Anda di halaman 1dari 32

PANDUAN PERSEKOLAHAN PPKI DISLEKSIA 2013

Isi Kandungan
Prakata Surat Akujanji Falsafah Pendidikan Misi, Visi, Objektif sekolah Piagam Pelanggan Lencana dan Lagu Sekolah Sejarah sekolah Sejarah Penubuhan Pendidikan Khas Peraturan-Peraturan Pendidikan Khas Hari Kelepasan Am Penggal Persekolahan Senarai Perjawatan dan Gred Carta Organisasi dan Jawatankuasa utama Senarai Nama Guru Kelas /Matapelajaran Jadual Pencerapan Jadual Guru dan PPM Bertugas Takwim dan Carta Gantt LAMPIRAN

Mukasurat
2 3-4 5 6-7 8 9 10 - 11 12 13 14 15 16 - 17 18 - 26 27 28 29 30 32

PANDUAN PERSEKOLAHAN PPKI DISLEKSIA 2013

Prakata
Assalamualaikum dan Salam Sejahtera Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada semua GPK, guru serta staf sokongan sekolah ini yang telah bersama-sama menyedia dan menyiapkan Buku Panduan Persekolahan ini. Dengan adanya Buku Panduan ini , saya pasti ianya menjadi panduan kepada semua guru dan kakitangan sekolah ini untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan lebih berkesan serta sistematik. Saya berharap buku ini mendapat memberi fokus apa sahaja usaha kita untuk mencapai matlamat SKFAS sebagai sekolah cemerlang dalam segala bidang. Saya juga berkeyakinan bahawa dengan adanya arahan yang jelas, panduan yang betul serta diikuti dengan komitmen yang berterusan akan menghasilkan output yang berkualiti dan seterusnya mencapai visi dan misi sekolah ini. Adalah diharapkan juga buku ini memberi panduan kepada semua dalam melaksanakan tugas dengan lebih baik dan efisyen selaras dengan dasar dan peraturan yang diwajibkan kepada kita semua. Warga sekolah ini hendaklah mengamalkan sikap bertolak ansur, bekerjasama dalam satu pasukan, kerja sebagai satu ibadah menjadi keutamaan serta mementingkan kualiti dan kuantiti. Budaya Permuafakatan (Colaborative), Penyertaan (Participative) dan Kesepunyaan (Ownership) hendaklah menjadi tonggak dalam melaksanakan tugas. Akhirnya jika ada kekurangan didalam menyediakan buku ini amat dikesali. Idea dan pandangan tuan puan amat diharapkan untuk memantapkan lagi pengurusan sekolah ini demi kejayaan bersama.

Sekian, terima kasih. Selamat Menjalankan Tugas.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Guru Besar SK Fakeh Abd Samad 25150 KUANTAN

PANDUAN PERSEKOLAHAN PPKI DISLEKSIA 2013

SURAT AKU JANJI


Kami, guru dan kakitangan Sekolah Kebangsaan Fakeh Abdul Samad Kuantan dengan sesungguhnya berjanji bahawa kami akan mematuhi peruntukan Peraturan Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Perintah Perintah Am Perkeliling dan surat pekeliling serta apa apa peraturan dan arahan lain yang dikeluarkan dan dikuatkuasakan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa sepanjang tempoh perkhidmatan kami dengan Kerajaan. Maka dengan itu, kami berjanji sebagaimana yang dikehendaki di bawah peraturan 4 Peraturan Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 bahawa kami : akan sentiasa taat kepada Yang di Pertuan Agong, negara dan Kerajaan, akan sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh sungguh, cekap, jujur, amanah dan bertanggungjawab,

i.

ii.

iii.

tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi kami,

iv.

tidak akan berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadi kami bercanggah dengan tugas awam kami, tidak akan berkelakuan dengan apa apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa kami telah membiarkan kepentingan pesribadi kami bercanggah dengan tugas rasmi kami sehingga menjejaskan kebergunaan kami sebagai pegawai awam,

v.

vi.

tidak akan menggunakan kedudukan kami sebagai seorang pegawai awam bagi faedah diri sendiri,

vii.

tidak akan berkelakuan dengan sedemikian cara sehingga memburukkan atau mencemarkan nama baik perkhidmatan awam,

PANDUAN PERSEKOLAHAN PPKI DISLEKSIA 2013

viii.

tidak akan membawa atau cuba membawa apa apa bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan mana mana tuntutan berhubung dengan atau terhadap perkhidmatan awam, sama ada tuntutan itu ialah tuntutan kami sendiri atau tuntutan mana mana pegawai lain berhubung dengan perkhidmatan awam , tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah dan tidak akan cuai dalam melaksanakan tugas tugas kami.

ix.

x.

Kami sesungguhnya faham bahawa jika saya disabitkan kerana melanggar Aku Janji ini, kami boleh dikenakan tindakan tatatertib mengikut Peraturan Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

Catatan

1. Surat Aku Janji ini telah ditandatangani oleh semua guru dan kakitangan secara individu.

2. Helaian ini hanya sebagai peringatan dan MESTI DIPATUHI

PANDUAN PERSEKOLAHAN PPKI DISLEKSIA 2013

Falsafah Pendidikan Kebangsaan


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

Falsafah Pendidikan Islam


Pendidikan Islam ialah satu bentuk usaha untuk menyampaikan ilmu kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab dan membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan Negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat.

Falsafah Pendidikan Khas


Pendidikan Khas di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran, berhaluan, berupaya merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri seorang individu dan masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Khas.

PANDUAN PERSEKOLAHAN PPKI DISLEKSIA 2013

Visi Sekolah
SKFAS akan menjadi sekolah berkesan dalam daerah Kuantan menjelang 2015.

Visi Pendidikan Khas


Melahirkan murid-murid Masalah Pembelajaran Spesifik yang berpotensi cemerlang dalam kurikulum dan kokurikulum.

Misi Sekolah
Untuk memberikan perkhidmatan pendidikan berkualiti kepada warga SKFAS supaya cemerlang dalam bidang kurikulum, kokurikulum dan sahsiah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Misi Pendidikan Khas


Memberikan perkhidmatan pendidikan dan peluang kepada murid-murid Bermasalah Pembelajaran Spesifik meningkatkan potensi secara menyeluruh dan dapat menyediakan diri dalam pembentukan sahsiah selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Objektif Pendidikan Khas


Berusaha meningkatkan kemampuan dan keupayaan murid melalui proses pengajaran dan pembelajaran khusus mengikut kemampuan. Berusaha mengatasai masalah dalaman murid agar mereka mempunyai keyakinan diri yang mantap untuk mencapai kejayaan yang cemerlang. Berusaha kearah melahirkan murid murid yang boleh menguasai kemahiran literasi dan numerasi.

Menyediakan kemudahan belajar yang kondusif .

PANDUAN PERSEKOLAHAN PPKI DISLEKSIA 2013

Objektif Sekolah
Melengkapkan pelajar dengan ilmu pengetahuan melalui kaedah P & P yang berkesan. Memastikan semua guru dan kakitangan sokongan mengamalkan budaya kerja cemerlang. Menggerakkan dan memantapkan aktiviti ko kurikulum. Mengembangkan bakat pelajar ke tahap optima. Menanamkan rasa cinta kepada sekolah, rakan rakan dan warga SKFAS. Sentiasa menjaga nama baik sekolah dan seluruh warganya. Mewujudkan permuafakatan dengan agensi luar, masyarakat dan komuniti.

Falsafah Sekolah
Semua murid mempunyai potensi untuk menjadi manusia yang berilmu dan bersahsiah mulia. Melalui pendidikan yang berkesan dan bimbingan yang berteraskan keutuhan diharap dapat melahirkan pelajar yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.

PANDUAN PERSEKOLAHAN PPKI DISLEKSIA 2013

Piagam Pelanggan
Bahawa kami warga SKFAS dengan ini berjanji akan memberikan perkhidmatan kepada :

Murid
Memastikan semua murid selamat sepanjang berada di kawasan sekolah. Memastikan semua murid menerima P & P mengikut masa yang diperuntukkan. Memastikan semua murid yang mendaftar di sekolah ini mendapat tempat yang sesuai dan selesa. Memastikan semua pelajar mendapat bantuan buku teks pada hari pertama sesi persekolahan. Memastikan segala bantuan dan sumbangan diterima oleh murid yang layak. Memastikan semua pelajar tahun 3 hingga 6 mendapat peluang menyertai kegiatan kokurikulum mengikut minat dengan kebenaran ibubapa/penjaga.

Guru dan Kakitangan


Memastikan setiap guru dan kakitangan diberi layanan yang adil dan saksama tanpa pilih kasih. Memastikan semua guru dan kakitangan dilindungi sepanjang berada di kawasan sekolah. Memastikan kebajikan guru dan kakitangan diutamakan . Memastikan setiap permasalahan guru dan kakitangan diselesaikan dengan segera. Memastikan guru dan kakitangan disahkan dalam jawatan antara 1 hingga 3 tahun.

Ibubapa / Penjaga
Memastikan ibubapa/penjaga yang berurusan di kaunter mendapat layanan mesra dan diselesaikan secepat mungkin. Memastikan setiap pembayaran dari ibubapa/penjaga diberi resit rasmi dengan segera. Memastikan permohonan pertukaran murid diselesaikan dengan segera. Setiap cadangan dan usul yang baik dan munasabah akan dipertimbangkan oleh pihak sekolah. Memastikan keselesaan di atas segala urusan yang dilakukan di pejabat.

PANDUAN PERSEKOLAHAN PPKI DISLEKSIA 2013

Lencana Sekolah
Buku menerangkan Budaya Ilmu. Warna Biru melambangkan perpaduan kaum. Warna Hijau melambangkan Agama Islam sebagai Agama Rasmi. Warna Kuning lambang ketaatan kepada raja. Lambang lain adalah berkaitan denga sains dan teknologi, kecemerlangan kokurikulum dan sahsiah murid.

Lagu Sekolah
SK Fakeh Abd Samad Sekolah yang bertuah dan bersejarah Mendidik putera puteri tercinta Menjadi rakyat yang berguna Kami bertekad janji akan belajar Budaya bersuka sesungguh hati Rukun negara kami sanjungi Berdisiplin hingga harmoni Hijau lambang agama rasmi Kuning kedaulatan di raja Merah ke arah maju jaya Biru tanda perpaduan benderaku Jasa guru murni kami sanjungi Jadi kenangan hingga ke akhir nanti Segala ilmu yang dibekalkan Panduan masa hadapan

PANDUAN PERSEKOLAHAN PPKI DISLEKSIA 2013

Sejarah Sekolah
Sebelum tahun 1930, penduduk penduduk di kawasan Batu Lapan, Jalan Gambang, Kuantan telah mendirikan sebuah sekolah Rakyat yang dikelolakan oleh Tuan Haji Shamsuddin. Sebelum itu, murid murid hanya menumpang belajar di bangunan surau Batu Tujuh yang mana keadaannya tidak begitu memuaskan kerana ketiadaan kemudahan kemudahan seperti kerusi dan meja. Setelah Tuan Haji Shamsuddin meninggal dunia, dengan inisiatif Encik Perada bin Abdul samad dan penduduk penduduk Kampung Batu Lapan, sebuah bagunan sekolah yang beratapkan nipah telah dibina. seorang guru, Encik Abdul Samad bin Abd Manan (Tok Pakih Samad) telah dilantik mengajar murid murid seramai 15 orang pada tahun 1930.

Dalam tahun 1932, Almarhum Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Sir Abu Bakar Riayatudin Al-Muazamshah telah berangkat membuat lawatan ke sekolah ini. Baginda telah berkenan menamakan sekolah ini Madrasah Altarbiah Al-Islamiah yang mempunyai tiga orang guru iaitu Encik Abd Samad bin Abd Manan, Tuan Haji Mohamad dan Tuan Haji Shariff. Matapelajaran yang diajar di sekolah ini ialah Ugama Islam, Bahasa Arab dan Bahasa Melayu. Dari setahun ke setahun, sekolah ini telah bertambah maju dan bilangan muridnya juga bertambah ramai hingga sampai ke masa

pemerintahan Jepun. Pada tahun 1945, sekolah ini telah diambil alih oleh kerajaan dan dijadiakn Sekolah Melayu Bantuan Penuh. Guru Besar yang pertama sekolah ini ialah En. Abdul Malik bin Said, seorang tokoh guru yang berkelulusan serta berpengalaman serta berpengalaman di waktu itu. Dalam tahun 1954, pihak Pejabat Pelajaran telah mengubah sekolah yang lama ke tapak sekolah yang ada sekarang dengan membina sebuah bangunan yang agak sempurna yang besarnya 60x25. Bangunan ini telah diusahakan oleh penduduk penduduk di sekitar kawasan Batu Lapan.

10

PANDUAN PERSEKOLAHAN PPKI DISLEKSIA 2013

Dalam tahun 1959, kedua dua bangunan ini telah digunakan untuk pilihan raya. Memandangkan bilangan murid kian hari kian bertambah, maka pada tahun 1963 sebuah bangunan tambahan satu tingkat yang beratap genting mengandungi empat bilik darjah dan satu pejabat telah dibina. Bangunan ini boleh menampung murid murid seramai 300 orang (lelaki dan perempuan). Pada tahun 1957, sebuah lagi bangunan tambahan dua tingkat yang mengandungi lapan bilik darjah telah didirikan. Bilangan murid pada masa itu ialah seramai 485 orang. Sebuah kantin juga telah dibina pada tahun itu. Kedua dua bangunan tambahan sekolah dan kantin telah dibuka dengan rasminya pada 12.05.1957 oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muadzam Shah, D.K., S.I.M.P., D.M.N., D.K.(Perak), D.K.(Johor),

S.P.C.M., S.P.M.J. Pada tahun 1981, sebuah lagi bangunan tiga tingkat telah didirikan. Bangunan ini mempunyai lapan bilik darjah dan sebuah setor.

11

PANDUAN PERSEKOLAHAN PPKI DISLEKSIA 2013

SEJARAH PENUBUHAN PENDIDIKAN KHAS


SK FAKEH ABD SAMAD

Program Pendidikan Khas Integrasi Disleksia mula dilaksanakan seluruh negara pada 16 Jun 2004. Termasuklah di Sk Fakeh Abd Samad sebagai perintis di negeri Pahang. Program ini dibuka dengan seramai 7 orang murid tahun satu yang mempunyai kebarangkalian mengalami masalah disleksik. Bilangan bertambah menjadi 8 apabila seorang murid daripada Feeder School mendaftarkan diri ke program PPKI Integrasi Disleksia.

Program ini dijalankan secara separa inklusif. Fokus utama ialah terhadap subjek Bahasa Malaysia dan Matematik. Fokus kami ialah membantu mereka mengatasi kesukaran disleksik yang mereka alami dalam pembelajaran. Pada tahun 2012 SK Fakeh Abd Samad mempunyai 8 kelas dengan 46 orang murid, 11 orang guru, 2 orang guru GTPI, seorang guru j-Qaf, seorang Penolong Kanan Pendidikan Khas, dan 4 orang PPM.

12

PANDUAN PERSEKOLAHAN PPKI DISLEKSIA 2013

13

PANDUAN PERSEKOLAHAN PPKI DISLEKSIA 2013

JADUAL HARI KELEPASAN AM PERSEKUTUAN 2013


BI L 1. PERKARA Hari Keputraan Nabi Muhamad S.A .W (MAULIDUR RASUL) Hari Tahun Baru Cina Hari Pekerja Hari Wesak Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Hari Raya Puasa Hari Malaysia Hari Raya Korban Hari Deepavali TARIKH HARI

24 Januari Khamis

2. 3. 4. 5.

10 Februari 1 Mei 24 Mei 1 Jun

Isnin Rabu Jumaat Sabtu

6. 7. 8. 9.

8&9 Ogos 16 Sept 15 & 16 Okt 2 November 5 November 25 Disember

Khamis Isnin Selasa Sabtu Selasa Rabu

10. Awal Muharam 11. Hari Krismas

* Tertakluk kepada perubahan. Dikeluarkan oleh : Bahagian Kabinet, Perlembagaan Dan Perhubungan Antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Aras 4 Timur, Bangunan Perdana Putra, 62502 PUTRAJAYA 1

14

PANDUAN PERSEKOLAHAN PPKI DISLEKSIA 2013

Penggal Persekolahan 2013


PENGGAL MULA PERSEKOLAHAN 02.01.2013 01.02.2013 01.03.2013 AKHIR PERSEKOLAHAN 31.01.2013 28.02.2013 22.03.2013 JUMLAH HARI 22 20 16 58 1 22 18 8 JUMLAH HARI CUTI PERTENGAHAN TAHUN 25.05.2013 09.06.2013 10.06.2013 01.07.2013 01.08.2013 JUMLAH HARI CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 07.08.2013 18.08.2013 19.08.2013 01.09.2013 01.10.2013 01.11.2013 2 JUMLAH HARI CUTI AKHIR TAHUN 16.11.2013 01.01.2014 65 47 289 6 52 31.08.2012 30.09.2012 31.10.2012 09.11.2012 30.06. 2013 31.07. 2013 06.08. 2013 40 JUMLAH MINGGU

12

JUMLAH HARI CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 23.03.2013 31.03.2013 01.04.2013 30.04.2013 01.05.2013 24.05.2013

16 15 23 04 42

12 10 21 23 11

13

Jumlah hari persekolahan termasuk cuti am Jumlah Hari Cuti Penggal

15

PANDUAN PERSEKOLAHAN PPKI DISLEKSIA 2013

Senarai Perjawatan Guru dan Kakitangan


GRED SEKOLAH KOD SEKOLAH PPD :A : CBA 4013 : KUANTAN

BILANGAN MURID DAN KELAS YANG DILULUSKAN 2013 (Jan 2013)


Bil KELAS MURID LELAKI MURID PEREMPUAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 6 NK 5 NK 1 5 NK 2 4 NK 1 4 NK 2 3 NK 1 3 NK 2 2 NK 1 JUMLAH BESAR 7 5 4 4 3 3 5 1 32 7 1 2 2 1 1 JUMLAH BESAR 8 5 5 6 5 4 5 1 39

ABM PERJAWATAN GURU PENDIDIKAN KHAS 2013

BIL 1 2 3 4

PERJAWATAN PK Pendidikan Khas Guru Pend.Khas/Integrasi Guru Pend. Islam Tambahan Guru Pend. Islam Tambahan

LAYAK 1 11/12 2 1

16

PANDUAN PERSEKOLAHAN PPKI DISLEKSIA 2013

SENARAI NAMA GURU DAN PPM PROGRAM INTEGRASI PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN SPESIFIK ( DISLEKSIA) SESI 2011.

Bil
1
PENDIDIKAN KHAS)

Nama Guru
Pn. Supiah bt Mat Yusof (PENOLONG KANAN

Gred
DG 32

2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 11 16 17.

Pn. Hanifah Bt Hamzah Pn. Maidatulhanim Bt Mohamed Pn. Norhairi Bt Sheikh Ali En. Shamsul Shahrizal B Saminan Pn. Zaitiaktar Bt Zainuddin Pn. Sharifah Aini bt Said Hasin En. Mohd Harif Bin Mohd Zin Pn. Suhaily bt Shamsudin Cik Nurul Jannah bt Othman Pn. Faridah bt Mohamad Pn.Siti Habsah Bt Mat ( GTPI) Pn. Norhayati Bt Isman ( GTPI) Ustaz M. Siblie b. M. Nor (j-Qaf) PEMBANTU PENGURUSAN MURID

DGA32 DGA29 DGA32 DG41 DGA32 DG32 DG41 DG41 DG 41 DG32 DGA32 DG32

1. 2 3 4

Faizah Bt Abdullah Norina Bt Mohamad Najib Murtazuddin B Mohamed Mokhtar Haidawati Bt Mohd Noor

N17 N17 N17 N17

17

PANDUAN PERSEKOLAHAN PPKI DISLEKSIA 2013

CARTA ORGANISASI INDUK PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI


EN AHMAD BIN SAAD GURU BESAR

EN ZULKIFLI B. MOHD YUSOF PK KURIKULUM

PN SUPIAH BT MAT YUSOF PK PENDIDIKAN KHAS

PN KAMARIAH BT A. RASHID PK HAL EHWAL MURID

PN SAMSIAH BT HJ SAINGIRING PK KOKURIKULUM

PN SHARIFAH AINI BT SAID HASIN PENYELARAS

GURU PENDIDIKAN KHAS


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. PN NORHAIRI BT SHEIKH ALI PN HANIFAH BT HAMZAH PN ZAITIAKTAR BT ZAINUDDIN PN FARIDAH BT MOHAMAD PN MAIDATULHANIM BT MOHAMED EN SHAMSUL SHARIZAL B SAMINAN PN SUHAILY BT SULAIMAN CIK NURUL JANNAH BT OTHMAN EN MOHD HARIF BIN MOHD ZIN PN JAMALIAH BT HASSAN

GURU PENDIDIKAN ISLAM/ j-QAF


1. PN SITI HABSAH BT MAT 2. PN NORHAYATI BT ISMAN 3. EN MOHD SIBLIE B. M.NOR

PEMBANTU PENGURUSAN MURID


1 .PN FAIZAH BT ABDULLAH 2. PN HAIDAWATI BT MOHD NOR 3. PN NORINA BT MOHAMAD NAJIB 4. MURTAZUDDIN BIN MOHAMED MOKHTAR

18

PANDUAN PERSEKOLAHAN PPKI DISLEKSIA 2013

CARTA ORGANISASI KURIKULUM PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI


EN AHMAD BIN SAAD GURU BESAR

EN ZULKIFLI B. MOHD YUSOF PK KURIKULUM

PN SUPIAH BT MAT YUSOF PK PENDIDIKAN KHAS

PN SHARIFAH AINI BT SAID HASIN PENYELARAS KURIKULUM

JADUAL WAKTU

PN MAIDATUL HANIM EN. MOHD HARIF B. MOHD ZIN

PEPERIKSAAN /BANK SOALAN SARINGAN DAN PENGESANAN MURID KETUA PANITA MATAPELAJARAN KSSR LINUS PBS GBSM S/U PBS GURU MEDIA S/U PEPERIKSAAN

PN NORHAIRI BT SHEIKH ALI PN. MAIDATULHANIM PN. JAMALIAH BT HASSAN EN SHAMSUL SHAHRIZAL PN ZAITIAKTAR BT ZAINUDDIN CIK NURUL JANNAH BT OTHMAN PN ROHANA BT MOHAMAD TAHA PN ELEY YUSNITA BT LONG EN SHAMSUDIN B. ALI PN SHARIFAH SABARIAH

19

PANDUAN PERSEKOLAHAN PPKI DISLEKSIA 2013

JAWATANKUASA KURIKULUM PROGRAM INTEGRASI DISLEKSIA PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2 PENYELARAS SETIAUSAHA BENDAHARI 1. JAWATANKUASA KURIKULUM Pn Maidatulhanim Binti Mohamed En Mohd Harif bin Mohd Zin Pn Norhairi bt Syeikh Ali Pn, Maidatulhanim Pn Jamaliah bt Hassan En. Shamsul Shahrizal bin Saminan Pn Zaitiaktar bt Zainuddin Cik Nurul Jannah bt Othman Pn. Rohana bt Mohamed Taha Pn Sharifah Sabariah bt Syed Mokhtar En Shamsudin bin Ali Pn. Eley Yusnita bt Long : EN. AHMAD BIN SAAD : EN.ZULKIFLI BIN MOHD.YUSOF : PN. SUPIAH BT MAT YUSOF : PN.KAMARIAH BT. A.RASHID : PN.SAMSIAH BT. SAINGIRING : PN SHARIFAH AINI BT SYED HASIN : CIK NURUL JANNAH BT OTHMAN : PN JAMALIAH BT HASSAN

Penyelarasan Jadual Waktu kelas Peperiksaan dan Bank Soalan Saringan dan pengesanan murid Ketua Panitia Mata Pelajaran KSSR LINUS PBS GBSM S/U Peperiksaan Guru Media S/U PBS

20

PANDUAN PERSEKOLAHAN PPKI DISLEKSIA 2013

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI


EN AHMAD BIN SAAD GURU BESAR

PN SUPIAH BT MAT YUSOF PK PENDIDIKAN KHAS

PN SAMSIAH BT HJ SAINGIRING PK KOKURIKULUM

En. Mohd Harif b. Mohd Zin PENYELARAS KOKURIKULUM

Pengakap

Kelab Keselamatan Jalanraya

Perkhemahan Olahraga dan Permainan Permuafakatan/Hari Keluarga Lawatan Pertandingan Tilawah Al Quran Kebudayaan dan Kesenian

1. En. Mohd Harif b. Mohd Zin 2. En. Shamsul Shahrizal b. Saminan 3. Pn Hanifah bt Hamzah 4. Pn Norhairy bt Sheikh Ali 5. Cik Suhaily bt Sulaiman 6. Ustaz M. Siblie b. M. Nor 1. Pn Maidatulhanim bt Mohamed 2. Pn Zaitiaktar bt Zainuddin 4. Pn Sharifah Aini Binti Syed Ali 5. Pn Faridah bt Mohamad 6. Cik Nurul Jannah bt Othman En. Mohd Harif bin Mohd Zin En. Shamsul Shahrizal bin Saminan Pn. Zaitiaktar bt Zainuddin Pn. Norhairi Binti Sheikh Ali Pn Siti Habsah bt Mat Cik Nurul Jannah bt Othman

21

PANDUAN PERSEKOLAHAN PPKI DISLEKSIA 2013

JAWATANKUASA INDUK PROGRAM INTEGRASI DISLEKSIA PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2 PENYELARAS SETIAUSAHA BENDAHARI 1. JAWATANKUASA KOKURIKULUM
1. En. Mohd Harif b. Mohd Zin 2. En. Shamsul Shahrizal b. Saminan 3. Pn Hanifah bt Hamzah 4. Pn Norhairy bt Sheikh Ali 5. Cik Suhaily bt Sulaiman 6. Ustaz M. Siblie b. M. Nor 1. Pn Maidatulhanim bt Mohamed 2. Pn Zaitiaktar bt Zainuddin 4. Pn Sharifah Aini Binti Syed Ali 5. Pn Faridah bt Mohamad 6. Cik Nurul Jannah bt Othman En. Mohd Harif bin Mohd Zin En. Shamsul Shahrizal bin Saminan Pn. Zaitiaktar bt Zainuddin Pn. Norhairi Binti Sheikh Ali Pn Siti Habsah bt Mat Cik Nurul Jannah bt Othman

: EN. AHMAD BIN SAAD : EN.ZULKIFLI BIN MOHD.YUSOF : PN. SUPIAH BT MAT YUSOF : PN.KAMARIAH BT. A.RASHID : PN.SAMSIAH BT. SAINGIRING : PN SHARIFAH AINI BT SYED HASIN : CIK NURUL JANNAH BT OTHMAN : PN JAMALIAH BT HASSAN

Pengakap

Kelab Keselamatan Jalanraya

Perkhemahan Olahraga dan Permainan Permuafakatan/Hari Keluarga Lawatan Pertandingan Tilawah Al Quran Kebudayaan dan Kesenian

22

PANDUAN PERSEKOLAHAN PPKI DISLEKSIA 2013

CARTA ORGANISASI HAL EHWAL MURID PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI


EN AHMAD BIN SAAD GURU BESAR

PN SUPIAH BT MAT YUSOF PK PENDIDIKAN KHAS

PN KAMARIAH BT A. RASHID PK HAL EHWAL MURID

PN JAMALIAH BT HASSAN PENYELARAS HEM

Kebajikan dan Buku Teks Disiplin

En Mohd Harif b. Mohd Zin Pn Norhayati bt Isman Pn Faridah bt Mohamed Pn Jamaliah bt Hassan Cik Nurul Jannah bt Othman En Shamsul Sharizal bin Saminan Pn Faridah bt Mohamad Pn. Hanifah bt Hamzah Pn Zaitiaktar bt Zainuddin

Data SMPK,SMM dan EMK/SISOKU/EMIS ONLINE Laman web sekolah RMT Keceriaan kelas Permuafakatan

23

PANDUAN PERSEKOLAHAN PPKI DISLEKSIA 2013

JAWATANKUASA INDUK PROGRAM INTEGRASI DISLEKSIA PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2 PENYELARAS SETIAUSAHA BENDAHARI 1. : EN. AHMAD BIN SAAD : EN.ZULKIFLI BIN MOHD.YUSOF : PN. SUPIAH BT MAT YUSOF : PN.KAMARIAH BT. A.RASHID : PN.SAMSIAH BT. SAINGIRING : PN SHARIFAH AINI BT SYED HASIN : CIK NURUL JANNAH BT OTHMAN : PN JAMALIAH BT HASSAN

JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID En Mohd Harif b. Mohd Zin Pn Norhayati bt Isman Pn Faridah bt Mohamed Pn Jamaliah bt Hassan Cik Nurul Jannah bt Othman En Shamsul Sharizal bin Saminan Pn Faridah bt Mohamad Pn. Hanifah bt Hamzah Pn Zaitiaktar bt Zainuddin

Kebajikan dan Buku Teks Disiplin

Data SMPK,SMM dan EMK/SISOKU/EMIS ONLINE Laman web sekolah RMT Keceriaan kelas Permuafakatan

24

PANDUAN PERSEKOLAHAN PPKI DISLEKSIA 2013

JAWATANKUASA INDUK PROGRAM INTEGRASI DISLEKSIA PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI 2 PENYELARAS SETIAUSAHA BENDAHARI JAWATANKUASA INKLUSIF
Pn. Hanifah Bt Hamzah Pn. Maidatulhanim Bt Mohamed Pn. Norhairi Bt Sheikh Ali En. Shamsul Shahrizal B Saminan Pn. Zaitiaktar Bt Zainuddin Pn. Sharifah Aini bt Said Hasin En. Mohd Harif Bin Mohd Zin Pn. Suhaily bt Shamsudin Cik Nurul Jannah bt Othman Pn. Faridah bt Mohamad Guru matapelajaran Bahasa Melayu tahun 1 - 6 Guru matapelajaran Matematik tahun 1 -6 Ibu bapa / penjaga murid Pendidikan Khas

: EN. AHMAD BIN SAAD : EN.ZULKIFLI BIN MOHD.YUSOF : PN. SUPIAH BT MAT YUSOF : PN SHARIFAH AINI BT SYED HASIN : CIK NURUL JANNAH BT OTHMAN : PN JAMALIAH BT HASSAN JAWATANKUASA RPI
Pn. Hanifah Bt Hamzah Pn. Maidatulhanim Bt Mohamed Pn. Norhairi Bt Sheikh Ali En. Shamsul Shahrizal B Saminan Pn. Zaitiaktar Bt Zainuddin Pn. Sharifah Aini bt Said Hasin En. Mohd Harif Bin Mohd Zin Pn. Suhaily bt Shamsudin Cik Nurul Jannah bt Othman Pn. Faridah bt Mohamad Guru matapelajaran Bahasa Melayu tahun 1 6 Guru matapelajaran Matematik tahun 1 -6 Ibu bapa / penjaga murid Pendidikan Khas

25

PANDUAN PERSEKOLAHAN PPKI DISLEKSIA 2013

JAWATANKUASA INDUK PROGRAM INTEGRASI DISLEKSIA PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI 2 PENYELARAS SETIAUSAHA BENDAHARI JAWATANKUASA KSSR /PBS
En Shamsul Shahrizal bt. Saminan Cik Nurul Jannah bt Othman Semua guru Pendidikan Khas Tahap 1

: EN. AHMAD BIN SAAD : EN.ZULKIFLI BIN MOHD.YUSOF : PN. SUPIAH BT MAT YUSOF : PN SHARIFAH AINI BT SYED HASIN : CIK NURUL JANNAH BT OTHMAN : PN JAMALIAH BT HASSAN JAWATANKUASA LINUS
Pn Zaitiaktar bt Zainuddin Semua guru Pendidikan Khas Tahap 1 Guru matapelajaran Matematik tahap 1. Guru matapelajaran B. Malaysia tahap 1.

JAWATANKUASA SARINGAN ISD


Pn. Maidatulhanim bt Mohamed Pn. Jamaliah bt Hassan Pn. Zaitiaktar bt Zainuddin En Shamsul Shahrizal bin Saminan

JAWATANKUASA PERMUAFAKATAN PEND KHAS Pengerusi : MOHD NASIR BIN EMBONG Setiausaha : Pn Zaitiaktar bt Zainuddin Bendahari : Pn Jamaliah bt Hassan AJK : Semua guru Pendidikan Khas Semua Ibubapa / penjaga

26

PANDUAN PERSEKOLAHAN PPKI DISLEKSIA 2013

SENARAI NAMA GURU KELAS. Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kelas 6 NK 5 NK 1 5 NK 2 4 NK 1 4 NK 2 3 NK 1 3 NK 2 2 NK 1 Tindakan Pn Hanifah bt Hamzah Pn Jamaliah bt Hassan En Mohd Harif bin Mohd Zin Pn Suhaily bt Sulaiman Pn Zaitiaktar bt Zainuddin En Shamsul Shahrizal bt Saminan Pn Faridah bt Mohamad Pn Norhairi bt Syeikh Ali

SENARAI NAMA GURU MATA PELAJARAN UTAMA. Bil. 1. SUBJEK BAHASA MELAYU Tindakan Pn Maidatulhanim bt Mohamed Pn Hanifah bt Hamzah Cik Faridah bt Mohamad CIk Suhaily Binti Sulaiman Cik Nurul Jannah bt Othman Pn Jamaliah bt Hassan Pn Supiah bt Mat Yusof Pn Sharifah Aini bt Syed Hasin En Shamsul Shahrizal b Saminan Pn Zaitiaktar bt Zainuddin En. Mohd Hariff b. Mohd Zin Cik Nurul Jannah bt Othman Pn Sharifah Aini bt Syed Ali Pn Siti Habsah bt Mat Pn Norhayati bt Isman Ustaz M. Siblie b. M. Nor

2.

MATEMATIK

3. 5.

SAINS AGAMA

27

PANDUAN PERSEKOLAHAN PPKI DISLEKSIA 2013

JADUAL PENCERAPAN BAGI GURU-GURU PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI / DISLEKSIA 2012

BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14.

NAMA GURU

TARIKH PENCERAPAN Feb / Mei/ Ogos Mac/ Jun/ Sept Feb/April/ July/ Feb / Mei/ Ogos Mac/ Jun/ Sept Feb/April/ July/ Feb / Mei/ Ogos Mac/ Jun/ Sept Feb/April/ July/ Feb / Mei/ Ogos Mac/ Jun/ Sept Feb/April/ July/ Feb / Mei/ Ogos Mac/ Jun/ Sept

Pn. Hanifah Bt Hamzah Pn. Maidatulhanim Bt Mohamed Pn. Norhairi Bt Sheikh Ali En. Shamsul Shahrizal B Saminan Pn. Zaitiaktar Bt Zainuddin Pn. Sharifah Aini bt Said Hasin En. Mohd Harif Bin Mohd Zin Pn. Suhaily bt Shamsudin Cik Nurul Jannah bt Othman Pn. Faridah bt Mohamad Pn.Siti Habsah Bt Mat ( GTPI) Pn. Norhayati Bt Isman ( GTPI) Ustaz M. Siblie b. M. Nor (j-Qaf) Pn Jamaliah bt Hassan

SEMUA TARIKH TERTAKLUK PADA PINDAAN

28

PANDUAN PERSEKOLAHAN PPKI DISLEKSIA 2013

SENARAI NAMA GURU DAN PPM BERTUGAS HARIAN .

MINGGU

NAMA GURU

PPM

1.

Pn. Hanifah Bt Hamzah Pn. Maidatulhanim Bt Mohamed

2. 3.

Pn. Norhairi Bt Sheikh Ali En. Shamsul Shahrizal B Saminan Pn. Zaitiaktar Bt Zainuddin Pn. Sharifah Aini bt Said Hasin

Pn Norina bt Mohamad Najib En Murtazuddin b. M Mokhtar Pn Faizah bt Abdullah Pn Haidawati bt Mohd Nor Pn Norina bt Mohamad Najib En Murtazuddin b. M Mokhtar Pn Faizah bt Abdullah Pn Haidawati bt Mohd Nor Pn Norina bt Mohamad Najib En Murtazuddin b. M Mokhtar Pn Faizah bt Abdullah Pn Haidawati bt Mohd Nor Pn Norina bt Mohamad Najib En Murtazuddin b. M Mokhtar

4. 5.

En. Mohd Harif Bin Mohd Zin Pn. Suhaily bt Shamsudin Cik Nurul Jannah bt Othman Pn. Faridah bt Mohamad

6. 13

Pn. Norhayati Bt Isman ( GTPI) Pn. Siti Habsah Bt Mat ( GTPI) Ustaz M. Siblie b. M. Nor (j-Qaf) Pn Jamaliah bt Hassan

TUGASAN : 1. Menyemak bancian kedatangan murid harian . 2. Memastikan keselamatan, disiplin dan kebajikan murid. 3. Membuat laporan aktiviti harian. 4. Memastikan ada jadual ganti dilaksanakan bagi guru yang tidak hadir ke sekolah. 5. Membantu menyediakan jadual ganti sekiranya perlu.

29

PANDUAN PERSEKOLAHAN PPKI DISLEKSIA 2013

6. Membantu dalam hal-hal kecemasan. TAKWIM PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI DISLEKSIA 2013

BIL

AKTIVITI

CADANGAN TARIKH

TINDAKAN

1.

Mesyuarat Pendidikan Khas kali 1 29 Dis 2013

Semua guru

2.

Pendaftaran murid baru 3 Jan 2013

Semua kelas dan ppm

3.

Semakan sukatan /huraian sukatan pelajaran

Akhir Januari

Semua guru

4.

Pencerapan dan semakan buku kerja murid

Mac, Mei, July, Ogos Akhir Januari

Semua guru kelas

5.

Kemaskini data SMPK

AJK Data

6.

Pertandingan MTQ Pendidikan Khas Peringkat sekolah

Februari

Guru Agama dan Ajk Pn Siti Habsah bt Mat

7.

Terapi Bowling

Februari

En Shamsul Sharizal

8.

EMIS ONLINE / SISOKU

Mac

Cik Nurul Jannah En Shamsul Sharizal

8.

Program Permuafakatan warga PPKI Disleksia

Mac

Pn Zaitiaktar bt Zainuddin Pn Maidatulhanim bt Mohamed

9.

Cuti persekolahan

Mac- April

11.

Program lawatan

Mac/April

10.

Mesyuarat kali 2

April

Pn Norhairi bt Sheikh Ali Pn Jamaliah bt Hassan Semua guru

11.

Aktiviti Panatia Bah. Malaysia

Mei

Guru mata pelajaran

12.

Semakan Rpi kali 1 Hari Pelaporan

Feb - April

Semua guru

13.

Balapan dan permainan

April

En Mohd Harif b Mohd Zin En. Shamsul Shahrizal

30

PANDUAN PERSEKOLAHAN PPKI DISLEKSIA 2013

14.

Terapi Berkuda

Mei

Semua guru

15.

Aktiviti Panitia Matematik

Mei

Semua guru Matapelajaran

16. 15.

Cuti persekolahan Mesyuarat kali 3 Jun Semua guru

16.

Karnival Kesenian dan kebudayaan

Julai

Cik Nurul Jannah bt Othman

18.

Bulan Kemerdekaan

Ogos

Pn Norhairi bt Sheikh Ali

19.

Semakan RPI kali 2

Sept

Semua guru

27.

EMIS ONLINE / SISOKU

Sept

Cik Nurul Jannah En Shamsul Sharizal

28

Hari Pelaporan akhir tahun

Oktober/Nov

Semua guru

29.

Mesyuarat Akhir

Nov

Semua Guru

29

Jamuan akhir tahun

Nov

Semua guru

31

PANDUAN PERSEKOLAHAN PPKI DISLEKSIA 2013

CARTA GANTT PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI DISLEKSIA 2013


BIL
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 11. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 15. 16. 18. 19. 27. 28 29 30

AKTIVITI
Mesyuarat Pendidikan Khas kali 1 Pendaftaran murid baru Semakan sukatan /huraian sukatan pelajaran Pencerapan dan semakan buku kerja murid Kemaskini data SMPK Pertandingan MTQ Pendidikan Khas Peringkat sekolah Terapi Bowling EMIS ONLINE / SISOKU Program Permuafakatan warga PPKI Disleksia Cuti persekolahan Program lawatan Mesyuarat kali 2 Aktiviti Panatia Bah. Malaysia Semakan Rpi kali 1 Hari Pelaporan Balapan dan permainan Terapi Berkuda Aktiviti Panitia Matematik Cuti persekolahan Mesyuarat kali 3 Karnival Kesenian dan kebudayaan Bulan Kemerdekaan Semakan RPI kali 2 EMIS ONLINE / SISOKU Hari Pelaporan akhir tahun Mesyuarat akhir tahun Jamuan akhir tahun

32

Anda mungkin juga menyukai