RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN

EMPAT

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 2009 MINGGU/ TAJUK JANUARI MINGGU 2 (5 Januari 09 -Mula sesi persekolahan) LISAN OBJEKTIF/HPU/FU/FS PENYERAPAN dan PENGGABUNGJALINAN CATATAN/ BBB

Unit 1 Senario Masyarakat Kita

PENULISAN Karangan berpandu

Diharap pelajar dapat;  Berkomunikasi berdasarkan maklumat  Mentafsir maklumat daripada bahan.  Memberi respons secar berkesan  Menjanakan idea berasakan bahan  Berkomunikasi secara berkesan  Mengenal pasti struktur perenggan.  Mengenal pasti isi utama, isi sokongan dan isi penyimpul.  Membina ayat topik, ayat huraian dan ayat penyimpul  Menyusun isi dalam perenggan
HPU: 1.0 HPK: 1.2 HHP:Aras 2(i) HPU: 7.0 HPK: 7.3 HHP:Aras 1(iii)

ABM: Buku Teks bM Tngkatan Empat. Kamus Lembaran kerja NILAI: Kasih sayang Kerjasma Hormat-menghormati KBT: Kemahiran berfikir meramalkan mentafsirkan menyelesaikan masalah menjanakan idea Kontekstual Konstruktivisme ILMU Kemasyarakatan Sastera SISTEM BAHASA Morfologi Golongan kata nama khas dan kata nama am

ABM: Buku Teks bM Tngkatan Empat. Kamus Lembaran kerja

GENRE Novel Sajak

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN DRAHMAN GURU M/PELAJARAN BM T4 2009

1

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN

EMPAT

MINGGU 3 LISAN Memberi arahan/panduan ‘Gaya Hidup Sihat’ ‘Masyarakat Malaysia Alaf Baru’ (Interpersonal dan maklumat)

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menjawab 6 soalan lisan yang diberikan oleh guru 2. Mengemukakan 3 soalan soalan lisan untuk mendapatkan penjelasan lanjut tentang sesuatu perkara. 3. HPU: 1.0 HPK: 1.2 HHP:Aras 2(i) HPU: 7.0 HPK: 7.3 HHP:Aras 1(iii)

SISTEM BAHASA Ayat Penyata Ayat Perintah Ayat Tanya PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : Sivik, Nilai : Kerjasama KBT: (a) KB-menjana idea (b) BCB SISTEM BAHASA Ayat Tanya Ayat Penyata Istilah/ kosa kata PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : Sivik Kesusasteraan Melayu Nilai : Kasih saying KBT : (a) KB –mencirikan (b) Pembelajaran Konstruktivisme SISTEM BAHASA: Pembentukan Kata: - Imbuhan meNPENGISIAN KURIKULUM Ilmu : Kesihatan Nilai : hargai nikmat kesihatan F&M KBT : (a) KB – membuat inferens (b)Pembelajaran kontekstual SISTEM BAHASA: Ayat Tanya dan Kata Kerja

BBB Gambar Poster Petikan Berita Akhbar Lembaran Pengurusan Grafik BTT 4: Unit 8 Bhg. 1 Unit 1 Bhg. 1

Genre: NOVEL Aspek: 1. Pengenalan novel ciri-ciri novel penulis 2. Sinopsis (Estetik dan maklumat)

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid akan dapat: 1. Menyatakan sekurang-kurangnya 4 ciri novel. 2. Menulis sinopsis untuk bab-bab yang dipilih HPU: 10.0 HPK: 10.1 Aras 1 (ii), (iii) HPU: 7.0 HPK: 7.3 Aras 1 (iii) OBJEKTIF: Pelajar dapat menyatakan sekurang-kurangnya 4 item asas merumus

BBB Novel Terminal Tiga Kamus Dewan Lembaran Peta

BBB: Pertikan Umum Rencana Akhbar Harian BTT4: Unit 4 Bhg 3

RUMUSAN Petikan umum –‘Pengorbananku’

FU: 7.0 FS : 7.1, 7.5 Aras 1 (i)

MINGGU 4

LISAN Menyampaikan pesanan

OBJEKTIF: 1. Pelajar dapat menulid 3 ayat untuk menyampaikan pesanan. 2. Menyampaikan pesanan dengan sebutan dan intonasi yang betul. FU : 1.0

BBB: PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Pengetahuan Am / Sivik Nilai : Hormat-menghormati Radio Gambar

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN DRAHMAN GURU M/PELAJARAN BM T4 2009

2

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN

EMPAT

(Interpersonal dan maklumat)

Genre: NOVEL Aspek: Tema dan Persoalan (Estetik dan Interpersonal)

FS : 1.3 Aras 1 (v) FU : 7.0 Fs: : 7.7 Aras 1 (iii) OBJEKTIF: 1. Menyatakan tema novel 2. Menjelaskan dan menulis sekurangkurangnya 4 persoalan FU FS FU FS : 10.0 : 1.4 Aras 1 (v) : 2.0 : 2.3 Aras 1 (iii)

KBT : (a) KB- menyusun atur ( b) Kecerdasan Pelbagai SISTEM BAHASA: Ayat Tanya, Ayat Penyata, Susunan Ayat PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : Teknologi Kesusasteraan Melayu Nilai : Kesetiaan, keberanian KBT : (a) mengitlak (b) Kajian Masa Depan SISTEM BAHASA: Ayat Topik - Ayat Huraian Ayat huraian - Ayat Topik PENGISIAN KURIKULM Ilmu : Teknologi, Sains dan social Nilai : Kerjasama, Kepentingan ilmu KBT : (a) KB – membuat kaitan dan perhubungan (b) Pembelajaran Kontekstual

Poster Petikan Berita Akhbar BBB: Novel Terminal Tiga Lembaran Pengurusan Grafik

PENULISAN: Karangan Fakta -Panduan Mengarang -Fungsi Perenggan - Teknik Menulis perenggan yang baik (interpersonal dan Maklumat) Ambang Remaja Dunia Semakin Canggih

OBJEKTIF: 1. Menulis pendahuluan karangan yang baik dan sesuai dengan tajuk FU : 2.0 FS : 2.1, 2.2 Aras 3 (i) FU : 8.0 FS : 8.1, 8.4 Aras 1 (i) FU : 12.0 FS : 12.3 Aras 1 (iii)

BBB: Karangan contoh yang mengandungi pendahuluan yang baik

BTT4: Unit 2 : Bah 3 Unit 3 : Bah 3 CINA BBB: Gambar Poster Petikan Akhbar - Berita

MINGGU KE-5 MINGGU 6 LISAN Melafazkan dan memahami puisi moden dan lama

CUTI OBJEKTIF 1 . Melafazkan puisi yang diberikan oleh guru dengan gaya dan intonasi yang sesuai. 2 Menjawab sekurang-kurangnya 6 soalan daripada 8 soalan pemahaman tentang puisi yang diberikan oleh guru FU : 10.0 FS : 10.1 Aras 1 (ii) FU : 10.0 FS : 10.3 Aras 1 (ii)

BARU SISTEM BAHASA: Kata Nama dan Kata Kerja PENGISIAN KURIKULM Ilmu : Sastera Nilai : Kasih sayang KBT : (a) KB – menjana idea (b) Kecerdasan Pelbagai

‘Gaya Hidup Sihat’ (Estetik dan Maklumat)

BTT4

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN DRAHMAN GURU M/PELAJARAN BM T4 2009

3

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN

EMPAT

FU : 7.0 FS : 7.2 Aras 1 (ii) Genre : NOVEL Aspek : Watak dan Perwatakan -watak dinamis -watak statik -bagaimana watak digambarkan (estetik dan maklumat) OBJEKTIF: 1. Menyatakan watak dan perwatakan dinamis dan statik 2. menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 ciri watak dinamis dan 3 ciri watak statik FU : 10.0 FS 10.6 Aras 1 (v) 2, (i, ii) FU : 8.0 FS : 8.1 Aras 1 (iii) , 2 (i, ii ) RUMUSAN: Petikan Umum – Isu Perumahan/ Masyarakat Kita/ Kejiranan Senario Masyarakat Kita (Interpersonal dan Maklumat) FU : 2.0 FS : 2.4 Aras 1 (ii) FU : 8.0 FS : 8.8 Aras 1 ( i, v) OKJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Mejawab sekurang-kurannya 5 soalan pemahaman. 2. Menyatakan ekurang-kurangnya 5 isi peting berdasarkan bahan yang dibaca. HPU: 7.0 HPK: 7.1 HHP: Aras1(l,ii) 3 (i) HPU: 8.0 HPK: 8.2 HHP: Aras 1(ii) OBJEKTIF: 1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 masalah yang dihadapi oleh pembeli rumah baru. SISTEM BAHASA: Ayat Tanya, Ayat Penyata, Simpulan Bahasa PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : Geografi Kesusasteraan Melayu Nilai : Kasih sayang, hormatmenghormati, bertanggungjawab KBT : (a) KB – mencirikan (b) Kecerdasan Pelbagai SISTEM BAHASA: Pembentukan Kata Ganda PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sains Sosial Nilai : Keadilan / Tanggungjawab KBT : (a) KB – membuat urutan ( b) Kajian Masa Depan

Unit 8 Bhg. 1

BBB: Novel Terminal Tiga Lembaran pengurusan grafik Kamus Dewan

BBB Petikan Umum Rencana Akhbar Harian dan Majalah BTT4: Unit 1 Bhg. 1,3 BBB: Petikan Rencana dan majalah atau intenet BTT4: Unit 3Bhg. 2

MNGGU 7 MEMBACA DAN MEMAHAMI Tema: Teknologi Maklumat Dunia Semakin Canggih’ (Bidang Maklumat)

SISTEM BAHASA: Istilah Teknologi PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Teknologi maklumat Nilai: Rasional, ketekunan KBT: (a) KB-menjana idea (b) Tenologi Maklumat dan komunikasi

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN DRAHMAN GURU M/PELAJARAN BM T4 2009

4

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN

EMPAT

Genre: CERPEN Aspek 1. Biodata Pengarang 2. Pelbagai Aspek Sastera (Estetika dan interpersonal)

OKJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menerangkan secara ringkas biodata penulis setiap karya 2. Membandingkan gaya bahasa (diksi) dalam cerpen tertentu HPU: 10.0 HPK: 10.2 HHP: Aras 1 (iv), 3 (i) HPU: 3.0 HPK: 33 HHP: Aras 2 (i)

SISTEM BAHASA: Ayat Tanya, Ayat Penyata Laras Bahasa PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Kesusteraan Melayu Nilai : Kesopanan, bertanggungjawab Bekerjasama KBT : (a) KB-membanding dan Membeza (b) Kecrdasan Pelbagai

BBB: Antologi “ Anak Laut “ Lembaran Pengurusan Grafik (LPG)

PENULISAN Karangan jenis keperihalan (interpersonal dan Maklumat) Senario Masyarakat Kita)

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat: Menyenaraikan 6 isi penting karangan HPU: 2.0 HPK:2.2,2.3,2.5 Aras 1 (i) HPU: 8.0 HPK:8.2, 8.3 Aras 1 (ii)

SISTEM BAHASA: Golongan kata; Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyarakatan, Alam sekitar Nilai: Hormat-menghormati, keberanian, kerjasama KBT: (a) KB-menyusun mengikut keutamaan (b) Kecerdasan Pelbagai SISTEM BAHASA: Ragam Ayat PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesihatan Nilai: Kebersihan KBT: (a) KB- menjana idea (b) Kajian Masa Depan

BBB: Akhbar Majalah BTT4. Unit 1. Bhg.1

FEBRUARI MINGGU 8 LISAN Membuat Pengumuman Kerjaya (Interpersonal dan Maklumat)

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat: 1. Membina 5 ayat berbentuk pengumuman. 2. Menyampaikan pengumuman dengan intonasi yang sesuai HPU: 8.0 HPK: 8.2, 8.4 Aras 1 (ii), 2 (i) HPU: 2.0 HPK:2.5 Aras 1 (iv)

BBB: Gambar Poster Petikan Berita Akhbar BMT4 Unit 9 Bhg. 2.

Genre: CERPEN

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran: murid

SISTEM BAHASA:

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN DRAHMAN GURU M/PELAJARAN BM T4 2009

5

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN

EMPAT

Aspek: 1.Pelbagai Aspek Sastera - Tema dan Persoalan 2.Mengarang Cerpen (Maklumat dan Estetika)

dapat: 1.Menyatakan tema dan sekurang-kurangnya 2 persoalan dalam karya 2. Menulis cerpen berdasarkan tema dan persoalan tertentu yang diberi HPU: 7.0 HPK:7.6 Aras 2 (iii) HPU: 12.0 FPK: 12.1 Aras 1 (i)

Ayat Tanya, Ayat Penyata, Laras Bahasa PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: sastera Nilai: Kegigihan, bertanggungjawab KBT: (a) KB- mengitlak (b) Kecerdasan Pelbagai

BBB: Antologi “Anak Laut” Lembaran Pengurusan Grafik

RUMUSAN Petikan Umum - Isu ekonomi/kerjaya (Interpersonal dan Maklumat)

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat: Menyatakan usaha-usaha meningkatkan ekonomi Negara. HPU: 2.0 HPK:2.1 Aras 1 (ii) HPU: 8.0 HPK: 8.2 Aras 1 (ii)

SISTEM BAHASA: Pembentukan kata – kata majmuk. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Ekonomi Nilai: Kerjasama, keadilan KBT: (a) KB- meramal (b) Kajian Masa Depan

BBB:: Petikan umum Rencana akhbar harian dan Majalah

BTT4: Unit 9 Bhg. 2

MINGGU 9 LISAN Menyampaikan berita. ‘Dunia Semakin Canggih” (Interpersonal dan Maklumat)

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat: 1. Membina 8 ayat yang berbentuk berita. 2. Menyampaikan ayat yang dibina dengan tepat dan menggunakan intonasi yang sesuai. HPU: 7.0 HPK: 7.1 Aras 1 (iv) , Aras 2 (i) HPU: 8.0 HPK:8.1, 8.2 Aras 1 (iii) HPU: 1.0

SISTEM BAHASA: Ayat Penyata, Ayat Pasif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Geografi, Pengetahuan Am Nilai : Menghargai alam sekitar KBT : (a) KB-menjana idea (b) Pembelajaran Kontekstual

BBB: Gambar Poster Petikan berita Akhbar

BTT4: Unit 3, Bhg.2

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN DRAHMAN GURU M/PELAJARAN BM T4 2009

6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN

EMPAT

HPK: 1.3 Aras 3 (i) BBB Genre: CERPEN Aspek: -Mengarang Cerpen - membina jalinan peristiwa dengan menerapkan aspek sastera (Estetik dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat: 1. Mengarang cerpen berdasarkan tajuk-tajuk tertentu 2. Menjelaskan aspek-aspek sastera dalam cerpen yang dikarang HPU: 12.0 HPK: 12.2, 12.6 Aras 1 (ii,iii, v ) HPU: 2.0 HPK: 2.1, 2.2 Aras 1 (i), 3 (i) SISTEM BAHASA: Susunan ayat (susunan biasa) -Istilah dan kosa kata PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: sastera Nilai: Kegigihan, kasih saying KBT: (a) kb-menyusun mengikut keutamaan (b) Pembelajaran Konstruktivisme Antologi “Anak Laut” LPG

PENULISAN Karangan jenis Pendapat/ Perbincangan (Interpersonal dan Maklumat) Senario Masyarakat Kita”

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat: Mengemukakan 6 isi utama karangan HPU: 4.0 HPK: 4.2 Aras 1 (i) HPU: 7.0 HPK: 7.1 Aras 2 ( iii) HPU: 12.0 HPK:12.4 Aras 2 (I, iii) Aras 3 (ii)

SISTEM BAHASA: Golongan kata kata nama kata kerja kata adjektif kata tugas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains, Geografi Nilai: Rasional, Kerjasama, Kasih sayang KBT: (a) KB-menjana idea (b)TMK

BBB Akhbar, majalah, internet

BTT4: Unit 1. Bhg. 3

MINGGU 10 MEMBACA DAN MEMAHAMI Tema : Patriotisme ‘Generasi Kita’ (Interpersonal dan Maklumat)

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat: Menulis ulasan/pendapat berdasarkan isu yang dibaca dalam sekurang-kurangnya satu perenggan HPU: 2.0 HPK: 2,5 Aras 1 (ii), 2 (i)

SISTEM BAHASA: Golongan Kata, Kata Tugas, Kata Sendi

BBB Petikan teks sejarah Negara/tokoh dari majalah / internet BTT 4: Unit 7 Bhg. 2.3

PENGISIAN KURIKULUM: Nilai: Sejarah Nilai : Patriotisme, keberanian KBT: (a) KB- membuat inferens (b) Kajian Masa Depan

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN DRAHMAN GURU M/PELAJARAN BM T4 2009

7

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN

EMPAT

HPU: 7.0 HPK: 7.2 Aras 1 (ii) Genre: CERPEN Aspek: 1. “Pusaran” -Sinopsis -Tema & persoalan (FU) -Watak & Perwatakan (FS1) -Nilai (FS2) 2. “Menatap Wajahnya” - Sinopsis - Watak & Perwatakan (FU) -Nilai (FS1) -Sudut Pandangan (FS2) (estetik dan maklumat) RUMUSAN Petikan umum -Isu Alam Sekitar ‘Melestarikan Alam Sekitar’ (Interpersonal & Maklumat) HPU: 8.0 HPK: 8.5 Aras 1 (ii) KBT: (a) KB-mengsintesis (b) Pembelajaran Kontekstual OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat: 1. Menulis sinopsis 2. Menyataan tema dan sekurangkurangnya 2 persoalan 3. Menjelaskan sekurang-kurangnya. 2 watak dan perwatakan HPU: 10.0 HPK: 10.1 Aras 1 (iii. V), 2 (i) HPU: 7.0 HPK: 7.1 Aras 1 (i) SISTEM BAHASA: Susunan ayat biasa, Ayat Tanya, Ayat Penyata PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Pendidikan Islam/ PM Sastera Nilai : Kasih sayang, bertanggungjawab, pengorbanan KBT: (a) KB- mengitlat (b) BCB BBB Antologi “Anak Laut” LPG/ Lisan

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat: Menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 kesan kemusnahan alam sekitar kepada manusia. HPU: 2.0 HPK: 2.5 Aras 2 (ii)

SISTEM BAHASA: Binaan Ayat dasar PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Geografi, Pendidikan Alam Sekitar Nilai: Bertanggungjawab, Menghargai alam sekitar

BBB: Petikan Umum Rencana akhbar harian dan majalah BTT 5 Bhg. 1, 2

MINGGU 11 LISAN Ucapan “Dunia Semakin Canggih” (Interpersonal dan Maklumat)

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat: 1. Membina ucapan berdasarkan sekurang-kurangnya 3 isi penting. 2. Menyampaikan ucapan dengan intonasi dan gaya yg sesuai. HPU: 1.0 HPK : 1.6 Aras 1 (iii) HPU : 8.0

SISTEM BAHASA: Ayat Penyata, Ayat Songsang PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Moral, sivik Nilai: Menghargai KBT : (a) KB-menganalisis (b) Kajian Masa Depan

BBB: Akhbar Majalah Komputer BTT4: Unit 3 Bhg 1

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN DRAHMAN GURU M/PELAJARAN BM T4 2009

8

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN

EMPAT

Genre: CERPEN Aspek: 1. “Annyss Sophyylia” -sinoopsis - Plot (FU) -Latar (FS1) - Watak & perwatakan (FS2) 2. “Lambaian Malar Hijau” - Sinopsis - Gaya Bahasa (FU) - Tema dan Persoalan (FSI) -Latar (FS2) (Estetik dan maklumat) MINGGU KE-12 PENULISAN Surat Kiriman Rasmi Format Laras bahasa Isi surat (Interpersonal & Maklumat) ‘kerjaya’

HPK : 8.2 Aras 1 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat: 1.Menulis synopsis. 2.Menyusun peristiwa mengikut urutan binaan plot. 3.Menjelaskan usnsur gaya bahasa. HPU: 10.0 HPK: 10.1 Aras 1 (iii, v) 3 (i) HPU: 8.0 HPK:8.2 Aras 1 (ii), 2(i)

SISTEM BAHASA: Kata pinjaman/ istilah/ kosa kata PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Geografi, Sains & Teknologi Nilai: Berani yakin, menghargai alam Sekitar KBT: (a)KB-mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan (b) Kecerdasan Pelbagai

BBB Antologi Anak Laut LPG

CUTI PERTENGAHAN OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat: Menulis surat kiriman rasmi mengikut format yang betul dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. HPU:6.0 HPK:6.2 Aras 1 (iii) Aras 3 (i) HPU: 7.0 HPK: 7.1 Aras 1 (i), (iii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat: 1.Membina 3 perenggan ayat-ayat yang berbentuk taklimat. 2.Menyampaikan taklimat dengan suara, intonasi dan gaya yang sesuai. HPU: 7.0 HPK: 7.4 Aras 1(iv), Aras 1 (vii) Aras 2 (i) HPU: 1.0 HPK: 1.3 Aras 3 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar

PENGGAL SISTEM BAHASA: Pembentukan Kata: Imbuhan Kata Ganda Kata Majmuk PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyarakatan. Nilai: Kerjasama, kesyukuran, kesederhanaan KBT: (a) KB- menjana idea (b) Konstruktivisme SISTEM BAHASA: Kata terbitan Ayat penyata PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : sejarah, Pengetahuan am Nilai : Patriotosme KBT : (a) KB- membezakan fakta dengan pendapat (b) TMK

PERTAMA BBB Contoh Surat Kiriman Rasmi BTT4 Unit 9. Bhg. 3

MINGGU 13 LISAN Menyampaikan maklumat Melestarikan Alam Sekitar’ (Maklumat dan Interpersonal)

BBB: Petikan akhbar/ majalah BTT4: Unit 5 Bhg. 2

Genre: CERPEN

SISTEM BAHASA:

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN DRAHMAN GURU M/PELAJARAN BM T4 2009

9

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN

EMPAT

Aspek: 1.’Budi Tak Terbeli’ - Nilai (FU) -Sudut Pandangan (FS1) -Plot (FS2) 2. ‘Kerana Manisnya Epal’ - Sinopsis -Gaya Bahasa (FU) -Latar (FS1) -Tema dan Persoalan (FS3) (estetik dan Maklumat) RUMUSAN Petikan Umum Isu Pendidikan Alam Sekitar Melestarikan Alam Sekitar (Interpersonal dan maklumat)

dapat: 1.Menulis sinopsis 2.Menyatakan sekurang-kurangnya 2 nilai dan pengajaran 3.Menyatakan dan menghuraikan sekurangkurangnya 2 contoh gaya bahasa HPU: 10.0 HPK: 10.1, 10.4,10.6 Aras 1 (iii,v) 3 (i), (ii) HPU: 7.0 HPK: 7.1. 7.3 Aras 1 (v), 2 (iii) 3 (i)

Cakap Ajuk, Cakap Pindah Istilah / kosa kata PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Pengetahuan Am, Pendidikan Moral, Kesusasteraan Melayu Nilai : Kasih sayang, bertolak ansur, berhemah tinggi KBT: (a) KB- membuat kesimpulan (b) Kecerdasan Pelbagai

BBB: Antologi – ‘Anak Laut’ LPG

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat: Menulis lima kesan pencemaran sungai. HPU: 2.0 HPK: 2.1 Aras 1 (i) HPU :7.0 HPK: 7.5 Aras 1 (iv), Aras 2 (i), (iii)

SISTEM BAHASA: Binaan Ayat- Ayat Dasar: PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Pendidikan Moral Nilai : kerajinan, ketekunan KBT: (a) KB-merumus, meringkas (b) Kajian Masa Depan

BBB: Petikan Umum Rencana akhbar harian dan majalah BTT4 Unit 5 Bhg. 2

MINGGU 14 MEMBACA DAN MEMAHAMI Pema: Pelancongan Industri Pelancongan Malaysia (Interpersonal dan Maklumat)

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat: Memberi beberapa sebab/alas an tentang kebaikan melancong dalam negari. HPU: 5.0 HPK:5.1,5.2 Aras 1 (ii), (iii) Aras 2 (i) HPU: 8.0 HPK: 8.7 Aras 1 (v) 3 (i)

SISTEM BAHASA: Laras bahasa iklan Peraturan Sosiobudaya PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Pengetahuan Am Nilai: Menghargai khazanah Tempatan KBT: (a) –membuat analogi (b) Pembelajaran kontekstual SISTEM BAHASA: Sebutan dan intonasi

BBB: Risalah pelancongan BTT4: Unit 11 Bhg. 2

Genre: PUISI TRADISIONAL

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

BBB:

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN DRAHMAN GURU M/PELAJARAN BM T4 2009

10

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN

EMPAT

“Pantun Mengenang Nasib” “Pantun Kiasan” Aspek: 1.Ciri-ciri Pantun 2. Maksud panrun 3.Tema dan persoalan 4.Nilai dan pengajaran (Estetik) PENULISAN: Karangan sajak -format/teknik penulisan -laras bahasa -isi cerita (Estetik) ‘Industri Pelancongan Malaysia’

1.Menyatakan ciri-ciri pantun. 2.Menjelaskan maksud pantun. 3.Menyatakan sekurang-kurangnya tiga nilai & 3 prngajaran dalam pantun. 4. Mencipta pantun berdasarkan suatu tema. HPU: 10.0 HPK: 10.4 Aras 1 ( iv) HPU: 12.0 HPK:12.1, 12.2 Aras 1 (i), 3 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mencipta sajak. 2. Menyenaraikan 10 perkataan yang puitis berdasarkan skrip drama HPU: 12.0 HPK: 12.1, 12.6 Aras 1 (i), (ii), Aras 3 (iii) HPU: 11.0 HPK: 11.3 Aras 1 (i)

Pola suku kata Laras bahasa PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Pendidikan Moral Nilai : Keyakinan, berbudi, berhemah tinggi KBT: (a) KB-mencirikan (b) Kajian Masa Depan

Antologi “Anak Laut” LPG Kamus Dewan

SISTEM BAHASA Pembentukan Kata; Imbuhan Kata Ganda Kata Majmuk PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyarakatan Nilai: Kerjasama, kesyukuran, kesederhanaan KBT: (a)KB- menyusun atur (b) Pembelajaran konstruktivisme

BBB: Contoh skrip drama BTT4 Unit 4. Bhg 1 BTT4: Unit 11. Bhg. 3

MINGGU 15 LISAN Laporan Melestarikan Alam Sekitar (Maklumat dan Interpersonal)

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Membina 3 perenggan ayat yang berbentuk laporan tentang aktiviti yang dilaksanakan di peringkat kebangsaan 2. Menyampaikan laporan dgn suara dan intonasi yang sesuai. HPU: 7.0 HPK: 7.1 Aras 1 (i) HPU: 1.0 HPK: 1.4 Aras 2 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar

SISTEM BAHASA: Ragam ayat- Ayat Aktif PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Alam sekitar Nilai: Kasih saying dan hemah tinggi KBT: (a) menyusun atur (b) Konstruktivisme

BBB: Contoh laporan Kad arahan BTT4: Unit 5 bhg. 3

Genre:

SISTEM BAHASA

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN DRAHMAN GURU M/PELAJARAN BM T4 2009

11

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN

EMPAT

PUISI TRADISIONAL ‘Syair Pembunuhan Angreni’ ‘Syair Dandan Setia dan Intan Terpilih’ Aspek: 1. 2. 3. 4. Ciri-ciri syair maksud syair nilai dan pengajaran mengarang syair

dapat: 1.Menyatakan ciri-ciri syair (bentuk, nada, unsur rima) 2. Menjelaskan maksud gurindam dan seloka, dan menyatakan nilai dan pengajaran dalam syair 3. Mencipta syair berdasarkan suatu tema HPU: 10.0 HPK:10.4, 10.5 Aras 1 (ii), 3 (ii) HPU: 3.0 HPK:3.3 Aras 1 (iii) 2 ( i) HPU: 12.0 HPK: 12.5, 12.6 Aras 1 (iv), 2 (ii)

Sebutan dan intonasi Susunan ayat PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kesusasteraan Melayu, Sejarah Nilai: Kesabaran, ketaatan, kesyukuran KBT: (a) KB- mencirikan (b) Kecerdasan Pelbagai

BBB: Antologi “Anak Laut” LPG Kamus dewan

(Estetik dan Interpersonal)

PENULISAN Petikan umum – Wawancara ‘Generasi Kita’ (Interpersonal dan Maklumat)

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat 1. Menyatakan lima peranan generasi pelapis pada masa akan datang. HPU: 1.0 HPK: 1.3 Aras 3 (iii) HPU 8.0 HPK: 8.8 Aras 1 (ii)

SISTEM BAHASA Binaan Ayat ( Ayat Tunggal ) PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Soaial Nilai : Kasih sayang, bertanggungjawab KBT: (a) KB- meramal (b) Pembelajaran Kontekstual

BBB: Petikan Umum, Rencana akhbar harian Dan majalah BTT4: Unit 7 Bhg. 1, 3

MINGGU 16 LISAN Perbincangan bahan prosa ‘Riadah’ (Interpersonal dan Estetik)

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mencetuskan 5 idea/pendapat semasa perbincangan HPU: 2.0 HPK: 2.1 Aras 1 (ii), Aras 3 (i) HPU: 10.0 HPK: 10.1 Aras 1 (v) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan bentuk gurindam dan

SISTEM BAHASA Ayat Tanya dan ayat penyata PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sastera, PJK, Alam Sekitar Nilai: Kesyukuran KBT: (a) KB- menjana idea (b) Kecerdasan pelbagai

BBB: Petikan berita Akhbar/ majalah BTT4: Unit 6 Bhg. 1, 2

Genre: PUISI TRADISIONAL

SISTEM BAHASA Sebutan dan intonasi Istilah sastera

BBB: Antologi ‘Anak Laut’

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN DRAHMAN GURU M/PELAJARAN BM T4 2009

12

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN

EMPAT

‘Gurindam Baris Hadapan” ‘Seloka Pak Kaduk” 1. 2. 3. Ciri-ciri gurindam Ciri-ciri seloka perbandingan gurindam & seloka ( estetik )

2. 3.

seloka Menjelaskan maksud gurindam dan seloka Menyatakan dan memberi contoh gaya bahasa

HPU: 10.0 HPK: 10.3, 10.5 Aras 1 (ii) 3 (i) HPU: 11.0 HPK: 11.2, 11 3 Aras 1 ( ii) 2, (i) , 3(i)

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kesusasteraan Melayu, Sejarah , Warisan dan Budaya Nilai : Kerajinan, keyakinan KBT: (a)- menganalisis (b) Pembelajaran kontekstual

LPG

PENULISAN Karangan – Rencana format isi rencana

(Maklumat dan Interpersonal)

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengutarakan 6 isi penting karangan 2. Menyusun isi-isi karangan mengikut keutamaan HPU: 7.0 HPK: 7.1, 7.2, 7.4 Aras 1 (I, ii ) , 2 (i) HPU 2.0 HPK: 2.1 Aras 1 (i)

SISTEM BAHASA Kata Tugas Tanda baca Peribahasa PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Alam Sekitar, Kemasyarakatan Nilai : Kasih saying, keberanian, Berhemah tinggi KBT: (a) KB- menyusun atur (b) TMK

BBB: -Contoh rencana, -Rakaman video Internet BTT4 Unit 3 (sesuaikan)

‘Dunia Semakin Canggih’

MINGGU 17 LISAN Wawancara ‘Generasi Kita’ (Interpersonal & Maklumat)

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengemukakan 8 soalan yg bertatasusila tentang sesuatu perkara. 2. Berinteraksi dengan lancar selama 10 minit berkaitan tajuk yang diberi. HPU: 1.0 HPK: 1.1 Aras 1 (i,ii), Aras 2 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menjelaskan maksud gurindam dan seloka

SISTEM BAHASA Kata majmuk, ayat Tanya PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains, Moral, PI Nilai : Menghargai KBT: (a) KB-membuat kaitan dan Perhubungan (b) kajian masa depan SISTEM BAHASA Sebutan & Intonasi Istilah sastera

BBB: Contoh petikan wawancara BTT4: Unit 7 Bhg. 3

Genre: PUISI TRADISIONAL ‘Gurindam Baris Hadapan”

BBB Antologi ‘Anak Laut’ LPK

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN DRAHMAN GURU M/PELAJARAN BM T4 2009

13

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN

EMPAT

‘Seloka Pak Kaduk” Aspek: 1. 2. Maksud Nilai dan pengajaran ( estetik, maklumat )

2.

Menyatakan nilai dan pengajaran

HPU: 10.0 HPK: 10.4, 10.5 Aras 1 (ii) , 3 (i) HPU: 8.0 HPK: 8.7, 8.8 Aras 1 (vii), 3(i)

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kesusasteraan Melayu, Pendidikan Moral Nilai: Rasional, menghargai harta benda Kebijaksanaan KBT: (a) KB-menilai (b)Kajian masa Depan

Petikan nilai dan pengajaran

RUMUSAN Petikan Umum -Isu sains dan teknologi ‘Keranamu Malaysia’ (Interpersonal dan Maklumat)

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: Menyatakan sebab-sebab Negara memerlukan ahli pakar dalam bidang sains dan teknologi. HPU: 4.0 HPK: 4.2 Aras 2 (i) HPU: 8.0 HPK: 8.2 Aras 1 (ii, vii)

SISTEM BAHASA Ayat Majmuk PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains dan teknologi Nilai : Berdikari, menghargai, kesyukuran KBT: (a) KB-mengenal pasti sebab akibat (b) Kajian Masa Depan

BBB: Petikan umum rencana akhbar harian dan majalah BTT4: Unit 4 Bhg. 3

MINGGU 18 LISAN Memberi panduan dan tunjuk cara ‘Kerjaya’ (Maklumat dan Interpersonal)

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan 5 ayat berbentuk panduan dan tunjuk cara. 2. Menyatakan panduan dan tunjuk cara dengan intonasi dan gaya yang sesuai. HPU: 9.0 HPK: 9.1 Aras 1 (i, iii) HPU: 1.0 HPK: 1.3 Aras 2 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengenal pasti bentuk dan cirri-ciri puisi moden. 2. Melengkapkan penyataan berkenaan penyair 3. Menghuraikan maksud dalam rangkap sajak

SISTEM BAHASA Kata nama, ayat penyata PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kemahiran hidup Nilai: Keyakinan KBT : (a) KB- menjana idea (b) Belajar Cara Belajar

BBB: Gambar Poster Petikan Berita Akhbar BTT4 Unit 9Bhg. 1, 2

Genre: PUISI MODEN/ SAJAK ‘Aku Menjadi Lebih Berani, ‘Anak Laut’ Aspek: -Ciri-ciri puisi moden -Biodata penyair

SISTEM BAHASA Sebutan Intonasi Istilah dan kosa kata PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kesusasteraan Melayu, Geografi

BBB: Antologi ‘Anak Laut’ LPG

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN DRAHMAN GURU M/PELAJARAN BM T4 2009

14

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN

EMPAT

-Maksud sajak (Estetik dan Interpersonal) HPU: 10.0 HPK: 10.3, 10.5 Aras 1 (i), (iii) HPU: 2.0 HPK: 2.5 Aras 1 (i), (iii) PENULISAN – Karangan Perbahasan Format Laras Bahasa Hujah/Isi ‘Warisan Bangsa’ OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyusun isi karangan mengikut keutamaan. 2. Menulis 3 perenggan yang lengkap dengan huraian dan contoh. HPU: 2.0 HPK: 2.1, 2.3 Aras 1 (i), (ii), (iii) Aras 2 (ii), (iii) Aras 3 (iii) HPU: 11.0 HPK: 11.1 Aras 1 (i), (ii) Aras 2 (i), (iii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menjawab soalan-soalan pemahaman 2. Menyampaikan ulasan berdasarkan isu yang dibaca. HPU: 7.0 HPK: 7.4 Aras 1 (ii, iv), 3 (i) HPU: 8.0 HPK: 8.8 Aras 1 (vi), 2 (v) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menghuraikan maksud dengan rangkap sajak 2. Menjelaskan tema dan persoalan 3. Menyatakan dan memberi contoh

Nilai: Keberanian, Kesyukuran KBT: (a) KB- mencirikan (b)Pembelajaran Kontekstual

SISTEM BAHASA Imbuhan Kata Ganda, Kata Majmuk, Peribahasa PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sejarah, Ekonomi, Kemasyarakatan Nilai: Rasional, Keberanian, Kesederhanaan KBT: (a) KB- menyusun atur (b) TMK

BBB Pita rakaman, akhbar Majalah ilmiah Kamus Dewan BTT4. Unit 10. Bhg 3

MINGGU 19 MEMBACA DAN MEMAHAMI Tema: Disiplin/Kesedraran Sivik ‘Generasi Kita’ (Bidang Maklumat)

SISTEM BAHASA Kosa kata Peraturan Sosiobudaya Kesantunan Bahasa PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Pendidikan Moral Nilai: Hemah tinggi, bertanggungjawab KBT: (a) KB-menjana idea SISTEM BAHASA Sebutan dan intonasi Laras bahasa Pola suku kata PENGISIAN KURIKULUM

BBB: Rencana/Artikel tentang disiplin atau kesedaran sivik sama ada daripada majalah /internet BTT4: Unit 7 Bhg. 2

Genre: PUISI MODEN/ SAJAK ‘Derita Pertama ‘ ‘Jalan-jalan raya Kotaku’ Aspek:

BBB: Antologi ‘ Anal Laut’ LPG

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN DRAHMAN GURU M/PELAJARAN BM T4 2009

15

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN

EMPAT

1. 2. 3. (estetik)

Maksud sajak Tema dan persoalan Unsur bunyi

unsure bunyi HPU: 10.0 HPK: 10.4,10.5 Aras 1 (ii), (v) HPU: 11.0 HPK: 11.2, 11.3 Aras 1 (ii), Aras 2 (ii, iii) Aras 3 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mencadangkan secara bertulis enam isi penting tentang usaha meningkatkan semangat juang di kalangan atlet. HPU: 2.0 HPK: 2.4 Aras 1 (iii) HPU: 8.0 HPK: 8.2, 8.7 Aras 1 (vi dan viii) Aras 3 9i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengemukakan 10 ayat Tanya dan 10 ayat penyata. 2. bersoal jawab dengan intonasi yang sesuai. HPU: 7.0 HPK: 7.6 Aras 1 (i), Aras 1 (iii) HPU: 2.0 HPK: 2.3, 2.5 Aras 1 (i, iii) 3 (iv)

Ilmu: Kesusasteraan Melayu, PI,PM, Pendidikan Lalu lintas Nilai: Kesyukuran, kesabaran, hemah tinggi KBT: (a) KB- mengitlak (b) Kajian Masa Depan

PENULISAN Syarahan Petikan umum—isu kesihatan ‘Gaya Hidup Sihat’ (Interpersonal dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Ayat- ayat terbitan PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sukan Nilai: Patriotik, keberanian, keyakinan KBT: (a) KB—membezakan fakta dgn pendapat (b) Kecerdasan pelbagai

BBB: Petikan Amalan Hidup Sihat BTT4: Unit 8 Bhg. 1,3

MINGGU 20 LISAN Forum ‘Melestarikan Alam Sekitar’ (Maklumat dan Interpersonal)

SISTEM BAHASA Ayat Tanya Ayat penyata PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Pengetahuan Am, Alam Sekitar, Geografi Nilai: Keberanian, rasional, kerjasama KBT: (a) KB—mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan (b) Kajian Masa Depan

BBB: Gambar Poster Petikan Berita Akhbar BTT4: Unit 5 Bhg. 1,2

Genre: PUISI MODEN/SAJAK ‘Manusia dan Kesejahteraan’ ‘Pembeli Masa Sudah’ Aspek:

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menghuraikan maksud dalam rangkap sajak 2. Menyatakan dan memberi contoh gaya bahasa.

SISTEM BAHASA Sebutan dan intonasi Laras bahasa Istilah sastera PENGISIAN KURIKULUM

BBB: Antologi “ Anak Laut” LPG

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN DRAHMAN GURU M/PELAJARAN BM T4 2009

16

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN

EMPAT

1. 2.

3. ( estetik)

Maksud sajak gaya bahasa metafora simile sinkof imejan nilai dan pengajaran

3.

Menyatakan tiga nilai dan tiga pengajaran

HPU: 10.0 HPK: 10.4, 10.5 Aras 1 (ii), 3 (i) HPU: 11.0 HPK: 11.2, 11.3 Aras 1 (ii), 2 (ii) HPU: 12.0 HPK: 12.1, 12.2 Aras 1 (i), 2 (ii)

Ilmu: Sastera Melayu, Pengetahuan Am Nilai Kesabaran, tolak ansur, ketekunan KBT: (a) KB-menjana idea, (b) Pembelajaran kontekstual

PENULISAN Sinipsis Cerpen Format Laras bahasa Hujah/isi (estetik dan maklumat) ‘Riadah’

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mencatat isi-isi penting dalam cerpen. 2. Menghasilkan synopsis cerpen HPU: 10.0 HPK: 10.1 Aras 1 (ii), (iii) HPU: 8.0 HPK: 8.2 Aras 1 (ii), (v) HPU: 7.0 HPK: 7.1 Aras 1 (i

SISTEM BAHASA Kata Nama Ayat Penyata Tanda Baca PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sastera, kemasyarakatan Nilai: Kebersihan fizikal dan mental Kejujuran KBT: (a) KB—menyusun atur (b) Kecerdasan Pelbagai

BBB: Pita rakaman Petikan cerita BTT4: Unit 6 Bhg. 1,2,3

MINGGU KE-21 & 22 MINGGU KE-23 & 24 MINGGU 25 LISAN Perbahasan (Maklumat/ Interpersonal)

ULANG KAJI & MINGGU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan 10 ayat berbentuk penyataan dalam perbahasan 2. Mengenal pasti isi-isi penting dan dapat memberikan bukti-bukti dalam perbahasan yang disampaikan HPU: 8.0 HPK: 8.8.6, 8.7 Aras 1 (v,vii) Aras 3 (i)

PEPERIKSAAN SEMESTER SISTEM BAHASA Ayat Pasif Ayat Penyata PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Moral, Sivik Nilai: rasional, kerjasama, keyakinan KBT: (a) KB—mengesan kecondongan Pendapat (b)TMK

SATU

BBB: Gambar Poster Petikan Berita akhbar

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN DRAHMAN GURU M/PELAJARAN BM T4 2009

17

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN

EMPAT

HPU: 5.0 HPK: 5.2 Aras 1 (ii), Aras 2 9i) HPU: 9.0 HPK: 9.4 Aras 1 (iv, v) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menghuraikan cirri-ciri prosa tradisional 2. menulis synopsis cerita 3. Menjelaskan pengertian metos dan legenda HPU: 10.0 HPK: 10.1 Aras 1 (iii) HPU: 2.0 HPK: 2.1 Aras 1 (i), (iii)

Genre: PROSA TRADISIONAL Aspek: 1. Pengenalan ciri-ciri prosa tradisional unsure mitos legenda 2. Sinopsis ‘Cerita Bayan Tidak Menurut Kata Ibu Bapanya” (Estetik dan Interpersonal)

SISTEM BAHASA Kiaan dan perumpamaan Istilah sastera PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: sastera Melayu Nilai :Kejujuran, kesetiaan, baik hati KBT: (a) KB—mencirikan (b) Pembelajaran kontekstual

BBB: Antologi “Anak Laut” LPG Kamus Dewan/ Kamus Istilah Sastera

RUMUSAN Petikan rencana -Kebudayaan dan pelancongan ‘Industri Pelancongan Malaysia’ (Interpersonal dan Maklumat)

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyenaraikan enam peranan Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan pelancongan dalam mempromosikan kebudayaan kebangsaan ke luar Negara. HPU: 2.0 HPK: 2.2, 2.5 Aras 2 (i) HPU: 7.0 HPK: 7.5 Aras 2 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengemukakan 10 ayat berbentuk sumbangsaran dpd bahan prosa yg diberikan.

SISTEM BAHASA Ayat—Pengguguran ayat. PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kebudayaan dan masyarakat Nilai: Patriotik, menghargai KBT: (a) KB- membuat kaitan dan perhubungan (b) Pembelajaran Kontekstual

BBB: Petikan akhbar harian Kamus Dewan BTT4: Unit 11 Bhg. 1,2 (sesuaikan)

MINGGU 26 LISAN Sumbangsaran bahan prosa

SISTEM BAHASA Kata ganda, ayat penyata. PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sastera

BBB: LPG

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN DRAHMAN GURU M/PELAJARAN BM T4 2009

18

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN

EMPAT

2. ‘Riadah’ (Interpersonal dan Estetik’

Mengenal pasti isi-isi penting bahan prosa

Nilai: Keyakinan dan hemah tinggi KBT: (a) KB-menjana idea (b) Kecerdasan Pelbagai

Gambar Poster Petikan Berita Akhbar BTT4: Unit 6 Bhg. 2

HPU: 1.0 HPK: 1.2 Aras 2 (ii) HPU: 10.0 HPK: 10.4 Aras 1 (iv), Aras 2 (iii) Genre: PTOSA TRADISIONAL ‘Cerita Bayan Tidak Menurut Kata Ibu Bapanya” Aspek : Watak dan perwatakan bulat bundar pipih (Estetik dan maklumat) RUMUSAN Petikan umum -Teknolohi Maklumat “Dunia Semakin Canggih” (Interpersonal dan Maklumat HPU: 7.0 HPK: 7.5 Aras 2 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyampaikan ulasan selari bagi satu tayangan slaid berkaitan kerjaya 2. Mengeluarkan/menyatakan semua 6 isi daripada ulasan selari yang disampaikan. OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: Menyatakan 6 faedah teknologi maklumat dalam kehidupan HPU: 2.0 HPK: 2.5 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA Penyusunan semula ayat. PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Nilai: rasional/ ketekunan KBT: (a) KB—mengenal pasti idea utama dan idea sokongan (b) Kajian Masa Depan SISTEM BAHASA Perumpamaan Istilah sastera PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Ekonomi Nilai: keyakinan, keberanian, kesederhanaan OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. menjelaskan maksud watak bulat, dan pipih 2. Menyatakan watak dan perwatakan bagi watak bulat dan pipih. HPU: 10.0 HPK: 10.6 Aras 1 (v), 2 (i) HPU: 8.0 HPK: 8.7 Aras 1 (iv), 3 (i) SISTEM BAHASA Cakap ajuk Istilah sastera . PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kesusasteraan Melayu, Sains Nilai: Kejujuran, kesetiaan, baik hati KBT: (a) KB—mencirikan (b) Kecerdasan Pelbagai

BBB Antologi ‘ Anak Laut’ LPG Peta minda

BBB: Petikan rencana akhbar BTT4: Unit 3 Bhg. 2 (sesuaikan)

MINGGU 27 LISAN Menyampaikan ulasan selari berdasarkan bahan rangsangan

BBB: Slaid BTT4: Unit 9 Bhg. 2

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN DRAHMAN GURU M/PELAJARAN BM T4 2009

19

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN

EMPAT

‘Kerjaya’ (Interpersonal dan Maklumat)

HPU: 1.0 HPK: 1.3 Aras 3 (i) HPU: 8.0 HPK: 8.1 Aras 1 (iv) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menulis sinopsis cerita 2. menjelaskan citra masyarakat dalam teks HPU: 10.0 HPK: 10.1 Aras 1 (ii, iii), 2 (i) HPU: 7.0 HPK: 7.1, 7.3 Aras 1 (iii), (iv) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyenaraikan 10 perkataan/ frasa/ ayat yang puitis 2. Menerangkan isi cereka untuk menghasilkan perenggan yang koherens HPU: 1.0 HPK: 1.1 Aras 1 (i), 9ii) HPU: 7.0 HPK: 7.1 Aras 2 (iii) HPU: 9.0 HPK: 9.1 Aras 1 (ii) HPU: 12.0 HPK: 12.2, 12.3, 12.6 Aras 1 9ii), 3 ( iv) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan lima kesan pencemaran

KBT: (a) KB—membezakan fakta dengan pendapat (b) TMK

Genre: PROSA TRADISIONAL ‘Peminangan Puteri Gunung Ledang’ Aspek: 1. 2. 3.

SISTEM BAHASA Perumpamaan Istilah sastera. PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kesusasteraan Melayu, sejarah Nilai: kasih saying, kebersihan fizikal dan mental, rasional KBT: (a) KB- menyusun atur (b) Pembelajaran Kontekstual SISTEM BAHASA Tanda baca System ejaan Ayat Tanya Ayat perintah PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kemasyarakatan, Sastera, Nilai: Kejujuran, Keberanian, berhemah tinggi, rasional KBT: (a) KB- menjana idea (b) kecerdasan pelbagai

BBB Antologi “Anak Laut” LPG

Sinopsis Latar Citra masyarakat

(Estetik dan Maklumat) PENULISAN Karangan – Cereka/ Cerpen “Riadah”

BBB: Majalah Akhbar Contoh karangan jenis cereka Kamus Dewan Contoh frasa dan ayat yang puitis

MINGGU 28

SISTEM BAHASA Istilah Geografi

BBB: Rencana/ artikel berkaitan

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN DRAHMAN GURU M/PELAJARAN BM T4 2009

20

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN

EMPAT

MENDENGAR DAN MEMAHAMI 2. Tema: Alam Sekitar “Melestarikan Alam Sekitar” (Interpersonal”

alam sekitar. Mencadangkan lima langkah mengatasinya.

HPU: 2.0 HPK: 2.1 Aras 1 (iii), 2(iii) HPU: 3.0 HPK: 3.3 Aras 1 (iv) 3(ii)

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: geografi, Alam Sekitar Nilai : Kebersihan, fizikal dan mental KBT: (a) KB—menyelesaikan masalah (b) Kajian Masa Depan

alam sekitar sama ada dari majalah, akhbar atau internet BTT4: Unit 5 Bhg.1

Genre: DRAMA Aspek : 1. Pengenalan drama Ciri-ciri drama Biodata pengarang Istilah dalam drama prolog, babak, adegan, episode, monolog, dialog, synopsis ( Estetik dan Maklumat) RUMUSAN Rumusan petikan syarahan isu kemalangan jalan raya Pendidikan lalu lintas (Interpersonal dan Maklumat) 2.

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan ciri-ciri drama. 2. Menjelaskan biodata pengarang HPU: 10.0 HPK: 10.2 Aras 1(iiv) HPU: 7.0 HPK: 7.3 Aras 1 (iii)

SISTEM BAHASA Cakap ajuk Laras bahasa PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kesusasteraan Melayu Nilai :kecekalan, ketabahan KBT : (a) KB—mencirikan (b) Kecerdasan Pelbagai

BBB: Antologi “ Anak Laut” LPG Kamus Istilah Sastera

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan 5 faktor yang menyebabkan kemalangan jalan raya. HPU: 2.0 HPK: 2.4, 2.5 Aras 3 (i) HPU: 9.0 HPK: 9.4 Aras 3 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menghurai latar, masa, tempat, dan masyarakat. 2. Menghuraikan watak dan perwatakan HPU: 10.0 HPK: 10.1, 10.6 Aras 1 (i, v)

SISTEM BAHASA Proses peluasan ayat. PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Perundangan Nilai: Hemah tinggi, hormat-menghormati KBT: (a) KB—mengenal pasti sebab-akibat (b) Kajian masa depam

BBB: Petikan majalah Laporan akhbar Gambar kemalangan jalan raya

MINGGU 29 Genre: DRAMA – “Serunai Malam” Aspek: 1.

SISTEM BAHASA Cakap ajuk. Laras bahasa PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kesusasteraan Melayu, Kenegaraan Nilai : Kesabaran, Ketaatan, kesyukuran

BBB Antologi “Anak Laut” Lembaran Pengurusan Grafik

2.

latar masa tempat citra masyarakat watak dan perwatakan

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN DRAHMAN GURU M/PELAJARAN BM T4 2009

21

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN

EMPAT

-

bundar pipih dinamis statik

HPU: 8.0 HPK: 8.3, 8.4 Aras 1 (ii, iv)

KBT: (a)KB—mengelaskan, mengumpulkan, mengketegorikan (b) Pembelajaran Kontekstual

(Estetik dan Maklumat) PENULISAN Penulisan Surat Tidak rasmi -Format -Isi/Kandungan (Maklumat dan Interpersonal) “Ambang Remaja” HPU: 1.0 HPK: 1.2 Aras 2 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyenaraikan isi-isi penting daripada sebuah cerita. 2. Menyatakan 10 ayat untuk membentuk sebuah cerita. 3. Bercerita secara lisan dengan gaya dan intonasi yang sesuai SISTEM BAHASA Ayat penyata, ayat aktif PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kesusasteraan Melayu Nilai: Keyakinan, ketekunan, semangat kemasyarakatan KBT: (a) KB- menjana idea (b) Belajar Cara Belajar SISTEM BAHASA Cakap ajuk Sebutan dan intonasi (dialog) Simpulan bahasa PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kesusasteraan Melayu Kenegaraan Sejarah BBB: LPG Gambar Poster Petikan berita OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan format surat kiriman tidak rasmi. 2. Menyatakan 5 isi utama surat HPU: 8.0 HPK: 8.2, 8.4 Aras 1 (ii), (iii), 3(i) HPU: 5.0 HPK: 5.2 Aras 1 (ii) SISTEM BAHASA Tanda baca Ayat Topik Ayat Sokongan Kata Adjektif PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kemasyrakatan, Keagamaan Nilai: baik hati, Hormat-menghormati KBT: (a) KB-menyusun atur (b) Belajar Cara Belajar BBB: Contoh surat tidak rasmi

MINGGU 30 LISAN Bercerita (Maklumat dan Estetika)

Genre: DRAMA:--“Titik-titik Perjuangan” Aspek: 1.

2.

Watak dan Perwatakan utama sampingan citra masyarakat Plot (Struktur dramatik)

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menghuraikan watak dan perwatakan bagi watak utama dan sampingan 2. Menyusun peristiwa mengikut urutan dan struktur plot. HPU: 10.0

BBB: Antologi “Anak Laut” Lembaran Pengurusan Grafik

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN DRAHMAN GURU M/PELAJARAN BM T4 2009

22

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN

EMPAT

-permulaan -perkembangan -pertentangan -puncak/klimaks -peleraian (Estetik dan Maklumat) RUMUSAN Petikan umum ‘Isu Bahasa Melayu/ Seni bina Melayu” “Warisan Bangsa” (Interpersonal dan Maklumat)

HPK: 10.1, 10.6 Aras 1 (iii, v) HPU: 8.0 HPK: 8.2, 8.7 Aras 1 (v), 2(i)

Nilai: Patriotisme, kemasyarakatan Kerjasama KBT: (a) KB- menyusun atur (b) Pembelajaran kontekstual

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyenaraikan 4 punca secara bertulis, pelajar tidak menguasuai bahasa Melayu/ 4 keistimewaan seni bina Melayu HPU: 7.0 HPK: 7.5 Aras 1 (v) HPU: 11.0 HPK: 11.2 Aras 1 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengemukakan sekurangkurangnya 5 isi penting berdasarkan isu-isu semasa 2. Mengenal pasti isi-isi tersurat dan tersirat daripada bahan rangsangan dan menyampaikannya bertatasusila HPU: 9.0 HPK: 9.1, 9.3 Aras 1 (i, ii), 2 (ii) HPU: 2.0 HPK: 2.3 Aras 1 (ii) HPU: 1.0 HPK: 1.2 Aras 2 (v) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Membandingkan struktur plot “Serunai Malam” dan “Titik-Titik

SISTEM BAHASA Tanda baca PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kesusasteraan Melayu Nilai: Kesopanan KBT: (a) KB—mengenal pasti sebab akibat (b) Pembelajaran Konstruktivisme

BBB: Petikan rencana dpd akhbar BTT4: Unit 10 Bhg. 2

MINGGU 31 LISAN Perbincangan berdasarkan isu-isu semasa ( tersurat dan tersirat) ‘Warisan bangsa’ (Maklumat dan Interpersonal)

SISTEM BAHASA Kata majmuk, ayat penyata PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Pengetahuan Am, Sejarah Nilai: Kesyukuran, tanggungjawab Rasional KBT: (a) KB—menganalisis (b) Pembelajaran Kontekstual

BBB: LPG Gambar Poster Petikan Berita BTT4: Unit 10 Bhg. 1

Genre: DRAMA “Serunai Malam” dan “Titik-titik

SISTEM BAHASA Ayat Tanya Ayat penyata Istilah dan kosa kata

BBB: Antologi “Anak Laut”

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN DRAHMAN GURU M/PELAJARAN BM T4 2009

23

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN

EMPAT

Perjuangan” 2. Aspek: 1. Plot: 2. 3. 3. struktur dramatic perbandingan

Perjuangan” Menyatakan pemikiran dan persoalan dalam kedua-dua drama Membandingkan watak dan perwatakan watak utama dalam kedua-dua drama

Persoalan dan pemikiran Perbandingan watak

HPU: 10.0 HPK: 10.1, 10.4, 10. 6 Aras 1 (v), 3 (ii) HPU: 2.0 HPK: 2.1, 2.3 Aras 1(i), 3 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menulis teks wawancara mengikut format yang betul. 2. Membanding sekurang-kurangnya 10 ayat Tanya HPU: 2.0 HPK: 2.1 Aras 1 (ii) HPU: 8.0 HPK: 8.5 Aras 1 (v) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyenaraikan fakta dalam petikan yang diberi HPU: 7.0 HPK: 7.5 Aras 1 (v) HPU: 8.0 HPK: 8.1 Aras 2 (i)

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kesusasteraan Melayu, Kenegaraan Nilai: Patriotisme, Rasional KBT : (a) KB- membanding dan Membeza (b) Kajian Masa Depan

LPG

(Estetik dan Interpersonal)

PENULISAN Wawancara format isi

SISTEM BAHASA Kosa kata Ayat penyata Ayat Tanya tanda baca PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kemasyarakatan Nilai: Bertanggungjawab, bekerjasama KBT: (a) KB—membuat inferens (b) Kecerdasan Pelbagai

BBB: Jadual Statiktik Gambar BTT4: Unit 2 Bhg. 2

(Interpersonal dan Maklumat) Generasi Kita

MINGGU 32 MEMBACA DAN MEMAHAMI Tema: Pendidikan/ Kokurikulum “Ambang Remaja” (Bidang Maklumat)

SISTEM BAHASA Kata Tugas—Kata Pemeri PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Pengetahuan Am Nilai : Kerajinan, kerjasama KBT : (a) KB—membezakan fakta dengan pendapat (b) Pembelajaran Konstruktivisme

BBB: Laman-laman web pendidikan BTT4: Unit 2 Bhg 2

Genre: NOVEL

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:: 1. Menyakan binaan dan teknik plot

SISTEM BAHASA Susunan Ayat (Ayat biasa, ayat songsang)

BBB:

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN DRAHMAN GURU M/PELAJARAN BM T4 2009

24

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN

EMPAT

Aspek: PLOT 1. Binaan plot Permulaan Perkembangan Perumitan Puncak Peleraian 2. Teknik plot suspens Kejutan (Estetik dan Maklumat) RUMUSAN Berdasarkan laporan Isu remaja ‘Dunia Semakin Canggih’ (Internasional dan Maklumat)

2.

Menyusun peristiwa mengikut urutan plot

Novel Terminal Tiga PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Pengetahuan Am Kesusasteraan Melayu Nilai : Bersyukur, menghargai KBT : (a) KB—menyusun atur (b) Pembelajaran Kontekstual LPG

HPU: 10.0 HPK: 10.6 aras 1 (v) HPU: 8.0 HPK: 8.2 Aras 1 (v)

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyenaraikan tanggungjawab remaja terhadap keluarga dan masyarakat. HPU: 2.0 HPK: 2.1, 2.2 Aras 1 (i) HPU: 6.0 HPK: 8.5, 8.8 Aras 2 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengenal pasti dan menilai lima isi penting daripada bahan grafik. 2. Menyatakan tiga ayat berbentuk ulasan kepada bahan grafik HPU: 7.0 HPK: 7.1, 7.3 Aras 1 (iii, v) HPU: 3.0 HPK: 3.1, 3.2 Aras 1 (iii), 3 (i)

SISTEM BAHASA System ejaan Kata pinjaman- kata terbitan PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Undang-undang Nilai : Semangat kemasyarakatan KBT : (a) KB- menjana idea (b) Kajian Masa Depan

BBB: Petikan rencana Dewan Masyarakat LPG BTT4: Unit 3 Bhg 2

MINGGU 33 LISAN Menilai dan membuat ulasan tentang pelbagai bahan ‘Dunia Semakin Canggih’ ‘Ambang Remaja’ (Maklumat dan Interpersonal)

SISTEM BAHASA Kata Majmuk Ayat Penyata PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Geografi dan Seni Lukis Nilai : Hormat-menghormati Kesyukuran, rasional KBT : (a) KB-membezakan fakta dengan Pendapat (b) TMK

BBB: komputer LPG Gambar Poster Petikan Berita BTT4: Unit 3 Bhg.1 Unit 2 Bhg. 1

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN DRAHMAN GURU M/PELAJARAN BM T4 2009

25

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN

EMPAT

Genre: NOVEL Aspek: 1. Latar - Tempat - Masa - Masyarakat 3. Nilai, Pengajaran

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan latar cerita bagi babbab tertentu. 2. Menghuraikan sekurang-kurangnya 3 nilai dan pengajaran. HPU: 10.0 HPK: 10.4 Aras 1 (v), 3 (ii) HPU: 8.0 HPK: 8.6 Aras 2 (ii) 3 ( i)

SISTEM BAHASA Ayat Penyata Susunan ayat (Ayat biasa, Ayat Songsang) PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Geografi Kesusasteraan Melayu Nilai : Kegigihan, bertanggungjawab Berani, Perpaduan KBT : (a) KB-mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan (b) Pembelajaran Kontekstual) SISTEM BAHASA Kata Nama Kata kerja Kata Tanya Kata seruan PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sastera, Geografi Nilai : Kerajinan, bekerjasama KBT : (a) KB- mengitlak (b) Kajian Masa depan SISTEM BAHASA Kata kerja, ayat pasif dan ayat aktif PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Pengetahuan Am Pend. Islam/Pend. Moral & Sivik Nilai : Kebersihan fizikal dan mental, Keberanian, keyakinan KBT : (a) KB- mencirikan (b) Belajar Cara Belajar

BBB Novel Terminal Tiga LPG

(Estetik dan Maklumat)

PENULISAN -Ulasan (Estetik dan Interpersonal) ‘Generasi Kita’

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: Membuat ulasan novel dari segi bahas, tema, dan pengajaran. HPU: 10.0 HPK: 10.6 Aras 1 (v), Aras 3 (iv) HPU: 2.0 HPK: 2.2 Aras 1 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengenal pasti kata kunci tajuk syarahan yang akan disampaikan. 2. Menyampaikan sekurang-kurangnya 3 isi beserta huraian, bantuan grafik dan intonasi yang sesuai. HPU: 9.0 HPK: 9.3, 9.4 Aras 1 (i, ii, iii) HPU: 2.0 HPK: 2.1, 2.2 Aras 1 (ii, iv)

BBB Majalah, Novel

BTT4: Unit7. Bhg. 1

BBB: LPG Gambar Poster Petikan akhbar BTT4 Unit 7 Bhg. 3

MINGGU 34 LISAN Syarahan ‘Gaya Hidup Sihat” (Maklumat dan Interpersonal)

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN DRAHMAN GURU M/PELAJARAN BM T4 2009

26

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN

EMPAT

Genre: NOVEL Aspek: Gaya bahasa (Estetik)

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 gaya bahasa beserta contoh. Sinis Imejan Simbolik Hiperbola HPU: 10.0 HPK: 10.5 Aras 1 (v), 3 (i) HPU: 11.0 HPK: 11.2 Aras 1 (ii)

SISTEM BAHASA Istilah/ Kosa Kata Laras Bahasa Kata-kata Hikmat PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PengetahuSosial Linguistik Kesusasteraan Melayu Nilai : Kesantunan bahasa, Menghargai Keindahan bahasa KBT : (a)KB-mencirikan (b) Pembelajaran Kontekstual SISTEM BAHASA Kosa Kata Istilah sains tulen PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Geografi Nilai : Patriotik Kebersihan fizikal dan mental KBT : (a) KB- menjana idea (b) Kajian Masa Depan PENGGAL SISTEM BAHASA Kata Tugas—Kata Pemeri PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Pengetahuan Am Nilai : Kerajinan, kerjasama KBT : (a)

BBB Novel Terminal Tiga LPG Kamus Istilah Sastera

RUMUSAN Petikan rencana -Isu Pelancongan (Interpersonal dan Maklumat)

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: Menjana lima usaha menarik pelancong ke negara ini. HPU: 2.0 HPK: 2.4 Aras 2 (iii) HPU: 8.0 HPK: 8.8 Aras 1 (viii)

BBB Petikan rencana daripada majalah LPG

MINGGU KE-35

MINGGU 36 LISAN Penyelesaian masalah (Maklumat dan Interpersonal)

CUTI PERTENGAHAN OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan 6 isi penting dalam penyelesaian masalah. 2. Menghuraikan 6 hujah sebagai penyelesaian masalah HPU: 8.0 HPK: 8.7, 8.8 Aras 1 (iii, v), 2 (ii) 3(i) HPU:: 1.0 HPK: 1.2 Aras 1 (ii), Aras 2 (ii)

BBB Computer LPG Gambar Poster Petikan Berita Akhbar

Genre: PROSA TRADISIONAL

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

SISTEM BAHASA Ayat Penyata

BBB:

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN DRAHMAN GURU M/PELAJARAN BM T4 2009

27

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN

EMPAT

“Pertarungan Tuah dan Jebat” Aspek: 1. 2. 3.

1. 2. 3.

Sinopsis tema perwatakan

Menulis synopsis cerita. Menyatakan tema dan persoalan yang terdapat dalam teks Menjelaskan watak dan perwatakan watak utama

Istilah umum Antologi “Anak Laut” PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kesusasteraan Melayu Sejarah Nilai : Patriotisme, taat setia, keberanian KBT : (a) KB- mengitlak (b) Pembelajaran Kontekstual LPG

HPU: 10.0 HPK: 10.1, 10.4 Aras 1 (ii, v) 3 (iii) HPU: 8.0 HPK: 8.4, 8.6 Aras 1 (iii, iv)

Kamus Dewan

(Estetik dan Maklumat)

PENULISAN Ucapan/Syarahan/ceramah format laras bahasa isi

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menulis ayat-ayat/frasa yang sesuai dalam unsure format ucapan 2. Menyediakan rangka karangan format ucapan HPU: 9.0 HPK: 9.2, 9.4 Aras 2 (ii, iii) HPU: 11.0 HPK: 11.1 Aras 1 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Memberi 5 pendapat yang bernas dengan ayat-ayat yang granatis 2. Mengemukakan 1 perenggan isi-isi penting dan menghuraikannya dengan tepat. HPU: 4.0 HPK: 4.1,4.2, 1 (i) 2 (i) 3 (i) HPU: 7.0 HPK: 7.6 Aras 1 (vi)

SISTEM BAHASA Diksi dan istilah Peribahasa PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains, Kemasyarakatan Nilai : Berhemah tinggi, Kesopanan Bekerjasama KBT : (a) KB- menyusun atur (b) TMK

BBB: Rakaman videa/ OHP BTT4: Unit 8 Bhg. 3

“Gaya Hidup Sihat” (Maklumat dan Estetik)

MINGGU 37 LISAN Memberi pendapat/ membuat keputusan. “Malaysia Alaf Baru” (Interpersonal dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Kata terbitan Ragam ayat PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Pengetahuan Am Sivik, Sejarah Nilai : Tanggungjawab, Kebersihan KBT : (a) KB- mengenal pasti idea utama dan idea sokongan (b)Kajian Masa Depan

BBB: LPG Gambar Poster Petikan Berita Akhbar (Bahan Rangsangan) BTT4: Unit 4 Bhg.2

Genre: PROSA TRADISIONAL

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

SISTEM BAHASA Laras bahasa

BBB

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN DRAHMAN GURU M/PELAJARAN BM T4 2009

28

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN

EMPAT

“Pertarungan Tuah dan Jebat” Aspek: (Estetik) PENULISAN Laporan format isi perbincangan Plot Gaya Bahasa Perlambangan Metafora Personafikasi Simile Sindiran

1. 2.

Menghuraikan plot mengikut urutan. Menyatakan dan memberikan contoh gaya bahasa

Istilah sastera Pepatah PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kesusasteraan Melayu Sejarah Nilai : Patriotisme taat setia KBT : (a) KB- mengitlak (b) Kecerdasan Pelbagai

Antologi “Anak Laut” LPG Peta Minda

HPU: 10.0 HPK: 10.2, 10.6 Aras .1 (iv, v), 3 (i) HPU: 11.0 HPK: 11.3, 8.6 Aras 1 (iii) 3 (ii)

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan perkara penting dalam format laporan. 2. Menulis laporan HPU: 3.0 HPK: 3.1, 3.2, Aras 1 (ii) 2 (ii) HPU: 2.0 HPK: 2.2, 2.3 Aras 1 (i)

SISTEM BAHASA Kata pemeri Ungkapan Diksi dan istilah PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Perdagangan, Kesihatan, Sains dan Teknologi Nilai :Berhemah tinggi, Kesopanan Bekerjasama KBT : (a) KB- mencirikan (b) Kecerdasan Pelbagai SISTEM BAHASA Kata tugas, kata sendi, penanda wacana PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains, Matematik Nilai : rasional dan keyakinan KBT : (a) KB- menganalisis (b) Pembelajaran Konstruktivisme

BBB: Contoh karangan laporan LPG BTT4 Unit 5 Bhg.3

‘Melestarikan Alam Sekitar’ (Interpersonal )

MINGGU 38 LISAN Menilai dan membuat ulasan tentang pelbagai bahan (carta) ‘Keranamu Malaysia’ (Maklumat dan Interpersonal)

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengenal pasti dan menilai isi-isi penting bahan carta 2. Menyatakan 5 ayat berbentuk ulasan kepada bahan carta dengan intonasi yang betul HPU: 7.0 HPK: 7.1, 7.3 Aras 1 (iii,v) HPU: 2.0 HPK: 2.2 Aras 1 (i), 2 (ii), 3 (i)

BBB: LPG Gambar Poster Radio Petikan Berita Akhbar (Bahan Rangsangan)

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN DRAHMAN GURU M/PELAJARAN BM T4 2009

29

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN

EMPAT

BTT4: Unit 4 Bhg. 2, 3 MEMBACA DAN MEMAHAMI Tema: Remaja dalam Pembangunan Negara (Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyenaraikan 4 isi penting tentang peranan remaja dalam pembangunan negara HPU: 2.0 HPK: 2.5 Aras 2 (i) 3 (ii) HPU: 3.0 HPK: 3.3 Aras 2 (i), 3 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan 3 halangan dalam mewujudkan perpaduan kaum di Malaysia. HPU: 4.0 HPK: 4.2, Aras 2 (i) HPU: 9.0 HPK: 9.4 Aras 1 (iii) MINGGU KE-39 MINGGU 40 LISAN Memberi ulasan tentang prosa “Industri Pelancongan di Malaysia” (Maklumat dan Interpersonal) CUTI HARI RAYA OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan 5 ayat tentang bahan prosa yang diberikan. 2. Mengenal pasti isi-isi penting tentang sesuatu prosa 3. Memberi ulasan berkaitan prosa, sekurang-kurangnya dalam 10 ayat. HPU: 8.0 HPK: 8.1, 8.2, Aras 1 (iii, v) 2 (v) HPU: 2.0 HPK: 2.2 Aras 1 (i), 2 (ii) 3(i) SISTEM BAHASA Kata tugas- Kata Penguat PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Pendidikan Kewarganegaraan/ Pengetahuan Am Nilai : Patriotik, Bertanggungjawab KBT : (a) KB- menjana idea (b) Kajian Masa Depan SISTEM BAHASA Kosa kata Istilah sains dan sosial PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains sosial, Nilai : Bekerjasama Baik hati KBT : (a) KB- membuat kaitan dan perhubungan (b) Pembelajaran Konstruktivisme BBB: Rencana daripada majalah, akhbar, internet

RUMUSAN Berdasarkan laporan Isu Perpaduan “Senario Masyarakat Kita” (Interpersonal dan Maklumat)

BBB: Petikan laporan akhbar Utusan Malaysia BTT4: Unit 1 Bhg 2

SISTEM BAHASA Laras Bahasa kosa kata PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sastera, Geografi, Sejarah Nilai : Patriotisme KBT : (a) KB- menjana idea (b) BCB

BBB: LPG Gambar Poster Petikan Berita Akhbar (Bahan Rangsangan) BTT4 Unit 11 Bhg. 1,2

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN DRAHMAN GURU M/PELAJARAN BM T4 2009

30

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN

EMPAT

Genre: PROSA TRADISIONAL “Sikap Terburu-buru Membawa Padah” Aspek: 1. Sinopsis 2. Nilai dan Pengajaran (Estetik dan Interpersonal) PENULISAN -Peribahasa “Senario Masyarakat Kita” (Estetik dan Maklumat)

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menulis sinopsis 2. Menyatakan nilai dan pengajaran HPU: 10.0 HPK: 10.1, 10.4 Aras 1(iii) 3 (ii) HPU: 2.0 HPK: 2.2, 2.3 Aras 1 (iv), 2 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menjelaskan maksud peribahasa 2. Mengaitkan peribahasa dengan kehidupan HPU: 12.0 HPK: 12.1, 12.3 Aras 1 (i iii), (v) HPU: 8.0 HPK: 8.2 Aras 2 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengenal pasti kata kunci tajuk ceramah yang akan disampaikan. 2. Menyampaikan sekurang-kurangnya 3 isi beserta huraian dan bantuan grafik dengan suara dan intonasi yang sesuai HPU: 9.0 HPK: 9.3, 9.4 Aras 1 (i, ii, iii) HPU: 2.0 HPK: 2.1, 2.2 Aras 1 (ii, iv) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menulis sinopsis drama

SISTEM BAHASA Ayat penyata Ayat Tanya Istilah dan kosa kata PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kesusasteraan Melayu, Sejarah, Pend. Moral Nilai : Rasional, Kejujuran KBT : (a) KB- menilai (b) Pembelajaran Kontekstual SISTEM BAHASA Sitem ejaan Kata –kata hikmat PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kemasyarakatan Nilai : Berhemah tinggi, Kejujuran, kasih saying, Rasional KBT : (a) KB- membuat kaitan dan perhubungan (b) Pembelajaran Kontekstual SISTEM BAHASA Kata sendi nama, kata hubung dan ayat penyata

BBB: Antologi “Anak Laut” LPG Peta Minda Petikan nilai

BBB Gambar Petikan teks yang mengandungi peribahasa

MINGGU 41 LISAN Ceramah (Maklumat dan Interpersonal)

BBB: LPG Gambar

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sejarah dan Sivik Nilai : Keberanian, kasih sayang dan patriotisme KBT : (a) KB- menjana idea (b) TMK

Poster Petikan Berita Akhbar (Bahan rangsangan)

Genre: DRAMA

SISTEM BAHASA Kata pinjaman Istilah sains sosial

BBB:

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN DRAHMAN GURU M/PELAJARAN BM T4 2009

31

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN

EMPAT

2. “Seri Nara” Aspek: 1. Sinopsis 2. gaya Bahasa diksi ayat unsure bahasa 3. Nilai dan Pengajaran (Estetik dan Maklumat) 3.

menghuraikan diksi, ayat dan unsur gaya bahasa Menyenaraikan 4 nilai dan 4 pengajaran yang terdapat dalam drama

Antologi “Anak Laut” PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kesusasteraan Melayu, Kenegaraan Nilai : Patriotisme, keadilan Bekerjasama KBT : (a) KB- menganalisis (b) BCB LPG Kamus dewan/ Kamus Istilah Sastera

HPU: 10.0 HPK: 10.1 10.4, 10.6 Aras 1 (iii, v) 3 (ii) HPU: 8.0 HPK: 8.7 Aras 1 (iii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan perkara pentingdalam format penulisan forum 2. Memberi 5 punca/ cadangan tentang sesuatu isu yang dibincangkan HPU: 12.0 HPK: 12.1 Aras 1 (i,ii) HPU: 8.0 HPK: 8.1,8.2 Aras 2 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Membina 5 ayat berbentuk komentar 2. menyatakan komentar dengan gaya dan intonasi yang sesuai HPU: 9..0 HPK: 9.1 9.4, Aras 2 (i,iii, ) HPU: 3.0 HPK: 3.1 3.2, 3.3 Aras 1 (i,ii), 2 (ii)

PENULISAN Forum (Interpersonal dan Maklumat) Industri Pelancongan Malaysia

SISTEM BAHASA Sistem ejaan Kata-kata hikmat PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kemasyarakatan Nilai : Berhemah tinggi Kejujuran, kasih sayang, Rasional KBT : (a) KB- menyusun atur (b) Pembelajaran Kontekstual SISTEM BAHASA Kata terbitan ayat pasif

BBB: Video pertandingan forum Rakaman rancangan forum di televisyen BTT4 Unit 11 Bhg. 1 ( sesuaikan)

MINGGU 42 LISAN “Riadah”

BBB: LPG Computer Gambar

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Pengetahuan Am, PJK, Sukan Nilai : Keyakinan, Semangat kemasyarakatan KBT : (a) KB- mengenal pasti kenyataan Benar atau palsu (b) Pembelajaran Kontekstual

Poster Petikan Berita Akhbar (Bahan Rangsangan) BTT4: Unit 6 Bhg. 1

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, pelajar

SISTEM BAHASA:

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN DRAHMAN GURU M/PELAJARAN BM T4 2009

32

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN

EMPAT

PENULISAN -Perbahasan

dapat: 1. 2.

‘Warisan Bangsa’ (Maklumat)

Mengemukakan 3 hujah dengan alas an yang meyakinkan. Menyusun isi untuk penulisan perbahasan

Kata Kerja Kata Nama PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyarakatan Nilai: Bertanggungjawab, Rasional KBT: (a) KB- mengesan kecondongan Pendapat (b) Pembelajaran Konstruktivisme SISTEM BAHASA: Kosa kata Kata majmuk Ayat majmuk PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera, Sivik/ Moral dan Geografi Nilai: Keberanian, baik hati KBT: (a) KB- menganalisis (b) BCB

BBB: Carta Perbahasan Gambar BTT4: Unit 10 Bhg. 1,2,3

HPU: 9.0 HPK: 9.1, 9.2 Aras 1 (ii) HPU: 7.0 HPK: 7.1 Aras 1 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. menyatakan 5 ayat tentang bahan prosa yang diberi 2. Memberikan sekurang-kurangnya 50% penerangan dalam bentuk prosa berkaitan puisi yang dipelajari. HPU: 10.0 HPK: 10.3, 10.5 Aras 1 (ii) HPK: 2.0 HPK: 2.2 Aras 1 (i), 3 (i)

LISAN Sumbangsaran /merumus bahan puisi moden ‘Industri Pelancongan Malaysia’ (Estetik dan Interpersonal)

BBB: LPG Gambar Poster Petikan Berita akhbar (Bahan Rangsangan) BTT4 Unit 11 Bhg. 1,3

MINGGU 43 MINGGU 44 MINGGU 45 MINGGU 46 MINGGU 47 MINGGU 48

KOMSASUlangkaji Antologi KOMSASUlangkaji Antologi KOMSASUlangkaji Novel KOMSASUlangkaji Novel PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN

K. Berpandu Rum & Petikan K.Cereka K. Berpandu PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN

Tatabahasa-Peribahasa Tatabahasa-menganalisis Ayat Tatabahasa-Pengimbuhan Tatabahasa-Menyambung Ayat CUTI AKHIR TAHUN

DISEDIAKAN OLEH: ISMAIL BIN DRAHMAN GURU M/PELAJARAN BM T4 2009

33

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful