Anda di halaman 1dari 103

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Inhouds opgave
Introductie................................................................................................................ - Dit boekje is geschreven voor twee verschillende groepen: ................................ - Wat er besproken zal worden in de komende zes hoofdstukken: ........................ - Zijn alle Soefies dwalenden? ............................................................................... - Belangrijke zaken om te weten voordat men dit boekje gaat lezen ..................... - De Geleerden welke genoemd zullen worden in deze boekje ............................. 5 6 6 7 8 9

Hoofdstuk 1: Soefiyyah en de innovaties .............................................................. - Introductie tot deze hoofdstuk .............................................................................. - Wat zei de Profeet (vrede zij met hem) over Bidahs? ........................................ - Wat zeiden zijn metgezellen over Bidahs?.......................................................... - Wat zeiden de Iemaams die na hen kwamen over Bidahs? ................................. - Bidah: Mawlid al-Nabie (verjaardag van de Profeet (vrede zij met hem) .......... - Bidah: het wrijven van de handen op het gezicht na de Duaa............................ - Bidah: het kussen van de vingers na het horen van de naam van de Profeet ...... - Hoe zit het met de overlevering: Ieder die iets goeds inbrengt...? .................... - Hoe zit het met de uitspraak van Omar: Wat een uitstekende Bidah..? ......... - Maar Iemaam Shafiie zei dat er goede Bidah bestaat! ...................................... - Maar een aantal grote geleerden zeiden dat er goede Bidah bestaat...! .............. - Conclusie van deze hoofdstuk ............................................................................. - Appendix 1: Het scherpe zwaard tegen de Ahl-Bidah! ......................................

10 11 12 13 14 16 17 21 25 26 27 28 29 30

Hoofdstuk 2: De Soefiyyah en de doden................................................................ - Introductie: Hulp vragen aan de doden? .............................................................. - Vraag: Kunnen de doden horen? .......................................................................... - De Engelen geven de Salaams door aan de Profeet (vrede zij met hem) ........ - De Doden vragen over bepaalde mensen die nog op aarde leven ................... - De gelijkenis van de doden met de Kuffar ...................................................... - De wonder na de slag van Badr ...................................................................... - Conclusie betreft: kunnen de doden horen? .................................................... - Zijn de Sufie Shaykhs Haadhir Naadhir (alomtegenwoordig en kijkend)? ......... - Smeekbede verichten aan de doden? ................................................................... - Is Tawassul via de doden toegestaan? ................................................................. - Conclusie van deze hoofdstuk .............................................................................

33 34 35 35 35 36 36 37 38 42 44 46

Hoofdstuk 3: Waar is Allah taala? ....................................................................... - Introductie tot deze hoofdstuk ............................................................................. - Bewijs van de Koran: de Ayaat (verzen) van al-Istiwaa ...................................... - Wat is de juiste betekenis van al-Istiwaa? ........................................................... - Een aantal bewijzen uit de Soennah (overleveringen) ......................................... - Argument een, twee en drie en de antwoorden erop ............................................ - De vier Grote Iemaams beantwoorden de vraag: waar is Allah taala? ............... - De Salaf Iemaams beantwoorden de vraag: waar is Allah taala? ....................... - Conclusie van deze hoofdstuk ..............................................................................

47 48 49 50 52 52 54 55 55

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Hoofdstuk 4: De Eigenschappen van Allah de Almachtige, de Verhevene ....... - Introductie tot deze hoofdstuk .............................................................................. - Claim 1: de Salaf deden Taweel ......................................................................... - Claim 2: De betekenisen van de Eigenschappen zijn figuurlijk .......................... - Claim 3: Als je zegt dat Allah een Hand heeft, dan bega je Tashbeeh ................ - Lastering 1: Jullie zijn allemaal Moeshabbihah ................................................... - Claim 4: De Hand van Allah taala betekent Zijn Kracht .............................. - Claim 5: De Lach van Allah taala is Zijn Genade ......................................... - Conclusie van deze hoofdstuk .............................................................................

56 57 59 59 59 60 60 62 62

Hoofdstuk 5: De Soefiyyah en al-Jihad ................................................................ - Introductie tot deze hoofdstuk .............................................................................. - De vervalste Hadiths die de Soefie Shaykhs gebruiken om Jihad te kleineren ... - Zwakke Hadiths nr. 1, 2 & 3 en het commentaar erop ........................................ - Conclusie betreft de zwakke Hadiths ................................................................... - Argumenten van de Soefie Shaykhs en mijn commentaar erop .......................... - 1) Jihad An-Nafs is in de Koran genoemd als streven ................................. - 2) De Mujahid is hij die Jihad tegen zijn eigen Nafs (ego) maakt .................. - 3) Hajj is de beste Jihad .................................................................................. - 4) Het dienen van de ouders krijgt voorrang op Jihad .................................... - 5) Het beste vorm van Jihad is het spreken van de waarheid tegen een Tiran - 6) Je bent niet sterk als mensen aankan, je bent sterk als je de Nafs aankan .. - 7) Het gedenken van Allah taala is beter dan Jihad ....................................... - Conclusie van deze hoofdstuk ............................................................................. - Appendix 2: ter verdediging van de ware Jihad al-Akbar! ..................................

63 64 65 66 67 68 68 69 70 71 72 72 73 74 75

Hoofdstuk 6: Misverstanden verwijderen ............................................................ - De Hadieth van Najd, gaat het over Mohammad Ibn Abdoel-Wahhaab? ........... - Was al-Haafidh Ibn Taymiyyah een verdwaalde innovator? ............................... - Was Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah een verdwaalde innovator? ............................ - Was Al-Ibaana de laatste boek van Iemaam al-Asharie over Aqiedah? ........... - Was Abdoel-Qadier al-Jeelaanie een Soefie zoals de hedendaagse Soefies?...... - Is Taqleed (blindelings-opvolgen) van n specifieke Madhab verplicht? .......... - Maar een groot aantal van de grote geleerden waren van de Ashariyyah! .........

81 82 85 91 94 95 98 102

Conclusie ................................................................................................................. 103

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Introductie
Inhoud van deze introductie:

- Dit boekje is geschreven voor twee verschillende groepen: ................................ - Wat er besproken zal worden in de komende zes hoofdstukken: ........................ - Zijn alle Soefies dwalenden? ............................................................................... - Belangrijke zaken om te weten voordat men dit boekje gaat lezen ..................... - De Geleerden welke genoemd zullen worden in deze boekje .............................

6 6 7 8 9

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Introductie
In naam van Allah, De Erbarmer, De Meest Genadige. Alle lof aan Allah, de Heer der werelden, de Onafhankelijke, de Eeuwig Levende, Hij die heeft geopenbaard: Ya ayyoeha alatheena amanoe! Taqqoe Allah haqqa taqatahoe wala tamoetoena illa wa antoem Moeslimoen. {O jullie die geloven! Vrees Allah (taala) zoals het behoort en sterf niet, tenzij jullie Moslims zijn.} 1 En vrede zij met Zijn Boodschapper die had gezegd: De beste Spraak is in de boek van Allah taala en de beste leiding is van Mohammad (vrede zij met hem) en de slechtste zaken zijn de innovaties (bidah) en elke (koelloe) innovatie is een misleiding. 2 En wat er verder volgt... Wat jullie nu voor jullie hebben is een werkstukje geschreven over de volgelingen van de Soefiyyah, of de traditionele Islam zoals zij het zelf noemen. We zullen InshaAllah kijken naar de verschillen tussen de mensen die zich toeschrijven aan de Soefiyyah en de ware authentieke Islam met haar complete leiding. De reden waarom ik deze werkstukje heb geschreven is tengevolgen van wat ik heb gezien aan dwaling die verspreid word in de laatste paar maanden door bepaalde individuelen die beweren dat zij de Traditionele Islam volgen en dat iedereen die tegen hun is, worden meteen als een Wahabie en als Innovators bestempelt. Zij beweren dat ze op het rechte pad zijn en de rest zelfbedachte groeperingen zijn met hun eigen verlangens en doelen, en dat is iets wat ver van de waarheid is. Ik schrijf dit omdat ik als een Moslim een verplichting heb tegenover de rest van de Oemmah, de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft in een authentieke overlevering gezegd: Laat ieder die Moenkar (iets slechts) ziet het veranderen met zijn hand, als het niet lukt - dan met zijn tong, en als dat ook niet lukt - dan met zijn hart. 3 En in een andere overleveringen heeft hij gezegd: De religie is Naseehah (advies) 4 En in een andere overlevering had hij gezegd: Lever van mij over, al is het maar n vers. 5

1 2

Heilige Koran: Soerah al-Iemraan (3) Ayah (102). Overgeleverd door Iemaam Moesliem in zijn Sahieh, kitab al-Salaat (boek 4), (nr. 1885). 3Overgeleverd door Iemaam Moesliem in zijn Sahieh, Kitaab al-Iemaan (boek 1) van Tariq Ibn Shihab (nr. 79) en van Aboe Saied al-Khoedrie (nr. 80) - en zie ook Kitab al-Imaara (boek 20), Hadith (nr. 1854). Het is ook overgeleverd door Iemaam At-Tirmidhie in zijn Kitab al-Fiten, Hadith (nr. 2266), en door Iemaam Aboe Dawoed in zijn, Kitab as-Sunna, Hadith (nr. 4760), de Isnaad is Sahieh (authentiek). 4Overgeleverd door Iemaam Moesliem (55), Iemaam Aboe Dawood (4944), Iemaam An-Nasaaie (7/156), Iemaam Ahmad Ibn Hanbal (4/102), Iemaam Aboe Uwaanah (1/36-37), Iemaam Al-Humaidie (837), al-Haafidh Al-Baghawie (3514), Iemaam At-Tabaraanie in zijn Al-Kabier (1260-1262), Iemaam Ibn Hibbaan in zijn Raudat-ul-Uqalaa (194), Iemaam Ibn An-Najaar in Dhail Taariekh Baghdaad (2/193 & 301), Iemaam Shihaab Al-Qadaaie in zijn Moesnad (17-18), Iemaam Wakie in Az-Zuhd (346 & 621), Iemaam Aboe Ubaid in zijn AlAmwaal (9) en ook overgeleverd door Iemaam Al-Boekhaarie in zijn At-Tareekh-us-Sagheer (2/35). 5Overgeleverd door Iemaam al-Boekhaarie in zijn Sahieh (nr. 3461).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

En dat is waarom ik het als mijn verplichting zie om iets te veranderen wat slecht is en de Moslims ervoor te waarschuwen voorzover ik het in mijn machte heb. En wat ik gemerkt heb bij het besturen van hun websites 6 is dat ze veel fouten hebben, niet alleen qua Aqiedah (geloof) maar ook over vele algemene zaken van Oesoel ad-Deen (fundamenten van Islam). Ik zeg niet dat de volgelingen van de Soefiyyah de enige zijn die fouten maken, fouten maken is menselijk en daarom zei de Profeet (vrede zij met hem): Elke zoon van Adam maakt fouten.. Dit is een feit, en de overlevering gaat verder en voegt eraan toe: .. en de beste van hen die fouten maken zijn zij die berouw tonen (voor hun fouten). 7 Dus ik adviseer mijn Soefie broeders en zusters om dit werk goed door te lezen, want bij Allah taala, ik geef om jullie en als ik niet om jullie gaf, dan had ik ook de moeite niet genomen om een boekje te schrijven. Ik heb een aantal broeders gesproken, sommige van hun zijn overgehaald door bepaalde Soefie websites en nu zitten ze op hun weg, en ik denk dat deze broeders heel goed weten dat ik hun bedoel en ik vraag Allah taala om hun de leiding te geven welke ze nodig hebben om de pure waarheid onder ogen te zien. Dit boekje is geschreven voor twee verschillende groepen: 1) De Soefies hunzelf, InshaAllah wil ik hun hiermee aantonen dat zij bepaalde dwalende aspecten hebben in hun Deen en dat er vele leugens en misverstanden zijn verspreid over de figuren die zij volgen zoals Kabbaanie, Noe Ha Miem Keller, Haddad Jibriel, Faraz Rabbaanie en hun soortgelijken. Mijn plicht is om hun deze boodschap door te geven en ik zal dat InshaAllah aan de hand van deze boekje doen, en als ze vragen hebben, dan kunnen ze InshaAllah die vragen naar mij sturen en zal ik InshaAllah doen wat ik kan om te helpen. 8 2) En voor de rest van mijn broeders en zusters, zij die geen volgelingen zijn van deze groep, noch twijfelen over de dwalende aspecten van hun, dan kunnen deze broeders en zusters deze boekje als een waarschuwing zien om niet in de dwaling te vallen van de verschillende sekten die al bestaan in deze Oemmah, en om dit boekje als bewijs te gebruiken tegen de dwaling. Wat er besproken zal worden in de komende zes hoofdstukken: (1): Soefiyyah en de innovaties: in deze hoofdstuk gaan we InshaAllah de innovaties bespreken in het licht van de Soefies en in het licht van Ahl As-Soennah, de Soefies beweren dat innovaties in de religie toegestaan zijn, en dit is niet correct. Alle innovaties zijn misleidingen van de waarheid en dat zal ik InshaAllah bewijzen in deze hoofdstuk. (2): De Soefiyyah en de doden: de Soefies zijn bepaalde zaken gaan doen welke Islam verbiedt als het gaat over de doden, voorbeeld: Duaa doen aan hun, hulp vragen aan hun, denken dat de doden hun kunnen horen, en dergelijke zaken, we zullen dat InshaAllah in deze hoofdstuk bespreken en de onduidelijkheden erover verwijderen. (3): Waar is Allah taala?: ik kwam onlangs een artikel tegen van de Soefies waarin stond dat Allah taala niet overal is maar ook niet op een bepaalde plek - dus niemand weet waar Allah taala is- (?), deze hoofdstuk zal aantonen dat Allah taala ver verheven is boven Zijn Schepping, over de zevende hemel, over Zijn Troon maar met Zijn kennis overal is.
6 7

Websites zoals: www.sunni.nl - www.qa.sunnipath.com - etc, en forums waar ze discussiren. Overgeleverd in at-Tirmidhie (nr. 2499), & in Soenan van Imaam Ibn Maajah (nr. 4251) Isnaad: betrouwbaar. 8Email: Khurasaanie@hotmail.com voor de vragen over deze boekje.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

(4): De Eigenschappen van Allah de Almachtige, de Verhevene: in deze hoofdstuk zullen we kijken naar de Aqiedah van de Ashariyyah betreft de Eigenschappen van Allah taala, zij beweren dat we mogen filosoferen over de Eigenschappen en dat wij hun een betekenis moeten geven, en dat is incorrect, in deze hoofdstuk zal worden aangetoond dat we in de Eigenschappen van Allah taala moeten geloven zonder gelijkenis met Zijn Schepping te maken en zonder Taweel (interpretatie) van deze Eigenschappen. (5): De Soefiyyah en al-Jihad: in deze hoofdstuk zullen we InshaAllah kijken naar de houding van de Soefie Shaykhs betreft Jihad, door vele Geleerden beschouwd als de 6e pilaar van de Islam, en hun weerleggen betreft Grote en kleine Jihad want zij beweren dat iemand die thuis zit Jihad al-Akbar (de grote Jihad) vericht en iemand die op het slagveld gaat Jihad al-Asghar (de kleine Jihad) vericht! (6): Misverstanden verwijderen: In deze hoofdstuk zal ik InshaAllah proberen om bepaalde misverstanden te verwijderen die door de Soefie Shaykhs worden verspreid, onderanderen over Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, de Hadith van Najd, over Abdoel-Qadier Jelaanie etc. Zijn alle Soefies dwalenden? Voordat er mensen gaan opstaan en beweren dat deze werkje een aanval is op de Tasawwuf, wat niet waar is, Tasawwuf (sufisme) is eigenlijk iets dat een deel is van de Islam en het heeft vele betekenis maar de meeste correcte betekenis ervan is: het is de sperituele kant van de Islam. En in het verleden zijn er grote Geleerden Soefies geweest, onderanderen Shaykul Islam Aboe Ismaail al-Haraawie al-Ansaarie, Shaykh Abdoel-Qadier al-Jelaanie, Shaykh Shihab al-Deen al-Soehrawardie, Iemaam Nawawie en vele anderen. En je hebt dus deze groep van Soefies, die dus hetzelfde zijn als de rest van de Ahl AsSoennah wal Jamaaah qua Aqiedah, en hiernaast heb je de andere groep, de volgelingen van Ibn al-Arabie (die ongelovig was verklaard door tientallen grote Ulama), Mansur al-Hallaj (die zei: Ik ben al-Haqq (i.e Allah taala) en hij was hiervoor gedood), en hun soortgelijken. Deze Soefies waar wij het over gaan hebben zijn afgedwaald van de ware Tasawwuf van de Islam, zij hebben nieuwe zaken in hun religie bedacht die niet voorheen gedaan werden door de Salaf ul-Saliheen (de vrome voorgangers). Dus we hebben niets tegen de Tasawwuf van de Islam, Tasawwuf is gewoon simpel gezegd de Islam, maar we hebben wel problemen met een aantal volgelingen van deze Tasawwuf die beweren dat zij op het ware pad zijn en de rest als dwalende verklaren terwijl ze beetje bij beetje een eigen religie aan het maken zijn. 9 Dus eigenlijk is iedereen die de ware Islam volgt, de Koran en de Soennah en de weg van Salaf ul-Saliheen, Soefies want Soefie is niets meer dan een Moslim, je kan wel met de woordje rommelen en allerlei betekenissen eraan geven maar Tasawwuf is eigenlijk het vechten tegen de Saytaan, het vechten tegen je begeerten (Jihad An-Nafs), het uitvoeren van de bevelen van Allah taala (zoals gebed, vasten, hajj, zakah, jihad etc), het volgen van de Salaf ul Saliheen (de vrome voorgangers), het accepteren van hun Aqiedah en ernaar leven. Dit is Tasawwuf als we het in de authentieke vorm begrijpen waarmee het begrepen was in het verleden, en Tasawwuf is niet het hulp vragen aan de doden, het hulp vragen aan je Shaykhs die zich bevinden in de andere kant van de wereld,

Door hun iden dat innovaties toegestaan zijn in de Islam zijn ze ook vele zaken die ingebracht zijn door hun.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Het blindelings opvolgen van alles wat de mensen je voorschrijven, het Jihad verlaten, het niet eten van goede dingen van deze wereld, het zeggen dat Allah taala in zijn Schepping is, het beweren dat zweren bij iemand anders dan Allah taala toegestaan is, het beweren dat Muziek instrumenten toegestaan zijn, het beweren dat mannen mogen dansen, het beweren dat de Soefie Shaykhs kennis hebben van het ongezien - en soortgelijke zaken. Dit is niet de Tasawwuf waarop de vrome Geleerden in het verleden op waren! Dit is de geloof van de afgedwaalde individuelen die de rest van de Soefies een slechte naam geven. En in deze boekje gaan we ons InshaAllah concentreren over deze laatste groep die zichzelf de volgelingen van de Soefiyyah noemen. InshaAllah is dit dan duidelijk geworden. Ik adviseer nogmaals deze broeders om deze boekje niet als een aanval te zien maar slechts als een broederlijke advies, want bij Allah: mijn bedoeling is om slechts advies te geven. Belangrijke zaken om te weten voordat men dit boekje gaat lezen: 1) De Koran verzen: ik heb geprobeerd om bij alle Koran verzen die ik citeer om de bron erbij te vermelden, de Soerah en de Ayah nummer, zodat het makkelijker zal worden voor degene die alles na willen checken in het Arabische taal, dat het mogelijk word. 2) De Hadiths: ik heb geprobeerd om bij de meeste overleveringen de authenticiteit te noemen, en dat heb ik vermeld door de schrijven: Isnaad is ..., de algemene termen die ik erbij gebruikt heb zijn: Sahieh (authentiek), Hasan (goed), & Daief (zwak). En zoals we weten zijn alle overleveringen van Iemaam Moesliem en Iemaam Boekhaarie authentiek. Als ik de authenticiteit niet vermeld heb, dan staat er een bron waar men het terug kan vinden. Ook moet ik erbij vermelden dat de nummering soms kan verschillen, sommige zijn van de Engelse Hadith boeken die vertaald zijn en weer andere zijn in de Arabische Hadith boeken. 3) De boeken en artikelen die ik heb gebruikt: niet alles wat jullie in deze boekje zullen vinden heb ik persoonlijk zelf geschreven, ik heb vele boeken en artikelen van de authentieke Geleerden (of van studenten van kennis) gebruikt om het toe te voegen aan deze boekje. Moge Allah taala ze rijkelijk belonen voor hun inzet voor de Islam, Ameen. 4) Mijn commentaar op bepaalde claims of argumenten: na de claim van de Soefies geplaatst te hebben dan schrijf ik meestal ik zeg: of Commentaar: om alles overzichtelijk te houden wanneer hun claim afloopt en mijn commentaar erop begint. 5) De Geleerden die worden aangehaald in dit boekje: ik heb geprobeerd om achter de namen van elke Geleerde de jaartal van zijn dood te vermelden, zodat de makkelijker word voor de Soefies om het na te vragen bij hun Shaykhs over deze bepaalde Geleerden. En het geeft ons een beeld in welke tijd van de Islam de Grote Geleerden leefden. De meeste Geleerden die ik in deze werkje aanhaal zijn voor de meeste mensen bekend, het zijn geen onbekende mensen met weinig kennis, in de volgende bladzijde zal ik een lijst vermelden. 6) Bronnen van de Soefies: de meeste dingen waarover gesproken zal worden komen uit www.sunnipath.com en www.sunni.nl - Een aantal zaken uit deze websites zal InshaAllah weerlegd worden, als ik zeg De Soefie Shaykhs zeggen... dan betekent dat het ergens op hun website staat, en InshaAllah kan het terug gevonden worden op de twee genoemde websites.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

De Geleerden welke genoemd zullen worden in deze boekje Er zullen vele Geleerden van het verleden worden aangehaald om de volgelingen van de Soefiyyah te weerleggen op bepaalde punten, en de Geleerden die ik zal aanhalen moeten de Soefies hunzelf wel kunnen, ik zal hen aanhalen die van Ahl As-Soennah wal Jamaaah zijn: 1) De Hadiths van onze geliefde Profeet Mohammad (vrede zij met hem). 2) De Salaf ul-Saliheen (de vrome voorgangers) -eerste drie generaties3) De vier Iemaams: Aboe Haniefah, Maalik, Shafief en Ahmad Ibn Hanbal. 4) Geleerden van de tijd van Soefyaan ath-Thawrie en Abdoellah Ibn Moebarak 5) Ibn Battaah 6) Iemaam al-Khataabie 7) Iemaam Laalikaaie 8) Ibn Abdoel-Barr 9) Aboe Ismaaail al-Haraawie 10) Iemaam al-Baghaawie 11) Qaadie al-Yaad 12) Abdoel-Qaadir al-Jeelaanie 13) Ibn al-Jawzie 14) Ibn Qoedamah al-Maqdisie 15) Izz-Udeen Ibn Abdoel-Salaam 16) Iemaam al-Qoertoebie 17) Iemaam Nawawie 18) Ibn Daqieq al-Ied 19) Ibn Taymiyyah 20) al-Haafidh al-Mizzie 21) al-Haafidh Adh-Dhahabie 22) al-Haafidh Ibn Kathier 23) Ibn Rajab al-Hanbalie 24) al-Haafidh al-Iraaqie 25) Ibn Hajar al-Haytaamie 26) Ibn Hajar al-Asqalaanie 27) Badr al-Deen al-Aynie 28) al-Haafidh ash-Sakhaawie 29) al-Haafidh As-Soeyoetie 30) Moellah Alie Qaarie 31) Iemaam Manawie 32) Iemaam Ash-Shawkaanie 33) Ibn Abideen 34) Ibn Qayyim al-Jawziyyah 35) Enzovoort, enzovoort. 10

Dit waren een aantal voorbeelden van de Geleerden die wij allemaal kennen en die ook bekend en geaccepteerd zijn door de hedendaagse Soefies. Dus als wij zeggen dat Iemaam Nawaawie dit en dat zegt, dan weten de Soefies dat Iemaam Nawawie een grote Aliem was en dat we niet hier praten over iemand die onbekend is in de Islamitische wereld. Deze lijst is veel langer en het is slechts als een voorbeeld zodat de Soefies weten over welke Geleerden wij het hebben, en dat we niet over onbekende mensen spreken zonder kennis.

10

De lijst is niet gemaakt op de orde van belangerijkheid.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Hoofdstuk 1: Soefiyyah en de innovaties


Inhoud van deze hoofdstuk:

- Introductie tot deze hoofdstuk .............................................................................. - Wat zei de Profeet (vrede zij met hem) over Bidahs? ........................................ - Wat zeiden zijn metgezellen over Bidahs?.......................................................... - Wat zeiden de Iemaams die na hen kwamen over Bidahs? ................................. - Bidah: Mawlid al-Nabie (verjaardag van de Profeet (vrede zij met hem) .......... - Bidah: het wrijven van de handen op het gezicht na de Duaa............................ - Bidah: het kussen van de vingers na het horen van de naam van de Profeet ...... - Hoe zit het met de overlevering: Ieder die iets goeds inbrengt...? .................... - Hoe zit het met de uitspraak van Omar: Wat een uitstekende Bidah..? ......... - Maar Iemaam Shafiie zei dat er goede Bidah bestaat! ...................................... - Maar een aantal grote geleerden zeiden dat er goede Bidah bestaat...! .............. - Conclusie van deze hoofdstuk ............................................................................. - Appendix 1: Het scherpe zwaard tegen de Ahl-Bidah! ......................................

11 12 13 14 16 17 21 25 26 27 28 29 30

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

10

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Soefiyyah en Innovaties
In dit stuk zullen we met de toestemming van Allah taala aantonen wat Bidah (innovatie) is in het licht van de Shareeah en wat de stand van Ahl As-Soennah wal Jamaaah tegen de innovaties is en daarentegen ook het stand van de Soefiyyah. Bidah is een van de zaken waarin de Soefiyyah rechtegenover de Ahl As-Soennah staan en hier de fout in zijn gegaan. De volgelingen van de Soefiyyah beweren dat er iets bestaat als Bidah Hasanah (goede innovatie) en deze concept is verkeerd en is verworpen door de Koran, de Soennah en haar Geleerden. Innovaties is een groot en een breed onderwerp maar de regelgeving erop is simpel: elke Bidah is een dwaling en een misleiding - volgens Ahl As-Soennah. Dus als ik -moge Allah taala mij hierin laten slagen- kan aantonen met behulp van de Koran, de Soennah en haar Geleerden dat elke Bidah een dwaling is en dat er niet zoiets bestaat als Bidah Hasanaah dan zijn de Ahl As-Soennah en de volgelingen van de Soefiyyah -moge Allah taala hen leiden naar hetgeen waar de tevredenheid van Hem is- een hele grote stap dichterbij elkaar, en dat n van de grootste onderwerp welke de Soefiyyah en gescheiden houdt, en het is daarom van groot belang om deze onderwerp te verduidelijken. Na Bidah te hebben besproken van de beide kanten, de kant van de Soefiyyah en die van Ahl As-Soennah, daarna zullen we met de toestemming van Allah taala de innovaties bespreken die de Soefie Geleerden hunzelf preken op hun websites en in hun boeken, en dit weerleggen, dus de weerlegging is tegen hun Geleerden gericht die met opzet Bidahs verkondigen en niet rechtstreeks gericht aan hun blindelings volgelingen die hier niet helemaal op de hoogte zijn. Dat was beetje de introductie, laten we beginnen.....

Wat is Bidah (innovatie) in het licht van de Shareeah?


De Sharieah definitie van Bidah is: Een nieuw bedachte manier (geloof of daden) in de religie, in imitatie van de Sharieah (de toegeschreven Wet), door welke het naderheid van Allah taala is gezocht, (maar) dat het niet onderbouwd (of gesteund) door enige authentieke bewijs - niet in haar fundamenten noch in de manier waarop het verricht word. 11 Soortgelijke definitie is: Dat wat nieuw ingebracht is, iets dat geen basis heeft in Shar welke het vermeld. Wat betreft dat welke vermeld is in de Shareeah en terug te vinden is in de Shar, dan is dit geen Bidah in Shareeah ook al is het Bidah in de taal. 12 De Geleerden hebben deze term uitgelegd: Je hebt twee verschillende soorten van Bidah: 1) Bidah in wereldse zaken: dat zijn autos, fietsen, vliegtuigen, koelkasten en de soortgelijke dingen, taalkundig zijn ze Bidah maar in de Sharieah is deze Bidah toegestaan. 2) Bidah in de religie: deze soort van Bidah is ten strengste verboden en het houdt in dat je bepaalde nieuwe manieren van aanbidding inbrengt wat de Sharieah niet voorgeschreven had. En deze soort van Bidah zullen we InshaAllah in deze hoofdstuk bespreken.

11 12

Zie Al-I'tisaam (1/37) van al-Iemaam ash-Shaatibie (rahimahoellah). Jami al-Ulumi Wal-Hikaam, Hadieth Nr 28/ Blz. 233, En dit is de definitie van Al-Haafidh Ibn Rajab (RA).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

11

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Wat zei de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) over Bidahs?
Hij had gezegd: Elke innovatie (Bidah) is een misleiding en een dwaling. 13 En: ...En elke innovatie is dwaling en elke dwaling is in het helle vuur. 14 En in een andere overlevering had hij gezegd: Ieder die iets innoveert in deze zaak van ons (i.e. Islam), dat geen deel had erin, dan word het verworpen. 15 En hij zei ook: Ieder die iets doet dat niet volgens deze zaak van ons is (i.e Islam), het zal worden verworpen. 16 Al-Haafidh Ibn Rajab Al-Hanbalie (d. 796H) (rahimahoellah) zei in zijn commentaar erop: Deze Hadieth vertegenwoordigt n van de meest belangrijke principes in de Islam. Net zoals elke daad die niet voor de zaak van Allah taala is gedaan geen beloning met zich mee zal brengen, geldt dit ook voor daden die niet in overeenstemming zijn volgens de weg van Allah taala en zijn Boodschapper (vrede zij met hem) en het zal verworpen worden en terug gegooid worden op degene die het doet. Ieder die nieuwe dingen innoveert in de religie en dingen doet waarvoor Allah taala en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) geen toestemming voor hebben gegeven, dan is dit helemaal geen deel van het religie. 17 Iemaam An-Nawaawie (d. 761H) (rahimahoellah) zei in zijn commentaar hierop: Deze Hadieth is n van de meest belangrijke basis principes van de Islam, en het is n van de beknoptste en veelomvattende uitspraken van de Profeet (vrede zij met hem). Het is duidelijk vermeld dat innovaties en nieuwe bedachte zaken verworpen zullen worden. De tweede overlevering voegt er een andere idee bij toe, en dat is dat als er mensen zijn die de innovatie van anderen volgen en hierdoor koppig worden als je de bewijzen laat zien van de eerste overlevering welke zegt: Ieder die iets innoveert... Kunnen zij zeggen: Ik ben niet iets aan het innoveren! (i.e. ik volg het alleen) En in dit geval kan het bewijs van de twee overlevering worden aangehaalde welke zegt: Ieder die een daad doet... En dit laat duidelijk zien dat alle geinoveerde daden verworpen zullen worden, ongeacht of zij zelf iets innoveren of zij volgen de innovaties van anderen die het ingebracht hadden... Deze Hadieth is een die uit het hoofd geleerd moet worden en hiermee het slechte te veroordelen en (dit) als bewijs zal zijn voor allen die het gebruiken (tegen innovaties). 18 En in een andere Hadieth heeft de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) gezegd: Ik moedig jullie sterk aan om je vast te houden aan mij Soennah en aan de weg van de rechtgeleide Khalifahs na mij: volg het en hou jezelf er stevig aan vast. Wees opgepast voor nieuwe zaken, want elke nieuwe zaak is een innovatie, en elke innovatie is dwaling. 19

13

Overgeleverd in Aboe Dawoed (Nr. 4607) en in At-Tirmidhie (Nr. 2676). Al-Haafidh Ibn Hajar al-Asqalaani zei: Sahieh (authentieke) Isnaad (keten van overleveraars) in Takhreej Ahaadeeth Ibn ul-Haajib (1/137). 14Overgeleverd in an-Nasaaie (1/224) van Jaabir Ibn Abdoellaah. Isnaad: Sahieh, zie Majmo al-Fatawa (3/58) van Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah (rahimahoellah) & Sahieh Al-Jami As-Saghier, (Nr. 2549). 15Overgeleverd in al-Boekhaarie, nr. 2697 & in Moesliem, (nr. 1718) en zie ook al-Fath al-Baarie, (5/355). 16Overgeleverd door Iemaam Moeliem in zijn Sahieh. 17Zie: Jaami al-Uloom wal-Hukam, (1/180). 18Dit was gezegd In Sharh Moesliem, (12/16). 19Overgeleverd in Ahmad (4/126) & at-Tirmidhie (nr. 2676), Isnaad: betrouwbaar (hasan/Sahieh).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

12

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

En in een andere overlevering is het overgeleverd: Wees opgepast voor Bidahs want elke Bidah is een misleiding (van de waarheid). 20 Dus ik vraag jullie O mijn broeders en zuster, moge Allah taala jullie belonen, wat hebben jullie begrepen uit deze overleveringen van onze geliefde Profeet (vrede zij met hem)? Hebben jullie hieruit begrepen dat er zoiets als goede innovaties bestaan? Of hebben jullie eruit afgeleid dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) elke innovatie als een dwaling, misleiding en als een zonde beschouwde?

Wat zeiden de metgezellen van de Profeet over Bidahs?


Abdoellah Ibn Abbaas (d. 68H) (radi Allahoe anhoe) zei: Voorzeker, de meest gehate van de dingen voor Allah taala zijn de innovaties. 21 Uthmaan Ibn Haadir (radi Allahoe anhoe) zei: Ik vroeg aan Abdoellah Ibn Abbaas: Zou je me willen adviseren? Hij antwoordde: Ja, volg (wat je hebt) en innoveer niet! 22 Moeaadh Ibn Jabal (d. 17H) (radi Allahoe anhoe) zei: En ik waarschuw jullie van innovaties, want alles dat is geinnoveerd is dwaling! 23 Abdoellah Ibn Masoed (d.32H) (radi Allaho anho) zei: Volg de Soennah van Mohammad en innoveer niet, want wat hij voor jullie verplicht heeft gesteld is genoeg voor jullie. 24 Abdoellah Ibn Omar (d. 73H) (radi Allahoe anhoe) zei: Elke innovatie is dwaling, zelfs als de mensen het als iets goeds zien! 25 En deze laatste authentieke overlevering laat duidelijk zien dat er niets bestaat als Bidah Hasanaah want hij zegt duidelijk dat elke innovatie een dwaling is, ook al denken bepaalde mensen dat het iets goeds is. En deze laatste overlevering van Abdoellah Ibn Umar is genoeg om de hele idee van goede innovatie in het zand te begraven.
20

Het was overgeleverd door Iemaam At-Tirmidhie van al-Irbadh Ibn Sariyah, en hij zei over de Isnaad: Een Hasan (goede) Sahieh (authentieke) overlevering. Het was als Sahieh (authentiek) verklaard door al-Haafidh Ibn Taymiyyah in Majmoo al-Fatwaa deel 20. (309), Iemaam Ash-Shawkaanie in al-Fath al-Rabannie deel 5. (2229) en door Shaykh Nassr ad-Deen al-Albaanie in Islah al-Masajied (83). 21Overgeleverd door Iemaam al-Bayhaqee in As-Soenan al-Koebraa (4/316). 22Overgeleverd door Iemaam ad-Daarimee (1/53), Iemaam Ibn Waddaah in al-Bida (nr. 61), Al-Haafidh Ibn Nasr in As-Soennah (nr. 83), Iemaam Ibn Battah in al-Ibaanah (nr.200-206) en een soort gelijke overgeleverd is ook overgeleverd door Al-Haafidh al-Khateeb in al-Faqeeh wal-Mutafaqqih (1/83). 23Overgeleverd in ash-Shareeah Blz.55 en ook door Iemaam Aboe Dawoed met soorgelijke woorden. 24Overgeleverd door Iemaam Wakee in az Zuhd (nr. 315), Iemaam Abdur-Razzaaq (nr. 20456), Iemaam Aboe Khaythamah in al-Ilm (nr. 54), Iemaam Ahmad in az-Zuhd (p. 62), Iemaam ad-Daarimee (1/69), Iemaam Ibn Waddaah in al-Bida (nr. 60), Al-Haafidh Ibn Nasr in As-Soennah (nr. 78, 85), Iemaam at-Tabaraanee (9/8770, 8845), Iemaam Ibn Battah in al-Ibaanah (nr. 168-169), Iemaam al-Laalikaaie in Sharh Usoolul-I'tiqaad (nr. 104-108), Iemaam al-Bayhaqee in al-Madkhal (nr.387-388), Al-Haafidh al-Khateeb in al-Faqeeh walMutafaqqih (1/43) en door Aboe Khaythamah in Kitaabul-'Ilm. Isnaad: Zonder twijfel Sahieh. 25Overgeleverd door Iemaam adh-Dariemee, Al-Haafidh Ibn Nasr in As-Soennah (nr. 82), Iemaam al-Bayhaqee in al-Madkhal (nr. 191). Iemaam AboeShaamah (nr. 39) en door Iemaam al-Lalakai in Sharh Usoolul-Ftiqaad (nr. 126) & Sharh Itiqad Ahl As-Soennah, Deel 1, Blz. 92. Isnaad: Sahieh, als was vermeld in: Ahkam alJanaiz (258) en Islah al-Masajid (13) en in andere boeken.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

13

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Wat zeiden de Geleerden van de tweede en de derde generatie over Bidah?


Al-Hasaan al-Basrie (d. 110H) (rahimahoellah) zei: Zit niet met de mensen van de innovatie, discussieer niet met hun en luister niet naar hun. 26 Sufyaan ath-Thawree (d. 167H) (rahimahoellah) zei: Innovaties zijn meer geliefd bij de Saytaan dan zonden. Dit is omdat je voor zonden berouw kan tonen en terwijl dat voor een innovatie niet geldt. 27 Ibraaheem al-Masayrah (rahimahoellah) zei: Ieder die een innovator heeft geerd heeft geholpen in het vernietiging van de Islaam. 28

Wat zeiden de vier Grote Iemaams over Innovaties?


Iemaam Aboe Haneefah (d. 150H) (rahimahoellah taala) heeft gezegd: Hou je vast aan de overleveringen en de weg van de Salaf, en wees opgepast voor nieuwe ingebrachte zaken want ze zijn allemaal innovaties. 29 Iemaam Malik (d. 179H) (rahimahoellah taala) heeft gezegd: En hij zei: Ieder die een innovatie inbrengt in de Islam en hij beschouwt het als iets goeds, dan heeft hij beweert dat Mohammad (sallallahoe alayhi wa sallam) zijn boodschap (de Islam) heeft verraden. Lees de volgende gezegde van Allah taala: Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen. 30 En dus: alles wat toen niet een deel van de religie was is nu ook geen deel van de religie. 31 En: Hoe kwaadaardig zijn de mensen van de innovatie, we geven ze geen Salaam. 32 Iemaam Ahmad Ibn Hanbal (d. 241 H) (rahimahoellah) zei: De fundamente principes van de Soennah met ons zijn: het vermijden van innovaties en elke innovatie is dwaling. 33 Iemaam Shaafiie (d. 204H) (rahimahoellah taala) heeft gezegd: En ieder die een innovatie goed vindt heeft de Profeet verbeterd! 34

26 27

Overgeleverd door Iemaam ad-Daarimee (1/121). Zie: Sharh Usul I'tiqaad van Iemaam al-Laalikaaie (d.414) nr. 238. 28Overgeleverd in Sharh Usul I'tiqaad (1/139). 29Zie: Sawnul Muntaq van Al-Haafidh As-Soeyoetie Blz. 32 30Heilige Koran: Soerah al-Maidah (5) Ayah (3) 31Overgeleverd in al-I'tisaam en in ash-Shifaa' (2/676) van al-Iemaam al-Qaadee Iyaad 32Overgeleverd in al-Ibaanah van Iemaam Ibn Battah (d.387) nr. 441 33Zie: Usul As-Soennah van Shaykul Islam Ahmad Ibn Hanbal Blz.1 34Zie: Boelghoel Maraam van Al-Haafidh Ibn Hajar al-Asqalanie Blz. 190, Voetnoot 2. Belangerijk: deze mening is wat correct is overgeleverd van Shafiie en de rest zijn zwak waarin hij praat over Bida van twee soorten: goede en slechte, en de Muhadietheen (geleerden van de Hadieths) hebben deze overleveringen bekeken en onder hen was Al-Haafidh ad-Dhahabie (rahimahoellah) en hebben in hun boeken aangegeven dat de overleveringen of zonder basis waren (zonder Isnaad) of ze waren Daief (zwak). (Zie blz 27)

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

14

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Wat zeiden de Geleerden die na hen kwamen over Bidahs?


Iemaam al-Boekhaarie (d. 256H) (rahmatullah alaih) zei: Ik heb meer dan duizend Geleerden ontmoet. (en hier noemde hij een paar eminente van hun), En ik kwam erachter dat ze allemaal eens waren met de volgende punten: zij verboden allemaal Bidah (innovatie) dat waarop de Profeet en zijn metgezellen niet op waren, dit om de volgende gezegde van Allah: Hou je vast aan de pad van Allah en wees niet verdeeld. 35 Al-Mudjtahid al-Barbahaaree (d. 329H) 36 (rahimahoellah taala) zei: Wees (zelfs) opgepast voor kleine innovaties in de zaken, dit is omdat omdat deze kleine innovaties zullen groeien totdat ze groot worden en dit was wat er gebeurt was met elke innovatie die in deze Ummah werd ingebracht: in het begin had het gering, en het stond (volgens de mensen) als iets van de Islam en hierdoor werden degene misleid die het waren binnengekomen dat ze er niet meer uit konden, en zo groeide het groter en het werd de Deen die zij volgden. 37 Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah (d. 728H) (rahimahoellah taala) zei: Er is geen twijfel over dat adhkaar en Duaas behoren tot de beste vormen van aanbidding, en aanbidding is iets waarin er geen plek is voor persoonlijke meningen - we moeten volgen wat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) deed en volgde, niet onze eigen nuk en begeerten of innovaties. De Duaas en Adhkaar van de Profeet (vrede zij met hem) zijn de beste als je het maar kan krijgen. Degene die deze weg volgt zal veilig en correct zijn, en de voordelen en de positieve uitslagen die hij zal verkrijgen zijn ver buiten denkvermogen. Elke andere Duaas en Adhkaar (dat niet hiertoe behoort) kunnen Haram (verboden) of Makruh (afgeraden) zijn, zij kunnen Shirk bevatten ook al realiseren de mensen dit niet - de detail ervan zal te lang worden om het hier te vermelden. Niemand heeft het recht om de mensen andere soorten van Duaas of Adhkaar te leren behalve wat er is vermeld in de Soennah, of het iets maken van een gewoonte van aanbidding welke hij de mensen verwacht te doen op een gewoonlijke basis zoals na de vijf dagelijkse gebeden - dit is een innovatie in de religie welke Allah taala niet toestaat. Wat betreft het aannemen van een gewoonte van het reciteren van dhikr welke niet toegeschreven is in de Shareeah, dit is n van de dingen die niet toegestaan is. De Duaas en Adhkaar die in de Shareeah te vinden zijn behoren tot de beste die een persoon hoopt te vinden, en niemand negeert deze om inplaats van dat de nieuwe gemaakte en geinnoveerde Adhkaar te verkiezen behalve iemand die onwetend, achteloos of een kwaaddoener is. 38

35

Terug te vinden in Sharh Usul I'tiqaad (1/170). Van de Geleerden die hij ontmoet had waren: Ahmad Ibn Hanbal, Aboe Ubaid al-Qaasim, Ibn Maeen, Ibn Aasiem, Ibn Abee Shaybah en velen anderen. 36Hij was een grote Geleerde en was een metgezel van Iemaam Ahmad Ibn Hanbal (rahimahoellah). 37Zie zijn boek genaamd Sharhus-Soennah (Nr. 5). 38In zijn Majmoo al-Fataawa, (22/510-511).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

15

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Bidah: Mawlid Al-Nabie (verjaardag van de Profeet (vrede zij met hem))
Ten eerste: Ik reik 1000 euro uit voor degene die mij n overlevering kan laten zien waarin de metgezellen van de Profeet (vrede zij me hem) zijn verjaardag vierden, of het nou tijdens zijn leven was of na zijn dood. En overlevering is genoeg. 39 Ten tweede: Mawlid is een Bidah, en dit is bekend, het was bevestigt door degene die het aanhangen zoals Al-Haafidh Ibn Hajar en door Al-Haafidh As-Soeyoetie, zij noemen het Bidah Hasanah (goede innovatie) en hiermee bevestigen ze dat het Bidah is. Ok, we hebben hiervoor al aangetoond dat er niet zoiets bestaat als Goede Bidah, want elke innovatie is een dwaling en elke dwaling is in de hel. Dus het is een slechte Bidah. Ten derde: Naast het feit dat het een Bidah (innovatie) is - iets dat Haram is, is het verder ook een imitatie van de Christenen, want zij vieren de verjaardag van de Profeet Isaa (alaihi salaam). De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) had gezegd: Ieder die een volk immiteert is n van hun. 40 En hij (vrede zij met hem) had ook gezegd: Wees anders dan de Moeshrikeen. 41 Dus zelfs als er de smoesje word gebruikt dat het een goede Bidah is, dan nog moet Bidah Hasanah (volgens hun) niet de Shareeah tegenspreken, en het vieren van verjaardagen is iets dat Haram is in de Sharieah. Ten vierde: de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) had gezegd: De beste van de generaties is die van mij, daarna hen die na hun komen, en daarna hen die na deze komen.. 42 Wie vierde de verjaardag van de Profeet (vrede zij met hem)? Aboe Bakr? Omar Ibn Khataab? Uthmaan? Alie? Aboe Hoerayrah? Ikramaah? Moeaadh Ibn Jabal? Bielaal Ibn Rabbaah? Obayd Ibn Kaaab? Aboe Dhaar? Abdoellah Ibn Masoed? Abdoellah Ibn Abbaas? Obadah Ibn Samiet? Salmaan al-Farsie? Ammaar Ibn Yaasier? Amr Ibn AlAas? Aboe Moesa al-Ansaarie? Zaid Ibn Thabiet? Kaab Ibn Maalik? Aisha? Aboe Saied alKhoedrie? Oem Salamaah? Anas Ibn Maalik? Saied Ibn Jubayr? Qataadah? Moejaahid? Tawoos? Al-Hasan al-Basrie? Mohammad Ibn Siereen? Jafaar al-Sidieq?? Wie van de grote Iemaams vierde het? Iemaam Aboe Haniefah? Iemaam Maliek Ibn Anas? Iemaam As-Shaafie? Iemaam Abdoellah Ibn Moebarak? Iemaam Soefyaan Ath-Thawrie? Iemaam Ahmad Ibn Hanbal? Iemaam al-Boekhaarie? Wie vierde het?! Het antwoord is dat niemand van het voorgenoemde namen het gevierd had, het was ingebracht in de 6e eeuw door een koning genaamd Aboe Saied Kawkaboerie. Dus volgen we de grootste Iemaams van deze Oemmah, volgen wij de beste mens op aarde, volgen wij de mensen die het paradijs zijn belooft of volgen wij een innovatie van Aboe Saied Kawkaboerie? Wie zijn onze Salaf (voorgangers)? De keuze is aan de Soefies.
39 40

Mail khurasaanie@hotmail.com voor je beloning. Overgeleverd door Iemaam Ahmad (2/50) & Iemaam Aboe Dawoed 4/314 (nr. 4021) - al-Libaas, nr. 1204, Shaykul Islam Ibn Taymiyyah heeft de Isnaad Jayyid (goed) verklaard in al-Iqtidaa, 1/042 en in zijn Majmoo al-Fataawaa, 25/133. Al-Haafidh Ibn Hajar al-Asqalaanie verterkt deze Isnaad tot Hasan in zijn Fath al-Baarie (6/89) wegens andere soortgelijke overleveringen. Al-Haafidh As-Soeyoetie heeft het ook Hasan verklaard en Shaykh al-Albaanie heeft het als Sahieh verklaard in Jamee al-Sahieh, 5206. Terug te vinden in Subul alSalaam, 8/842 & in Tafsier Ibn Kathier over Soerah al-Baqaraa (Ayah 204). 41Overgeleverd door Iemaam Moesliem, (1/222), nr. 259 42Overgeleverd door Iemaam Moesliem in zijn Sahieh, (nr. 6150) & (nr. 6151) van Abdoellah, (nr. 6152), van Jarier, (nr. 6153) van Abdoellah Ibn Masoed, (nr. 6154) & (nr. 6155) van Aboe Hoerayrah, (nr. 6156) van Imraan Ibn Hoesayn, (nr. 6157) van Shoeba, (nr. 6158) van Imraan Ibn Hoesayn en (nr. 6159) van Aisha.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

16

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Bidah: het handen over het gezicht brengen na de Duaa


Volgens de correcte mening van de Geleerden is het een innovatie om je handen op je gezicht te wrijven na het doen van de Duaa, waarom? Dat is omdat er geen authentieke overlevering zijn overgeleverd betreft deze zaak, niet van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) noch van zijn metgezellen noch van de rest van de Geleerden van hun tijd. Er zijn wel 2 overleveringen waarover de Geleerden hebben gesproken en sommige van de Geleerden zoals Iemaam Nawawi, Ibn Hajar en Manawi hebben het als Hasan (goed) omdat (volgens hun) beide overleveringen zwak zijn maar elkaar toch ondersteunen, en dit is incorrect volgens de meerderheid van de Muhadhiteen. Het punt hier is dat een klein aantal van de Ulama de fout in zijn gegaan en hebben het als goed verklaard, de Soefie Geleerden zitten nu met hun woorden te strooien zonder ook maar de Isnaad te onderzoeken of het wel overeenkomt met wat ze gezegd hadden! Dus met de toestemming van Allah taala zal ik hier proberen uit te leggen dat de overleveringen in deze zaak zwak zijn, en dat ze elkaar niet kunnen ondersteunen. Laten we beginnen met het bespreken van de eerste overlevering.... Overlevering 1: Ibn Umar zei: De Profeet (vrede zij met hem) zou zijn handen niet naar beneden doen (na het maken van de Dua) voordat hij het over zijn gezicht had gebracht. (At-Tirmidhie) Ik zeg: het is inderdaad overgeleverd door Iemaam at-Tirmidhi 43 en ook door Iemaam Ibn Asaakir 44 via: Hammaad Ibn 'Isa al-Juhani van Hanzalah Ibn Aboe Sufyaan al-Jamhi van Saalim Ibn Abdoellah van van zijn vader van Umar Ibn al-Khattaab. Maar deze Hadieth is zwak wegens Hammaad Ibn 'Isa al-Juhani, als het is gezegd in de Taqreeb van Al-Haafidh Ibn Hajar, waarin hij over hem zegt in Tahdheeb: Ibn Ma'een zei: Een goede Shaykh AboeHaatim zei: Zwak in Hadieths Aboe Dawoed: Zwak, hij levert Munkar Hadieths over Hij was ook Daief (zwak) verklaard door Iemaam Daaraqutni. Iemaam Ibn Hibbaan zei: Het is onmogelijk om hem als bewijs te gebruiken Iemaam Ibn Maakoolaa zei: Zij (de geleerden) verklaren zijn Hadieths zwak. al-Hakiem en Naqaash zeiden: Hij levert vervalste overleveringen over van Ibn Juraij en Ja'far as-Saadiq. Dus gebaseerd op het voorgaande: de Hadieth kan niet eens als Hasan (goed) worden verklaard laat staan dat we het als Sahieh (authentiek) accepteren! 45 Overlevering 2: Saaib ibn Yazeed zei: mijn vader zei: De Profeet (vrede zij met hem) zou zijn handen niet naar beneden doen voordat hij het over zijn gezicht had gebracht. (Aboe Dawoed).

43 44

Overgeleverd in at-Tirmidhi (2/244) Overgeleverd in Ibn Asaakir (7/12/2) 45En hier was Iemaam At-Tirmidhie de fout ingegaan en had deze overlevering Sahieh Gharieb genoemd.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

17

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Ik zeg: Het is inderdaad overgeleverd door Iemaam Aboe Dawoed 46 van Ibn Lahee'ah van Hafs Ibn Hishaam Ibn Utbah Ibn Aboe Waqqaas van Saaib Ibn Yazeed van zijn vader. De Isnaad is Daief (zwak) op de volgende redenen: A) Hafs ibn Hishaam is onbekend B) Door de zwakheid van Ibn Laheeah. 47 En hier was de discussie al gesloten betreft het Hasan verklaren van de twee bovenstaande overleveringen als je ze combineert, en dit is incorrect als het hierboven aangetoond is. Wat de andere overleveringen betreft die hierover zijn overgeleverd, die zijn niet eens door de Geleerden die de bovenstaande overleveringen als Hasan verklaard niet eens aangehaald bij hun bewijzen! Waarom? Dat is omdat deze andere overleveringen helemaal nutteloos en zwak zijn maar ik zal als nog een glimp van deze overleveringen aanhalen en hun zwakheden... Overlevering 3: En wanneer jullie klaar zijn (met de Dua), breng jullie handen over jullie gezichten Ik zegt: het was overgeleverd door Iemaam Ibn Maajah 48 , Al-Haafidh Ibn Nasr 49, Iemaam Tabaraanee 50 en door Iemaam al-Haakim 51 van: Saalih Ibn Hassan van Mohammad Ibn Kaab van Ibn Abbaas als een marfoo overlevering. De zwakheid in de Hadieth zit in Ibn Hassaan die Munkar (verworpen) in de Hadieths is: Iemaam al-Bukharee zei: Iemaam Nasaai zei: Hij is verworpen in Hadieths Ibn Aboe Haatim zei: ik vroeg mijn vader (Aboe Haatim al-Raazi) over hem en hij zei: Munkar 52 Iemaam Ibn Hibbaan zei: Hij had vrouwelijke zingers en hij luisterde naar muziek, hij behoorde vervalste Hadieths te overleveren op de autoriteit van betrouwbare overleveraars. Ibn Hassan werd later gesteund door Eesaa ibn Maimoon, wie het ook overgeleverd had van Mohammad Ibn Kaab, als was vermeld door Al-Haafidh Ibn Nasr. Maar dit verandert niets want Ibn Maimoon is zelf zwak: Iemaam Ibn Hibbaan zei: Hij levert Hadieths over, ze zijn allemaal vervalst. Iemaam an-Nasaai zei over hem: Niet betrouwbaar. En deze bovenstaande overlevering is overgeleverd op verschillende wegen, en ze zijn allemaal zwak, zoals het was overgeleverd door Iemaam Aboe Daawood 53 en door Iemaam al-Baihaqi 54 via: Abdoel Malik Ibn Mohammad Ibn Aiman van Abdoellaah Ibn Yaqoob Ibn Ishaaq van iemand van Mohammad Ibn Kaab.

46 47

Aboe Dawoed (1492). Taqreeb at-Tahdheeb. 48Overgeleverd in Ibn Maajah (1181, 3866). 49Overgeleverd in Qiyaam al-Lail (Blz. 137). 50Overgeleverd in Al-Mu'jam al-Kabeer (3/98/1). 51Overgeleverd in al-Haakim (1/536). 52Overgeleverd in Kitaab al-'Ilal (2/351). 53Overgeleverd in Aboe Daawood (1485). 54Overgeleverd in al-Baihaqi (2/212).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

18

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Ik zeg: deze Isnaad is helemaal zwak op het volgende Daleel: A) Iemaam Aboe Dawoed zei: Abdoel Malik is Daief (zwak) B) Het heeft ook de Shaykh van Abdoellaah ibn Ya'qoob in de Isnaad die niet genoemd is, en daardoor is hij onbekend verklaard. Het is mogelijk dat hij Hassan of Ibn Maimoon is, als hun het zijn, dan hebben wij de zwakheden van hun beide hierboven al besproken. Deze bovenstaande Hadieth is ook overgeleverd door Iemaam al-Hakiem 55 via: Mohammad Ibn Muaawiyah, van Masaadif Ibn Ziyaad al-Madeeni van Mohammad Ibn Kaab al-Qurazi. Al-Haafidh adh-Dahabie (d. 748H) (rahimahoellah) zei: Ibn Muaawiyah was als een leugenaar verklaard door Iemaam al-Daaraqutni, dus deze Hadieth is vals. Iemaam Aboe Dawoed zei over deze overlevering: Deze Hadieth is is overgeleverd via meerdere wegen van Mohammad Ibn Kaab: Ze zijn allemaal Daief. Al-Muhadieth Nasr al-Deen al-Albaanie (rahimahoellah taala) zei na deze onderwerp besproken te hebben in zijn boek: Er zijn slechts deze twee overleveringen: het is niet correct om te zeggen dat ze elkaar versterken tot een Hasan (goede) overlevering, zoals Manaawi deed, dit is door de hevige zwakheden die zijn gevonden in de verschillende wegen (waarmee het overgeleverd is). Daarom zei Iemaam Nawawi in zijn Majmoo: Het is niet aangeraden (om erop te handelen) en Ibn Abd as-Salaam zei: Alleen een onwetende doet dit. 56 Overlevering 4: Wahb zei: Ik zal Ibn Umar en Ibn al-Zubair (samen) Dua doen en ze zouden hun handen over hun gezicht brengen (na de dua). (En de Soefies schreven erbij: overgeleverd door alBukhari in al-Adab al-Mufrad met een goede (Hasan) Isnaad volgens Shaykh `Abd al-Fattah AboeGhudda in zijn Thalath Rasa'il (Blz. 93).) Ik zeg: Ik moet eerlijk zijn, ik heb nooit gehoord van deze Abd al-Fattah Aboe Ghudda en wat ik nu lees geeft mij niet zo een sterk indruk in zijn kennis op het gebied van de wetenschap van de Hadieths. De Hadieth die hij zojuist Hasan (goed) heeft verklaard heeft een Daief (zwak) Isnaad, dat is omdat Mohammad Ibn Faleeh in de keten van de overleveraars zit en hij levert hier over van zijn vader en ze hebben beide zwakheden volgens de Muhadietheen. Dus hoe komt hij erbij dat het een goede overlevering is?! 57

55 56

Overgeleverd in al-Hakiem (4/270) Het meeste wat besproken is - is terug te vinden in Irwaa al-Ghaleel (2/178-182) van Shaykh al-Albaanie. 57Zie: De zwakke Hadieths in Adab al-Mufrad (nr. 609).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

19

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

De mening van de Geleerden


1) Shaykul Islam Ahmad Ibn Hanbal (d. 241H) (rahimahoellah taala), de Geleerde die duizenden Geleerden en leerlingen had zei hierover: Het is niet bekend dat iemand de handen over het gezicht brengt na de Duaa behalve al-Hasan. 58 2) Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah (d. 728H) (rahimhoellah taala) zei hierover: Wat de Hadieths betreft waarin gesproken wordt over het opheffen van de handen tijdens Wudu, dan zijn er vele Sahieh Hadieths hierover, maar wat de Hadieths betreft die spreken over het wrijven van de handen op het gezicht na de Dua: die zijn n of twee in aantal en ze kunnen niet als bewijs worden genomen (wegens de zwakheden ervan). 59 3) Shaykh al-Allamaah al-Iemaam al-Izz ibn Abd al-Salaam (d. 660H) (rahimahoellah taala), beter bekend als de Sultan van de Ulama (geleerden), zei hierover: Niemand wrijft zijn gezicht na het verrichten van de Duaa (smeekbede) behalve een onwetende. 60 4) Shaykh Mohammad Ibn Saalih al-Uthaymeen (d. 1421H) (rahimahoellah taala) zei hierover: Het wrijven van de handen over het gezicht na de Dua is hoogstwaarschijnlijk niet voorgeschreven in de Islam, omdat de Hadieths erover Daief (zwak) zijn. Wat ik erover denk is dat het geen Soennah is om op het gezicht te wrijven na de Dua. Zoals het bekend is, de Profeet (vrede zij met hem) zou voor regen bidden in zijn vrijdag Khutbah en zijn handen opheffen (in zijn smeekbede) maar het is niet overgeleverd dat hij het over zijn gezicht zou wrijven. Eveneens, de aantal Hadieths die hierover overgeleverd zijn betreft het handen heffen, maar er is geen bewijs erin dat hij het over zijn gezicht zou wrijven. 61

Conclusie:
De Hadieths die overgeleverd zijn over het wrijven van de handen op het gezicht zijn allemaal zwak en ze kunnen niet als bewijs genomen worden. Er zijn Geleerden zoals Ibn Hajar en Iemaam Nawawi die het nog net als Hasan (goed) hebben verklaard maar dat is niet correct wegens wat we besproken hierboven, over de vele zwakheden in de Isnaad. Dus het is correct om te zeggen dat het een Bidah is om de handen over het gezicht te wrijven wat vermeden moet worden. Dit geeft jullie een beeld dat de volgelingen van de Soefiyyah niet beide kanten van de verhaal laten zien aan de nobele lezers, en dit is incorrect. Dus waarom zien we nooit een van de Soefie Shaykhs die steeds met de woorden van Iemaam Nawawi en Ibn Hajar zitten te strooien de Isnaad ervan te bespreken? Als zij overtuigd zijn dat Ibn Hajar en Iemaam Nawawi correct waren, dan is het ook aan hun om hun bewijs te tonen waarom deze overleveringen Hasan (goed) zijn, wat tot op de dag van vandaag niet gebeurt is, en dat is zeker een verkeerde manier van het geven van Fatawaas. En dit was een weerlegging die merendeels is gehaald uit de werk van Shaykh al-Albaanie (rahimahoellah) tegen de Geleerden van de Soefiyyah, wat de mensen betreft die blindelings de mensen volgen, voor hun is het InshaAllah niet zo erg als zij onwetend hierover waren.
58 59

Al-Ilal al-Mutanaahiyah, (2/840, 841). Majmoo al-Fataawa, (22/519). 60Fataawa al-Izz ibn Abd al-Salaam, Blz. 47 61Majmoo Fataawa Ibn Uthaymeen, 14/vraag nr. 781

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

20

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Bidah: het kussen van de vingers na het horen van de naam van de Profeet
En dit is wat hun Soefie Shaykhs zitten te preken, zij beweren dat als iemand in de Adhaan de naam van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) hoort, dat hij dan zijn duimen moet kussen en het over zijn ogen te brengen, en het ergste van allemaal: ze weten, en vermelden, dat de overleveringen zwak zijn, en nog steeds preken zij deze Bidah! Laten we beginnen met het bekijken van hun bewijzen... Overlevering 1: Wanneer de Muadhdhin in zijn Azan Ashhaadu anna muhammadur rasoolullah zou zeggen, dan zou Aboe Bakr as-Siddeeq zijn duimen kussen en zijn vingers (index) en zou hierna het op zijn ogen wrijven en de Profeet (vrede zij met hem) zag dit en zei ieder die dit doet zoals mijn geliefde (Aboe Bakr) het heeft gedaan, dan is mijn voorspraak voor hem verplicht. {Het is overgeleverd in Musnad Firdaus van Daylamee} 62 Ik zeg: Wij -de mensen van As-Soennah- zeggen: De Isnaad is Daief (zwak). Al-Allaamah Mohammad Taahir schrijft: Wa Laa YaSahieh = Niet Sahieh. 63 Mullah Alie Qaarie van al-Allaamah Sakhawie dat deze overlevering niet Sahieh is. 64 Shaykh Mohammad Khaleel Tarbulusie Hanafie (d. 1305H) zei: Sakahwie heeft het verworpen en heeft gezegd dat het niet Sahieh (authentiek) is. 65 Argument 1: Yaar Khaan Naeemie Bareliwie heeft gezegd: Dat deze (overlevering) niet het grade van Sahieh (authentiek) heeft bereikt betekent niet dat het meteen Daief (zwak) is want Hasan (goed) komt na Sahieh, en als dit Hasan is, dan is het genoeg. 66 Ik zeg: hij moest weten dat wanneer de Muhadietheen la ya Sahieh zeggen, dat het mutlaq (absoluut) Zwak betekent en niets anders, als het Hasan was dan hadden ze het wel uitgelegd en gezegd: Ya laisa bisSahieh bil Hasan un. En als nog, we zullen in de loop van deze onderwerp duidelijk maken dat deze overlevering niet eens Hasan (goed) is verklaard.

62

Ook overgeleverd in Tadhkirrah al-Mawdhoo'aat Blz.36, al-Mawdhoo'aat Kabeer Blz.75, Ahmad Yaar khaan Bareilwee in Jaa ul-Haq Blz. 378 van Maqaasid Hasanah Blz. 384, Mukhtasar al-Maqaasid Blz.174, Mohammad Umar Bareliwee in Maqyaas Khaafiyat Blz. 603, ook in al-Lulu Wal-Marsoo'a (nr.505), atTamayyiz Blz.154, al-Khisf 2/269-270, al-Asraar al-Marfoo'a Blz. 306, al-Masnoo'ah Blz. 168-169, al-Fawaa'id Blz. 19, Asnee al-Mataalib Blz. 276 en Nukhbah al-Baheeyyah Blz.112 63Tadhkirrah al-Mawdhoo'aat Blz.36 64al-Mawdhoo'aat Kabeer Blz.75 65al-Lulul al-Marsoo'ah Feemaa al-Asal Lahu WaBaa Asli Mawdhoo Nr.505 Blz. 168 66Jaa ul-Haq Blz. 382

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

21

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Overlevering 2: Het is overgeleverd over Khidr (alayhee wassalatu wasalaam) dat hij deze daad ook verrichte. En deze Hadieth word ook door de Soefies gebruikt om hun argument kracht te geven. 67 Ik zeg: Al-Allamaah al-Shaykh Mohammad Taahir en al-Iemaam Mullah Alie Qaarie schrijven over deze overlevering: Er zijn vele Majhool (onbekende) overleveraars in de ketens ervan, en het is ook Maqata (niet verbonden). 68 Al-Iemaam al-Haafidh al-Bayhaaqie (d. 457H) zegt: Dat in deze Isnaad (keten van overleveraars) vele onbekende overleveraars zijn, en Allah taala heeft ons niet verantwoorddelijkt dat we onze Deen (religie) aannemen van onbekende overleveraars. 69 Argument 2: Ahmad Yaar Khaan zegt: Als het geaccepteerd is dat deze Hadieth Daief is, dan zijn in gezegende daden (in de overlevering) zwakke Hadieths genoeg (om erop te handelen). 70 Ik zeg: Imaam Qadhie Ibn al-Arabie al-Malikie (d.543H) en anderen hebben over het handelen op zwakke Hadieths gezegd: La yamal bihi mutlaqan = Het is absoluut incorrect om erop te handelen. 71 Het handelen heeft op zwakke Hadieths heeft zijn eigen voorwaarden, zie Hoofdstuk 6 (Blz 65) voor een uigebreide antwoord hierop, het was gezegd dat n van de voorwaarden was: De Hadieth mag geen vervalste overlevering zijn: Al-Haafidh Ibn Daqeeq (d. 701H) (rahimahoellah) zei: Als de Hadieth Daief is op het voorwaarde dat het niet Mawdoo (vervalst) is, dan is het toegestaan om erop te handelen. 72 Al-Haafidh Sakhaawie (d. 902H) zei: Dat het toegestaan is en Mustahab (aangeraden) om op Daief Hadieths te handelen die maar goede daden oproepen en daarvoor aanmoedigen, maar de voorwaarde hiervoor is dat het niet een vervalste noch een vergeten overlevering is. 73 Al-Haafidh Sakhawee (d. 902H) (rahimahoellah) zei ook: De Mawdoo Hadieths, dan is het niet toegestaan om erop te handelen, in welke toestand (of situatie) dan ook. 74

67

Overgeleverd in Tadhkirrah al-Mawdhoo'aat Blz. 36, al-Mawdhoo'aat al-Kabeer Blz. 75, Ahmad Yaar khaan Bareilwee in Jaa ul-Haq Blz. 378 van Maqaasid al-Hasanah, Muhammad Umar in Maqyaas Khaafiyat Blz. 601. 68Zie: Tadhkirrah al-Mawdhoo'aat Blz. 36 en al-Mawdhoo'aat al-Kabeer Blz. 75. 69Kitaab al-Qir'ah Blz. 127. 70Zie: Jaa ul-Haq Blz. 383, dus wat hij probeert te zeggen is: je mag altijd op zwakke Hadieths handelen als het over goede daden spreekt zoals: als je dit en dat doet: dan krijg je als beloning dit en dat. Etc. 71al-Qawl al-Badeea Blz. 165. 72Ahkaam al-Ahkaam 1/51. 73al-Qawl al-Badeea Blz. 195. 74al-Qawl al-Badeea Blz. 196.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

22

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Dus in het kort: het is toegestaan om op zwakke overleveringen te handelen, maar als de voorwaarden ervan ontmoet zijn, en deze voorwaarden hebben de Muhadhiteen genoemd, zoals Iemaam Sakhaawie en Iemaam Ibn Hajar en anderen 75 en buiten de drie voorwaarden die zij genoemd hebben is er ook een andere: dat de overlevering niet vervalst moet zijn. En ik zal erop stressen dat niet alleen dat de Hadieths over het kussen van de duim zwak zijn, maar ze zijn in het werkelijkheid ook nog vervalst en vergeten: Al-Haafidh al-Iemaam Jalaal ud Deen As-Soeyoetie (d. 911H) (rahimahoellah) zei: De Ahadieth die vermelden van het kussen op de vingers en daarna op het ogen brengen nadat de Muadhdhin de naam van de Profeet (vrede zij met hem) noemt: ze zijn allemaal vervalst. 76 Iemaam Abul-Hasan Abdoel-Ghaafir Faarsie, de auteur van Sharh Sahieh Muslim en Majma'a al-Gharaa'ib, zei na het Hadieth hierover te hebben overgeleverd: Al-Haafidh AboeNu'aym Asfahaanee zei dat alles hierover overgeleverd allemaal vervalst zijn. 77 Al-Allaamah Aboe Ishaaq Ibn Abdoel-Jabbaar Kaaboelie zei: De Hadieths die het vermelden over het wrijven van de ogen na het horen van de Adhaan zijn niet bewezen en ze zijn zwakke overleveringen en dit is ook de reden waarom de Muhadietheen ze duidelijk als vervals hebben verklaard. 78 De Geleerden die deze al overleveringen als vervalst hebben verklaard: Shaykh al-Iemaam Mohammad Taahir 79 Shaykh Mohammad Khaleel Tarboeloesie 80 Al-Allamaah Moellah Alie Qaarie 81 Al-Mujtahid al-Imaam Shawkaanie 82 Al-Allaamah Aboe Ishaaq Ibn Abdoel-Jabbaar Kaabulie 83 Al-Haafidh al-Iemaam Jalaal ud Deen As-Soeyoetie 84 Shaykh Nasr al-Deen al-Albaanee 85 [En vele anderen!]

75 76

Zie: al-Qawl al-Badeea Blz. 195, Tadreeb ur-Raawee (1/298-299) en Fath al-Mugeeth (1/268). Tayseer al-Maqaal Lil Soeyoetie van Eemaad ud-Deen Blz. 123 77In Kitaab Aqwaal al-Aakazeeb 78In Sharh Risaalah Abdus-Salaam Lahooree 79in Tadhkirrah al-Mawdhoo'aat Blz. 36 80in al-Lulu Wal-Marsoo'a nr.505 81in al-Asraar al-Marfoo'a Blz. 306 & in al-Masnoo'ah Fee Ma'arifah al-Mawdhoo'ah Blz. 168-169 82in al-Fawaa'id al-Majmoo'aah Blz. 19 83In Sharh Risaalah Abdus-Salaam Lahooree 84In Tayseer al-Maqaal Lil Soeyoetie van Eemaad ud-Deen Blz. 123 & ad-Durar al-Muntathirah Fee AHadieth al-Muntashirah en zie ook voor meer hierover: Fataawa Nazeeriyyah (1/248-251) (een hanafie boek). 85in Silsilah AHadieth ad-Da'eefah Wal-Mawdhoo'ah (nr. 73).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

23

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Andere Geleerden die het als Daief hebben verklaard zijn: al-Allaamah Loecknowie 86 al-Allaamah Mohammad Taahir Fitnie 87 al-Iemaam Hasan Ibn Alie Hindie 88 Iemaam Abboel-Hasan Abdoel-Ghaafir Faarsie 89 Ahmad Raza Khaan Bareilwie (de Soefie) 90 Iemaam Mohammad Yaqoob Nabnaanie 91 [En vele anderen!] En Allaamah Shams ud Deen Abdoel-Khair Mohammad Wajeeh ud deen Abdoer-Rahmaan as-Sakhawie 92, Shaykhul Islam de vertaler van Boekhaarie, Hasan Ibn Alie Hindie, Iemaam Ibn Rabee'a ash-Shaafiie, Iemaam Zarqaanie Maalikie en Shaykh Mohammad Taahir Fitnie Hanafie hadden allemaal over deze overgeleverd gezegd: Laa Ya-Sahah. En dat wil zeggen: Niet bewezen. En wat houdt Niet bewezen in als de Geleerden dat zeggen? Het betekent simpelweg dat het niet bewezen kan worden uit de overleveringen en als iets niet bewezen of aangetoond kan worden van de overleveringen Bidah is, want het heeft geen basis in de Shareeah.

Conclusie
Hierboven hebben we een beeld gekregen van de overleveringen die overgeleverd zijn in deze zaak betreft het kussen van de duimen en het over de ogen brengen, en ze zijn allemaal Mawdoo (vervalst) en de Geleerden behoren hier tegen te waarschuwen en doen de Soefie Shaykhs dat ook al weten ze dat ze zwak en vervalst zijn? Bij Allah, nee! Dus hoe kunnen wij, O mijn broeders en zusters, mensen vertrouwen betreft de religie als zijn openlijk en opzettelijke mensen oproepen tot het volgen van zwakke, vervalste en vergeten overleveringen?! Welke vorm van het begeerten volgen is groter dan dit? Het is dus Bida om dit te doen, als was vermeld door Iemaam Shaah Abdoel-Azeez in zijn Fatawaa en door Shaykh al-Allaamah Mohammad Abdoel-Jaleel Saamroodie 93 en door velen anderen want de Hadieths erover zijn niet alleen zwak maar ze zijn zelfs vervalst! En nogmaals, dit was een weerlegging van de Soefie Shaykhs, wat de gewone volk betreft, zij die dit ook praktiseren, dan is het InshaAllah niet zo erg als ze in het staat van onwetendheid zijn want zij volgen slechts hun Geleerden. Het probleem ligt bij de Soefie Shaykhs.

86 87

In Sa'Ayah (2/46) In Majma'a Bahaar al-Anwaar Blz. 511 88In zijn Ta'leeqaat (aantekeningen) op Mishkaat al-Masabeeh. 89In Kitaab Aqwaal al-Aakazeeb 90Abar al-Maqaal Fee Qiblatil Ajlaal Blz. 12 91In Khair al-Jaaree Sharh Sahieh al-Bukhaari 92Maqaasid al-Hasanah 93Zahrah Riyaadh al-Abraar Maa Ya'anee an-Naas Ann Hamal al-Asfaar Blz. 76-77

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

24

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Hoe zit het met de overlevering: Ieder die iets goeds inbrengt...?
Argument: De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: Ieder die iets goeds inbrengt (of start) en het word gevolg door anderen, dan zal hij zijn eigen beloning en de beloning van de mensen die hem volgen krijgen, zonder dat er iets (van de beloning) bij hun vermindert. Ieder die iets slechts inbrengt (of start) en het word gevolgd door anderen, dan zal hij zijn eigen zonde met de zonde van de mensen die hem volgen krijgen, zonder dat er iets (van de zonde) bij hun vermindert. Commentaar: Deze Hadieth was overgeleverd door Iemaam At-Tirmiedhie 94 en om deze overlevering te snappen moeten we in de context kijken in welke het was overgeleverd. De context ervan is gegeven in de Hadieth overgeleverd door Iemaam Moesliem , Iemaam Ibn Majaah 95 en door Iemaam An-Nasaaie 96 waarin Moenhier Ibn Jarier en Jarier Ibn Abdoellah (radi Allahu anhoema) (in het kort samengevat) beide gezegd hebben: We zaten in de gezelschap van de Profeet (vrede zij met hem) toen er een aantal mensen kwamen, zonder schoenen, (beetje) naakt, met wollen kleren, met hun zwaarden (om hun nekken gehangen) en de kleur van de gezicht van de Profeet (vrede zij met hem) veranderde toen hij zag hoe arm deze mensen waren... En iedereen doneerde n dinar of n dirham, of een aantal dadels (etc, het was dus niet echt veel), dus toen kwam er een man van de Ansaar naar voren met een zak vol van geld welke hij bijna niet kon dragen, daarna zag ik mensen hem hierin volgen (i.e. ze gaven ook heel veel uit in Sadaqah) en de gezicht van de Profeet (vrede zij met hem) scheen als goud (door zijn vreugde) en hij zei hierop: Ieder die iets goeds inbrengt (of start) en het word gevolg door anderen, dan zal hij zijn eigen beloning en de beloning van de mensen die hem volgen krijgen, zonder dat er iets (van de beloning) bij hun vermindert. Ieder die iets slechts inbrengt (of start) en het word gevolgd door anderen, dan zal hij zijn eigen zonde met de zonde van de mensen die hem volgen krijgen, zonder dat er iets (van de zonde) bij hun vermindert. 97 De overleveraars (Moesliem en Nasaaie) hebben deze overlevering beide in hun Kitaab alZakah (boek van armenbelasting) geplaatst, of het brengt de betekenis van Zakah (armenbelasting) met zich mee of van Sadaqah (liefdadigheid). Wat het ook is, de betekenis is duidelijk: Sadaqah en Zakah waren beide in de Shareeah maar de Ansaarie (radi Allahu anhu) bracht niet iets nieuws in, wat hij deed was: hij deed iets herleven! In dit geval was het uitgeven van een groot hoeveelheid Sadaqah (liefdadigheid). Kort samengevat: het was niet iets over Bidahs maar over Soennahs laten herleven.

94 95

Tirmidhie (nr. 2675) en hij (rahimahoellah) zei erover: Hasan/Sahieh Hadieth. Iemaam Ibn Majaah In zijn Soenan, nr. 206 96Iemaam an-Nasaaie in al-Mujtaba, Kitaab al-Zakat, Bab al-Tahreed, ala al-Sadaqa van Jarir Ibn Abdoellah. 97Overgeleverd door Iemaam Moesliem in zijn Sahieh, Kitab al-Zakat (5), nr. 2219, 2220, 2221 & 2222.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

25

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Hoe zit het me de uitspraak van Omar: Wat een uitstekende Bidah...?
Argument: Abdoel-Rahmaan Ibn Qaarie heeft overgeleverd dat hij in het gezelschap van Omar Ibn Khataab was toen ze verschillende groepjes mensen zaten bidden in de moskee, sommige baden alleen, anderen in kleine groepjes. Dus Omar zei: Volgens mij is het beter om deze mensen in het gebed te leiden achter n Qaarie (recitator). En zo gebeurde het, iedereen bad achter Oebay Ibn Kaab en toen zei Omar Ibn Khataab: Wat een uitstekende Bidah. 98 Commentaar: Voordat we gaan kijken wat de Bidah in deze overlevering betekent moeten we eerst weten wat hier als de waarschijnlijke Bidah was gezien, het was het nachtgebed in Ramadan (Taraweeh) achter n Iemaam. Naam, en als we de Hadieths over het Taraweeh gebed bestuderen dan komen we terecht op het volgende overlevering: Aisha (radi Allahu anha) zei: De Profeet (vrede zij met hem) bad (tijdens Ramadan) in zijn kamer, de muur was laag en de mensen zagen hem bidden en ze volgenden hem in het gebed. De mensen verspreiden deze nieuws (van het Taraweeh) de volgende ochtend. De volgende nacht stond de Profeet (vrede zij met hem) in het gebed en de mensen volgden hem hierin. Dit ging zo verder voor drie of vier nachten. En daarom ging de Profeet (vrede zij met hem) de volgende nacht niet in het gebed staan (met de mensen), en hij kwam niet naar buiten. De volgende ochtend vroegen de mensen hem hierover en hij antwoordde dat hij bang was dat het verplicht op hun zal worden gemaakt (als zij het vaak achter elkaar herhaalden). 99 Dus hier kunnen we zien dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) hemzelf de mensen in het gebed ging leiden tijdens het nachtgebed voor een aantal nachten! En weer zien we dat de Bidah in de woorden van Omar Ibn Khataab niet de Bidah in de Shareeah waren want het Taraweeh achter n Iemaams bestond al in de Shareeah, de Bidah in deze zin heeft de betekenis van herleven, het is de innovatie van de taal. En ik herinner me de uitspraak van Al-Haafidh Ibn Rajab al-Hanbalie (d. 795H) (rahimahoellah taala), toen hij zei: En wat betreft de woorden van de Salaf waarin ze sommige van de Bidah als iets goeds zagen, dan is dit alleen van de taalkundige Bidahs en niet van de Shareeah gebaseerde Bidahs, zoals het bleek in de woorden van Omar. 100 Iemaam Aboe Yoesoef (rahimahoellah) zei: Ik vroeg Aboe Haniefah over de Taraweeh en wat Omar (radi Allahu anhoe) deed, hij zei: De Taraweeh is een sterke Soennah, en Omar deed het niet van zijn eigen mening, en noch was er in zijn daad enige innovatie. 101

98 99

Overgeleverd door Iemaam al-Boekhaarie in zijn Sahieh, volume 3, boek 32 (Taraweeh), Hadieth nr. 227. Overgeleverd door Iemaam al-Boekhaarie in zijn Sahieh, volume 1, boek 11 (Adhaan), Hadieth nr. 696. Ook overgeleverd door Iemaam Moesliem in zijn Sahieh, boek 4 (Kitab al-Salaah). Hadieth nr. 1666 & 1667. En door Iemaam Malik in zijn Moewata, boek 6 (Taraweeh), Hadieth nr. (1). En het is ook overgeleverd door Iemaam Aboe Dawoed in zijn Soennan, boek 2 (Kitab al-Salaat), Hadieth nr. 1368. Het was verder ook overgeleverd in an-Nasaaie, Ahmad & Ibn Majah. Fiqh as-Soennah, volume 2, boek 15 (Taraweeh), Fiqh nr. (2.027) & (2.028). 100Zie: Jami al-Ulumi Wal-Hikaam, Hadieth Nr 28/ Blz. 233 101Zie: Sharh Mukhtaar als het was overgenomen van 'al-Ibdaa' (Blz. 80) van Shaykh Alie Mahfooz.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

26

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Claim: Maar Iemaam Ash-Shafie zei dat er goede Bidah bestaat...!


Iemaam Ash-Shafiie (d. 204H) heeft gezegd: De nieuwe ingebrachte zaken bestaat uit twee catogorin: 1) de eerste soort is iets dat nieuw is ingebracht die tegenstrijdig is aan de Koran de Soennah, de Athar (overleveringen) of the Ijmah (consensus), deze soort is Bidah Dhalala (innovatie van misleiding). 2) de tweede soort is iets dat is ingebracht van iets goeds, en niet tegenstrijdig is aan het voorgaande. Claim: jullie Wahabies hebben geen kennis over de traditionele Islam, Iemaam Shafie, de Shaykh al-Akbar zegt dat er goede Bidah is en jullie zeggen dat het er niet is?! Vrees Allah!

Commentaar:
Ik zeg: het was overgeleverd door Iemaam Aboe Noeaym 102 en door Iemaam al-Bayhaqie 103, het was ook vermeld door Al-Haafidh Ibn Hajar al-Asqalaanie in zijn Fath al-Baarie. 104 Ten eerste: deze Athaar is niet authentiek, liever gezegd: deze overlevering is DAIEF (zwak) want de Isnaad (keten van overleveraars) van deze overleveringen bleek na onderzoek of Daief te zijn of basisloos, zoals was vermeld door Al-Haafidh Adh-Dhahabie (rahimahoellah) en andere Moehadhieteen (Hadieth Geleerden). Er is ook een discussie van Shaykh Saliem al-Hielalie hierover te vinden in zijn boek al-Bid'ah (de innovaties) 105 en hij kwam op de zelfde conclusie als Al-Haafidh Adh-Dhahabie (rahimahoellah). Ten tweede: zelf als we for the sake of argument zeggen dat deze overlevering betrouwbaar is, dan nog gaat het om taalkundige Bidah want deze Athaar was afgeleid van de woorden van Omar Ibn Khataab: Wat een uitstekende innovatie is dit en dit hebben we hiervoor besproken en hebben laten zien dat het hier over de taalkundige innovatie ging. Al-Haafidh, al-Iemaam Ibn Rajab al-Hanbalie (rahimahoellah taala), heeft gezegd: En wat betreft de woorden van de Salaf waarin ze sommige van de Bidah als iets goeds zagen, dan is dit alleen van de taalkundige Bidahs en niet van de Shareeah gebaseerde Bidahs. 106 En deze betekenis gaf Al-Haafidh Ibn Hajar al-Asqalaanie (rahimahoellah) in zijn wereldberoemde Faath al-Baarie aan deze overlevering van Iemaam Shafie. 107 Ten derde: zelfs als we for the sake of argument aannemen dat de overlevering betrouwbaar is EN dat het over de innovaties in de religie gaat, dan nog kunnen wij zijn mening niet boven die van de Profeet (vrede zij met hem) en van zijn metgezellen nemen, want het is authentiek van hemzelf overgeleverd dat de mening van n Sahaabie geen bewijs is 108 dus als dit de regelgeving over een Sahaabie is, hoe kunnen we dan de woorden van Shafie als bewijs nemen?! Zie ook blz. 14 voor een andere uitspraak van Ash-Shafie (rahimahoellah) hierover.

102 103

Via de route van Ibraaheem Ibn Junayd in zijn Hilyatul Awliyaa (9/113). In zijn Manaaqibush Shaafiie (1/469). 104Faath al-Baarie (13/314+), Kitaabul-I'tisaam, hoofdstuk: Het volgen van de Profeet (vrede zij met hem). 105Zie Al-Bidah Blz 63 tot 66. 106Zie: Jami al-Ulumi Wal-Hikaam, Hadieth Nr 28/ Blz. 233 107Faath al-Baarie (13/314+), Kitaabul-I'tisaam, hoofdstuk: Het volgen van de Profeet (vrede zij met hem). 108Zie Takhreej Furoo alaa al-'Usul van Iemaam az-Zanjaanee (Blz. 179) met de cheking van Mohammad Adeeb as-Saalih, Mu'assatur Risaalah, en zie ook I'ilaam al-Muwaqqi'een (4/121-123) van Iemaam Ibn alQayyim al-Jawziyyah (rahimahoellah taala).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

27

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Maar een aantal Grote Geleerden zeiden dat er goede Bidah bestaat...!
De volgende Geleerden zeggen dat er ook soms goede Bidah kan zijn: Iemaam Nawawie 109 Al-Haafidh Ibn Hajar 110 en Al-Haafidh As-Soeyoetie 111 En al-Izz Ibn Abdoel-Salaam zei: Innovaties zijn verdeeld in de volgende categorien: verplicht, verboden, aangeraden, afgeraden en toegestaan. 112

Commentaar:
Ten eerste: Wat Iemaam Nawawie en Ibn Hajar al-Asqalaanie betreft, dan hebben zij in sommige van hun boeken gezegd dat alle innovaties slecht zijn, en in sommige andere uitspraken kunnen we afleiden dat er soms ook goede innovaties kunnen zijn. En wat is onze plicht als Moslims tegenover dit? Onze plicht is om de bewijzen te bekijken, als Iemaam Nawawie heeft gezegd dat er goede innovatie bestaat, dan is het op hem om zijn bewijs te tonen, en heeft hij het gedaan? En Allah taala weet het beste, ik ben het nog niet tegengekomen en ik daag elke Soefie uit om de bewijs te tonen dat Al-Haafidh Ibn Hajar, Iemaam As-Soeyoetie en Iemaam Nawawie hun uitspraak hebben ondersteund met bewijs. Wij nemen slechts hun uitspraken die hand in hand met de Koran en de Soennah gaan. We nemen afstand van hun fouten en hun onduidelijkheden want zij zijn slechts mensen, ze zijn vk goed geweest in hun uitspraken maar soms hebben ze ook fouten gemaakt. Ten tweede: wat de vijf categorin van Bidah betreft van Iemaam al-Izz Ibn AbdoelSalaam (rahimahoellah), dan heeft de innovaties van de wereldse zaken (zoals autos, fietsen, met lepel eten etc) gemixt met de innovatie in de religie, en daardoor kan hij zeggen dat er goede of aangeraden innovatie bestaat, maar voor de rest is hier geen bewijs voor. Nogmaals dit is iets dat geen basis heeft, want hoe kan de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zeggen elke Bidah is een misleiding en al-Izz zegt dat er ook verplichte Bidah bestaat? Waar is de bewijs van de Koran, de Soennah of van de Salaf ul-Saliheen hiervoor?? En daarom zei Iemaam Ash-Shatiebie al-Malikie (d. 790H) (rahimahoellah): Voorzeker, dit zijn de nieuwe ingebrachte categorien waarvan er geen bewijs is in de Shari. 113 Ten derde: alle innovaties zijn dwaling, zie voor meer uitleg de boeken van: Iemaam alQoeshayrie 114, Iemaam Alie Mahfoeth 115 en de uitstekende boek van Iemaam Ash-Shabietie al-Malikie (d. 790H). 116 Omdat een aantal Geleerden de fout in zijn gegaan betekent niet dat wij hun daarin volgen, we volgen de bewijzen, en in deze hoofdstuk zijn de bewijzen overweldigend.
109 110

in Tahzeeb al Asma wal Sifaat. in zijn Faath al-Baarie. 111in Alhawi lil fatawi. 112In zijn boek Al Qawaid 113Zie Al-Itisam, volume 1, blz. 191 114Zijn boek genaamd As-Soennan wal-mubtadiaat 115Zijn boek genaamd Al-Ibda Fi Madhar al-Ibtidah 116Zijn boek genaamd Al-Itisam

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

28

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Conclusie van deze hoofdstuk


Dus hier hebben we de Bidah besproken in het licht van de Ahl As-Soennah wal Jamaaah, en hiermee de Soefiyyah weerlegt betreft deze onderwerp. Het is InshaAllah duidelijk geworden voor iedereen die dit gelezen heeft dat er niet zoiets bestaat als Goede Bidah want elke Bidah is een dwaling en elke dwaling is in het helle vuur. 117 En ieder die beweert dat er zoiets bestaat als Goede Bidah dan is het op hem om zijn bewijzen te tonen, als er nog bewijzen overgebleven zijn die ik niet besproken heb. En daarna hebben we een aantal voorbeelden genoemd van de innovaties die de Soefie Shaykhs preken aan hun gewone volk en de mensen die hun hierin volgen denken dat zij iets goeds doen, en we vragen Allah taala om hun allemaal te leiden naar hetgeen Zijn tevredenheid brengt en hun weghoudt van Zijn Toorn. En ik herinner jullie nogmaals, de weerleggingen waren tegen hun Geleerden, want zij weten dat ze fout zitten en verder gaan met hun verspreiden van hun innovaties. Wat de gewone volk betreft, die hun Shaykhs hierin volgen uit onwetendheid, dan zullen ze InshaAllah beloning krijgen volgens hun intenties, maar wat hen betreft die gelezen hebben wat ik hiervoor heb geschreven en overtuigt zijn dat dit de waarheid is, en zij gaan verder met hun Bidahs, dan zullen ze beoordeeld worden op de manier welke Allah taala voor hun kiest. En toevlucht is gezochten voor het volgen van Hawa (begeerten) boven de bewijzen. Dus broeders en zusters, ik adviseer eerst mijzelf en daarna ook jullie om niet slecht op hen neer te kijken die bijvoorbeeld hun handen over het gezicht wrijven na de Duah, of degene die hun ogen wrijven na het horen van de naam van de Profeet (vrede zij met hem) en andere soort van Bidahs praktiseren want zij weten niet beter, zij denken dat ze beloning krijgen want hun Geleerden hebben hun dat geleerd. Het is op ons om hun de waarheid duidelijk te maken, en ze zij nog steeds onze broeders en zusters, wij behoren van hun te houden - ongeacht de onwetendheid van sommigen. Wij behoren Duaah voor hun te doen, wij behoren hun te adviseren, wij behoren hen te waarschuwen tegen bepaalde slechte daden van hun, en niet hun in een hoekje te sluiten en hun innovators of afgedwaalden of bewoners van de hel etc te noemen want de meeste van hun weten niet beter. Wat hun Geleerden betreft zoals Noe Ha Miem Keller, Giebriel, Faraz Rabbaanie, Kabbaanie, en hun soortgelijken, dan vraag ik Allah Subhanahu wa Taala om hun te leiden naar de weg van Ahl As-Soennah wal Jamaaah want zij zijn het grote probleem (fitnah) van onze tijd betreft de Soefiyyah en de Ahl As-Soennah, zij zijn die de verkeerde zaken preken en hierdoor anderen laten dwalen. En Ik vraag Allah taala om ons allemaal te leiden naar hetgeen waar Zijn Tevredenheid is en ons weg houdt van de weg van de mensen en hun begeerten. Ameen. Zie ook de Nederlandse lezingen: innovaties & vernieuwingen - www.al-yaqeen.com Hierna zal er een Appendix volgen over de manier van omgaan van de Salaf (voorgangers) met de Ahl Bidah. En met dit zijn we aan het einde van deze hoofdstuk gekomen, alle dank aan Allah Subhanahu wa taala en alle lofprijzingen komen Hem toe.

117

Overgeleverd in an-Nasaa'ee (1/224) van Jaabir Ibn Abdoellaah. Isnaad: Sahieh, zie Majmo al-Fatawa (3/58) van Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah (rahimahoellah) & Sahieh Al-Jami As-Saghier, (Nr. 2549).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

29

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Het scherpe zwaard tegen de Ahl-Bidah!


Hieronder volgen de uitspraken van de Salaf betreft de mensen van innovaties en hoe wij tegen hun om moeten gaan betreft onze religie. De meeste overleveringen zijn gehaald uit de boek van Al-Iemaam Al-Haafidh Aboel-Qaasim Habatoellah ibn al-Hasan ibn Mansoor atTabarie Al-Laalikaaie (d. 418H) genaamd Sharh Usool I'tiqaad Ahlis-Sunnah wal-Jamaa'ah, waarin er tientallen of misschien wel honderden uitspraken hierover zijn overgeleverd. De (keten van overleveraars) zijn overgeslagen wegens ruimte tekort. Luisteren naar een innovator is niet toegestaan (wegens het gevaar van twijfelachtigheid) Iemaam Soefyaan Ath-Thawrie (d. 167H) (rahimahoellah) Heeft gezegd: Ieder die luistert naar de mensen van de innovaties verlaat de bescherming van Allah taala en is (hierdoor) alleen gelaten (tot zichzelf). 118 Iemaam Mohammad Ibn An-Nadr al-Haarithie 119 (rahimahoellah) heeft gezegd: Ieder die naar een persoon van de innovaties luistert, en weet dat hij een persoon van de innovaties is dan is hij (alleen) gelaten tot hemzelf en verlaat de bescherming van Allah. 120 Abdoer-Rahmaan ibn Yazied heeft gezegd: Abdoellah Ibn Masoed (d. 32H) heeft gezegd: Wees opgepast met de innovaties die de mensen bedenken want de Deen (religie) verlaat de harten niet in n keer - liever gezegd, Saytaan introduceert innovaties voor hem totdat de Iemaan (geloof) zijn hart verlaat... Dus ieder die deze tijd bereikt, laat hem dan vluchten. Het was gezegd: O Aboe Abdoer-Rahmaan, waarheen? Hij zei: Nergens heen, hij zou moeten vluchten met zijn hart en zijn Deen en niet zitten met de mensen van de innovaties. 121 Omgaan met een innovator is niet toegestaan Iemaam Yahyaa ibn Aboe Katheer heeft gezegd: Als je iemand van de innovaties op een bepaalde weg ziet, neem jij dan een verschillende (weg dan die van hem). 122 Al-Haafidh al-Foedayl Ibn Iyaad (d. 187H) heeft gezegd: Wees opgespast met het benaderen van van iemand van Ahl Bidah want zij weerhouden (jullie) van de waarheid. 123 En hij (rahimahoellah taala) had ook gezegd: Vertrouw niet een innovator betreft je Deen, en vraag niet zijn advies in jouw zaken, en zit niet met hem want ieder die met een innovator zit, Allah taala zal hem blind maken (van de waarheid). 124
118

Overgeleverd door Iemaam Aboe Abdoellah Ibn Mohammad Ibn Battaah al-Akbarie al-Hanbalie (d. 387H) op de weg van Aboel-Qaasim Hafs Ibn Omar, van Aboe Haatiem, van Ibn Ibraahiem An-Niesaaboerie, van (note: beetje onduidelijk in de manuscript) al-Hoesayn Ibn Ar-Rabie, en uiteindelijk van Yahyaa Ibn Omar Ath-Thaqafie, in zijn al-Ibaantul-Kubra (2/461 - nr.444) 119Zie zijn uitstekende biografie in Siyar Alaamin-Nubalaa (8/175-176) van Al-Haafidh Adh-Dhahabie. 120Overgeleverd door Iemaam Ibn Battaah in zijn Ibaanatul-Kubra (2/460/nr.443) op de weg van AboelQaasim Hafs Ibn Omar, van Aboe Hatiem Ar-Raazie, van Mohammad Ibn Obaadah Ibn al-Bakhtaarie, en uiteindelijk van 'Obaadah Ibn Kulayb Aboe Ghassan al-Laythie. En een soortgelijke overlevering is ook overgeleverd door Al-Haafidh al-Iemaam Al-Laalikaaie (d. 418H) in zijn Sharh Usool Itiqaad Ahlis-Sunnah wal-Jamaaah (1/135-136/nr. 252) op de weg van Mohammad ibn Ahmad ibn al-Qasim, van Ahmad ibn alHasan, van Solayman ibn al-Ashaath, van Abdoelah ibn Chuby al-Antique, en uiteindelijk van Yaws ibn Asbat. 121Sharh Usool Itiqaad Ahlis-Soennah wal-Jamaaah (1/130-136 - nr.196) 122Sharh Usool Itiqaad Ahlis-Sunnah wal-Jamaaah (1/130-136 - nr.259) 123Sharh Usool Itiqaad Ahlis-Sunnah wal-Jamaaah (1/130-136 - nr.261) 124Sharh Usool Itiqaad Ahlis-Sunnah wal-Jamaaah (1/130-136 - nr.264)

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

30

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Zit niet met de innovators Al-Hasaan al-Basrie (d. 110H) (rahimahoellah) behoorde (vaak) te zeggen: Zit niet met de mensen van de innovatie, discussieer niet met hun en luister niet naar hun 125 Iemaam Aboe Qoelaabah heeft gezegd: Zit niet met hun (i.e de innovators) en mix niet met hun want ik voel me niet veilig dat zij jou zullen verdrinken in dwaling en jou in de war brengen over vele zaken dat je (voorheen) kende (als duidelijk). 126 Iemaam Yoenoes ibn Obayd heeft gezegd: Zit niet met een heerser of een innovator. 127 Al-Haafidh al-Foedayl Ibn Iyaad (d.187H) (rahimahoellah): Zit niet met een innovator.. 128 En: Zit niet met een innovator want ik vrees dat een vloek op jullie zal neerdalen. 129 Iemaam Abdoellah Ibn al-Moebaarak (d. 181H) (rahimahoellah) zei tegen Ismaaiel AtToosie (rahimahoellah): Laat jouw zittingen met de armen zijn en wees opgepast met het zitten van een persoon van de innovaties. 130 Al-Haafidh al-Foedayl Ibn Iyaad (d. 187H) (rahimahoellah) heeft gezegd: Een teken van hypocrisie is dat een man zit en opstaat met een innovator. 131 Geen daad van een innovator word geaccepteerd En hij zei ook: Geen daad van een persoon van innovatie is opgeheven tot Allah taala. 132 Al-Hasaan al-Basrie (d. 110H) (rahimahoellah) zei: Allah taala accepteer het gebed, vasten, Hajj, Omrah, Jihad, berouw of liefdadigheid niet van een persoon van de innovaties. 133 En hij had gezegd: Allah taala accepteer niks van een persoon van de innovaties. 134 Roddelen over de innovators is toegestaan Iemaam Ibraahiem (an-Nakhaie) (d. 95H) (rahimhaoellah) heeft in een beroemde overlevering gezegd: Er is geen (belemmering van) roddelen betreft een innovator. 135 Al-Hasaan al-Basrie (d. 110H) (rahimahoellah): Er zijn drie die geen onschendbaarheid hebben betreft roddelen: n van hen is een innovator die naar zijn innovatie uitnodigt. 136

125 126

Overgeleverd in Daarimee 1/121 & Sharh Usool Itiqaad Ahlis-Sunnah wal-Jamaaah (1/130-136 - nr.240). Sharh Usool Itiqaad Ahlis-Sunnah wal-Jamaaah (1/130-136 - nr.244) 127Sharh Usool Itiqaad Ahlis-Sunnah wal-Jamaaah (1/130-136 - nr.253) 128Sharh Usool Itiqaad Ahlis-Sunnah wal-Jamaaah (1/130-136 - nr.263) 129Sharh Usool Itiqaad Ahlis-Sunnah wal-Jamaaah (1/130-136 - nr.262) 130Sharh Usool Itiqaad Ahlis-Sunnah wal-Jamaaah (1/130-136 - nr.260) 131Sharh Usool Itiqaad Ahlis-Sunnah wal-Jamaaah (1/130-136 - nr.265) 132Sharh Usool Itiqaad Ahlis-Sunnah wal-Jamaaah (1/130-136 - nr.272) 133Sharh Usool Itiqaad Ahlis-Sunnah wal-Jamaaah (1/130-136 - nr.270) 134Sharh Usool Itiqaad Ahlis-Sunnah wal-Jamaaah (1/130-136 - nr.271) 135Sharh Usool Itiqaad Ahlis-Sunnah wal-Jamaaah (1/130-136 - nr.276) 136Sharh Usool Itiqaad Ahlis-Sunnah wal-Jamaaah (1/130-136 - nr.278)

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

31

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Iemaam Aboe Sahl (rahimahoellah taala) heeft gezegd: Het is gezegd dat er geen onschendbaarheid bestaat voor de mensen van de geinnoveerde sekten. 137 Soefyaan Ibn Oyainah zei: Shoeabah behoorde te zeggen: Kom, laat ons roddelen (over de innovators en hun innovaties) voor de zaak van Allah Azza wa-Jall. 138 Iemaam Aboe Zayd Al-Ansaarie An-Nahwie zei: Shoeabah kwam op een regenachtige dag naar ons en zei: Dit is niet dag voor (het leren van) Hadieths. Vandaag is de dag van roddelen. Kom, laat ons roddelen over de leugenaars (in de Hadieths). 139 Makkie Ibn Ibraaheem zei: Shoeabah behoorde naar Imraan Ibn Hudayr te gaan, zeggend: O Imraan, kom laat ons roddelen voor een uur voor de zaak van Allah taala En zij zouden dan de fouten en gebrekigheden noemen van de Hadieth overleveraars. 140 Mohammad Ibn Bindaar As-Sabbaak Al-Jarjaanie zei: Ik zei tegen Ahmad Ibn Hanbal: Voorzeker, het is moeilijk geworden voor mij om te zeggen: (zo en zo is zwak) en (zo en zo is een leugenaar). Dus Ahmad zei: Als jij stil blijft, en ik blijf stil, wie zal de onwetende persoon de authentieke (overleveringen) duidelijk maken van de gebrekkigen (zwakke)?! 141 Tot slot En dit is hoe onze voorgangers (de Salaf) met de Ahl Bidah omgingen, moet er nog meer aan toegevoegd worden? En deze Ahl Bidah zijn de mensen die innovaties in het geloof brengen door daden of in het Aqiedah, en tot deze groepen behoren de Jahmiyyah, de Mutazillah, de Khawaarij, de Murjiaah, de Jabriyyah, etc, en ook de (afgedwaalde) Soefiyyah. De Soefiyyah behoort niet in het algemeen tot deze groep, er waren Soefies in het verleden die allemaal de titels als Shaykhul Islam hadden gekregen, waarom? Waren zij anders dan de Soefies van nu? Het antwoord is: ja, ze waren heel anders dan de Soefies van nu, zij waren niet afgedwaald door verschillende verdwaalde sekten die in hun tijd bestonden en bleven zich vasthouden aan de weg van de Profeet (vrede zij met hem) en zijn metgezellen. Dit waren slechts een klein aantal overleveringen van de Salaf betreft hen die innovaties brengen in hun Religie, en daarom adviseer ik eerst mij zelf en daarna ook mijn mede broeders en zusters in de religie om ons niet te veel bezig te houden betreft de verschillen tussen de Soefiyyah en ons door hun websites te bezoeken want bij Allah, ze zullen je zeker laten twijfelen aan je religie, en voordat je het weet ben je ook op het verdwaalde pad. En met dit komen we aan het einde van deze Appendix, alle dank aan Allah Soebhanahu wa taala en alle lofprijzingen komen Hem toe.

137 138

Sharh Usool Itiqaad Ahlis-Sunnah wal-Jamaaah (1/130-136 - nr.281) Al-KifaAyah fee Ilm-ir-RiwaAyah van Al-Haafidh al-Khateeb Al-Baghdaadie (91) & Sharh Ilal At-Tirmidhie (1/349) van Al-Haafidh Abdoer-Rahmaan Ibn Rajab al-Hanbalie. 139Al-KifaAyah fee Ilm-ir-RiwaAyah van Al-Haafidh al-Khateeb Al-Baghdaadie (91) 140Al-KifaAyah fee Ilm-ir-RiwaAyah van Al-Haafidh al-Khateeb Al-Baghdaadie (91), zie ook Sharh Ilal AtTirmidhee (1/349) van Al-Haafidh Abdoer-Rahmaan Ibn Rajab al-Hanbalie. 141Majmoo al-Fataawaa van Al-Haafidh Ibn Taymiyyah (28/231).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

32

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Hoofdstuk 2: De Soefiyyah en de doden


Inhoud van deze hoofdstuk:

- Introductie: Hulp vragen aan de doden? .............................................................. - Vraag: Kunnen de doden horen? .......................................................................... - De Engelen geven de Salaams door aan de Profeet (vrede zij met hem) ........ - De Doden vragen over bepaalde mensen die nog op aarde leven ................... - De gelijkenis van de doden met de Kuffar ...................................................... - De wonder na de slag van Badr ...................................................................... - Conclusie betreft: kunnen de doden horen? .................................................... - Zijn de Sufie Shaykhs Haadhir Naadhir (alomtegenwoordig en kijkend)? ......... - Smeekbede verichten aan de doden? ................................................................... - Is Tawassul via de doden toegestaan? ................................................................. - Conclusie van deze hoofdstuk .............................................................................

34 35 35 35 36 36 37 38 42 44 46

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

33

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Introductie: Hulp vragen aan de doden?


In deze stuk zullen we InshaAllah het onderwerp bespreken betreft Soefies die hun overleden heilige mannen aanroepen en om hulp vragen etc. Ik zal eerst met de toestemming van Allah taala een aantal voorbeeld geven van de Soefies en wat zij hierover te zeggen hebben zodat jullie, moge Allah taala jullie zegenen, weten waar we het werkelijk over hebben: De volgende uitspraken heb ik gehaald uit een boekje genaamd: De toelaatbaarheid van het zeggen van: Ya Rasoelullah Geschreven door de Soefie Ahmed al-Barelwi en hiermee wil ik jullie laten zien hoe ver de Soefies zijn gegaan betreft het smeekbede doen aan de doden: Shahab Ramli Al-Ansari zei: Zonder twijfel is het toegestaan om de hulp van de grote profeten, heilige mannen en van de Geleerden te zoeken. Zij helpen je werkelijk, zelfs na hun vertrek van deze wereld. 142 Sayyedi Mohammad Fergal zei: De grote Wali zei: Ik behoor tot hen van de heilige mannen die jullie vanaf het graf kan bijstaan. Dus als jullie iets wensen of iets nodig hebben, kom dan naar mijn graf, wendt je richting mijn graf en noem je begeerten en ik zal ze vervullen. Imam Sharani zei over het uitstekendheid van Sayyedi Moosa AboeImran: Het was gezegd dat wanneer iemand van zijn Mureeds hem aanriep om te helpen, hij onmiddelijk hem zou helpen, zelfs als de Mureed zo ver als n jaar reis lengte van hem vandaan was, of verder. Sayyedi Mohammad Shamsuddin Hanafi riep zijn Mureeds bij elkaar toen hij op zijn sterfbed lag en zei tegen hun: Als iemand onder jullie iets te wensen heeft of iets nodig heeft, dan moet hij naar mijn graf komen en ik zal hem welzeker helpen in het vervullen ervan. Weet dat tussen jullie en mij slechts een handje vol zand is, dus hoe kan een handje vol zand een scherm zijn tussen Murshid en zijn Mureeds zijn? Als de zand als een scherm werkt, dan kan de Murshid geen perfecte man zijn (Ihsan-e-Kamil). Kunnen jullie het geloven O nobele lezers.....? Is dit de Tawheed die de Soefies prediken....? Dit was slechts een aantal voorbeeld, en als je werkelijk verdiept raakt in deze onderwerp dan zul je dingen tegenkomen die letterlijk ongelofelijk zijn! Neem als een andere voorbeeld van de Soefie leider in onze tijd: Shaykh Nazim al-Hawwani al-Qubrusi al-Naqshbandi zei: Maar een echte GrandShaykh houdt altijd een oog op zijn volgelingen, ongeacht of de GrandShaykh nog leeft in deze wereld of al overgegaan is naar het bestaande buiten deze wereld. Hij verlaat ze nooit. Ja, we zoeken altijd de hulp van onze GrandShaykh. En een paar zinnen later voegt hij eraan toe: Dus (daarom) zoeken wij de hulp van onze GrandShaykh door te zeggen: Meded Ya Sayyidi Help, O mijn Meester Je moet je GrandShaykh op deze manier aanroepen als je hulp nodig hebt, dan is het mogelijk dat hulp je zal bereiken. 143 Dus in het kort zeggen ze: 1) De doden kunnen horen 2) De doden kunnen zien 3) De doden kunnen helpen & 4) Het is aangeraden om hun aan te roepen voor hulp. We zullen ons InshaAllah op deze punten concentreren in de komende momenten en het weerleggen.
142 143

Lees deze woorden! dit zijn de woorden van hun Shaykhul Islam! moet er nog wat verder volgen...? Het boek: Mercy Oceans onder het hoofdstuk: Meded- Hulp Vragen Van Onze GrandShaykh Door Shaykh Nazim al-Hawwani al-Qubrusi al-Naqshbandi (de leider van de Soefie Naqshbandi beweging).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

34

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Vraag: Kunnen doden horen?


Dit is een goede vraag en het is een vraag die een fundamente betekenis kan hebben in de onderwerp dat we aan het bespreken zijn: het hulp vragen aan de doden. Doden kunnen op het moment horen dat ze net gestorven zijn, zij horen de voetstappen van de mensen, maar dat is alles.. de doden horen niet altijd, ze horen niet als iemand ze aanroept... En we zullen met de toestemming van Allah taala bewijzen dat de doden niet kunnen horen en dat zullen we bespreken in de volgende verschillende delen: [1] De Engelen geven de Salaams door aan de Profeet (vrede zij met hem) [2] De Doden vragen over bepaalde mensen die nog op aarde leven [3] De gelijkenis van de doden met de Kuffar [4] De wonder na de slag van Badr [5] Conclusie [1] De Engelen geven de Salaams door aan de Profeet (vrede zij met hem) Aboe Bakt heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: Zeg vaak het smeekbede (aan Allah taala) op mij omdat Allah taala voor mij een Engel heeft aangewezen die bij mij graf blijft, als iemand van mijn Ummah (gemeenschap) de smeekbede over mij zegt, zal de Engel tegen mij zeggen: O Mohammad, zo en zo heeft de smeekbede over je gezegd op deze tijd. 144 Het is ook overgeleverd door Aboe Masoed al-Ansaarie dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: Zeg te smeekbede vaak over mij op al-Jumuah (vrijdag), want niemand zegt de smeekbede voor mij op een vrijdag of het zal aan mij getoond worden. 145 Ibn Masoed heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah taala (vrede zij met hem) heeft gezegd: Allah taala heeft Engelen die rond zwerven op aarde en zij brengen de Salaams van mijn Ummah. 146 Ik zeg: dit bewijst dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zelf de smeekbeden van zijn volgelingen niet hoort, maar het word aan het overgeleverd door Engelen die speciaal door Allah taala voor deze werk gekozen zijn, want als hij zelf alles zou horen, dan waarom heeft hij speciale Engelen klaarstaan die hem alles doorgeven? [2] De Doden vragen over bepaalde mensen die nog op aarde leven De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: Wanneer zijn ziel naar boven word gebracht ontmoet hij de zielen (van de andere Moslims) en zij vragen hem over de levenden en ze zullen tegen elkaar zeggen: Laat hem rusten. En (daarna) zeggen ze: Wat gebeurde er met zo en zo? En hij zal zeggen:

144 145

Overgeleverd door Iemaam ad-Daylamie, Isnaad: Hasan, als het bleek in Sahieh al-Jamaai (Nr. 1207). Overgeleverd door Iemaam al-Hakiem, Iemaam al-Bayhaqie, Iemaam Ahmad en ook door Iemaam Aboe Dawoed van Aws Ibn Aws (rahimahoellah taala). Isnaad: Sahieh, zie Sahieh al-Jamaai (Nr. 1208 & 2212). 146Overgeleverd door Iemaam Aboe Dawoed, Isnaad: Sahieh (authentiek), zie: al-Ayat ul-Bayyinat Blz. 43

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

35

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Hij deed een goede daad. Zij zullen hem (weer) vragen: Wat gebeurde er met zo en zo? En hij zal zeggen: Is hij niet naar jullie gekomen? En zij (de zielen) zullen zeggen: Nee. Zij (de zielen) zullen (daarna) zeggen: Hij is naar de put (van de hel) gebracht. 147 Ik zeg: dus als de doden kunnen zien, als de doden ons kunnen horen, als de doden weten wat er aan de hand is, en als ze ons werkelijk kunnen helpen, dan hoe kunnen ze degene die net gestorven is ondervragen over de toestand van bepaalde mensen die nog leven? [3] De gelijkenis van de doden met de Kuffar Allah taala zegt in Soerah An-Naml en in Soerah Ar-Roem: Waarlijk, jij (O Mohammad) kunt de doden niet laten horen noch kan je de doven de oproep doen horen als Zij zich verwijderen. 148 De Amier (leider) van de Mufassireen (de koran commentators), Iemaam At-Tabaarie zei: Dit (vers) heeft een gelijkenis in betekenis: je kan deze ongelovigen niet laten begrijpen omdat Allah taala hun gehoor heeft gezegeld en hun gehoor van het begrijpen van de lessen in de openbaring welke aan hun worden gereciteerd heeft verwijderd, net zoals je de doden niet kan laten begrijpen door hun gehoor terug te geven, omdat Allah taala hun gehoor vermogen heeft verwijderd. 149 Iemaam Qatadah (rahimahoellah taala) heeft hierover gezegd: Allah taala geeft deze gelijkenis van een Kafier (ongelovige). Net zoals de doden de oproep niet horen, dus zo ook kunnen de Kuffar niet (het boodschap) horen. Daarom zegt Hij: Noch kan je de doven de oproep doen horen als Zij zich verwijderen Soortgelijk kan een Kafier niet horen, noch zal hij enig profijt hebben van wat hij hoort. 150 Ik zeg: dit laat duidelijk zien dat de doden niets horen, en dit heeft Iemaam At-Tabarie (rahimahoellah taala) ook onderbouwt in zijn Tafsier van deze vers. [4] De wonder na de slag van Badr Deze incident word door de volgelingen van de Soefiyyah als bewijs aangehaald: Ibn Umar, Aboe Talhah en Anas hebben in een samengekoppelde Hadieth overgeleverd dat na de slag van Badr de Kuffar van de Quraish in een gracht werden gegooid nadat ze gedood waren in het veldslag. Daarna, zoals zijn gewoonte was, bleef hij (de profeet) voor drie nachten in de buurt van het veldslag en op de derde nacht maakte hij zijn dieren (de paarden) klaar voor vertrek en hij stond bij de gracht en riep de namen van de mensen erin met de namen van hun ouders zeggend:

147

Overgeleverd door Iemaam Aboe Haatim in zijn al-Sahieh van AboeAyyoob al-Ansaari en anderen. En deze concept van de Moslim zielen die elkaar bezoeken is bekend, er is ook een soortgelijke overlevering overgeleverd door Iemaam al-Nasaai, onder het nummer (1833) van Aboe Hurairah. Isnaad van de Hadieth: Sahieh (authentiek), als was gebleken in al-Silsilah al-Sahiehah (Nr. 2758) en op andere plaatsen. 148Heilige Koran: Soerah An-Naml (27) Ayah (80) & Soerah Ar-Roem (30) Ayah (52). 149Zie: Tafsier At-Tabaarie 21/36. 150Overgeleverd door Iemaam At-Tabaarie in zijn Tafsier, Isnaad: Sahieh, zie: al-Ayat ul-Bayyinat Blz. 30.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

36

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

O zo en zo, zoon van zo en zo! ... Had je niet gewenst dat je Allah taala en Zijn Boodschapper had gehoorzaamd? Welzeker, we hebben de belofte van onze Heer als waarheid gezien: hebben jullie de beloften van jullie Heren als waarheid gevonden? En hierop zei Ibn Omar (en anderen): Praat jij met hun terwijl ze voor drie nachten dood zijn? En wanneer deze lichamen niet eens zielen hebben? Kunnen ze horen? Allah taala zegt: Waarlijk, jij kunt de doden niet laten horen.. Hij (vrede zij met hem) antwoordde hierop: Bij Hem in Wiens Hand Mohammads ziel licht, zij kunnen me NU horen, en jij kan mij niet beter horen dan wat zij van mij horen! Maar zij kunnen niet terug antwoordden. 151 Toen deze incident aan Aisha werd voorgelegd zei zij hierop: Maar de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: Nu weten ze heel goed dat hetgeen ik hen vertelde de waarheid was En daarna reciteerde ze: Waarlijk, jij kunt de doden niet laten horen.. 152 Qatadah (rahimahoellah taala) gaf commentaar op het bovenstaande Hadieth zeggend: Allah taala gaf hun leven zodat ze de woorden van de Profeet (vrede zij met hem) horen, zodat zij de wroeging en de spijt ervan voelen voor hetgeen zij deden. 153 Iemaam al-Shaykh Ibn Atiyyah (d. 542H) (rahimahoellah taala) zei: Het ziet er naar uit dat wat er gebeurde in de incident van Badr een wonder was van de Profeet (vrede zij met hem), waarin Allah taala hun (de ongelovigen) hun waarneming van het gehoor terug gaf zodat ze hem (de profeet vrede zij met hem) kunnen horen. 154 Al-Haafidh Ibn Hajar al-Asqalaanie (d. 852H) (rahimahoellah taala) zei: Ibn At-Tien (rahimahoellah taala) zei: Er is geen conflict tussen de Hadieth van Ibn Omar (van de gracht) en tussen deze Ayah. Er is geen twijfel over dat de doden niet kunnen horen. Maar Allah taala kan iemand laten horen die normaal gesproken niet kan horen.. 155 [5] Conclusie We zijn aan de hand van de Koran de Soennah en met de begrip van de Salaf erachter gekomen dat de doden niet kunnen horen, of deze dode nou een Moslim of een Kafier is, ze zijn hetzelfde in deze zaak en zij leven in een andere wereld en dat is de wereld van alBarzaqh en het is aan hen, die beweren dat de doden alles kunnen horen en weten precies wat er aan de hand is in de wereld, om de bovenstaande bewijzen te weerleggen en zelf met betere bewijzen te komen zodat ik hem daarin kan volgen als het sterker bewijs is dan hetgeen ik opnoemde. En Allah Subhanahu wa Taala weet het beste.
151

De gekoppelde Hadieth was overgeleverd door Iemaam Bukhaarie, Iemaam Moesliem en door Iemam Ahmad. Het andere punt hier is dat de Profeet (vrede zij met hem) niet zei dat Ibn Omar verkeerd zat toen hij zei dat de doden niet kunnen horen, de Profeet zei slechts dat deze specifieke doden konden horen. 152Dit was overgeleverd van Hishams vader en Ibn Omar door Iemaam Bukhaarie (59/316 & 317) en door Iemaam Moesliem in zijn Kitaab al-Salaah (boek van het gebed) (Nr. 2027). 153Overgeleverd door Iemaam Boekharie en door Iemaam Moesliem, zie: Life in al-Barzakh Door Shaykh Mohammad al-Jabily Blz. 73, uitgeverij: al-Kitaab & As-Soennah Publishing, uitgave 2: 1999 NC. 154Overgeleverd en vermeld door de al-Mufassier al-Iemaam al-Qoertoebie in zijn Tafsier (13/232). 155Overgeleverd en vermeld door Shaykul Muhadietheen Ibn Hajar al-Asqalaanie in zijn Fath al-Baarie (3/182).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

37

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Zijn de Soefie Shaykhs haadhir naadhir (alomtegenwoordig en kijkend)?


We hebben met de toestemming van Allah taala hiervoor aangetoond dat de doden niet kunnen horen, ze kunnen onze oproepen niet ontvangen, laat staan dat ze ons kunnen helpen. Maar voor de sake of argument, laten we aannemen dat de doden wel kunnen horen, laten we voor deze keer even alsof doen dat de doden kunnen horen.... Maar dan de vraag: vanaf welke afstand kunnen ze horen?.... Als iemand beweert dat de doden kunnen horen, dan kunnen we op het uiterste met hem eens zijn dat de doden de zaken horen wat bij hun graven gebeurt, niet verder dan dat..... Maar de Soefies zeggen ons iets anders, ze gaan de grens over waar onze fantasie was gestopt, zij beweren dat als de graf van Iemaam Aboe Haniefah in het Zuiden is en jij zelf bent in de Westen je roept hem aan en je vraagt hem om hulp: dan hoort hij jou en helpt jou! En als iemand zo ver gaat en dit claimt, dan heeft hij beweert dat hun Shaykhs haadhir naadhir zijn en hierdoor zijn ze in duidelijke Shirk gevallen volgens de Ulama.... Omdat de meeste Soefies claimen dat ze Shaykul Islam Aboe Haniefah (rahimahoellah taala) volgen, met de Fiqh en de Aqiedah zaken, daarom zullen we hier een aantal Ulama van de Hanafie wetschool aanhalen die het antwoord zo helder als het maar kan aangeven: Al-Shaykh al-Iemaam Hassaan Ibn Mansoor al-Maroof Biqaadeekhaan (d.592H) zei: Een man deed Nikaah met een vrouw en ze hadden geen getuigen, dus tijdens de Nikaah zei hij tegen zijn vrouw: We maken Allah taala en zijn Boodschapper onze getuigen. De Fuqahaa (de Islamitische juristen) hebben gezegd dat deze uitspraak van deze man Kufr (ongeloof) is, dit is omdat hij het geloof hield dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) kennis van het ongeziene had, terwijl hij (de profeet) niet eens het kennis van het ongeziene had toen hij nog leefde dus hoe kan hij het dan na zijn dood hebben. 156 Al-Allaamah Abdoer-Rasheed Abdoel-Fattaah Zaheerud-Deen al-Lululghie (d.540H) zei: Een man had met een vrouw getrouwd zonder de getuigen (die aanwezig behoren te zijn), dus hij zei tegen de vrouw: Ik doe Nikaah met jou en ik maak Allah taala en zijn Boodschapper mijn getuigen. Dan word deze individueel een Kafier (ongelovige) omdat hij het geloof hield dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) kennis van het ongeziene had, omdat degene die niet weet, hoe kan hij een getuige zijn? De persoon die deze Aqiedah heeft: dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) kennis had van het ongeziene en dat hij (met ons) aanwezig is, dan is hij een Kafier (ongelovige). 157 Shaykh Aboe Haniefah at-Thasnie Zaynul-Aabideen Ibn Najeem al-Misrie (d.970H) zei: Als iemand Allah taala en Mohammad (vrede zij met hem) als getuigen nemen voor een Nikaah, dan is hij vanaf het begin een Kafier (ongelovige) omdat hij het geloof aanhield dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) kennis had van het ongeziene. 158
156 157

Zie: Fatawaa Qaadee Khaan Blz. 883 In Fataawaa Walu al-Jeeyah wa Kadha Beeree Haashiyah Ishbah 158Zie: Bahrur-Raqiaq (5/16)

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

38

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

In een andere Hanafie boek komen we tegen: Degene die Allah en zijn Boodschapper (vrede zij met hem) als getuigen maken voor de Nikaah, dan is de Nikaah ongeldig en deze individueel word een Kafier omdat hij het geloof hield dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) de kennis van het ongezien had. 159 En in een andere Hanafie boek staat vermeld: Dat als iemand begrepen heeft dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) kennis van het ongeziene heeft is een Kafier geworden, en als deze Aqiedah is gehouden op iemand anders dan hem, hoe kan deze individueel nog Moslim blijven?! 160 Sultaan Aalamgeer (d.1118), hij die de Islamitische grondwet had samengesteld met de hulp van vijfhonderd Fuqahaa in India, en hij legde daarin uit: Dat een man de Nikaah doet zonder enige getuigen en zegt: Ik maak Allah taala en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) als mijn getuigen. Of hij zegt: Ik maak de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) als mijn getuige. Of hij zegt: Ik maak Allah taala en Zijn engelen als mijn getuigen. Dan word zo een individueel een ongelovige hierdoor. Als hij zegt dat hij de engelen van zijn rechter en linker zijde (kiraaman-kaatibeen) als mijn getuigen, dan word hij hierdoor geen ongelovige (omdat de Engelen aanwezig zijn) maar de Nikaah is ongeldig. 161 Dus wat de Grote Geleerden aan ons hebben duidelijk gemaakt is: 1) Je kan de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) niet als getuige maken bij een Nikaah want hij heeft geen kennis van het ongeziene en hierdoor weet hij niets af van deze Nikaah dus hoe kan hij dan een getuige ervan zijn?! 2) Het is Shirk en Kufr als iemand aanhoudt dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) hem ziet en weet wat er gaande is in de situaties waarin hij belandt, en ze hebben als voorbeeld gekozen: bij het trouwen (Nikaah). En tot de andere Hanafie Ulama behoren: Al-Iemaam Al-Shaykh Aboe Ibn Aboe Bakr (d. 593H), de auteur van Hidaayah 162 Al-Allaamah Taahir Ibn Ahmad (d. 542H) 163 Al-Iemaam Abdoer-Rahmaan (d. 561H) 164 Al-Imaam Mohammad Ibn Mohammad Khawarzamee al-Mashoor Bil-Bazaazee (d. 827H) 165 Al-Muhaddith al-Allaamah Badrud Deen al-Aynee (d. 855H) 166

159 160

Het staat vermeld in de welbekende Hanafie boek genaamd: Fataawaa Tataarkhaniyyah In de bekende Fataawaa Jawahir Ikhlaaqiyyah 161Zie: Fataawaa Alamgeer (2/412). 162In Tajnees Blz. 297 163in Khulaasatul-Fataawaa (4/354). 164in Fusool Eemadiyyah Blz. 64 165in Fataawaa Bazzaziyyah Blz. 325 166in Umdatul-Qaaree (11/520).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

39

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Al-Haafidh Ibnul-Hammaam Mohammad Ibn Abdoel-Waahid (d. 861H) 167 Al-Muhaddith Alie Ibn Sultaan, beter bekend als Mullah Alie Qaarie (d. 1014H) 168 Al-Allaamah Ibn Aabideen al-Hanafie (d. 970H) 169 Al-Shaykh Thanaaullaah Pani Patie (d. 1225H) 170 Al deze Geleerden zijn het met elkaar eens en hebben gezegd dat ieder die de geloof aanhoudt dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) kennis van het ongezien heeft of dat hij gelooft dat hij met ons aanwezig is (i.e. weet wat we doen), heeft Kufr (ongeloof) begaan en hierdoor een kafier is geworden die hem buiten de Islam plaatst. Aboel-Hasanaat Abdoel-Hayy Lucknowie is wel gerespecteerd in de Hanafiyyah en daar is geen twijfel over, de Soefie geleerden zoals Gibril Fouad Haddad hebben zijn eminentie ook geaccepteerd en hem als Iemaam bestempelt. En de Geleerden van www.Sunnipath.com hebben hem genoemd onder de Iemaams van de Oelama (geleerden). Dus laten we kijken wat deze Iemaam te zeggen heeft over de hedendaagse Aqiedah van deze Soefiyyah.

Fatwaa 1:
Iemaam Aboel-Hasanaat Abdoel-Hayy Lucknowie werd gevraagd: Vraag: Wat is de regelgeving betreft hen die geloven dat de zielen van de Shaykhs haadhir (alomtegenwoordig) zijn en alles weten (betreft wat er aan de hand is)? Antwoord: Hij is een Kafier (ongelovig), Fataawa Bazaaziyyah vermeldt: Soortgelijke aan dit, onze Geleerden (van de Hanafiyyah) hebben gezegd dat de mensen die beweren dat de zielen van de Maashaykh (i.e. Soefie Shaykhs) haadhir 171 zijn, dat ze ongelovigen zijn.

167 168

in Masaayarah Ma al-Masamarah (2/88) geprint in Egypte. In zijn commentaar op Fiqh al-Akbar. 169in Shaamee (2/306). 170in Maalaa bad Mun Blz. 176 171En deze haadhir (alomtegenwoordigheid) houdt in: 1) Je gelooft dat deze dode Shaykhs je zien, 2) Je gelooft dat deze dode Shaykhs je oproep horen & 3) je gelooft dat deze dode Shaykhs je kunnen helpen.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

40

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Fatwaa 2:
Iemaam Aboel-Hasanaat Abdoel-Hayy Lucknowie werd gevraagd: Vraag: het is een gewoonte geworden van de mensen in (deze) stad dat ze tijdens rampen de Profeten en Aawliyaa aanroepen en zij geloven dat ze haadhir naadhir (alomtegenwoordig en kijkend) zijn, en zij roepen hun dua aan, zij luisteren en doe smeekbede voor hun benodigdheden, dus is dit toegestaan of niet? Antwoord: Dit is verboden, liever gezegd: het is duidelijk en klaarblijkend Shirk omdat er gedacht word dat iemand anders dan Allah taala kennis heeft van het ongeziene en dit soort geloof is duidelijk Shirk. Volgens de Shareeah van de Islam is Shirk datgene waarmee iemand beweert dat iemand anders dan Allahs Zijn Eigenschappen en kwaliteiten heeft, en het kennis hebben van het ongeziene is n van die Eigenschappen, zoals de boek van de Aqiedah het duidelijk heeft vermeld. Als een samenvatting zullen we slechts n ervan aanhalen: Mullah Alie Qaarie schrijft in de uitleg van Fiqh al-Akbar: Kennis van het onwaarneembare is iets dat alleen voor Allah taala is, en de mensen zijn geinformeerd aan de hand van wonderen en tekenen om bewijs te tonen, van deze zaken welke mogelijk voor hun is en het doen ervan in een manier waarop het niet mogelijk is. En dit is ook de reden waarom de boek van de Fatawaa heeft vermeld dat als iemand naar de wolken kijkt en claimt dat hij het kennis van het onwaarneembare heeft en zegt dat het vandaag gaat regenen (gebaseerd op de voorgaande claim) dan is dit ongeloof, en de Hanafiyyah hebben de mensen ongelovig verklaard die beweren dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) kennis van het onwaarneembare had omdat het de volgende gezegde van Allah taala tegenspreekt: Zeg, niemand heeft kennis van het onwaarneembare van de hemel en in de aarde behalve Allah. Dit is hoe het vermeld staat in de Masaa'irah. 172

Dus geloven dat de Profeten en de Awliyya haadhir en naadhir zijn en om te geloven dat ze onze oproepen van nood altijd horen en in alle situaties, zelfs als ze heel ver weg zijn, is duidelijk Shirk omdat deze Eigenschap specifiek aan Allah taala is en niemand is in enige opzicht gelijk aan Hem (in dit). Fataawa Bazaaziyyah vermeldt: Iemand deed de Nikaah zonder getuigen en zei: Ik maak Allah taala, Zijn Boodschapper en Zijn Engelen als mijn getuigen. Dan is hij een Kafier geworden omdat hij het geloof hield dat de Profeet (vrede zij met hem) en de Engelen kennis van het onwaarneembare hadden (door te denken dat ze van de Nikaah afweten). Fataawa Bazaaziyyah vermeldt ook: Soortgelijke aan dit, onze Geleerden (van de Hanafiyyah) hebben gezegd dat de mensen die beweren dat de zielen van de Maashaykh (i.e. Soefie Shaykhs) haadhir (alomtegenwoordig) zijn, dat ze ongelovigen zijn. En Allah taala weet het beste, Aboel-Hasanaat Mohammad Abdoel-Hayy. 173

172 173

De Hanafie Aqiedah boek Zie voor de twee Fatawaa Aboel-Hasanaat Abdoel-Hayy Lucknowies al-Majmoo'a al-Fataawa (1/85).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

41

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Smeekbede verrichten aan de doden?


Allah Subhanahu wa Taala zegt in Soerah al- al-Ghaafir: En uw Heer zegt: Aanbidt Mij: Ik zal uw gebed verhoren. Maar zij die te hoogmoedig zijn om Mij te aanbidden, zullen veracht de hel binnengaan. 174 En in de Tafsier van deze Ayah zei de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem): Duaa (smeekbede) is aanbidding. 175 En in een andere overlevering: Duaa (smeekbede) is het kern van aanbidding. 176 Dus smeekbede verrichten is aanbiddingen, en willen jullie, moge Allah taala jullie zegenen, mij vertellen wat er gebeurt als je de smeekbede richt aan iemand anders dan Allah Subhanahu wa Taala? Precies, het is Shirk en je aanbidt hiermee iemand naast Allah taala. Dus hoe kunnen Soefies zeggen dat we hulp moeten vragen aan de vromen in hun graven? ... Het punt is dat we onze Duaa (smeekbede) aan niemand anders dan Allah taala mogen richten, als je iets nodig hebt, vraag Allah taala inplaatst van een dode persoon in zijn graf. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) adviseerde Abdoellah Ibn Abbaas, zeggend: Als je iets vraagt, vraag het aan Allah taala, als je hulp zoekt, zoek het van Allah taala. 177 Het is zelfs zo dat de Geleerden dit soort van Shirk een naam hebben gegeven: Shirk ad-Duaa En dat houdt in dat je deelgenoten toekent aan Allah taala met het verrichten van smeekbeden aan de doden die niets meer voor ons kunnen doen na hun dood. Ik wil hier eigenlijk niet zo diep erop ingaan want het is algemeen bekend dat je niet je Duaa kan richten aan iemand anders dan Allah taala, als we kijken naar de sekten die ook de Soefie Tariqqas hebben, zoals de Deobandies, dan zien we dat zelfs zij dit hebben vermeld in hun boeken, neem als voorbeeld de Kiraabul Janaiz van de Deobandies:

174 175

Heilige Koran: Soerah al-Ghaafir (40) Ayah (60). Overgeleverd van An-Nuaam Ibn Bashir door Iemaam Ibn Maajah (3826), Iemaam At-Tirmidhie (2969), Iemaam An-Nasaai, Iemaam Ibn Aboe Haatim, Iemaam Ahmad (4/267, 271 & 276), Iemaam Aboe Dawoed in zijn Soenan (nr. 1474 en in andere boeken is het vermeld onder Nr. 1479), Iemaam al-Boekhaarie in Al-Adab alMufrad (Nr. 714), Iemaam Nawawi in Riyaadh al-Saliheen (Nr. 1465), Al-Haafidh Ibn Kathier in zijn Tafsier (Soerah Ghafier/Ayah 40), Iemaam Ibn Jarier in zijn Tafsier, Iemaam Sayyied Saqieb in zijn Fiqh As-Soennah (deel 4, boek 65, Nr. 4.109). Isnaad: Iemaam At-Tirmidhie zei: Hasan/Sahieh Hadieth, en de Isnaad is zonder twijfel authentiek, zie Sahiehul Jaami'us Sagheer (nr. 3407). 176Overgeleverd door Iemaam At-Tirmidhie, Isnaad: Daief (zwak), als het bleek in al-Mishkaat (nr. 2331) 177Overgeleverd door Iemaam Ahmad in zijn Musnad (deel. 1, nr. 293), Iemaam at-Tirmidhee (nr: 2516) & Sahieh Soenan at-Tirmidhee (deel. 2, nr. 2043) en in Mishkat al-Masabih (vol. 2, nr. 1099), Hadieth Qudsie (Nr. 19) en door anderen. De Isnaad (keten van overleveraars): Hasan (goed).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

42

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Islam leert dat de enige Persoon aan wie de gebeden en de Duaa aan gericht moeten worden is Allah Subhanahu wa Taala. Het richten van de gebeden en de Duaa aan iemand anders dan Allah taala is Shirk of polythesme, en Shirk (het deelgenoten toekennen aan Allah Azza wa-jall) is de ergste zonde die iemand kan begaan tegenover Allah taala. 178 Dit is wat in sommige van hun boeken staat en of zij zich hieraan houden is een hele andere verhaal, het punt is dat dit bevestigd is in de Islam en algemeen bekend is. Al-Iemaam Fakhruddeen Aboo Sad Uthmaan al-Jiyaanee ibn Sulaymaan al-Hanafee zei in een van zijn verhandelingen: Ieder die denkt dat een dode persoon controle heeft over de (gaande) zaken naast Allah taala, en hij gelooft dat, dan is hij een ongelovige. 179 Al-Iemaam al-Qaadie Hameeduddeen Naakorie al-Hindie had gezegd: Van hun zijn er degenen die smeekbede (Duaa) verrichten aan de profeten en de vromen wanneer zij iets nodig zijn of in staat van stress verkeren, gelovend dat hun geesten aanwezig zijn en hun kunnen horen en hun vereisingen kennen. Dit is een afschuwelijke Shirk en duidelijke onwetendheid, Allah taala zegt: Wie is verder afgedwaald dan hij die buiten Allah aanroept, die tot de Dag der Opstanding hem nooit zullen kunnen antwoordden en die niet weten dat men hen aanroept? 180 181 Al-Allamaah Ash-Shaykh Aboet-Tayyib Shamsul-Haqq al-Azeemabaadie heeft gezegd: Van de afschuwelijkeste daad van slechte daden en de grootste van de innovaties en van de meest ernstige nieuwe ingebrachte zaken is het handelingen van van de mensen van innovatie die Shaykh Abdoel-Qaadier al-Jilaanie noemen, zeggend: O Shaykh Abdoel-Qaadier alJilaanie geef ons iets voor de zaak van Allah taala, en zij richten hun gebeden de verkeerde kant op, de kant van Baghdad, en vele andere handelingen (van deze mensen). Deze mensen zijn anderen naast Allah taala aan het aanbidden, en zij maken een totaal gebrekkige en een onrechtvaardige schatting van Allah taala. Deze onwetende mensen weten niet dat de Shaykh, rahimahoellah, niet in staat is om hun iets goeds in het gewicht van een atoom te brengen noch om iets slechts aan het gewicht van een atoom van hun te verwijderen. Waarom roepen zij hem aan voor hulp en waarom zoeken zij hun benodigdheden van hem?! Is Allah niet voldoende voor Zijn dienaren?! O Allah we zoeken toevlucht bij U van het verrenigen van iets met U of het eren van iemand van Uw schepping met Uw eer. 182 Dit waren drie van de qoutes van de Hanafie Ulama betreft deze zaak en zo zijn er vele honderden bekend van andere Geleerden. Een aantal zijn hiervoor al genoemd.

178

Zie: Kitabul Janaiz (Hanafie), Blz.21-24. Geschreven door de pro-Deobandie: Majles-Ulema (vergadering van de Geleerden) van Zuid Afrika, Uitgegeven door: Young Men's Moesliem Association 1994. En waren dit niet de zelfde Geleerden wie zij qouten om de zogenaamde Salafies te weerleggen?: www.sunni.nl artikel: Het bedrog van de Salafi sekte Door: Majles-Ulema van Zuid Afrika. Jawel hoor, dit zijn de zelfde Geleerden die zij aanhalen, en het is goed nieuws want ik neem dan ook gelijk aan dat deze Soefies deze Geleerden kennen en respecteren en dus ook InshaAllah zullen volgen in deze zaak (betreft Duaa doen aan de doden). 179Dit is hoe het vermeld staat in: Al-Bahrur-Raaiq. 180Heilige Koran: Soerah Al-Ahqaaf (46) Ayah (5). 181at-Tawsheeh. 182Zie: Al-Taleeq al- Mughnee alaa Soenanid-Daaraqutnee (Blz. 520-521).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

43

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Is Tawassoel via de doden toegestaan?


We zijn bij de Tawassoel aangekomen, en dit is een belangrijke onderwerp want de Soefies achten de Tawassoel heel hoog in, en vooral de Tawassoel via de doden. Maar allereerst moeten we weten wat Tawassoel inhoudt, wat is Tawassoel? Tawassoel houdt in: het naderen naar iets (door bijvoorbeeld een bepaalde daad te doen). Tawassoel bestaat uit verschillende soorten: A) Tawassoel via de Namen en Eigenschappen van Allah taala Allah taala zegt: Aan Allah (taala) behoren de meest schone namen (en Eigenschappen). Roept Hem daarbij aan. En laat degenen, die ten opzichte van Zijn eigenschappen van de rechte weg afwijken, met rust. Hun zal worden vergolden naar hetgeen zij hebben bedreven.183 Dan zeg je bijvoorbeeld: O Allah, ik vraag U bij Uw Genade die alles bevat, vergeef me mijn zonden, voorzeker, U bent de Vergevensgezinde, Genadevolle. Enzovoort. B) Tawassoel door het verrichten van goede daden Allah taala zegt in Hadieth Qoetsie: Mijn dienaar nadert mij niet met iets dat meer geliefder bij mij is dan de daden die Ik hem verplicht heb gesteld, en Mijn dienaar nadert mij steeds meer met vrijwillige daden totdat Ik van hem hou.. 184 C) Tawassoel door de goede daden te noemen in de smeekbede Dan zeg je bijvoorbeeld: O Allah, bij mijn Iemaan (geloof) in U, bij mijn liefde voor U, en bij het volgen van mij van Uw Boodschapper, vergeef mij daarom O Allah.. D) Het naderen van Allah taala door de Duaa van een vrome gelovige Als de Moslims in moeilijke problemen komen, en rampspoeden bevallen hun, dan kunnen ze het beste iemand van hun midden naar voren brengen, hij die zeer waarschijnlijk vroom is in zijn religie, om Duaa aan Allah taala te doen om hen te helpen. En hiermee vergroten ze hun kans dat de smeekbede geaccepteerd zal worden. 185 E) Tawassoel via de doden Dit laatste deel van de Tawassoel is door sommige geleerden verboden (Iemaam Ibn Taymiyyah), anderen hebben gezegd dat het afgeraden is (Iemaam Aboe Haniefah), andere hebben gezegd dat het alleen via de Profeet Mohammad (vrede zij met hem) mag (Iemaam Ahmad), anderen hebben gezegd dat het helemaal toegestaan is (Iemaam ash-Shawkaanie).

183 184

Heilige Koran: Soerah al-Araaf (7) Ayah (180) Hadieth Qoedsie nr. 38. Overgeleverd door Iemaam Boekharie. 185Zie bijvoorbeeld al-Mughnie (2/295) van Al-Haafidh Ibn Qoedamah al-Maqdisie (rahimahoellah) hierover.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

44

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Nu de vraag: wat houdt de Tawassoel via de doden in? Het is eigenlijk heel simpel maar sommige mensen hebben het niet helemaal goed begrepen. Je zegt dan bijvoorbeeld: Bij de goede daden van zo en zo, bij de vroomheid van zo en zo, vergeef mij O Allah. Dit is de Tawassoel via de doden, niets meer en niets minder. En niet zoals de meeste volgelingen van de Soefiyyah beweren: O zo en zo, ik vraag bij jouw vroomheid: vergeef mij voor de zaak van Allah. Dus zien jullie de verschil mijn broeders en zusters? De verschil is: bij de eerste smeekbede praat je tegen Allah taala, je vraagt Hem door de daden van anderen. Bij de tweede smeekbede vraag je rechtstreeks de dode! En deze vorm hebben we al hiervoor besproken. Wat is het sterkste mening van de Geleerden over de Tawassoel via de doden? De sterkste mening die ik persoonlijk volg is die van onze Shaykh, de Iemaam van deze Oemmah (gemeenschap) Aboe Haniefah (rahimahoellah) en zijn metgezellen. De meeste Soefies beweren dat ze de wetschool van Iemaam Aboe Haniefah volgen, maar is dat werkelijk waar? Bij Allah, nee. Ze volgen hem in Fiqh blindelings, maar als het gaat om Aqiedah, dan volgen ze liever anderen dan Aboe Haniefah. De meeste van mijn Soefie broeders en zusters zullen nu wel vreemd op kijken en zeggen: Iemaam Aboe Haniefah haat de Tawassoel via de doden? Is dit een grap?! En ik zeg, bij Allah taala, Iemaam Aboe Haniefah en zijn twee metgezellen, Iemaam Aboe Yoesoef en Iemaam Mohammad Ibn Hassan, haten de Tawassoel via de doden: Iemaam Aboe Haniefah (d. 150H) (rahimahoellah taala) zei: Het is niet passend voor iemand om Hem (Allah taala) aan te roepen, behalve door Hem, en met de smeekbeden dat hij toegestaan heeft en bevolen heeft, dat wat is gezegd in Zijn uitspraak: Aan Allah (taala) behoren de meest schone namen (en Eigenschappen). Roept Hem daarbij aan. En laat degenen, die ten opzichte van Zijn eigenschappen van de rechte weg afwijken, met rust. Hun zal worden vergolden naar hetgeen zij hebben bedreven.186 187 En hij (rahimahoellah) heeft gezegd: Het is hatelijk voor een persoon om in zijn Duaa te zeggen: Ik vraag U bij de rechten van zo en zo of Bij de rechten van Uw Profeten en Boodschappers, en bij de rechten van de Heilige Huis en de Heilige Heiligdom. 188 En hij (rahimahoellah) had gezegd: Het is niet passend voor iemand om Hem (Allah taala) aan te roepen, behalve door Hem, en wat hatelijker is voor hem dat hij zegt: Bij de verbindingsplaats van de Eer van Uw Troon, of, Bij de rechten van Uw schepping. 189
186 187

Heilige Koran: Soerah al-Araaf (7) Ayah (180) Zie ad-Durrul-Mukhtaar ma'a Haashiyah Raddul-Muhtaar (6/396-397). 188Sharhul-'Aqeedatut-Tahaawiyyah (Blz.234), Ithaafus-Saadaatul Mustaqeem (2/285) En Sharhul Fiqhil-Akbar (Blz. 198) van al-Allamaah Moellah Alie Qaarie (rahimahoellah). 189Zie al-Fiqhu-Absat (Blz. 56), Sharhul-Fiqhul-Akbar (Blz. 198) van Moellah Alie Qaarie, al-FataawalHindiyyah (5/280) en in de grote Fiqh boek genaamd Sbarhul -Kharkbee (onder het hoofdstuk van gehate manieren) van Iemaam al-Qoedoorie (rahimahoellah) op de weg van Bishr Ibn al-Valeed van Aboo Yoesoef van Aboe Haniefah. Soortgelijke was ook overgeleverd van Iemaam Mohammad Ibn Hassan (rahimahoellah).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

45

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

En Iemaam Az-Zoebaydie (rahimahoellah taala) heeft gezegd: Aboe Haniefah en zijn twee metgezellen haten het als een persoon zegt: Ik vraag U bij de rechten van zo en zo of Bij de rechten van Uw Profeten en Boodschappers of Bij de rechten van de Heilige Huis en Heilige Plek (van Muzdalifah) en de soortgelijke, omdat niemand rechten heeft over Allah taala. 190 Dus zoals we zelf gezien hebben, de Iemaams van deze Oemmah haten de Tawassoel via de doden, zij haten als iemand zegt: Bij de rechten van Uw Profeten en Boodschappers Dus wat zouden ze zeggen als ze nu de Soefies zagen die in hun Duaa (smeekbeden) zeggen: O Abdoel-Qadier al-Jilaanie, vergeef ons voor de zaak van Allah taala, help ons in moeilijkheden, haal mijn problemen van me weg, O Abdoel-Qadier al-Jilaanie!?? Wat zouden zij denk je zeggen van deze smeekbeden waarin we rechtstreeks met de doden praten en hun om hulp roepen? En bij Allah taala is toevlucht gezocht tegen de Shirk. En er zijn vele Hadieths overgeleverd over Tawassoel via de doden, ze zijn allemaal zwak of vervalst, tot op de dag van vandaag is niemand met een authentieke overlevering gekomen waarin we kunnen zien dat Tawassoel via de doden aangeraden of toegestaan is. Er zijn andere overleveringen die Sahieh zijn maar die niet over de Tawassoel van de doden gaan. En ik wil deze onderwerp over Tawassoel sluiten door te zeggen dat we niet zaken moeten volgen waaraan we aan twijfelen, want er waren zelfs sommige Geleerden die van mening waren dat deze soort van Tawassoel zelfs tot Shirk kan leiden en dat het iemand een Mushrik maakt, zoals de Sultan van de Olama, Iemaam al-Izz Ibn Abdoes-Salaam. 191 Als iemand authentieke overleveringen kan tonen welke Tawassoel via de doden aanmoedigen en toestaan, dan wil ze InshaAllah heel graag zien. Hetgeen ik tot nu toe van de Soefies gezien heb is niet echt overtuigend, de overleveringen zijn of zwak of vervalst.

Conclusie van deze hoofstuk


We hebben dus in deze hoofdstuk verschillende zaken geleerd, onderanderen: - Doden kunnen niet horen - De Soefie Shaykhs zijn niet Haadhir Naadhir (alomtegenwoordig en kijkend) - Smeekbede aan de doden is een vorm van Shirk - En dat Tawassoel via de doden of afgeraden of verboden is. Het is aan elke Moslims om de duidelijke bewijzen van de Koran en de Soennah te volgen zonder af te dwalen met zaken die alleen door de tongen van de mensen is verteld. Dus in deze hoofdstuk heb ik een beetje de beeld gegeven over de toestand van hen die Duaa doen aan de doden, of zij die denken dat zij (de doden) hun horen, of hen die beweren dat hun Shaykhs hun zien en helpen in moeilijke tijden etc. Dus excuus van onwetendheid geldt niet meer als mijn broeders en zusters van de Soefiyyah dit aandachtig hebben gelezen. En met dit zijn we aan het einde van deze hoofdstuk gekomen, alle dank aan Allah Subhanahu wa taala en alle lofprijzingen komen Hem toe.

190 191

Zie Sbarhul-Ibyaa, deel 2, (Blz.285). Zie voor meer zijn Al-Waasitab (blz. 5).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

46

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Hoofdstuk 3: Waar is Allah taala?


Inhoud van deze hoofdstuk:

- Introductie tot deze hoofdstuk ............................................................................. - Bewijs van de Koran: de Ayaat (verzen) van al-Istiwaa ...................................... - Wat is de juiste betekenis van al-Istiwaa? ........................................................... - Een aantal bewijzen uit de Soennah (overleveringen) ......................................... - Argument een, twee en drie en de antwoorden erop ............................................ - De vier Grote Iemaams beantwoorden de vraag: waar is Allah taala? ............... - De Salaf Iemaams beantwoorden de vraag: waar is Allah taala? ....................... - Conclusie van deze hoofdstuk ..............................................................................

48 49 50 52 52 54 55 55

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

47

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Introductie tot deze hoofdstuk


Onlangs kwam ik een artikel tegen op www.sunni.nl van Muftie Mohammad ibn Adam betreft de vraag: waar is Allah? En de antwoord die de Muftie geeft is helaas niet 100% correct. Het antwoord die hij geeft is niet de expliciete antwoord die de Salaf zouden geven. Ik kwam ook een artikel tegen van Noe Ha Miem Keller op www.masud.co.uk 192 waarin hij ook deze onderwerp bespreekt, en helaas, hij heeft vele fouten gemaakt in deze Fatwaa. De antwoord op de vraag waar is Allah? is beantwoord op drie manieren: 1) Allah taala is overal - de Jahmiyyah. 2) Allah taala heeft geen plaatst - de Ashariyyah 2) Allah taala is boven zijn schepping, boven de zevende hemel - de Ahl As-Soennah. Wat de antwoord van de Jahmiyyah betreft, deze was ook gevolgd door de Soefie Ibn alArabie (die als Kafier was verklaard door een groot aantal Geleerden). Wat de antwoord van de Ashariyyah betreft, dan is dit de Aqiedah van de twee Shaykhs van wie ik hierboven de artikelen heb genoemd, zij beweren dat Allah taala vrij is van tijd en plaats en daarom zeggen ze niet dat Allah taala buiten zijn schepping is. Wat de laatste en de correcte antwoord betreft van de Ahl As-Soennah wal Jamaaah, dat Allah taala verheven is boven Zijn schepping, ver verwijderd van alle onreinheden. En deze laatste mening is ondersteund door de Koran, de Soennah en haar Geleerden in tegenstelling tot de eerste twee antwoordden. Er zij verschillende redenen waarom ik deze hoofdstuk aan dit werkstukje heb toegevoegd: A) Ter verdediging van de ware en de pure Islam, B) Ter verdediging van mijn broeders en zusters die zeggen dat Allah taala boven Zijn schepping is en dat ze meteen met Mushabbihah (iemand die Allah taala met Zijn schepping te vergelijkt) en Mujassimah worden bestempelt. C) Om te laten zien hoe de Soefie/Asharie Shaykhs hun volgelingen de verkeerde kant op laten gaan, en hiermee de waarheid verwerpen betreft deze onderwerp. En ik adviseer mijn Soefie broeders en zusters om dit aandachtig te lezen met een open hart, en moge Allah taala ons grote profijt schenken van deze hoofdstuk in dit werkstukje. Ameen

192

Genaamd: Is it permissible for a Moesliem to believe that Allah is in the Sky in Literal sense, en hoe armzalig is het dat hij zich voorstelt dat fee-samaa IN the hemel betekent en deze claim probeert te weerleggen?? Ik zal InshaAllah in de loop van deze hoofdstuk de deze claim dat fee IN betekent, verduidelijken/weerleggen.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

48

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Al-Istiwaa over de Troon door Allah taala in de Koran


Allah taala vermeldt in zeven verschillende verzen in de Koran dat hij over zijn Troon roos nadat hij de hemel en de aarde had geschapen. Hieronder de zeven verzen van al-Istiwaa: Allah taala zegt in Soerah Al-Araaf: Voorzeker, uw Heer is Allah, Die de hemelen en de aarde in zes dagen schiep; daarna Istiwaa (roos over) Hij de Troon (op een manier dat tot Zijn Grootheid past). 193 Allah taala zegt in Soerah Yoenoes: Voorwaar, Allah is uw Heer, Die de hemelen en de aarde in zes dagen schiep, en Hij Istiwaa (roos over) de Troon (op een manier dat tot Zijn Grootheid past), alles regelend. 194 Allah taala zegt in Soerah Ar-Rad: Allah is Hij, Die de hemelen heeft doen verrijzen zonder pilaren die gij kunt zien. Daarna Istiwaa (roos over) Hij de Troon (op een manier dat tot Zijn Grootheid past). 195 Allah taala zegt in Soerah Taa-Haa: De Barmhartige, Die Istiwaa (roos over) de Troon. 196 Allah taala zegt in Soerah al-Foerqaan: Hij, Die de hemelen en de aarde en alles wat er tussen is, in zes dagen schiep, Istiwaa (roos over) de Troon (op een manier dat tot Zijn Grootheid past). Hij is de Barmhartige 197 Allah taala zegt in Soerah As-Sajdah: Allah is het, Die de hemelen en de aarde en hetgeen er tussen is in zes dagen schiep; daarna Istiwaa (roos over) Hij de Troon (op een manier dat tot Zijn Grootheid past). 198 Allah taala zegt in Soerah al-Hadied: Hij is het Die de hemelen en de aarde in zes dagen schiep; daarna Istiwaa (roos over) Zijn Troon (op een manier dat tot Zijn Grootheid past). 199 Op het bladzijde hierna zullen we InshaAllah de betekenis van al-Istiwaa bespreken.

193 194

Heilige Koran: Soerah Al-Araaf (7) Ayah (54). Heilige Koran: Soerah Yoenoes (10) Ayah (3). 195Heilige Koran: Soerah Ar-Rad (13) Ayah (2). 196Heilige Koran: Soerah Taa-Haa (20) Ayah (5). 197Heilige Koran: Soerah al-Foerqaan (25) Ayah (59). 198Heilige Koran: Soerah As-Sajdah (32) Ayah (4). 199Heilige Koran: Soerah al-Hadied (57) Ayah (4).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

49

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Wat is de juiste betekenis van al-Istiwaa?


Hiervr hebben we de zeven verzen vermeld waarin Allah taala ons informeert dat Hij Istiwaa (roos over) Zijn Troon, maar de Soefiyyah, met hun Aqiedah van de Ashariyyah en Maturidiyyah gemixt met bepaalde (kleine) aspecten van de Jahmiyyah en de Moetazilah hebben deze verzen tot op de dag van vandaag niet (willen) begrijpen! De Soefiyyah met hun Ashariyyah Aqiedah zeggen het volgende over deze verzen: | Deze verzen moeten niet letterlijk genomen worden, de woord al-Istiwaa (rijzen over) betekent in deze context al-Istawla (domineren/overwonnen), het is niet letterlijk dat Allah taala over zijn Troon is gegaan, het is figuurlijk en het betekent al-Istawla. | Als de Soefies deze verzen lezen, dan lezen ze het gewoon op de juiste manier ...Istiwaa... maar als zij het beginnen uit te leggen, dan zeggen ze: ...Istawla.. en hier gaan ze de fout in, en hier spreken ze de Ahl As-Soennah wal-Jamaaah tegen. Waarom zeg ik dat? Ik zeg dit omdat ik -alhamdoellillah- weet dat de Salaf niet deze term van Istawla (domineren) hebben gebruikt bij de uitleg van deze verzen, eigenlijk hebben ze vier verschillende betekenis gegevn over al-Istiwaa: 1) alaa (rijzen), 2) irtafaa (bestijgen), 3) sauda (bestijgen) & 4) istaqarra (vestigen of instellen) Iemaam al-Bukhaarie (d. 256H) zei: Mujaahid zei over Istiwaa: Rijzen alaa (over/op) de Troon. 200 En Iemaam Ishaaq Ibn Raahawaiah zei: Ik heb van meerdere Mufassiereen gehoord: Ar-Rahmaan alal-Arsh istawaa (de vers) -betekent:- irtafaa (bestijgen). Imaam Jarir at-Tabarie (d. 310H) zei over de vers: De Barmhartige, Die Zich nederzette (Istiwaa) op de Troon. 201 Het betekent: Het betekent alaa (rijzen) en irtafaa (bestijgen). 202 203 Iemaam Bashr Ibn Umar zei: Ik hoorde van meerdere Mufassireen over de vers: De Barmhartige, Die Zich Istiwaa op de Troon 204 Zeggen: Istiwaa betekent roos boven. 205 Imaam Maalik (d. 179H) (rahimahoellah) zei: Al-Istiwaa is bekend, en hoe (het gebeurt) is onbekend, Iemaan (geloof) erin hebben is verplicht en erover vragen is een innovatie. 206

200 201

In zijn Sahieh (13/403). Heilige Koran: Soerah Taa Haa (20) Ayah (5) 202Zie: Jaamiul-Bayaan an-Taweelil-Quraan, 16/137 203Deze vier termen zijn uitgebereid uitgelegd door Iemaam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah in zijn Nooniyyah. 204Heilige Koran: Soerah Taa Haa (20) Ayah (5) 205Sharh Usul I'tiqaad Ahlus Sunnah van Iemaam al-Laalikaaee, nr. 662, Isnaad: Sahieh 206Overgeleverd door Iemaam al-Bayhaqee in Al-Asmaa was.Sifaat, Blz. 516, ook met de woorden: Al-Istiwaa is niet onbekend en hoe is onbekend Iemaan erin hebben is verplicht en erover vragen is een Bidah., en het was ook overgeleverd door Iemaam Ad-Daarimee in zijn Ar-Radd alal-Jahmiyyah, Blz. 55. Het is ook overgeleverd in al-Hilyah (6/325-326), Iemaam as-Saaboonee heeft het ook overgeleverd in 'Aqeedatus-Salaf wa AshaabulHadieth (Blz. 17-18) op de weg van Jafar Ibn Abdoellah van Maalik, en door Iemaam Ibn Abdoel-Barr in atTamheed (7/151) op de weg van Abdoellaah Ibn Naafi van Maalik, en door Iemaam al-Bayhaqie in al-Asmaa' was-Sifaat (Blz. 408) op de weg van Abdoellah Ibn Wahb van Maalik. Isnaad: Al-Haafidh Ibn Hajar zei in zijn FathulBaarie (13/406-407): Hasan (goed). Al-Haafidh adh-Dhahabee zei in Uluww (Blz. 103): Isnaad is Sahieh.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

50

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Dus hij (rahimahoellah) bedoelt: dat al-Istiwaa (rijzen over) gebeurt en bekend is, maar de hoeheid ervan is onbekend want we weten niet hoe het is gebeurt. En Iemaam Maalik was niet de enige die dit had gezegd, neem als voorbeeld Iemaam Raheeatur-Raie (leraar van Iemaam Malik) (d. 136H) die had gezegd: Al-Istiwaa is niet onbekend, en hoe (het gebeurt) is niet mentaal te begrijpen, en van Allah taala is de boodschap, op de Boodschapper om het te verkondigen, en op ons is het (verplicht) ze te bevestigen. 207 Nogmaals: hiermee bevestigt hij (rahimahoellah taala) dat al-Istiwaa bestaat en het plaats heeft gevonden en het is verplicht voor ons om erin te geloven, zonder te filosoferen erover. Neem als voorbeeld de volgende duidelijke en heldere citaat: Imaam at-Talamankie (d. 429H) zei: Er is een Ijmaa (concensus) van Ahl As-Soennah dat Allah taala bid-dhatihi (met Zijn Zelf) Zijn Troon besteeg... Er is een Ijmaa van Ahl AsSoennah dat Allah (taala) alal-haqeeqah (in de letterlijke betekenis) Zijn Troon besteeg en niet in alal-majaaz (in de figuurlijke betekenis). 208 Moet er nog iets toegevoegd worden? Het is duidelijk voor de zoekers van de waarheid. Al-Mufassier al-Iemaam al-Qoertoebie (d. 671H) zei: Geen enkel persoon van de SalafusSaalih ontkent Istiwaa over de Troon dat het Haqeeqah (in het werkelijke betekenis) was... De realiteit van de kaifiyyah (de hoe ervan) is niet bekend. Iemaam Malik zei dat al-Istiwaa bekend is, hoe (het gebeurt) is onbekend, en vragen erover is een innovatie. 209 En met deze laatste citaat wil ik eigenlijk deze korte onderwerp over al-Istiwaa afsluiten want ik heb met de toestemming van Allah taala de juiste uitleg van de Salaf getoond en als iemand zich hiervan afkeert, dan heb ik de juiste boodschap doorgegeven, alhamdoelilah. Conclusie: De Salaf hebben vier verschillende termen voor al-Istiwaa overgeleverd: 1) alaa (rijzen), 2) irtafaa (bestijgen), 3) sauda (bestijgen) & 4) istaqarra (vestigen of instellen). En dit allemaal zijn in tegenstrijding tot wat de Soefiyyah en haar volgelingen geloven en wat ze preken in hun boeken en websites en wie hoor je dan zeggen: Ik ben Sunni en ik volg de traditionele Islam, jullie Wahabies volgen alleen maar Ibn Taymiyyah en Abdoel-Wahhaab!?
Al-Allamaah Moellah Alie Qaarie al-Hanafie (rahimahoellah) zei dat dit ook de standpunt van Iemaam Aboe Haniefah was, zie: Mirqaat al-Mafaateeh Sharh Mishqaat al-Masaabeeh (8/251). 207Overgeleverd door Iemaam al-Bayhaqee in Al-Asmaa was-Sifaat, nr. 516 en door Iemaam al-Laalikaaee in Usoolul-Itiqaad, nr. 665, Iemaam Ibn Taymiyyah in Majmooul-Fataawaa, 5/365, en ook te vinden in AlHamawiyyah, Blz. 80 en het was ook overgeleverd door Iemaam Al-Khallaal met een Isnaad waarin de overleverraars allemaal thiqaat (precies en betrouwbaar) zijn. 208Overgeleverd door Al-Haafidh adh-Dhahabee in Siyaar Alaamin-Nubulaa, (17/566). 209Zie: Al-Jaami li-Ahkaamil-Quraan, (18/216).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

51

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Een aantal bewijzen uit de Hadieths


1) En de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) had ook gezegd: Wees genadig tot degene die op de aarde zijn zodat, Hij die boven de hemelen is jou genadig zal zijn. 210 2) Zainab, de vrouw van de Profeet (vrede zij met hem), behoorde haarzelf boven de de andere vrouwen van de Profeet (vrede zij met hem) te laten uitblinken door te zeggen: Het zijn jullie families die jullie als bruid gaven aan de Profeet (vrede zij met hem), terwijl het Allah taala is die mij als bruid heeft gegeven aan hem van boven de zevende hemel! 211 3) De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: Bij Degene in Wiens Hand mijn ziel ligt, wanneer een man zijn vrouw naar zijn bed roept en zijn vrouw geeft hier geen gehoor aan, Degene die in (boven) de hemel is zal ontevreden over haar zijn totdat hij (haar echtgenoot) tevreden met haar is. 212 4) Aboe Saeed al-Khudree heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) had gezegd: Vertrouwen jullie mij niet terwijl ik de betrouwbare dienaar ben van Hem die boven de hemel is? De nieuws van de hemel komt naar mij, in de morgen en in de avond. 213 5) Toen de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) stierf zei Aboe Bakr: Hij die Mohammad (vrede zij met hem) aanbad, dan is Mohammad dood, hij die Allah taala aanbad, dan (laat hem weten) dat Allah taala boven de hemel is, levend en zal nooit sterven. 214 Enzovoort, enzovoort. Argument 1: Allah taala zegt: ..Er is geen geheim gesprek van drie (personen) zonder dat Hij de vierde is, noch van vijf, zonder dat Hij de zesde is.. 215 Ik zeg: in de Tafsier (uitleg) van deze vers haalde Iemaam al-Laalikaaee (d. 414H) Maqaatil Ibn Huyaan aan, zeggend: Hij is boven Zijn Troon, en niets is verborgen van zijn kennis. 216 Argument 2: Allah taala zegt: En Hij is met jullie waar jullie ook zijn 217 Ik zeg: al-Iemaam Soefyaan ath-Thawree, de Shaykul Islam, werd gevraagd over de vers en hij antwoordde: Met zijn kennis. 218

210

Overgeleverd door Iemaam at-Tirmidhie, Iemaam al-Hakiem, Iemaam at-Tabaraanee en door Iemaam Aboe Dawoed in zijn Soenan (36/4923). Isnaad: Sahieh. 211Overgeleverd in Sahieh Boekhaaree Deel 009, Boek 093, Hadieth Number 516. 212Overgeleverd van Aboe Hurairah in Sahieh Moesliem (8/3367) 213Overgeleverd in Sahieh Bukhaarie (deel. 8, nr: 67) & in Sahieh van Iemaam Moesliem (deel. 2, nr: 742). 214Overgeleverd door Iemaam ad-Daarimi van Abdoellah Ibn Umar in ar-Rad alal Jahmiyyah, Isnaad: Hasan. 215Heilige Koran: Soerah Al-Modjaadalah (58) Ayah (7). 216Sharh Usul I'tiqaad Ahlus Sunnah van Iemaam al-Laalikaaee (d.414), nr. 670 met de Tahqeeq van Ahmad Hamdaan, Isnaad (keten van overleveraars): Sahieh (authentiek). (Alles wat ik hieruit heb gekozen zijn Sahieh). 217Heilige Koran: Soerah Hadeed (57) Ayah (4). 218Khalq Afaalul-Ibaad van Iemaam al-Boekhaarie, nr. 29, Isnaad: Sahieh.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

52

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Een man zei tegen Iemaam Aboe Haniefah: Heb je de gezegde van Allah taala gezien waarin staat: En Hij is met jullie En hij (Aboe Haneefah) zei: Hij is zoals jij schrijft naar een andere man: Waarlijk ik ben met jou Terwijl je eigenlijk afwezig bent bij hem. 219 Argument 3: Fee-Samaa betekent In de hemel En jullie vertalen het als: Boven de hemel en dit is incorrect want in het Arabische taal betekent fee: in en niet boven! Ik zeg: dit is helaas iets wat we vaak horen, en als iemand dat beweert dan weten we meteen dat hij onwetend is in de wetenschap van de Arabische taal want het is bekend bij de Arabieren, dat fee in boven en op kan betekenen, als je een Arabier vraagt: Betekent Fee-Samaa boven de hemel? zij zullen zonder twijfel ja zeggen. De Geleerden hebben de volgende verzen met de uitleg als bewijs gebruikt: Allah taala zegt: .. ik zal u voorzeker aan (fee) de stammen van palmbomen kruisigen.. 220 Dit is hetzelfde als je zegt: alaa (op) de stam van de palmbomen. ..Hij is het Die de aarde aan u onderworpen heeft; wandelt dus op (fee) haar paden.. 221 Dit is hetzelfde als je zegt: op (alaa) op de bergen in zoektocht naar voorzieningen. En voor de uitgebreide uitleg hierover, raadpleeg het volgende Geleerden met hun boeken: - Iemaam Ibn Abdoel-Barr (d. 463H) 222 - Iemaam Al-Haafidh al-Bayhaqie (d. 457H) 223 - Iemaam Aboel-Hasan al-Asharie (d. 324H) 224 - Iemaam Ibn Taymiyyah (d. 728H) 225 - Iemaam Ibn Aboel-Izz al-Hanafee (d. 792) 226 En dus kunnen we met 100% zekerheid zeggen dat fee-samaa ook de betekenis heeft van boven de hemel en dit is in het licht van de Arabische taal en haar Geleerden.

219 220

Overgeleverd door Iemaam al-Bayhaqie in zijn al-Asmaa` was-Sifaat (2/170). Heilige Koran: Soerah Taa Haa (20) Ayah (71). 221Heilige Koran: Soerah al-Mulk (67) Ayah (15). 222in at-Tamheed (7/130). 223In al-Asmaa' was-Sifaat (Blz. 531, 534 & 537). 224In al-Ibaanah (Blz. 106 & 107). 225in Majmoo'ul-Fataawaa (3/52-53, 68-69, 106, 258, 16/101, 108). 226in Sharhul,'Aqeedatit-Tahaawiyyah (Blz. 286).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

53

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

De vier Grote Iemaams beatwoorden de vraag: waar is Allah taala?


Iemaam Aboe Haneefah Noemaan Ibn Thabiet (d. 150H) (rahimahoellah): Iemaam Aboe Haneefah zei: Ieder die zegt: Ik weet niet of mijn Heer boven de hemel is of in de aarde heeft zeker ongeloof begaan. Eveneens: Hij is boven de Troon (en zegt:) Ik weet niet of de Troon in de hemel is of in de aarde. 227 Een vrouw vroeg Iemaam Aboe Haneefah: Waar is jouw Heer die jij aanbid? Hij antwoordde: Waarlijk, Allah taala is boven de hemel (fee-samaa), niet in de aarde. 228 Iemaam Malik Ibn Anas (d. 179H) (rahimahoellah): Allah taala is boven de hemel (fee-samaa) en zijn kennis is overal. 229 Iemaam Ahmad Ibn Hanbal (d. 241 H) (rahimahoellah): Iemaam Ahmad was gevraagd: Is Allah taala boven Zijn Arsh, boven de zevende hemel, gescheiden van Zijn schepselen, en Zijn kennis en kracht omvat alles en overal? Hij antwoordde: Zeker, Hij is boven Zijn Arsh en niets gaat buiten Zijn kennis. 230 Iemaam Shaafiie (d. 204H) (rahimahoellah): De uitspraken betreft de Soennah, waar ik op ben en waar ik mijn metgezellen op heb zien zijn, de mensen van de Hadieth, degene die ik gezien heb en van ik het (kennis) heb overgeleverd zijn als Sufyaan en Maalik en anderen dan deze twee hebben bevestigt dat: er niemand waard is aanbeden te worden behalve Allah taala, en dat Mohammad is zijn Boodschapper, en dat Allah taala is boven Zijn Troon (arsh), boven de hemel (fee-samaa), en hij komt dichterbij tot zijn schepping hoe Hij het maar wenst, en dat Allah taala neerdaalt tot de laagste hemel hoe Hij het maar wenst. 231

227

Overgeleverd in al-Fiqhul-Akbar Blz. 40, en soortgelijke woorden zijn vermeld door Shayklul-Islam Ibn Taymiyyah in zijn Majmoo'ul-Fataawaa (5/48), en door Iemaam Ibn al-Qayyim in Ijtimaa'ul-Juyooshil Islaamiyyah Blz. 139, en door Al-Haafidh adh-Dhahabee in alUluww Blz. 101-102, en door Shaykul Islam Ibn Qudaarnah in al-Uluww Blz. 116 en uiteindelijk ook door Iemaam Abil-'Izz in Sharhut-Tahaawiyyah Blz. 301. 228Overgeleverd door de Hadieth meester Iemaam al-Bayhaqie in zijn al-Asmaa` was-Sifaat (2/170) 229Overgeleverd van Abdoellah Ibn Naafi door Iemaam Abdoellah Ibn Ahmad in As-Soennah (Blz. 5), Iemaam Aboe Daawood in Masaa'il-ul-Imaam Ahmad (Blz. 263), Iemaam al-Laalikaaee (1/92/2), Iemaam AlAajuree in ash-Shareeah (Blz. 289) en door Iemaam Ibn Abdoel-Barr in at-Tamheed (7/138). Ook te vinden in de aantekening op Mukhtasar (nr. 130). Isnaad (keten van overleveraars): Sahieh (authentiek). 230Overgeleverd door Imaam al-Boekhaaree in Khalq Afaal Ebaad (Nr. 673), Iemaam Ibn al-Qayyim in Al-Juyoosh al-Islamiyyah, Blz.123. En was als Sahieh verklaard door al-Iemaam Badr al-Badr en anderen. Andere overlevering met de zelfde boodschap van Iemaam Ahmad Ibn Hanbal was overgeleverd door Iemaam ad-Daarimee in ar-Radd alal-Mareesee (Blz. 24 & 103) en in ar-Radd alal-Jahmiyyah (Blz. 50) en het is ook overgeleverd door Iemaam Abdoellaah Ibn Ahmad in zijn As-Soennah (Blz. 7 & 25 & 35 & 72), ook te vinden in As-Soennah van hem met de tahqeeq van Imam al-Qahtaanee. 231Overgeleverd door Iemaam Ibn al-Qayyim in Ijtimaa'ul-Juyooshil-Islaamiyyah, Blz. 93 & Blz. 165, en in Ithbaat Sifatul-Uluww Blz. 124, ook overgeleverd door Shaykul Islam Ibn Taymiyyah in Majmoo'ul-Fataawaa (4/181-183) en door Al-Haafidh al-Dhahabie in al-'Uluww Blz. 120 en Mukhtasar Blz. 77.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

54

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

De Salaf Iemaams beatwoorden de vraag: waar is Allah taala?


Iemaam Abdoellah Ibn Mubarak (rahimahoellah) zei: Wij zeggen niet zoals de Jahmiyyah dat Allah taala is op de aarde, liever gezegd: Hij is boven Zijn Troon gerezen. 232 En het was aan hem (rahimahoellah taala) gevraagd: Hoe moeten wij onze Heer kennen? Hij antwoordde: Boven de hemelen, over (alaa) Zijn Troon. 233 Sulaymaan at-Taimee (rahimahoellah taala) zei: Als ik gevraagd werd: Waar is Allah taala? Ik zou zeggen: Boven (fee) de hemel. 234 Iemaam Abdoellaah Ibn Mubaarak zei: Ik getuig dat U boven Uw Troon over de zevende hemel bent. En dit is niet zoals de vijanden van Allah taala, de ketters zeggen. 235 En hij zei ook: We weten dat onze Heer boven de zevende hemel is, over de Troon, en wij zeggen niet zoals de Jahmiyyah dat Hij hier is. (en hij wees zijn hand naar de aarde). 236 Abdoellah Ibn Abbaas (d. 68H) zei: Voorzeker, Allah taala was boven Zijn Troon voordat hij iets geschapen had, daarna schiep hij de schepping.. 237 Ibn Masoed zei over de vers: Daarna roos Hij over Zijn Troon - De Troon is over het water, en Allah taala is boven (fawqa) de Troon, en Hij weet waarop jullie zijn. 238 Al-Iemaam Mohammad Ibn Yoesoef (de leraar van Boekharie) zei: Degene die zegt dat Allah taala niet over (alaa) Zijn Troon is, is een Kafier. 239 Al-Iemaam Wahb Ibn Jareer (rahimahoellah taala) zei over deze sekte die dit aanhouden: De Jahmiyyah zijn ketters, zij denken dat Hij niet over Zijn Troon roos. 240

Conclusie van deze hoofdstuk


We hebben van de Koran, de Soennah en de Geleerden van deze Oemmah (gemeenschap) begrepen dat Allah taala ver verheven is van Zijn schepping, Hij is boven de hemel, boven Zijn Troon. Met dit komen we aan het einde van deze hoofdstuk, alle dank aan Allah Subhanahu wa taala en alle lofprijzingen komen Hem toe.

232

Khalq Afaalul-Ibaad van Iemaam al-Boekhaarie Nr. 13, Isnaad: Sahieh (ik heb alleen de authentieke overlevering eruit gehaald van Khalq Afaalul-Ibaad en die heb ik hieronder geplaatst, als de keten iets anders dan Sahieh was, dan heb ik het niet gebruikt. Ze waren Sahieh verklaard door al-Iemaam Badr al-Badr e.a) 233Overgeleverd door Iemaam Boekhaaree in Khalq Afaal Ebaad Nr. 14, Isnaad: Sahieh 234Overgeleverd door Iemaam Boekhaaree in Khalq Afaal Ebaad Nr. 64, Isnaad: Sahieh 235Overgeleverd door Iemaam Abdoellah Ibn Ahmad in zijn As-Soennah met de tahqeeq van al-Qahtaanee. 236Overgeleverd door Iemaam ad-Daarimee in ar-Radd alal-Mareesee (Blz.24 & 103) en in ar-Radd alalJahmiyyah (Blz. 50) en het is ook overgeleverd door Iemaam Abdoellaah Ibn Ahmad in zijn As-Soennah (Blz. 7 & 25 & 35 & 72), ook te vinden in As-Soennah van hem met de tahqeeq van Imam al-Qahtaanee 237Sharh Usul I'tiqaad Ahlus Sunnah van Iemaam al-Laalikaaee, nr. 660, Isnaad: Sahieh 238Khalq Afaalul-Ibaad van Iemaam al-Boekhaarie, nr. 103, het was ook overgeleverd door Iemaam Ibn Khuzaymah in zijn Sahieh (9105) en in zijn Kitaab al-Tawheed (nr. 594), het was als Sahieh verklaard door Al-Haafidh al-Dhahabie in zijn al-Alw (Blz. 64) en door Al-Haafidh Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah in zijn Ijtimaa al-Juyoosh al-Islamiyyah, (Blz. 100). 239Khalq Afaalul-Ibaad van Iemaam al-Boekhaarie, nr. 66, Isnaad: Sahieh. 240Khalq Afaalul-Ibaad van Iemaam al-Boekhaarie, nr. 06, Isnaad: Sahieh.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

55

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Hoofdstuk 4: De Eigenschappen van Allah de Almachtige, de Verhevene


Inhoud van deze hoofdtuk:

- Introductie tot deze hoofdstuk .............................................................................. - Claim 1: de Salaf deden Taweel ......................................................................... - Claim 2: De betekenisen van de Eigenschappen zijn figuurlijk .......................... - Claim 3: Als je zegt dat Allah een Hand heeft, dan bega je Tashbeeh ................ - Lastering 1: Jullie zijn allemaal Moeshabbihah ................................................... - Claim 4: De Hand van Allah taala betekent Zijn Kracht .............................. - Claim 5: De Lach van Allah taala is Zijn Genade ......................................... - Conclusie van deze hoofdstuk .............................................................................

57 59 59 59 60 60 62 62

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

56

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

De Eigenschappen van Allah taala


In deze hoofdstuk zullen we InshaAllah kijken naar de Eigenschappen van Allah taala en welke standpunt een Moslim(a) moet nemen tegenover de Ayaat (verzen) en Aahadieth (overleveringen) waarin er gesproken worden over de Eigenschappen van Allah taala. De standpunt van de Soefiyyah: 1) Bevestigen wat Allah taala aan Zichzelf heeft toegekend 2) Geen gelijkenis maken met Allah taala en Zijn schepping 3) Na dit voorgaande, ze overleveren een betekenis aan deze Eigenschappen. En dit is de drie stappenplan van de Soefiyyah met de Aqiedah die ze hebben van de Ashariyyah en de Matoeridiyyah. En bij punt drie gaan de Soefiyyah de fout in, zij geven een betekenis aan de Eigenschappen van Allah taala en deze laatste punt is Taweel (interpretatie of verklaring). En dit is waar ze volgens de meerderheid van de Ulama de fout in gaan. De standpunt van de Ahl As-Soennah wal Jamaaah: 1) Bevestigen wat Allah taala Zichzelf heeft toegekend 2) Geen gelijkenis maken met Allah taala en Zijn schepping 3) De uitleg ervan bij Allah taala laten en stil erover blijven zonder de hoe te vragen. Shaykul Islam Adh-Dhahabie (d. 748H) (rahimahoellah) heeft gezegd: En wat de verzen en Hadieths van de Eigenschappen betreft, dan deden zij (de Salaf - vrome voorgangers) er geen Taweel bij, en zij zijn de belangrijkste in de religie, dus als Taweel toegestaan was, dan zouden zij het wel gedaan hebben. Dus weet met zekerheid dat het reciteren ervan, en ze zo laten zoals ze (op de eerste plaats) in waarheid waren neergekomen, en er is geen andere betekenis voor ze dan dit, dus wij geloven in dit, en wij zijn stil volgend de Salaf (want zij waren er ook stil over), gelovend dat ze de Eigenschappen van Allah taala zijn... en dat zij geen gelijkenis hebben in de eigenschappen van de schepping. 241 En dit is in paar zinnen de hele Aqiedah (geloof) van de Ahl As-Soennah betreft de Namen en Eigenschappen van Allah taala, we accepteren ze zoals ze zijn en we weten dat het geen gelijkenis is tussen Allah taala en Zijn Schepping en voor de rest blijven we er stil over zonder erover te filosoferen wat ze eigenlijk zijn. We volgen de weg van de Salaf door er stil over te blijven, zoals Iemaam Al-Awzaaie (d.157H) heeft gezegd: I vroeg Az-Zoehrie en Makhoel over de Ayaat van de Sifaat (Eigenschappen van Allah taala) en zij zeiden: Laat ze zoals ze zijn. 242 En Iemaam Al-Walied ibn Moesliem (d. 194H) heeft gezegd: I vroeg (Iemaam) Maalik, alAwzaaief, Laytb Ibn Sad en Soefyaan Ath-Thawrie, moge Allah taala hun genadig zijn, over de overleveringen van de Eigenschappen en zij allen zeiden: Laat ze zoals ze zijn zonder te vragen hoe (ze zijn). 243

241 242

Zie zijn uitstekende Siyar A'laam un-Nubulaa (10/505). Overgeleverd door Al-Haafidh al-Laalikaaie in zijn Sharh Usoolul-Itiqaad 3/430 en door Al-Haafidh Ibn Qoedamah al-Maqdisie in Dhammut-Taweel, Blz. 18, en de Isnaad is Hasan (goed). 243Overgeleverd door Iemaam al-Aajoerrie in Ash-Shareeah, Blz. 314, door Al-Haafidh al-Bayhaqie in zijn Al-Asmaa was-Sifaat, Blz. 453 and ook in Al-Itiqaad, Blz. 118, en de Isnaad is Hasan (goed).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

57

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

En Iemaam Ahmad Ibn Hanbal (d. 241H) had ook gezegd: Deze overleveringen moet gelaten zoals ze zijn (overgeleverd)... Wij bevestigen ze en we maken er geen gelijkenis aan. Dit is waarover de Geleerden eens zijn. 244 En verder heeft Iemaam al-Awzaaie (d. 157H) over de Ayaat en Ahaadeeth van de Eigenschappen gezegd: Geef ze door zoals ze gekomen zijn zonder te vragen hoe (het is). 245 Dus dit is waar de Ahl As-Soennah waar op zijn, zij bevestigen wat Allah taala of Zijn Boodschapper aan Hem heeft toegekend zonder ze te verdraaien of er een verklaring voor te geven wat ze misschien zouden kunnen betekenen. Zoals Iemaam Aboel-Abbaas Ibn Soeraaij, bekend als Ash-Shaafie de tweede, heeft gezegd We spreken niet met de Taweel (interpretatie) van de Mutazillah, de Ashariyyah, de Jahmiyyah, de afvalligen, de Mujassimah, de Mushabbihah, de Karraamiyyah en de mensen die Allah taala als Zijn Schepping maken (Moekayyifah). Liever gezegd, we accepteren ze (de teksten over de Eigenschappen) zonder interpretatie (Taweel) en wij geloven in ze zonder het in gelijkenis van de schepping te verklaren (Tamtheel). 246 Onder de Eigenschappen van Allah taala behoren: Handen Ogen Voet en nog een aantal maar wat doen wij met deze Ayaat? Gaan we ze interpreteren? Op welke manier? Allah taala gaf er geen interpretatie van, Zijn Boodschapper gaf er geen interpretatie van, de Salaf ulSalahien gaven er geen interpretatie van dus waarom moeten wij het doen?! Hoe weten wij wat nou klopt en wat nou niet klopt als het niet vermeld is in de Koran noch de Soennah? Wat Iemaam al-Matoeridie (rahimahoellah) betreft, degene die door de meerderheid van de Hanafiyyah word gevolgd in Aqiedah, en Iemaam al-Awzaaie, degene die door de meerderheid van de Shafieyyah word gevolgd in Aiqedah, dan geloofden zij niet in het maken van Taweel. 247 De enige reden die de Matoeridiyyah geven voor het maken van Taweel is: er zijn sekten die geloven dat Allah taala een letterlijke Hand heeft zoals zijn schepping (zoals de Moejasamaah), dus maken wij van deze Hand, de Kracht en de Hoogheid van Allah taala ervan. En ze bevestigen dat de manier van de Salaf was om er stil over te blijven zonder Taweel te maken en zij accepteren dat Sifaat zonder Taweel volgens As-Soennah is. En dit is de realiteit van Taweel, je kan niet weten wanneer je correct bent, zoals Al-Haafidh Ibn Hajar al-Asqalaanie (rahimahoellah) had gezegd: Degene die de weg van de Khalaf neemt, kan niet er zeker van zijn dat waarvan hij Taweel maakt wel de correcte betekenis is en het is onmogelijk om zeker van de betekenis van de Taweel te zijn. 248 En dit is de weg van de Salaf, en wat behoren wij te volgen? De weg van de Salaf (de vrome voorgangers) of van de Khalaf (degene die na hen kwamen)? Het antwoord is overduidelijk. Hierna zal ik InshaAllah een aantal argumenten noemen en mijn commentaar erop.

244 245

Overgeleverd door Iemaam Ibn al-Jawzie in Manaaqib lemaam Ahmad, Blz. 155-156. Overgeleverd in Sharh Usoolil-Itiqaad (nr. 875). Zie ook Sharh Aqeedatil-Waasitiyyah, Blz. 101-102. 246 zie Ijtimaa ul-Juyoosh il-Islaamiyyah (Blz.62) voor de geloof van Ibn Soeraaij. 247 Zie Muqadamah van Kitaab al-Tawhid van Imam al-Matoeridi door Shaykh Fathullah Khaleef (Blz. 10-11). 248Fath al-Baarie 13/436 van Al-Haafidh Ibn Hajar.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

58

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Argument 1: De Salaf deden Taweel Noe Ha Miem Keller de Soefie Shaykh beweert vaak dat de Salaf Taweel deden. Commentaar: Ik zeg: Al-Haafidh Ibn Qoedamah al-Maqdisie (d. 620H) (rahimahoellah) heeft gezegd: Het claimen dat de Salaf Taweel maakten (van de Sifaat) en het uitlegden, dan spreekt hij valsheid, vervalste leugens en is schuldig van de meest gevaarlijke (vorm van) afdwaling. Want er is geen twijfel mogelijk over het feit dat de Aqiedah van de Salaf, in deze zaak, bestond uit bevestigen, openbarig goedkeuring, en het vermijden van Taweel en gelijkenis (van de schepping met de Schepper). 249 Argument 2: de betekenissen van de Eigenschappen zijn figuurlijk En dit is wat ze vaak doen, ze beweren dat de Eigenschappen van de Hand Gezicht Voet en andere Eigenschappen van Allah taala niet letterlijk zijn maar figuurlijk. Commentaar: Ik zeg: Shaykul Islam Ibn Abdoel-Barr (d. 463H) (rahimahoellah) heeft gezegd: Ahl AsSoennah is het er gezamelijk over eens dat ze alle Sifaat (Eigenschappen) bevestigen welke overgeleverd zijn in de Koran en de Soennah, het geloof (Iemaan) erin hebben en het begrijpen in alal-Haqieqah (in werkelijke vorm) en niet alal-Majaz (in figuurlijke vorm). 250 Al-Haafidh al-Khattaabie (d. 388H) (rahimahoellah) heeft gezegd: De Madhab (weg) van de Salaf (de vrome voorgangers) betreft de Sifaat (de Eigenschappen van Allah taala) is om ze te bevestigen in de alaa-Dhaahir (met de blijkende betekenis), het ontkennen van enig Tashbeeh (gelijkenis), noch Takyeef (vragen hoe ze zijn). 251 Iemaam Qaadie Aboe Yalaa (d. 458H) heeft gezegd: Het is niet toegestaan om deze overleveringen te verwerpen - zoals de weg van de Moetazillah is. Noch om helemaal overmand te worden met Taweel - zoals de weg van Ashariyyah is. Het is verplicht om ze te nemen in hun Dhaahir (blijkende) betekenis. . 252 Argument 3: Als je zegt dat Allah een Hand heeft, dan bega je Tashbeeh Er zijn mensen die beweren dat als je zegt: Allah taala heeft een Hand waarvan de hoedanigheid niet weten, het is niet zoals die van Zijn Schepping. Dan nog zeggen ze dat je Tashbeeh (gelijkenis) heb begaan door gelijkenis te maken met Allah en Zijn Schepping.

249 250

Tahreem an-Nazar fee Kutub Ahl al-Kalaam, (nr.16). Zie zijn At-Tamheed (7/145). 251in Al-Ghuniyah an Kalaam wa Ahlihi - zoals was vermeld in Mukhtasirul-Uluww (nr. 137). 252Ibtaal ut-Taweelaat (Blz.4).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

59

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Commentaar: Ik zeg: Iemaam Noeaym Ibn Hammaad (d. 228H) -de leraar van Iemaam al-Boekhaarieheeft gezegd: Voorzeker, alles wat Allah taala zichzelf heeft toegekend, en alles wat Zijn Boodschapper aan Hem heeft toegekend, dan is er totaal geen tashbeeh in dat. 253 De Grote Iemaam van de Salaf, Ishaaq Ibn Raahawaiah (rahimahoellah) heeft gezegd: Het moet toegekend worden (aan Allah taala) wat Hij aan Zichzelf heeft toegekend terwijl je tegelijkertijd de gelijkenis ontkent (van Hem) met Zijn Schepping... Ieder die zegt: Zijn Kennis is zoals mijn kennis, Zijn Kracht is zoals mijn kracht, Zijn Liefde is zoals mijn liefde, Zijn plezier is zoals mijn plezier, of Hand zoals mijn hand, of Istawaa zoals mijn rijzing (over iets) DAN (pas) heeft hij een gelijkenis gemaakt tussen Allah taala en Zijn schepping. 254 Lastering 1: jullie zijn allemaal Moeshabbihah Er is een klein minderheid onder de Soefies die te snel beweren dat iemand die zegt dat Allah taala bijvoorbeeld een Hand heeft zoals het vermeld staat in de Koran en de Soennah, dat ze je meteen Moeshabbihah (Anthropomorphisten - gelijkenis tussen het schepping en Allah taala maken) verklaren. Commentaar: Ik zeg: Iemaam Aboe Haatim ar-Raazie (d. 277H) heeft gezegd: Een teken van de Jahmiyyah is dat zij de Ahl As-Soennah Mushabbihah (Anthropomorphisten) noemen. 255 Iemaam Alie Ibn al-Madienie -de leraar van Iemaam al-Boekhaarie- heeft gezegd: Wanneer iemand zegt zo en zo is een anthropomorphist (mushabbih) dan komen we te weten dat hij een Jahmie is. 256 Claim 1: de Hand van Allah taala betekent zijn Kracht De Ashariyyah zeggen dat de Hand van Allah taala in de Koran en de Soennah Zijn Kracht betekent, en dit is volgens hun ondersteund door de Arabische taal. Commentaar: Ik zeg: In meerdere plekken van de Koran praat Allah taala (de verhevene) over zijn Twee Handen, en het is ook overgeleverd in meerdere authentieke overleveringen. Neem als voorbeeld de volgende Koran verzen: En de Joden zeggen: De hand van Allah is gebonden. Hun handen zijn gebonden en zij zijn vervloekt voor hetgeen zij zeggen. Nee, Zijn handen zijn wijd open, Hij geeft, zoals Hij wil 257

253 254

Overgeleverd door Al-Haafidh al-Iemaam adh-Dhahabee in zijn al-Uluww (nr.217). Zie at-Tadmuriyyah, (Blz.20), van Al-Haafidh ibn Taymiyyah. 255Ahl As-Soennah van Aboe Haatim ar-Raazie (Blz. 21-22) & Sharh Usool ul-I'tiqaad (nr.92). Soortglijke was gezegd door Imam Aboe Uthmaan As-Saaboenie (d. 449H) in Aqeedatus-Salaf wa Ashaabul Hadieth (Blz.101). 256Sharh Usool ul-I'tiqaad (nr.306). 257Soerah Maidah (5) Ayah (64)

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

60

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

En: Hebben zij niet gezien, dat onder de dingen die Onze handen gemaakt hebben.. 258 En Zijn uitspraak (over Adam (alaihi salaam)): Die Ik met Mijn Handen heb geschapen 259 En op andere plekken. Dus de Asharies hebben gezegd dat deze Hand van Allah taala Zijn Gunst en zijn Kracht betekent, en dit is iets dat niet overgeleverd is van de Salaf, integendeel, de Salaf (voorgangers) hadden deze idee al afgekeurd, neem als voorbeeld: Iemaam Aboe Haniefah had hierover gezegd: Aan Allah behoort een Hand, een Gezicht en een Nafs, zoals Hij te kennen geeft in de Koran. Dus datgene wat Allah aan Zichzelf toeschrijft in de Koran wat betreft Gezicht, Handen en Nafs, zijn Eigenschappen van Allah waarvan de hoedanigheid niet bekend is. En het is niet toegestaan om Zijn Hand te vertalen met Zijn Macht of Zijn Gunst, want dit is een ontkenning van Zijn Eigenschappen 260 En Al-Haafidh al-Khatieb al-Baghdaadie (d. 463H) (rahimahoellah) heeft gezegd: We zeggen niet dat al-Yad (de Hand van Allah taala) Zijn Kracht betekent. 261 Iemaam Al-Haafidh At-Tirmidhie (d. 279H) (rahimahoellah) had gezegd: En verder heeft Allah taala in verschillende plekken van Zijn Boek vermeld over de Eigenschap al-Yad (Hand), As-Smaa (Horen), en al-Basr (Zien) - maar de Jahmiyyah maken Taweel van deze Ayaat (verzen), (zij) leggen het op een manier uit waarop het niet was uitgelegd door de Mensen van de Kennis (de vrome voorgangers). Zij (de Jahmies) zeggen: voorzeker, Allah schiep Adam niet met Zijn Eigen Hand - zij zeggen dat de Hand Zijn Kracht betekent. 262 En zo zijn er meerdere uitspraken over te vinden. En het andere punt is dat het niet correct kan zijn, als Hand Zijn Kracht betekent, wat betekent dan Twee Handen? Twee Krachten?! Iemaam Aboe Hasan al-Asharie (d. 324) (rahimahoellah) heeft gezegd: Als er gezegd word: waarom ontken je Zijn uitspraak: Hebben zij niet gezien, dat onder de dingen die Onze handen gemaakt hebben.. En Zijn uitspraak (over Adam (alaihi salaam)): Die Ik met Mijn Handen heb geschapen Zijn (deze verzen) majaaz (figuurlijk)? Tot hem is het gezegd: de regelgeving betreft de Spraak (Koran) van Allah taala is dat het op zijn Dhaahir (blijkende) en Haqeeqah (echte) betekenis word aangenomen. Niets is weggehaald van zijn Dhaahir (blijkende) betekenis naar Majaaz (figuurlijke) behalve met bewijs... Soortgelijke, de Uitspraak van Allah taala: Die Ik met Mijn Handen heb geschapen Het Dhaahir en Haqeeqah is het vermelden van Yadain (Twee Handen van Allah taala). Dus het is niet toegestaan om het te veranderen zonder bewijs... over de gezegde: Die Ik met Mijn Handen heb geschapen Het is verplicht om de twee Handen van Allah taala te bevestigen in zijn Haqeedah betekenis, niet in de betekenis van Nimatayn (twee Gunsten van Allah taala). 263
258 259

Soerah al-Yaseen (36) Ayah (71) Soerah Saad (38) Ayah (75) 260Al-Fiqh al-Absat met Tahqieq van al-Khawthari, blz 56, uitgeverij Anwaar in Cairo 261Zie Al-Kalaam alas-Sifaat van al-Khatieb al-Baghdaadie (Blz.19-20). 262Zie zijn wereldberoemde Soennan At-Tirmidhie (1/128-129) - (3/24). 263Zie zijn Al-Ibaanah an Usool id-Diyaanah (Blz.133).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

61

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Claim 2: De Lach van Allah taala is Zijn Genade De Boodschapper van Allah taala (vrede zij met hem) heeft gezegd: Allah de verhevene Lacht over twee mannen, een die de andere doodt maar dat ze toch beide het paradijs in gaan. Degene die vecht op de weg van Allah taala en gedood word, en na dat vergeeft Allah de moordenaar en dan vecht hij voor de zaak van Allah en word Sahied. {Sahieh Boekhaarie) Noe Ha Miem Keller zegt erover: De Hadieth meester al-Bayhaqie heeft overgeleverd dat de schrijver van al-Boekhaarie, Mohammad Ibn Yoesoef al-Farabie, heeft vermeld dat Iemaam al-Boekhaarie zei: De betekenis van Lachen is (Zijn) Genade. Commentaar: Ik zeg: De overlevering is inderdaad overgeleverd door Iemaam al-Boekhaarie, 264 Iemaam Moesliem, 265 Iemaam Ibn Majaah 266, Iemaam Maalik 267, Iemaam Nasaaie 268 en door anderen, en het klopt ook dat Iemaam al-Bayhaqie heeft gezegd dat de Lach Zijn Genade betekent 269 maar hij heeft deze overlevering vermeld zonder de Isnaad iets dat de Soefie niet vermelde want het zou zijn valsheid weerleggen. En Al-Haafidh Ibn Hajar had erover gezegd: Ik ben dit in geen enkel manuscript gezien die wij zijn tegengekomen. 270 Shaykul Islam Adh-Dhahabie zegt: Aboe Obaid al-Qaasim Ibn Sallaam (d. 224H) heeft over het Lachen van Allah taala gezegd: Deze overleveringen zijn authentiek, de Ashaabul Hadieth en de Fuqahaa hebben ze overgeleverd, sommige van anderen, en ze zijn de waarheid en daar is geen twijfel over bij ons. Maar als er gezegd werd: Hoe Lacht Hij? (dan) zeggen wij: wij leggen dit niet uit, we hebben dit niemand (voor ons) horen uitleggen. 271

Conclusie van deze hoofdstuk


Om deze hoofdstuk niet lang te maken wil ik afsluiten met het volgende punten: - We hebben geleerd dat in de Eigenschappen van Allah taala zoals de Handen en Gezicht (e.a) geen Tashbeeh (gelijkenis) is tussen Allah taala en Zijn Schepping. - We hebben geleerd dat de Salaf (voorgangers) nooit aan Taweel deden en het is niet correct voor ons om ons daaraan bezig te houden want we weten niet of het correct is. - We moeten de authentieke Hadieths (overleveringen) en de Ayaat (verzen) bevestigen zonder erover te filosoferen want dat is de weg waarop de Salaf waren, en wij volgen hun. En met dit komen we aan het einde van deze hoofdstuk, alle lof aan Allah taala, Rabboel Alamien (Heer der werelden), en alle dank is aan Allah taala van het begin tot het einde.

264 265

In zijn Kitaabul-Jihaad (Hadieth nr. 801). In zijn Kitaabul-Imaarah (boek 20) Hadieth nr. 4658 266in zijn Moeqaddimah 267In zijn Moewatta'a (1/285), kitaab al-Jihad (boek van Jihad) Hadieth nr. 28 268In An-Nasaaie (deel 2/ Blz.32). 269In zijn Asmaa was-Sifaat (Blz. 470). 270Zie Al-Fath al-Baarie (8/631). 271Siyar A'laam un-Nubulaa (10/505).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

62

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Hoofdstuk 5: De Soefiyyah en al-Jihad


Inhoudt van deze hoofdstuk:

- Introductie tot deze hoofdstuk .............................................................................. - De vervalste Hadiths die de Soefie Shaykhs gebruiken om Jihad te kleineren ... - Zwakke Hadiths nr. 1, 2 & 3 en het commentaar erop ........................................ - Conclusie betreft de zwakke Hadiths ................................................................... - Argumenten van de Soefie Shaykhs en mijn commentaar erop .......................... - 1) Jihad An-Nafs is in de Koran genoemd als streven ................................. - 2) De Mujahid is hij die Jihad tegen zijn eigen Nafs (ego) maakt .................. - 3) Hajj is de beste Jihad .................................................................................. - 4) Het dienen van de ouders krijgt voorrang op Jihad .................................... - 5) Het beste vorm van Jihad is het spreken van de waarheid tegen een Tiran - 6) Je bent niet sterk als mensen aankan, je bent sterk als je de Nafs aankan .. - 7) Het gedenken van Allah taala is beter dan Jihad ....................................... - Conclusie van deze hoofdstuk ............................................................................. - Appendix 2: ter verdediging van de ware Jihad al-Akbar! ..................................

64 65 66 67 68 68 69 70 71 72 72 73 74 75

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

63

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Introductie
Deze hoofdstuk zal ik InshaAllah toewijden aan Soefies en Jihad, dit omdat Jihad een hoge positie heeft gekregen in de Koran en de Soennah, en iedereen die minachtend tegenover Jihad doet, of Jihad probeert te kleineren, dan weten we dat deze bepaalde groep Moslims niet op het rechte pad zijn waarop de Ahl As-Soennah wal Jamaaah is. Een aantal van de zogenaamde Soefie Shaykhs hebben de standpunt genomen om de Jihad op het slagveld te kleineren en hiermee de Moslims misleiden van de ware Jihad waarmee de Islam is gekomen en het hebben vervangen met Jihad an-Nafs (streven tegen je begeerten), en InshaAllah zal ik in deze hoofdstuk een aantal van hun bewijzen onschadelijk maken. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: Een groep van mijn Ummah zal niet stoppen met vechten voor de waarheid (i.e Islam) en ze zullen zegevieren, tot de Dag Des Oordeels (aanbreekt). 272 Deze groep van deze overlevering staat bekend als de Taifoel Mansoerah (de overwinnende partij), en het merkwaardige van deze groep is dat ze altijd op Jihad zijn, zij zullen de Jihad niet verlaten, zij zullen de Jihad niet kleineren, zij zullen het tegendeel doen: zij zullen zelf op het slagvelden vechten ter bescherming van deze Oemmah. Dus als de Soefies minachtend tegenover Jihad zijn, hoe kunnen wij zeggen dat ze van de Taifoel Mansoerah zijn?! Sommige van de mijn Soefie broeders en zusters kunnen zeggen: de Soefies doen niet minachtend tegenover Jihad, Jihad is een deel van de Islam en wij kleineren het niet. Ik zeg dat dit gedeeltelijk waar kan zijn, er zijn verschillende soorten van de Soefies, maar ik heb het specifiek over een aantal niet-zo-goede Soefie Shaykhs zoals Hisham Kabbanie en Giebriel Fouad Haddad, de twee Soefie helden van de Soefies van onze tijd. Wat deze twee Soefies doen is het volgende: alles doen om de Jihad van het slagveld (wat de echte Jihad is) te kleineren dan de Jihad an-Nafs (streven tegen jezelf), en hiervoor gebruiken ze hun eigen bewijzen en ik zal met de toestemming van Allah taala commentaar geven op deze bewijzen die de Soefies hebben aangehaald om de Jihad van het slagveld te kleineren.

272

Overgeleverd door Iemaam Moesliem in zijn Sahieh, Kitab al-Iemaan (boek 1), Hadieth (nr. 293), Zie ook Sahieh Moesliem, Kitaab al-Imaraah (boek 20) Hadieth (nr. 4718).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

64

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

De vervalste Hadieths die de Soefie Shaykhs gebruiken om Jihad te kleineren


Argument 1: Volgens de Geleerden is het toegestaan om te handelen op zwakke Hadieths zolang ze niet Mawdoo (vervalst) zijn, het is toegestaan om zwakke overlevering te accepteren die aansporen tot goede daden. Commentaar: Deze uitspraak is een beetje snel door de bocht, het is niet zo simpel gezegd door de Geleerden. Iemaam Sakhaawie (d.902h) citeert dat zijn Shaykh, Al-Haafidh Ibn Hajar, heeft gezegd: Het handelen op zwakke overleveringen heeft drie voorwaarden: 1) Dat deze Hadieth niet zeer zwak (Daief Jiddan) is, in welke de overleveraars geen kadhaabs (leugenaars) zijn, die misschien verdacht zijn van leugens of als Kadhaabs zijn genoemd, of van een overleveraar van wie de fouten ernstig zijn. 2) Dat de overlevering niet gebaseerd is op basislose principes. 3) Tijdens het handelen op deze overlevering moet de persoon geloven dat deze Hadieth niet bewezen is van de Profeet (vrede zij met hem). 273 Dus er is niet n voorwaarde maar drie. En Al-Haafidh Ibn Daqieq en anderen hebben gezegd: Als de Hadieth Daief is op het voorwaarde dat het niet Mawdoo is, dan is het toegestaan om erop te handelen. 274 Dit is wat een aantal Geleerden van mening waren, er waren anderen zoals Iemaam Qadhie ibn al-Arabi al-Maliki (d.543H) die over zwakke overleveringen hadden gezegd: La yamal bihi mutlaqan = Het is absoluut incorrect om erop te handelen. 275 Dus er zijn twee verschillende meningen hierover: A) Het is absoluut incorrect om op zwakke overleveringen te handelen B) Het is toegestaan om op zwakke overleveringen te handelen die aansporen tot goede daden, dit is op het voorwaarde dat de overlevering niet Mawdoo (vals) of zeer zwak is. En zelfs als we voor de sake of argument er akkoord gaan dat het toegestaan zijn om op zwakke Hadieths te handelen die aansporen tot het goede, dan nog zal ik als nog met de toestemming aantonen dat deze Hadieths van hun niet alleen zwak (Daief) zijn, maar dat ze ook nog Mawdoo (vervalste) overleveringen zijn.

273 274

Zie: al-Qawl al-Badeea Blz.195, Tadreeb ur-Raawee 1/298-299 en Fath al-Mugeeth 1/268. Ahkaam al-Ahkaam 1/51. 275al-Qawl al-Badeea Blz. 165.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

65

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Zwakke Hadieth nr. 1: De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: We zijn terug gekomen van een kleine Jihad (slagveld) naar de grote Jihad De metgezellen vroegen: Wat is Jihad Akbar O boodschapper van Allah? En hij antwoordde: Jihad tegen je eigen begeerten276 Commentaar: Ik zeg: Overgeleverd door Iemaam al-Bayhaqie (rahimahoellah) van Jabir (radi Allahu anhoe) maar deze Hadieth is niet alleen Daief (zwak), of zeer zwak (zoals de Soefie zelf aangaf) maar het is Mawdoo (vervalst), en dit was vermeld door Al-Haafidh al-Iraqie 277 en door Iemaam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah 278 in hun boeken met de uitleg erbij. En wat is het oordeel over vervalste overleveringen? ..... Zie het antwoord: Al-Haafidh Sakhawee (rahimahoellah taala) heeft gezegd: De Mawdoo Hadieths, dan is het niet toegestaan om erop te handelen, in welke toestand (of situatie) dan ook. 279 En zelfs als we eens zijn met de Soefie Shaykh, dat is dat deze overlevering zeer zwak is, dan nog is het hiervoor al gemeld dat het niet toegestaan om op zeer zwakke Hadieths te handelen. Zwakke Hadieth nr. 2 Er is een overlevering waarin word gezegd: We zijn terug gekomen van een kleine Jihad (slagveld) naar de grote Jihad (Jihad an-nafs) De metgezellen vroegen: Wat is Jihad Akbar O boodschapper van Allah? En hij antwoordde: Jihad tegen je eigen begeerten 280 Commentaar: Ik zeg: Deze overlevering is hetzelfde als de hierbovenstaande maar deze Hadieth was overgeleverd met een verschillende Isnaad (keten van overleveraars). Al-Khatieb al-Baghdadi zei: Het is Daief (zwak) omdat Khalaf Ibn Mohammad Ibn Ismail Al-Khiyam n van de overleveraars is in de Isnaad (keten van overleveraars). Iemaam al-Haakim zei: Zijn Hadieths zijn niet betrouwbaar Al-Haafidh Aboe Ya'la AlKhalili zei: Hij vervalst vaak, hij is heel zwak en levert vaak Hadieths over die onbekend zijn. 281 Iemaam al-Hakim en Ibn Aboe Zoerah zeiden: Wij gebruikten vaak de Hadieths van Khalaf Ibn Mohammad Ibn Ismail Al-Khiyam alleen als voorbeelden, en wij verwijderen ons van zijn verantwoording (i.e we hebben niets met hem te maken - verworpen). 282

276 277

Overgeleverd in Bayhaqie. In zijn Takhriju AHadiethil Ihya. 278In zijn Mannaar as-Subl. 279Zie: al-Qawl al-Badeea Blz. 196. 280Tarikh al Baghadaadie 13/493. 281Mashari-ul-Ashwaq, Iemaam Ibn Noehaas (1/31). 282Mizanul I'tidal 1/662.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

66

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Wat Yahya Ibn al-Ula betreft, hij is ook n van de overleveraars in de Isnaad waarover Iemaam Ahmad Ibn Hanbal (rahimahoellah taala) heeft gezegd: Hij is bekend als een leugenaar (Kadhdhaab) en een vervalser van Hadieths. Iemaam Amroe Ibn Ali, Iemaam An-Nasaaie en Al-Haafidh Ad-Daraqoetnie zeiden over hem: Zijn Hadieths zijn verworpen Al-Haafidh Ibn Adie zei: Zijn Hadieths zijn vals 283 Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah zei: Deze Hadieth heeft geen bronnen en niemand die kennis heeft op de Islamitische kennis heeft deze Hadieth overgeleverd. Jihad tegen de ongelovigen is de nobelste daad en het is de belangerijkste daad voor de mensheid 284 Dus we zien hier dat deze overlevering niet alleen zwak, of zeer zwak (zoals de Soefie zelf aangaf) is, het is Mawdoo wegens de overleveraars in de Isnaad. En wat is het oordeel over vervalste overleveringen? ..... Zie het antwoord: Al-Haafidh Sakhawee (rahimahoellah taala) heeft gezegd: De Mawdoo Hadieths, dan is het niet toegestaan om erop te handelen, in welke toestand (of situatie) dan ook. 285 Zwakke Hadieth nr. 3: Jullie zijn teruggekeerd van Jihad Asghar Dus de mensen vroegen: Hoe zit het met de Jihad al-Akbar? Hij zei: De Jihad van de hart. 286 Commentaar Dit is geen Hadieth van onze Profeet (vrede zij met hem) maar het zijn - for the sake of argument - slechts de woorden van een Tabii genaamd Ibrahim Ibn Aboe Ablah (radi Allahu anhoe). Dat even terzijde, deze Hadieth is niet betrouwbaar, Al-Haafidh al-Iemaam Daroeqoetnie en andere Hadieth Geleerden heeft vermeld dat deze overlevering Munqati is, dat wil zeggen dat de Isnaad (keten van deze overlevering) gebroken is. 287 En het is bekend dat Munqati overlevering geen waarde hebben, iets wat de Soefie (opzettelijk?) niet aangaf.

Conclusie betreft de zwakke overleveringen


Dus we hebben gezien dat de Soefies drie overleveringen gebruiken om de Jihad van het slagveld te kleineren, en n ervan is Munqati (gebroken), en het is de Ijmah van de Geleerden dat we een Munqati overlevering niet als bewijs kunnen nemen want we weten niet wie de vermiste naam in de keten van overleveraars is, het kan zelfs een jood zijn zonder dat we het door hebben, en door deze reden zijn ze niet als bewijs gebruikt. Wat de andere twee overleveringen betreft, die zijn of zeer zwak of Mawdoo (vervalst), je hebt verschillende soorten van zwakke Hadieths: 1) Daief (zwak) 2) Daief Jiddan (zeer zwak), 3) Qahie (basisloos), 4) Munkar (zwak, het spreekt authentiekere overleveringen tegen) en daarna pas komt de 5) Mawdoo (vervalste) Hadieth. En deze laatste is de ergste vorm van de verworpen overleveringen, en dat zijn ook de Hadieths die de Soefies als bewijs gebruiken!

283 284

Tahzeeb-ut-Tahzeeb 11/261-262 & Tahdhibut Tahdhib 11/261-262. Al Furqan baina Auliyair Rahman wa Auliyaisy Shaitaan 44-45. 285Zie: al-Qawl al-Badeea Blz. 196. 286Overgeleverd door Iemaam Nasaaie in zijn Koenan. 287Zie: Siyaru A'laamin Nubala (6/324) van Al-Haafidh Adh-Dhahabie (rahimahoellah).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

67

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Argumenten van de Soefie Shaykhs en mijn commentaar erop


Naast de zwakke overleveringen, gebruikt Gibriel Haddad (in RE: Accusations on Shaykh Hamza Yusuf en Jihad al-Nafs: Striving for Self-Perfection) een aantal authentieke overleveringen op de verkeerde manier, hij probeert met deze overleveringn Jihad te kleineren en ik zal InshaAllah een aantal hiervan vermelden en er ook commentaar op geven. 1) Jihad an-Nafs is in de Koran genoemd als streven: En wie streeft (JAHADU), streeft (YUJAHIDU) slechts voor zichzelf; want God is Onafhankelijk van alle werelden. 288 & En zij, die naar Ons streven (JAHADU), - Wij zullen hen zeker op Onze wegen leiden. Voorwaar, God is met hen die goed doen. 289 En de Soefie gaat zelf de Mufassier spelen en zegt: dit is een Mekkaanse Soerah en de twee verzen verwijzen naar Jihad An-Nafs. Er was geen militaire Jihad in die tijd (van Makkah). Commentaar: Ten eerste: Dus de Soefie Shaykh zit het woord Jihad in deze verzen en denkt gelijk: het kan alleen maar over Jihad an-Nafs gaan want er was geen Jihad van het zwaard in die tijd. Maar helaas is hij niet erachter gekomen dat hier de context van Jahadu slechts streven betekent. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei betreft de ouders: Fa Feehima Fajahid en dat betekent: Streef in hun (je ouders) of de uitspraak van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) toen hij zei over de grote wassing: Thumma Jahadaha fa qad wajab alGhusl en dat betekent: Dan stroof hij in haar en de Grote Wassing (ghusl) werd verplicht Beide Hadieths laten zien dat Jihad in deze context letterlijk streven betekent. Het zijn niet de Hadieths die dit tonen, als we kijken naar wat de Soefie Shaykh aanhaalt, Soerah al-Kaboet Ayah 6 waarin het woord Jahada in voorkomt, als hij twee verzen verder had gelezen kwam hij het volgende tegen: Allah taala zegt: En Wij hebben de mens geboden zijn ouders goed te doen; en indien zij STREVEN u er toe te brengen dat jij iets met Mij vereenzelvigt waarvan jij geen kennis hebt, gehoorzaam hen dan niet. Tot Mij is uw terugkeer, en Ik zal u vertellen wat jij deedt. 290 Wawassayna al-Iensana biwalidayhie husnan wa in JAHADAKA litushrika bie maa laysah laka bihie aalmoen fala tutiaahoema illaayah marjiaakoem faonnabie okoem bima koentoem tamaloona. En Allah taala herhaalt dit in Soerah Loeqmaan (vers 15) waarin Hij zegt: Maar indien (uw ouders) JAHADAKA (streven) u iets met Mij te doen vereenzelvigen, waarvan jij geen kennis hebt, gehoorzaam hen niet. Dus we zien hier het woord Jihad die gebruikt is, het is niet in de context van vechten gebruikt, noch is het gebruikt in de context van Jihad an-Nafs. In welke context is dit dan wel vermeld? Precies, in de context van letterlijke streven.
288 289

Heilige Koran: Soerah Al-Ankaboet (29) Ayah (6). Heilige Koran: Soerah Al-Ankaboet (29) Ayah (69). 290Heilige Koran: Soerah Al-Ankaboet (29) Ayah (8).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

68

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Ten tweede: de eerste vers waarin staat: En wie streeft, streeft slechts voor zichzelf....... dan gaat dit over het verrichten van goede daden zoals was uitgelegd door Al-Haafidh Ibn Kathier (rahimahoellah) in zijn Tafsier en zegt daarna: Het is als de vers: Waarlijk, Allah doet in het geheel geen onrecht aan. Als het een goede daad is vermenigvuldigt Hij deze en geeft van Zijn kant een grote beloning. 291 Het is niet tegen Jihad An-Nafs gericht. De tweede waarin staat: En zij, die naar Ons streven, - Wij zullen hen zeker op Onze wegen leiden. Al-Haafidh Ibn Kathier (rahimahoellah) en anderen hebben gezegd dat dit over het verrichten van goede daden is, hij zei: Het betekent: de Profeet (vrede zij met hem), zijn metgezellen en de Moslims tot de Dag Des Oordeels. 292 En dat word duidelijk aan de woorden in het einde van de vers: Voorwaar, God is met hen die goed doen. Dus dit bewijst dat het verkeerd is om te zeggen dat het over Jihad an-Nafs gaat omdat het in Makkah is neergezonden, de context is betreft de Moslims tot de Dag Des Oordeels en hier heeft de woord Jihad de letterlijke betekenis van streven (dwz goede daden verrichten). 2) De Mujahid is hij die Jihad tegen zijn eigen Nafs (ego) maakt De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei; De Mujahid is hij die Jihad tegen zijn eigen Nafs (ego) maakt voor de zaak van het gehoorzaamheid aan Allah taala. 293 Commentaar: Deze term Mujahid is niet echt speciaal want wij als Moslims worden beoordeeld op onze daden en niet onze namen en labels. Het kan als termkundig bedoeld zijn, wat de betekenis ervan ook is, het kan nooit betekenen dat ze de zelfde beloning als de strijders krijgen. Neem als voorbeeld de vers in Soerah an-Niesaa waarin Allah taala zegt: Diegenen van de gelovigen die niets doen (niet strijden), met uitzondering der onbekwamen, zijn niet gelijk (bij Allah) aan degenen die met hun rijkdommen en hun persoon terwille van Allah strijden. Allah heeft degenen, die met hun rijkdommen en hun persoon strijden doen uitmunten boven de rustenden (niet strijders), Allah zal de strijders boven de stilzittenden (niet strijders) doen uitblinken door een grote beloning, in graden, en ook door vergiffenis en barmhartigheid. 294 Allah taala noemt de strijders in deze vers: Moejahideena fee sabili-Allahi bi amwalihim waanfusihim En dat zijn degene die strijden met hun levens en eigendommen & als alMoejahideen En dat zijn degene (in deze context) die strijden op de weg van Allah taala. Als de eerste groep ook Moejahideen zijn, en de tweede groep ook, waarom heeft Allah de Verhevene de twee groep, de strijders, boven de andere doen uitblinken? En ik vraag: de Moslims die niet op Jihad waren gegaan, waren zij niet bezig met Jihad AnNafs? Het antwoord is: jawel, ze waren Jihad An-Nafs aan het doen, maar noemt Allah taala hun ook de Moejahideen? Het antwoord is: nee. En krijgen ze volgens Allah taala de zelfde beloning? Bij Allah, Nee. De Mujahideen in de Sharieah term zijn de strijders maar taalkundig is een Moejahid iedereen die streeft.
291 292

Tafsier Ibn Kathier, volume 7, blz 515 (+). Uitgeverij: Daralsalaam, Verenigd Koninkrijk. Ibid (Tafsier Ibn Kathier volume 7, einde van Soerah al-Ankaboet). 293Ibn Hibbaan (nr. 1624, 2519), At-Tirmidhie, Ahmad en Tabaraanie, Isnaad: Sahieh. 294Soerah al-Nisa (4:95-96).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

69

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

3) Hajj is de beste Jihad Aisha (radi allahu anha) vroeg: Boodschapper van Allah, wij (de vrouwen) zien Jihad als de beste daad, dus moeten wij het ook verrichten? Hij antwoordde: Maar de beste Jihad is een perfecte Hajj. (Sahieh Al-Boekhaarie nr. 2784) Commentaar: Ik zeg dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) niet Maar de beste Jihad is een perfecte Hajj als een antwoord gaf, hij gaf als antwoord: De beste Jihad is Hajj (Sahieh Boekharie 52/128) En: De beste Jihad is Hajj Mabrur (de best verichte Hajj). (Sahieh Boekhaarie 52/43 en 26/595). En de Geleerden die deze overleveringen uitgelegd hebben vermeld dat deze uitspraak over de Jihad van de vrouwen gaat en hier is een Ijmah over. 295 De bewijzen zijn er veel, neem als voorbeeld de overleveringen van Aboe Hoerairah, die de uitleg van deze overlevering duidelijk maakt, waarin de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: Jihad van de oude, zwakke en van de vrouwen is Hajj en Umrah. 296 En Aisha vroeg: O Boodschapper van Allah, is Jihad ook verplicht op de vrouwen? Hij antwoordde: Ja, een Jihad zonder vechten: het is Hajj en Oemrah. 297 Al-Haafidh Ibn Hajar al-Asqalaanie (rahimahoellah) zei in het commentaar van deze Hadieth: Hieruit kunnen we dus afleiden dat de gewapende Jihad niet verplicht is op de vrouwen. Door Hajj en Oemrah te verrichten zal de vrouw de zelfde beloning verdienen als de man het verdient op het veldslag. 298 En de volgende Hadieth is heel duidelijk hierover: De Profeet (vrede zij met hem) was gevraagd: Wat is de beste daad? Hij zei: In Allah en zijn profeet te geloven. Hij werd daarna gevraagd: Wat is het volgende (beste daad)? Hij zei: Om aan Jihad deel te nemen op de weg van Allah taala. Hij werd daarna gevraagd: Wat is hierna (de beste daad)? Hij zei: Het verrichten van Hajj-Mubrur. 299 Over de Jihad van de mannen zei Ibn Omar: n trip op Jihad is beter dan 50 Hajjs. 300 Het is overgeleverd dat drie mannen in meningsverschil waren, de ene man zei dat het drinken geven aan de bedevaartgangers de beste daad was, de andere zei dat het verrichten van Hajj het beste daad was en de derde man zei: Jihad is beter dan wat jullie zojuist genoemd hebben. Dus Noeman Ibn Bashier vroeg de Profeet (vrede zij met hem) erover op dat moment had Allah taala geopenbaard: Achten jullie het geven van dranken aan de bedevaartgangers en het bezoeken van de heilige Moskee gelijk aan de werken van hem die in Allah en de laatste Dag geloven en voor de zaak van Allah strijden? Zij zijn in de ogen van Allah niet gelijk. En Allah leidt het onrechtvaardige volk niet. 301 dit bewijst dat Jihad beter is dan de Hajj.

295

Als we kijken naar de meest beroemde en meest bekende Engelse Sahieh Boekhaarie vertaling van Shaykh Dr. Mohammad Moehsien Khan, dan zien we dat hij bij deze overleveringen duidelijk heeft geschreven: De beste Jihad (voor vrouwen) is Hajj. 296Overgeleverd door Iemaam Nasaaie en door Iemaam al-Bayhaqie, Isnaad: Hasan (goed). 297Overgeleverd door Iemaam Ibn Majaah en anderen, de bron ervan is afgeleid van Sahieh al-Boekhaarie, zie ook: Boeloegh Al Maram, Blz. 450, Hadieth nr. 1082 van Al-Haafidh Ibn Hajar al-Asqalaanie. 298Boeloegh Al Maram, Blz. 450, boek van Jihad (11). 299Overgeleverd door Iemaam al-Boekhaarie in zijn Sahieh, volume 2, Boek 26, Hadieth Nr. (594). 300Overgeleverd door Iemaam Ibn Moebarak en Al-Haafidh Ibn Aboe Shaybah, Isnaad: Sahieh (authentiek). 301Heilige Koran: Soerah at-Tawbah (9) Ayah (19).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

70

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

4) Het dienen van de ouders krijgt voorang op de Jihad Een man vroeg: Zal ik Jihad verrichten (met de rest)? De Profeet (vrede zij met hem) vroeg de man: Heb jij ouders (die nog leven)? De man zei ja. De Profeet (vrede zij met hem) zei tegen hem: Doe dan je Jihad door hun te helpen. (Sahieh al-Boekhaarie, nr. 5972) . Commentaar: En zoals we vaak genoeg hebben gemerkt, de Soefie Shaykhs laat ons slechts de ene kant van het verhaal zien, hij informeerde de nobele lezers niet dat in de tijd van deze Hadieth de Jihad een collectieve verplichting was, en dat wil zeggen: het is niet verplicht op iedereen, dus als iemand ouders heeft dan is het beter voor hem om bij zijn ouders te blijven. Maar als het Fardh al-Ayn word, dat is individuele verplichting, dan is deze Hadieth ongeldig. In de volgende Hadieth was Jihad Fardh al-Ayn: Abdoellah Ibn Amr heeft gezegd: Een man vroeg de Profeet (vrede zij met hem) over de beste van alle daden. Hij (vrede zij met hem) antwoordde: Jihad op de weg van Allah. De man zei: Ik heb twee ouders. Hij (vrede zij met hem) zei tegen hem: Ik beveel je het goede bij hem. De man zei: Bij Degene die jou in waarheid heeft neergezonden, ik zal Jihad vechten en hun laten. Hij (vrede zij met hem) zei: Jij weet het beste. 302 Al-Haafidh Ibn Hajar al-Asqalaanie zei: Het is begrepen hier (in deze overlevering) dat Jihad Fardh al-Ayn (individuele verplichting) was om beide (overleveringen) bij te leggen. 303 Iemaam Aboe Zakaryyah al-Dimashqie al-Doemyatie (rahimahoellah) (d. 814H) heeft gezegd: Het is de consensus van de Geleerden dat iemand niet in Qazw (het zoeken en aanvallen van de vijand) deelnemen zonder de toestemming van de ouders. Dit allemaal gaat over Jihad al-Kifajah (de collectieve verplichting - het aanvallen van de vijanden in hun eigen land). Maar als de vijand de Moslim land binnenkomt, of het zelfs benadert en zich vestigt bij de grenzen, ook al betreden zij het (nog) niet, en de vijand zijn twee keer de groote van de Moslims, dan word het verplicht op elke individueel. Dan, de Slaaf verlaat (zijn huis) zonder de toestemming van zijn meester, de vrouw (als zij de kracht heeft om te vechten volgens de sterke mening van de Geleerden) zonder de toestemming van haar echtgenoot, de zoon zonder de toestemming van de ouders, iemand in schulden zonder de toestemming van wie hij schuldig is. Al dit voorgaande is de mening van Maalik, Ahmad en Aboe Haniefah (en ook van Shafie, de wetschool van de Shaykh hemzelf). 304

302 303

Overgeleverd door Iemaam Ibn Hibbaan met een Sahieh Isnaad, zie: Fath Al-Bari 6/106. Zie: Fath al-Bari 6/106 van Al-Haafidh al-Asqalaanie (rahimahoellah). 304Zie: Mashariul 'Ashwaq ila Masuril 'Ushshaq onder de hoofdstuk: Is Jihad Fard KifAyah of Fard Ayn?

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

71

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

5) Het beste vorm van Jihad is het spreken van de waarheid tegen een Tiran Een andere man vroeg: Welke soort van Jihad is het beste? De Profeet (vrede zij met hem) antwoordde: Waarheid spreken tegen een tiran. {Soenan al-Naasai, nr. 4209} Commentaar Deze Hadieth is ook overgeleverd door Iemaam Aboe Dawoed 305 - deze Athaar is Sahieh, maar de vraag is: waarom is het de beste Jihad? Wat is de context van deze overlevering? De Soefie heeft de context niet genoemd 306 maar ik zal het InshaAllah voor hem doen: De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft in een soortgelijke overlevering gezegd: De meester van de martelaren is Hamzah en een man wie in het aanwezigheid van een tiran stond en de waarheid sprak en (door deze daad) gedood werd. 307 Dus hoe kan de Soefie dit - deze heldhaftige daad- nou Jihad an-Nafs noemen?! En toevlucht is gezoch bij Allah Subhanahu wa Taala tegen de valse streken van de mensen. 6) Je bent niet sterk als je mensen aankan, je bent sterk als je de Nafs aankan De Profeet (vrede zij met hem) zei: De sterke man is niet hij die andere mensen aankan, de sterke man is hij die zijn eigen Nafs (ego) aankan. Al-Haafidh Al-Haythami zei: Sahieh. Commentaar: Dus de Soefie Shaykh heeft hieruit begrepen dat de grote Jihad tegen de Nafs is en niet tegen de mensen, en dus vraag ik: waar word het woord Jihad genoemd in deze Athaar? Wie zei dat de Profeet (vrede zij met hem) het hier over Jihad had? Jij, O Soefie Shaykh? En nogmaals de Soefie heeft de juiste context er niet bij genoemd, de context van deze Athaar is ook overgeleverd via andere overleveringen met verschillende verwoordingen waarin de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) prachtig heeft gezegd: De sterke man is niet hij die andere mensen aankan, de sterke man is hij die zichzelf (de Nafs) onder controle kan houden in een woede aanval. 308 Iemaam Moesliem heeft het overgeleverd met de woorden: De sterke man is niet hij die goed kan worstelen... Wat willen deze Soefies dat we doen? Ons zelf niet trainen? Zwak blijven? Er is geen twijfel over dat, Een sterke gelovige is beter en geliefder bij Allah taala dan een zwakke gelovige. 309En dit gaat over het trainen van jezelf, jezelf sterk maken voor Jihad etc. 310 Naam.
305 306

Soenan Aboe Dawoed, boek van de veldslagen (32), Hadieth nr. 4330. Of hij wist niks af van het context of hij heeft het niet genoemd anders zou het een bewijs tegen hem zijn. 307Overgeleverd in de Mustadrak van Iemaam al-Hakiem, Sahieh al-Jaami as-Sagier, Volume. 3, Hadieth nr. 3569, Blz. 219. Tweede Editie, Uitgeverij: al-Maktab al-Islami, Amman - 1979, Isnaad is Sahieh. 308Overgeleverd door Iemaam al-Boekhaarie in zijn Sahieh, nr. (6114), Sahieh Boekhaarie, volume 8, boek van goede manieren (73), Hadieth nr. (135). Zie ook Al-Adab al-Mufrad ook van Iemaam al-Boekhaarie onder het hoofdstuk van woede (de laatste hoofdstuk) nr. (1317). Het is ook overgeleverd door Iemaam Moesliem in zijn Sahieh, boek 32, hoofdstuk 28, nr. 6313, 6314 en 6315 van Aboe Hoerairah. En door Iemaam Ahmad als het bleek in de Tafsier van Al-Haafidh Ibn Kathier. 309Overgeleverd door Iemaam Moesliem in zijn Sahieh (33/6441) 310Zie: De fundamente begrip betreft Jihad Blz. 209. van Shaykh Abdoel-Qadier Ibn Abdoel-Aziez.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

72

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

7) Het gedenken van Allah taala is beter dan Jihad Hisham Kabbanie de Soefie gebruikt de volgende overlevering als bewijs: De Profeet (vrede zij met hem) zei: Zal ik jullie eens vertellen over het beste van jullie werken, het zuiverste bij jullie Heer, jullie meest verheven positie, hetgeen dat beter is voor jullie dan het uitgeven van jullie goud en zilver, en beter voor jullie dan ontmoeten van jullie vijanden en hen te doden en gedood te worden? Zij (de mensen) zeiden: Ja! Waarop de Profeet (vrede zij met hem) zei: Het gedenken van Allah taala. {Ahmad, Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Abi al-Dunya, al-Hakim, Isnaad: Sahieh} En de Gibril Haddad gebruikt een andere Hadieth met een soortgelijke betekenis overgeleverd van Aboe Sayied al-Khudrie waarvan de Isnaad niet bekend is. Commentaar: Deze overleveringen laten niet zien dat het vaak gedenken van Allah taala iemand een hogere status geeft dan de Mujahidien. Het feit dat de Profeet (vrede zij met hem) aangeeft is dat de Mujahied die Allah taala veelvoudig gedenkt een extra Jihad vericht. En dit is duidelijk waarom, de Mujahidien gedenken Allah taala vaker dan de mensen die achter blijven omdat Allah taala ze direct heeft aangesproken, zeggend: O jullie die geloven! blijf standvastig wanneer jullie een leger (van ongelovigen) ontmoeten en gedenk Allah vaak, zodat jullie mogen welslagen. 311 Of willen de Soefie Shaykhs beweren dat zij Allah taala vaker gedenken dan zij die hun zachte kussens hebben ingeruild voor harde stenen, zij die hun zachte matrassen hebben ingeruild voor de harde grond, zij die hun warme dekens hebben ingeruild voor de koude winden? En zij die hun vrouwen, kinderen, huizen, vrienden, eigendommen, werken en de rest van de dingen hebben verlaten voor slechts n reden, zodat Allah Subhanahu wa Taala tevreden over hun zal zijn?! Moge de ogen van de lafaard nooit slapen. Dit terzijde, de goede daden van de Moejahid word vermeervoudigt, zoals Oemamah heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: De Moerabits (iemand de grenzen van de Moslims bewaakt) Salah (gebed) is zoals vijfhonderd gebed (in beloning) en zijn uitgave van n Dinar of Dirham (op de weg van Allah) is veel beter dan het uitgeven van zevenhonderd Dinars op andere plekken. 312 Kunnen wij ons voorstellen wat voor beloning zij kunnen krijgen voor Dhikr 313 ?! En de bewijzen zijn er teveel om de belachelijke ideen te weerleggen die aantonen dat iemand die Allah taala gedenkt een hogere rang heeft dan de Mujahiedien. Hieronder n van de vele redenen:

311 312

Heilige Koran: Soerah al-Anfaal (8) Ayah (45). Overgeleverd door Iemaam al-Bayhaqie, zie voor details: at-Targheeb wa at-Tarheeb, Blz.369 van volume 2. 313Dhikr = het gedenken van Allah Subhanahu wa Taala.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

73

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Ik vraag: als je Salah (het gebed) vericht, gedenk je Allah Subhanahu wa Taala? Dan kan de Soefie niks anders beweren behalve: ja. Dan zeg ik: De boodschapper van Allah zei: Een uur land staan opgesteld in de gevechtslinies voor de zaak van Allah is beter dan 60 opgesteld staan voor het gebed. 314 En hij (vrede zij met hem) had gezegd: Staan in de linies van het leger midden in een veldslag is beter dan 60 jaar aanbidding. 315 En hij had ook gezegd: Voorwaar, de positie van een man op de veldslag voor de zaak van Allah is beter dan 70 jaar van aanbidding in het nabijheid van zijn familie 316 En Ibn Omar (radi Allahu anhoe) heeft gezegd: Staan op de slagveld tegenover mijn vijand zelfs zonder het uithalen van mijn zwaard en zonder het schieten van mijn pijlen is beter dan 60 jaar aanbidding voor Allah en zonder n zonde te begaan. 317 En zo zijn er vele andere overleveringen die deze armzalige claim van de Soefie Shaykhs weerleggen die beweren dat als je thuis zit op je zachte bank en je gedenkt Allah taala door te zeggen: SubhanAllah, Allahu Akbar.. dat je dan beter bent dan degene die alles heeft verlaten voor de zaak van Allah taala en voor slechts n reden op Jihad is gegaan: om Allah taala tevreden te stellen door goede daden te verrichten (z. Jihad, salah, DHIKR etc.).

Conclusie van deze hoofdstuk


Zoals we gezien hebben, de Soefie Shaykhs noemen de Jihad van het slagveld Jihad alAsghaar (kleine Jihad) en Jihad van iemands begeerten noemen ze Jihad al-Akbar (de grote Jihad), en waarop baseren ze dit? Juist, op Mawdoo en Munqati overleveringen! Naast dit hebben ze ook geprobeerd om met de authentieke overleveringen te bewijzen dat Jihad van het slagveld niets waard is vergeleken met de zaken die zij noemen zoals Hajj, Allah gedenken, ouders gehoorzamen etc, en daar is al commentaar erop gegeven hierboven. In het volgende pagina zal ik InshaAllah een appendix plaatsen ter verdediging van Jihad alAkbar (de GROTE Jihad - de Jihad van het zwaard) voor degene die nog twijfels hebben en voor degene die niet helemaal overtuigd zijn. Over de zegeningen van Jihad kan er volumes worden geschreven maar ik zal het InshaAllah hl kort houden. De Profeet (vrede zij met hem) heeft in een authentieke overlevering gezegd: Ieder die sterft zonder gevochten te hebben, of zonder de intentie voor het vechten had, dan sterft hij in het volgen van n van de takken van huichelarij. 318 En met dit zijn we aan het einde van deze hoofdstuk gekomen, alle dank aan Allah Subhanahu wa taala en alle lofprijzingen komt Hem toe.
314

Overgeleverd dor Iemaam Ibn Adien & Al-Haafidh Ibn Asakir (4/6165) van Aboe Hoerairah, zie ook: Sahieh al-Jamaai As-Saghier nr. (4305), de Isnaad is zonder twijfel Sahieh (authentiek). 315Overgeleverd door Iemaam al-Hakiem, Al-Haafidh Dhahabie zei: Sahieh volgens de regels van Boekhaarie. 316Overgeleverd door Iemaam at-Tirmithie en hij zei: Hasan/Sahieh Hadieth, en ook overgeleverd door Iemaam al-Baihaqie. Iemaam al-Haakim en Al-Haafidh adh-Dhahabie zeiden: Sahieh volgens de regels van Moesliem. 317Overgeleverd in al-Jaami, zie Mashari-ul-Ashwaq (nr. 69) van Iemaam Ibn Noehas (rahimahoellah). 318Overgeleverd in Moesliem (nr. 1910).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

74

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Appendix: Ter verdediging van de ware Jihad al-Akbar!


- Jihad is de hoogtepunt van de Islam Moeaad Ibn Jabal heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: De hoogtepunt van de Islam is Jihad fi sabilillaah. 319 - Jihad op het slagveld is de ascetisme van deze Oemmah De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: Jullie behoren Jihad fi sabilillaah te verrichten, want het is de ascetisme (siyahah) 320 van deze Oemmah! 321 - Niemand heeft kracht om een daad gelijk aan Jihad te verrichten De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) werd gevraagd: Ya Rasulullaah! Welke daad kan gelijk zijn aan Jihad fi sabilillaah? Hij antwoordde: Jullie hebben de kracht niet om die daad uitvoeren! Deze vraag werd hem twee of drie keer gesteld en hij antwoordde steeds Jullie hebben de kracht niet om die daad uitvoeren! Uiteindelijk besloot de Profeet (vrede zij met hem) het volgende te zeggen: Degene die op Jihad gaat is als iemand die het gebed vericht (zonder te stoppen) vast (zonder het te verbreken) en Allah gehoorzaamt (zonder te ongehoorzamen) totdat de Mujahied terugkomt van Jihad fi sabilillaah! 322 - Paradijs kan verdient worden in paar uurtjes door al-Jihad Aboe Hoerairah heeft overgeleverd dat de Profeet Mohammad (vrede zij met hem) zei: ... Want ieder die op de zaak van Allah strijdt voor een tijd als dat van een kameel die herstelt van de ene melkings buurt tot het volgende is het Paradijs verplicht voor hem geworden! 323 - De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) kende geen daad gelijk aan Jihad Een man vroeg aan de Profeet (vrede zij met hem): Leid mij naar een daad dat gelijk is aan Jihad fi sabilillaah hij antwoordde: Ik kan niet zo een daad vinden de man herhaalde deze vraag drie keer en de Boodschapper van Allah antwoordde steeds Ik kan niet zo een daad vinden daarna voegde hij eraan toe: Kan jij, voor de tijd dat een Mujahied naar Jihad gaat, naar de moskee gaan en de Salah verrichten zonder te stoppen en vasten zonder het te breken? Dus de man antwoordde: Maar wie kan dat wel?! Dus de Profeet (vrede zij met hem) zei: Een Mujahied word zelfs beloont voor de voetstappen van zijn paard als hij rond graast terwijl hij vast zit aan een lange touw! 324

319 320

Overgeleverd door Iemaam At-Tirmidhie (2616), als authentiek verklaard in Sahieh at-Tirmidhie. Ascetisme is het terugtrekken van de wereldse zaken en het compleet wijden aan vroomheid en religie. 321Overgeleverd door Iemaam Aboe Dawoed, Iemaam Al-Hakim, Iemaam al-Bayhaqie in zijn Sunnan alKoebraa en zie ook Sahieh Ahmad (3/82) van Sayied al-Khudrie. 322Overgeleverd door Iemaam Moesliem in zijn Sahieh (4636). 323Overgeleverd door Iemaam at-Tirmidhie en hij zei erover: Hasan (goed). Iemaam al-Bayhaqi & Iemaam alHakiem zeiden: Sahieh (authentiek) volgens de regels van Moesliem. Soortgelijke overlevering is overgeleverd door Iemaam Ibn Hibbaan, Iemaam Aboe Dawoed, Iemaam al-Nasaaie, Iemaam al-Dariemie, Iemaam Ahmad Ibn Hanbal & door Iemaam Ibn Majaah, van Aboe Dardaa (radi Allahu anhoe) en anderen. 324Sahieh Boekhaarie (52/44) Sahieh Boekhaarie: Blz. 391 van Volume 1.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

75

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

- Het paradijs is onder de schaduwen van zwaarden Abdoellah Ibn Aboe Aufa heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: Weet dat het Paradijs onder de schaduwen van zwaarden ligt. 325 - Er is geen daad gelijk aan Jihad Muaz Ibn Anas verhaalt dat er een vrouw naar de Profeet (vrede zij met hem) kwam en tegen hem zei: O boodschapper van Allah! Mijn echtgenoot is naar oorlog gegaan en normaal gesproken als hij het gebed vericht dan volgde ik hem daarin en als hij een andere daad van aanbidding deed dan deed ik met hem mee. Dus informeer me over een daad dat gelijk is aan wat hij doet totdat hij terug komt Hij zei: Kan jij, staan zonder te zitten, Allah gedenken zonder te stoppen, Allah aanbidden zonder te stoppen, vasten zonder het te verbreken totdat je echtgenoot terugkeert? De vrouw zei: Ik ben niet sterk genoeg om dit te doen, O Boodschapper van Allah! Dus de Profeet (vrede zij met hem) informeerde haar: Bij Allah in wiens Hand ik ben, ook al had jij de vermogen om dit te doen dan nog zou jij niet n tiende (als beloning) krijgen vergeleken met wat je echtgenoot doet! 326 - De voeten van een Mujahied zullen het vuur niet raken Aboe Abaas Abdoel-Rahmaan verhaalt dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: Wiens voeten bedekt zijn geweest met stof op de pad van Jihad, het Vuur der Hel zal hem niet raken 327 - De Mujahied zal de hel niet intreden met iemand die hij heeft gedood De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: Een kafier en de Mujahied die hem heeft gedood zullen elkaar niet ontmoeten in de hel. 328 - De slaap van de Moejahied is beter dan al onze aanbidingen, Safwan Ibn Saliem verhaalt dat Aboe Hoerairah vroeg: Kan iemand van jullie bidden zonder te stoppen en vasten zonder het te breken? zij antwoordden: O Aboe Hoerairah, wie kan dat doen?! En hij zei: Ik zweer bij Degene in Wiens Handen mijn ziel ligt: De slaap van een Mujahied is beter dan dat! 329 - Alleen de Mujahiedeen ervaren een nacht beter dan de nacht van al-Qadr De boodschapper van Allah vroeg: Zal ik jullie een nacht vertellen welke beter is dan de nacht van al-Qadr? Het is wanneer een bewaker een (moslim) land beschermt uit of vrees, niet wetend of hij nog zal terugkeren naar zijn familie. 330

325 326

Overgeleverd door Iemaam al-Boekhaarie in zijn Sahieh: Boek 52, Hadieth nr. 73, 210 & 266A. Overgeleverd door Iemaam al-Hakim in al-Mustadrak (2/73), Haafidh adh-Dhahabie zei: Sahieh Isnaad. 327Sahieh Boekhaarie: Blz. 394 van Volume 1, zie ook Mishkaat al-Masaabeeh (2/349), nr. 3794. Soortgelijke overlevering is ook overgeleverd van Aboe Dardaa in Tabaraanie, zie: Fathul Bari (blz. 111). En een andere overlevering van Aboe Hoerairah, overgeleverd door Iemaam at-Tirmidhie, Iemaam an-Nasaaie, de Isnaad is Sahieh als het bleek in Mishkaat al-Masaabeeh, 2/356, nr. 3828. 328Sahieh Moesliem (20/4661), zie ook: Mishkaat al-`Masaabeeh, 2/349, nr. 3795. 329Overgeleverd door Iemaam Ibn al-Moebarak en Al-Haafidh Ibn Aboe Shaybah in zijn Mussanaf. 330Al-`Mussanaf, Al-Sunnan Al-Kubra van Al-Bayhaqi, Al-Hakim. Haafidh Adh-Dhahabi: Sahieh sanad

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

76

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

- De Mujahideen behoren tot de beste mensen Overgeleverd door Aboe Said al-Khudri dat iemand vroeg, O Boodschapper van Allah! Wie is de beste onder de mensen? De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) antwoordde, Een gelovige die Jihad voert met zijn leven en rijkdom. 331 Er is overgeleverd dat Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd, Degene met het meeste iemaan (i.e geloof) is degene die met zijn leven en rijkdom op de weg van Allah strijdt. 332 - Jihad is vele malen beter dan al-Hajj Allah Subhanahu wa Taala zegt in de Koran: Achten jullie het geven van dranken aan de bedevaartgangers en het bezoeken van de heilige Moskee gelijk aan de werken van hem die in Allah en de laatste Dag geloven en voor de zaak van Allah strijden? Zij zijn in de ogen van Allah niet gelijk. En Allah leidt het onrechtvaardige volk niet. 333 Ibn Omar (radie Allahu anhoe) zei: n trip op Jihad is beter dan 50 Hajjs. 334 - Antwoord op de vraag: Wat is de beste Jihad? Abdoellah Ibn Hoebshie al-Khathaamie heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) werd gevraagd: Wat is de beste Jihad? en hij antwoordde: Ieder die streeft tegen de ongelovigen met zijn ziel (leven) en zijn bezittingen. 335 Jabir heeft overgeleverd dat iemand vroeg: O Boodschapper van Allah! Wat is de beste Jihad? De Profeet (vrede zij met hem) antwoordde: De beste Jihad is dat de poten van je paard zijn afgehakt en jouw bloed vergoten is. 336 De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) werd gevraagd: Welke soort van Jihad is de hoogste? Dus de Profeet (vrede zij met hem) antwoordde: De persoon die gedood is terwijl zijn laatste druppels bloed wegvloeit (uit zijn lichaam). 337 - Een uur op het slagveld is beter dan 60 jaar in het gebed staan De boodschapper van Allah zei: Een uur land staan opgesteld in de gevechtslinies voor de zaak van Allah is beter dan 60 opgesteld staan voor het gebed! 338 - Een uur op het slagveld is beter dan 60 jaar aanbidding De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: Staan in de linies van het leger midden in een veldslag is beter dan 60 jaar aanbidding! 339
331 332

Overgeleverd door Iemaam al-Boekhaarie in zijn Sahieh: Blz. 391 van Volume 1. Overgeleverd door Iemaam Aboe Dawoed in zijn Soenan (Blz. 287). 333Heilige Koran: Soerah at-Tawbah (9) Ayah (19). 334Overgeleverd door Iemaam Ibn Mubarak en Al-Haafidh Ibn Aboe Shaybah, Sahieh keten van overleveraars. 335Overgeleverd door Iemaam Aboe Dawoed, Zie ook Fiqh As-Soennah (vol.2 nr. 2002). 336Overgeleverd door Iemaam Ibn Majaah en Iemaam Ibn Hibbaan, al-Targheeb wal-Tarheeb: Blz. 438, vol. 2 337Overgeleverd door Iemaam Ahmad Ibn Hanbal in zijn Musnad (4/114), de Isnaad (keten van overleveraars) is Sahieh (authentiek) als was gezegd door Al-Haafidh Ibn Hajar Al-Haithami in Majmauz Zawaid 1/59. 338Sahieh, Ibn Adien & Ibn Asakir van Aboe Hurairah (4/6165), Sahieh al-Jamaai As-Saghier nr. (4305). 339Iemaam al-Hakiem & al-Haafidh Adh-Dhahabie zeiden: Sahieh volgens de regels van Boekhaarie.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

77

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Ibn Omar (radi Allahu anhoe) heeft gezegd: Staan op de slagveld tegenover mijn vijand zelfs zonder het uithalen van mijn zwaard en zonder het schieten van mijn pijlen is beter dan 60 jaar aanbidding voor Allah en zonder n zonde te begaan. 340 - Een uur op het slagveld is beter dan 70 jaar aanbidding De Profeet (vrede zij met hem) zei: Voorwaar, de positie van een man op de veldslag voor de zaak van Allah is beter dan 70 jaar van aanbidding in het nabijheid van zijn familie 341 - Een Mujahied heeft een vele hoger plek in het Paradijs dan een niet strijder Aboe Said Al-Khoedrie heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah tegen hem zei: Ieder die met blijheid Allah als zijn Heer accepteert, Islam als zijn religie en Mohammad als zijn boodschapper zal het paradijs (ooit) binnentreden. Hij (Aboe Said) dacht erover na en vroeg of de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) het voor hem kon herhalen, na het gedaan te hebben zei de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem): Er is een andere daad waarmee een persoon naar een 100 graden (hoger) word gebracht, en de afstand tussen twee van deze graden is gelijk (aan) de hemel vanaf de aarde. Hij (Aboe Said) vroeg: Wat is deze daad? En hij antwoordde: Jihad voor de zaak van Allah! Jihad voor de zaak van Allah! 342 - Een halve dag op Jihad is beter dan alles waarover de zon rijst Overgeleverd door Aboe Hoerairah dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: Een enkele expeditie in de voormiddag of in de namiddag besteedt op het pad van Allah (i.e Jihad) is beter dan alles waar de zon op rijst en daalt. 343 - Een pijl of schot van een Mujahied is gelijk aan het bevrijden van een slaaf Amar bin Abasa heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: Degene die n pijl afvuurt op de weg van Allah ongeacht of het zijn doel raakt of mist, dan zal hij de beloning ontvangen van het bevrijden van een Slaaf 344 - Een Mujahied gaat omhoog in rangen bij elke pijl of kogel die hij schiet De Profeet Mohammad (vrede zij met hem) zei: Wie een pijl afvuurt en het raakt zijn doel, dan zal dat n graad zijn voor hem in het Paradijs Ibn Nuham vroeg: Ya RasullAllah! Hoe groot is die graad? De Profeet zei: Het afstand tussen de graden van het Paradijs is niet zoals het afstand tussen jullie huizen, maar het is zo groot als een reis afstand van 100 jaar 345

340 341

Overgeleverd in al-Jaami, zie Mashari-ul-Ashwaq (nr. 69) van Iemaam Ibn Noehas (rahimahoellah). At-Tirmithi: Hasan/Sahieh - Baihaqi, Al-Haakim & Dhahabi zeiden: Sahieh volgens de regels van Moesliem. 342Overgeleverd in Sahieh Moesliem (4645). 343Sahieh Boekhaarie: Bladzijde 392 van Volume 1. {Sahieh Moesliem (4639) & Sahieh Boekhaarie (52/50) van Anas Ibn Malik} {Sahieh Moesliem (20/4640) & Sahieh Boekhari (52/52) van Sahl b. Said As-`Saidi} {Sahieh Moesliem (4642) & Sahieh Boekhari (52/51) van AboeHurairah} {Sahieh Moesliem (20/4641) van AboeAyyub} 344Overgeleverd door Iemaam al-Hakiem, Iemaam At-Tirmidhie, Iemaam Aboe Dawoed en Iemaam An Nasaaiie, Bladzijde 58 van Volume 2 met een Sahieh Isnaad, zie al-Targheeb wal-Tarheeb: (blz.402) vol. 2 345Al-Mujtaba & An-Nasai pagina 58, vol.2. Zie ook al-Targheeb wal-Tarheeb: pagine.403 van Volume 2. Sahieh volgens de regels van Moesliem.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

78

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

De Geleerden over de Jihad al-Akbar (de Jihad van het slagveld) Shaykhoel-Islam Ahmad Ibn Hanbal (d. 241H) (rahimahoellah taala) heeft gezegd: Er is geen vergelijking mogelijk in beloning met het ontmoeten van de vijanden (op het slagveld). En voor ieder die aan het vechten toe komt, dit is dan de beste daad van ze allemaal. De mensen die vechten verdedigen de Islam, wat kan groter dan dan dat zijn?! 346 Al Fadhl bin Ziyad (rahimahoellah) zei: Toen AboeAbdoellah (i.e Iemaam Ahmad) over Qazw (vijand zoeken en bevechten) hoorde begon hij te behoorlijk te huilen en hij zei daarna: Er is geen n daad van aanbidding hoger (groter in beloning) dan het (i.e Qazw)! 347 Iemaam Ibn al Moenthier heeft overgeleverd dat Iemaam Ahmad werd gevraagd: Wat is meer geliefd bij jou: Het verblijven in Makkah of het verblijven op de weg van Allah (op Jihad)? Hij zei: Op de weg van Allah (op Jihad) is meer geliefder bij mij. Hij zei ook: In onze mening is niets gelijk aan het vechten en het zijn op de weg van Allah (op Jihad) 348 Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah (d. 728H) (rahimahoellah taala) gaf commentaar op de zwakke Hadieth 349 waarin word gezegd dat Jihad Al-Akbar tegen je eigen begeerten is: Deze Hadieth heeft geen (betrouwbare) bron en niemand die kennis heeft op de Islamitische gebied van kennis heeft deze Hadieth overgeleverd. Jihad tegen de ongelovigen is de nobelste daad van alle daden en het is de belangerijkste daad voor de mensheid. 350 Al-Allamaah al-Qoertoebie (d. 671H) (rahimahoellah taala) heeft gezegd: Dit 351 zijn de bewijzen dat Ribaat de beste daad is van alle daden want de beloning ervan blijft voortduren, hetzelfde als Aboe Hoerairah heeft overgeleverd, dat als een persoon dood gaat dat zijn daden stop worden gezet behalve voor drie: Sadaqah Jariyah, voordelige kennis (die hij doorgeeft) en een goede zoon die na zijn dood voor hem Duaa maakt. Zeker zal de beloning van de Sadaqah stoppen als de Sadaqah verdwijnt, de beloning van kennis zal weggaan als de kennis niet word gebruikt en de beloning van zijn zoon houdt op wanneer de zoon sterf. Maar wat Ribaat betreft: De beloning ervan zal toenemen tot de Dag Des Oordeels 352

Al-Allamaah Ibn Noehaas ad-Demyatie (d. 814H) zei: Van de drie bovenstaande Hadieths kunnen we duidelijk zien dat Jihad fi sabilillaah de hoogste daad is, en er is geen daad gelijk aan het. Is het mogelijk dat als een daad word beschreven als de hoogste daad (door de Profeet) en dat het Jihad Asghar, de kleine Jihad of de kleiner Jihad worden genoemd?? 353
346 347

Overgeleverd door Al-Haafidh Ibn Qoedamah al-Maqdisie (rahimahoellah) in zijn al-Mughnie. Mashari-ul-Ashwaq, Ibn Noehaas Blz. 43 348Mashari-ul-Ashwaq, Ibn Noehaas Blz. 67 349De valse Hadieth was overgeleverd in Tarikh al Baghadadi 13/493 350Al Furqan baina Auliyair Rahman wa Auliyaisy Shaitaan 44-45 351Hij gaf commentaar op de volgende twee overleveringen: Salmaan heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: Het bewaken van de gebied van de Moslims voor n dag en n nacht is beter (in beloning) dan het vasten en bidden voor maanden. Als hij sterft (in deze situatie) dan zal zijn beloning zich vermeerderen (na zijn dood tot de Dag Des Oordeels), en hij zal veilig zijn van de bestraffingen van het {Sahieh Moesliem, Kitab al-Imara (4703/4704)} & Fudalah bin Ubayd heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: Ieder die sterft zal zijn daden stop zien gaan behalve een Muraabit (iemand die de Moslim gebied bewaakt) op de weg van Allah, zijn daden (de beloning ervoor) zal toenemen tot yawm al-Qiyamah en hij zal veilig zijn van de ondervraging van het graf. {Overgeleverd door Aboe Dawoed, de correctheid van de Isnaad is niet bekend bij mij, Tirmidhie heeft hetzelfde overgeleverd met een Hasan/Sahieh Isnaad, Ibn Hibbaan heeft het overgeleverd in zijn Sahieh en Al-Hakiem zei: Sahieh volgens de condities van Moesliem}. 352Zie Tafsier Iemaam al-Qoertoebie & Mashari-ul-Ashwaq, Ibn Noehaas Blz. 66. 353Mashari-ul-Ashwaq Blz. 176.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

79

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

En: In een andere Hadieth (zegt de Boodschapper van Allah): Waarlijk, de positie van een man op de veldslag voor de zaak van Allah is beter dan 70 jaar van aanbidding in het nabijheid van zijn familie O jij (die) bedrogen (is door de Saytaan)! Waarlijk, de slaap van een Mujaheed is beter dan de nacht gebeden en de vasten van degene die achter blijven! 354 En hij (rahimahoellah) had gezegd: Als degene met hoge streven, degene van wie de daden worden verveelvoudigd omdat ze in de gezelschap van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) waren, als zij niets (geen daad) konden vinden die gelijk stond aan Jihad fi sabilillaah, hoe kunnen wij dan onszelf op gemak stellen met lagere daden? 355 Shaykh Abdoel-Aziez Ibn Abdoellah Ibn Baaz (d. 1420H) (rahimahoellah) zei: Jihad bestaat uit verschillende soorten: (Jihad) met je leven, met je bezittingen, door het maken van Duaa, door te leren (van de Islam) en (anderen) te leiden, door te helpen in welke soort van (daad) dan ook. De grootste vorm van Jihad is met je leven (i.e op het slagveld), gevolgd door: Jihad met je bezittingen, Jihad door te spreken en Jihad door (anderen) te leiden, (en) andere (soorten). Dawah is ook een gedeelte van Jihad. Maar heen gaan met je leven om te vechten in Jihad is de hoogste vorm. 356 Shaykh Saalih al-Fawzaan (hafidahoellah) werd gevraagd: Vraag: Welke van de twee (groepen) is hoger gepositioneerd bij Allaah: degene die de huichelaars bestrijden of degene die de ongelovigen bestrijden? Antwoord: Beide hebben een beloning bij Allaah Soebhanehoe wa Taala. Degenen die de huichelaars bestrijden maar ook degenen die de ongelovigen bestrijden. De huichelaars worden door middel van het woord, de pen en ontmaskering van hun twijfel zaaiing bestreden. En dit is een geweldig hoofdstuk (in het geloof), want dit is een verdediging van de Islaam, en een bescherming van het geloof. En zij worden als eerste bestreden om hiermee de moslims van hun kwaadaardigheden vrij te waren. Maar ook de Jihaad tegen de ongelovigen, en deze soort van Jihaad is toch geweldiger, want hieruit vloeien grote profijten. Want, de Mujaahid (strijder) is blootgesteld aan gevaren, verwondingen en de dood. In tegenstelling tot degenen die de huichelaars bestrijdt, deze is niet dusdanig blootgesteld aan gevaren en verwondingen zoals de moedjaahid tegen de ongelovigen. Ook al heeft degene die de huichelaars bestrijdt zonder twijfel een geweldige beloning 357

En zo kunnen we meerdere uitspraken vinden van de mensen die niet hun begeerten volgen betreft Jihad en duidelijk hebben gemaakt dat het de beste daad is van alle daden. Allah taala zegt in de Koran: Diegenen van de gelovigen die niets doen (niet strijden), met uitzondering der onbekwamen, zijn niet gelijk (bij Allah) aan degenen die met hun rijkdommen en hun persoon terwille van Allah strijden. Allah heeft degenen, die met hun rijkdommen en hun persoon strijden doen uitmunten boven de rustenden (niet strijders), Allah zal de strijders boven de stilzittenden (niet strijders) doen uitblinken door een grote beloning, in graden, en ook door vergiffenis en barmhartigheid 358 Met deze machtige vers eindig ik deze appendix over Jihad, alle lof aan Allah taala, de Heer der werelden.

354 355

Mashari-ul-Ashwaq Blz. 34. Mashari-ul-Ashwaq Blz. 44. 356Fataawa al-Shaykh Ibn Baaz, 7/334, 335. 357al-Idjaabaat al-Moehimmah fiel-Mashaakil il-Moelimmah blz. 62, spubs bron. 358Heilige Koran: Soerah al-Nisa (4) Ayah (95 & 96).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

80

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Hoofdstuk 6: Misverstanden verwijderen


Inhoud van deze hoofdstuk:

- De Hadieth van Najd, gaat het over Mohammad Ibn Abdoel-Wahhaab? ........... - Was al-Haafidh Ibn Taymiyyah een verdwaalde innovator? ............................... - Was Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah een verdwaalde innovator? ............................ - Was Al-Ibaana de laatste boek van Iemaam al-Asharie over Aqiedah? ........... - Was Abdoel-Qadier al-Jeelaanie een Soefie zoals de hedendaagse Soefies?...... - Is Taqleed (blindelings-opvolgen) van n specifieke Madhab verplicht? .......... - Maar een groot aantal van de grote geleerden waren van de Ashariyyah! .........

82 85 91 94 95 98 102

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

81

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

De beroemde Hadieth van Najd


Ik zat een tijdje geleden te surfen op de websites van de Soefies en ik kwam terecht bij de website www.masud.co.uk welke een hardcore Soefie website is. Deze website geeft de lezers toegang tot een groot aantal artikelen en onder hun kwam ik de volgende tegen: Puncturing the Devil's Dream About the Hadieths of Najd and Tamim Geschreven door de Soennie Defence League en om eerlijk tegen jullie te zijn, ik weet niet precies wie deze helden van Soennie Defence League zijn, zijn zij Geleerden? Zijn zij de studenten van Grote Ulama? Waar studeren ze? Enzovoort. Het is belangerijk om te weten van wie we onze kennis aannemen, en al helemaal als het over de Deen gaat. Anyway, mijn punt is dat deze artikel (blijkbaar) niet geschreven is op de basis van oprechtheid en eerlijkheid maar eerder op de basis van begeerten en verlangens, en dit zeg ik met oprechtheid in mijn hart na de artikel gelezen te hebben. De Soefies van onze tijd (en misschien ook die voor ons leefden) proberen de Hadieth van Najd te gebruiken tegen Shaykh Mohammad Ibn Abdoel-Wahhaab en zijn Dawah omdat de Shaykh zelf ook van Najd komt. Over welke Hadieth heb ik het? Over de volgende Hadieth: De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: O Allah, schenk Uw zegeningen op onze Shaam. O Allah, schenk Uw zegeningen op onze Jemen. De mensen vroegen: O Boodschapper van Allah, en onze Najd. Ik denk dat de Profeet (vrede zij met hem) op de derde keer zei: Daar (in Najd) zullen aardbevingen, beproevingen en tegenspoed plaatsvinden en vandaar verschijnt de Hoorn van de Saytaan. 359 Dit is de Hadieth die (opzettelijk) verkeerd geinterpreteerd is door een aantal indeviduelen om onze broeders en zusters te hersenspoelen ter gevolge van hun eigen verlangens en begeerten. Hieronder een korte weerlegging ervan: Ten eerste: al-Khattaabie, Iemaam Ibn al-Athier, Iemaam al-Kirmaanie, Iemaam al-Aynie, Iemaam an-Nawawie, Al-Haafidh Ibn Hajar al-Asqalaanie en andere grote Geleerden hadden gezegt dat deze Hadieth over Irak spreekt! Waarom? Dit is gebaseerd op vele bewijzen: A) In de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) waren er 13 plaatsen die bekend stonden als Najd, de betekenis van Najd is: opgerezen/hoge land, en Irak was n van de bekendste plaatsen die bekend stond op deze naam volgens de boek Najd Qarnu ash-Shaytaan die helemaal toegewijd is aan de discussie van deze onderwerp. B) Al-Haafidh Ibn Hajar al-Asqalaanie zei: al-Khattaabee heeft gezegd: De Najd (hoge land) in de richting van het oosten, voor degene die in Madeenah zijn, dan is hun Najd in de woestijn van Irak en de streken ernaast (baadiya al-Iraaq wa Nawaaheehaa). 360 C) Iemaam Ibn al-Athier (rahimahoellah) heeft gezegd: Najd is een stuk land dat verheven is. Deze naam is gegeven aan de gebieden achter Hijaaz in de richting van Irak. 361

359

Overgeleverd door Iemaam Boekhaarie in zijn Sahieh onder: Boek van beproevingen Hoofdstuk: kwelling komt van het oosten (deel 9, boek 88, Nr. 214), Boek: Allah aanroepen voor regen (deel 2, boek 17, Nr. 147). 360Fath al-Baarie deel 13, Blz. 58.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

82

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

D) Andere Geleerden hadden uit deze overlevering begrepen dat het over de stammen van Rabieah en Moedar gingen en dat is omdat zij tegen de Boodschap van de Profeet (vrede zij met hem) waren, als was vermeld door Al-Haafidh al-Qaadie Iyad. 362 E) De argument dat het n plaats betekent was honderden jaren geleden gerezen en waren ook meteen weerlegd door de Iemaams van deze Oemmah, onder hun onze Shaykh, AlHaafidh Ibn Hajar, want hij zei: Door deze (uitspraak van al-Kharraabie) is de zwakheid van de uitspraak van Ad-Daawoedie begrepen dat Nadj is in de richting van Irak (min Naahiya al-Iraaq) want hij (ad-Daawoedie) beweerde dat Najd n specifieke plaats is. Dit is niet het geval, liever gezegd: alles dat geheven is word geconfronteerd met de label: Najd en de lage plaatsen zijn bekend als Gawr. 363 En dit was aangenomen door vele Ulama, Al-Haafidh alMubaarakfoorie vermelde dit ook in zijn commentaar op Soenan at-Tirmidhie. 364 F) Irak word in de volgende overlevering als Najd gezien, de plek waar de Hoorns van de Saytaan verschijnen: Ibn Fudail heeft overgeleverd op de autoriteit van zijn vader dat hij Saliem Ibn Abdoellah Ibn Omar hoorde zeggen: O mensen van Irak, hoe vreemd is het dat jullie vragen over kleine zonden maar jullie begaan zelf de grote zonden? Ik hoorde mijn vader Abdoellah Ibn Omar zeggen, toen hij overleverde van de Profeet (vrede zij met hem) dat hij zei toen hij naar het oosten wees met zijn hand: Voorzeker, de verwarring zal van deze kant komen, vandaar waar de Hoorns van de Saytaan verschijnen.. 365 G) Al-Haafidh Ibn Hajar al-Asqalaanee legde uit dat de mensen van het oosten (in Irak) ongelovigen waren in de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) en de Profeet (vrede zij met hem) waarschuwde daarvoor, en de eerste beproeving die plaatsvonden, kwamen van het oosten en had als gevolgen dat de Moslims verdeeld werden. En de innovaties die kwamen, waren van als eerst gekomen van het oosten (Irak). 366 En in Irak was de marteldom van Alie, de kleinkind van de Profeet (vrede zij met hem), en het was ook Irak waarin de eerste gevecht plaatsen vond onder de Moslims. Van de innovaties waren er veel in Irak, de afgedwaalde sekten zoals de Qadariyyah en de Jahmiyyah verschenen daar etc. Ten tweede: dit waren een aantal bewijzen die aantonen dat de Najd in de overlevering zeer waarschijnlijk over Irak gaat en niet de Najd in Saudi Arabi. Nog niet overtuigd broeders en zusters? Nu, laten we de andere overleveringen bekijken die over Irak en Najd spreken die de Soefies (opzettelijk) verborgen hebben gelaten van de nobele lezers. De Hadieth van Najd is overgeleverd met verschillende verwoordingen, en als we ze allemaal bekijken, dan weten we precies over welke plek het ging: A) Het is overgeleverd door Ibn Omar dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) de Fajd gebed had vericht en daarna naar de mensen keek en zei: O Allah schenk Uw zegeningen over onze Madienah, O Allah schenk Uw zegeningen in onze beoordeling, O Allah schenk Uw zegeningen in onze Shaam en onze Jemen. Iemand zei: En Irak O Boodschapper van Allah? Hij zei: Vandaar rijzen de Hoorns van de Saytaan, en beproevingen en tegenspoed zal komen als (de komst van) golven. 367
361 362

Zie: al-NihAyah (5/18) In zijn commentaar op Sahieh Moesliem (1/296). 363Fath al-Baaree deel 13, Blz. 58-59 364Soenan at-Tirmidhie 10/314 nr. 4212 365Sahieh Moesliem, Boek 41, Nr. 6943 366Fath al-Baaree deel 13, Blz. 58 in het commentaar op de Hadieth van Najd 367Overgeleverd door Iemaam at-Tabaraanee in zijn al-Awsat, Al-Haafidh Ibn Hajar al-Haythamie zei: De overleveraars zijn betrouwbaar en precies. Zie: Mujma az-Zawaa`id (3/305).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

83

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

B) De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: O Allah, schenk Uw zegeningen op onze Madienah, en schenk Uw zegeningen op onze Makkah, en schenk Uw zegeningen op onze Shaam, en schenk Uw zegeningen op onze Yemen, en schenk Uw zegeningen in onze beoordeling (fee saainaa wa muddinaa). Een persoon zei: O Boodschapper van Allah en onze Irak En hij draaide weg van hem en zei: Daar zullen aardbevingen, beproevingen en tegenspoed plaatsvinden en vandaar verschijnt de Hoorn van de Saytaan. 368 C) De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: O Allah schenk Uw zegeningen in onze Shaam en Yemen. Dus iemand vanonder de mensen zei: O Boodschapper van Allah, en Irak? Hij zei Vandaar rijzen de Hoorns van de Saytaan, en beproevingen en tegenspoed zal komen als (de komst van) golven, en hardheid is in het oosten. 369

Conclusie
We hebben gezien dat de Najd in de Hadieths over Irak spreken, en dit is ondersteund door vele uitspraken van Geleerden die honderden jaren voor Mohammad Ibn Abdoel-Wahhaab leefden, het is niet zo dat zijn volgelingen dit zeggen uit begeerten ten gevolge van hun liefde voor hun Shaykh, liever gezegd, het gebaseerd op sterke bewijzen van de Hadieths. Ik heb persoonlijk geen problemen in het bekritiseren van bepaalde personen, zoals de fouten van de Shaykh, maar dan moet dit wel op de juiste manier gedaan worden, en niet door de teksten van de Soennah te verdraaiden op de manier welke ons het beste uitkomt - en dat is helaas precies wat we gemerkt hebben van bepaalde Soefies, wegens hun haat tegenover bepaalde mensen, zoals de volgelingen van Mohammad Ibn Abdoel-Wahhaab.

368

Overgeleverd door Iemaam Aboe Nuaym in zijn al-Hilya Deel 6, Blz 133 van Ibn Omar. Isnaad: Sahieh (authentiek), zie in de voetnoten van Sharh As-Soennah (14/206-207 voetnoot. 2 ) van Shaykh Shuayb alArnaoet en hij vermeld ook daarin de woorden van Iemaam al-Khattaabie die wij al hiervoor hebben gezien. 369Overgeleverd door Iemaam at-Tabaraanee in al-Kabeer van Abdoellah Ibn Abbaas en Al-Haafidh Ibn Hajar al-Haythamie zei: De overleveraars zijn betrouwbaar en precies. Zie: Mujma az-Zawaa`id (3/305).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

84

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Was Al-Haafidh Ibn Taymiyyah (d. 728H) een verdwaalde innovator?


De Soefies hebben de vele van de Grote Geleerden van deze Oemmah aangevallen, onderanderen onze Shaykh, de Shaykul Islam, Iemaam Ibn Taymiyyah, en de leugens die tegen hem zijn verspreid en de weerleggingen erop zou aantal volumes kunnen vullen. Ik zal slechts een aantal van zijn studenten noemen zonder de Geleerden van Ibn Taymiyyah te noemen want de meeste van zijn Geleerden zullen niet echt bekend zijn bij de Soefies, wat zijn boeken betreft, die zijn te veel om op te noemen, net zoals het teveel is om alle boeken van Iemaam Ibn al-Jawzie of die van Al-Haafidh As-Soeyoetie te noemen. Daarna zullen we kijken naar wat de Grote Iemaams van het verleden over Ibn Taymiyyah hebben gezegd. Zijn Leerlingen Hij had vele studenten en degenen die door hem zijn benvloed zijn talloos, onderanderen: Al-Haafidh Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah (Mohammed ibn Abie Bakr), Al-Haafidh Adh-Dhahabie, (Mohammed ibn Ahmed), Al-Haafidh Al-Mizzie (Yoesoef ibn Abdoer-Rahmaan), Al-Haafidh Ibn Kathier, (Ismaaiel ibn `Omar), Al-Haafidh Ibn Abdoel-Haadie (Mohammed ibn Ahmed), Al-Haafidh Al-Bazzaar (Omar ibn Alie), Al-Haafidh Yoesoef ibn Abdoel-Mahmoed ibn Abdus-Sallaam al-Battie, Iemaam Ibn Qaadie al-Jabal (Ahmed ibn Hoessain), Iemaam Ibn Fadlillaah al-Amrie (Ahmed ibn Yehyaa), Iemaam Ibn al-Wardie (Zayn ad-Dien Aboe Hafs) Iemaam Ibn Moeflih (Shams ad-Dien Aboe `Abdoellaah) Iemaam Mohammed ibn al-Manjaa ibn Uthmaan at-Tanoechie, (En velen anderen, moge Allah taala tevreden over hen zijn.)

De uitspraken van de Grote Iemaams over Ibn Taymiyyah 1. Al-Haafiedh adh-Dhahabie (d. 748H) (rahiemehoellaah) zei: Het was verbazingwekkend wanneer hij een zaak vermeldde betreffende een verschil van mening, hij gaf het bewijs, koos de beste mening en verrichte ijtihaad door aan alle vereisten te voldoen. Ik heb nog nooit iemand gezien die sneller was in het voor de geest halen van Verzen die betrekking hebben op de zaak die eruit voortvloeit, noch een man die sterker was in het voor de geest halen van teksten en het refereren naar hun bronnen. Het leek alsof de Soennah recht voor zijn ogen lag en op het puntje van zijn tong, gepaard met welsprekende bewoordingen en open ogen. Hij was een teken van de tekenen van Allah in tafsier en het uiteenzetten ervan. Met het oog op de fundamenten van de religie en kennis over het verschil van meningen (over een bepaalde zaak), was hij ongevenaard. Dat alles naast zijn vrijgevigheid, moed en gebrek aan aandacht voor de lusten van de ziel. Het zou goed kunnen dat zijn fataawa, over verschillende wetenschappelijke onderwerpen, een aantal van wel driehonderd volumes omvatten, waarschijnlijk meer. Hij sprak altijd de waarheid omwille van Allaah, en gaf er niets om als mensen hem dat niet in dank afnamen.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

85

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Degenen die betrekkingen met hem hadden en hem goed kenden, verwijten mij dat ik hem tekort schiet. Degenen die hem bestreden en het niet met hem eens zijn, beschuldigen mij dat ik overdrijf, en beide partijen (zowel zijn metgezellen als zijn tegenstanders) hebben mij onrecht aangedaan. Hij had een blanke huid en zwart haar, een zwarte baard met een paar grijze haren. Zijn haar reikte tot aan zijn oorlellen en zijn ogen leken alsof ze spraken. Hij had brede schouders en een luide, heldere stem met een snelle recitatie. Hij werd snel boos maar hij overwon het met geduld en verdraagzaamheid. Ik heb zijn gelijke in het maken van doea (naar Allaah) niet ontmoet, noch in het vragen van bijstand bij Hem, noch in zijn overvloedige betrokkenheid bij anderen. Desondanks geloof ik niet dat hij onfeilbaar is, het is zelfs zo dat ik zowel in een aantal fundamentele als in een aantal ondergeschikte zaken het niet met hem eens ben, omdat hij ondanks zijn enorme kennis, heldhaftigheid, goed denkvermogen en hoge achtneming voor de onschendbaarheid van de Religie een man was zoals elke man. Hij kon overmand worden door scherpheid en boosheid tijdens een discussie, en vervolgens zijn tegenstander (verbaal) aanvallen waardoor hij vijandschap jegens hem in hun zielen plantte. Als hij nou maar een beetje zachtaardiger was geweest voor zijn tegenstanders dan zou er een woord van overeenstemming over hem zijn (dan zouden er nog meer mensen zijn terug gekomen uit hun dwaling). Maar voorwaar, grote geleerden bogen zich over zijn geleerdheid, erkende zijn kundigheid, gemis aan fouten en gaven toe dat hij een oceaan zonder grenzen was en een kostbare schat zonder gelijke Hij hield de gebeden en het vasten in stand, en verheerlijkte de wetten uiterlijk en innerlijk. Hij gaf geen fataawa vanuit een slecht begrip want hij was extreem intelligent, noch vanuit schaarse kennis want hij was een overvloedige oceaan. Noch speelde hij met de religie, want hij onttrok zijn bewijs uit de Qoran, Soennah en Qiyaas (analogie), hij bewees (zijn standpunten) en argumenteerde via dezelfde voetstappen als de Iemaams die hem voorgingen, dus hij heeft n beloning wanneer hij een fout beging en twee beloningen als hij het goed had. Hij werd ernstig ziek in een kasteel (waar hij gevangen was genomen) en overleed aan de gevolgen ervan op Maandag de 20e van Dhoel Qaidah, en zij hielden het begrafenisgebed in de Moskee van Damascus. Vervolgens spraken de mensen over het aantal dat aanwezig was bij zijn begrafenisgebed, het laagste aantal waar over gesproken werd was vijftigduizend. 370 2. al-Haafiedh Aboe Yoemarie (Ibn Sayyid An-Naas) (rahimahoellah): Ibn Hajar schrijft: De Shaykh van onze Shaykhs, al-Haafidh Aboe Yoemarie zei in zijn biografie over Ibn Taymiyyah, al-Mizzie moedigde mij aan om mijn mening over ShaychoelIslaam Taqie ad-Dien uit te drukken. Ik ondervond dat hij van degenen was die bergen met kennis vergaarden over de wetenschappen die hij had. Hij memoriseerde de Soenan en Aathar (overleveringen) niet alleen, maar voerde ze ook altijd uit. Wanneer hij sprak over tafsier dan droeg hij zijn vaandel en wanneer hij een wettelijke uitspraak deed in fiqh dan kende hij de limieten. Mocht hij over een Hadieth spreken dan was hij de metgezel over zijn betekenis en volledig op de hoogte van zijn overleveringen.

370

ad-Durar al-Kaaminah, in het gedeelte: Biografie van Ibn Taymiyyah, van Haafidh Ibn Hajar al-Asqalaani.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

86

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Wanneer hij een lezing gaf over religien en sektes dan was er niemand aanwezig die meer bevattingsvermogen had of nauwkeuriger was dan hij. Hij overtrof zijn tijdsgenoten in elke wetenschap, je zou iemand zoals hij niet meer te zien krijgen en zelfs zijn eigen ogen zouden zo iemand ooit meer te zien krijgen 371 3) Al-Haafidh Ibn Hajar al-Asqalaanie (d. 852H) (rahimahoellah) zei: De roem van Taqie ad-Dien is meer befaamd dan dat van de zon en de betiteling van Shaychoel-Islaam van zijn tijd, blijft tot op de dag van vandaag op de tongen van de mensen van begrip. Niemand weerlegt hem behalve iemand die onwetend is over zijn gezag of iemand die zich afkeert van gerechtigheid enkele uitspraken die niet van hem worden aangenomen, zijn niet door hem uitgesproken uit grilligheid of begeerte noch bleef hij hardnekkig en met opzet volhouden wanneer er een bewijs tegen hem gevestigd werd (en hem de waarheid duidelijk werd). Hier zijn zijn werken die vol staan met weerleggingen van degenen die hem beschuldigden van tadjsiem (antroformisme), desondanks is hij een man die fouten maakt en ook correct is. Dus hetgeen waar hij correct in is, en dat is het meeste, daar moet men profijt van nemen en men moet voor hem Genade vragen aan Allaah, en hem niet blind volgen in hetgeen waarin hij fout was.

Voorwaar, hij wordt gexcuseerd voor zijn fouten omdat hij n van de Iemaams van zijn tijd is en er is voor hem getuigd dat hij voldeed aan de vereisten voor het maken van ijtihaad Van de ontzagwekkende kwaliteiten van deze man was dat hij n van de strengste was tegen de Mensen van Innovatie, de Rawaafidah, de Hoeloeliyyah en de Ittihaadiyyah. Zijn werken betreffende dit onderwerp zijn talloos en befaamd en zijn fataawa erover kunnen niet geteld worden, dus hoe blij moeten deze innoveerders wel niet geweest zijn toen zij degenen zagen die hem tot kaafir verklaarde! En hoe verrukt zij waren wanneer zij zagen dat degenen die hem niet tot kaafir verklaarde zelf ook tot kaafir werden verklaard! Het is verplicht voor degene die zich hult in het gewaad van kennis en in het bezit is van een goed verstand dat hij de woorden van deze man in overweging neemt, welke staan vermeld in zijn welbekende boeken of die overgeleverd worden door de tongen van degenen die betrouwbaar zijn in het nauwkeurig overbrengen van zijn woorden. Vervolgens moet hij hetgeen dat niet van hem wordt aangenomen (zijn fouten) afscheiden van alles waar hij wel correct in was en waarschuwen voor de gemaakte fouten met de intentie om oprecht advies te geven en men moet hem prijzen voor hetgeen waar hij correct in was, zoals dit ook de manier van de geleerden is. Al zou Shaych Taqie ad-Dien geen verdiensten hebben behalve zijn beroemde student Shaych Shams ad-Dien Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, schrijver van vele werken waarvan zowel zijn tegenstanders als zijn aanhangers geprofiteerd van hebben, dan zou dat voldoende indicatie zijn voor Ibn Taymiyyahs hoge positie. En hoe kan dat dan ook anders wanneer de Shaafiie Iemaams en anderen, niet te spreken over de Hanbalies, van zijn tijd hebben getuigd voor zijn verhevenheid in de (Islaamitische) wetenschappen 372

371 372

ad-Durar al-Kaaminah, in het gedeelte: Biografie van Ibn Taymiyyah, van Haafidh Ibn Hajar al-Asqalaani. Uit Ibn Hajars bevestiging van Radd al-Waafir vermeld aan het einde van het boek.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

87

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

4. Al-Haafidh Ibn Kathier (d. 774H) (rahiemehoellaah) zei: Het minste wat hij zou doen wanneer hij iets hoorde was het te memoriseren en zichzelf ermee bezig houden en het te bestuderen. Hij was intelligent en heeft veel zaken van buiten geleerd, hij werd een Imaam in tafsier en alles wat ermee te maken had en was zeer kundig in fiqh. Voorwaar, het werd gezegd dat hij beter was ingelicht over de Madh-habs dan de volgers van diezelfde Madh-Habs in zijn tijd en in andere tijden. Hij was een geleerde in Usoel en de takken van de religie, in grammatica, de taal en andere tekstuele en intellectuele wetenschappen geen enkele geleerde sprak met hem behalve dat hij zag dat die wetenschap een specialiteit van Ibn Taymiyyah was. Wat Hadieth betreft, hij was de drager van zijn vaandel, een Haafiedh, in staat om de zwakke van de authentieke te onderscheiden, volledig bekend met de overleveraars 373 Hij (rahimahoellah) zei ook: Hij was, moge Allaah genade met hem hebben, n van de allergrootste geleerden maar tevens iemand die zich kan vergissen en ook correct kan zijn. Desondanks zijn zijn vergissingen te vergelijken met een druppel in een enorme oceaan en worden hem vergeven zoals authentiek is overgeleverd door Boekhaarie: Als een rechter een uitspraak doet, en hij correct is dan heeft hij twee beloningen, en als hij zich vergist heeft dan heeft hij n beloning. 5. Al-Haafiedh al-Mizzie (d. 742H) (rahiemehoellaah) zei: Ik heb nog nooit iemand gezien die aan hem gelijk is en zelfs zijn eigen ogen hebben ooit iemand gezien die aan hem gelijk is. Ik heb nog nooit iemand gezien die kundiger is in het Boek en de Soennah van Zijn Boodschapper dan hij, noch iemand die hen beter volgden. 374 6. Al-Haafiedh Ibn Daqieq al-Eid (d. 701H) (rahiemehoellaah) zei: Toen ik Ibn Taymiyyah onmoette zag ik een man met alle wetenschappen voor zijn ogen, hij nam van hen wat hij wilde en hij liet hetgeen wat hij wilde. 375 Dit was gezegd nadat hij (rahimahoellah taala) had gezegd: Bij Allah, ik denk niet dat de soortgelijken aan jou zijn overgebleven (na jou dood). 376 7. Al-Haafiedh al-Bazzaar (rahiemehoellaah) zei: Ik heb hem nog nooit horen spreken over de pleziertjes en aantrekkelijkheden van deze wereld, hij ging niet in op wereldse gesprekken en vroeg nooit naar iets van haar bestaan. In de plaats daarvan richtte hij zijn aandacht en gesprekken liever op het zoeken van het Hiernamaals en hetgeen wat hem dichter bij Allaah brengt. 377

373 374

al-BidaAyah wan NihaAyah (14/118-119) Bahjatul Baitaar, Hayaat Shaykh al-Islaam ibn Taymiyyah (Blz. 21). 375Min Mashahier al-Moejaddidayn (Blz. 26). 376al-BidaAyah wan NihaAyah (14/27) van Al-Haafidh ibn Kathier & Dhail `alaa Tabaqaat al-Hanabilaa (2/392) van Al-Haafidh Abdoer-Rahmaan ibn Rajab al-Hanbalie. 377al-Alaam al-Aliyyah (Blz. 52).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

88

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

8. Shaykh Mullaa Alie al-Qaarie (d. 1014H) (rahiemehoellaah) zei: Het zal degene die Madaarij as-Saalikien (van Ibn al-Qayyim) bestudeert, duidelijk worden dat deze twee (Ibn Taymiyyah en Ibn al-Qayyim) tot de grootste van Ahloes Soennah wal Jamaaah behoren, en van de Awliyaa (vrienden/helpers) van deze natie zijn. 378 9. Al-Haafiedh Abdoer-Rahmaan ibn Rajab al-Hanbalie (d. 795H) (rahiemehoellaah) zei: Hij is de Iemaam, de Jurist, de Moejtahied, de Hadieth Wetenschapper, de Haafiedh, de Uitlegger van de Quran, de Asceet, Taqie ad-Dien Aboe al-Abbaas Shaych al-Islaam, de meest kundige van de deskundigen. Het is niet mogelijk om te overdrijven in zijn roem wanneer er over hem gesproken wordt en zijn bekendheid heeft het niet nodig dat wij er lang over hoeven te spreken. Hij, moge Allaah genade met hem hebben, was uniek in zijn tijd met betrekking tot het begrijpen van de Quran en kennis van de werkelijkheden van het geloof 379 10. Al-Iemaam Al-Haafidh As-Soeyoetie (d. 911H) (rahiemehoellaah) Shaych al-Islaam, de Haafidh, de Jurist, de Moejthahied, de voortreffelijke Moefassir, de zeldzaamheid van zijn tijd, de Geleerde van de Asceten 380 11. De Qadee van de Qadees, Iemaam Ibn al-Hureerie (rahimahoellah) zei: Als Ibn Taymiyyah niet de Shaykul-Islam was, dan wie is het wel? 381 12. Iemaam Mohammad Ibn Abdoel-Barr As-Soebkie (rahimahoellah) zei: Bij Allah, niemand haat Ibn Taymiyyah behalve de domkop of de bezitter van begeerten welke hem van de waarheid (Islam) heeft afgeleid nadat het hem duidelijk was geworden. 382 13. al-Allamaah Kamaal ad-Deen az-Zamlakaanie (rahimahoellah) Al-Haafidh As-Soeyoetie (rahimahoellah taala) heeft overgeleverd dat Iemaam AzZamlakaanie (rahimahoellah) over Ibn Taymiyyah (rahimahoellah) zei: Onze meester, onze Sahykh, de Iemaam, de Geleerde, de unieke (al-Awhad), de Haafidh, de Mujtahid, de ascetisch, de aanbidder (Aabid), de voorbeeld, de Iemaam van de Iemaams, de voorbeeld voor deze natie, de teken van de Geleerden, de erfgenaam van de Profeten, de laatste van de Mujtahids, unieke Geleerde van de religie, de zegening voor de Islam, de bewijs van de Geleerden (Alaam), de bewijs van de Mutakallimeen, de uitwisser van de innovators, getalanteert met uitstekendheid en verbazingwekkende wetenschappen, de herlever van de Soennah. Degene met wie Allah taala ons een grote gunst heeft gedaan, en heeft de bewijs bevestigt tegen Zijn vijanden.... Taqie ad-Deen ibn Taymiyyah..

378

Mirqaat al-Mafaatieh (8/251-252) zoals staat vermeld in, Shoeboehaat Ahl al-Fitna van Abdoer-Rahmaan Dimashqiyyah. 379adh-Dhail alaa Tabaqaat al-Hanaabilaa (2/387-392). 380Tabaqaat al-Hoeffaadh (Blz. 516 num. 1144) en al-Ashbaah wa al-Nadhaair (3/683). 381Hayaat Shaykh al-Islaam (Blz. 26). 382Zie: Radd al-Waafir (Blz. 95) van Al-Haafidh ibn Naasir ad-Deen.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

89

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Al-Haafidh As-Soeyoetie (rahimahoellah taala) volgde dit op door te zeggen: Ik heb deze biografie overgenomen van de handschrift van de Allamaah (hooggeleerde), de unieke individueel van zijn tijd, Shaykh Kamaal ad-Deen Az-Zamlakaanie, moge Allah taala genadig met hem zijn, die behoorde te zeggen (over Ibn Taymiyyah): Degene die meer dan hem gememoriseerd heeft is niet gezien in de laatste vijfhonderd jaar. 383 14. Al-Haafidh Silaah ad-Deen al-Balaaie (rahimahoellah taala) Al-Haafidh Ibn Hajar al-Asqalaanie gaf in een lange stuk aan wat Al-Haafidh Silaah ad-Deen al-Balaaie in lofprijzingen had gezegd over Shaykul Islam Ibn Taymiyyah, ik heb slecht een hele korte stukje eruit gehaald en het gaat als volgd: Welzeker, Taqie ad-Deen (Ibn Taymiyyah) is de Iemaam van de Moslims, de bewijs van Allah taala tegen de schepping, de schrijnwerken van de vroomheid, degene die als hen is die voorheen zijn gegaan (de Salaf), de Muftie van de (veilige) sekte, helper van de waarheid, de teken van leiding, de pilaar van de Hufaadhs, ridder van de betekenis van woorden, hoeksteen van de Shareeah de schepper van nieuwe wetenschappen, Aboe al-Abbaas Ibn Taymiyyah. 15. De Iemaam van de Hanafiyyah, Badr ad-Deen al-Aynie (d. 855H) (rahimahoellah) zei: Hij (rahimahoellah taala) had gezegd: Ieder die Ibn Taymiyyah een Kafier (ongelovige) noemt is in het werkelijkheid hemzelf een Kafier, en ieder die hem beschuldigt van ketterij is hemzelf een ketter. Hoe is dit mogelijk terwijl zijn werken wijd verspreid en beschikbaar zijn en er is geen spoor van afwijking (van de waarheid) of onenigheid bevat. 384

Conclusie
Dus we hebben gezien wat de Grootste Geleerden van zijn tijd en degene die na hem kwamen over hem zeiden, dus hoe zit het met de claims van sommige Soefies: Ibn Taymiyyah is een Kafier of Ibn Taymiyyah is een innovator of Ibn Taymiyyah is geen Iemaam van Ahl AsSoennah wal Jamaaah ? waarop is dit gebaseerd? Op de leugens die over hem zijn gemaakt om zijn status die Allah taala hem gegeven heeft van hem af te nemen? Zoals Noe Ha Miem Keller (moge Allah taala hem genezen), in zijn Fatwaa genaamd: Ibn Taymiyyah en Ibn Kathier over Ibn Taymiyyah claimde dat hij geen Haafidh (iemand die 100.000 Hadieths kent) was maar Ibn Kathier daarentegen wel, deze leugen en vele anderen zijn weerlegd in de bovenstaande uitspraken van de Grote Iemaams die zij beweren te volgen.

383 384

al-Ashbah wa an-Nadhaair an-Nahwiyyah (3/681) zie ook Dhail alaa Tabaqaat al-Hanaabila (2/392-393) Radd al-Waafir (Blz. 245).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

90

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Was Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah (d. 751) een verdwaalde innovator?


De Soefie Shaykhs zoals Noe Ha Mim Keller en Jibreel Haddad (moge Allah taala hun genezen) hebben in de laatste jaren geprobeert om de Iemaams van deze Oemmah (gemeenschap) te kleineren, onder hen behoort ook onze Shaykh, Aboe Abdoellaah Shamsoed-Dien Mohammaad Ibn Aboe Bakr (d. 751H), ook wel bekend als Ibn Qayyim alJawziyyah (rahimahoellah taala). Wie was Iemaam Ibn Qayyim? Was hij een Iemaam van Ahl As-Soennah? Of was hij toch een innovator als de Soefie Shaykhs beweren? Hieronder zal ik InshaAllah een korte stukje over de Shaykh (rahimahoellah) overleveren, over zijn leraren, zijn leerlingen, zijn werken en wat de Geleerden over hem hadden gezegd. Zijn Leraren Tot zijn leraren behoorden: Shihaab an-Naabloesie, Qadie TaqieyyoedDien Ibn Soelaymaan, Shaykh Safieyyoed-Dien al-Hindie, Shaykh Ismaaiel Ibn Mohammed al-Harraanie en de welbekende Shaykul Islam Ibn Taymiyyah bij wie hij voor 16 jaar heeft gestudeerd. Zijn Leerlingen Zijn studenten zijn later grote Geleerden geworden die zelfs door de Soefies gerespecteerd worden, onderanderen: Al-Haafidh Ibn Kathier, Al-Haafidh Adh-Dhahabie, Al-Haafidh Ibn Rajab al-Hanbalie en Al-Haafidh Ibn Abdoel-Haadie (Mohammad, al-Maqdisie). Zijn werken Iemaam Ibn Qayyim al-Jawziyyah (rahimahoellah) schreef meer dan zestig werken in zijn leven op het gebied van Fiqh, Usoel, Hadieth, Aqiedah, Akhlaaq en Tazkiyyah en anderen. Fiqh en Usoel: Ilaamoel-Moewaqqiien, Toeroeqoel-Hoekmiyyah, Ighaathatoel-Lahfaan, ToehfatoelMawloed, Ahkaam Ahlul-Dhimmah en Al-Faroesiyyah. Hadieth en Sierah: Tahdieb Soenan Aboe Dawoed, Al-Manaaroel-Moenief en Zaadoel-Maaad. Aqiedah: As-Sawaaiqul-Moersalah, Shifaaoel-Aliel, Hadyal-Arwaah, Al-Kaafiyatoesh-Shaafiyah en Kitaaboer-Roeh. Akhlaaq en Tazkiyyah: Madaarijus-Saalikien, Ad-Daawad-Dawaa, Al-Jawaaboel-Kaafie, Al-Waabiloes-Sayyib, AlFawaaied, Risaalatoet-Taboekiyyah en Uddatoes-Saabirien Tot zijn andere boeken behoren: At-Tibyaan fie Aqsaamil-Qoraan, Badaaiul-Fawaaid, Jalaaoel-Afhaam, Miftaah Daaroes-Saaadah en nog velen anderen die hier niet genoemd zijn.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

91

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Wat de Geleerden hadden gezegd over Iemaam Ibn Qayyim al-Jawziyyah 1) Moellaa Alie al-Qaarie al-Hanafie (d. 1014H), de grote en wel gerespecteerde Aliem van de Hanafiyyah die zelfs de Soefies niet kunnen kleineren (rahimahoellah), heeft gezegd: Het zal degene die Madaarij as-Saalikien (van Ibn al-Qayyim) bestudeert, duidelijk worden dat deze twee (Ibn Taymiyyah en Ibn al-Qayyim) tot de grootste van Ahloes Soennah wal Jamaaah behoren, en van de Awliyaa (helpers/vrienden) van deze natie zijn. 385 2) Al-Haafidh Abdoer-Rahmaan Ibn Rajab al-Hanbalie (d. 795H), de grote Haafiedh en Aliem van de Hanbaliyyah (rahimahoellah taala), heeft over Iemaam Ibn Qayyim gezegd: Hij had een diepe kennis over Tafsier en Oesoel ed-Dien (fundamenten van de Religie), en hij bereikte de allerhoogste graad van kennis van hen beiden. En zo ook betreffende kennis in Hadieth, met betrekking tot hun betekenis, details, en het ontlenen van Wetgeving van hen. Tevens in het vakgebied van Fiqh en Usoel, en de Arabische taal. Hij verleende een grote dienst aan deze wetenschappen. Hij had tevens veel kennis over Kalaam (retorica en redekunst), en ook over de details in de kleinigheden die voortkomen uit de uitspraken van de mensen van Tasawwoef (Soefies). 386 En hij (rahimahoellah) beschreef ook zijn verlangen naar kennis en zijn aanbidding: Hij had een intense liefde voor kennis en voor boeken, publicaties en geschriften. 387 Hij (rahimahoellah), was constant in het aanbidden en het uitvoeren van Tahadjoed (het nacht gebed), en bereikte het limiet in het verlengen van zijn Salaah (gebed) en toewijding. Hij was constant in een staat van Dhikr (herinneren van Allaah) en hij had een intense liefde voor Allaah. Hij had ook een diepe liefde voor het berouw tonen jegens Allaah, zichzelf nederig tot Hem te keren met een diep gevoel van nederigheid en hulpeloosheid. Hij gooide zichzelf voor de deuren van Goddelijke gehoorzaamheid en dienstbaarheid. Voorwaar, ik heb geen gelijke aan hem gezien wat dit soort zaken betreft. 388 3) Al-Haafidh al-Mizzie (Yoesoef Ibn Abdoer-Rahmaan) (d. 742H) (rahimahoellah): Aboe Bakr Mohammed Ibn Moehib heeft gezegd (zoals aangegeven staat in zijn brief): Ik vroeg aan onze Shaykh al-Mizzie: Heeft Ibn Qayim hetzelfde niveau als Ibn Khoezaymah? Waarop hij antwoordde: Hij is in zijn tijd, wat Ibn Khoezaymah in zjn tijd was. 389 4) Iemaam As-Soedjoetie (rahimahoellah) heeft over Ibn al-Qayyim gezegd: Zijn boeken kenden geen gelijken en hij streefde hard op het pad van de grote Iemaams in (het vakgebied van) Tafsier, Hadieth, Oesoel, Furoe en de Arabische taal. 390

385 386

Mirqaat al-Mafaatieh (8/251-252) zoals vermeld staat in: Shoeboehaat Ahl al-Fitna. Dhayl Tabaqaatoel-Hanaabilah (4/448) 387Dhayl Tabaqaatul-Hanaabilaah (4/449) 388Dhayl Tabaqaatul-Hanaabilaah (4/450) 389Ar-Raddoel-Waafir (Blz. 68) 390Baghiyyatoel-Wiaat (1/62)

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

92

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

5) Al-Haafiedh Ibn Hajar al-Asqalaanie (d. 852H), de Amier van de Hufaaz, de ShaykhoelIslam als het gaat om Hadieths (rahimahoellah), heeft over Ibn al-Qayyim gezegd 391 : Hij was een zeer moedig man en had een breed en diepgaande kennis. Hij had diepe kennis betreffende het verschil van meningen onder de Geleerden en over de manieren van de Salaf. En hij (rahimahoellah taala) had tevens ook gezegd: Al zou Shaykh Taqie ad-Dien (Ibn Taymiyyah) geen verdiensten hebben behalve zijn beroemde student Shaykh Shams ad-Dien Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, schrijver van vele werken waarvan zowel zijn tegenstanders als zijn aanhangers geprofiteerd van hebben, dan zou dat voldoende indicatie zijn voor zijn (Ibn Taymiyyahs) hoge positie. 392 6) Al-Haafidh Ibn Kathier (d. 774H), de grote Mufassier van deze Oemmah (rahimahoellah taala) en tevens ook de leerling van Ibn Qayyim al-Jawziyyah, zei over hem: Hij verkreeg een enorme bekwaamheid in vele takken van kennis, in het speciaal de kennis van Tafsier, Hadieth en Oesoel. Toen Shaykh Taqieyyoed-Dien Ibn Taymiyyah van Egypte terugkeerde in het jaar 712NH, verbleef hij met de Shaykh tot aan zijn dood. Hij leerde veel en nam een enorme hoeveelheid kennis van hem, samen met de kennis die hij al had vergaard. Dus hij werd een enkele Geleerde en die vele takken van kennis. 393 En hij (rahimahoellah taala) zei ook: Hij was in constante nederige aanbidding en aanroeping van zijn Heer. Hij reciteerde heel goed en had een goed gedrag. Hij bezat heel veel liefde en koesterde geen enkele afgunst of wrok jegens wie dan ook, noch zocht hij naar een mogelijkheid om iemand schade te berokkenen of fouten bij iemand te vinden. Ik was n van degenen die hem het meeste gezelschap hield en was ook n van de mensen die het meest geliefd door hem was. Ik ken niemand in de wereld in deze tijd, die een grotere aanbidder is dan hij. Zijn Salaat (gebed) was altijd heel erg lang, met een langdurige Roekoe (buiging) en Soedjoed (nederwerping). Zijn collegas bekritiseerden hem daarvoor, maar hij reageerde daar niet op, noch stopte hij hiermee. Moge Allaah hem Genadig zijn. 394 Hij deed kennis op uit boeken die anderen niet opdeden, en hij ontwikkelde een goed begrip over de boeken van de Vrome Voorgangers en van de boeken van hun Opvolgers. 395 Conclusie We hebben gezien wat de grote Geleerden van deze Oemmah over hem zeiden, dus ik vraag jullie O nobele lezers: gaan jullie met de mening mee van de Grote Geleerden die voorheen genoemd zijn of gaan jullie mee met de mening van een aantal Soefie Shaykhs die honderden jaren later komen en hem voor een innovator uitmaken door hun begeerten, verlangens? En ja, als iemand beweert dat de Shaykh op het verkeerde pad was, dan is het op hem om de uitspraken van de Ulama van Ahl As-Soennah wal Jamaaah hierover te tonen.

391 392

Ad-Doeraroel-Kaaminah (4/21) Ar-Raddoel-Waafir (Blz. 68) 393Al-BidaAyah wan-NihaAyah (14/234). 394Al-BidaAyah wan-NihaAyah (14/234) 395Al-BidaAyah wan-NihaAyah (14/235)

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

93

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Was Al-Ibaana de laatste boek van Iemaam al-Asharie over Aqiedah?


De Soefie Noe Ha Miem Keller en de rest van de Soefie Shaykhs zoals al-Kawtharie hebben geprobeert om te beweren dat het boek Al-Ibaana an oesoel al-diyaana niet de laatste boek was van Shaykh Aboel-Hasan al-Asharie (rahimahoellah) betreft Aqiedah. 396 De Geleerden die de boek Al-Ibaana aan Shaykh Aboel-Hasan al-Asharie (rahimahoellah) hebben toegeschreven zijn er te veel en het is onmogelijk om ze hier allemaal te noemen. Een aantal Geleerden die bevestigt hebben dat deze boek de laatste van de Shaykh was betreft Aqiedah zal ik hieronder noemen, daartoe behoren: - Al-Haafidh Ibn Asaakir (d. 571H) 397 - Al-Haafidh al-Iemaam Al-Bayhaqie (d. 457H) 398 - Shaykul Islam adh-Dhahabie (d. 748H) 399 - Iemaam Ibnul-Imaad (d. 1089H) 400 Dus jullie bepalen: volgen jullie een aantal Soefies die de graad van een Geleerde niet eens bereikt hebben of volgen jullie de Grootste Iemaams van deze Oemmah (natie)?? Verder heeft Al-Haafidh Aboel-Qaasim Abdoel-Malik ibn Eesaa ibn Darbaas (d. 659H) 401 in zijn boek genaamd Adh-Dhabb an Aboe Hasan al-Asharie een hele lijst van de Geleerden genoemd die deze boek hebben geaccepteerd en de inhoud ervan geprezen hebben, en ze hebben bevestigt dat dit het boek is van de Shaykh, onderanderen: - Al-Haafidh al-Allamaah Aboe Bakr al-Bayhaqie (d. 458H) - Aboel-Qaasim ibn Alie ibn al-Hasan ibn Hibatullaah (bekend als Ibn Asaakir) (d. 600H) - Al-Iemaan, Al-Haafidh Moetqien, Aboel-Abbaas Ahmad ibn Thaabit at-Toerqie - Aboe Uthmaan, Ismaaeel as-Saaboonie (d. 449H) - Al-Imaam, Al-Haafidh, Aboe Taahir as-Salafee (d. 576H) - Imaamul-Qoerraa, Aboe Alie Hasan ibn Alee ibn Ibraaheem al-Faarisee (d. 446H) - Al-Imaam, al-Faqieh, Aboel-Fath Nasr al-Maqdisie (d. 490H) - Al-Faqeeh, Abul-Maaalee Majallee (d. 550H) En: - Al-Haafidh Aboe Mohammad ibn Alee al-Baghdaadie. En het is de gewoonte van de Soefies zoals Noe Ha Miem Keller en anderen dat als een bepaalde boek hen niet bevalt, wegens de inhoud ervan, dan verwerpen zij het. En dit is wat ze ook geprobeert hebben te doen met andere boeken zoals al-Ghuniyyah ut-Taalibeen Tareeq al-Haqq van Shaykh Abdoel-Qaadier al-Jeelaanie (rahimahoellah). De manuscript van deze boek had Al-Haafidh Aboe Mohammad ibn Alie al-Baghdaadie bij zich en de originele handschrift was ook in het bezit van de Iemaam, de leider van de Geleerden, de Haafidh, de Allamaah, Aboel-Hasan ibn Mufaddal al-Maqdisie. 402
396

Ze zeggen dit omdat de Shaykh (rahimahoellah) in deze boek de Ashariyyah weerlegt, en de oprichter van de Ashariyyah was Iemaam Abdoel-Hasan al-Asharie hemzelf, hij toonde berouw en keerde naar de rechte pad. Alhamdoelilah. De boek is authentiek, en is een echte aanrader, het is de pure Aqiedah van Ahl As-Soennah. 397in Tabyeen Kadhibul-Muftaree, Blz.152. 398in Al-Itiqaad, Blz. 31. 399in zijn Al-Uluww, nr. 276 400in zijn Sharhraatudh-Dhahab, Blz. 303. 401Zie voor zijn biografie: Al-Ibar, 5/256 en Shadhraatudh-Dhahab, 5/299. 402Zie Ad-Dhab an Aboe Hasan al-Ashari, Blz. 130-131 voor meer info. over de geschiedenis ervan.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

94

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Was Abdoel-Qadier al-Jeelaanie een Soefie zoals de hedendaagse Soefies?


De Shaykh Abdoel-Qaadier al-Jeelaanie (d. 561H) was een Iemaam van Ahl As-Soennah wal Jamaaah, vele leugens zijn aan hem toegeschreven door de Soefiyyah, zoals betreft Soefisme, Wahdatul-Wajood, Fana, Baqa, Wahdatash-Shahood en andere soortgelijke verdwaalde concepten in de religie. En deze claims zijn allemaal niet authentiek bewezen. Zijn werken Onder het boeken die de Shaykh (rahimahoellah) had geschreven behoorden Fatooh alGayb, Fath ur-Rabbaanie Wal-Faidh ar-Rehmaanie al-Ghuniyyah ut-Taalibeen Tareeq alHaqq en een aantal andere boeken. Deze laatste boek Al-Ghuniyyah ut-Taalibeen is door een aantal indivuduelen ontkent vanonder de Soefiyyah, zij beweren dat het niet de waarheid is gebaseerd op de inhoud ervan, en daarom zei Haajee Khaliefah: Al-Ghuniyyatuh utTaalibeen Tareeq al-Haqq is het werk van Shaykh Abdoel-Qaadier al-Jeelaanie die stierf in 561H. 403 En Al-Haafidh Ibn Kathier 404 en Shaykul Islam Ibn Taymiyyah 405 hebben beide bevestigt dat deze boek door de Shaykh (rahimahoellah) was geschreven. En deze boek, de beroemdste boek van de Shaykh betreft zijn geloof, Aqiedah en zijn weg (Madhab). De Geleerden over Shaykh Abdoel-Qaadier al-Jeelaanie Er zijn vele Geleerden die de Shaykh (rahimahoellah) geprezen hebben, Iemaam Samaanie noemde hem Iemaam Hanaabillah (de Iemaam van de hanbalies). 406 De Shaykh heeft in zijn boek Al-Ghuniyyatuh ut-Taalibeen vele afgedwaalde sekten weerlegd zoals Sheeah Rawaafidh, Murjiah, Qadariyyah, Jahmiyyah, Karamiyyah, Mutazilah en vele anderen, en het lijkt erop dat de Shaykh n van de grootste volgers was van Ahl As-Soennah want Shaykul Islam Ibn Taymiyyah gebruikt in zijn weerleggingen vaak de uitspraken en bewijzen van Shaykh al-Jeelaanie. 407 Als er fouten waren in de Aqiedah van de Shaykh, dan zou Shaykul Islam Ibn Taymiyyah ze zeker vermelden maar hij doet het tegenovergestelde, hij noemt hem De Grote Shaykh, Ash-Shaykh, De Iemaam, En van de Iemaams etc. 408 En we weten allemaal dat Ibn Taymiyyah streng was tegen iedereen die tegen de Ahl As-Soennah inging, hij zou niet bang zijn van hun volgelingen, hij zou hun fouten weerleggen, zoals hij Takfier deed op Ibn alArabie ondanks de grote aanhang aan hem vanonder de Soefiyyah. Als de Shaykh werkelijk was zoals de Soefies beweren, dan zouden Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Kathier, AdhDhahabie, Ibn Qoedamah, Ibn Rajab en andere Geleerden hem hierop weerlegd hebben. Shaykh Abdoel-Qaadier al-Jeelaanie vs de Soefiyyah 1) De Soefies zeggen dat innovaties toegestaan zijn. De Shaykh (rahimahoellah) heeft gezegd: Volg en innoveer niet. 409
403 404

Zie Kashf adh-Dhanoon, 2/121 in Al-BidaAyah Wan-NihaAyah (12/252) 405in Majmoo al-Fataawaa (5/15). 406Dhail Ala Tabqaat al-Hanaabillah (1/291) van Al-Haafidh Ibn Rajab. 407Zie bijvoorbeeld Majmoo al-Fataawaa (5/85), (10/455, 524, 548) & (11/604). 408Zie Majmoo alFataawaa (5/85), (11/604). 409Al-Fath ur-Rabbaanee, Blz. 151

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

95

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

2) De Soefies zeggen dat al-Istiwaa niet letterlijk al-Istiwaa betekent De Shaykh (rahimahoellah) heeft gezegd: Het is van uiterst belang om de Eigenschap van Allah taala, al-Istiwaa (rijzen over), op de blijkende betekenis genomen moet worden.. 410 3) De Soefies zeggen dat al-Istiwaa, Uluww (hoogheid) betekent. De Shaykh (rahimahoellah) heeft gezegd: Nog betekent (al-Istiwaa) Uluww (hoogheid, Grootheid) zoals de Ashariyyah beweren. 411 4) De Soefies zeggen dat al-Istiwaa, al-Istawla betekent De Shaykh (rahimahoellah) heeft deze interpretatie weerlegd. 412 5) De Soefies zeggen dat Allah taala geen plaats heeft De Shaykh (rahimahoellah) heeft gezegd: Allah is over Zijn Troon gerezen. 413 6) De Soefies zeggen dat het toegestaan is om bij iemand anders dan Allah te zweren 414 De Shaykh (rahimahoellah) heeft gezegd: Het is Haram (verboden) om bij iemand anders dan Allah taala te zweren, dus als iemand wenst te zweren, laat hem zweren bij Allah taala, of laat hem anders zwijgen. 415 7) De Soefies zeggen dat je de vromen in hun graven iets moet vragen De Shaykh (rahimahoellah) heeft gezegd: Wanneer jullie de graven bezoeken, zet dan niet je handen op de graven, noch kus ze, want dit is de manier van de joden, noch moet je erop zitten of er tegen rusten. Vraag daarna Allah taala voor je behoeften. 416 En de Shaykh (rahimahoellah) had gezegd: Vraag Allah taala en vraag niet anderen. Vraag Allah taala om hulp en vraag niet anderen. Heb hoop en vertrouwen in Allah taala en heb geen hoop en vertrouwen in iemand anders dan Hem 417 En zo zijn er vele andere voorbeelden waarin de Soefies van onze tijd hun Shaykh (rahimahoellah taala) tegenspreken, helemaal in zaken van Aqiedah. De wonderen (Karamaat) van de Shaykh (rahimahoellah) Vele van de verkeerde zaken die over de Shaykh (rahimhoellah) zijn overgeleverd behoren tot zijn zogenaamde Karamaat, en in deze overleveringen zijn er Shirk en Koefr overgeleverd die de Soefiyyah van onze tijd als de waarheid beschouwen.

410 411

al-Ghuniyyah ut-Taalibeen Tareeq al-Haqq (1/50). al-Ghuniyyah ut-Taalibeen Tareeq al-Haqq (1/50). 412al-Ghuniyyah ut-Taalibeen Tareeq al-Haqq (1/50). 413al-Ghuniyyah ut-Taalibeen Tareeq al-Haqq 1/121-124. 414Het was vermeld door hun Grote Shaykh Mohammad Zaahid al-Khawthaarie in Al-Bahrur-Raa'iq (5/ 124) 415al-Ghuniyyah ut-Taalibeen Tareeq al-Haqq (1/92). 416al-Ghuniyyah ut-Taalibeen Tareeq al-Haqq (1/91). 417Al-Fath ur-Rabbaanee, Blz. 151.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

96

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Al-Haafidh Adh-Dhahabie (rahimahoellah) zei: Ik zeg dat er geen Shaykh was van de grote Shayookh die bekender Karamaat had dan die van Shaykh Abdoel-Qaadier, maar de meeste zijn niet correct en sommige ervan zijn (helemaal) onmogelijk. 418 Al-Haafidh Ibn Kathier (rahimahoellah) had iets soortgelijks gezegd. 419 Sommige mensen, uit extreme liefde voor Shaykh Abdoel-Qaadier hadden zijn Karamahs in een boek opgeschreven, onder hun behoorde Alie Ibn Yoesoef ash-Shatnoofie die 150 jaar na de dood van de Shaykh stierf in het jaar 713H. 420 Ash-Shatnoofie leverde de wonderen over met zijn eigen keten van overleveraars en daarom is het aangetoond dat de meeste van deze Karamaat Daief waren, en dat is waarom de Geleerden hem hiervoor hebben bekritiseerd. Al-Haafidh Ibn Hajar vermeld van Shaykh al-Kamaal Jaaafar: Ash-Shatnoofie heeft zeer vreemde en tegenstrijdige dingen genoemd in zijn boek en de mensen hebben meeste van de incidenten en de ketens ervan bekritiseerd. 421 Imaam ibn al-Wardie (rahimahoellah) vermeld in zijn Taareekh: Bahjatul-Israar (de naam van deze boek) bevat zulke dingen die niet geaccepteerd kunnen worden en zo overdreven dingen zijn genoemd over Shaykh Abdoel-Qaadier dat ze voor niemand anders mogelijk zijn dan Allah Soebhanahu taala. 422 Al-Haafidh Abdoer-Rahmaan Ibn Rajab al-Hanbalie (d. 795H) (rahimahullah) heeft gezegd: Ash-Shatnoofie heeft een boek geschreven van drie delen over Shaykh Abdoel-Qaadier en hierin heeft hij een berg van leugens verzameld. Aangezien het voldoende is voor een persoon om een leugenaar verklaard te worden wegens dat hij alles overlevert wat hij hoort. Ik heb een aantal uitspraken van de boek gezien maar mijn ziel was niet tevreden om het te geloven, want, ten eerste: omdat hij dingen heeft aangenomen van onbekende overleveraars, en ten tweede: niet alleen zijn het een berg van leugens en aantijging tegen Shaykh Abdoel-Qaadier maar het is ook de tegenovergestelde van de status van de Shaykh als het aan hem gekoppeld word. De uitspraak van Shaykh al-Kamaal heeft me ook bereikt waarin hij zegt dat de dingen die Ash-Shatnoofie heeft vemeld in zijn Bahjatul-Israar hem tot zover hebben gebracht dat hij hierdoor beschuldigd werd (van liegen). 423

En door deze wonderen zijn de Soefies zoveel van de Shaykh gaan houden zonder dat de meeste van hun weten dat de meeste van deze Karamaat niet betrouwbaar zijn en dat er ook een aantal tussen zitten met Shirk en Kufr, en toevlucht is gezocht bij Allah taala. Conclusie In conclusie zeggen we dat Shaykh Abdoel-Qaadier een mens was, en alle mensen maken fouten, Al-Haafidh Adh-Dhahabie (d. 748H) beschreef de Shaykh als: Samengevat is Shaykh Abdoel-Qaadier een man van groot respect, sommige van zijn uitspraken moeten nog nagekeken worden en gewogen worden, welke we aan Allah taala laten, en van sommige van dat (wat overgeleverd is) zijn leugens aan hem toegeschreven. 424

418 419

Zie: Siyarul-A'laamin-Nubala, 20/450. al-BidaAyah Wan-NihaAyah (12/252). 420Al-Alaam (5/188) & Kashf adh-dhanoon (1/257). 421Ad-Durr al-Kaaminah, 3/142. 422Kashf adh-Dhanoon, 1/257. 423Zie Dhail Tabaqaat (1/293) van Al-Haafidh Ibn Rajab. 424Siyarul-A'laamin-Nubala, 20/451.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

97

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Is Taqleed verplicht?
Onlangs kwam ik twee artikelen tegen van de Soefies op www.sunni.nl over Taqleed: Wat is Taqlied of Ittiba? (Geschreven door Zubair Bayat) & Het Bedrog van de Salafi Sekte (gesschreven door de Majlis al-Ulama van Zuid Afrika). En naast deze twee artikelen ben ik ook een aantal Fatwaas tegengekomen van de Soefie Shaykhs op www.sunnipath.com. waarin ze beweren dat het verplicht is om Taqleed te doen, waarin ze zeggen dat het verplicht is om n van de wetscholen aan te nemen. Wat de artikel Het Bedrog van de Salafi Sekte betreft, dan proberen deze geleerden te bewijzen dat de overlevering: Wanneer een Hadieth Sahieh word bevonden, dan is het mijn Madhab niet voor elke Moslims geldt maar dat het alleen voor de Mujtahideen geldt want zij zijn bekend met de verschillende wetenschappen van de Islam. En het is correct wat ze zeggen, niet iedereen kan zomaar zeggen dat iets dat hij goed vindt de Madhab van Iemaam Shafiie of van Iemaam Aboe Haniefah is zonder dat hij een ware Mujtahid is. Dus hier hebben we geen meningsverschil over, en er zitten ook een aantal beschuldigingen en onduidelijkheden in de artikel waar ik InshaAllah niet op in zal gaan. Wat betekent Taqleed? Taqleed: het volgen van iemand van wie de uitspraak geen Hujjah (bewijs) is. Het volgen van de de Profeet (vrede zij met hem), de Ijmah (consensus) van de Moslims en de uitspraken van de Sahaabah, dan is dit geen Taqleed. Dus het volgen van een van de voorgaande voorbeelden is geen Taqleed want er is bewijs om het zo te doen. 425 Laten we nu de volgende feiten bekijken.... Het volgen van n specifieke Madhab is niet verplicht Iemaam al-Allamaah Al-Kamaal ibn ul-Hammaam (rahimahoellah), de prominente Aliem van de Hanafiyyah, de auteur van verschillende grote Hanafie Fiqh boeken zegt: Het volgen van n specifieke Madhab is niet verplicht in de correcte mening, want het is niet iets dat verplicht is gemaakt, niets is verplicht behalve wat Allah taala en Zijn Boodschapper verplicht hebben gemaakt: noch Allah taala noch Zijn Boodschapper hebben het verplicht gemaakt om de Madhab van een man of van de Geleerden te volgen. 426 Taqleed in het volle en algemene vorm is Haraam en kan leiden tot Shirk Iemaam Walieyullaah ad-Dehlawie (rahimahoellah) heeft overgeleverd dat Iemaam Ibn Hazm (rahimahoellah) heeft gezegd: Blindelings-opvolgen (in alles) is Haraam (verboden)
427

425 426

Zie Al-Usool min Ilimil Usool (Blz. 97 tot 104). Zie zijn boek al-Tahrier voor meer. 427Zie zijn waardevolle Hujjatullah ul-Baalighah (1/153).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

98

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Allah taala zegt in Soerah At-Tawbah: Zij (de Joden en de Christenen) hebben hun geleerde mannen en hun monniken tot Heren naast Allah genomen. 428 En deze vers is uitgelegd door meerdere Geleerden betreft hen die de uitspraken van hun Geleerden expres en met opzet boven die van Allah taala en zijn Boodschappen nemen, kijk bijvoorbeeld in de Tafsier van Iemaam Sayyid Siddieq Hasan 429 en zie ook in de Tafsier van deze Ayaah die gegeven was door Iemaam Fakhr oed-Deen ar-Raazie (d. 606H) waarin hij specifiek de Muqallideen (blindelings-opvolgers) daarin noemt. 430 En hetzelfde was ook vermeld door de Allamaah al-Baghaawie (rahimahoellah) 431 en door anderen. De vier Iemaams maakten ook fouten, ze waren niet foutloos Zoals Iemaam Maalik Ibn Anas (rahimahoellah) had gezegd: Voorzeker, ik ben maar een sterveling (dwz niet foutloos): ik maak (soms) fouten en ik ben (soms) correct. Daarom, kijk in mijn uitspraken: alles dat eens is met de Boek en de Soennah, neem het, en alles dat niet eens is met de Boek en de Soennah, negeer het. 432 Een Muqallid is geen Iemaam: Zoals Iemaam Ash-Shaabbie (rahimahoellah) had gezegd: Een Moeqallid (blindelingsopvolger) is niet een Geleerde. 433 En Al-Haafidh As-Soeyoetie (rahimahoellah) had gezegd: Een Moeqallid word niet een Geleerde genoemd. 434 En Iemaam Ibraaheem ibn al-Wazeer (rahimahoellah) had ook gezegd: Er is geen twijfel over dat een Moeftie, die blindelingsopvolger is, niet een Geleerde word genoemd. 435 Dus hieruit leren we dat de Grote Iemaams voor ons geen Moeqalideen waren, zij namen wat voor hun correct leek met hun Ijtihaad. Wat zeiden de vier Iemaams hunzelf over Taqleed? Iemaam Ahmad Ibn Hanbal (d. 241 H) (rahimahoellah) heeft gezegd: Volg niet mijn meningen, volg noch die van Maalik, noch van Shafiie, noch van Awzaaie, noch van (Soefyaan) Ath-Thawrie, maar neem van waar zij namen (i.e. de overleveringen) 436 In een andere overlevering had hij gezegd: Kopir niet je Deen (religie) van een van deze (Iemaams), maar wat van de Profeet (vrede zij met hem) en van zijn metgezellen komt, neem het, daarna komen hun opvolgers, en hier heeft hij een keuze (dwz: volgen of niet). Hij had ook gezegd: Ittibaa (volgen) betekent dat een man iets volgt dat komt van de Profeet (vrede zij met hem) en zijn metgezellen, na de opvolgers (tabieen) heeft hij een keuze (dwz hij mag zelf beslissen of hij het volgt of niet). 437
428 429

Heilige Koran: Soerah At-Tawbah (9) Ayah (31). Zie Fath ul-Bayaan Fee Maqaasid il-Quraan (4/117). 430Zie Mafaateeh ul-Ghayb (4/431). 431in zijn Maaalim ut-Tanzeel. 432Overgeleverd door Iemaam Ibn Abdoel-Barr in Jaami Bayaan al-Ilm (2/32), en door Allamaah Ibn Hazm in zijn Usool al-Ahkaam (6/149) en het is ook vermeld door Al-Foelaanie (Blz. 72). 433Muwaafiqaat (4/293). 434In de voetnoten van Soenan Ibn Maajah (1/70) door Iemaam Aboel-Hasan as-Sindi al-Hanafie (rahimahullah) 435Raudat ul-Baasim (1/36). 436Foelaanie (Blz.113) & Iemaam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah in Ilaam (2/302). 437Overgeleverd door Iemaam Aboe Daawied in Masaail van Iemaam Ahmad (Blz. 276-7).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

99

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

En hij (rahimahoellah) had gezegd: De mening van Awzaaie, de mening van Maalik, de mening van Aboe Haniefah, ze zijn allemaal meningen, en ze zijn gelijk in mijn ogen. Echter, de bewijs is in de overleveringen (van de Profeet (vrede zij met hem) en zijn metgezellen). 438 Hij had ook gezegd: De meningen van iedereen is geaccepteerd en (ook) verworpen behalve die van de Profeet (vrede zij met hem). 439 Iemaam Malik Ibn Anas (d. 179H) (rahimahoellah taala) heeft gezegd: Voorzeker, ik ben maar een sterveling (dwz niet foutloos): ik maak (soms) fouten en ik ben (soms) correct. Daarom, kijk in mijn uitspraken: alles dat eens is met de Boek en de Soennah, neem het, en alles dat niet eens is met de Boek en de Soennah, negeer het. 440 En hij had ook gezegd: Iedereen na de Profeet (vrede zij met hem) zullen hun uitspraken geaccepteerd en verworden zien worden - niet die van de Profeet (vrede zij met hem). 441 {Hiermee bedoelt hij dat het toegestaan is om de uitspraken van alle mensen te verwerpen maar niet die van de Profeet (vrede zij met hem)} Iemaam Aboe Haneefah Noemaan (d. 150H) (rahimahoellah taala) heeft gezegd: Wanneer een Hadieth Sahieh word bevonden, dan is het mijn Madhab (weg). 442 Wanneer ik iets zeg dat de Boek van Allah taala en de overlevering van de Profeet (vrede zij met hem) tegenspreek, dan negeer mijn uitspraak. 443 Iemaam Shaafiie (d. 204H) (rahimahoellah taala) heeft gezegd: Wanneer een Hadieth Sahieh word bevonden, dan is het mijn Madhab. 444 En: De Moslims zijn het unaniem met elkaar over eens dat als een Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) duidelijk is gemaald aan iemand, dat het dan niet toegestaan is voor hem om dat te verlaten voor de uitspraak (of mening) van iemand anders. 445 Hij had ook gezegd: Als je iets mijn werken vindt die anders (i.e. tegenstrijdig) is aan de Soennah van de Profeet (vrede zij me hem), spreek dan op de basis van de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem) en laat (achter) wat ik heb gezegd. 446

438 439

Overgeleverd door Iemaam Ibn Abdoel-Barr in Jaami Bayaan al-Ilm (2/149). Overgeleverd door Iemaam Aboe Daawoed in Masaail van Iemaam Ahmad (Blz. 276). 440Overgeleverd door Iemaam Ibn Abdoel-Barr in Jaami Bayaan al-Ilm (2/32), en door Allamaah Ibn Hazm in zijn Usool al-Ahkaam (6/149) en het is ook vermeld door Al-Foelaanie (Blz. 72). 441Overgeleverd door Iemaam Ibn Abdoel Haadie in Irshaad as- Saalik (227/1) en hij verklaarde het authentiek, Iemaam Ibn Abdoel-Barr in Jaami Bayaan al-Ilm (2/91) & Ibn Hazm in Usool al-Ahkaam (6/145, 179), en door Taqi ad-Deen as-Soebkie in zijn Fataawaa (1/148). 442Overgeleverd door Iemaam Ibn Aabidien in zijn al-Haashiyah (1/63), en in zijn Rasm al-Muftie (1/4), door Shaykh Saalih al-Foelaanie in Eeqaaz al-Himam (p. 62) & door anderen. 443Overgeleverd door Iemaam Al-Foelaanie in Eeqaaz al-Himam (Blz. 50), en hij voegt eraan toe: Dit gaat niet over een Mujtahid want hij zal toch niet zijn uitspraak volgen, echter het is over een Muqallid. 444Overgeleverd door Iemaam Nawaawie in zijn Al-Majmoo (1/63), Iemaam Sha'raani (1/57), en hij verwijst naar Iemaam al-Haakim en Iemaam Baihaqie, & al-Foelaanie (Blz. 107). 445Iemaam Ibn al-Qayyim (2/361) & al-Foelaanie (Blz. 68).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

100

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

En de andere verwoording waarin het overgeleverd is: volg dan het (de Soenah) en kijk niet naar de uispraken van anderen. 447 En in een andere overlevering: Voor alles zeg ik, als er iets is die authentiek is overgeleverd van de Profeet (vrede zij met hem) en die tegenstrijdig is met mijn uitspraak, dan komt de Hadieth van de Profeet (vrede zij met hem) eerst, dus volg (dan) niet mijn mening. 448

Conclusie
In conclusie wil ik zeggen dat er niets mis is met iemand die een Hanafie, Hanbalie, Maalikie of Shafiie is, ik ben zelf ook een Hanafie en volg in het algemeen de wetschool van Iemaam Aboe Haniefah en zijn metgezellen want ik als een gewone Moslims kan me nooit verdiepen in de zaken waarover ik geen kennis heb want dan zal me hoofd doordraaien. En daarom is het belangerijk voor de Moslims om de Iemaams te volgen, en dit is correct. Wat niet correct is dat je jezelf Hanafie noemt en je volgt de Hanafiyyah 100% in alles! Zoals Al-Allamaah Ibn Aabidien (rahimahoellah) zei: de leraar van Iemaam Ibn alHoemaam (rahimahoellah) heeft gezegd: Wanneer een Hadieth de Madhab tegenspreekt en het is gevonden dat het Sahieh (authentiek) is, dan moet deze persoon om de Hadieth handelen, en dat zijn Madhab (weg) maken. Het handelen op deze overlevering zal iemand niet een niet-Hanafie maken, want het is authentiek overgeleverd dat Aboe Haniefah zei: Wanneer een Hadieth Sahieh is bevonden, dan is het mijn Madhab. En dit is overgeleverd door Iemaam Ibn Abdoel-Barr van Aboe Haniefah en andere Iemaams. 449 En natuurlijk kunnen de gewone volk niet bepalen welke Hadieths Sahieh zijn of welke niet, echter, wanneer er bewezen word dat een bepaalde overlevering Sahieh is door een Muhadieth (Hadieth Geleerde) dan is het vanzelfsprekend toegestaan om erop te handelen en dan kunnen we deze authentieke overleveringen aanhalen van: Wanneer een Hadieth Sahieh is bevonden, dan is het mijn Madhab die overgeleverd is van alle vier de Iemaams. Dus InshaAllah is duidelijk geworden, ik wou er niet zoveel op ingaan want het is niet iets dat een fundamente grote probleem is waarover te lang bij stil moeten staan. Als we het van de Logische kant bekijken, dan is er eigenlijk niet eens bewijs nodig om te concluderen dat het verboden is om in alles n specifieke Madhab te volgen en zo ook een aantal authentieke overlevering tegenspreekt die wel aangenomen waren door andere Mujtahids. Conclusie in het kort: Taqleed is alleen toegestaan als je het verschil tussen goed en fout niet zelf kan bepalen, maar wanneer je ziet dat jouw Madhab verkeerd is, dan is Taqleed Haram. In conclusie sluit ik af met een vraag (uitdaging?) voor de Moeqallideen: Waar in de Koran of Soennah staat dat we n specifieke Madhab moeten volgen? Zeiden de Iemaams zoals Maalik, Aboe Haniefah, Ahmad, Shafiie, Ath-Thaqrie, Awzaaie, Aboe Yoesoef, Mohammad ash-Shaybaanie, Zufar en hun soortgelijken dat wij hun blindelings moeten volgen in hun meningen en standpunten? Ik ben wel benieuwd naar de antwoord.
446

Overgeleverd door Iemaam al-Haraawie in Dhamm al-Kalaam (3/47/1), Khatieb in Al-Ihtijaaj bi ash-Shaafii (8/2), Iemaam Ibn Asaakir (15/9/10), Iemaam Nawaawie in zijn Al- Majmoo' (1/63), Iemaam Ibn al-Qayyim (2/361) & al-Foelaanie (Blz. 100) en door anderen. 447Overgeleverd door Al-Haafidh Aboe Noeaim in zijn Hilyah al-Awliyaa. 448Overgeleverd door Iemaam Ibn Aboe Haatim, Iemaam Aboe Noeaim & Al-Haafidh Ibn `Asaakir (15/9/2). 449Iemaam Ibn Aabidien vermeld van Sharh al-HidaAyah, geschreven door Iemaam Ibn al-Shahnah al-Kabier.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

101

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Maar een groot aantal van de grote geleerden waren van de Ashariyyah...!
Ik kwam een artikel tegen genaamd: De Asharie school (door al-Sayyid Mohammad ibn Alawie al-Maliki al-Makki). En daarin zegt de Shaykh dat de volgende Geleerden Asharies waren: Ibn Hajar al-Asqalaanie, Nawaawie, Qoertoebie, Ibn Hajar Haythamie, Zakariyyah Ansaarie, Aboe Bakr Baqielanie, Nasaafie, Shierbinie, Aboe Hayyan Tawhidie, en Iemaam Ibn Juzay.

Commanteer:
Ten eerste: een korte uitleg van wat de Asharies zeggen in onze context (i.e over Sifaat): zij beweren dat we de Eigenschappen van Allah taala moeten interpeteren/uitleggen en het soms in de figuurlijke vorm moeten bekijken. {en dit is al uitgelegd in hoofdstuk 4} Ten tweede: de namen die er genoemd zijn, dan word het al snel duidelijk dat geen n van deze geleerden tot de eerste drie generaties behoorden, de beste van de generaties en de beste voorbeelden voor ons! De Ashariyyah kwam pas in de 4e eeuw na Hijrah en hun volgelingen kunnen niet eens n persoon van de eerste drie generaties quoten die op hun geloof (Aqiedah) was betreft de Eigenschappen van Allah taala, simpelweg omdat er niemand was die zoals de Asharies waren in de eerste drie generaties. Ten derde: we kunnen niet eenstemmen met de claim dat Al-Haafidh Ibn Hajar al-Asqalaanie en Iemaam Aboe Bakr al-Baaqielaanie (rahimahoemoellah) dat ze pure Asharies waren, zij waren beinvloed door de Asharies maar ze hadden ook punten die met Ahl As-Soennah overeen komen, het is zelfs zo dat Al-Haafidh As-Soeyoetie (degene die de Shaykh niet noemde) ook aan de Ashariyyah word gekoppeld door sommigen, en hij bekritiseerd de geloof dat al-Istiwaa (rijzen over) al-Istawla (veroveren) betekent in zijn al-Itqaan. Ten vierde: dit waren de Geleerden die experts waren op hun gebied, en we excuseren hun fouten die ze hebben begaan op bepaalde punten wegens hun tijd en plaats waar ze leefden want het was niet aan hun allen duidelijk geworden de pure Aqiedah van Ahl As-Soennah want ze volgende de Aqiedah van hun Shaykhs, en het gebeurde dat hun Asharies waren. Wij beschouwen ze als onze Geleerden, we houden van ze, we respecteren ze maar wij volgen hun niet in zaken waarin ze de Salaf tegenspraken want de Salaf is meer geliefder voor ons dan degene die na hen kwamen. Ten vijfde: de namen die voorheen genoemd zijn, zijn slechts namen, wij kunnen ook een langere lijst geven van grote Geleerden, die experts waren op de Islamitische wetenschappen die geen Asharies waren, onderanderen: Iemaam Ibn Abdoel-Barr (d. 463 AH), Al-Haafidh Al-Baghaawie (d. 510 AH), Iemaam Ibn Qoedaamah al-Maqdiesie (d. 610 AH), Al-Haafidh Ibn Taymiyyah (d. 728 AH), Al-Haafidh Adh-Dhahabie (d. 748 AH), Iemaam Ibn Al-Qayyim al-Jawziyyah (d. 758 AH), Al-Haafidh Ibn Kathier (d. 774 AH), Al-Haafidh Taqi ud-Deen Aboe Mohammad Abdoel-Ghaniyy al-Maqdisie (d. 600H), Abdoel-Qadier al-Jielaanie (d. 561H), Al-Haafidh Al-Khattaabie (d. 388H), Iemaam Ibn Aboel-Izz al-Hanafie (d. 792H), Iemaam al-Joewaynie (d. 438H), Iemaam Qaadie Aboe Yalaa (d. 458H), Iemaam Al-Khateeb al-Baghdaadie (d. 463H), Shaykul Islam Aboe Ismail al-Haraawie al-Ansaari (d. 481H), Al-Haafidh Ibn Rajab Al-Hanbalie (d. 796H) en vele anderen! Alhamdoelilah.

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

102

Een advies aan de volgelingen van de Soefiyyah

Conclusie
Dit was een werkje dat ik geschreven heb uit liefde voor mijn broeders en zusters en omdat ik het beste voor hun wens en wil, zoals de de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) in een prachtige overlevering had gezegd: Niemand van jullie zal ware geloof hebben totdat hij wens voor zijn broeder (of zusters) wat hij wenst voor zichzelf. 450 En dit is waar de hele Islam over gaat, het steunen, helpen, adviseren, corrigeren van onze mede broeders en zusters in de Islam, en voor hun het beste wensen en hun uitnodigen op het beste manier naar hetgeen wat correct is. Onenigheden hebben altijd in de Islam bestaan, wat wij moeten doen is in de voetstappen van de Grote Iemaams voor ons treden en hoe zij met elkaar omgingen als zij een onenigheid hadden, we zullen met elkaar moeten discussieren op het beste manier, de manier van de Moslims om onze onenigheden te verwijderen. Ik wil In InshaAllah nog een laatste advies geven om bepaalde websites niet te bezoeken wegens de fouten die ze bevatten, hetgeen dat we hiervoor besproken hebben: 1) www.sunnipath.com 2) www.sunni.nl & en de websites over deze soort van Sufisme. 451 En als laatst zeg ik tegen mijn broeders en zusters die beinvloed zijn door deze groep om bij zichzelf na te gaan en kijken of hetgeen waar zij voor staan werkelijk de waarheid is. Zoals de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) had gezegd: Deze Oemmah (natie) zak worden opgesplits in 73, van deze zullen er 72 in het helle vuur zijn (voor een bepaalde periode), en slechts n groep zal in het Paradijs zijn (dwz n groep is de veilige partij). 452 Wat kan ik nog meer zeggen? ik denk dat we met dit een beetje aan het einde van deze boekje zijn gekomen, en ik vraag Allah taala om dit werkje van mij te accepteren, Heb ik de boodschap niet doorgegeven? O Allah, wees mijn Getuige! Dit is wat ik had begrepen van de Koran en de Soennah en haar Geleerden, alles wat correct was is van Allah taala en alles wat fout was is van mij en de Saytaan, soebhanak Allahoema wa bihamdika, nashadoe al-laa ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natooboe ilayk. En het laatste oproep van hun zal zijn: Alle lof aan Allah, de Heer der Werelden. 453 Wasalaamoen alaykom warahmatoellah wabarakhatoh. Jullie broeder en de dienaar van Allah taala, Mohammad Abdoer-Rahmaan al-Khurasaanie.
28 December 2006 NC / 07 Dhul-Hijjah 1427 NH.
450 451

Overgeleverd door Iemaam al-Boekhaarie in zijn Sahieh, Kitaab al-Iemaan (2), Hadieth (nr. 12). De volgende site raad ik iedereen aan om het te bezoeken en er kennis van te nemen, het is direct van een van de Geleerden van Saudi Arabi, de inhoud is correct en vele Engels sprekende Geleerden hebben deze website aangeraden, dus bezoek het InshaAllah: www.islamqa.com (van Shaykh Mohammad Saalih al-Moenajjid). 452Overgeleverd in Ahmad (4/102), Aboe Dawoed (nr. 4597), ad-Daarimee (2/241), at-Tabaraanie (9/376, 884885) en al-Haakim (1/28). Iemaam al-Hakiem, Ibn Taymiyyah, Adh-Dahabie, al-Shatiebie, Al-Albaanie en anderen zeiden: Sahieh Isnaad. Zie ook Silsilatul-Ahaadeethus-Saheehah (nr. 203 & 204). 453Heilige Koran: Soerah Yoenoes (10) Ayah (10).

Soefiyyah in het licht van de Authentieke Islam

103