Anda di halaman 1dari 14

KOLEJ KOMUNITI JELEBU KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

SPA 205 SAINS GUNAAN 1 KUIZ 1


Nama Pelajar No. Pendaftaran : :

Tuliskan jawapan bagi soalan-soalan berikut: 1. Sel adalah unit asas kehidupan. Senaraikan persamaan yang terdapat pada sel haiwan & sel tumbuhan : i. ii. (2 markah) 2. Produksi sel haiwan & sel tumbuhan melibatkan 2 proses pembahagian sel. Namakan proses pembahagian tersebut:: i. ii. (2 markah)

Rajah 1

3. Rajah 1 menunjukkan fetus yang berusia 18 minggu. Bilakah tempoh matang fetus tersebut? Jawapan : Isikan tempat kosong dengan jawapan yang tepat. 4. Untuk tempoh beberapa bulan, ___________ merupakan tali penghubung yang menghubungkan fetus dan ibunya. Segala khasiat makanan di pindahkan dari si ibu melalui plasenta, dan memasuki ____________ ke fetus. Jawapan : (1 markah) (1 markah)

5. Kehamilan adalah anugerah Ilahi.Namun demikian, kehamilan boleh di elakkan atas sebab-sebab tetentu. Terangkan kaedah-kaedah untuk mengelak kehamilan. (8 markah) Jawapan:

KOLEJ KOMUNITI JELEBU KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

STUDENT NAME : MATRIX NO. : CLASS :

DATE :

2ND QUIZ TOPIC : FOOD & NUTRITION


Answer all Questions. (Jawab semua soalan.)

Figure 1 1. Figure 1 above shows the food pyramid which is use as Dietary Guidelines to help you eat better everyday. However, the individual dietry needs differ from each other. There is 4 major factor that differentiate the individual dietry needs.. List down 2 of the factors. (Figure 1 menunjukkan rajah piramid makanan yang digunakan sebagai panduan pemakanan sihat setiap hari. Namun begitu, keperluan diet individu adalah berbeza. Terdapat 4 faktor utama yang membezakan keperluan diet seseorang. Senaraikan 2 daripada faktor tersebut) : i. ii. (2 marks) 2. How do we know our dietry needs base on our height & body mass? (Bagaimanakan caranya anda mengetahui keperluan diet anda berdasarkan kepada ketinggian dan berat badan anda?) Answer : (1 marks)

3. The calories in Nasi lemak are lower than the calories in Teh tarik. Is the statement True or False? (Nasi lemak mempunyai kalori yang lebih rendah berbanding air teh. Adakah penyataan ini Betul atau Salah?) Answer : (1 marks) 4.The food additive is a chemical substance added to food in order to enhance the taste,flavour and the food texture. List down the natural food additive. (Bahan aditif adalah bahan kimia yang ditambah ke dalam makanan untuk tujuan meningkatkan rasa, bau dan rupa makanan. Senaraikan bahan aditif dari sumber semulajadi.) i. ii. iii. (3 marks) 5. The 1983 Food Act & 1985 Food Regulation was gazetted to protect consumer right. List down the item that must be printed on the label of the consumer product as guided by the Act. (Akta Makanan 1983 dan Peraturan makanan 1985 telah di gubal untuk melindungi hak pengguna.Senaraikan item yang harus di cetak pada label makanan seperti yang telah di gariskan oleh Peraturan tersebut.) i. ii. iii. (3 marks)

KOLEJ KOMUNITI JELEBU KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

STUDENT NAME : MATRIX NO. : CLASS :

DATE :

3RD QUIZ TOPIC : SYNTHETIC MATERIAL


Answer all Questions. (Jawap semua soalan.) 1. We can get the natural material direct from the earth. Give 2 example of the plant base natural material. (Kita boleh memperolehi bahan semulajadi secara terus dari bumi. Berikan 2 contoh bahan semulajadi berasaskan tumbuhan.) i. ii. (2 marks)

2. Give 2 reason of alloying the steel.


(Berikan 2 tujuan logam tulen di aloi.) i. ii. (2 marks)

3. Ceramic is the non-organic material produced by burning the clay with high
tempretured flame. List down the ceramic feature. (Bahan seramik ialah bahan bukan organik yang diperolehi apabila tanah liat dibakar pada suhu tinggi.Berikan 2 sifat am bahan seramik.) i. ii. (2 marks)

4. Polymerization is the proses of connecting the monomers by the covalent chemical bond to form a bigger molecule called polymer Pempolimeran merupakan proses pencantuman monomer-monomer melalui tindak balas penggabungan secara kima untuk menghasilkan molekul-molekul besar yang di panggil polimer. Verify wheather the statement above is TRUE Or FALSE. (Tentukan sama ada penyataan ini BETUL atau SALAH.) Answer : (1 marks) 5. The table below matches the natural polymers with its monomer. Choose the WRONG pairs. (Jadual di bawah menunjukkan polimer asli dan monomernya.Pilih pasangan yang SALAH.) Polymer Monomer a. Carbohydrat Sucrose e b. Cellulose Glucos c. Rubber Isoprene d. Protein Amino Acid (1 marks) 6. What the composite material made of steel,oxcidised ceramic and alloy which stream the electric power?. (Apakah bahan komposit yang diperbuat daripada sebatian logam,seramik oksida,logam dan aloi yang dapat mengalirkan arus elektrik?) a. Semiconductor b. Nail c. Ceramic Vase d. Glass (1 marks) 7. The material below helps to strengten the concrit structure. Which material is NOT use in the mixture? (Bahan yang disenaraikan di bawah merupakan bahan yang digunakan untuk memperkukuhkan konkrit. Pilih bahan yang TIDAK di gunakan untuk menghasilkan konkrit.) a. Cement b. Sand c. Steel d. Blog (1 marks)

KOLEJ KOMUNITI JELEBU KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

STUDENT NAME : MATRIX NO. : CLASS :

DATE :

3RD QUIZ TOPIC : FORCE


Answer all Questions. (Jawap semua soalan.) 1. Berikan formula untuk mengira daya yang bertindak ke atas sesuatu objek.

(1 markah) 2. Berikan contoh kesan daya dalam kehidupan. i. ii. iii. (3 markah)

3. Senaraikan jenis daya yang terdapat dalam kehidupan kita.


i. ii. iii. (3 markah) 4. Daya adalah sesuatu yang dapat mengubah keadaan gerakan sesuatu jasad. Daya boleh mengubah: i. ii. (2 markah)

5. Bahagian depan dan belakang kereta dibuat daripada bahan yang mudah berlipat atau mudah remuk supaya menambahkan masa tindakbalas dan dengan itu daya impuls dapat di kurangkan. Tentukan sama ada penyataan ini BETUL atau SALAH Jawapan : (1 markah)

KOLEJ KOMUNITI JELEBU KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

MATA PELAJARAN : SPA 205 - SAINS GUNAAN

NAMA PELAJAR : NO. MATRIK : KELAS :

TARIKH :

KUIZ 5 TAJUK :

KERJA

Jawap semua soalan. 1. Satu objek berjisim 3 kg ditolak oleh 1 daya bernilai 20 Newton,Objek itu bergerak sejauh 5 meter seperti yang ditunjukkan di dalam rajah di bawah. Kira kerja yang dilakukan untuk menolak objek tersebut.
F = 20N 5 meter

= (3 markah) 2. Nyatakan aplikasi kerja dalam sistem mekanikal dalam kehidupan seharian. i. ii. (2 markah)

3. Berikan 2 contoh sistem bendalir tertutup


i. ii. (2 markah)

4. Bilakah kerja dilakukan dalam sistem elektrik.

(2 markah) 5. Kesan haba yang dihasilkan oleh pemindahan cas digunakan dalam pemanas elektrik,pengering pakaian,pengering rambut dan peti sejuk. Tentukan sama ada penyataan ini BETUL atau SALAH Jawapan : (1 markah)

KOLEJ KOMUNITI JELEBU KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

UJIAN NAMA PELAJAR : 1. Padankan bahagian berikut dengan fungsinya. Bahagian sel Persenyawaan ( 5 markah ) Fungsi - Proses dimana ovum dan sperma bertemu dan membentuk zigot. - mengasingkan kandungan sel daripada persekitaran Tempat simpanan air dan bahan terlarut Pembawa maklumat genetik Proses ovum bergerak ke tiub fallopio. KELAS :

Membran sel Kromosom Ovulasi Vakuol

2. Lukis dan labelkan kromosom sel haiwan pada ruangan yang disediakan. ( 2 markah )

3 Nyatakan 2 jenis pembahagian sel.

( 2 markah )

4. Nyatakan 3 perbezaan diantara sel haiwan dan sel tumbuhan. Sel Haiwan Sel Tumbuhan.

( 3 markah )

5. Pilih pernyatan yang benar dan tandakan 1. Mitosis menghasilkan 4 sel baru. 2. Alel merupakan unit-unit pewarisan. 3. Tali pusat menghubungkan fetus dengan plasenta. 4. Proses persenyawaan berlaku di dinding uterus 5. Selepas pembentukan blastosista ia berubah ke zigot. 6. peringkat pertama mitosis ialah profasa. 6 Fungsi uterus dalam sistem pembiakan wanita adalah untuk________________________________________ . 7. Berikan satu perbezaan antara proses mitosis dan meiosis.

( 1 markah ) ( 2 markah )

______________________________________________________________________ 8. Lukiskan peringkat metafasa mitosis.. ( 1 markah )

____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

9 Nyatakan peringkat-peringkat kelahiran Terangkan secara ringkas peringkat-peringkat tersebut. ( 3 markah ) ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ __________________________________________________________ 10. Seekor kucing berwarna hitam telah dikacukkan dengan kucing berwarna putih. Warna hitam adalah dominan. Tentukan hasil kacukan antara kucing hitam homozigot dan kucing putih.

KOLEJ KOMUNITI JELEBU KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

TUGASAN 1. Baca petikan ini, kemudian jawab soalan-soalan berikut: Aminah dan Faridah ialahanak Encik Jamal dan Puan Fatimah. Mereka dilahirkan pada hari yang sama. Aminah ialah kakak manakala Faridah ialah adik. Disekolah, cikgu mereka sering menghadapi kesukaran untuk membezakan mereka.

(a). Terangkan samada Aminah dan Faridah merupakan anak kembar atau tidak. (b). Terangkan samada mereka merupakan anak kembar seiras atau tak seiras. (c). Semasa peringkat fetus,adakah mereka berkongsi satu plasenta atau masingmasing mempunyai plasenta tersendiri. (d). Sekiranya Aminah dipisahkan daripada kelusrganya sejak dilahirkan dan diberikan kepada sepasang suami isteri yang tinggal di Amerika Syarikat manakala Faridah tetap tinggal bersama-sama ibubapa asalnya, adakah mereka akan mempunyai watak yang sama apabila menjadi dewasa.

2. (a). Apakah yang dimaksudkan dengan `bayi tabung uji`? (b). Secara ringkas, bandingkan teknik ini dengan permanian beradas. (c). Bincangkan implikasi moral terhadap penghasilan bayi melalui permanian beradas.