BORANG PERMOHONAN CAPAIAN SISTEM eSPKWS

KP.AK.SEK / 500- 6 / 1 ) BORANG PERMOHONAN CAPAIAN SISTEM eSPKWS Kepada : Bahagian Akaun, Kementerian Pelajaran Malaysia BAHAGIAN I : Saya dengan maklumat di bawah ingin memohon capaian di eSPKWS Permohonan Baru Lain-lain : Sila nyatakan

Tujuan Permohonan : (Sila tandakan√)

Nma penuh (seperti di Kad Pengenalan):

No. Kad Pengenalan (Cth : 570831141234) Nama Jawatan Rasmi

Gred Jawatan

Nama / Alamat Tempat Bertugas:

Ketua PTJ :

No. Telefon Pejabat: BAHAGIAN II : Kod Sekolah : Peranan : PENYEDIA ( KWK / KWS / KWA )* *Potong mana tidak berkenaan (Sila tandakan √ di dalam kotak Berkenaan Sahaja)

No. Faks Pejabat:

email:

Saya memohon untuk diberi Peranan dan Capaian bagi kod sekolah dan PPD / JPN yang dinyatakan: JPN / PPD : PELULUS Untuk Peranan Audit / Papar Sahaja

1

K/P : Tarikh: ID PENGGUNA DISAHKAN OLEH KATA LALUAN DILULUSKAN OLEH *Setiap permohonan perlu disertakan satu (1) salinan kad pengenalan *Penghantaran ID pengguna dan kata laluan melalui emel atau surat SEMAKAN PERMOHONAN DISEMAK OLEH Nama : Tarikh : Nama: Tarikh : SEMAKAN DI SKRIN DIKEMASKINI OLEH Nama : Tarikh : Nama: Tarikh : DILULUSKAN OLEH DISAHKAN OLEH ID PENGGUNA KATA LALUAN 2 .BAHAGIAN III : Perakuan pengesahan maklumat oleh pemohon Saya dengan ini mengesahkan maklumat yang diberikan di atas adalah benar dan mengaku akan bertanggungjawab terhadap permohonan ini: Tandatangan pemohon Nama Pemohon: BAHAGIAN IV : No. Tandatangan Nama Ketua Jabatan: BAHAGIAN V : Untuk kegunaan Pentadbir Sistem sahaja SEMAKAN PERMOHONAN DISEMAK OLEH Nama : Tarikh: Nama : Tarikh: SEMAKAN DI SKRIN DIKEMASKINI OLEH Nama: Tarikh: Nama: Tarikh: (Cop Jawatan dan Jabatan) No. K/P : Tarikh: Perakuan pengesahan permohonan oleh Ketua Jabatan Saya dengan ini mengesahkan permohonan di atas dibuat selaras dengan peraturan-peraturan yang sedang berkuatkuasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful