar. Dipersilakan Tuan pengerusi SJK ( C ) Bukit Siput, Pn. Yong Yoon Kim memberi sepatah dua kata kepada semua peserta program perkhemahan ini. Terima kasih, tuan pengerusi. Penyampaian sijil kehadiran diadakan sebentar lagi, ucapkan tahniah kepada para peserta yang berjaya. Sebelum mengakhiri majlis perasmian penutup ini, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkenaan, bekerjasama untuk menjayakan program latihan pusat yang bermanfaat ini dengan lancar. Ribuan terima kasih. TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 31 Page SJK ( C ) Bukit

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM 7.0 Laporan (selepas aktiviti) Situasi Tent atif 7.1 Surat ucapan terima kasih Dalam pelaksanaan program latihan pusat tersebut, guru-guru dan pihak berkenaan

telah menghulurkan bantuan yang sepenuhnya terhadap aktiviti tersebut. Dengan ini, kami ingi n mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli jawatankuasa, guru-guru, peserta-peserta dan pihak yang membantu kami dalam menjayakan program latihan aktiviti tersebut dijalan secara lancar dan memuaskan. Sekian, terima kasih. pusat ini. Dengan usaha semua pihak,

7.2 Laporan kerja

jawatankuasa

Persatuan Pengakap SJK ( C ) Bukit Siput telah menganjurkan Latihan Pusat Bola Jaring P12 Daerah Segamat tahun 2012 pada 01 Oktober 2012 hinga 30 Disember 2012. Seramai 20 orang murid daripada tahun 4 dan 5 yang mengikuti program latihan pusat ini. Objektif perkhemahan ini telah dicapai secara memuaskan atas kerjasama semua pihak dan juga peserta-peserta. Program ini telah berjaya dilaksanakan di pada padang 1 sekolah. Oktober hingga 30 Disember 2012

Acara penutupan program ini telah disempurnakan oleh tuan guru besar SJK (C ) Bukit Siput sendiri iaitu Pn. Yong Yoon Kim pada pukul 5:30 petang, 30 Disember 2012. Beliau telah berbesar hati meluangkan masa dan menyampaikan hadiah-hadiah dan sijil kehadiran kepada para peserta latihan pusat ini. Rata-rata peserta latihan pusat kali ini telah memberikan komen yang positif setelah berakhirnya program ini. Nyatanya mereka telah menunjukkan semangat kerjasama yang tinggi dalam menjayakan semua latihan sepanjang program ini berlangsung. Semoga program sebegini akan diteruskan pada masa akan datang.

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 32

Page

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM 7.3 Laporan kewangan Program perkhemahan tersebut telah menggunakan wang kira-kira RM 4000.00 untuk latihan pusat ini, wang ini digunakan dengan amat berfaedah kepada semua peserta latihan pusat kali ini. 7.4 Kesimpulan laporan Dalam sesuatu program pastinya terdapat kelebihan dan juga kekurangan selepas aktiviti dijalankan, dalam aktiviti perkhemahan ini, seramai 20 orang murid daripada tahun 4 dan 5 yang mengikuti program latihan pusat ini. Objektif perkhemahan ini telah dicapai secara memuaskan atas kerjasama semua pihak dan juga peserta-peserta. Program ini telah berjaya dilaksanakan pada 1 Oktober hingga 30 Disember 2012 di padang sekolah. Acara penutupan program ini telah disempurnakan oleh tuan guru besar SJK (C ) Bukit Siput sendiri iaitu Pn. Yong Yoon Kim pada pukul 5:30 petang, 30 Disember 2012. Beliau telah berbesar hati meluangkan masa dan menyampaikan sijil kehadiran kepada para peserta perkhemahan ini. Rata-rata peserta perkhemahan perkhemahan memberikan komen yang positif setelah berakhirnya program ini. Nyatanya mereka telah menunjukkan semangat kerjasama yang tinggi dalam

menjayakan semua aktiviti sepanjang program ini berlangsung. Semoga program sebegini akan diteruskan pada masa akan datang. 7.5 Kelebihan : Murid dapat mempelajari teknik-teknik bermain bola jaring yang betul dan mempelajari strategi permainan. Murid juga berpeluang untuk bergaul dengan murid yang datang dari sekolah lain, bekerjasama untuk menjayakan pelbagai aktiviti, menambahkan persefahaman antara murid -murid. Murid dapat menggunakan masa dengan lebih berfaedah dan bermakna. 7.6 Kekurangan : Sebahagian latihan terpaksa tertangguh disebabkan cuaca yang buruk.

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 33

Page

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM 7.7 Cadangan penambahbaikan untuk program akan datang. Untuk membuat penambahbaikan bagi aktiviti perkhemahan pada masa akan datang, jika cuaca tidak mengizinkan murid-murid berlatih di padang, pihak sekolah boleh memberi peluang kepada muridmurid berlatih di dalam dewan sekolah. Dengan perubahan dalam perancangan dalam aktiviti, diharapkan penganjuran program latihan pusat dapat dijalankan dengan lebih berjaya pada masa yang akan datang.

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 34

Page

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM 8.0 Rujukan 1. Aminah Mohd. Salleh. (1989). Bola jaring. Fajar Bakti Sdn. Bhd. 2. Fouzee H. A. (1898). Pendekatan pengajaran pendidikan jasmai: Bola jaring. Penerbitan Sri Maju Sdn. Bhd. 3. Ikhsan Othman& Norila Md. Salleh.(2005).Kurikulum dan pengajaran sekolah rendah : Aspek - aspek yang berkaitan.Tanjong Malim.Quantum Books. 4. Kementerian Pelajaran Malaysia.(2006).Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 2010(Edisi Pelancaran). Kuala Lumpur.KPM. 5. Kementerian Pendidikan Malaysia.(1987).Kurikulum Baru Sekolah Rendah: Buku P anduan Khas.Kuala Lumpur.Dewan Bahasa dan Pustaka.

6. 7.

http://www.scribd.com/doc/50463272/3/Kepentingan-S ukan(Buku sumber sukan)


http://www.teachpe.com/netball/index.php

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 35

Page

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM 9.0 Lampiran

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 36

Page

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 37

Page

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 38

Page

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 39

Page

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM Lakaran Aktiviti Latihan Litar Gelanggang Bola Jaring Stesen 1 Stesen 2: Angkat kaki

Stesen 3: Skipping

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 40

30 meter Lari Ulang Alik


Stesen 5: Tekan Tubi

Stesen 4: Bangkit Tubi

Stesen 6: Kilas Pinggang

Page

CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM Lakaran Aktiviti Latihan Fartlek Terkawal Tangga

Turun bukit

TEY FUI KAR D20102041955 EL-BP03 41

Jalan yang condong 50 meter(naik bukit)

Gelanggang bola keranjang

30 meter Larian pecut .


Berlari 4 bahagian

Page

Anda mungkin juga menyukai