Anda di halaman 1dari 80
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kurikulum Standard Sekolah Rendah MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

Terbitan

Sekolah Rendah MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2012

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2012

Cetakan Pertama 2012 © Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan cara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

M M M O O O D D D U U U L L L

MMMOOODDDUUULLL

TTTIIILLLAAAWWWAAAHHH

M M M O O O D D D U U U L L L T

3

60

1.2.2

1.2.2.3 1.2.2.4 1.2.2.5

.1 .2 .3

.1 .2 .3 .4

DLP powerpoint .1 .2

EK 1. 4 EK 1.14

EK 1.9

DLP .1

 

.2 .3 4

ﻦﻜﻴﺳﺎﻜﻴﻔﻴﺳﻼﻛ .1

 

1.1.1 1.1 DLP DLP 1.1.2 powerpoint 1.1 3 .i .ii .iii 1.1.3 1.2.1 powerpoint
1.1.1
1.1
DLP
DLP
1.1.2
powerpoint
1.1 3
.i
.ii
.iii
1.1.3
1.2.1
powerpoint
1.2
DLP
1.2.1
ﺎﺳﺎﻓ
1.3.1
1.3
powerpoint
DLP

EK 1.9

.1 .2 .3 .4 5 .6

1.3.2 1.3.3 .1 * .2 .3 .4 1.3.4

1.4.1 1.4.2 1.4.3 .i .ii 1.4.4

ﺎﺳﺎﻓ

1.4

   

 

.1

.1

.2

.2

.3

.3

.4

.4

.5

 

.6

 
   

ﺎﺳﺎﻓ

EK 1.14

1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.2

1.5

 

 

1.6.1

1.6

   

1.7.1

1.7

   

ﺎﺳﺎﻓ

 

1.8.1 1.8.2 1.8.3

1.8

ﺲﻴﲬ

ﺙﻼﺛ

ﲔﻨﺛﺍ

             

.1

             

5 ﺽﺮﻓ

.2

             

.3

             

.4

             

.5

1

1 3 6
1 3 6
1 3 6
M M M O O O D D D U U U L L L

MMMOOODDDUUULLL

AAAKKKIIIDDDAAAHHH

M M M O O O D D D U U U L L L A

 

 

3

 

60

3.3

3.3.1

 

3.3.2 3.3.3

3.3.4

1

 

.2

.3 3 .4 3 5

ﻲﻣﺎﻧﻮﺛ ﻕﻮﻠﳐ .1 .2

.3

Power Point .1 .2 : EK2.3 : EK1.9 .3

 

ﻕﻮﻠﳐ .1

 

(

TSUNAMI ) ﻲﻣﺎﻧﻮﺛ .2

DLP / Power Point .3

.4

.5

ﺀﺎﻘﺑ ﺖﻔﻴﺻ .1 .2 .3 4 ﺖﻔﻴﺻ ﺀﺎﻘﺑ ﺖﻔﻴﺻ 5

 

 

ﻕﻮﻠﳐ 1.1.1 ﻕﻮﻠﳐ 1.1.2

1.1

 
 
   
 

1.2.1 1.2.2 1.2.3

1.2

 

 

Point DLP / Power

 

   

 

Point DLP / Power         Power Point       88 28

Power Point

 
   

88 28

 

 

 

1.2.4

EK2

EK2.3

Power Point 1.2.5 ﺖﻔﻴﺻﺮﺑ ﷲﺍ ﺀﺎﻘﺑ

.( TSUNAMI ) ﻲﻣﺎﻧﻮﺛ 1.3.1

( TSUNAMI ) ﻲﻣﺎﻧﻮﺛ

(TSUNAMI) ﻲﻣﺎﻧﻮﺛ 1.3.2 ﺖﻔﻴﺻﺮﺑ ﻦﻳﺩﻮﻤﻛ ،ﺀﺎﻘﺑ 1.3.3 DLP / Power Point

1.3.4 ﺀﺎﻘﺑ 3 1.3.5

1.4.1 .( TSUNAMI ) ﻲﻣﺎﻧﻮﺛ 1.4.2 1.4.3 Power Point / DLP 1.4.4

.( T S U N A M I ) ﻲﻣﺎﻧﻮﺛ 1.4.2 1.4.3 Power Point / DLP

1.3

1.4

   
 

   
 

   
 

3 1.4.5

   

 

6 1.5.1 1 1.5.2 1.5.3

 

1.5

1.6.1

ﺀﺎﻘﺑ

ﻱﻼﻴﻨﻣ 1.6

       
   

   

 

1.6.2 1.6.3

 

 

1.7.1

.1.7

.1 ﺖﻔﻴﺻ X ﻕﻮﻠﳐ .3 .4 .2 1.8.1 1.8
.1
ﺖﻔﻴﺻ X
ﻕﻮﻠﳐ
.3
.4
.2
1.8.1
1.8

: 1

: 1 . 1 . 1 . 2 . 2 . 3 . 3 3 7

: 1 . 1 . 1 . 2 . 2 . 3 . 3 3 7
. 1 . 1 . 2 . 2 . 3 . 3 3
.
1
.
1
.
2
.
2
.
3
.
3
3

7

1

ﺦﻳﺭﺎﺗ
ﺦﻳﺭﺎﺗ

1 ﺦﻳﺭﺎﺗ 3 8
1 ﺦﻳﺭﺎﺗ 3 8
1 ﺦﻳﺭﺎﺗ 3 8

1 ﺦﻳﺭﺎﺗ 3 8

1 ﺦﻳﺭﺎﺗ 3 8

1 ﺦﻳﺭﺎﺗ 3 8

ﺦﻳﺭﺎ

2

ﻕﻮﻠﳐ

ﺦﻳﺭﺎ ﺗ 2 ﻕﻮﻠﳐ .1 .2 ﻕﻮﻠﳐ .3 .4 .5 .6 3 9

.1

ﺦﻳﺭﺎ ﺗ 2 ﻕﻮﻠﳐ .1 .2 ﻕﻮﻠﳐ .3 .4 .5 .6 3 9

.2

ﻕﻮﻠﳐ ﻕﻮﻠﳐ

.3

.4 .4

ﺦﻳﺭﺎ ﺗ 2 ﻕﻮﻠﳐ .1 .2 ﻕﻮﻠﳐ .3 .4 .5 .6 3 9

.5

.6

ﺦﻳﺭﺎ ﺗ 2 ﻕﻮﻠﳐ .1 .2 ﻕﻮﻠﳐ .3 .4 .5 .6 3 9

3 ﺦﻳﺭﺎ ﺗ
3
ﺦﻳﺭﺎ ﺗ
. 1 . 1 . 2 . 2 . 3 . 3 1.8.1
.
1
.
1
.
2
.
2
.
3
.
3
1.8.1

4

ﺦﻳﺭﺎﺗ

1

ﻕﻮﻠﳐ

.2

ﻕﻮﻠﳐ ﻕﻮﻠﳐ

.3

ﺎﻬﺳﻭﺍﺮﺑ ﺲﻟﺎﻣ

.4

ﷲﺍ ﺔﻋﺎﻃ ﻥﺮﻜﻨﻤﻛ ﻦﻛﻮﻛﻼﻣ

.5

ﷲﺍ ﺔﻔﺻ

.6

.7 ﷲﺍ ﻕﻮﻠﳐ ﷲﺍ

.8 ﺹﻼﺧﺍ

M M M O O O D D D U U U L L L

MMMOOODDDUUULLL

IIIBBBAAADDDAAAHHH

M M M O O O D D D U U U L L L I

3

60

4.4

4.4.1

4.4.2

.1

.2

.3

.1 .2 .3 .4 (EK 1.9 ) : .1 (EK 1.1 ) DLP .2 .1

DLP

.2

.3

.1 .2 .3

&

DLP 1.1.1 1.1.2 1.1 DLP 1 2 3 1.1.3 1.2 1.2.1 DLP 1.2.2 1 2
DLP 1.1.1
1.1.2
1.1
DLP
1
2
3
1.1.3
1.2
1.2.1
DLP
1.2.2
1
2
1.2.3

DLP 1.2 4 1.2 5 ﺎﺳﺎﻓ 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3 DLP ﻎﻟﺎﺑ
DLP
1.2 4
1.2 5
ﺎﺳﺎﻓ
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3
DLP
ﻎﻟﺎﺑ
ﺾﻴﺣ
ﺾﻴﺣ
1.3.4
1.3 5

1.4 EK 1.9 4 1.4.1 1 EK 1.9 www.bpk.moe.gov.my 1.4.2 EK 1.9 1.4.3
1.4
EK 1.9
4 1.4.1
1
EK 1.9
www.bpk.moe.gov.my
1.4.2
EK 1.9
1.4.3
ﺾﻴﺣ
ﺾﻴﺣ
1.4 4
ﺎﺳﺎﻓ
1.5
1.5.1

1.5.2 1 1.6.1 1.6 2 1.6 3 1.6 ﺎﺳﺎﻓ EK 1.1 1.7 1.7 1 2
1.5.2
1
1.6.1
1.6 2
1.6 3
1.6
ﺎﺳﺎﻓ
EK 1.1
1.7
1.7 1
2 1
EK 1.1
1.7 2
www.bpk.moe.gov.my
1.8.1
ﺽﺮﻓ
ﺽﺮﻓ 1.8.2
1.8

2

2

1

 

: ﻡﺎﻧ

: ﺦﻳﺭﺎﺗ

: ﺲﻠﻛ

.

1   : ﻡﺎﻧ : ﺦﻳﺭﺎﺗ : ﺲﻠﻛ . ﺾﻴﺣ 3 7

ﺾﻴﺣ

1   : ﻡﺎﻧ : ﺦﻳﺭﺎﺗ : ﺲﻠﻛ . ﺾﻴﺣ 3 7
1   : ﻡﺎﻧ : ﺦﻳﺭﺎﺗ : ﺲﻠﻛ . ﺾﻴﺣ 3 7
1   : ﻡﺎﻧ : ﺦﻳﺭﺎﺗ : ﺲﻠﻛ . ﺾﻴﺣ 3 7

1 : ﻡﺎﻧ : ﺦﻳﺭﺎﺗ : ﺲﻠﻛ
1
: ﻡﺎﻧ
: ﺦﻳﺭﺎﺗ
: ﺲﻠﻛ

2 : ﻡﺎﻧ : ﺦﻳﺭﺎﺗ : ﺲﻠﻛ .1 .2 .3 ﺙﺪﺣ 4 .5 ﻎﻟﺎﺑ .6
2
: ﻡﺎﻧ
: ﺦﻳﺭﺎﺗ
: ﺲﻠﻛ
.1
.2
.3
ﺙﺪﺣ 4
.5
ﻎﻟﺎﺑ .6
ﺙﺪﺣﺮﺑ .7
ﲑﻓﺎﻛ .8

2

ﺪﺣﺍ

ﺖﺒﺳ

ﺔﻌﲨ

ﺲﻴﲬ

ﻮﺑﺍﺭ

ﺙﻼﺛ

ﲔﻨﺛﺍ

             

ﺢﺒﺻ

1

             

ﺮﻬﻇ

2

             

ﺮﺼﻋ

3

             

ﺏﺮﻐﻣ

4

             

ﺀﺎﺸﻋ

5

M M M O O O D D D U U U L L L

MMMOOODDDUUULLL

SSSIIIRRRAAAHHH

M M M O O O D D D U U U L L L S

3

60

5.3

ﺦﻳﺭﺎﺗ 5.3.4

 

5.3.5

5.3.6

ﺦﻳﺭﺎﺗ ، .1 .2 .3

.1

.2

.3

.4

.5

.1

 

EK. 1.9

.2

DLP .1

.2

. 1

.2

.3

&

ﺎﺳﺎﻓ

(chorus) 1.1.1

1.1

 
 

EK 1.1

1.1.2 1.1.3 3 1.2 EK 1.4 1.2.1 1 ٢ 1.2.2 617 ﺦﻳ 11 83 1.2.3
1.1.2
1.1.3
3
1.2
EK 1.4
1.2.1
1
٢ 1.2.2
617 ﺦﻳ
11 83
1.2.3
1.2.4
ﺎﺳﺎﻓ
EK 1.1
1.3.1
1.3

ﻥﺍﺩ 1.3.2 1.3.3 1.3.4 EK 1.4 1.4 1 2 3 4 5 6 1.4.3
ﻥﺍﺩ
1.3.2
1.3.3
1.3.4
EK 1.4
1.4
1
2
3
4
5
6
1.4.3

 

 

ﺎﺳﺎﻓ

 

 

1.5.1

1.5

 
 
 
1

1

 
 

EK 1.10

   

1.6.1 1.6.2 1.6.3

1.6

 

 

ﺎﺳﺎﻓ

 

EK 1.5

   

 

1.7.1 1.7.2

1.7

1 1.7.3 1.7.4 1.7.5

1.8.1

1.8

1

617 83 11 ﲑﺧﺍ
617
83 11
ﲑﺧﺍ

ﺦﻳﺭﺎﺗ 101 1 2 3 ﻱﺭﺩ ﻞﺻﺍﺮﺑ ﻱﺮﻌﺷﻷﺍ ﻰﺳﻮﻣ
ﺦﻳﺭﺎﺗ
101
1
2
3
ﻱﺭﺩ ﻞﺻﺍﺮﺑ ﻱﺮﻌﺷﻷﺍ ﻰﺳﻮﻣ ﻮﺑﺍ 4
5

ﺦﻳﺭﺎﺗ

2

1

C

A

D

B

2

C

A

D

B

617 3

C

A

D

B

4

ﺐﻟﺎﻃ ﰊﺍ ﻦﺑ ﻲﻠﻋ C

ﺮﻔﻌﺟ D

ﻥﺎﻔﻋ ﻦﺑ ﻥﺎﻤﺜﻋ A

ﻡﺍﻮﻌﻟﺍ ﻦﺑ ﲑﺑﺰﻟﺍ B

3

ﺦﻳﺭﺎﺗ

ﺦﻳﺭﺎﺗ ۲
ﺦﻳﺭﺎﺗ
۲

3 ﺦﻳﺭﺎﺗ ﺦﻳﺭﺎﺗ ۲ ۲ ﺦﻳﺭﺎﺗ 3 10

۲

ﺦﻳﺭﺎﺗ

M M M O O O D D D U U U L L L

MMMOOODDDUUULLL

AAADDDAAABBB

M M M O O O D D D U U U L L L A

3

60