Anda di halaman 1dari 2

STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 PENCERAPAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN GURU

NAMA GURU :............................................................................ NO K/P :................................................................................................. NAMA SEKOLAH : SSNM SMK SERI KOTA , MELAKA KOD SEKOLAH : MEB 2145 TARIKH :...................................... MATA PELAJARAN :.................................................................. MASA :............................................. TAHUN/TING :.............................. BIL MURID :................................................................................

NO ASPEK 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

ASPEK Penglibatan Murid

KRITERIA ASPEK

SKOR (1 6)

4.11

4.12

Penglibatan aktif murid membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan. Penguasaan pembelajaran murid selaras dengan Penguasaan Pembelajaran Murid objektif yang ditetapkan. Hasil kerja murid yang berkualiti dapat Hasil Kerja Murid mengukuhkan pembelajaran. Perancangan dan persediaan yang rapi Perancangan Dan Persediaan Guru meningkatkan keberkesanan pengajaran. Kaedah penyampaian yang sesuai meningkatkan Kaedah Penyampaian pencapaian objektif pelajaran. Komunikasi berkesan memudahkan pemahaman Kemahiran Komunikasi dan menggalakkan pembelajaran murid. Penggunaan sumber pendidikan yang berkesan Penggunaan Sumber Pendidikan membantu mengukuhkan pembelajaran murid. Penilaian yang berterusan meningkatkan Penilaian keberkesanan pembelajaran dan pengajaran. Teknik penyoalan yang berkesan meningkatkan Teknik Penyoalan pemahaman murid. Penguasaan isi kandungan yang mendalam Penguasaan Isi Kandungan membolehkan pelajaran disampaikan dengan yakin, jelas dan tepat. Penguasaan kelas yang cekap mewujudkan Pengurusan Kelas (Bilik Darjah/ suasana yang kondusif untuk keberkesanan Makmal/Bengkel/Padang) pembelajaran dan pengajaran. Pematuhan etika kerja dan amalan nilai yang Amalan Profesionalisme Keguruan positif mewujudkan keyakinan dan kepercayaan murid terhadap guru. Jumlah Skor Diperoleh Skor Min [ Formula mengira skor min = Jumlah Skor Diperoleh 12 ] Peratus Pencapaian [ Formula mengira peratus pencapaian = (Skor min 1 5) x 100 ] Taraf Pencapaian TARAF PENCAPAIAN MEMUASKAN HARAPAN 40 59% 60 79% CATATAN / ULASAN

SANGAT LEMAH 0 19%

LEMAH 20 39%

BAIK 80 89%

CEMERLANG 90 100%

Nama Pencerap : No K/P :

Tandatangan : Cop Rasmi :


Bidang Kemanusiaan , SSNM SMK Seri Kota , Melaka 2013

Bidang Kemanusiaan , SSNM SMK Seri Kota , Melaka

2013