Anda di halaman 1dari 22

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1

MING GU 1 4 13 JAN 2012

TEMA/ TAJUK

STANDARD KANDUNGAN 1.2 mendengar mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar, memahami, menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

PENGISIAN KURIKULUM EMK -Ilmu - Sains - Muzik Nilai -Kasih sayang. -hormat-menghormati -Kerajinan - baik hati - hemah tinggi Kemahiran Bernilai Tambah 1 . KP - Kinestetik - muzik - interpersonal - verbal-linguistik 3. KB - menjanakan idea - Menghubungkaitkan 4. BCB - mendengar dgn berkesan - tulisan mekanis - bacaan luncuran - bacaan mekanis 5.TMK

Tema 1: KELUARGA BAHAGIA (Kekeluargaan) UNIT 1 : SAYA DAN KELUARGA

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi B1 DL1 E1 Mendengar dan menyebut perkataan dan frasa B2DL1E1 berkomunikasi tentang sesuatu perkara.

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul

B1 DB1 E1 Membaca perkataan secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul B2 DB1 E1 Membaca dan memahami ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

EDIT BY GJX

Page 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1


MING GU TEMA/ TAJUK PENGISIAN KURIKULUM KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca B1 DT1 E2 Menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan kosonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

EDIT BY GJX

Page 2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1

MING GU 2 16-20 JAN 2012

TEMA/ TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi B1 DL1 E2 Mendengar dan menyebut seni kata lagu B3 DL1 E1 Memberikan respons secara lisan atau gerak laku terhadap arahan B1 DB1 E1 Membaca perkataan secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul B1 DT1 E3 Menulis frasa dan ayat

Tema 1: KELUARGA BAHAGIA (Kekeluargaan) UNIT 2: RIANG RIA DI TAMAN AIR

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul.

EMK Ilmu - Pendidikan Seni Nilai -Bertanggungjawab -Kasih saying - Baik hati - Kerajinan Kemahiran Bernilai Tambah 1. Kontekstual 2. KP -Verbal-linguistik - Interpersonal 3. BCB - Tulisan Mekanis - bacaan luncuran 4. KB - Menjanakan idea -Menghubungkaitkan

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan kosonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.

EDIT BY GJX

Page 3

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1


MINGGU TAJUK/TEMA TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM S.PRESTASI/ KECUKUPAN LATIHAN

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut 3konteks.

5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

3 30 JAN3 FEB 2012

Tema 1: KELUARGA BAHAGIA (Kekeluargaan) UNIT 3: GAMBAR KELUARGA

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. 1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan yang betul.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur.

EMK Ilmu - Kemahiran Hidup - Sains Nilai - Kasih sayang - Bertanggungjawab - Kerajinan - kerjasama -baik hati Kemahiran Bernilai Tambah 1. Kontekstual 2. KP -naturalis -Interpersonal 3. BCB - bacaan luncuran - bacaan mekanis - tulisan mekanis 4. KB - Mengecam - Menjana idea - Membuat urutan

B3 DL1 E2 Memberikan respons secara lisan terhadap soalan B3 DL1 E3 Memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan. B2 DB1 E1 Membaca dan memahami ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. B1 DT1 E3 Menulis frasa dan ayat B1 DT1 E1 B1 DT1 E2

EDIT BY GJX

Page 4

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1

MINGG U/TARI KH

TEMA/ TAJUK Tema 1: KELUARGA BAHAGIA (Kekeluargaan) UNIT 3: GAMBAR KELUARGA

STANDARD KANDUNGAN 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

PENGISIAN KURIKULUM

KECUKUPAN LATIHAN/Standar d prestasi

4 6-10 FEB 2012

Tema 2: HIDUP HARMONI (Kemasyarakatan) UNIT 4 : Marilah rasa

1.2 mendengar mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.2.6 Mendengar, memahami, menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai yang betul.

EMK Ilmu - Pendidikan Moral - Kemahiran Hidup Nilai -Kerjasama -Kerajinan -Hormat-menghormati -Berhemah tinggi

B1DL1E1 Mendengar dan menyebut perkataan dan frasa. B3 DL1 E3 Memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan. B2DB1E1 Membaca dan memahami ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

EDIT BY GJX

Page 5

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1

MIN/ TAKH

TEMA/ TAJUK Tema 2: HIDUP HARMONI (Kemasyarakatan) UNIT 4 : Marilah rasa

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM Kemahiran Bernilai Tambah 1. Konstruktivisme 2. KB - Mencirikan - menjanakan idea -Menghubungkaitkan 3. KP - Muzik - Interpersonal - Kinestetik 4. BCB - Mendengar dengan berkesan - tulisan mekanis - bacaan luncuran

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong dan vokal berganding dengan tepat. 4.1.2 Memahami perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur.

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi B2DT1E3 Membina dan menulis frasa dan ayat tunggal.

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

EDIT BY GJX

Page 6

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1

MING GU 5 13-17 FEB 2012

TEMA/ TAJUK

STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

PENGISIAN KURIKULUM

Tema 2: HIDUP HARMONI (Kemasyarakatan) UNIT 5 : Kraf Tangan Kita

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

EMK Ilmu - Pendidikan Seni -Nilai -Kerjasama 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara -Kerajinan menggunakan kata panggilan dengan tepat -Toleransi bagi bukan kalangan keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. -Kemahiran Bernilai Tambah 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang yang mengandungi 1. KP perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, -Kontekstual vokal berganding, digraf dan konsonan - verbal-linguistik bergabung dengan sebutan yang betul. 2. KB 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat -Menghubungkaitkan dengan lancar, sebutan yang jelas dan - menjanakan idea intonasi yang betul mengikut tanda baca. - menganalisis 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan kosonan bergabung dengan cara yang 3. BCB - bacaan mekanis - bacaan luncuran - tulisan mekanis 4. Kreativiti dan inovasi

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi B2 DL1 E1 Berkomunikasi tentang sesuatu perkara B2 DB1 E1 Membaca dan memahami ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. B3DB1E1 Menyatakan idea daripada bahan yang dibaca .

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas

B1DT1E3 Menulis frasa dan ayat.

EDIT BY GJX

Page 7

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1


MINGGU TAJUK/TEMA TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM S.PRESTASI/ KECUKUPAN LATIHAN

betul dan tulisan yang kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dengan betul secara separa terkawal 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. B2DT1E1 B2DT1E2 B6DT1E1 Menghasilkan penulisan dalam bentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

EDIT BY GJX

Page 8

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1

MING GU 6 20-24 FEB 2012

TEMA/ TAJUK Tema 2: HIDUP HARMONI (Kemasyarakatan) UNIT 6 : Skim Rondaan Sukarela

STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara EMK menggunakan kata panggilan dengan tepat Ilmu bagi bukan kalangan keluarga asas dalam - Pendidikan Jasmani situasi tidak formal secara bertatasusila. Nilai -Hormat-menghormati 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat -Bertangungjawab untuk mengenal pasti idea utama dan idea -Kerjasama sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. Kemahiran Bernilai Tambah 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat 1. KP daripada bahan multimedia untuk -Interpersonal menyatakan maklumat mengikut urutan -Verbal-linguistik dengan betul. - Kontekstual 2. BCB 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan -Tulisan mekanis frasa dengan cara yang betul dan kemas - Bacaan luncuran 3. KB 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang -Menjana idea. mengandungi perkataan dua atau lebih -Menghubungkaitkan suku kata, diftong, vokal berganding dan -Menganalisis konsonan bergabung dengan betul. 4.TMK 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa, dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa.

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi B3DB1E1 Menyatakan idea daripada bahan yang dibaca. B4DB1E1 Membaca, memahami dan menyusun maklumat mengikut urutan. B2DT1E1 B2 DT1 E2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung B2DT1E3 B5DT1E1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan ayat yang santun.
Page 9

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

EDIT BY GJX

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1


MINGGU TAJUK/TEMA TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM S.PRESTASI/ KECUKUPAN LATIHAN

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

7 27 FEB2 MAC 2012

Tema 3 : Sihat dan Bersih (Kesihatan dan Kebersihan) UNIT 7 Menu Saya Berkhasiat

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

EMK Ilmu - PJK - Pendidikan Seni Nilai - Bertanggungjawab - Kesederhanaan - Hemah tinggi - Baik hati

B4 DL1 E1 Berkomunikasi dalam situasi tidak formal B4 DB1 E1 Membaca, memahami dan menyusun maklumat mengikut urutan

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan mutimedia yang sesuai.

EDIT BY GJX

Page 10

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1


MING GU 7 TEMA/ TAJUK Tema 3 : Sihat dan Bersih (Kesihatan dan Kebersihan) UNIT 7 Menu Saya Berkhasiat 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. PENGISIAN KURIKULUM KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi B5DT1E2 Membina dan menulis jawapan berdasarkan bahan grafik.

STANDARD KANDUNGAN 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN 3.3.3 Membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan berpandukan gambar dengan betul. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri dengan betul mengikut konteks. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.

Kemahiran Bernilai Tambah 1. KP -Verbal-linguistik 2. KB -Menjanakan idea -Menghubungkaitkan 3. BCB - bacaan makanis - tulisan makanis 4. Kontekstual 5.Konstruktivisme

8 5-9 MAC 2012

Tema 3 : Sihat dan Bersih (Kesihatan dan Kebersihan) UNIT 8 Badan Saya Sihat

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila

1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

EMK Ilmu - Kesihatan - Muzik

1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

B4 DL1 E2 Menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul dalam situasi tidak formal B6DL2E1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

EDIT BY GJX

Page 11

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1


MING GU 8 TEMA/ TAJUK Tema 3 : Sihat dan Bersih (Kesihatan dan Kebersihan) UNIT 8 Badan Saya Sihat STANDARD KANDUNGAN
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.5.1 Membaca, memahami, dan menaakul bahan grafik yang mempunyai perkataan yang betul. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.

PENGISIAN KURIKULUM

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi B6DB1E2 Memahami maklumat daripada banan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan maksud dengan betul.

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

Nilai - Bertanggungjawab - Kerajinan - hemah tinggi - toleransi Kemahiran Bernilai Tambah 1. KP -Verbal-linguistik -Intrapersonal -Visual-ruang -Kinestetik 2. KB - Menghubungkaitkan - Menjanakan idea 3. BCB - Bacaan Luncuran -tulisan mekanis -bacaan mekanis - teknik bersoal jawab 4. Kontekstual

3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

EDIT BY GJX

Page 12

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1


MING GU 9 TEMA/ TAJUK Tema 3 : Sihat dan Bersih (Kesihatan dan Kebersihan) UNIT 9 Amboi, wanginya! PENGISIAN KURIKULUM EMK Ilmu - Kesihatan - Kebersihan -Nilai - Berterima kasih - Kerajinan - Bertanggungjawab -Kemahiran Bernilai Tambah 1. Kontekstual 2. KP - verbal-linguistik - visual-ruang - logik matematik - kinestetik 2. KB -menghubungkaitkan -menjanakan idea -membuat urutan 3. BCB - bacaan mekanis - kemahiran mencatat KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi B5 DL1 E1 Bercerita tentang perkara yang mengandungi pengajaran menggunakan sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan kosa kata yang luas

STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.5.1 Membaca , memahami dan menaakul bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik serta ayat dengan betul untuk menyatakan maksud.

19-23 MAC 2012

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

B6DB1E2 Memahami maklumat daripada banan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan maksud dengan betul.

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.4.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong dan vokal berganding dengan tepat. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dengan betul secara separa terkawal. 4.1.2 Memahami perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.

3.7 Menghasilkan penulisan yang kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

B6DT1E1 Menghasilkan penulisan dalam bentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

EDIT BY GJX

Page 13

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1


MINGGU TAJUK/TEMA TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM S.PRESTASI/ KECUKUPAN LATIHAN

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.2 mendengar mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa,dalam ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul sesuatu bahan untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik dan bukan grafik dengan betul. 3.4.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, digraf dan konsonan bergabung dengan tepat. EMK Ilmu - Kemahiran Hidup - Muzik - Pendidikan Moral Nilai - Bertanggungjawab - Kerajinan B6DB1E2 Memindahkan maklumat daripada bahan grafik menggunakan ayat majmuk dengan tepat. B5 DL1 E2 Menceritakan perkara yang mengandungi pengajaran menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betuL.

10 26-30 MAC 2012

Tema 4 : Waspada selalu (Keselamatan) UNIT 10 Beginilah caranya!

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

EDIT BY GJX

Page 14

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1

MING GU 10

TEMA/ TAJUK Tema 4 : Waspada selalu (Keselamatan) UNIT 10 Beginilah caranya!

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi B6 DB1 E1 Memahami maklumat daripada bahan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan maksud dengan betul

3.7Menghasilkan penulisan yang kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dengan betul secara separa terkawal. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

Kemahiran Bernilai Tambah 1. Kontekstual 2. KB - Menghubungkaitkan - Mencirikan -Mmembuat gambaran mental 2. KP - Verbal-linguistik - Muzik - visual-ruang

11 2-6 APR 2012

Tema 4 : Waspada selalu (Keselamatan) UNIT 11 Beringat selalu

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

EMK Ilmu - Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Nilai - Bertanggungjawab - Hormat-menghormati - Kerjasama - Hemah Tinggi

B6 DL1 E1 Berbicara untuk menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila .

EDIT BY GJX

Page 15

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1


MING GU 11 TEMA/ TAJUK Tema 4 : Waspada selalu (Keselamatan) UNIT 11 Beringat selalu PENGISIAN KURIKULUM KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi B6 DB1 E2 Memindahkan maklumat daripada bahan grafik menggunakan ayat majmuk dengan tepat B3DB1E1 Menyatakan idea daripada bahan yang dibaca B1DT1E1 B1DT1E2

STANDARD KANDUNGAN 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila

STANDARD PEMBELAJARAN 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah ilmu pengetahuan dan kosa kata serta meningkatkan kelancaran bacaan.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul

Kemahiran Bernilai Tambah 1. Kontekstual 1.KB - Membanding dan membezakan - Menjanakan idea 3. KP - Interpersonal - Verbal-linguistik 4. BCB - Bacaan Luncuran - Tulisan Mekanis - Perbincangan - Mencatat nota

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua yang diberi dengan betul dan kemas. atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.
3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

B4 DT1E1 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul dan membanding beza maklumat daripada pelbagai sumber. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

EDIT BY GJX

Page 16

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1

MING GU 12 9-13 APR 2012

TEMA/ TAJUK Tema 4 : Waspada selalu (Keselamatan) UNIT 12 Melintas dengan selamat

STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi perkataan dan rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal

PENGISIAN KURIKULUM EMK Ilmu - Pendidikan Keselamatan Jalan Raya - Pendidikan Moral Nilai - Bertanggungjawab - Kasih sayang - Hormat-menghormati - Hemah tinggi Kemahiran Bernilai Tambah 1.KB Menghubungkaitkan - Menjanakan idea - Mencirikan - Menganalisis 3. KP - Verbal-linguistik - Interpersonal - Visual-ruang 4. BCB - Bacaan Luncuran - Bacaan Mekanis - Tulisan Mekanis - Mencatatkan maklumat

2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi B4DL1E2 Menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul dalam situasi tidak formal. B6 DL1 E2 Berbicara untuk mempengaruhi khalayak dengan menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila B4 DT1 E1 Menghubungkaitkan dan mencatat maklumat daripada pelbagai sumber

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.
EDIT BY GJX

B1DT1E1 B1DT1E2
Page 17

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1


MINGGU TAJUK/TEMA TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM S.PRESTASI/ KECUKUPAN LATIHAN

13 16-20 APR 2012

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul dan menghubung kaitkan maklumat daripada pelbagai Sumber. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa. 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.

5. Kontekstual 6. TMK

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

B4DT1E1 Menghubungkaitkan dan mencatat maklumat daripada pelbagai maklumat. B5 DT1E1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan ayat yang santun.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

EDIT BY GJX

Page 18

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1


MING GU 14 23-27 APR 2012 TEMA/ TAJUK PENGISIAN KURIKULUM EMK Ilmu 1.Kem. berfikir 2.teknologi maklumat dan komunikasi NILAI MURNI -Hormat-menghormati -Kerajinan -Kepercayaan kepada Tuhan -Toleransi -Hemah tinggi -Bertanggungjawab KBT: 1. KB - menghubungkaitkan -menjanakan idea 2. KP - interpersonal - verbal-linguistik 3.BCB - bacaan luncuran -tulisan mekanis 4.TMK KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi B6 DL2 E1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara secara bertatasusila B1 DB1 E1 Membaca perkataan secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul B5 DT1 E1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan ayat yang santun.

STANDARD KANDUNGAN 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi perkataan dan rangkai kata yang sesuai serta tepat secara bertatasusila. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa, dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa.

Tema 5 : Hidup Bersatu Padu (Perpaduan) UNIT 13 Cantiknya Kolam Kita

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

EDIT BY GJX

Page 19

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1


MINGGU TAJUK/TEMA TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM S.PRESTASI/ KECUKUPAN LATIHAN

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri dengan betul mengikut konteks. EMK Ilmu - Teknologi maklumat -Seni bahasa NILAI MURNI Berterima kasih Kasih sayang Kerajinan Hemah tinggi Hormat-menghormati KBT 1.KP -interpersonal - verbal-linguistik - kinestetik 2. KB - Menjanakan idea 3. BCB - tulisan Mekanis - bacaan luncuran B1 DT1 E1 Menulis perkataan yang mengandungi dua dan tiga suku kata B5DT1E2 Membina dan menulis jawapan berdasarkan bahan grafik. B5 DT1 E1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan ayat yang santun.

15 30 APR4 MAY 2012

Tema 5 : Hidup Bersatu Padu (Perpaduan) UNIT 14 Majlis Hari Lahir Datuk

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan frasa yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan 3.3.3 Membina dan menulis jawapan ayat dengan betul. berdasarkan soalan berpandukan gambar dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan maklumat berbentuk puisi dengan bahasa yang santun. menegaskan kesantunan berbahasa.

EDIT BY GJX

Page 20

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1

MINGGU 16

TEMA/ TAJUK Tema 5 : Hidup Bersatu Padu (Perpaduan) UNIT 14 Majlis Hari Lahir Datuk

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan betul dalam pelbagai situasi.

PENGISIAN KURIKULUM

KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi

7 11 MAY 2012

4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

17 14-18 MAY 2012

Tema 5 : Hidup Bersatu Padu (Perpaduan) UNIT 15 Jamuan di Rumah Aiman

1.2 Mendengar,mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila

1.2.6 Mendengar, memahami, menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

EMK Ilmu - Teknologi maklumat - Pendidikan Moral -muzik

B1 DL1 E1 Mendengar dan menyebut perkataan dan frasa B6DL1E2 Berbicara untuk mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. B6DB1E2 Memahami maklumat daripada banan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan maksud dengan betul.
Page 21

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

-NILAI MURNI Hormat-menghormati Hemah tinggi Kerjasama 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat Toleransi dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. Kasih sayang 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik serta ayat dengan betul untuk menyatakan maksud.

EDIT BY GJX

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR BM THN 2 PENGGAL 1


TEMA/ TAJUK Tema 5 : Hidup Bersatu Padu (Perpaduan) UNIT 15 Jamuan di Rumah Aiman PENGISIAN KURIKULUM KECUKUPAN LATIHAN/Standard prestasi B2 DB1 E1 Membaca dan memahami ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul B6 DT1E1 Menghasilkan penulisan dalam bentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal.

MINGGU 18 21-25 MAY 2012

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

2.6.1 Membaca pelbagai bahan kretif yang sesuai untuk menambah ilmu pengetahuan dan kosa kata serta meningkatkan kelancaran bacaan. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dengan betul secara separa terkawal 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.

KBT 1. KB - Menjanakan idea 2.BCB - tulisan mekanis - bacaan luncuran 3. KP - interpersonal - verbal-linguistik - kinestetik

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas

3.7 Menghasilkan penulisan yang kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

EDIT BY GJX

Page 22