Anda di halaman 1dari 15

ELEMEN 1

MENGUMPUL FAKTA SEJARAH

SENARAI SEMAK

BIL

SUMBER

CATATAN

1.

Buku Ilmiah

 

2

Jurnal/Akbar/Majalah

 

3

Orang Sumber

 

4

Melawat Tempat kajian

 

5

Internet

 

6

Televisyen/Radio

 

7

VCD/DVD

 

Senarai Sumber

1. Nama pengarang, tajuk buku ilmiah,penerbit,tempat diterbitkan,tahun diterbitkan

2. Nama jurnal/akhbar/majalah, penerbit,tempat diterbitkan/tahun

3. Nama orang sumber, no Mycard,umur, alamat,pekerjaan, sumbangan khas dan

salinan Mycard

4. Nama, alamat tempat kajian, masa/tarikh lawatan

5. Nama dan url web dalam internet

6. Nama rancangan televisyen/radio, masa/tarikh siaran

7. Nama judul VCD/DVD, penerbit,tempat diterbit/tahun

Bukti senarai sumber yang telah digunakan

1.

Buku ilmiah (Lampiran fotostart daripada buku tersebut)

2.

Jurnal/Akhbar/Majalah (Lampiran fotostart daripada bahan tersebut tersebut)

3

Orang sumber (Foto(jika ada), masa dan tarikh temubual,tandatangan dan salinan

Mycard orang tersebut)

4.

Melawar tempat kajian (Foto anda ditempat kajian perlu sebagai bukti)

5. Internet (Lampiran fotostat bahan yang digunakan)

6. VCD/DVD (Lampiran kulit/cover yang digunakan)

ELEMEN 2

MEREKOD FAKTA SEJARAH

SENARAI KANDUNGAN

BIL

PERKARA

HALAMAN

1.

Tajuk

 

2

Senarai kandungan

 

3

Penghargaan

 

4

Objektif kajian

 

5

Kaedah kajian

 

6

Laporan Kajian

 

6.1 Keluarga Saya

6.2 Keluarga Sebelah Ayah

6.3 Keluarga Sebelah Ibu

6.4 Tokoh Keluarga

6.5 Peristiwa Bersejarah

7

Rumusan

 

8

Lampiran

 

9

Rujukan

 

PENGHARGAAN

Ucapan terima kasih kepada tuhan(contoh)

Syukur ke hadrat tuhan kerana memberi kekuatan kepada saya sehingga berjaya menyiapkan folio sejarah ini pada waktu yang ditetapkan.

Ucapan terima kasih kepada Guru (contoh)

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah membantu saya menyiapkan folio sejarah ini.Pertama sekali saya ingin mengucapkan

terima kasih kepada Ckgu sejarah saya

yang

telah banyak membantu

membimbing, mendorong serta memberi tunjuk ajar tanpa jemu kepada saya untuk menghasilkan folio yang berkualiti.

Ucapan terima kasih kepada ibubapa/keluarga (contoh)

Tidak lupa pada kedua ibubapa iaitu Tn/En

dan Hjh/Puan

serta kaum

keluarga yang lain atas keperihatinan dan kasih sayang mereka dapat membantu saya

menyiapkan folio ini. Segala sumbangan ikhlas mereka sama ada dalam bentuk wang ringgit dan tenega telah banyak memudahkan tugasan ini.

Ucapan terima kasih kepada rakan baik (contoh)

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua rakan

terutama

menyiapkan folio ini. Kenangan pahit dan manis bersama rakan semua akan sentiasa dikenang.

kerana

sanggup bekerjasama dalam mencari bahan dan maklumat untuk

Ucapan terima kasih kepada semua pihak lain (contoh)

Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penghasilan folio ini.

OBJEKTIF KAJIAN

Objektif kajian yang berkaitan dengan folio ini ialah:

1. Untuk mengenalpasti sumber sejarah yang sahih dan fakta yang jelas dan tepat

2. Untuk membantu saya mengenali ahli keluarga saya dengan lebih dekat

3. Untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan antara ahli keluarga

KAEDAH KAJIAN

Saya telah menggunakan beberapa kaedah dalam menyiapkan folio sejarah ini. Antaranya dengan menggunakan kaedah

1. Temu bual

2. Orang sumber

3. Pemerhatian

LAPORAN KAJIAN

6.1 Keluarga Saya

6.2 Keluarga Sebelah Ayah

6.3 Keluarga Sebelah Ibu

6.4 Tokoh Keluarga

6.5 Peristiwa Bersejarah

RUMUSAN

Saya merasa gembira dan bersyukur kerana memperolehi banyak pengalaman mengenai salasilah keluarga saya dalam proses menghasilkan folio ini

Apa yang dapat saya rumuskan melalui kerja kursus ini ialah

-dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan

-dapat mengetahui sejarah keluarga dengan lebih mendalam

-dapat mengenali saudara mara dengan lebih dekat lagi

Dalam menyiapkan folio ini, saya tidak terlepas daripada menghadapi masalah, antaranya pembahagian masa, kewangan dan kekurangan bahan.Namun berkat usaha tanpa mengenal jemu, akhirnya segala cabaran untuk menyiapkan ini dapat diatasi.

Contoh

LAMPIRAN

Gambar foto keluarga/ahli keluarga/ Salinan dokumen yang relevan Lain-lain bahan yang relevan

1. Orang Sumber

RUJUKAN

--nama/no mycard/umur/pekerjaan/tandatangan

ELEMEN 3

NILAI DAN PATRIOTISME

Bagaimanakah institusi kekeluargaan dapat memainkan peranan

dalam melahirkan warga negara yang bersemangat patriotisme?

Antara penerapan unsur patriotisme: (contoh)

1.Menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara.

2. Menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa

3. Berbangga dengan sejarah negara

4. Bersatu padu dan berharmoni

5. Bertolak ansur dan bertoleransi

6.Bekerjasama dan tolong menolong

7. Hormat menghormati

8. Bersefahaman dan bermuafakat

9. Muhibah atau semangat bermasyarakat

10. Berakhlak dan berbudi pekerti mulia

Menulis esei ini sekurang-kurangnya mesti mengandungi empat unsur

patriotisme.

PERKARA

: SEJARAH 21/1 KERJA KURSUS

TAJUK

: SALASILAH KELUARGA

NAMA

: ……………………………………………

TINGKATAN

:

1……(2008)

SEKOLAH

: SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN YUSSUF. JALAN ILMU 31000 BATU GAJAH PERAK

GURU PENILAI : EN. MUHAMMAD AZIZAN B ABDDULLAH

SKOR:

Elemen

Gred Elemen

Markah

Mengumpul fakta sejarah

   

Merekod fakta sejarah

   

Nilai dan Patriotisme

   

Jumlah Markah

   

Gred Keseluruhan

   

Tahap Pencapaian