Anda di halaman 1dari 10

BAHAGIAN A 1.

( 30 Markah )

Senarai tugas bagi mengenal pasti kerja atau kendalian setiap orang kompeten dan bahagian pepasangan yang akan berada dibawah tanggungjawab setiap orang kompeten yang diambil kerja disediakan oleh: i. ii. iii. A. B. C. D. Pemunya Pengurusan atau pemegang lesen Jurutera Elektrik Kompeten i sahaja i dan ii i dan iii Semua diatas

2.

Seseorang itu boleh dipertimbangkan sebagai layak untuk menduduki peperiksaan Penjaga Jentera Elektrik ialah :i. ii. iii. iv. v. A. B. C. D. Warganegara Malaysia Berumur tidak melebihi 20 tahun Berkelayakan pendidikan yang sesuai ditentukan oleh Lembaga Pemeriksa Pengalaman kerja tidak melebihi daripada tiga tahun Boleh bertutur dan menulis dalam Bahasa Kebangsaan Semua di atas i, ii, iv dan v i, ii, iii dan iv i, iii dan v

3.

Perakuan Kekompetenan Sebagai Penjaga Jentera adalah dikeluarkan dalam ____________ A. B. C. D. Borang L Borang M Borang N Borang P

4.

Orang yang bertanggungjawab mengambil langkah awasan yang secukupnya untuk mencegah pepasangan atau kelengkapan daripada terhidup secara tidak sengaja semasa orang sedang bekerja A. B. C. Orang kompeten Pihak pengurusan Pihak pemunya

D. 5.

Penghuni pepasangan

Suatu Perakuan hendaklah diperakukan oleh seorang Pendawai apabila pendawaian elektrik dalam suatu pepasangan yang di bawah penyeliaan langsungnya apabila telah siap. Perakuan itu adalah : A. B. C. D. Perakuan Penyeliaan Perakuan Penyiapan Perakuan Penyeliaan dan Penyiapan Perakuan Ujian

6.

Merujuk kepada Akta Bekalan Elektrik 1990 mana-mana orang yang gagal untuk mendaftarkan apa-apa pepasangan di bawah seksyen 21 adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh dikenakan, apabila disabitkan denda tidak melebihi ______________ A. B. C. D. RM 5,000.00 RM 10,000.00 RM 25,000.00 RM 1,000.00

7.

Mana-mana geganti atau peranti perlindungan sesuatu pepasangan hendaklah diperiksa, diuji dan ditentukur oleh orang kompeten sekurang-kurangnya sekali setiap ____________ atau pada bila-bila masa yang diarahkan oleh pengarah. A. B. C. D. 1 tahun 2 tahun 3 tahun 5 tahun

8.

Mengikut Akta Bekalan Elektrik 1990, tiada seorang pun boleh Memasang apaapa pendawaian atau persambungan elektrik pada pendawaian yang ada pada mana-mana premis tanpa terlebih dahulu mendapat kelulusan bertulis daripada _____________ A. B. C. D. Suruhanjaya Tenaga Pihak Berkuasa Bekalan atau Pemegang Lesen Jurutera Penyelia yang berdaftar Kontraktor Elektrik yang berdaftar

9. Kesalahan di bawah Akta Bekalan Elektrik 1990 mereka boleh didenda sehingga _________ apabila menjual atau mengimport apa-apa kelengkapan sehingga menyebabkan bahaya kepada nyawa atau anggota badan manusia. A.

B.
C. D.

RM 500,000.00 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. RM 100,000.00 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau keduaduanya. RM 300,000.00 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. RM 100,000.00 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya.

10. Merujuk kepada Akta Bekalan Elektrik 1990, mana-mana orang yang merosakkan apa-apa meter bagi pepasangan berlesen boleh didenda sehingga _____________ apabila disabitkan kesalahan. A. B C. D. 11. RM 5,000.00 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. RM 1,000.00 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. RM 50,000.00 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. RM 10,000.00 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya.

Tempoh sah Perakuan Pendaftaran adalah _______________ dari tarikh pendaftaran dan pembaharuan _______________ Sebelum tamat tempoh. A. B. C. D. dua belas bulan, empat bulan satu tahun, enam bulan dua belas bulan, dua bulan dua belas bulan, satu bulan

12.

Seseorang yang memegang Perakuan Kekompetenan Sebagai Pendawai tidak boleh membuat apa-apa kerja, tindakan atau perkara-perkara di bawah Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 jika dia berumur melebihi A. B. C. D. 55 tahun 60 tahun 65 tahun 70 tahun

13.

Mengikut Peraturan-Peraturan Bekalan Elektrik 1994, sesuatu motor elektrik hendaklah dikawal oleh satu atau lebih peranti mula yang berkesan untuk :A. B. C. D. memberhentikan motor itu, melindungi motor dari arus beban lampau, melindungi motor itu dari arus kerosakan ke bumi dan arus beban lampau, memula dan memberhentikan motor itu.

14.

Penjaga Jentera Elektrik Voltan Rendah, seorang Pendawai Tanpa Had dan dua orang Pendawai Fasa Tunggal sedang berkhidmat di sebuah syarikat kontraktor elektrik yang berdaftar. Berapakah fees yang perlu dibayar oleh orang-orang kompeten di atas untuk mendaftarkan diri dengan Suruhanjaya Tenaga. A. B. C. D. RM 80.00 RM 100.00 RM 110.00 RM 150.00

15.

Mana-mana orang tidak membenarkan, menyerang, menghalang dan enggan memberi maklumat kepada mana-mana Pengarah atau Pegawai Polis adalah melakukan kesalahan dan boleh dikenakan denda tidak melebihi ____________. A. B. C. D. RM 10,000.00 atau penjara tidak melebihi 2 tahun RM 5,000.00 atau penjara tidak melebihi 2 tahun RM 15,000.00 atau penjara tidak melebihi 1 tahun RM 5,000.00 atau penjara tidak melebihi 1 tahun

16.

Apabila seseorang itu melakukan kesalahan mengambil tenaga dengan curang maka jika tersabit kesalahannya ianya akan didenda A. B. C. D. RM 100,000.00 atau dipenjara tidak kurang 3 tahun atau keduaduanya. RM 150,000.00 atau dipenjara tidak kurang 3 tahun atau kedua-duanya. RM 130,000.00 atau dipenjara 3 tahun atau kedua-duanya. RM 200,000.00 atau dipenjara tidak kurang 3 tahun atau kedua-duanya.

17.

Orang yang tidak boleh akses kepada mana-mana bahagian papan suis adalah seperti berikut. Pilih kenyataan yang benar i. orang kompeten ii. orang diberi kuasa iii. pemunya papan suis iv. Pengarah A. B. C. D. i, ii dan iii ii, iii dan iv i, ii dan iv Semua di atas

18.

Apabila sesuatu pendawaian yang baru atau pendawaian semula telah siap, pendawaian tersebut mestilah diuji dan disahkan oleh :A. B. C. D. Juruteknik JKR Elektrik Juruteknik TNB Pendawai Satu Fasa atau Tiga Fasa yang diberi kuasa Pemegang lessen pendawaian

19.

Sesuatu konduktor hendaklah ____________________ secara berkesan atau ditempatkan atau dikawal keselamatamnya bagi mencegah bahaya. A. B. C. D. Dilindungi dan dibalut Ditegah dan ditebat Dicegah dan dilindungi Ditebat dan dilindungi

20.

Sekiranya seseorang Penjaga Jentera Elektrik tidur semasa bertugas, Suruhanjaya boleh ________________________ Perakuan Kekompetenannya. A. B. C. D. Membatal Menggantung Mengendors Semua di atas

21.

Seorang Pengarah boleh membatalkan Perakuan Pendaftaran pepasangan jika: i ii iii iv A. B. C. D. Pepasangan itu tidak lagi dikehendaki untuk digunakan Pepasangan itu didapati tidak selamat digunakan Pepasangan itu tidak diselia oleh orang kompeten Perakuan yang dikeluarkan digunakan bagi tujuan lain i dan ii sahaja i, ii & iii sahaja i,ii & iv sahaja Semua di atas

22.

En. Hisham hendak membayar fee bagi Perakuan Pendaftaran sebagai kontraktor Elektrik kelas C. Berapakah fee pendaftaran yang harus dibayar olehnya sekiranya pendaftaran permulaan. A. RM 100.00 B. RM 300.00 C. RM 500.00 D. RM 600.00 E. Suis yang digunakan bagi mengawal litar pemasangan papan tanda elektrik hendaklah ditanda ______________________. A. B. C. D. SUIS LITAR SUIS KAWALAN SUIS UTAMA SUIS PENGHIDUP

23.

24.

Permohonan bagi pendaftaran pepasangan hendaklah dalam ______________. A. B. C. D. Borang A Borang B Borang G Borang Q

25.

Suruhanjaya boleh mengeluarkan Perakuan Kekompetenan sementara kepada orang asing bagi suatu tempoh yang tidak melebihi ____________________. A. B. C. 6 bulan 12 bulan 24 bulan

D. 26.

36 bulan.

Akta dan peraturan yang digunakan oleh Suruhanjaya Tenaga/JBE adalah ______________________ . A. B. C. Akta Elektrik 1949 dan Peraturan Bekalan Elektrik 1949 Akta Jemaah Pemeriksa Elektrik 1983 ( Akta 227 ) dan PeraturanPeraturan Bekalan Jemaah Pemeriksa Elektrik 1984 Akta Bekalan Elektrik 1990 ( Akta 447 ) dan Peraturan-Peraturan Elektrik 1990 Akta Bekalan Elektrik 1990 ( Akta 447 ) dan Peraturan-Peraturan Elektrik 1994

D.
27.

Suatu notis standard yang mempamerkan perkataan ____________________ hendaklah diletakkan di luar tiap-tiap tempat yang mengandungi radas elektrik di mana gangguan tidak dibenarkan pada radas itu. A. B. C. D. DILARANG MASUK AWAS BAHAYA ORANG SEDANG BEKERJA

28.

Voltan Rendah ertinya voltan yang biasanya melebihi voltan amat rendah tetapi tidak melebihi _________________ arus ulang-alik di antara konduktor. A. B. 240V 415V 1,000V 11,000V

C.
D.

29.

Mengikut Akta Bekalan Elektrik, pemegang lesen atau pihak pengurusan tidak dibenarkan mengambil pekerja di bawah umur ___________________ .

A.
B. C. D. 30.

Enam belas tahun Tujuh belas tahun Lapan belas tahun Dua puluh tahun

Suatu notis standard yang mempamerkan perkataan ______________ hendaklah diletakkan di tempat yang mudah dilihat berdekatan dengan papan suis. A. B. C. D. DILARANG MASUK AWAS BAHAYA ORANG SEDANG BEKERJA

. BAHAGIAN B 1. Mengikut Peraturan-Peraturan Elektrik 1994, nyatakan 5 salah laku yang serius 2. Nyatakan lima ( 5 ) fungsi dan tugas Suruhanjaya Tenaga yang ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Tenaga 2001 3. Mengikut Akta Bekalan Elektrik 1990, jika mana-mana orang atau premis menghendaki pembekalan elektrik, dia hendaklah memberi suatu notis kepada pemegang lesen yang menyatakan :4. Mengikut Peraturan-Peraturan Elektrik 1994, apakah kehendak-kehendak am pepasangan bagi sesuatu papan suis. 5. Nyatakan syarat-syarat bagi seseorang untuk dipertimbangkan menduduki peperiksaan Kekompetenan sebagai Pendawai Elektrik.

( 25 Markah )

BAHAGIAN C

1. Encik Azman adalah seorang penjaga jentera di sebuah kilang dan didapati tidur
semasa bertugas sehinggakan mendatangkan bahaya kepada pekerja-pekerja lain. a ) Mengikut Peraturan-Peraturan Elektrik 1994, apakah kategori kesalahan yang telah dilakukan oleh Encik Azman. b ) Apakah yang perlu dilakukan oleh Suruhanjaya apabila menerima laporan mengenai kesalahan seperti di atas. c ) Apakah keputusan yang boleh dikeluarkan oleh Suruhanjaya apabila En. Azman didapati sabit dengan kesalahannya. d ) Nyatakan apakah langkah yang boleh dilakukan oleh En. Azman jika dia berasa terkilan dengan keputusan Suruhanjaya. ( 15 Markah )

2. Sebuah kilang dikenakan caj bagi bekalan elektriknya sama ada keseluruhan atau sebahagiannya dengan merujuk kepada kuantiti elektrik yang dibekalkan. a ) Berikan cara-cara bekalan itu hendak diberikan. b ) Siapakah yang bertanggungjawab membekalkan meter kepada pengguna dan apakah cara yang biasa digunakan. c ) Siapakah yang menentukan kedudukan meter dan berikan faktor bagi menentukan kedudukan meter. d ) Apakah denda yang boleh dikenakan kepada mana-mana orang yang merosakkan apa-apa meter pepasangan berlesen yang digunakan untuk merekod penggunaan elektrik. ( 15 Markah )

3. Anda adalah seorang kompeten Penjaga Jentera yang baru bekerja di sebuah kilang. Anda telah diarahkan supaya membuat penyenggaraan ke atas papan suis pepasangan di kilang itu. Sebaik sahaja penyenggaraan hendak dilakukan, anda telah diarahkan oleh pengurus pengeluaran kilang untuk mencari kerosakan di sebuah mesin pengeluaran dengan segera. Tanpa melengahkan masa, anda mengarahkan pembantu anda, seorang apperentis yang juga baru bekerja supaya meneruskan kerja-kerja penyenggaraan papan suis itu sementara anda pergi mencari kerosakan mesin tersebut. Ketika menjalankan kerja-kerja penyenggaraan ke atas papan suis itu, apperentis tersebut telah terkena kejutan elektrik dan tidak sedarkan diri. Mengikut Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 : a ) Nyatakan apakah tindakan yang perlu anda lakukan setelah berlaku kemalangan tersebut. b ) Huraikan apakah yang sepatutunya dilakukan oleh anda sebelum membenarkan apperentis itu menjalankan kerja-kerja penyenggaraan ke atas papan suis tersebut. ( 15 Markah )

Selamat mencuba

Jawapan Bahagian A 1) D 2) D 3) B 4) A 5) C 6) C 7) B 8) B 9) B 10) A 11) C 12) C 13) D 14) C 15) B Bahagian B 1) 2) 3) 4) 5) ( peraturan 59 m/s 104 ) ( Bahagian III m/s 6 ) ( Bahagian IV m/s 26 ) ( peraturan 37 ) ( peraturan 49 ) 16) A 17) C 18) C 19) D 20) D 21) D 22) B 23) B 24) A 25) B 26) D 27) A 28) C 29) A 30) C

Bahagian C 1) a) b) c) d) Salah laku yang serius Peraturan 59 Peraturan 59 Peraturan 59

2) a) ( Seksyen 32 (1) ) b) ( Seksyen 32 (2)) c) ( Seksyen 32 (3) ) d) ( Seksyen 37 (14) ) 3) a) m/s 125 b) m/s 33