Anda di halaman 1dari 41

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU 2013 BAHASA MELAYU TINGKATAN 1

SMK RANTAU PANJANG 45600 BESTARI JAYA SELANGOR

DISEDIAKAN OLEH: PN. NORMARLINA BINTI MOHAMAD GURU MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN SATU - 2013


OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran, murid dapat: 1. Berbual dengan rakan tentang sesuatu dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai. 2. Memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang isu yang diperkatakan. 3. Bertutur dengan fasih dan lancar. 4. Mengenal pelbagai jenis kata dan menggunakannya dalam binaan ayat yang mudah. 5. Mengenalpasti dan menyenaraikan golongan kata nama daripada petikan. 6. Diperkenalkan dengan sukatan pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 1. 7. Diperkenalkan dengan jenis penulisan dan ringkasan. 8. Mengenali bahan komsas dan KEMAHIRAN Interpersona l: 1.1 Aras 1 (ii) 1.2 Aras 1 (iii) 1.3 Aras 1 (iv) 3.4 Aras 2 (ii) Maklumat : 7.1 Aras 1(i) 7.3 Aras 1 (iv) Estetik : 10.1 Aras 1 (i) KBT: Kecerdasan Pelbagai KBKK : -mengenal pasti -mengkategori -membandingbeza -menyenarai NILAI / ILMU Bersopan Santun Yakin diri Hormatmenghormati Berdikari Berhemah tinggi BBM Buku teks Bahan Latihan

MINGGU 1-2 (213/1/13)

TAJUK Hari Pertama di Sekolah Menengah Sesi Berkenalan Pengenalan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 1 Pemahaman Dialog Morfologi -Golongan Kata -Kata Nama Am -Kata Nama Khas Sintaksis -Ayat Mudah Subjek predikat

1 1-6/1/13

CADANGAN PENTAKSIRAN: (Berbual tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian) B1DL1E1

2 713/1/13

Penulisan Hari Pertama Di Sekolah Menengah Gambaran -Pengenalan Jenis Penulisan -Pengenalan Ringkasan Komsas -Pengenalan Teks Novel Hikmah dan Antologi Kasut

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

Kelopak Jantung - Aspek dan Istilah

9. Menerangkan maksud aspek dan istilah sastera .

MINGGU 3-4 1427/1/13

TAJUK Berhemat Semasa Berbelanja Pemahaman -Dialog Morfologi -Kata Ganti Nama Diri -Kata ganti Nama Tunjuk -Penjodoh Bilangan Sintaksis -Ayat Mudah Subjek predikat Penulisan -Karangan Pendapat/Surat Kiriman Tak Rasmi

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran, murid dapat: 1. Menguasai kecekapan berbahasa. 2. Menyatakan maksud perkataan mengikut konteks. 3. Bersoaljawab dengan rakan tentang sesuatu perkara. 4. Melengkapkan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai 5. Mengenal pelbagai jenis kata dan menggunakannya dalam binaan ayat yang mudah. 6. Membina ayat mudah secara lisan. 7. Menghasilkan ayat dan membentuk perenggan karangan. 8. Menulis sinopsis dan tema persoalan. 9. Menghuraikan watak dan perwatakan.

KEMAHIRAN Interpersona l: 1.4 Aras 2 (iv) 1.4 Aras 2 (ii) 1.5 Aras 3 (ii) 1.6 Aras 3 (i) 3.4 Aras 2 (ii) Maklumat : 7.2 Aras 1(ii) 7.3 Aras 2 (i) Estetik : 10.2 Aras 1 (iii) KBT: Belajar Cara Belajar KBKK : mengenalpasti -mengkategori -membandingbeza

NILAI / ILMU Bersopan Santun Yakin diri Hormatmenghormati Rasional

BBM Buku teks Bahan Latihan Buku kerja

: CADANGAN PENTAKSIRAN: (Membaca ayat dalam perenggan daripada sesuatu sumber dengan sebutan dan intonasi yang sesuai) B1DB1E1 CADANGAN PENTAKSIRAN (Menulis ayat mudah dengan bimbingan) B1DT1E1

3 1420/1/13

4 Ringkasan 2127/1/13 Komsas -Sinopsis Novel -Tema dan Persoalan -Watak dan Perwatakan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

MINGGU 5-6 283/2/13

TAJUK Mutiara Hitam dari Sabah Pemahaman -Surat Tidak Rasmi -Dialog Manisnya Senyumanmu Morfologi -Golongan Kata Kerja -Perumpamaan Sintaksis -Jenis-jenis ayat Penulisan -Karangan Surat Tidak Rasmi/ Pengalaman -Ringkasan dan Soalan Pemahaman

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran, murid dapat: 1. Mengeluarkan idea bernas dalam perbincangan. 2. Menyatakan isi-isi penting daripada petikan bahan yang yang dibaca. 3. Menyenaraikan golongan kata kerja daripada petikan. 4. Melengkapkan petikan dengan menggunakan kata kerja yang tepat 5. Menulis karangan surat tidak rasmi sepanjang 180 patah perkataan. 6. Membina ayat gramatis untuk menjawab tiga soalan pemahaman. 7. Menaakul isi penting daripada petikan. 8. Mengenali bahan komsas dan

KEMAHIRAN Interpersona l: 2.4 Aras 2 (i) 2.1 Aras 1 (iii) 2.4 Aras 1 (ii) 2.3. Aras 1 (1i) Maklumat : 7.5 Aras 2(ii) 7.3 Aras 1 (iv) 9.1 Aras 1 (i) Estetik : 10.4 Aras 3 1 (i) 12.1 Aras 1 (i) KBT: Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Masteri KBKK : mengenalpasti -mengkategori -membandingbeza

NILAI / ILMU Kesyukuran Kerajinan Berusaha Kerjasama Kebersihan mental dan fizikan

BBM Buku teks Bahan Latihan Novel Antologi Sastera

5 28-3/2/13

CADANGAN PENTAKSIRAN: ( Menceritakan perkara yang didengar) B2DL1E1 CADANGAN PENTAKSIRAN: ( Memberikan maksud perkataan yang terdapat dalam petikan) B2DB1E1 CADANGAN PENTAKSIRAN: ( Menulis jawapan

6 4-10/2/13

Komsas - Plot - Teknik Plot - Latar - Gaya Bahasa

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

-menjana idea 10. Menyatakan maksud perumpamaan.

pemahaman dengan betul) B2DT1E1


Buku Aktiviti PKJR Video Sek.Men Sayang akan diri dan keluarga

(6)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya(PKJR) Unit 1 Tajuk 1: Penggunaan Jalan Raya dan Masalahnya. Tatabahasa: Ayat Tanya Kosa kata FU: 9.1 Aras 1 (i) FS: 1.2 Aras 1 (v) Kemahiran PKJR: 1.1.1 KBT: Belajar Cara Belajar

Ilmu: Statistik

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. membentangkan idea bagi menjelaskan masalah pengguna jalan raya dengan menggunakan kat, istilah, frasa dan ayat yang tepat berdasarkan grafik. 2. mengemukakan soalan dan jawapan yang mudah tentang penggunaan jalan raya untuk berkongsi idea, pengetahuan dan pengalaman. 3. menulis rumusan tentang nahas jalan raya di Malaysia dan trauma akibat nahas.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

MINGGU 7-8 1124/2/13

TAJUK Manisnya Senyumanmu Pemahaman -Rencana Morfologi -Kata Adjektif

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran, murid dapat: 1. Berbincang dengan rakan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ragam bahasa umum 2. Menyatakan laras bahasa sesuatu bahan bagi memperoleh maklumat 3. Mengecam ayat tunggal dalam karya bukan sastera

KEMAHIRAN Interpersona l: 3.3 Aras 2 (ii) 3.2 Aras 1 (ii) 3.1 Aras 1 (i) Maklumat : 7.1 Aras 3(iii) 8,1 Aras 1 (i) 8.2 Aras 1 (ii) 8.5 Arasa 2 (ii) Estetik :

NILAI Jaya Diri Yakin diri Ketekunan Hormatmenghormati Patriotik Keinsafan Teliti

BBM Buku teks Buku Kerja Gambar Rangsangan Karangan Bahan Latihan

7 1117/2/13

Sintaksis -Ayat Tunggal -Ayat Topik dan ayat huraian Penulisan

CADANGAN PENTAKSIRAN: ( Bersoal jawab

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

-Karangan Berpandu/Ceramah -Ringkasan dan Soalan Pemahaman 8 1824/2/13 Komsas - Nilai -Pengajaran

4 . Mengenal pasti maklumat yang diperlukan 5. Menyusun dan mentafsir maklumat 6. Menulis karangan berpandukan gambar sepanjang 120 patah perkataan 7. Melengkapkan petikan dengan kata adjektif yang tepat 8. Menulis ringkasan dengan 8 isi sepanjang 80 patah perkataan

11.1 Aras 1 (i) 11.2 Aras 2 (ii) KBT: Kajian Masa Depan Belajar Cara Belajar KBKK : mengenalpasti -menghurai -menyenarai menghubungk ait -meramal -menjana idea

Rasional

untuk mendapatkan maklumat) B3DL1E1 CADANGAN PENTAKSIRAN: ( Memberikan maklum balas tentang sesuatu perkara) B3DL1E2 CADANGAN PENTAKSIRAN: ( Menyaring maklumat daripada bahan yang dibaca) B3DB1E1 CADANGAN PENTAKSIRAN: ( Menyusun isi penting ) B3DB1E2

(8)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya(PKJR) Unit 1 Tajuk 2: Berkeadaan Selamat di Jalan Raya. Tatabahasa; Penanda Wacana Sebutan dan Intonansi Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat: 1. menyatakan dan menghuraikan peraturan jalan raya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang boleh menjamin keselamatan semua. 2. mengulas bahan yang dibaca dengan menyatakan isi tersurat dan tersirat tentang lapan Prinsip FU: 2.4 Aras 3 (i) FS: 7.4 Aras 3 (i) Kemahiran PKJR: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 KBT:

Ilmu: Kebijaksanaan Nilai: Mematuhi Peraturan

Buku Aktiviti PKJR Media 1.1(Kad Aktiviti Kertas Serbak

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

Keselamatan Jalan Raya. 3. menulis catatan tentang kepentingan mengoptimumkan keselamatan jalan raya.

Kontekstual

MINGGU 9 - 10 25-9/3/13

TAJUK Komputer dalam Kehidupan Pemahaman -Laporan Morfologi -Kata Hubung -Peribahasa

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran, murid dapat: 1. Menyusun maklumat secara koheren untuk tujuan mengarang. 2. Membuat perbandingan antara laras bahasa cerita dan laporan.

KEMAHIRAN Interpersonal : 3.4 Aras 3 (iii) Maklumat : 8.3 Aras 1 (iii) 8.3 Aras 2 (i) 8.4 Aras 2 (ii) Estetik : 11.3 Aras 3

NILAI Patriotisme Berani Keadilan Kesyukuran

BBM Buku teks Bahan Latihan Buku Kerja

9 25-1/3/13

CADANGAN PENTAKSIRAN: (Menjelaskan maksud yang

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

Penulisan -Karangan Laporan Komsas Cerpen 1 Kasut Kelopak Jantung - Tema & Persoalan - Latar - Watak & Perwatakan Puisi Tradisional Pantun 2 Kerat - Maksud - Nilai & Pengajaran

3. Menulis karangan laporan. 4. Membina ayat-ayat yang gramatis dengan menggunakan kata hubung yang sesuai 5. Melengkapkan petikan dengan peribahasa yang tepat. 6. Membincangkan aspek komsas prosa/puisi 7. Menyatakan tema dan menyenaraikan persoalan. 8. Menghuraikan watak dan perwatakan. 9. Membezakan latar masa, tempat dan masyarakat. 10. Menjawab soalan pemahaman berpandukan crpen yang dikaji.

(ii) KBT: Kajian Masa Depan Belajar Cara Belajar KBKK : mengenalpasti -mengkategori -membandingbeza -meramal menghubungk ait

10 4-8/3/13-

tersurat dan tersirat dengan betul daripada pelbagai bahan) B4DB1E1 CADANGAN PENTAKSIRAN: (Menulis kerangka penulisan berdasarkan sesuatu tajuk) B4DT1E1 CADANGAN PENTAKSIRAN: (Menulis idea utama dan idea sokongan dengan betul) B4DT1E2

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya(PKJR) Unit 2 Tajuk 1 Mana Lebih Berisiko? Tatabahasa: Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat: 1. membuat ramalan tentang tahap risiko berdasarkan tingkah laku yang diberi. FU: 8.8 Aras 2(v) FS: 2.2 Aras 2(ii)

Ilmu: Pengurusan Grafik Nilai: Berfikir sebelum Mengambil Risiko

Media 2.1 Media 2.2 Media 2.3

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

Rangkai kata Kosa kata: Risiko, terma, beremba-remba 2. memberikan maksud kata dan menghubungkaitkan perkataan tersebut dengan situasi. 3. mencatatkan maklumat tentang perlakuan berisiko yang memberikan kesan kepada pengguna jalan raya. Penulisan -Karangan Berpandu 11 1117/3/13 Sintaksis -Ayat Tunggal Morfologi -Kata Adjektif Komsas Prosa Tradisional 1Tajul Muluk - Persoalan - Watak & Pada akhir pelajaran, murid dapat: 1)menyatakan laras bahasa sesuatu bahan bagi memperoleh maklumat. 2). mengecam ayat tunggal dalam karya bukan sastera. 3) menulis karangan berpandukan gambar sepanjang 120 patah perkataan. 4) menghuraikan persoalan karya prosa/puisi. 5) menghuraikan watak dan perwatakan. Kemahiran PKJR: 1.1.1, 1.1.2 KBT: Kecerdasan Pelbagai Interpersona l: 3.3 Aras 2 (ii) 3.2 Aras 1 (ii) 3.1 Aras 1 (i) Maklumat : 7.1 Aras 3(iii) 8,1 Aras 1 (i) 8.2 Aras 1 (ii) 8.5 Arasa 2 (ii) Estetik : 11.1 Aras 1 (i) 11.2 Aras 2 (ii) KBT: Kajian Masa Depan Belajar Cara Belajar KBKK : mengenalpasti -menghurai Jaya Diri Yakin diri Ketekunan Hormatmenghormati Patriotik Keinsafan Teliti Rasional Buku teks Buku Kerja Gambar Rangsangan Karangan Bahan Latihan

CADANGAN PENTAKSIRAN: ( Mengolah maklumat dan menghasilkan penulisan yang lengkap dengan laras bahasa yang sesuai dan ayat gramatis) B5DT1E1

10

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

-menyenarai menghubungk ait -meramal -menjana idea

PENGURUSAN PBS MINGGU 12 18-24/2/13 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL MINGGU 13 23-31/3/13 PENGURUSAN PBS MINGGU 14 1-7/4/13

11

MINGGU

TAJUK

OBJEKTIF PEMBELAJARAN dapat:

KEMAHIRAN Interpersona l: 3.3 Aras 2 (ii) 3.2 Aras 1 (ii) 3.1 Aras 1 (i) Maklumat : 7.1 Aras 3(iii) 8,1 Aras 1 (i) 8.2 Aras 1 (ii) 8.5 Arasa 2 (ii) Estetik : 11.1 Aras 1 (i) 11.2 Aras 2 (ii) KBT: Kajian Masa Depan Belajar Cara Belajar KBKK : mengenalpasti -menghurai -menyenarai menghubungk ait -meramal -menjana idea

NILAI / ILMU Jaya Diri Yakin diri Ketekunan Hormatmenghormati Patriotik Keinsafan Teliti Rasional

BBM Buku teks Buku Kerja Gambar Rangsangan Karangan Bahan Latihan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNANPada akhir pelajaran, murid BM-TING.1 15-16 Wira Bangsa PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

821/4/13

Pemahaman -Rencana Morfologi -Kata Adjektif

1. berbincang dengan rakan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ragam bahasa umum. 2. menyatakan laras bahasa sesuatu bahan bagi memperoleh maklumat. 3. mengecam ayat tunggal dalam karya bukan sastera. 4 . mengenal pasti maklumat yang diperlukan. 5. menyusun dan mentafsir maklumat. 6. menulis karangan berpandukan gambar sepanjang 120 patah perkataan. 7. melengkapkan petikan dengan kata adjektif yang tepat 8. menulis ringkasan dengan 8 isi sepanjang 80 patah perkataan.. 9. menghuraikan watak dan perwatakan. 10. menganalisis nilai & pengajaran karya prosa /puisi.

15 8-14/4/13 Sintaksis -Ayat Tunggal -Ayat Topik dan ayat huraian Penulisan -Karangan Berpandu -Ringkasan dan Soalan Pemahaman 16 1521/4/13 Komsas Prosa Tradisional 1Tajul Muluk - Nilai & Pengajaran Sajak 1- Kian Kita Lupa -Maksud -Gaya bahasa - Nilai & Pengajaran

CADANGAN PENTAKSIRAN:
(B3DB1E1.B3D B1E2, B3DT1E1,B3DT 1E2)

CADANGAN PENTAKSIRAN: ( Mengemukakan hujah untuk menerima atau menolak pendapat dengan sopan) B4DL1E1 CADANGAN PENTAKSIRAN: ( Mengolah maklumat dan menghasilkan penulisan yang lengkap dengan laras bahasa yang sesuai dan ayat gramatis) B5DT1E1

(16) Pendidikan Keselamatan Jalan Raya(PKJR)

12

. Ilmu: Bidang Pengiklanan dan komersial

Buku Aktiviti PKJR

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

TAJUK MINGGU 17-18 2229/5/13 Pemahaman - Puisi Ibu Negara Malaysia Morfologi -Kata Seru -kata Tanya -Kata Perintah -Bidalan Penulisan - Ringkasan dan Soalan Pemahaman 18 29-5/5/13 Komsas Drama 1Surat Untuk Ina - Tema & Persoalan - Gaya Bahasa - Latar Sajak 2Lebah dan Madu

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN

NILAI

BBM

Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. melafazkan pantun dengan sebutan dan rima yang betul dan menarik . 2. menulis pantun dengan bahasa yang indah dan menarik. 3. mentafsir maklumat untuk membuat inferens. 4. melengkapkan petikan dengan perkataan yang betul. 5. menyatakan maksud bidalan .

Interpersona l: 2.5 Aras 2 (ii) 4.1 Aras 1 (i) Maklumat : 8.5 Aras 1 (i) Estetik : 12.1 Aras 1 (i) 12.5 Aras 1 (iii) KBT: Kecerdasan Pelbagai KBKK : mengenalpasti -membuat inferens

Kusyukuran Kebanggaan Patriotik

Buku teks Bahan Latihan Brosur dan risalah pelancongan

17 2228/4/13

6. mengenal pasti dan menyatakan isi-isi penting. 7. menulis ringkasan dan menjawab soalan pemahaman dalam binaan ayat yang gramatis.

CADANGAN PENTAKSIRAN: ( Menghasilkan puisi menggunakan ungkapan yang indah) B6DT1E1

13

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

maksud bentuk gaya bahasa nilai & pengajaran

8. membincangkan aspek komsas (drama) dan menjawab soalan pemahaman. 9. menganalisis karya puisi.

-membandingbeza menghuraikan maklumat

18

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya(PKJR) Unit 3 Tajuk 1 Pengaruh Atas Tindakan yang Kita Lakukan. Tatabahasa: Rangkai kata Sebutan dan intonasi

Ilmu: Ciri-ciri rakan yang baik. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat: 1. memberikan pendapat dan berhujah dengan intonasi serta gaya yang sesuai dalam pembentangan. 2. menyatakan pendirian tegas tentang pengaruh positif dan pengaruh negatif rakan sebaya. 3. menulis rumusan tentang pengaruh rakan sebaya yang berkaitan dengan perbuatan dan tingkah laku serta kesan yang mungkin timbul daripada pengaruh tersebut. FU: 9.4 Aras 2 (iii) FS: 3.3 Aras 2 (ii) Kemahiran PKJR: 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.4 KBT: Kemahiran Berfikir (menaakul, rasional) Nilai: Rasional dan mematuhi peraturan sekolah.

Buku Aktiviti PKJR

14

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

MINGGU

TAJUK

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN

NILAI

BBM

15

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

19-20 6-12/5/13

Indahnya Bumi Kenyalang Pemahaman -Dialog Indahnya Bumi Kenyalang Morfologi -Kata Penguat Sintaksis -Ayat Tanya Penulisan -Karangan Fakta -Ringkasan Komsas Cerpen 3Tukang Lama - Watak & Perwatakan - Latar - Sudut Pandangan PuisiTradisional 5Syair Wasiat Ayahanda Siti Zawiyah - maksud - nilai & pengajaran

Pada akhir pelajaran, murid dapat: 1. membuktikan sesuatu perkara bagi meyakinkan sesuatu pihak. 2. menyemak, menerima datau menolak maklumat. 3. menulis ayat topik dan ayat huraian dalam karangan. 4. menulis karangan fakta sepanjang 180 patah perkataan. 5. menghuraikan maksud serta nilai pengajaran daripada pantun. 6. mengesan ayat-ayat topik daripada petikan. 7. membuat perbandingan penggunaan kata penguat dalam ayat. 8. membincangkan maksud, tema dan persoalan , latar, watak & perwatakan. 9. menyatakan unsur bunyi dalam puisi. 10. menganalisa nilai dan persoalan.

Interpersona l: 4.2 Aras 2 (i) 4,2 Aras 3 (i) Maklumat : 8.1 Aras 2 (i) 7.3 Aras 1 (iv) Estetik : 12.3 Aras 1 (iii) KBT: Kecerdasan Pelbagai KBKK : mengenalpasti -membandingbeza menyelesaikan masalah

Berhemah tinggi Prihatin Kemesraan

Buku teks Bahan Latihan

19 6-12/5/13

CADANGAN PENTAKSIRAN : (Mengemukakan pendapat tentang sesuatu secara bertatasusila) B5DL1E1

20 1319/5/13

CADANGAN PENTAKSIRAN : (Menulis kerangka penulisan berdasarkan sesuatu tajuk) B4DT1E1 CADANGAN PENTAKSIRAN : (Menulis idea utama dan idea

(20) Pendidikan Keselamatan Jalan

11. menjawab soalan pemahaman berdasarkan pantun.

Ilmu: Pengurusan Grafik

16

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

Raya(PKJR) Unit 3 Tajuk 2 Dalam Kawalan Saya. Tatabahasa: Ayat Perintah - Ayat larangan - Ayat permintaan - Ayat suruhan Kosa kata: Protagonis antagonis Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat: 1. membina ayat perintah untuk memberi penegasan dan kesungguhan tentang idea yang dikemukakan bagi meningkatkan keyakinan seseorang berdasarkan tindakan yang dilakukan. 2. menulis ramalan pengaruh positif dan pengaruh negatif berdasarkan situasi. 3. menyatakan keputusan dan alasan secara rasional apabila berhadapan pengaruh rakan sebaya. FU: 5.3 Aras 2 (ii) FS: 8.5 Aras 2 (v) Kemahiran PKJR 1.2.1, 1.2.2, 1.3.4 KBT: Kemahiran Berfikir

Kesusasteraan Melayu Nilai: Bekerjasama

sokongan dengan betul) B4DT1E1

Buku Aktiviti PKJR Media 3.1 Media 3.2

21

PENGURUSAN PBS MINGGU 21 17

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

20-26/5/13 CUTI PERTENGAHAN TAHUN MINGGU 22&23 25-9/6/13 PENGURUSAN PBS MINGGU 24 10-16/5/13

22 - 23 24

18

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

MINGG U 25

TAJUK Lima Langkawi Pemahaman -Rencana LIMA Langkawi Morfologi - Kata Penegas -Kata Pemeri -Kata Nafi -Bidalan Penulisan -Karangan Berpandu -Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Drama 2Arah ke Mana - persoalan - gaya bahasa - latar - nilai & pengajaran

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran, murid dapat: 1.merayu untuk memenuhi sesuatu tujuan 2.menerima atau menolak sesuatu maklumat dengan alasan yang sesuai 3.menulis karangan fakta yang koheren 4. menyusun isi yang koheren 5. membina ayat menggunakan kata pemeri

KEMAHIRAN Interpersonal : 5.1 Aras 1 (i) Maklumat : 8.7 Aras 3 (ii) 8.8 Aras 3 (ii) Estetik : 12.4 Aras 1 (i)

NILAI / ILMU

BBM Buku teks

Keberanian Bahan Latihan Kebanggaan Keratan Akhbar Kesyukuran Buku Kerja

1723/6/13

KBT: Kajian Masa Depan

6. melengkapkan teks dengan kata penegas, pemeri atau kata nafi KBKK : yang sesuai -meramal 7. menyatakan maksud bidalan menghubungk ait 8. menulis karangan berpandu -mentafsir sepanjang 120 patah perkataan 9. menjawab soalan pemahaman berdasarkan drama yang dikaji 10.menghurai aspek menarik dalam karya 11. mengesan persamaan dan perbezaan aspek yang terdapat dalam cerpen dan drama.

CADANGAN PENTAKSIRAN: (Menyampaikan hujah dengan sebutan, intonasi dan gaya yang sesuai untuk mempengaruhi pihak lain) B6DLlE1 CADANGAN PENTAKSIRAN: (Membuat pertimbangan mengenai pendapat yang dikemukakan dalam perbinvangan) B6DL1E2

(25)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya(PKJR) Unit 4 Tajuk 1 Tegas dan Selamat.

19
FU: 6.1 Aras 3 (i)

Ilmu: Inovasi(mencipta )

Buku Aktiviti PKJR Iklan Hargai Nyawa

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

MINGG U 26 2430/6/13

TAJUK Sukan Memanah Pemahaman - Perbualan Sukan Memanah Morfologi - Kata Sendi Nama -Simpulan Bahasa Sintaksis -Ayat Tunggal Penulisan -Karangan Rencana - Ringkasan Komsas Puisi Tradisional 6 Syair Kemangkatan - maksud - nilai & pengajaran Prosa Tradisional 2Hikayat Marakarma - persoalan - watak - nilai & pengajaran

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1.menggunakan kata, istilah, rangkai kata , peribahasa yang tepat dan indah semasa menyampaikan maklumat 2. menyusun isi karangan dengan cara koheren 3. menulis karangan rencana sepanjang 180 patah perkataan 4. menjana idea penulisan rencana 5. mengenalpasti ayat tunggal daripada petikan 6. menyenarai isi penting dalam bentuk grafik 7.membincangkan maksud, tema persoalan serta gaya bahasa syair 8. menjawab soalan pemahaman berpandukan syair

KEMAHIRAN Interpersona l: 5.2 Aras 1 (i) Maklumat : 9.1 Aras 1 (i)

NILAI Kerajinan Patriotisme Kesukanan Ketekunan

BBM Buku teks Bahan Latihan Keratan Berita Sukan Buku Kerja

Estetik : 12.4 Aras 2 (i) 12.4 Aras 2 (ii) 12.4 Aras 3 (i) KBT: Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Kontekstual KBKK : -menjana idea -menyenarai -menganalisis -menyusun atur

Kesabaran Kegigihan

CADANGAN PENTAKSIRAN: (Menghasilkan prosa yang boleh dijadikan contoh) B6DT1E2

20

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

MINGG U 27 1-7/7/13

TAJUK Pahlawan Perkasa Pemahaman -Petikan Prosa Klasik Morfologi - Kata Arah - Kata Bilangan - Bidalan Sintaksis - Mengesan kesalahan dalam ayat Penulisan -Karangan Cerita - Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas -Drama 3 Mendung Hitam

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1. merayu dengan strategi untuk mendapatkan sesuatu. 2. menentukan kesesuaian format untuk menyampaikan maklumat. 3. menyatakan bentuk dan nada puisi berdasarkan tajuk yang diberikan. 4. mengesan kesalahan yang terdapat dalam ayat-ayat. 5. membina ayat berdasarkan gambar tunggal dan perkataan yang diberikan menunjukkan arah. 6. mengisi tempat kosong dengan kata bilangan yang sesuai.

KEMAHIRAN Interpersona l: 5.3 Aras 3 (i) Maklumat : 9.2 Aras 2 (i) Estetik : 10.3 Aras 1 (v) 12.6 Aras 3 (iii) KBT: Kajian Masa Depan

NILAI Keberanian Yakin diri Ketelitian Kesabaran Rasional

BBM Buku teks Bahan Latihan Buku kerja Lembaran latihan

KBKK : menyelesaikan masalah

CADANGAN PENTAKSIRAN: (Mengenalpasti dan membetulkan kesalahan bahasa dalam sesebuah penulisan) B6DT2E1

21

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

Beralih Jua

7. melakonkan drama dengan intonasi dan sebutan yang jelas. 8. membincangkan dan membandingkan latar, gaya bahasa serta nilai dan pengajaran drama. 9. menjana idea bagi menghasilkan karangan cerita. 10. menjawab soalan pemahaman.

mengenalpasti -membanding beza

27

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya(PKJR) Unit 4 Tajuk 2 Kepentingan Bertindak Tegas. Tatabahasa: Ayat Tunggal Kosa kata: berembaremba

Ilmu: Komunikasi Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat: 1. mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum tentang situasi yang terdapat dalam petikan. 2. mengemukakan idea dan memberikan pendapat yang bernas berkaitan dengan Dilema Keselamatan Jalan Raya dengan menggunakan bahasa yang indah, tepat dan menarik. 3. menyatakan kepentingan bertindak tegas dalam menangani pengaruh negatif. FU: 7.3 Aras 1 (iii) FS: 2.1 Aras 1 (ii) Kemahiran PKJR: 1.3.6, 1.3.7 KBT: Kemahiran Berfikir(menja na idea) Nilai: Bekerjasama

Buku Aktiviti PKJR

22

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

MINGG U 28 814/7/13

TAJUK Internet Jaringan Maklumat Pemahaman - Internet Jaringan Maklumat Morfologi - Kata Pascakata Penulisan - Karangan Berpandu/Karangan Perbahasan Komsas Cerpen 4- Yuran -Tema -Watak

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1.menggunakan sebutan, intonasi, yang sesuai untuk mendapatkan sesuatu perkhidmatan 2. menentukan format penulisan untuk menyampaikan maklumat 3. menceritakan perkara menarik yang terdapat dalam satu karya sastera 4. menulis karangan berpandukan gambar 5. berbincang dalam kumpulan dan membuat perbandingan aspek komsas 6. menggunakan kata pascakata dalam binaan ayat yang sesuai

KEMAHIRAN Interpersona l: 6.1 Aras 1 (i) 6.1 Aras 1 (ii) 6.1 Aras 1 (iii) 6.1 Aras 1 (iv) Maklumat : 9.2 Aras 2 (ii) Estetik : 10.1 Aras 1 (i) KBT: Kecerdasan Pelbagai

NILAI Bersopan Santun Hormatmenghormati Kebersihan fizikal dan metal Kerajinan

BBM Buku teks Bahan Latihan Buku Kerja

CADANGAN PENTAKSIRAN: ( Mengemukakan hujah untuk menerima atau menolak pendapat dengan sopan) B4DL1E1

23

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

-Gaya Bahasa -Latar -Nilai dan Pengajaran

KBKK : -meramal -mengesan -merumuskan maklumat

MINGG U 29 1521/7/13

TAJUK Taman Negara Mulu Pemahaman - Surat Rasmi - Dialog Morfologi - Kata Bantu - Kata Ganda - Kata Majmuk Penulisan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran, murid dapat: 1. menyatakan permintaan untuk mendapatkan perkhidmatan. 2 . menyediakan kerangka surat rasmi. 3. menyediakan hujah dan alasan untuk disampaikan. 4. menulis surat kiriman rasmi mengikut format yang betul.

KEMAHIRAN Interpersona l: 2.1 Aras 1 (i) 2.2 Aras 1 (ii) Maklumat : 9.4 Aras 3 (iV) Estetik : 10.1 Aras 1 (i) 10.5 Aras 1 (v)

NILAI Kasih Sayang Kesyukuran Patriotisme Berdikari

BBM Buku teks Bahan Latihan Buku Kerja

CADANGAN PENTAKSIRAN: ( Membuat

24

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

- Surat Rasmi/ - Karangan Berpandu - Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Hari Akhir Persekolahan -tema dan persoalan -nada -maksud

5. menyenaraikan tujuh isi petikan ringkasan. 6. membincangkan perbandingan aspek komsas sajak. 7. menjawab soalan pemahaman berdasarkan sajak. 8. melengkapkan teks dengan kata bantu yang sesuai. 9. membuat perbandingan antara kata ganda dan kata majmuk. 10. membina ayat menggunakan kata ganda dan kata majmuk.

KBT: Kajian Masa Depan Kecerdasan pelbagai KBKK : -mencirikan -menganalis dan meramal

ramalan dengan memberikan alasan berdasarkan maklumat yang terdapat dalam bahan) B6DB1E1

(29) Pendidikan Keselamatan Jalan Raya(PKJR) Unit 5 Tajuk 1 Semua Orang Mempunyai Tanggungjawab. Tatabahasa: Penanda Wacana Kosa Kata: Garisan Berkembar, Had laju, nahas, Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat: 1. menulis karangan rangsangan menggunakan penanda wacana yang bersesuaian untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 2. menyusun maklumat berkaitan sikap selamat dan sikap tidak selamat pengguna jalan raya. FU: 12.4 Aras (v) FS: 8.5 Aras (ii) Kemahiran PKJR 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3. 1.3.5 KBT: Kemahiran Ilmu: Pendidikan Siviks dan Kewarganegaraa n Nilai: Bertanggungjaw ab, menghargai nyawa Buku Aktiviti

25

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

tragedi 3. menganalisis maklumat tentang keselamatan dan perlakuan bertanggungjawab pengguna jalan raya.

Berfikir

PKJR

MINGG U 30 2228/7/13

TAJUK Belia Harapan Negara Pemahaman - Cerita

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran, murid dapat: 1. menggunakan ayat yang betul untuk mendapatkan perkhidmatan 2. mengemukakan soalan untuk

KEMAHIRAN Interpersona l: 6.2 Aras 2 (ii) Maklumat :

NILAI Berdikari Kasih sayang

BBM Buku teks Bahan Latihan Buku kerja

26

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

- Perbualan

mendapatkan penjelasan lanjut 3. menyatakan gaya bahasa sesuatu karya sastera

7.3 Aras 1 (v) Estetik : 10.4 Aras 2 (iii) KBT: Kajian Masa Depan Pembelajaran Kontekstual KBKK : -mencirikan -meramal menyelesaikan masalah

Morfologi - Imbuhan -awalan - apitan, akhiran,sisipan -imbuhan pinjaman Penulisan - Karangan Keperihalan -karangan Berpandu Komsas Prosa Tradisional Budi Seorang Bapa Angkat -plot -nilai & pengajaran

4. mengemukakan soalan bagi mendapatkan penerangan 5. menjana idea bagi menulis karangan keperihalan sepanjang 180 patah perkataan 6. menceritakan perkara menarik dalam karya 7. membincangkan aspek plot dan gaya bahasa serta nilai pengajaran prosa 8. menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan prosa

MINGG U

TAJUK

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN

NILAI

BBM

27

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

31 294/8/13

Pengmbaraan Misteri Pemahaman - Rencana Sintaksis -Pola Ayat -Binaan Frasa -Ayat Tunggal Penulisan - Karangan Fakta - Ringkasan dan soalan pemahaman Komsas Sajak 4 - Jangan -Gaya Bahasa -Unsur Bunyi -Nilai dan Pengajaran

Pada akhir pelajaran, murid dapat: 1. menerangkan maksud puisi. 2. menerangkan yang tersurat dan tersirat. 3. melafazkan puisi dengan intonasi dan sebutan yang jelas. 4. menjelaskan gaya bahasa yang digunakan dalam puisi. 5. mengenal pasti empat binaan frasa. 6. membina ayat-ayat yang menunjukkan perbezaan binaan frasa. 7. membina ayat ayat yang membentuk pola ayat dasar. 8. menjana idea bagi menghasilkan penulisan fakta. 9. menganalisis gaya bahasa yang digunakan dalam sajak. 10. menjelaskan nilai dan pengajaran.

Interpersona l: 1.3 Aras 1 (iii) 1.2 Aras 1 (iii) 2.2 Aras 3 (ii) Maklumat : 7.1 Aras 1 (i) 7.5 Aras 1 (iv) 91.1 Aras 1 (i) Estetik : 10.5 Aras 1 (vii) 12.1 Aras 1 (v)

Yakin diri Kerjasama Rasional Ketekunan

Buku teks Bahan Latihan Antologi

KBT: Pembelajaran Masteri KBKK : -menjana idea -menganalisis -menjelaskan mengenalpasti -membandingbeza

(31)

Pendidikan Keselamatan Jalan

28

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

Raya(PKJR) Unit 5 Tajuk 2 Sebarkan Maklumat. Tatabahasa: Ayat Topik, Ayat huraian Kosa kata: Peraturan, undangundang dan polisi Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat: 1. mengemukakan pendapat untuk memujuk pihak lain dalam meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya dengan menggunakan kata, ayat dan intonasi yang betul. 2. mengenal pasti isi yang sesuai untuk menghasilkan risalah berdasarkan maklumat dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian. 3. menyatakan maksud peraturan, undang-undang dan polisi yang boleh menjamin keselamatan jalan raya. FU: 5.2 Aras 1 (i) FS: 12.1 Aras 1 (i) Kemahiran PKJR 1.1.4, 1.3.3, 1.3.4 KBT: Belajar Cara Belajar(kreativ iti

Ilmu: Perundangan Nilai: Berhati-hati, Berhemah tinggi bertanggungjawa b

Buku Aktiviti PKJR Kamus Dewan

29

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

MINGG U 32 5-6/8/13

TAJUK Pulau Percutian/ Alam Warisan Kita Pemahaman - Rencana - Perbualan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran, murid dapat: 1. mengesan dan mengumpul maklumat penting daripada petikan rencana yang dibaca. 2. menjawab soalan pemahaman secara lisan.

KEMAHIRAN Interpersona l: 1.4 Aras 1 (vi) 2.5 Aras 2 (i) Maklumat : 7.2 Aras 1 (ii) 7.1 Aras 1 (iv) Estetik : 10.6 Aras 3 (ii) 12.4 Aras 1 (v)

NILAI Kerajinan Kesabaran Yakin diri Bekerjasama Kebanggaan

BBM Buku teks Bahan Latihan Gambar

Morfologi - Penjodoh Bilangan - Kata Tanya Sintaksis -Ayat Tanya -Ayat Tunggal Penulisan - Karangan Berpandu - Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas

3. menyenaraikan ayat tunggal daripada petikan. 4. menyatakan pendapat berpandukan gambar . 5. membina ayat tanya yang gramatis. 6. mengecam kata dan istilah dan membina ayat daripadanya. 7. membincangkan binaan plot. 8. menyenaraikan latar tempat

KBT: Belajar Cara Belajar

CADANGAN PENTAKSIRAN: (Menilai dan memberikan pendapat daripada bahan yang dibaca) B6DB1E2

KBKK : -menyenarai -

30

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

Cerpen 5- Trauma Embah - latar - plot - nilai

dan menghubungkaikan dengan latar masa dan peristiwa yang berlaku. 9. menghasilkan penulisan lima perenggan sepanjang 120 patah perkataan dengan berpandukan gambar. 10. menulis ringkasan dengan tujuh isi penting sepanjang 80 patah kata.

menghubungk ait -mengesan -menyatakan pendapat

33

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 MINGGU 3 7-18/8/13

MINGG U 34 19-

TAJUK Belian Kayu Bernilai/ Jalapang

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran, murid dapat:

KEMAHIRAN Interpersona l:

NILAI Kerajinan

BBM Buku teks

31

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

25/8/13

Padi Kita Pemahaman - Rencana - Perbualan

1. mengesan dan mengumpul maklumat penting daripada petikan rencana yang dibaca 2. menjawab soalan pemahaman secara lisan 3. menyenaraikan ayat tunggal daripada petikan. 4. menyatakan pendapat berpandukan gambar. 5. membina ayat tanya yang gramatis. 6. mengecam kata dan istilah dan membina ayat daripadanya.

1.4 Aras 1 (vi) 2.5 Aras 2 (i) Maklumat : 7.2 Aras 1 (ii) 7.1 Aras 1 (iv) Estetik : 10.6 Aras 3 (ii) 12.4 Aras 1 (v)

Kesabaran Yakin diri Bekerjasama Kebanggaan

Bahan Latihan Gambar

Morfologi - Penjodoh Bilangan - Kata Tanya Sintaksis -Ayat Tanya -Ayat Tunggal Penulisan - Karangan Berpandu - Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Cerpen 6- Sepucuk Surat Daripada Kawan - tema & persoalan - teknik plot - watak - nilai

CADANGAN PENTAKSIRAN: (Menulis jawapan pemahaman dengan betul) B2DT1E1

KBT: Belajar Cara Belajar

7. membincangkan teknik plot plot . 8. menyenaraikan latar tempat dan menghubungkaikan dengan latar masa dan peristiwa yang berlaku. 9. menghasilkan penulisan lima perenggan sepanjang 120 patah perkataan dengan berpandukan gambar. 10. menulis ringkasan dengan tujuh isi penting sepanjang 80 patah kata.

KBKK : -menyenarai menghubungk ait -mengesan -menyatakan pendapat

32

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

MINGG U 35 261/9/13

TAJUK Sumber Mineral / Tukang Emas Pemahaman - Pendapat Morfologi - Laras Bahasa Sintaksis -Ayat Aktif -Ayat Pasif

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran, murid dapat: 1. menyatakan pendapat yang bernas dengan penggunaan kata yang betul 2. membuat perbandingan laras bahasa. 3. mengolah maklumat mengikut urutan dan pemerengganan yang betul. 4. membina ayat-ayat pasif

KEMAHIRAN Interpersona l: 4.1 Aras 1 (i) 3,4 Aras 1 (ii)

NILAI Keaslian Kebanggaan Kesyukuran Kerajinan

BBM Buku teks Bahan Latihan

Maklumat : 9.1 Aras 1 (i) 7.1 Aras 3 (i)

Estetik :

33

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

daripada ayat aktif. Penulisan - Karangan Berpandu - Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Sajak Diari Lama Asap - maksud -gaya bahasa -nilai & pengajaran 5. menaakul maklumat daripada gambar dan 6. menyusun isi karangan dalam pemerengganan yang kemas. 7. membincangkan aspek gaya bahasa beserta contoh yang sesuai. 8. menyenaraikan nilai dan pengajaran serta bukti yang bersesuaian 9. membaca petikan dengan intonasi dan sebutan yang jelas.

11.1 Aras 1 (i) 11.1 Aras 1 (ii) KBT: Belajar Cara Belajar KBKK : -menaakul -mengolah -menyusun

MINGG U 36 2-8/9/13

TAJUK Sastera Tradisional Warisan Bangsa/ Jasamu Dalam Ingatan Pemahaman

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran, murid dapat: 1. menerangkan maksud tersurat dan tersirat daripada petikan.

KEMAHIRAN Interpersona l: 5.1 Aras 1 (i) Maklumat :

NILAI Patriotik Ketabahan Ketekunan

BBM Buku teks Bahan Latihan Keratan Akhbar

34

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

- Rencana -Perbualan Morfologi - Kata Seru - Peribahasa Sintaksis -Ayat Seruan -Ayat songsang

2. berbincang dan berhujah tentang tajuk yang diberikan. 3. membina ayat songsang daripada ayat tunggal susunan biasa. 4. menulis karangan keperihalan berpandukan rangka cerita yang diberikan. 5. berbincang dalam kumpulan tentang isi karangan.

9.1 Aras 1 (i) 7.5 Aras 1 (v)

Rasional

Estetik : 11.1 Aras 1 (i) 11.2 Aras 1 (ii) 12.1 Aras 1 (iv) KBT: Belajar Cara Belajar

Penulisan - Karangan Keperihalan -Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Latihan/Ulangkaji

6. menjawab soalan pemahaman ringkasan dalam binaan ayat yang gramatis. 7. melengkapkan dialog dengan kata seru yang tepat. 8. membuat perbandingan gaya bahasa dan unsur bunyi sajak. KBKK : -menjana idea -menerangkan -membuat perbandingan

CADANGAN PENTAKSIRAN: (Menyampaikan hujah secara kritis dengan sebutan, intonasi dan gaya yang sesuai dengan beradab untuk mempengaruhi pihak lain) B6DL1E1

(36)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya(PKJR) Unit 6 Tajuk 1 Kawal kelajuan: Lindungan Nyawa Anda Tatabahasa:

Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat: 1. mengemukakan idea tentang had laju pemanduan dengan menulis karangan fakta tidak melebihi 180 patah perkataan. 2. mengemukakan soalan Ilmu:

35

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

Ayat Tanya Kosa kata: Jalur derum, bonggol, kamera perangkap laju, papan tanda had laju, operasi penguatkuasaan.

bertumpu aras rendah untuk mendapatkan maklumat. 3. menyatakan akibat memecut dan membezakan antara had laju, had laju yang ditetapkan, had laju yang dicadangkan dan kelajuan yang bersesuaian. FU: 2.5 Aras 1 (ii) FS: 7.3 Aras 1 (v) Kemahiran PKJR: 2.1.1, 2.1.5 KBT: Konstruktivism e

Matematik Nilai: Mematuhi undang-undang jalan raya

Buku Aktiviti PKJR Media 6.1 Media 6.2 Kamus Dewan

MINGG

TAJUK

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN

NILAI

BBM

36

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

U 37 38 922/9/13 Parlimen Negara Kita / Angkasa Lepas Pemahaman - Laporan Morfologi - Kata Hubung - Kata-kata Hikmat Sintaksis -Ayat Majmuk Penulisan - Karangan Berpandu 38 1622/9/13 Komsas -Ulangkaji Aspek dan Istilah -Biodata Pengarang -Soalan Pemahaman Petikan 7. menerangkan alasan bagi setiap kesilapan yang dikenal pasti. 8. menghuraikan aspek dan maksud istilah komsas. 9. menceritakan biodata pengarang. 10. menjawab lima soalan pemahaman berdasarkan teks komsas. KBKK : -menghurai -menerangkan alasan -membuat inferen -menyusun Pada akhir pelajaran, murid dapat: 1. mengemukakan idea yang bernas dalam perbincangan. 2. membina ayat-ayat majmuk yang gramatis. 3. membuat inferens berpandukan gambar pemimpin. Interpersona l: 3.3 Aras 1 (ii) 5.2 Aras 1 (ii) Maklumat : 7.1 Aras 1 (i) 7.1 Aras 1 (iii) Ketekunan Kasih sayang Cinta Akan Tanah air Kegigihan Kerjasaama Perpaduan Kebanggaan 5. menukarkan maksud puisi dalam bentuk prosa moden. 6. mengesan kesilapan kata dalam ayat. KBT: Pembelajaran Masteri Belajar Cara Belajar Buku teks Bahan Latihan Gambar Pemimpin Keratan Akhbar

37 915/9/13

Estetik : 4. menyatakan maksud kata-kata 11.1 Aras 1 (i) hikmat .

37

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

38

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya(PKJR) Unit 6 Tajuk 2 Laju dan Impak Tatabahasa: Penanda Wacana Kosa kata: Memecut, hentaman Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat: 1. mengenal pasti isi-isi yang sesuai dengan tajuk untuk menulis surat kiriman rasmi. 2. menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks dengan merujuk kamus. 3. menyatakan kesan utama sesuatu objek akibat perlanggaran dan mengingatkan orang lain tentang bahaya perbuatan memecut.

FU: 12.4 Aras 1 (ii) FS: 7.2 Aras 1 (iv) Kemahiran PKJR: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.7 KBT: Kemahiran Berfikir(menja na idea)

Ilmu: Hukum fizik Teknologi Maklumat Nilai: Kesabaran Bertolak ansur

Buku Aktiviti PKJR Video sekolah menengah

38

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

MINGG U 39 2329/9/13

TAJUK Cuti Akhir Tahun Tatabahasa Ulangkaji Penulisan - Karangan Berpandu

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran, murid dapat: 1. mengemukakan idea yang bernas dalam perbincangan 2. membina ayat-ayat majmuk yang gramatis. 3. membuat inferens berpandukan gambar pemimpin.

KEMAHIRAN Interperson al : 3.3 Aras 1 (ii) 5.2 Aras 1 (ii) Maklumat : 7.1 Aras 1 (i) 7.1 Aras 1 (iii)

NILAI Ketekunan Kasih sayang Cinta Akan Tanah air Kegigihan Kerjasaama Perpaduan kebanggaan

BBM Buku teks Bahan Latihan Gambar Pemimpin Keratan Akhbar

Komsas -Ulangkaji Aspek dan Istilah -Latihan

4. menyatakan maksud kata-kata Estetik : hikmat. 11.1 Aras 1 (i) 5. menukarkan maksud puisi dalam bentuk prosa moden. 6. mengesan kesilapan kata dalam ayat 7. menerangkan alasan bagi setiap kesilapan yang dikenal pasti. 8. menghuraikan aspek dan maksud istilah komsas. 9. menceritakan biodata pengarang. 10. menjawab lima soalan pemahaman berdasarkan teks komsas. KBT: Pembelajaran Masteri Belajar Cara Belajar KBKK : -menghurai menerangkan alasan -membuat inferen -menyusun

39

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

PENGURUSAN PBS MINGGU 40 30-6/10/13


41

MINGGU 41&42 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012 7 1 3 OKTOBER 2012 dan 14 20 OKTOBER 2012
TAJUK Perbincangan Skema Jawapan - Peperiksaan Akhir Tahun i. Kertas Satu - Tatabahasa - Pemahaman Petikan Koms as ii. Kertas Dua - Ringkasan - Soalan Struktur - Karangan Berpandu - Karangan 180 pp - Novel Hikmah OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 1. mengenal pasti jawapan yang betul 2. menerangkan alasan bagi setiap kesilapan. 3. membuat pembetulan bagi kesilapan KEMAHIRAN Belajar Cara Belajar NILAI Kerajinan Ketelitian BBM Kertas Peperiksaan

MINGG U 43 2127/10/1 3

40

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM-TING.1 PANITIA MENENGAH RENDAH-SMK RANTAU PANJANG

44 283/11/13 45 410/11/1 3 46 1116/11/1 3 47

AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN

AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN CUTI AKHIR TAHUN 2013 17/11/13-1/1/14

41