Anda di halaman 1dari 8

1.

Untuk mengeluarkan lesen di bawah Akta 447, orang yang bertanggungjawab : i. ii. iii. iv. A. B. C. D. 2. A. B. C. D. 3. A. B. C. D. Ketua Pengarah. Timbalan Ketua Pengarah. Pengarah dan pegawai lain yang dilantik. Timbalan dan Penolong Pengarah. i sahaja. i dan ii. i, ii dan iii. Semua di atas. Mengikut Akta Bekalan Elektrik 1990, akses kepada mana-mana bahagian papan suis hanya boleh dilakukan oleh : Jurutera Elektrik. Juruelektrik. Pengurusan pepasangan. Orang Kompeten. Mengikut Akta Bekalan Elektrik 1990, lesen Pemegang Lesen mestilah menyatakan perkara-perkara berikut KECUALI : Kawasan bekalan. Voltan yang ditentukan dan variasi yang dibenarkan daripadanya. Caj minima yang kena dibayar oleh pengguna. Apa-apa perkara lain sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Ketua Pengarah.

4.

Mengikut Akta Bekalan Elektrik 1990, apabila seseorang itu melakukan kesalahan mengambil tenaga dengan curang maka jika tersabit kesalahannya ia akan didenda : A. B. C. D. RM 100,000.00 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. RM 150,000.00 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. RM 130,000.00 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. RM 100,000.00 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya.

5.

Mengikut Akta Bekalan Elektrik 1990, tiada seorang pun tanpa kebenaran sah daripada . mengikut mana yang berkenaan, boleh mengusahakan apa-apa kerja atau melibatkan diri dalam apa-apa aktiviti berhampiran dengan apa-apa pepasangan elektrik atau sebahagian daripadanya mengikut cara yang berkemungkinan mengganggu mana-mana pepasangan elektrik atau menyebabkan bahaya kepada mana-mana orang atau harta. A. B. C. D. Pihak pengurusan pepasangan. Penjaga Jentera atau Jurutera Elektrik Residen pepasangan. Jabatan Elektrik dan Gas. Pihak Berkuasa Bekalan atau pemegang lesen.

6.

Mengikut Akta Bekalan Elektrik 1990, dalam hal kecacatan yang hampir berlaku pada pepasangan atau bahagiannya, Pengarah boleh mengambil tindakan berikut : A. B. C. D. Mengkompaun pengurusan pepasangan atau pemegang lesen kerana tidak membaiki atau menyenggara pepasangan tersebut. Menggantung serta-merta pengendalian dan penggunaan pepasangan itu atau bahagiannya sehingga kecacatan itu dibaiki atau dihapuskan. Mengarah kecacatan itu dibaiki atau dihapuskan dengan serta-merta. Memotong bekalan ke pepasangan tersebut.

7. Dalam mana-mana kerja atau perkhidmatan yang melibatkan pengurusan atau penjagaan atau berdekatan dengan kelengkapan hidup yang tidak ditebat dengan sempurna, bolehkah pihak pengurusan atau Pihak Berkuasa Bekalan mengambil kerja seorang pekerja yang berumur 15 tahun ? A. B. C. D. Boleh jika pekerja itu mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang elektrik. Boleh jika pekerja itu memegang perakuan kekompetenan sebagai Penjaga Jentera. Boleh dalam keadaan tertentu. Tidak boleh.

Soalan 8 hingga 11 berpandukan keterangan berikut : Keterangan Menurut peraturan IEE, kadaran arus bagi litar akhir untuk alat pemasak pegun di pepasangan perumahan adalah berdasarkan permintaan arus bagi alat pemasak tersebut dan juga faktor kepelbagaiannya. Pengiraan faktor kepelbagaian bagi alat pemasak adalah seperti berikut : a. 10A yang pertama daripada kadaran alat pemasak yang mempunyai kadaran permintaan arus yang melebihi 10A, ditambah dengan b. 30% daripada baki 10A yang pertama permintaan arus pemasak, ditambah dengan c. 5A jika terdapat soket alir keluar. Soalan Alat pemasak 4.8 kW, 245 V hendak dipasang di dalam sebuah litar pemasak. Alat pemasak ini disediakan bersama-sama dengan unit kawalan pemasak yang mempunyai soket alir keluar. 8. Kirakan arus sebenar yang diperlukan oleh pemasak. A. B. C. D. 19.59A 20A. 18A. 30A.

9. Permintaan arus alat pemasak selepas faktor kepelbagaian. A. B. C. D. 19.59A. 20A. !8A. 30A.

10. Kadaran fius dan kabel yang dipilih.


A. B. C. D.

15A dengan kabel bertebatkan PVC 2.5mm2. 30A dengan kabel bertebatkan PVC 4mm2. 30A dengan kabel bertebatkan PVC 6mm2. 20A dengan kabel bertebatkan PVC 4mm2.

11. Jika litar jejari untuk sambungan soket alir keluar bagi luas lantai pepasangan yang tidak

melebihi 50m2, bilangan soket alir keluar yang boleh disambung adalah tidak terhad. Kabel dan peranti yang digunakan adalah : A. B. C. D. 12. Nilai rintangan elektrod bumi bergantung kepada : A. B. C. D. Jenis elektrod yang digunakan. Jenis tanah dan dalamnya elektrod. Jenis tanah dan jenis elektrod. Panjang elektrod yang ditanam.

13. Voltan amat rendah keselamatan (SELV) adalah: A. B. C. D. 0 50V. 0 20V. 0 240V. 0 500V.

14. Alatubah arus mempunyai nisbah 200/5A. Sekiranya arus primer adalah 180A, arus sekunder adalah: A. B. C. D. 5.4A 4.05A 4.3A 4.5A

15. Suis bomba mengikut peraturan I.E.E. ialah satu suis: A. B. C. D. Untuk mengawal loceng amaran. Untuk mengawal isyarat neon. Mengawal bekalan keseluruhan bangunan. Pelbagai guna.

16. Susutan voltan yang dibenarkan oleh I.E.E ke 16 untuk 3 fasa voltan rendah 415 V, 50 Hz ialah: A. 16.6V. B. 9.6V. C. 10.375V. D. 0V.

17. Sesuatu suis yang mengawal litar akhir dalam pendawaian elektrik mestilah: A. B. C. D. Tidak melebihi kadar arus bagi kabel. Melebihi kadar arus bagi kabel. Mempunyai kadar arus yang sama. Tidak mempunyai kadar arus yang tetap.

18. Berapakah kadar voltan di mata kuasa 4343 watt jika voltan bekalan masuk utamanya ialah 240 V dan penurunan voltan kabel bagi 4 mm 2 yang bertebatkan P.V.C. ialah 11 mV/A/m. A. B. C. D. 210 V. 220 V. 230 V. 240 V.

19. Berapakah nilai rintangan galangan bumi maksimum jika pemutus litar bocor ke bumi kendalian arus baki digunakan ? A. B. C. D. 30 Ohm. 30 Mohm. 500 Ohm. 50 Mohm.

20. Bacaan yang maksimum pada ujian pengalir pelindung litar ialah _____________ atau ________________ jika pengalir pelindung itu dibuat secara pembuluh besi atau sebarang logam lain. A. B. C. D. 1 Mohm atau 05 Mohm. 1 Ohm atau 0.5 Ohm. 100 Ohm atau 50 Ohm. 50 Ohm atau 20 Ohm.

21. Berapakah nilai voltan yang diperlukan untuk menjalankan ujian penebatan pada pepasanganyang menggunakan voltan bekalan 240 V ? A. B. C. D. 250 V. 500 V. 600 V. 1000 V.

22. Apakah tujuan ujian galangan gelung bumi ? A. B. C. D. Mengikut arahan peraturan I.E.E. Memastikan keberkesanan pembumian yang telah dipasang. Mepastikan pelindung arus bocor ke bumi beroperasi. Seperti di dalam Perauturan-Peraturan Elektrik 1994

23. Apakah alat yang digunakan untuk menguji rintangan penebatan ? A. B. C. D. Multi Tester. Earth Tester Insulation Tester. MegaOhmmeter Tester.

24. Sebuah kilang menggunakan 500 unit tenaga elektrik dan permintaan maksimum pada bulan itu ialah 12 kWatt. Berapakah bayaran jika tarif ialah RM 12.00 bagi setiap kW maksimum dan 7 sen bagi setiap unit ? A. B. C. D. RM 494.00 RM 3644.00 RM 6008.00 RM 6084.00

25. Jika voltan fasa bekalan adalah 230 V, berapakah voltan talian ? A. B. C. D. 400 V. 410 V. 420 V. 440 V.

26. Pengalir atau dawai yang disambung dari punca bumi pengguna ke elektrod bumi ialah A. B. C. D. Pengalir pembumian. Pengalir fasa. Pengalir neutral. Rod kupram.

27. Apakah peranti perlindungan yang digunakan dalam litar untuk memutuskan sebarang arus sebelum ia boleh mendatangkan bahaya akibat tindakbalas terma atau mekanikal dalam pengalir atau sambungan ? A. B. C. D. Peranti pelindung arus litar pintas. Peranti perlindungan arus beban yang berlebihan. Peranti perlindungan arus bocor ke bumi. Peranti perlindungan arus balikan.

28. Tiap-tiap motor yang berkadaran lebih dari 0.37 kW mestilah mengadakan kawalan yang mengandungi : i. ii. iii. A. B. C. D. Pelindung tanpa voltan. Pelindung arus lebih. Pemula dan memberhenti motor. i dan ii. ii dan iii. i dan iii. Semua di atas.

29. Penghidup yang manakah yang sesuai untuk menjalankan motor Sangkar Tupai ketika ketiadaan beban atau membawa beban ringan ? A. B. C. D. Penghidup Penghidup rintangan. Penghidup Penghidup

30. Berikut adalah ciri-ciri sesentuh. Pilih yang betul. i. ii. iii. iv. v. A. B. C. D. Sesentuh terdiri dari banyak jenis. Digunakan bersama-sama suis masa. Tidak mempunyai keupayaan memutus beban tersambung. Mempunyai gelung sesentuh yang membuka dan menutup suis. Didapati dalam berbagai sukatan arus. i, ii, iii dan iv. i, iii dan iv. i, iii, iv dan v. Semua di atas.

31. Penebat dalam kerja-kerja elektrik bermaksud bahan yang digunakan untuk : A. B. C. D. Menebat haba daripada pengalir elektrik. Membolehkan arus mengalir dalm pengalir. Menghalang pengaliran arus elektrik. Melindungi pengalir elektrik.

32. Apakah warna teras kabel boleh lentur bagi pengalir fasa ? A. B. C. D. Merah. Biru. Coklat. Jingga.

33. Pembuluh-pembuluh (konduit) elektrik perlu menggunakan warna berikut sebagai pengenalpastian mengikut BS 1710 : A. B. C. D. Merah. Kuning. Perang. Jingga.

34. Apakah yang akan berlaku pada alatubah arus jika belitan sekunder ditinggalkan dalam keadaan litar terbuka ? A. B. C. D. Bergetar. Voltan tinggi di sekunder. Arus yang tinggi teraruh di sekunder. Tiada apa yang terjadi.

35. Ujian yang dibuat untuk menentukan ketepatan kendalian alatubah arus dan geganti pelindung satu pepasangan baru dipanggil A. B. C. D. Ujian tekanan. Ujian suntikan sekunder. Ujian kekuatan diaelektrik. Ujian suntikan utama.

36. Pemutus litar dan penyentuh yang digunakan untuk menukarkan sumber bekalan hendaklah mempunyai kutub-kutub fasa termasuk kutub : A. B. C. D. Bumi. Neutral. Fasa tunggal. Tiada kutub yang lain.

37. Angkadar kuasa bagi sesebuah motor segerak boleh diubah dengan selaraskan A. B. C. D. Voltan bekalan. Rintangan medan. Arus ujaan. Daya gerak elektrik balas.

38. Perkara-perkara berikut biasanya terdapat pada papan suis utama. Pilih yang salah. A. B. C. D. Ruang kosong diperlukan di hadapan dan belakang bagi memudahkan kerja-kerja penyenggaraan. Bilik suis perlu menerima pengudaraan yang baik. Diletakkan dimana terdapat beban yang rendah untuk memperkecilkan saiz papan suis. Semua pintu dan lubang dipasang dengan anti-vermin.

39. A. 40. Sesuatu suis yang mengawal litar akhir dalam pendawaian elektrik mestilah: A.