Anda di halaman 1dari 5

/MMMMffitrffiIOM tI

(_
r{I^N^nON L^n a ss ..a6Hr bM&aq Pcnokoe Cl6 EeliNo.l6 - l8 Komplek Keho,Tubln 60161Blri L 8y Pa$ Nsunh R:1. F T c D/l 2 l 6 l 7 0 1 1 9 9 ,n v . 6 2 l a l7 Cl l e t ' em: | : Pndrmr@iido necid Wob5ie: M.pB(hlmdine.<o.i

FSIKOTES
yang i. lri bilangan hilang 25 11

yarghilang Lei huiuf A BA E A G A IA M A_ yang bukan kotadi EroPa 4 , lVana


a ; d rt

Aharts Woocsm Li[]em Gathwonnts Galwn

hilang 5 Lsl)iangaf Yang


-lA

121 el

, l

10
4

;, ll;..

i
TI +l ir
LI

benar 6. Piiih gambar Yang

,U
-

n nH n n ,n n n
LI

f,

rr
II

r-t
t.l

T-l +l t

gambar benar 7, Pilih Yang

A "H- x(
III nr,

AAA

t"

',Si

" iAED E

x@-

3 , Plllhpasangan benaf Yang


Leand6r A. Hefubstsama Joan bersama &. Dafby Roneo befsama . c Jullet Joan? S;pa borsama ToM a DICK ii HARRY C

bnar 9 . Pilih gambar Yang

f-\ F-\

lrlllLlllt p-{

nnn

AA A An A AAAAA A
4 5
6 7

bilangan hllang Yano 10.lEi I I

hilang Yang 11 lsihuruf SP


L-

l(
*

sesuai tjdak 12. Piljh i/ang I(JRSl,PEII.RANJANG,MEJA'DIPAN Yang 13.iilih gambar benar

\,

\t
i

C \9
)

C \9

,l
:;

ln

'a\J

r.\ \'-/ Y/

ii
,d

:il

di ltqlia Pilihnamakotayangbukan A. b C d. NCRLEFEC CARDIM SAIP LIMNA

yang sesual tldak 1 5 .Pilih A. TRACTROS

tr.
C.

TEADS
LEPAPS

d. 6

RESHICER BABECAGS

ke dongan duakaladiluarkurung 6ama beradi kata 16.lsidengan yang q . r A N G E. , . , . . . . ) R O D ( s'suai tldai( 17.Pllih Yang

nd alt ,&zs'as stz


ino!IiE ) bahasa lnl dlbawah (dalam anoln mata 18.lsilah
l.lotth

West

Souih terhadaD Barat dngan Barat Selilarrerhadap LaLtsar'1a Tenggafa 19. d I li'r' Selatan e OaYa Sarat U. Barat f iimur uaut ". ? yang ini kelollrpok manakah tidaksesuai 20,Dalam DoKtel d Afsitsk a. Pemborong b. PiPa Tukang c.

r-rI)ir,rrc,:r.lradap Belf,airl sdrd qengan BLkLt6"ltadap .. .

i]
il.

sena|g
Nj3inbaca

rr
::
j

tvlusik

e,

Kah-kata Sanbi

iiii li"flii yanghitafg

,,t

i iilScftE_ ?3.i)ililigan.iitsr benar ya|g

c o o
[J
/T\
i,lAit5,

GA \t-l
\r'
/-i\ tfl
\

IT\
\l-l

rl

t-l

[r
ta
/T\

ar' \p

2q i?ililt yiirrU ticlak sesuai

i,1[Fitiius i\,1Fi]I(URiUD,
l '.1

25. bitargan hilang isi yang


6

?c
6.

'a

Anda mungkin juga menyukai