Anda di halaman 1dari 36

1.

PENDIDIKAN ABAB KE -21

Malaysia Ke Arah Pendidikan Bertaraf Dunia Yang telah Iilhamkan oleh Y.A.B hgTun Abdullah Ahmad Badawi, Mantan Perdana Menteri Malaysia di Sidang Kemuncak Pendidikan 2004 beliau menyatakan, membangunkan Sistem Pendidikan Bertaraf Dunia merupakan agenda kerajaan saya. Pendidikan Bertaraf Dunia merupakan wahana penting bagi mencapai hasrat wawasan 2020 ialah mahu menjadikan masyarakat Malaysia maju dan saintifik. Masyarakat maju perlu bersedia untuk menerima sesuatu yang baru, maju dan berdaya saing. Agen perubahan utamanya ialah pendidikan. Pendidikan merupakan alat terpenting di dalam pembangunan sumber manusia kearah pencapaian matlamat pembangunan Negara. Pendidikan bertaraf dunia atau world class akan menentukan kejayaan perubahan insan. ( Mohd Najib, 1997 ). Ini adalah antara kata-kata bertaraf dunia. Tepat pada masanya,Wawasan 2020 dan Pendidikan bertaraf dunia berada di dalam lingkungan abad ke-21 menunjukkan betapa besar hasrat dan cita-cita kerajaan yang bersungguh sungguh untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Apakah maksud sistem pendidikan bertaraf dunia? Mengikut Merian Webster Online world class is definedas being of the highest terawal pemimpin kita mengenai pendidikan

calibre in the world . Pada pendapat saya bertaraf dunia bermaksud satu pencapaian yang
tertinggi atau yang setaraf dengannya di dunia. Ia menunjukkan perkembangan dan kemajuan pesat serta dinamis pendidikan negara, khususnya dari segi kualiti, kuantiti, standard, kecemerlangan dan kredentialiti yang diakui dan diterima diperingkat antara bangsa atau dunia. Dilihat dari perspektif yang luas, Pendidikan Bertaraf Dunia bermaksud kemampuan dan pencapaian cemerlang Malaysia dalam membangunka sektor pendidikan untuk mempelopori perubahan dan kemajuan dinamis,iaitu: i. ii. iii. iv. v. Pembangunan tenaga manusia Kepesatan pertumbuha ekonomi Pembaikan taraf dan kualiti kebajikan sosial Pemodenan dan reformasi sosial masyarakat Kecemerlangan budaya fikir dan intelektual

Pada abad ke-21, penanaman dan pengembangan pengetahuan adalah inti dari kehidupan modern. Ini bererti bahwa pendidikan pada dasarnya penting dan terletak di pusat perkembangan setiap masyarakat. Peningkatan proses dan metode yang terlibat di dalamnya juga akan memiliki efek trickle down signifikan pada bagaimana lanjutan masyarakat dan berapa banyak potensi yang diaktualisasikan. Pada akhirnya, hal ini 1

tergantung pada seberapa baik individu yang menjalani sistem pendidikan yang dikembangkan. Penyempurnaan bakat mereka, perolehan keterampilan dan mengasah holistik orang adalah keunggulan dari sebuah masyarakat yang maju. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa peradaban besar dan kebudayaan dari masa lalu sama-sama prihatin dengan yang sama.

Pada abad ke-21 cara baru dan lebih ampuh mendidik anggota masyarakat yang sedang dicari oleh pendidik dan lembaga pendidikan. Sebuah metode yang layak dapat rekayasa sosial. Ini memiliki aspek biasa menanggapi perilaku manusia dan kecenderungan sehingga individu akan terdorong untuk melakukan tindakan atau mengejar tujuan yang belum tentu mereka tapi mungkin baik bagi mereka. Hal ini terjadi ketika siswa brilian tidak ingin melakukan jalan yang akan memaksimalkan potensi-nya ini dapat dimanfaatkan untuk membujuk orang tersebut sebaliknya. Memang, ini adalah suatu bentuk manipulasi, tetapi dalam banyak cara pendidikan secara umum adalah sifat yang sama. Landasan rekayasa sosial adalah bahwa ia menggunakan cukup banyak wawasan tentang perilaku, manusia, jiwa dan kecenderungan untuk individu secara langsung untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau menghibur pikiran tertentu. Kedua yang mungkin untuk suatu tujuan yang hanya diketahui orang menggunakan metodologi tetapi bukan subjek. Selanjutnya, dalam pikiran yang sama ia termotivasi oleh kepentingan pribadi, tetapi tidak diketahui kepadanya bahwa ini adalah juga konsisten dengan kepentingan yang lain. Hal ini dapat merupakan inti dari metode pengajaran yang rumit. Tingkat aplikasi untuk set teknik yang tak terbatas. Namun, pada umumnya, akan potensial karena akan mempengaruhi siswa pada tingkat kesadaran mereka sendiri. Hal ini penting mengingat budaya saat ini dan lingkungan sosial mahasiswa direndam Mereka ada di alam dengan gangguan penuh dan kekuatan yang bersaing untuk mendapatkan perhatian dan keterlibatan mereka. Metode eksternal jelas menanamkan di dalamnya pengetahuan dan membuat mereka belajar dengan cara yang sama tidak lagi mencapai ukuran keberhasilan yang sama seperti di masa lalu. Pendidikan modern perlu untuk menanggapi perubahan dalam status quo. Respon yang terletak dengan rekayasa sosial. Dengan langsung menekan ke dalam kesadaran siswa dan memotivasi dia untuk belajar hal tertentu atau mengejar pengetahuan spesifik, gangguan eksternal yang dinegasikan. Hal ini menyiratkan bahwa ia bisa belajar lebih banyak dan menjadi lebih terdidik. Gangguan masih ada, namun daya tarik mereka diencerkan dan minat siswa secara

implisit diarahkan ke sarana yang lebih konstruktif dan pendidikan. Ini menguraikan tempat dan nilai dari rekayasa sosial dalam pendidikan modern.

2.0

GURU ABAB KE- 21

Profesion perguruan bukan satu profesion yang statik dan tidak menjanjikan peluang kenaikan pangkat. Kementerian Pelajaran Malaysia mengadakan pelbagai intensif untuk membantu meningkatkan profesionalisme perguruan melalui perlaksanaan guru Cemerlang. Sebagai seorang guru, kita seharusnya mempunyai kualiti yang khusus dan konsisten supaya dipandang mulia oleh masyarakat. Guru merupakan seorang yang mengajar di sekolah dan mempunyai pemikiran yang matang dari segi ilmu dan juga perwatakan. Guru abad ke-21 pula perlu mempunyai ciri iaitu kaya dengan maklumat termasuklah ilmu sains dan teknologi maklumat. Seorang guru abad 21 juga perlu ada kekuatan minda dengan kreatif dan proaktif. Seseorang guru perlu mempunyai hati yang luhur dan harmoni terutama apabila mengawal keadaan di dalam kelas. Semangat jati diri, jaya diri, keusahawaan dan ketrampilan perlu dimiliki oleh seseorang guru abad 21. Ini kerana pada masa kini pelajar lebih cerdik dan bijak pandai daripada guru disebabkan mereka mendapat pengetahuan luar iaitu tuisyen. Pada masa sekarang guru bukan sahaja sebagai guru tetapi sebagai ahli usahawan untuk mendapat pendapatan yang lebih dan berdaya saing antara sesame sendiri. Dalam membimbing anak bangsa pada masa sekarang apa yang penting diri seorang guru ialah semangat jati diri yang kental. Para pendidik dan guru-guru perlulah dilengkapkan dengan pelbagai ciri-ciri yang menunjukkan seorang guru yang boleh mmbangunkan modal insan yang berguna suatu hari nanti. Seorang guru perlu menguasai subjek atau kandungan kurikulum apabila disoal atau ditanya oleh pelajar. Selain itu seseorang guru itu mesti memahami perkembangan pelajarpelajar dan menyayangi mereka. Guru perlu mempunyai pelbagai kaedah dan teknik yang boleh digunakan dalam suasana yang berbeza dan pelajar yang berbeza. Guru abad 21 perlu mempunyai imaginasi yang tinggi yang membolehkannya memberikan pelbagai jenis contoh yang mampu membantu para pelajarnya memahami sesuatu perkara dengan cepat dan mudah. Selain itu mereka juga perlu mempunyai kecerdasan yang tinggi yang membolehkannya memahami serta mengajar sesuatu dari sudut pandangna yang luas. Para pendidik seharusnya mengorak langkah dan mengembleng peluang untuk melengkapkan diri berketrampilan sebagai pemimpin ilmu berasaskan teknologi serta 3

bersedia menjurus kepada penguasaan dan penggunaan teknologi maklumat untuk pelbagai bidang dan menjadi mekanisme urusan harian. Pelajar-pelajar mestilah dididik menggunakan daya fikir tinggi dan minda untuk melahirkan pelajar-pelajar untuk belajar sepanjang hayat dan mempunyai modal intektual tinggi menghadapi era globalisasi. Kemahiran berfikir dan pemikiran konstruktif perlu juga terarah kepada pandangan jauh dan luar biasa. Para pendidik seharusnya mempunyai kemahiran dan berketrampilan mengaitkan domain teori dan praktis dan mesti bijak membina pengetahuan dan kemahiran secara developmental mengikut kadar pembelajaran (pace of learning) untuk mencapai kemahiran thoughtful learning. Kurikulum sepatutnya memberi ruang untuk disesuaikan dengan perkembangan semasa berdasarkan keperluan negara, perkembangan semasa, dan kemajuan sejagat. Melahirkan generasi untuk pasaran tenaga kerja industri merupakan dasar pembangunan negara. Usaha ini ialah sebagai sumbangan kepada melahirkan sumber manusia yang menyumbang kepada tenaga buruh yang berkualiti, serba boleh, dan responsif kepada perubahan keadaan perindustrian. Kurikulum dan daya didik di dalam sistem pendidikan hendaklah berupaya merealisasikan masyarakat saintifik, teknologi dan progresif yang inovatif dan berpandangan jauh ke hadapan. Nilai-nilai murni menitikberatkan perlakuan baik, peradaban dan tatasusila insan dalam hubungannya sesama manusia, alam dan Tuhan. Elemen ini sangat penting dalam usaha pembudayaan masyarakat yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan keharmonian negara. Pendidik yang professional dapat menangani pengajaran dan pembelajaran yang dapat membudayakan masyarakat dengan amalan akhlak dan nilai-nilai murni. Perkembangan dan kemajuan dunia boleh mempengaruhi gaya hidup dan akhlak masyarakat kita. Usaha mengimbangkan perkembangan dan kemajuan dunia aspek teknologi maklumat dan industri "hi-tech", dengan pembentukan rohaniah dan ketahanan diri diberikan perhatian serius. Maka konsep masyarakat madani merupakan wadah untuk membudayakan masyarakat Malaysia. Kurikulum dalam sistem pendidikan kita sama ada secara formal mampu menyusun dan membentuk masyarakat madani. Usaha menwujudkan masyarakat madani diharap dapat melahirkan warga negara yang berpegang kepada teras keimanan dan ketuhanan, mempunyai ketahanan diri, memiliki identiti bangsa Malaysia, tahap kepimpinan yang dinamik, berpandangan jauh, kreatif dan inovatif, citra diri yang tinggi, berdisiplin dan amalan hidup yang cemerlang. Pelajar-pelajar mestilah dididik menggunakan daya fikir tinggi dan minda untuk melahirkan pelajar-pelajar untuk belajar sepanjang hayat dan mempunyai modal intelektual 4

tinggi menghadapi era globalisasi. Kemahiran berfikir dan pemikiran konstruktif perlu juga terarah kepada pandangan jauh dan luar biasa. Para pendidik perlu sedar bahawa dalam usaha negara menghadapi masa depan yang penuh saingan, pendidikan adalah bersifat futuristik, maka kita hendaklah mampu menyediakan generasi muda kita untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan berupa masyarakat industeri, ekonomi yang global, kebanjiran teknologi tinggi dan sentiasa bertambah canggih, penggunaan komputer sebagai keperluan urusan harian dan limpahan maklumat sejagat. Kita perlu lahirkan generasi berilmu untuk berfikir, bertindak dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat berlandaskan skop yang global dan teknologi yang terkini, serta berupaya menangani gelombang perkembangan dan perubahan masa kini. Perkembangan dunia dari aspek ekonomi, sosial, politik dan teknologi seharusnya menjadi indikator asas kepada sistem pendidikan dan persekolahan untuk memenuhi keperluan tenaga manusia yang berteraskan keilmuan yang berkualiti, asas nilai dan moral yang berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan, semangat patiotis dan memelihara perpaduan rakyat sebagai bangsa Malaysia, dan manusia yang bertaraf dunia. Para pendidik adalah wahana yang boleh menentukan corak manusia yang mampu menghadapi alaf baru, abad ke-21.

3.0

PELAJAR ABAD KE-21

Pelajar generasi abad ke-21 telah menjadi lebih professional dan amat memahami tugasan mereka sebagai pelajar. Kaedah pembelajaran tidak lagi tertumpu kepada guru sebagai punca maklumat utama tetapi pelajar seharusnya mencari maklumat daripada pelbagai sumber. Dalam pembangunan sebuah negara yang maju, masyarakat Malaysia memerlukan kesediaan diri yang kukuh dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi. Sebagai sebuah negara maju, pembangunan pesat berlaku dalam pelbagai bidang dan setiap bidang memerlukan sepenuh perhatian. Ahli-ahli profesional dalam pelbagai bidang sebagai jurutera, doktor, arkitek, saintis, usahawan, peguam, ahli fikir dan sebagainya amat diperlukan. Kesemua golongan ini secara bersepadu menggembleng fikiran, tenaga dan usaha untuk membangun Malaysia menjadi sebuah negara maju. Pelajar merupakan nadi utama sesebuah negara sebagai generasi yang akan meneruskan pentadbiran negara pada masa akan datang. Oleh yang demikian, pelbagai usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk menjadikan pendidikan di Malaysia setaraf 5

dengan pendidikan antarabangsa.

Bagi mencapai status tersebut, pelajar abad ke-21

haruslah bersifat kreatif dan berinovasi dalam membentuk masyarakat yang disegani. Ini selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara (FPN) yang menjurus kepada meningkatkan kreativiti dan inovasi, budaya ilmu, membudayakan sains dan teknologi, pembelajaran sepanjang hayat, menyediakan sistem pendidikan yang lebih cekap, berkesan dan bertaraf yang lebih cekap, berkesan dan bertaraf dunia, menjadikan Malaysia pusat sebagai kecemerlangan pendidikan, serta meningkatkan martabat pendidikan di Malaysia pada peringkat antarabangsa. Pelajar abad ke-21 perlu celik IT sebagai persediaan dalam menghadapi ledakan globalisasi. Penguasaan ilmu teknologi maklumat boleh membantu pelajar dalam Pembelajaran masa kini tidak lagi tertumpu pada maklumat meningkatkan ilmu kendiri.

guru semata-mata tetapi pelajar sendiri perlu berusaha mencari maklumat tambahan sebagai pengetahuan yang boleh diakses daripada laman web. Dalam keghairahan dunia abad ke 21 menikmati kemajuan Sektor Teknologi Maklumat dan komunikasi, bidang pendidikan terus berhadapan dengan pelbagai isu dan cabaran yang disebabkan oleh perlakuan-perlakuan negatif pelajar masa kini. Kesan daripada ledakan globalisasi dunia serta pendedahan ICT, khususnya internet kepada para pelajar sama ada di sekolah, rumah atau di siber-siber telah meletakkan pelajar ke dalam dunia tanpa sempadan. Era penggunaan teknologi multimedia secara menyeluruh menjadi topik perbualan yang sering diperkatakan. Belum sempat kita merealisasikan impian melahirkan generasi yang mampu mencerna dan mengisi keperluan cabaran Negara, sebahagian besar remaja kita telah jelas kelihatan tenggelam dalam arus perkembangan era teknologi ini. Penggunaan telefon bimbit pelajar abad ke-21. Isu telefon bimbit kini boleh dibawa ke sekolah oleh para pelajar. Isu ini kemungkinan besar akan membawa kebaikan diri Masalahnya adalah ia memudahkan kepada pelajar kerana penggunaan telefon bimbit seperti iPad yang boleh mengakses internet akan memudahkan pembelajaran pelajar. pelajar melayari laman-laman web lucah yang boleh merosakkan minda pelajar abad ke-21. Timbalan Menteri Pelajaran Datuk Dr Wee Ka Siong dalam Utusan Malaysia (16. 07. 2012) telah mengumumkan bahawa pelajar akan dibenarkan untuk membawa telefon bimbit dan IT gajet ke sekolah mulai tahun 2013 selepas undang-undang dan peraturan-peraturan di bawah Akta Pendidikan 1996 dipinda. Tujuan ini adalah perubahan yang perlu dibuat untuk menggalakkan pendidik dan pelajar untuk menggunakan teknologi maklumat di abad ke-21. Ini selaras dengan langkah untuk melaksanakan pengajaran maya dan program pembelajaran Kementerian Pelajaran 1Bestari di seluruh negara.

Seiring dengan kemajuan teknologi pada masa kini, pelajar seharusnya perlu menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira (3M) dalam meningkatkan lagi pengetahuan. Kemahiran 3M ini sangat perlu agar pelajar abad ke-21 tidak tercicir dalam arus pendidikan yang semakin mencabar. Hakikatnya, ramai lagi pelajar pada abad ini masih tertinggal dengan kemahiran 3M terutamanya pelajar di luar bandar dan pendalaman. Masalah ini perlu diambil perhatian oleh kementerian dalam mempertingkatkan usaha melahirkan generasi pada masa akan yang seimbang selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Menurut Abdul Rasid Jamain dalam Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu (2011), Pelbagai usaha telah dan akan dijalankan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia bersama Jabatan Pelajaran Negeri dengan Pejabat Pelajaran Daerah bagi merangka program kecemerlangan murid contohnya Kelas Intervensi Awalan Membaca dan Menulis (KIA2M), Program Literasi dan Numerasi (LINUS), dan Program Bimbingan Membaca dan Menulis (PROBIM). Melalui program yang dirancang diharapkan dapat membantu serta memenuhi keperluan murid-murid ini. Program pemulihan merupakan satu pendekatan bagi mengatasi murid-murid yang mengalami kelemahan kemahiran yang tertentu. Perhatian guru yang serius dalam memenuhi tuntutan murid ini dapat membantu mengembangkan potensi dan meningkatkan keyakinan murid tersebut untuk bersaing dengan rakan mereka yang cerdas. Sesetengah sekolah mampu melaksanakannya tetapi masih terdapat sekolah yang bergelut dengan soal asas pembelajaran, iaitu kemahiran murid untuk membaca, menulis, mengira (3M) masih pada peringkat yang mendukacitakan. Soalnya bagaimana isu sebegini masih wujud sedangkan pengisian kemerdekaan telah berlaku selama 55 tahun. Adakah isu kaedah pengajaran guru atau isu kesediaan murid untuk belajar hanya bergantung sematamata kepada persekitaran. Generasi abad ke-21 bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik tetapi kokurikulum serta daya kepimpinan. Ini kerana syarat baru yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan baru-baru ini yang menetapkan tujuh kriteria utama sebagai syarat kemasukan ke Sekolah Berasrama Penuh (SBP). Tujuh syarat itu merangkumi kepimpinan, sukan dan permainan, kelab dan persatuan, pasukan pakaian seragam, aktiviti bukan anjuran sekolah, pencapaian istimewa pelajar dan keputusan cemerlang 5A dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). Syarat ini mengubah paradigma lama pemilihan pelajar ke SBP yang selama ini hanya bergantung kepada kecemerlangan akademik pelajar. Kriteria yang ditetapkan ini jika dikaji merupakan satu kesinambungan kepada syarat sama yang diguna pakai dalam memilih lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian 7

tinggi (IPT). Dengan adanya kriteria-kriteria pemilihan ini, pelajar tidak secara langsung akan bergiat aktif dalam aktiviti-aktiviti kokurikulumnya bukan sahaja di peringkat sekolah rendah tetapi juga diteruskan di peringkat menengah. Ini sedikit sebanyak melatih pelajar sejak di peringkat awal lagi, seawal umur sepuluh tahun untuk mula memikirkan bahawa mereka ke sekolah bukan semata-mata untuk menimba ilmu, tetapi juga belajar bermasyarakat. Kriteria ini juga mengajar mereka menyedari ilmu bukan sahaja terkandung dalam buku dan kurikulum sekolah, tetapi juga boleh digarap melalui aktiviti-aktiviti sosial yang lain. Kriteria kepimpinan, kelab dan persatuan umpamanya di samping mengasah bakat kepimpinan pelajar, turut membiasakan diri pelajar dengan kemahiran-kemahiran Dalam berkomunikasi, berinteraksi dan bersosial. Begitu juga dengan aktiviti-aktiviti lain seperti sukan dan permainan yang dapat membentuk pelajar yang sihat dan cergas. menggalakkan pelajar untuk bergiat aktif dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum ini, guru di sekolah harus memainkan peranan menyuntik unsur-unsur sihat ke dalam diri pelajar. Dalam konteks ini, peranan guru menunjukkan arah tuju yang betul kepada pelajar sangat penting supaya pelajar sedar penglibatan mereka dalam aktiviti-aktiviti sampingan selain akademik itu bukan semata-mata untuk mengejar ganjaran mendapat tempat di asrama. Falsafah murni untuk pembentukan insan yang seimbang sesuai dengan FPN perlu diberi penekanan utama. Di samping itu, ciri-ciri murni yang ditanam sejak di peringkat sekolah rendah ini juga diharap dapat menghasilkan generasi pelajar masa hadapan yang mampu meletakkan asas rasional dalam setiap tindakan dan keputusan yang bakal diambil. Harapan kita, generasi abad baru ini juga akan lebih matang serta tidak mudah dipengaruhi dan tidak semata-mata menurut emosi serta menggunakan ruang-ruang di jalanan untuk menyatakan ketidakpuasan hati terhadap sesuatu perkara. Kesimpulannya, pelajar abad ke-21 dalam pendidikan masa kini adalah seharusnya mempunyai kemahiran-kemahiran dalam bidang teknologi maklumat yang mampu bersaing dengan arus permodenan pendidikan negara. Pelajar haruslah meningkatkan kreativiti dan inovasi selaras dengan matlamat pendidikan yang membentuk modal insan yang seimbang dari segi kerohanian, sosial, intelek dan jasmani. merupakan asas ilmu dalam pendidikan. Kemahiran membaca, mengira dan menulis adalah perkara yang perlu ada dalam diri pelajar pada abad ke-21 ini kerana ia Kecemerlangan dalam bidang akademik dan kokurikulum serta daya kepimpinan perlu ada ditanam dalam diri pelajar masa kini menghasilkan generasi pelajar masa hadapan yang mampu meletakkan asas rasional dalam setiap tindakan dan keputusan yang bakal diambil.

4.0

KEMAHIRAN ABAB 21

Masyarakat kita mengalami transformasi yang sangat cepat dan ia telah memberi impak kepada proses pembelajaran generasi moden. Dunia pendidikan juga terpaksa mengalami bertranformasi. Guru sangat memainkan peranan yang sangat penting dalam transformasi ini. Kompetensi pedagogi dan keterampilan memindahkan pengetahuan perubahan yang menyeluruh. Misalnya guru-guru yang dituntut untuk mampu

menyampaikan topik pelajaran dalam bentuk animasi, filem, video, games, multimedia yang interaktif, menarik dan berkualiti. Membentuk atau menghasilkan buku-buku latihan dan teks yang menarik dan mudah difahami, sama seperti mana buku teks pendidikan Islam sendiri dimuatkan dalam web yang boleh menambahkan pengetahuan pelajar melalui akses internet. Guru juga dicadangkan dan digalakkan supaya membentuk pelajar secara online selama 24 jam. Abad ke-21 begitu sinonim dengan era digital bertunjangkan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) menyebabkan kemahiran tersebut menjadi semakin penting kini. Kepentingan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi ini selaras dengan keperluan kemahiran abad ke-21 yang sememangnya penting untuk diaplikasikan dalam bidang pendidikan. Profesionalisme guru perlu dipertingkatkan memandangkan mereka adalah tunjang kepada pelopor kemahiran abad ke-21 dalam melahirkan modal insan kreatif dan inovatif. Kegagalan guru dalam menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam proses pengajaran dan pembelajaran menyebabkan kemahiran ini sukar digarap dikalangan guru. Tanpa kesediaan yang tinggi di dalam diri guru, segala reformasi pendidikan yang dijalankan bagi melahirkan generasi muda sejajar dengan perkembangan dunia akan menemui jalan kegagalan. Kajian yang berkaitan perlu dijalankan bagi membantu guru-guru yang terlibat dalam bidang teknik dan vokasional terutamanya meningkatkan kemahiran abad ke-21 bagi memenuhi keperluan pelajar-pelajar yang berubah mengikut kitaran aplikasi teknologi abad ke 21. Golongan cendekiawan menjelaskan tentang kemahiran abad ke-21 sebagai kemahiran yang sangat penting diterapkan dalam diri pelajar di era ekonomi digital sematamata untuk memenuhi tuntutan perubahan pesat yang berlaku. Kemahiran ini sangat penting bagi melahirkan pelajar dan pekerja yang memenuhi kehendak industri. Anjakan paradigma perlu segera dilaksanakan dalam sistem pendidikan bagi memastikan kemahiran 9 atau menjadikan kandungan pembelajaran dalam bentuk-bentuk elektronik (e-book) yang dapat diakses oleh

tersebut dikuasai oleh pendidik agar ia boleh disampaikan dengan lebih menyeluruh dan berterusan kepada pelajar. Oleh yang demikian, sistem pendidikan perlu memahami dan menghayati kemahiran abad ke-21 untuk diaplikasikan ke dalam konteks akademik secara menyeluruh. Antara ciri-ciri pelajar abad ke-21 ialah:

a. Kemahiran berfikiran kritikal b. Kemahiran menyelesaikan masalah c. Kemahiran berkomunikasi d. Kemahiran berkolaborasi e. Kemahiran kehidupan dan kerjaya f. Kemahiran belajar dan inovasi g. Kemahiran dalam media, teknologi maklumat dan komunikasi h. Kemahiran menguasai subjek teras di sekolah

Dalam konteks kajian International Society for Technology in Education (ISTE, 2007) telah membangunkan satu piawaian iaitu National Educational Technology Standards for Students (NETS.S) agar lebih fokus kepada kemahiran dan kepakaran menggunakan teknologi masa kini demi memenuhi tuntutan pembelajaran abad ke-21 yang mengharapkan pelajar menggunakan media digital untuk berkomunikasi, berinteraksi, berkolaborasi serta berkongsi maklumat bersama rakan-rakan dengan menggunakan pelbagai media digital. Namun, secara keseluruhannya kemahiran abad ke-21 merangkumi kesemua kemahiran berikut seperti a. Literasi Era Digital b. Komunikasi Efektif c. Pemikiran Berdaya Cipta d. Produktiviti Tinggi e. Kemahiran Kognitif f. Kemahiran Adaptasi g. Kemahiran Interpersonal h. Kemahiran Sikap, Nilai dan Amalan Kerja i. Kemahiran Teras

10

Dapat dilihat disini bahawa penggunaan teknologi komunikasi dan maklumat merupakan diantara kemahiran abad ke-21 perlu digarap dikalangan pelajar demi memenuhi tuntutan masa depan. Namun, guru memainkan peranan penting dalam menggarap kemahiran ini dalam diri pelajar. Oleh itu, guru perlu menguasai sepenuhnya kemahiran ini terlebih dahulu sebelum pelajar. Salah satu sistem pembelajaran yang mengaplikasikan kemudahan teknologi masa kini adalah seperti streaming video . Sistem pembelajaran streaming video adalah salah satu medium utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan sebagai alternatif, idea baru bagi memastikan guru dan pelajar menjana kemahiran abad ke-21. Penggunaan

streaming video dalam proses pengajaran dan pembelajaran mempunyai kebaikan yang
tersendiri iaitu: a. Menggalakkan penglibatan secara aktif, kolaboratif dan interaktif (LTSN Generic

Centre, 2003).
b. Lebih berpusatkan pelajar dimana pelajar aktif dan memainkan peranan penting dalam pembelajaran mereka (Koran, 2002). Pelajar mampu mengawal pembelajaran mereka dan belajar berdasarkan tahap kebolehan mereka sendiri (LTSN Generic

Center, 2003).
c. Memudahkan guru dan pelajar mengakses, tanpa memilih masa, hala tuju serta kandungan pembelajaran mereka secara sendiri (Rahimi, Zawawi & Wan Nordin, 2005; LTSN Generic Centre, 2003). d. Guru dan pelajar turut memperoleh manfaat dengan mengulang semula topik pelajaran yang kompleks agar dapat difahami (Michelich, 2002; Reed, 2003). e. Penyimpanan bahan pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan secara sistematik bagi guru dan pelajar agar dapat dijadikan rujukan dimasa hadapan kelak (LTSN Generic Center, 2003). f. Guru dapat menghasilkan dan merancang bahan pengajaran dan pembelajaran secara profesional dengan menyelitkan ciri-ciri multimedia seiring dengan zaman teknologi masa kini agar dapat melahirkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan dan menarik (Garrison, 2001; LTSN Generic Centre, 2003). g. Proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan secara terus dan dapat dilihat dengan jelas melalui tayangan (Schmerbeck, 2000; Weiser, 2002).

11

h. Mengurangkan bebanan guru dengan penjimatan masa dan tenaga dalam menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran dengan cepat kerana bahan boleh didapati secara atas talian (Rahimi, Zawawi & Wan Nordin, 2005). i. Menarik perhatian pelajar kerana memaparkan isi kandungan Pengajaran dan pembelajaran yang berorientasikan rangkaian internet juga dikenali sebagai E-pembelajaran. E-pembelajaran adalah sangat berbeza dengan pembelajaran secara tradisional. Ini kerana kelebihan dalam membolehkan pengulangan topik yang tidak difahami oleh pelajar dapat dijalankan dengan lebih mudah dengan penggunaan Epembelajaran. Bahan rujukan juga boleh dirujuk secara berterusan. Maka, ia secara tidak langsung meringankan beban guru dalam proses pengajaran. Penggunaan animasi yang menarik dan jelas memberikan kefahaman kepada pelajar dalam masa yang singkat serta boleh diulang tayang bagi tujuan memantapkan pemahaman pelajar. Cognitivist percaya bahawa penggunaan multimedia tambahan boleh membantu untuk membaiki dan meningkatkan proses pembelajaran dikalangan pelajar kerana mereka melihat sesuatu konsep menerusi tindakan atau perbuatan. Untuk tujuan mementapkan lagi kemahiran-kemahiran yang perlu dikuasi pada abad ke 21 ini khususnya dalam bidang pendidikan, pihak Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan beberapa sistem dalam pendidikan yang berorientasikan teknologi maklumat. Antaranya ialah:
1. Pengenalan kepada E-Bahan dan pembinaan modul P&P dalam

pembelajaran aktif. Pembangunan e-Bahan dalam menghasilkan bahan P&P adalah mengikut perkem-bangan teknologi terkini. Ianya memenuhi keperluan pendidikan sebagai bahan sokongan dalam proses pengajaran dan pembelajaran melalui perspektif baru dengan cara menggabung jalin penggunaan teknologi ICT dan multimedia seperti audio, video, grafik, ilustrasi dan animasi.
2. Pengenalan kepada Learning Content Development System (LCDS) atau

Sistem Pembangunan Kandungan Pembelajaran.

Learning Content Development System (LCDS) atau Sistem Pembangunan Kandungan


Pembelajaran ialah alat yang membolehkan anda mencipta bahan kursus interaktif berkualiti tinggi dalam talian. Sistem ini boleh dimuat turun secara percuma dari Microsoft. Sistem 12

Pengurusan Pembelajaran (SPP) atau lebih dikenali sebagai Learning Man-agement System (LMS) merupakan sebuah aplikasi pendidikan untuk membantu aktiviti P&P di sekolah. LMS yang sedang dilaksanakan ini merupakan satu projek kerjasama antara Kementerian Pelajaran Malaysia dan MAMPU. Objektif SPS ialah mewujudkan satu primary data maklumat sekolah. Sistem ini mengandungi pangkalan data yang mengambil kira fungsi dan keperluan data aplikasi iaitu Sistem Maklumat Murid (SMM), Educational Management Informa-tion

System (EMIS), Sistem Salahlaku dan Disiplin Murid (SSDM) dan Integrated Student Information System (ISIS).
3. Literasi Maklumat

Literasi Maklumat ialah suatu kemahiran yang digunakan untuk mencari maklumat tertentu yang diperlukan dan merangkumi kebolehan mencari dan memperolehi maklumat dalam apa jua format serta mengggunakan maklumat tersebut secara aktif. Ia juga boleh didefinisikan sebagai keupayaan untuk mengakses dan menilai maklumat bagi membantu membuat pemilihan dan penyelesaian masalah secara efektif.

4. Pengurusan Maklumat Digital

Pengurusan Maklumat Digital merangkumi keupayaan mengenal pasti, mencari, memahami, menilai dan menganalisis dan mengguna maklumat melalui teknologi digital. Perkembangan pesat berbilion-bilion maklumat dan Sumber Pendidikan di Internet menyukarkan carian dan penilaian Sumber Pendidikan yang berkualiti dan sesuai dengan murid. Pengurusan maklumat perlu dilaksanakan secara cekap dan berkesan.
5. Aplikasi WEB 2.0

Web 2.0 ialah aplikasi web yang memudahkan perkongsian maklumat, penyertaan, saling boleh-kendali dan reka bentuk berpusatkan pengguna. Aplikasi Web 2.0 membolehkan pengguna berinteraksi dan bekerjasama dengan satu sama lain dalam dialog media sosial sebagai pencipta kandungan yang dihasilkan pengguna dalam komuniti maya. Antara aplikasi Web 2.0 ialah laman rangkaian sosial, blog, wiki, dan perkongsian video.
6. EduwebTV

EduwebTV ialah saluran TV Pendidikan yang boleh diakses melalui Internet melalui

http://eduwebtv.com/. EduwebTV mempunyai empat saluran iaitu Berita, Rancangan Khas,


13

Kurikulum dan Pan-duan. Mereka yang berdaftar sebagai ahli (guru & ahli biasa) boleh mengakses playlist dan membuat senarai pendek (shortlist) bahan yang diperlukan.

5.0

WEB 2.O, 3.0, DAN 4.0

5.1 web 2.0 Perkembangan teknologi web adalah seiring dengan perkembangan teknologi lain. Sejak Internet diperkenalkan, perkembangan teknologi web mula berkembang dalam pelbagai bidang. Teknologi yang agak terbaru dalam perkembangan web ini adalah web 2.0 di mana ia telah diperkenalkan pada tahun 2004. Web 2.0 adalah tren baru di dalam teknologi WWW(World Wide Web). Kewujudan Web 2.0 merupakan ekoran daripada kepantasan anjakan paradigma dan transformasi dunia global. Sebelum ini, masyarakat hanya menggunakan web untuk mendapatkan maklumat semata-mata. Tetapi, dengan kewujudan web 2.0, komunikasi manusia dapat dijalankan secara dua hala selain menjadikan komunikasi begitu berkesan, pantas dan mudah. Masyarakat bukan sahaja dapat melayari web malah dapat mempamerkan, memperluaskan dan berkongsi kreativiti mereka dengan sesiapa sahaja tanpa batasan masa, ruang dan lokasi. Dunia kini menjadi semakin sempit kerana komunikasi boleh berlaku di mana-mana sahaja, bila-bila masa dan dengan sesiapa pun tanpa sebarang halangan. Rentetan itu perbezaan budaya, agama, bangsa, warna kulit dan negara bukan lagi menjadi ukuran dalam menjalinkan perhubungan meskipun hanya secara maya. Web 2.0 adalah istilah umum yang berkaitan dengan aplikasi web yang memudahkan perkongsian maklumat interaktif melalui jaringan media internet. Laman Web 2.0 ini dapat memberi peluang dan kebebasan kepada penggunanya untuk bebas untuk berinteraksi atau berkerjasama antara satu sama lain dalam komuniti maya. Ini berbeza dengan aplikasi web 1.0 pengguna yang hanya terbatas melihat kandungan yang yang diciptakan untuk mereka. Contoh aplikasi Web 2.0 termasuk laman web rangkaian social seperti facebook,

twitter, youtube, edmodo, blog, wiki, halaman perkongsian video dan halaman perkongsian
grafik serta banya lagi. Penggunaan aplikasi Web 2.0 seperti rangkaian sosial semakin popular bukan sahaja di kalangan generasi muda malahan di kalangan korporat. Penggunaannya semakin mendapat sambutan di seluruh dunia. Facebook, Friendster, MySpace dan Twitter merupakan laman web rangkaian sosial yang aktif di Malaysia. Tidak dinafikan setiap laman 14

web tersebut mempunyai keistimewaannya tersediri dan saling bersaing antara satu sama lain dalam menambat hati pengguna internet. Ini dibuktikan dengan statistik yang diperoleh dari sumber Alexa dan Google Ad Planner, laman rangkaian sosial Facebook telah dikunjungi oleh kira-kira 6.2 juta pengguna Internet di Malaysia dan kira-kira 4.2 juta pula mengunjungi laman Friendster. Rangkaian sosial interaktif MySpace pula dikunjungi oleh 2.1 juta pengguna Internet di Malaysia manakala Twitter menerima kira-kira 750,000 pengunjung. Selain itu, aplikasi Web 2.0 yang lain seperti Youtube juga sering digunakan oleh remaja pada masa kini untuk mendapatkan video-video yang dikongsikan oleh pengguna dari seluruh dunia. 5.1.1 Sejarah Web 2.0 Web 2.0 dicipta oleh Dale Dougherty pada tahun 2004. Beliau merupakan naib presiden di sebuah syarikat pengkomputeran iaitu OReilly Media Inc. Menurut beliau, web 2.0 merupakan sebuah jaringan yang merangkumi pelbagai makna termasuk pengguna boleh menghasilkan kandungan dan berkongsi data serta maklumat yang pelbagai dengan sesiapa sahaja. Selain itu, ia juga digunakan bersama-sama dengan pelbagai jenis perisian sosial, berinteraksi dengan aplikasi berasaskan web dan menggunakan web sebagai satu platform untuk menjana, menggunakan semula kandungan dan sebagainya. 5.1.2 Definisi Web 2.0 Menurut Tim Berners Lee iaitu seorang pencipta web, web 2.0 merupakan pengganti atau satu inovasi kepada web 1.0. Hal ini adalah kerana ia merupakan satu jaringan piawaian yang dihasilkan daripada web 1.0. Perbezaan antara web 1.0 dan web 2.0 adalah dari segi kepenggunaan, fungsi dan pemilikan pengguna. Hal ini bermaksud web 2.0 merupakan satu ruang yang interaktif, dinamik dan fleksibel di mana pengguna boleh menyesuaikan kehendak dan idea mereka seiring dengan fungsi yang terdapat dalam web 2.0. Hal ini secara langsung menjadikan pengguna bukan sahaja sebagai pengunjung malah turut menjadi pemilik kepada web 2.0 tersebut. Umumnya web 2.0 mempunyai beberapa ciri termasuk penyertaan pengguna, keterbukaan, kawalan pengguna dan identiti. Lazimnya semua aspek web 2.0 adalah didorong oleh penyertaan pengguna. Hal ini adalah ekoran daripada peralihan atau transisi yang terdapat dalam web 2.0 itu sendiri. Di antaranya ialah blog, jaringan sosial, imej yang percuma dan memuat naik video. Perkara-perkara ini akan membenarkan kandungan dicipta dengan mudah dan dapat berkongsi dengan sesiapa sahaja. Manakala bagi aspek 15

keterbukaan pula, web 2.0 tidak mempunyai sistem yang tertutup di mana menghadkan lingkungan pengguna kepada bahagian-bahagian tertentu sahaja. Pihak pemaju atau pihak syarikat juga boleh menggunakan web 2.0 untuk mengakses maklumat dan mencapai aplikasi secara telus. Selaras dengan sifat web 2.0 yang mesra pengguna, ia membolehkan pengguna mengawal semua kandungan yang mereka bina termasuk memilih identiti untuk berinteraksi di ruang maya dan rangkaian sosial yang lain. Namun begitu, pengguna juga dapat memiliki dan mengesahkan identiti sebenar mereka dalam transaksi. 5.1.3 Ciri-ciri Web 2.0 Menurut Tim OReilly (2005), terdapat beberapa ciri yang menggambarkan web 2.0. Antaranya adalah Web sebagai platform. Platform di sini membawa maksud tempat sesuatu aplikasi dijalankan. Contoh platform yang terkenal adalah Windows, di mana ada aplikasiaplikasi seperti Microsoft Office dan Adobe Photoshop. Menggunakan internet sebagai platform bererti aplikasi-aplikasi tersebut dijalankan lansung di atas internet dan bukan di atas satu sistem operasi tertentu. Contohnya adalah Google, yang mana boleh diakses melalui mana-mana sistem operasi. Kelebihannya ialah aplikasi-aplikasi web 2.0 ini tidak lagi terbatas penggunaannya kepada satu sistem operasi sahaja. Malah kita tidak perlu untuk memasukkan apa-apa sistem untuk menggunakannya. Gabungan maklumat dan pengetahuan. Aplikasi web 2.0 memanfaatkan kepandaian dan maklumat dari banyak pihak secara kolektif. Hasilnya ialah satu medan pengetahuan yang sangat besar hasil daripada gabungan pengetahuan pelbagai pihak. Contoh yang dapat kita lihat adalah Wikipedia. Wikipedia adalah ensiklopedia atas talian (online) yang membolehkan semua orang untuk membuat dan mengedit artikel yang dipaparkan. Hasilnya adalah sebuah ensiklopedia atas talian besar yang sangat lengkap artikelnya. Contoh yang lain adalah del.icio.us, di mana semua orang akan memaparkan link-link menarik yang mereka temui di internet. Melaluinya kita dapat melihat pelbagai bahan yang menarik hasil gabungan ribuan orang. Jaringan pengetahuan ini ibarat sel-sel otak yang saling terkait antara satu sama lain di dalam otak kita. Kekuatan web 2.0 terletak pada data. Aplikasi-aplikasi internet disokong oleh asas data yang kuat dan unik. Contohnya seperti aplikasi carian web Google, yang mana kekuatannya terletak pada pengumpulan dan pengurusan data bagi laman-laman web di internet. Amazon.com juga adalah salah satu contoh yang boleh kita lihat. Laman web ini memiliki data buku yang bukan hanya lengkap, tetapi juga lengkap dengan aplikasi seperti

review, kadar pengguna, link ke buku-buku lain dan sebagainya.


16

Kitaran kemaskini perisian.Tidak seperti aplikasi Windows yang dikemaskini atau dinaik taraf setiap dua atau tiga tahun sekali misalnya Microsoft Office versi 97,2000, XP, dan seterusnya, aplikasi web 2.0 seringkali dikemaskini. Contohnya Google, seringkali dikemaskini data dan programnya tanpa perlu menunggu waktu-waktu yang tertentu. Model aturcara yang mudah. Aplikasi web 2.0 menggunakan teknik-teknik model aturcara yang mudah seperti AJAX dan RSS. Ini membolehkan orang lain untuk mengguna semula layanan suatu aplikasi web 2.0 membentuk layanan baru. Contohnya adalah Google

Maps, yang mana dengan mudahnya dapat digunakan oleh orang lain untuk membentuk
layanan baru. Hasilnya adalah seperti HousingMaps yang menggabungkan layanan Google

Maps dengan Craigslist. Layanan seperti ini yang menggabungkan layanan dari aplikasiaplikasi lain dikenali dengan istilah mashup. Integrasi perisian melalui pelbagai alat (Devices). Aplikasi web 2.0 mampu berintegrasi melalui pelbagai alat. Ianya bukan hanya terbatas kepada platform komputer sahaja. Contohnya adalah iTunes dan TiVo. iTunes dari Apple dapat berintegrasi dari server Internet (dalam bentuk muzik online), ke komputer pengguna (dalam bentuk program iTunes), hinggalah ke mobile device (dalam bentuk iPad). Rich user experiences. Aplikasi web 2.0 mempunyai antara muka pengguna yang hebat walaupun hanya beroperasi di dalam browser. Teknologi seperti AJAX membolehkan aplikasi seperti Internet mempunyai waktu gerak balas (response) yang cepat. Contohnya seperti Yahoo Mail dan Gmail, aplikasi email ini memiliki antara muka pengguna yang hebat. Dengan menambah pelbagai aplikasi di dalam email seperti IM (Intstant Messaging), pengguna dapat berinteraksi melaluinya. Aplikasi web 2.0 tidak semestinya mempunyai kesemua ciri-ciri yang dinyatakan di atas. Namun semakin banyak sesuatu aplikasi itu mempunyai ciri-ciri tersebut maka makin hebat aplikasi web 2.0 itu. Walaupun banyak contoh yang diberikan adalah dari Google tetapi masih banyak aplikasi web 2.0 yang lain. Google kini mendapat tempat antara yang teratas dalam aplikasi web 2.0. Pada September 2008, Google telah menghasilkan versi beta bagi web browser iaitu Google Chrome.

Google Chrome dihasilkan untuk memperbaiki

tahap kelajuan, keselamatan dan kestabilan browser. Menurut Net Application, pada Februari 2010 Google Chrome telah mendapat tempat ketiga bagi penggunaan web browser yang paling tinggi.

17

5.1.4 Aplikasi Web 2.0 dalam Pendidikan Pada masa kini web 2.0 menjadi aplikasi utama yang digunakan dalam pelbagai bidang termasuklah bidang pendidikan. Ramai golongan professional dan para penyelidik telah menyarankan pelbagai perubahan dilakukan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan sumber teknologi multimedia. Fenomena ini merangkumi pelbagai peringkat persekolahan dan institusi setempat, nasional, serantau dan juga antarabangsa. Ini kerana, penggunaan aplikasi web 2.0 dapat merentasi cabaran pendidik dalam menjalankan tanggungjawab melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang produktif efektif dan berkesan, serta menarik dan bertenaga. Selaras dengan usaha melahirkan pelajar yang berketrampilan dalam ilmu ICT, kerajaan telah melancarkan Projek Multimedia Super Corridor (MSC) untuk memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat khasnya dalam sector pendidikan. Disamping itu juga, pengisytiharan Sekolah Bestari yang berasaskan ICT merupakan satu usaha murni kerajaan dalam membudayakan penggunaan ICT dalam pembelajaran. Jika dahulu banyak kelemahan yang wujud apabila proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan hanya bergantung kepada buku sepenuhnya. Lantaran itu, pembelajaran berkomputer menggunakan internet atau e-pembelajarn telah berjaya memberikan satu penyelesaian bagi kelemahan-kelemahan yang wujud dalam pembelajaran tradisional dahulu (Nur Azlina, 2004). Antara aplikasi teknologi maklumat yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran ialah pengunaan laman web melalui Worl Wide Web (www), kewujudan laman web pendidikan tempatan seperti Portal Pendidikan Utusan, MySchool Net, Cikgu.Net dan sebagainya tumbuh bagaikan cendawan. Perkembangan positif ini secara tidak langsung memberi ransangan kepada pelajar dan guru untuk menggunakan internet khususnya laman web di dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini disokong oleh Siti Hajar (2006) yang berpendapat memang sudah tidak dinafikan lagi bahawa laman web mempunyai potensi untuk bertindak sebagai satu medium yang boleh digunakan untuk merevolusikan cara pengajaran dan pembelajaran di sekolah mahupun di institut pengajian tinggi. Kehadiran aplikasi Web 2.0 ini juga dilihat sebagai revolusi untuk menyebarkan maklumat secara meluas khusunya dalam bidang pendidikan. Kesimpulannya ialah aplikasi web 2.0 bukanlah merupakan perkara baru dalam dunia internet. Jika sebelum ini masyarakat hanya menggunakan web untuk mencari maklumat semata-mata, tetapi dengan kewujudan web 2.0 , komunikasi dapat dijalankan secara dua 18

hala selain menjadikan komunikasi begitu berkesan, pantas dan mudah. Masyarakat bukan sahaja dapat melayari web malah dapat mempamerkan, memperluaskan dan berkongsi kreativiti mereka dengan sesiapa sahaja tanpa batasan masa, ruang dan lokasi. Di samping itu juga, aplikasi Web 2.0 merupakan persekitaran yang sempurna bagi para pendidik. Penggunaan Web 2.0 ini membantu mengubah landskap abad ke-21 dalam bidang pendidikan. Ia membentuk pendekatan pelajar untuk belajar, pendekatan pengajar untuk mengajar dan bagaimana pendidik berinteraksi dengan pelajar.

5.2 Pengenalan Perkembangan Web Menjelang abad ke 21, negara semakin berdepan dengan cabaran dunia tanpa sempadan. Ini adalah kerana kesan ledakan teknologi maklumat dan inovasi yang banyak menyumbang ke arah pembaharuan dalam sistem komunikasi. Di samping itu juga, Teras Pertama daripada Rancangan Malaysia Ke-9 - Bab 5 menyatakan bahawa Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) merupakan salah satu industri penting dalam pertumbuhan ekonomi Malaysia. Ini berikutan dengan pertumbuhan sektor ICT yang pesat dan peranannya merangsang perkembangan industri-industri lain di Malaysia. Implikasi daripada perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) ini telah mengakibatkan perubahan mendadak yang memberi kesan kepada negara-negara membangun seperti Malaysia. Pembaharuan ini telah memberi peluang kepada masyarakatnya untuk mendapatkan maklumat di mana-mana dan berkongsi minat seperti berita,aktiviti kebudayaan,pengetahuan saintifik dan mempelajari cara interaktif untuk berkomunikasi melalui kemudahan yang disediakan. Ini jelas menunjukkan bahawa aplikasi penggunaan ICT telah mengalami perubahan yang drastic dibandingkan dengan capaian ICT sebelum abad ke 21.

5.2.1 Era Perkembangan Web 5.2.1 Era web 1.0 Era web 1.0 bermula dari 1990 hingga 2000. Ia merupakan generasi pertama web yang berfungsi sebagai pemberi maklumat dan informasi yang bersifat satu arah. Maksudnya ialah pengunjung hanya boleh melihat isinya kandungannya tanpa dapat memberi komen atau sebarang pandangan. Ini kerana maklumat dan data tersebut merupakan hak asasi yang berada ditangan pengarangnya.

19

5.2.2 Era web 2.0 Menjelang 2001 ICT semakin berkembang dengan wujudnya pengaplikasian era web 2.0 Ianya merupakan perkembangan terkini teknologi selepas web 1.0. Pada web 2.0 isi kandungan maklumat dan data tetapi tidak hanya dipegang oleh pentadbir web sepenuhnya, pengunjung boleh mengendalikan dengan mewujudkan komunikasi dua hala.

Misalnya pengunjung web tersebut dapat memberi komen,berkomunikasi antara satu sama lain,memberi pendapat dan banyak lagi. Antara contoh yang jelas dan popular mengenai web2.0 adalah youtube, facebook, skype,forum online dan banyak lagi yang mewujudkan komunikasi dua hala. 5.2.3 Era web 3.0 Syarat dan konsep yang paling penting dan perlu ada dalam web 3.0 ialah bercirikan semantic web. Semantic Web adalah laman web yang dilengkapi struktur komputer yang boleh berfikir. John Markoff (2006) telah menyebut tentang sebuah konsep web masa depan yang merupakan arah perkembangan teknologi web yang akan melangkaui generasi web 2.0, iaitu web generasi dan teknologi baru Web 3.0. Konsep Web 3.0 adalah smart internet experience, atau mudah disebut intelligent internet experience. Nova Spivack yang pakar dan pioneer dalam bidang semantic web juga berpendapat, perkembangan web 3.0 akan terus beredar pada tahun 2010-2030. Menurut beliau ianya adalah salah satu komponen atau syarat paling penting dari konsep 3.0 adalah semantic web. Ciri-ciri khas web 3.0 meliputi: 1.Tranformation: Dari tempat penyimpanan yang terpisah menjadi satu 2. Ubiquitous Connectivity : Memungkinkan informasi diakses menjadi media 3. Network Computing: Perisian adalah sebagai model-model bisnes, service laman web yang berkemampuan dua sistem atau lebih untuk bekerja sama secara pengedaran komputer,pengskalaan komputer, dan pelebarluasan komputer. 4. Open Technologies: Sebahagian besar keseluruhannya berfungsi dalam platform open harmoni,

source/percuma
5. Open Identity and Open ID: seluruh informasi adalah bebas

20

6.

The

interligent

Web:

Sebagai

Semantic

Web

technologies

termasuk

RDF,OWL,SWL,SPARQL, GRDDL, Aplikasi berplatform semantic, dan statement-based datastores. 7. Distributed Database: Database disalurkan dalam WWD (world Wide Database) 8. Aplikasi bersifat pintar dan bijak Jadi jika keseluruhan diatas dapat dilaksanakan dan dihasilkan barulah akan wujud semantic web. Ringkasannya disini ialah keseluruhannya hanyalah sebuah istilah untuk konsep dan cara bekerja dari manusia kepada informasi di dalam jaringan. Ianya bukanlah teknologi bernama 1.0, 2.0 atau 3.0. Web 1.0 membicarakan komunikasi satu hala. Web 2.0 membicarakan komunikasi dua hala dan web 3.0 adalah membicarakan mengenai semantic web: iaitu web cerdas yang boleh memahami keperluan pengguna berdasarkan sejarah aktivitinya di jaringan.

6.0

TEORI

6.1

KOSTRUKTIVISME

Pengenalan Pelbagai pandangan tentang cara manusia belajar dan memperoleh pengetahuan. Sebelum datangnya teori konstruktivisme, banyak teori telah wujud tentang teori pembelajaran antaranya teori behaviorist yang dipelopori oleh psikologist seperti Skinner, Pavlov, dan Thorndike. Teori ini merupakan teori yang pertama wujud teori pembelajaran kognitif yang dipelopori oleh Piaget. Kedua-dua teori tersebut telah melahirkan atau wujudnya satu lagi teori yang merujuk kepada pandangan tentang cara manusia belajar iaitu teori konstruktivisme. Menurut teori konstruktivisme menyatakan bahawa pengetahuan dibina sendiri secara aktif oleh individu secara berfikir. Dalam pembelajaran umpamanya, pelajar akan menyesuaikan sebarang maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada mereka untuk membentuk pengetahuan baru dalam mindanya. 21

6.1.1 Tokoh Teori Konstruktivisme Terdapat dua tokoh penting yang mempelopori teori asas konstruktivisme ini iaitu Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Teori yang dikemukakan oleh Jean Piaget dikenali sebagai konstruktivisme psikologi/individu/ kognitif, manakala teori yang dipelopori oleh Lev Vygotskyn ialah konstruktivisme sosial.

JEAN PIAGET (1896-1980)

LEV VYGOTSKY (1896-1934)

Piaget merupakan salah seorang tokoh yang terkenal dengan teori perkembangan kognitif dan bagaimana manusia membina pengetahuan. Menurut Piaget, keupayaan mengurus maklumat dan pengetahuan berlaku secara berperingkat. Proses membina pengetahuan juga berlaku mengikut peringkat yang bermula dengan pengetahuan sedia ada dalam struktur kognitif. Struktur asas dalam organisasi mental ini dinamakan skema. Justeru, pengetahuan sedia ada yang menjadi asas tingkah laku ialah skema. Pengetahuan dibina apabila maklumat baru diserap masuk atau disesuaikan dalam struktur kognitif melalui proses adaptasi. Proses adaptasi merujuk kepada proses menyesuaikan dan menerima maklumat baru dalam struktur kognitif untuk mendapatkan keseimbangan antara skema dengan persekitaran. Ini dinamakan EQUILIBRASI. Teori perkembangan kognitif Vygotsy pula merupakan asas kepada teori konstruktivisme. Menurut Vygotsky, perkembangan konsep kanak-kanak berkembang sistematis, logikal serta rasional dengan bantuan dan bimbingan orang lain. Jadi teori konstruktivisme sosial ini berperanan utama dalam pembelajaran dalam konteks sosiobudaya.

22

Dalam konteks sosial, individu berkongsi dan saling membina pengetahuan baru. Penglibatan dengan orang lain memberi peluang kepada pelajar untuk menilai dan meningkatkan pengetahuan diri. 6.1.2 Konsep Konstruktivisme Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Mengikut kefahaman konstruktivisme, ilmu pengetahuan sekolah tidak boleh dipindahkan daripada guru kepada guru dalam bentuk yang serba sempurna. Murid perlu membina sesuatu pengetahuan mengikut pengalaman masing-masing. Pembelajaran adalah hasil daripada usaha murid itu sendiri dan guru tidak boleh belajar untuk murid. Blok binaan asas bagi ilmu pengetahuan sekolah ialah satu skema iaitu aktiviti mental yang digunakan oleh murid sebagai bahan mentah bagi proses renungan dan pengabstrakan. Fikiran murid tidak akan menghadapi realiti yang wujud secara terasing dalam persekitaran. Realiti yang diketahui murid adalah realiti yang dia bina sendiri. Murid sebenarnya telah mempunyai satu set idea dan pengalaman yang membentuk struktur kognitif terhadap persekitaran mereka. Antara contoh pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori konstruktivisme adalah berlaku apabila guru yang mengajar subjek-subjek tertentu akan membuat beberapa kumpulan yang terdiri daripada 4-5 orang. Guru memberi arahan kepada pelajar untuk Guru hanya akan menjadi Ini mencari jawapan sendiri untuk soalan yang diberikan oleh guru berdasarkan bahan bantu mengajar seperti buku teks, buku rujukan dan sebagainya. fasalitator atau pembimbing kepada murid untuk membina jawapan yang diberikan. bantuan daripada guru. Berikut adalah pendekatan konstruktivisme yang mempunyai beberapa konsep umum iaitu; Pelajar aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah ada. Dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya membina sendiri pengetahuan mereka. Pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Unsur terpenting dalam teori ini ialah seseorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada.

bermakna, pelajar terbabit mencari jawapan berdasarkan kepada pengetahuan sendiri tanpa

23

Ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku apabila seorang pelajar menyadari gagasan-gagasannya tidak konsisten atau sesuai dengan pengetahuan ilmiah.

Bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai perkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat pelajar.

6.1.3 Ciri-ciri Konstruktivisme Pembelajaran dari perspektif konstruktivisme dilihat sebagai suatu proses pelajar membina makna secara aktif daripada pengalaman yang dilaluinya. Juga makna yang dibina itu bersangkutan dengan pengetahuan sedia ada pelajar. Justeru itu, bagi membolehkan pelajar memahami pengajaran guru, maka guru-guru perlu mencungkil pengetahuan sedia ada pelajar dan membina kefahaman berdasarkan pengetahuan sedia ada ini. Oleh itu dapat dirumuskan bahawa pembelajaran secara konstruktivisme hanya berlaku dengan adanya penglibatan aktif pelajar dan tahap pemahaman pelajar bergantung kepada pengetahuan sedia ada mengenai konsep yang dipelajari ( Bodner, 1986 dalam Zuraida Ismail, Syarifah Norhaidah Syed Idros & Mohd Ali Samsudin, 2006 ).

24

Berikut adalah beberapa ciri-ciri pembelajaran yang terdapat dalam satu modul yang diterbitkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia; a) Guru perlu menggalakkan pelajar supaya berdialog dengan sesama mereka mahupun dengan guru. Ini dapat dipupuk bila guru memberikan pelajar satu masalah yang perlu diselesaikan oleh pelajar. Guru akan meminta pelajar memberi respon kepada persoalan yang ditanya. Pelajar adalah digalakkan untuk berbincang sesama mereka dalam memberikan idea masing-masing. Ini menunjukkan bahawa dalam pendekatan konstruktivisme, penglibatan pelajar adalah secara aktif dan bukan sekadar menjadi pemerhati dalam sesuatu pelajaran yang dipelajari. b) Guru dan pelajar perlu menganggap proses pembelajaran adalah sama penting dengan hasil pembelajaran. Ciri ini bermaksud dalam pendekatan konstruktivisme, proses pengajaran dan pembelajaran itu senndiri amat penting kepada pelajar kerana pada waktu inilah pelajar akan berusaha untuk mencari penyelesaian kepada masalah serta membantu mereka berfikir secara kreatif dan kritis. c) Pendekatan (kumpulan ). Jika diperhatikan ciri-ciri dengan teliti, pendekatan konstruktivisme dan pembelajaran koperatif tidak mempunyai perbezaan ketara. Dalam pembelajaran secara koperatif, pelajar akan bekerjsama dalam kumpulan kecil dan menyelesaikan tugasan yang diberikan. pembelajaran secara berkumpulan akan membantu dirinya dan rakanrakan kumpulan belajar bersama-sama untuk mencapai matlamat yang sama. d) Guru menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi pelajar. Guru tidak perlu memandang rendah kepada usaha pelajar mereka walaupun sekiranya apa yang dilakukan oleh pelajar tidak menepati kehendak mereka. Ini akan membuatkan pelajar merasakan usaha mereka dihargai dan akan sentiasa bersemangat untuk mencuba lagi di lain hari. konstruktivisme ini menyokong pembelajaran secara koperatif

25

6.2

TEORI BEHAVIORISME

6.2.1 Implikasi Teori Behaviorisme Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran. 1. Guru hendaklah menetapkan maklumat yang spesifik. Matlamat akhir proses pembelajaran hendaklah dinyatakan dengan jelas. Matlamat tersebut hendaklah yang realistik dan boleh dicapai. 2. Guru juga hendaklah menetapkan objektif bagi setiap langkah pengajaran. Objektif hendaklah khusus. Satu objektif bagi satu langkah kecil. 3. Buat analisis tugasan. Pecahkan tugasan pembelajaran kepada langkah- langkah kecil. 4. Sediakan langkah pengajaran secara berperingkat. Satu aktiviti khusus bagi satu langkah pengajaran. Susunan langkah hendaklah secara progresif/ ansur maju. Penguasaan langkah awal perlu dipastikan sebelum berpindah kepadaa langkah seterusnya. 5. Aplikasi teknik dan peneguhan yang sesuai. Peneguhan berterusan semasa proses pembentukan tingkah-laku. Peneguhan berkala selepas tingkah- laku dikuasai. Berdasarkan masa : masa tetap dan masa berubah. Berdasarkan kandungan : nisbah tetap dan nisbah berubah. 6. Aplikasi hukukm kesediaan. Kaitkan pembelajaran baharu dengan pengetahuan sedia ada. Sediakan situasi yang merangsangkan. Cungkil rasa ingin tahu/ motivasi pelajar. 7. Aplikasi hukum latihan. Banyakkan pengulangan dan latih tubi. 26

Sediakan latihan yang banyak dan pelbagai. 8. Aplikasi hukum kesan/ akibat. Adakan aktiviti pengukuhan. Pilih dan aplikasi peneguhan yang sesuai. Amalkan teknik hukuman dan ganjaran. 9. Sediakan amalan disiplin bilik darjah yang mesra. Amalan rutin belajar. Amalan rutin keceriaan. Peraturan bilik darjah yang positif. Amalan dinamika kumpulan. Pembelajaran koperatif dan kolaboratif.

6.2.2 Teori Pembelajaran Tingkahlaku (Behaviorisme) dan Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Dalam Pengajaran Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Mengikut teori behaviurisme, bahasa dikuasai melalui proses pengulangan, iaitu mengulang sebanyak mungkin sesuatu kemahiran bahasa sehingga menjadi suatu kebiasaan atau rutin. Kecekapan akan dikuasai jika kita sering berlatih. Oleh itu bahasa dikaji dari sudut rangsangan dan gerak balas. Fahaman alternatif, malah yang lebih dahulu muncul ialah behaviurisme. Teori ini sangat dominan dalam tahun 1950an dan 1960an dan masih berpengaruh hari ini. Behaviurisme dikaitkan dengan Pavlov di Russia (idea classical conditioning melalui dog-

salivation-experimentnya iaitu membuatkan anjing meleleh air liurnya apabila loceng


dibunyikan) dan Thorndike, Watson dan Skinner di Amerika Syarikat. Kebanyakan eksperimen awal golongan pengikut behaviurisme menggunakan binatang (Skinner misalnya menggunakan burung merpati dan tikus putih) yang memfokus kepada perlakuan refleksif organisma apabila dikenakan rangsangan (stimuli) tertentu. Ringkasnya, behaviurisme cuba menjelaskan pembelajaran tanpa merujuk kepada proses kognitif. Aspek penting teori behaviurisme yang mempunyai implikasi kepada pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan tinggi adalah pelajar dilihat sebagai menyesuaikan diri dengan persekitaran, dan pembelajaran dilihat sebagai satu proses pasif. Pengetahuan dan 27

pemerolehannya adalah daripada sumber luaran, iaitu minda seperti bekas kosong yang diisi melalui pengalaman atau pengukuhan melalui rangsangan. Pelajar hanya memberi respons kepada tuntutan persekitaran. Pengetahuan dilihat sebagai sedia ada dan mutlak (pengetahuan objektif). Implikasinya, peranan pensyarah adalah dominan. Sebagai guru kita harus memastikan rangsangan dalam bilik darjah (termasuk tingkah laku guru) menimbulkan persasaan keseronokkan serta keselesaan dan bukan perasaan takut atau risau. Bahan Bantu Mengajar ialah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru/ murid untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di dalam kelas Kepelbagaian BBM dapat mempelbagaikan kegiatan atau pengalaman murid-murid belajar mengikut peringkat atau kebolehannya daripada mudah ke sukar, seperti pengalaman langsung ke pengalaman abstrak, pengalamaan rekaan, pengalaman dramatized, demontrasi, pameran, gambar-gambar, bahan rakaman, filem-filem dan sebagainya. Peralatan mengajar bukan terhad kepada buku-buku teks, papan hitam, kapur dan gambar-gambar sahaja, tetapi ia merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran yang melibatkan semua pancaindera melihat, mendengar, rasa, hidu dan sebagainya, merangkumi apa sahaja yang dapat dialami oleh murid-murid. Atan Long ( 1981: 179-203 ) membahagikan alat bantu mengajar kepada tiga kumpulan: alat pendengaran, alat-alat pandangan dan alat pandang-dengar. Noraziah Abdul Hamid ( 1981) membahagikan BBM kepada dua iaitu media

elektronik dan media bukan elektronik. Manakala Hanapiah Sudin ( 1979: 51-52 ) dan
Khairiah Ahmad ( 1980-13 ) mengkelaskannya kepada dua iaitu software dan

hardware Ngui Kuen Sang (1981: 35 ) mengenai BBM, kita tidak dapat memberi takrif yang tetap walaupun pada keseluruhannya ramai pendidik menyetujui bahawa penggunaan BBM dalam situasi pengajaran pembelajaran adalah pengalaman yang melibatkan penggunaan penglihatan dan pandangan seseorang.

28

Atan Long ( 1982: 174 ) BBM terdiri daripada pelbagai bahan dan sesuatu bahan boleh disampaikan dengan pelbagai cara, misalnya dalam bentuk buku, carta, atau dibubuh pada slaid dan dipancarkan pada skrin. Alat-alat penyampaiannya dinamakan BBM. Thomas, R.Murray, Swartout, Sherwin G ( 1963) hanya alat bantu mengajar yang mempunyai komunikatif tinggi yang mampu membantu pelajar memperolehi pengalaman belajar yang berfaedah bagi mengembangkansikap ilmiah dan sikap sosial, kemantapan emosi dan daya penghargaan.
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas bolehlah disimpulkan bahawa BBM boleh dibahagikan kepada tiga kategori: i. Bahan-bahan yang menggunakan media elektronikseperti filem pelajaran, filem jalur, slaid, overhead projektor (OHP), pita video, radio, pita rakaman, piring hitam, CD , komputer,radio kaset, televisyen, internet dan sebagainya. ii. Bahan yang tidak menggunakan media bukan elektronik seperti suara, gambar, carta, model,surat khabar, papan hitam, papan putih, papan flanel, papan magnet, kad-kad imbasan, buku dan sebagainya. iii. Bahan bercorak pengalaman - saperti lakonan, lawatan, projek, pameran, bahan maujud (realia) dan sebagainya. Walau bagaimanapun, seperti yang diketahui bahan-bahan tersebut hanya bertindak membantu sahaja, tetapi guru perlu bertindak sebagai pengolah bahan-bahan ini agar bahan-bahan pengajaran tersebut menjadi lebih kreatif dan menyeronokkan. Hal ini ada ditegaskan oleh Elly, D.P. dan Gerlach, V.S. (di dalam Kamaruddin Hj. Husin dan Siti Hajar Hj. Abdul Aziz, 1997 : 293):

The effectiveness of any medium depends on the creativity of the teacher using it."
Mutu bahan bantu mengajar (BBM) juga diambil kira dalam pembinaan dan pemilihannya sebagai bahan pengajaran. Ia harus dipilih sesuai dengan bahan yang hendak kita ajarkan dan secocok dengan murid-murid yang terlibat. Pembinaannya biarlah mengikut lunas-lunas yang tertentu seperti jelas (bunyi dan rupa sebutan ), intonasi dan nada, 29

keharmonian warna ( gambar ) kesesuaian saiz, bentuk huruf atau carta dan keteguhannya. Alat itu juga harus mudah dibuat, diperbuat dari bahan-bahan yang murah dan boleh didapati secara percuma seperti di jabatan-jabatan kerajaan, pejabat pos, pusat beli belah, pihak swasta dan sebagainya. Menurut (Gagne,Briggs dan Wager 1992) dalam teori pembelajaran tingkahlaku (Behaviorisme) , terdapat sembilan elemen yang baik untuk sesuatu pengajaran . Berdasarkan sembilan elemen ini , jika dikaitkan dengan pengajaran topik Konsep Asas Sistem Komputer beberapa kaedah dan strategi boleh diterapkan semasa proses pengajaran dijalankan di dalam kelas . Contohnya dalam pengajaran pembelajaran perkakasan komputer ,pada permulaan pengajaran seorang guru itu haruslah pandai menarik perhatian dengan menyediakan bahan bantu mengajar yang boleh menarik perhatian seperti persembahan powerpoint yang menarik terutamanya untuk menerangkan tentang tajuk mengenai asas perkasan komputer ke dalam kelas .Guru haruslah memberitahu pelajar bahawa tajuk ini sangat menarik dan penting kerana ia akan mendedahkan pelajar kepada pengetahuan asas mengenai perkakasan sistem komputer . Guru perlu memberitahu pelajar tentang objektif pelajaran dan apa yang diharapkan satelah selesai mengikuti pengajaran dan pembelajaran . Contohnya ,guru perlu menjelaskan mengapa tajuk ini amat penting untuk di pelajari dan apakah kegunaan dan kepentingannya terhadap pelajar . Selain itu , sebelum memulakan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran , seorang guru itu harus merangsang pelajar untuk mengingat semula isi kandungan yang telah di pelajari sebelum ini . Guru juga harus mempersembahkan bahan yang merangsangkan iaitu melalui beberapa soalan , suara guru haruslah jelas dan berintonasi , susunan idea semasa bercakap juga penting dan juga menggunakan pelbagai media yang relevan contohnya carta alir , gambarajah dan juga slaid projektor . Guru juga harus menggalakkan pelajar berbincang dan menyuruh pelajar mengajar rakan-rakan mereka yang tidak faham tentang topik yang di ajar pada hari itu . Guru haruslah mengesan kemajuan pelajar dengan mengemukakan soalan atau memberi tugasan supaya pelajar dapat mengaplikasikan ilmu yang di pelajari . Sebagai contoh , guru memberi tugasan kepada pelajar bagaimana untuk mendapatkan data mengenai jenis perkakasan komputer terkini di pasaran tajuk perkakasan komputer yang telah dipelajari sebelum itu. Aspek penting teori behaviurisme yang mempunyai implikasi kepada pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan tinggi adalah pelajar dilihat sebagai menyesuaikan diri dengan persekitaran, dan pembelajaran dilihat sebagai satu proses pasif. Pengetahuan dan pemerolehannya adalah daripada sumber luaran, iaitu minda seperti bekas kosong yang diisi 30

melalui pengalaman atau pengukuhan melalui rangsangan. Pelajar hanya memberi respons kepada tuntutan persekitaran. Pengetahuan dilihat sebagai sedia ada dan mutlak (pengetahuan objektif). Implikasinya, peranan pensyarah adalah dominan. Bahan-bahan terbuang atau bahan maujud di sekitarnya digunakan sepenuhnya seperti rotan, buluh, tin-tin kosong, kain-kain perca, kulit siput, sarung kaki lama, batubatan, kulit-kulit siput, surat khabar lama, buah getah, guli, lidi, batang ice cream, tudung botol,kotak rokok, ranting kayu, daun-daun kering dan sebagainya. Daripada bahan terbuang ini guru-guru dahulu berjaya mencipta berbagai-bagai BBM yang menarik, lasak, pelbagai guna dan tahan lama seperti alat-alat matematik, kad-kad huruf atau perkataan, pen, model-model bangunan dan sebagainya. Pengalaman mengajarnya yang lama itu digunakan sepenuhnya. Guru-guru ini bukan sahaja mengenali batang tubuh setiap muridnya tetapi ia tahu juga kebolehan dan minat muridnya. Ia cuba melibatkan berbagai pancaindera murid seperti yang disarankan oleh Wayne F. Virag,1976 seseorang individu dalam suasana pembelajaran adalah

tertakluk kepada pelbagai bahan pengajaran, teknik-teknik dan peringkat-peringkat penyampaian pengajaran suasana pembelajaran ini pula adalah dipengaruhi oleh faktorfaktor seperti kaedah penyampaian dan bahan pengajaran yang digunakan dalam suasana fizikal yang direka untuk pembelajaran.
Kecekapan seseorang guru menggunakan BBM adalah penting kerana kegagalannya menyebabkan pengajaran menjadi tidak berkesan atau merosakkan pelajaran itu seluruhnya. Masa mengendalikan BBM dan tidak mengalami sebarang kesulitan apabila tiba masa menggunakannya. BBM sentiasa berada di dalam keadaan baik, boleh beroperasi dan menepati fungsinya. Guru harus pandai memilih butir-butir penting yang perlu ditulis, supaya jelas, terang, kemas dan teratur. Cekap mempersuaikan keperluan murid dan masa yang diperuntukkan. BBM seharusnya bersabit dengan tujuan pelajaran dan bahan yang hendak disampaikan. Sekiranya tidak, usaha menyediakannya adalah sia-sia sahaja. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa prinsip umum yang perlu dititikberatkan juga bagi membolehkan guru-guru menilai bahan-bahan pengajaran mereka. Antara prinsipprinsip umum pemilihan bahan pengajaran ialah:

31

i. Bahan pengajaran mestilah berkaitan dengan matlamat dan objektif pengajaran. Seboleh-bolehnya sebelum guru memilih bahan pengajaran yang hendak digunakan, guru perlu menentukan objektif pengajaran atau matlamat pengajaran yang hendak dicapai terlebih dahulu, agar pemilihan bahan pengajaran tidak dilakukan dengan sewenang-wenangnya. ii. Mempunyai perkaitan antara aspek bahasa, proses pembelajaran dan pelajaran. Ketiga-tiga aspek ini perlu ditekankan sama rata. Bahan pengajaran yang baik tidak hanya menekankan kepada aspek bahasa dan penggunaannya sahaja, malah perlu mengambil kira perkembangan para pelajar melalui penggunaan bahan-bahan pengajaran yang dipilih. Memandangkan proses pembelajaran sekarang lebih cenderung berpusat kepada pelajar (student oriented), guru perlu lebih peka terhadap situasi pelajar dan bukan hanya mementingkan aspek pengajaran semata-mata. iii. Boleh melengkapkan pelajar untuk menggunakan bahasa secara efektif. Guru perlu mengambil kira kandungan pengajaran yang hendak disampaikan kepada para pelajar dan kepentingan mereka mempelajarinya. Semasa penyampaian bahan pengajaran dilakukan, aktiviti yang pelbagai perlu ditimbulkan agar pelajar dapat latihan yang mencukupi untuk diaplikasikan kepada situasi yang sebenar dan memudahkan para pelajar untuk berkomunikasi dengan masyarakat. iv. Sesuai dengan hasrat falsafah pendidikan negara. Falsafah pendidikan negara ialah untuk melahirkan individu yang berpengetahuan selaras dengan konsep Melayu Islam Beraja. Tujuannya adalah untuk melahirkan masyarakat yang berilmu, berakhlak dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. v. Sesuai dengan keadaan dan nilai semasa. Bahan pengajaran yang dipilih perlulah mengikut peredaran zaman ataupun keadaan semasa. Guru tidak boleh hanya menggunakan bahan-bahan pengajaran yang lepas tetapi perlu ada pembaharuan kerana pelajar lebih cenderung kepada sesuatu yang baru. vi. Boleh mencabar pemikiran pelajar. Bahan pengajaran juga hendaklah terdiri daripada bahan-bahan yang boleh mencabar pemikiran pelajar. Contohnya, bahan-bahan pengajaran yang senang kepada yang lebih susah, bahan-bahan yang konkrit kepada sesuatu yang abstrak dan yang seumpamanya.

32

6.2.3 Kepentingan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Mengikut Charles F. Hoban, James D. Finn dan Edgar Dale ( 1964 :

65) kepentingan BBM bolehlah dirumuskan seperti berikut:


i. BBM menyediakan satu asas yang kuat untuk sesuatu konsep ii. Sebagai daya penarik penting kepada seseorang pelajar iii. Dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal iv. Memberi pengalaman sebenar yang boleh merangsangkan aktiviti sendiri di kalangan pelajar v. Boleh memberi pengalaman baru dan menjadikan pembelajaran lebih mendalam dan beragam.

Kamarudin Hj. Husin ( 1988: 242 ) merumuskan kepentingan BBM seperti


berikut: i. memberi rangsangan dan minat murid-muird. ii. membekalkan dasar perkembangan pembelajaran dan menjadikan

pembelajaran mereka lebih kekal. iii. menyediakan pengalaman baru yang tidak diperolehi dengan mudah oleh cara-cara lain, menjadikan pembelajaran murid-murid lebih mendalam dan beragam. iv. dapat menguatkan kefahaman dan mempercepatkan perkembangan

perbendaharaan kata.

7.0

RUMUSAN Guru yang cemerlang ialah guru yang dapat menyampaikan isi pelajaran kepada

anak didiknya dengan berkesan. Justeru, pelbagai kaedah dan teknik digunakan oleh guru dalam memenuhi keperluan ini. Antara wadah yang dikenal pasti ialah penggunaan bahan Bantu mengajar (BBM). Penggunaan BBM adalah penting kerana ada tempatnya penggunaan BBM moden sekarang tidak dapat mengambil alih semua tugas guru. BBM tradisi seperti penggunaan bahan maujud, bahan asli di sekeliling murid 33

perlu digunakan bersama dengan BBM moden masa kini, ini pasti menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik lagi. Sikap guru masa kini meninggalkan penggunaan BBM lama dengan merasakan bahawa penggunaan BBM moden boleh memenuhi segala-galanya adalah meleset sama sekali. Nilai seni BBM adalah diberi perhatian serius, kerana salah satu syarat untuk menjadi seorang guru yang baik ialah ia mempunyai nilai kreativiti yang baik seperti di dalam seni lukis, seni ukir, seni sastera, seni suara dan sebagainya. Mata pelajaran menulis cantik seperti seni khat atau tulisan rumi dan jawi perlu dihidupkan semula. Tulisan guru-guru dahulu sungguh cantik, kemas, menarik dan jelas sudah tentu menghasilkan BBM yang menarik seperti tulisan pada kad-kad imbasan, kad ayat-kad ayat, papan hitam, papan gulung, carta-carta dan sebagainya. Begitu juga hasil-hasil karya sastera seperti puisi pantun, syair, gurindam dan sajak adalah ditulis dan diciptanya sendiri dan mereka ini tekun dan merasa puas dengan hasil karyanya tanpa mengharapkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Kembali ke Asas adalah perlu dan sesuai dengan cadangan pelopornya John Dewey (1961) yang mahukan pendemokrasian pendidikan yang sentiasa berubah (cycle) dari tahap ke tahap mengikut masa, keperluan, kehendak masyarakat danberbagai fenomena di sekelilingnya. Pemilihan dan penyesuaian bahan pengajaran adalah penting untuk pengajaran bahasa khasnya dan pengajaran mata pelajaran yang lain amnya. Kebolehan guru mempelbagaikan bahan-bahan pengajaran dapat membantu guru menyampaikan pengajaran dengan lebih baik dan kreatif. Manakala bagi para pelajar pula, kepelbagaian bahan-bahan pengajaran tersebut dapat menarik minat dan perhatian mereka untuk menumpukan perhatian sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Selain itu, guru juga perlu memastikan kesemua bahan-bahan pengajaran yang digunakan memenuhi matlamat pengajaran dan bersesuaian dengan keperluan pengajaran dan pembelajaran.

34

RUJUKAN Abd. Aziz Abd. Talib. (2000). Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip, Kaedah dan Teknik.

..Cheras: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.


Abdul Rasid Jamain. (2011). PERMASALAHAN KEMAHIRAN MEMBACA DAN MENULIS BAHASA MELAYU MURID-MURID SEKOLAH RENDAH DI LUAR BANDAR (The

Problems Pertaining To Reading And Writing Skills In Malay Language Among Rural Primary School Children. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 1 (Malay Language Education Journal (MyLEJ)
Abdul Rasid Jamian & Yahya Othman. (2006). Ekspektasi Guru dan Pelajar .Terhadap

Penggunaan
Putra Malaysia.

Bahan

Bantu

Mengajar

Bahasa

Melayu. Serdang:

Universiti

Asmah bt. Hj. Ahmad. ( 1989 ). Pedagogi I, Siri Pendidikan Longman, Selangor. Atan Long (1986). Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dr. Jamil Ahmad , Norlia Goolamally. (). Pentadbiran dan Pengurusan Sistem Pendidikan

Malaysia Ke Arah Pendidikan Berkualiti . Universiti Kebangsaan Malaysia dan Open


University Malaysia. Ee Ah Meng. (1989).

Pendidikan

di

Malaysia

Untuk

Guru

Pelatih.

http://e-

pendidikan.net/guruinternet.html. http://eprints.uthm.edu.my/2572/1/Pengajaran_dan_Pembelajaran_berasaskan_streaming_ video.pdf http://hairilhazlan.com/2009/apa-itu-web-1-0-2-0-dan-web-3-0/ http://www.malaysia.gov.my/BM/RELEVANT%20TOPICS/INDUSTRYINMALAYSIA/BUSINESS/ ICT. Kamarudin Hj. Husin. (2001). Pedagogi Bahasa (Perkaedahan).Subang Jaya: Kumpulan. Budiman Sdn. Bhd.

35

Mat

Nor

Hussin,

Ab.

Rahman

Ab.

Rashid. Siri

(1988). Pendidikan

Alat

Bantu

Mengajar
Selangor,

Dalam. .Pengajaran

Bahasa.

Longman,

Longman Malaysia Snd. .Bhd. Nur Fadzilah Bt. Othman (UTM) .(2010). KAJIAN TAHAP PENGGUNAAN APLIKASI WEB 2.0

DALAM KALANGAN PELAJAR INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AWAM DI MALAYSIA


Perguruan, Kuala Lumpur: Heinemann Malaysia Snd. Bhd. Petaling Jaya Addison Wesley Logman Sdn. Bhd. Rahil Mahyuddin, Jamiah Mohamad, Kasnani Ab. Karim. (2000).Psikologi Pendidikan Sharifah Alawiah Alsagoff. (1987). Sosiologi Pendidikan. Siri Maktab. Utusan Malaysia, (July 16, 2012). Yahya Othman. (2007). Bahan Bantu Mengajar Memperkukuh Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan PustakaMalaysia. Zalina Yahaya. (1999) .

Membentuk

generasi

matang

abad

ke-21.

http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=1999&dt=0501&pub=Utusan_Malaysi a&sec=Gaya_Hidup&pg=ls_05.htm#ixzz2DV9jRvTL

36