Anda di halaman 1dari 26

TEGASAN RICIH

J3009/11/1

UNIT 11

TEGASAN RICIH OBJEKTIF


Objektif am : Mengetahui ricihan akan terjadi dalam rasuk akibat lenturan daripada pembebanan rasuk.

Objektif Khusus : Di akhir unit ini, pelajar akan dapat : Menerangkan tegasan ricih yang terhasil dalam rasuk yang mengalami lenturan. menerangkan ricihan yang terjadi dalam rasuk akibat dari pembebanan rasuk menyelesaikan masalah melibatkan ricihan.

TEGASAN RICIH

J3009/11/2

PENGENALAN

Apabila satu daya ricih dikenakan ke atas sebatang rasuk, terdapat tegasan ricih yang berlaku ke atas keratan melintang dan membujur rasuk tersebut. Tegasan ricih ini didapati tidak sekata (seragam) ke atas keratan melintang rasuk tersebut. Adalah diandaikan bahawa tegasan ricih ini sekata (seragam) pada permukaan yang selari dengan paksi neutral rasuk tersebut.

11.1

PERSAMAAN TEGASAN RICIH Rajah 11.1(ii) menunjukkan sebahagian dari rasuk ABCD yang panjangnya dx. Ianya berkeadaan seimbang di bawah tindakan daya F pada AC dan BD disebabkan tegasan lenturan dan pada CD disebabkan tegasan ricih, .

B b y1 (melintang) X y y Y2 X M FC C A

dx dy B Q y M + dM

(membujur) (i) (ii)

Rajah 11.1: Bar Bulat Dan Bar Segiempat

TEGASAN RICIH

J3009/11/3

Daya P yang bertindak pada hujung elemen bahan yang lebarnya b dan tebalnya dy ditunjukkan dalam Rajah 11.1 adalah: di mana: = P My = A I My (bdy ) I ; A = (bdy )

P=

Begitu juga bagi daya Q yang bertindak di sebelah kanan elemen: Q= (M + dM)y (bdy ) I

Daya paduan ke atas elemen adalah : QP = (M + dM)y (bdy ) I = dM y.bdy My (bdy ) I

I Oleh yang demikian, bagi keseimbangan ABCD:

y2

y1

dM ybdy = Bdx I 1 = Bdx dM = IBdx


y2 y2

di mana,

dM ybdy y1 I

y1

ybdy
y

1 dM 2 . = ybdy IB dx y1 tetapi, dM =F dx

(1)

(2)

TEGASAN RICIH (2) dalam (1) F 2 = ybdy IB y1


y

J3009/11/4

Jika A = luas keratan lintang antara y1 dan y2; y = jarak sentroid luas dari XX.
y2

Maka:

y1

ybdy = A y
y

F 2 F = ybdy = IB A y IB y1

Persamaan ini menunjukkan tegasan ricih adalah sifar pada jarak yang jauh dari paksi neutral

11.2TEGASAN RICIH DALAM RASUK BAGI BENTUK-BENTUK:11.2.1 Keratan Rentas Segiempat Padu

A=bxa d = b h 2 d +h 1 d = + h y=2 2 2 2 P bd 3 12 d y

b a h N

3F 2bd

Jika B = b dan I =

Rajah 11.2: Rasuk Keratan Rentas Segiempat Padu Diketahui, = F Ay IB

TEGASAN RICIH F d 1d x b h x + h 3 = bd 2 22 b 12 = = F b d2 x12x h 2 2 3 4 bd 2 6F d 2 h2 3 bd 4

J3009/11/5

Contoh 11.1 Sebatang rasuk keluli dengan keratan 100 mm x 250 mm dikenakan daya ricih pada satu keratan sebanyak 180 kN seperti ditunjukkan dalam Rajah C11.1. Kirakan tegasan ricih yang berlaku pada titik C. Penyelesaian: A =bxa = 100 x 80 = 8000 mm2 = = bd 3 12
3

100 mm C P 80 mm N 250 mm h Rajah C11.1: Rasuk Keratan Rentas Segiempat Padu

100( 250 ) 12 = 130.208 x 106 mm4 B h = 100 mm 250 80 = 2 = 45 mm da 2 250 80 = 2 = 85 mm

y =

TEGASAN RICIH

J3009/11/6

C =

F Ay IB 180 x 103(8000)(85) = 130.208 x 10 6 (100 ) = 9.4 N/mm2 = 9.4 MN/m2

atau dari formula: = 6F d 2 h2 3 bd 4

2 6 180 x10 3 ( 250 ) 2 ( 45) 3 (100)( 250) 4 4 = 9.4 N/mm = 9.4 MN/m4

11.2.2 Keratan Rentas Bulat Padu B dy b h y P r N 4F/(3r2)

Rajah 11.3: Rasuk Keratan Rentas Bulat Padu

TEGASAN RICIH

J3009/11/7

Pada satu keratan yang jaraknya h dari XX:

ybdy = A y
h r 2 2 ybdy = y 2 r y dy h h r

2 2 r h2 3 2 2 r h2 Ay = 3 =

3/ 2

3/ 2

(1)

B = 2 r2 h2 r 4 I = 4 F = Ay IB (1),(2) dan (3) dalam (4) F = 4 r 2 r2 h2 4 2 r 2 h 2 3

(2) (3) (4)

Maka,

3/ 2

4F 2 r h2 4 3r

TEGASAN RICIH

J3009/11/8

11.2.3 Keratan Rentas Tiub Bulat

I=

2 2 D 2 D1 64

B = D2 D1
2 D1 A1 = 4

A2 =

D 2 2 4

D1

D2

D D 4 1 4 2 y1 = 2 ; y2 = 2 3 3 Rajah 11.4: Rasuk Keratan Rentas Tiub Bulat = F Ay IB F (A2 y 2 A1 y 1) IB

TEGASAN RICIH

J3009/11/9

Contoh 11.2 Rajah C11.2 menunjukkan keratan rentas sebatang rasuk keluli berongga dengan diameter luarnya 100 mm dan diameter dalamnya 75 mm adalah dikenakan daya ricih sebanyak 160 kN. Tentukan tegasan ricih maksimum dalam keluli tersebut.

75 mm

100 mm

Rajah C11.2: Keratan Rentas Sebatang Rasuk Berongga Penyelesaian:

max adalah melalui paksi neutral (PN)


R1 = 75/2 = 37.5 mm, R2 = 100/2 = 50 mm, B = 2(R2 - R1) = 2(50 37.5) = 25.0 mm, I = (D24 D14) 64 = (R24 R14) 4 = (504 37.54) 4 Ay = 2(R23 R13) 3 = 3.356 x 106 mm4

TEGASAN RICIH

J3009/11/10

= 2(503 37.53) 3

= 48.18 x 103 mm3

max =

F Ay IB = 91.88 N/mm2

= 160 x 103(48.18 x 103) 3.356 x 106(25.0)

Atau dari formula: max = 4F(R22 + R2R1 + R12) 3A(R22 + R12)

= 4(160 x 103)[502 + (50)(37.5) + 37.52] 3(502 37.52)(502 + 37.52) = 91.88 N/mm2

11.2.4 Bebibir

Keratan I

b1

A d2 P B

d1

b2 C b3

N Web d3

Rajah 11.5: Rasuk Berkeratan Rentas I

y web

y bebibir

TEGASAN RICIH

J3009/11/11

Luas keratan I, A = Luas kawasan berlorek Abebibir = b1 x d1 Aweb = b2 x d2 I = b1

( d1 + d 2 + d 3 ) 3
12

12 (d + d2 + d3 ) Kedudukan paksi neutral, PN = 1 2 ( d + d 2 + d 3 ) d1 y bebibir = 1 2 2 (d + d3 ) = 2 2 d y web = 2 4 Oleh kerana tegasan ricih maksimum berlaku di paksi neutral(PN), maka nilai B adalah nilai b2 Dari formula: F Ay IB F y maksimum = (A ) + (Aweb y web ) Ib 2 bebibir bebibir =

( b1 b 2 )( d 2 ) 3 -2

TEGASAN RICIH

J3009/11/12

Contoh 11.3 Tentukan tegasan ricih pada titik C di dalam sebatang keluli AB yang panjangnya 1 m. keluli tersebut adalah disangga di kedua-dua hujung secara mudah serta membawa beban teragih seragam 28 kN/m seperti Rajah C11.3. 25 mm 28 kN/m C 25 mm 100 mm 50 mm

* C = 75 mm 1m

Rajah C11.3 Gambarajah daya ricih 300 mm 14 kN X 14 kN


G Gambarajah

200 mm

momen

3 wl2 28x10 = = 3.5 x 103 Nm 8 8

TEGASAN RICIH

J3009/11/13

Penyelesaian: X 300 = 3 14 x 10 500 300 x 14 x 103 X= 500 X = 8400N Daya ricih pada C, Fc = 8.4 kN Dari gambarajah ricih: Jumlah momen pada C, MC = luas kawasan berlorek pada gambarajah momen 1 3 = (14 + 8.4) x 10 x 0.2 2 = 2240 Nm IRasuk = = bd 3 12
3

; B = 25 mm

; A = ( 25 x 25) mm 2

y=

25 + 25 2

25(100 ) 12 = 2.08 x 106 mm4

= 37.5 mm

Dari

F Ay IB 8400 ( 25 x 25 x 37.5) 2.08 x 106 x 25

Maka, tegasan ricih pada C, c =

2 c = 3.786 N/mm2

TEGASAN RICIH

J3009/11/14

AKTIVITI 11

UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA. SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DIHALAMAN BERIKUTNYA.

11.1

Sebatang rasuk keratan I, 6 m panjang mempunyai ukuran 254 mm tinggi dan lebar bebibirnya adalah 152 mm serta tebal 25.4 mm tebal, manakala webnya setebal 12.7 mm. Ia menanggung beban teragih seragam berjumlah 400 kN dan disangga dengan mudah di kedua-dua hujungnya seperti Rajah 11.1.

i.

Kirakan tegasan ricih maksimum dalam web dan tegasan ricih maksimum dalam bebibir pada keratan 1.2 m dari salah satu hujung rasuk tersebut. 152 mm 25.4 mm
A

203.2 mm P
1 12.7

N mm

254 mm

25.4 mm

TEGASAN RICIH 66.67 kN/m

J3009/11/15

1.2 m

6m

RA = 200 kN

RB = 200 kN

Rajah 11.1: Rasuk Disokong Mudah Dan Dikenakan Beban Teragih Seragam

11.2

Sebatang bar keluli dengan keratan seperti rajah di bawah adalah dikenakan daya ricih 200kN pada arah yy. Tentukan tegasan ricih pada keratan BB dan CC. y y C
25 mm

A B

A B C 25 mm

100 mm 25 mm

y 125 mm

TEGASAN RICIH

J3009/11/16

11.3

Satu keratan keluli berongga dengan diameter luarnya 100 mm dan diameter dalamnya 75 mm adalah dikenakan daya ricih sebanyak 160 kN. Tentukan tegasan ricih maksimum dalam keluli tersebut.

75 mm

100 mm

11.4

Sebatang rasuk keratan I, 500 mm tinggi dan 190 mm lebar, mempunyai bebibir 25 mm tebal dan web 15 mm tebal. Ia membawa daya ricih sebanyak 400 kN pada satu keratan. Kira dan lukiskan agihan tegasan ricih rasuk tersebut. Tentukan nisbah tegasan maksimum dengan tegasan purata.

i. ii.

TEGASAN RICIH

J3009/11/17

MAKLUM BALAS 11

TAHNIAH KERANA ANDA TELAH MENCUBA.!!!!!!!!!


11.1 66.67 kN/m

1.2 m

6m

RA = 200 kN

RB = 200 kN

200 kN

X 1.2 m 1.8 m

X 200 = 1.8 3 1.8 X = 200 3 = 120kN

I=

3 12.7 ( 203.2) 3 152 ( 254) 2 12 12 6 6 = 207.6 x 10 17.6 x 10

= 190 x 10 6 mm 4 = 190 x 10 6 m 4

TEGASAN RICIH

J3009/11/18

Maka, F = 120 kN y = 254 25.4 2 = 114.3 mm

Bbebibir = 152.0 mm Abebibir = 0.152 x 0.0254 = 3.861 x 10-3 m2 Dari, = F Ay IB 120 x 10 3 (3.861 x 10 3 )(114.3 x 10 3 ) 190 x 10 6 (152 x 10 3 )

bebibir =

= 1.833 MN/m 2

11.2

Jumlah momen luas kedua, I

= Isegiempat - Ibulatan = (bd3/12) (d4/64) = [125(150)3/12] [(100)4/64] = 30.25 x 106 mm4

Pada keratan AA: = 0 Pada keratan BB : A = (125 x 25) ; y = 50 + 25/2 = 62.5 mm B = 125 mm BB = FAy = (200 x 103)(125 x 25)(62.5) = 10.33 N/mm2 IB (30.25 x 106)(125)

Pada keratan CC: Ay = Ay(segiempat) Ay(1/2 bulatan)

TEGASAN RICIH Di mana, Asegiempat = 125 x 75 = 9375 mm2 A (1/2 bulatan) = d2/8 = [(100)2] /8 = 3.93 x 103 mm2 y(segiempat) = 75/2 = 37.5 mm y(1/2 bulatan) = 4r/3 = [4(50)]/ 3 = 21.22 mm Ay = Ay(segiempat) Ay(1/2 bulatan) = (9375 mm2)( 37.5 mm) (3.93 x 103 mm2)( 21.22 mm) = 268.17 x 103 mm3

J3009/11/19

CC = FAy IB = 200 x 103(268.17 x 103) 30.25 x 106 x 25 = 70.92 N/mm2 11.3

max adalah melalui paksi neutral (PN)


R1 = 75/2 = 37.5 mm, R2 = 100/2 = 50 mm, B = 2(R2 - R1) = 2(50 37.5) = 25.0 mm, I = (D24 D14) 64 = (R24 R14) 4 = (504 37.54) 4 3 Ay = 2(R2 R13) 3 = 2(503 37.53) 3 = 48.18 x 103 mm3 = 3.356 x 106 mm4

TEGASAN RICIH

J3009/11/20

max =

F Ay IB = 91.88 N/mm2

= 160 x 103(48.18 x 103) 3.356 x 106(25.0)

Atau dari formula: max = 4F(R22 + R2R1 + R12) 3A(R22 + R12)

= 4(160 x 103)[502 + (50)(37.5) + 37.52] 3(502 37.52)(502 + 37.52) = 91.88 N/mm2

190 25 237.5 P 15 N 500 61.86

11.4

25 Rajah: Agihan tegasan ricih

TEGASAN RICIH 3.65

J3009/11/21 46.3

bd 3 I= 12 190 x 5003 175 x 4503 = 12 8 = 6.5 x 10 mm4 Dari , = F Ay IB

Tegasan ricih pada bebibir dengan web:

1AA = (400 x 103 )(190 x 25)(237.5)


(6.5 x 108 )(190) = 3.65 N/mm2

Tegasan ricih pada web dengan bebibir:

2AA = (400 x 103 )(190 x 25)(237.5)


(6.5

x 108 )(15)

TEGASAN RICIH

J3009/11/22

= 46.3 N/mm2 Tegasan ricih pada paksi neutral:

PN =

(400 x 103 )(190 x 25)(237.5)


(6.5

+ (400 x 103 )(15 x 225)(225/2)


(6.5

x 108 )(15)

x 108 )(15)

= 61.86 N/mm2

Nisbah atau ratio: max

purata purata = F/A


di mana, F = 400 x 103 N A= luas kawasan berlorek = 2(190 x 25) + (450 x 15) = 16250 mm2

purata = 400 x 103 N


16250 mm2

= 24.62 N/mm2

diketahui, PN = max = 61.86 N/mm2 Nisbah atau ratio: max


=

61.86 N/mm2 24.62 N/mm2

purata

= 2.5

( PENILAIAN KENDIRI m e m b u j u r )

TEGASAN RICIH

. 8 9 N / m m 2

J3009/11/23

7 Anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba soalan dalam penilaian kendiri ini dan semak 5 jawapan dari pensyarah modul m anda. m

Selamat mencuba dan semoga berjaya !!!!!!!!!!!!!

1. Sebatang rasuk dikenakan daya ricih 1.2 kN seperti ditunjukkan dalam Rajah 1. 6 Lakarkan taburan tegasan ricih dan tentukan tegasan ricih maksimum. A
. 9 2

5 0 Bm m

A B N 20 mm

P
9 . 0 9 2 5 m m

60 mm 20 mm

80 mm

Rajah 1 2 Sebatang rasuk keratan I, 120 mm x 300 mm mempunyai bebibir 15 mm 1 tebal dan web 10 mm tebal. Pada satu keratan, ianya dikenakan daya ricih sebanyak 200 0 kN. Lukiskan rajah bagi .menunjukkan agihan tegasan ricih pada keratan tersebut dan 3 8 tentukan tegasan ricih pada jarak 40 mm dari paksi neutral.
0

Satu rasuk P keluli dengan keratan 100 mm x 250 mm dikenakan daya ricih pada satu keratan sebanyak 180 kN . Dapatkan agihan tegasan ricih dengan memberikan nilai-nilai utama pada lakaran tersebut. 4. Sebatang rasuk dengan keratan rentas seperti ditunjukkan dalam Rajah 4 digunakan dalam kedudukan yang demikian. Daya ricih pada keratan ini adalah 15 kN. Plotkan dengan pembahagian 101mm di sepanjang keratan rasuk satu gambarajah bagi 0 . menunjukkan agihan tegasan ricih melintangi keratan ini dan tentukan nilai tegasan ricih 8 2 maksimum. N

TEGASAN RICIH 50 mm

J3009/11/24

20 mm 10 mm 80 mm

Rajah 4: Rasuk Berkeratan Rentas T 5. Sebatang rasuk yang disokong mudah di kedua-dua hujungnya membawa beban sperti ditunjukkan dalam Rajah 5 (a). Keratan rentas rasuk itu adalah seperti dalam Rajah 5 (b). Tentukan:i. Tegasan ricih yang berlaku pada jarak 1 meter dari hujung kiri dan 40 mm di atas paksi neutral ii. Tegasan ricih maksimum pada jarak tersebut. iii. Taburan tegasan ricih pada permukaan keratan rasuk. Ambil jeda bagi y = 20 mm. 20 kN 10 kN/m 180 mm

200 mm 0.5 m 1.5 m Rajah 5(a) 2m Rajah 5(b)

MAKLUMBALAS KENDIRI

TEGASAN RICIH

J3009/11/25

Adakah anda telah mencuba ?

(membujur)
3.89 N/mm2

75 mm Jika Ya, sila semak jawapan anda. 6.92

1. 80 mm

50 mm 9.09 25 mm 10.38 0

P N
10.82

50mm

0.816

20 mm Rajah: Agihan tegasan ricih maks = 0.816 N/mm 2 2. 75.8 N/mm2

(membujur)
75 mm 50 mm

3.89 N/mm2 6.92 9.09 10.38 10.82

3.

25 mm 0

TEGASAN RICIH

J3009/11/26

4. 5.

maks = 27.91 N/mm2 i. 87.5 kN/m2 ii. 104.17 kN/m2 iii. y (mm) 100 80 60 40 20 0 A (m2) 0 0.18 x 0.02 0.18 x 0.04 0.18 x 0.06 0.18 x 0.08 0.18 x 0.10 y (m) 0.08 + 0.02/2 0.06 + 0.04/2 0.04 + 0.06/2 0.02 + 0.08/2 0.010/2 (N/m2) 0 0.375 x 105 0.667 x 105 0.875 x 105 1.0 x 105 1.045 x 105