Anda di halaman 1dari 20

TAJUK 1

PENGERTIAN DAN KONSEP KURIKULUM PSV SERTA KONSEP SUKATAN PELAJARAN PSV KBSR

SINOPSIS

Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif, dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. Kandungan kurikulum berupaya membantu guru meningkatkan rasa kesedaran serta tanggungjawab terhadap keperluan bidang seni yang selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Selain itu, guru itu sendiri perlu memahami perkembangan serta kronologi perkembangan kurikulum yang berlaku sebelum dan selepas Merdeka agar dapat mentafsir pengertian dan konsep kurikulum Pendidikan Seni di negara serta kesannya yang dicorakkan menerusi struktur dan keperluan muridmurid di sekolah.

HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual (PSV), Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) PSV KBSR Mengaplikasikan konsep 5P, KBSR Mengaitkan kepentingan perkembangan Kurikulum Merancang dan mereka bentuk aktiviti seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran Mengintegrasikan aktiviti PSV dalam mata pelajaran lain

1.0

Perkembangan Kurikulum Pendidikan Seni Visual di Malaysia

Sebelum Merdeka

Awal Merdeka

Sekarang

Jadual 1 : Kronologi Perkembangan Kurikulum Pendidikan Seni Visual

Transisi merentasi kurikulum PSV erentasi kurikulum

PSV
Pendidikan Institusi

Penerbitan

Penubuhan kelab seni

Jadual 2 : Transisi merentasi Pendidikan Seni Visual

a)

Perkembangan Kurikulum Pendidikan Di Malaysia

1.1

Laporan Winstedt- Zaman British Tujuan sekolah Melayu menurut Penyata Pelajaran tahunan NegerSelat 1885 adalah; Cukup untuk kehendak-kehendak biasa negeri

budak-budak

Melayu, yang kelak akan menjadi pemandu kereta lembu, penanam padi dan nelayan. Tujuan kerajaan bukanlah untuk mewujudkan segelintir pemuda yang berpendidikan baik. batasan, kerana ia 1.2 Pelajaran untuk orang Melayu tidak boleh melewati di

hanya akan menimbulkan kesulitan nanti

1916 Laporan Winstedt memperkemas sistem pendidikan rendah

Tanah Melayu-Sekolah Melayu dan maktab mengajar mata Anyaman diletakkan di bawah mata pelajaran 1.3

pelajaran lukisan.

sains pertanian

Laporan Winstedt (Penolong Pengarah Pelajaran Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu) mencadangkan:- Lukisan adalah mustahak untuk Latihan yang amat baik memerhati alam yang didapati darinya, dan

ia

dapat menimbulkan minat dan kecerdasan murid-murid, dan melatih mereka ketepatan dan kecermatan. Dan ia menyesuaikan mereka dengan kerja mandur. Ia patut dimestikan dalam darjah 3 dan 4. matapelajaran Kerjatangan seperti membuat bakul. Menyediakan 8.00 kerja-

1.4

Pada tahun 1930 sistem persekolahan berjalan 4 jam sehari, dari jam pagi hingga 12.00 tgh Mata pelajaran :-Karangan, Ilmu Kira-kira, Ilmu Alam, Sejarah Melayu, Kesihatan, Lukisan, Menganyam dan berkebun, Kesihatan, Senaman, Anyaman dan berkebun adalah untuk menjadikan sistem

Persekolahan Melayu

lebih mirip kepada kampung-anjuran 1.5 Penyata Rahman Talib

R.O.Winstedt implementasi yang dipengerusikan

Pada tahun 1960 satu jawatankuasa bagi mengkaji semula dasar pendidikan di bawah ordinan pendidikan 1957 oleh Abdul Rahman Talib

Antara syor yang dikemukakan: Menyediakan pendidikan universal selama 9 tahun dan menaikkan had

umur berhenti sekolah dari 9-15 tahun. Memberi pelajaran percuma kepada kanakkanak di semua aliran sekolah mulai pendidikan teknik dan 1962. Memperbanyakkan kemudahan

vokesional. Mengadakan pendidikan agama Islam.

Bahasa Melayu dijadikan bahasa teras seiring dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan. 1.6 Akta Pelajaran 1961 telah dijadikan dasar kepada sistem pendidikan Justeru itu Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) telah di

negara ini.

diperkenalkan. Mata pelajaran yang diajar oleh guru-guru dana dipelajari oleh muridmurid dalam KLSR antaranya ialah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris,

Matematik, Sains, Tawarikh, Ilmu Jawi,Pendidikan Agama Jasmani dan lain-lain. 1.7

Alam, Hal Ehwal Tempatan, Tata Rakyat, Pertukangan Tangan, Pendidikan

Islam, Lukisan dan

Persekolahan peringkat rendah di negara ini berterusan mengikut 1979 kesesuaian

kehendak KLSR sehinggalah kajian dibuat pada tahun 1974 hingga oleh jawatankuasa diketuai Dr.Mahathir Mohamad bagi melihat KLSR ini. 1.8 Laporan kajian yang dikeluarkan pada tahun 1979 mendapati bahawa

KLSR

sudah tidak relevan lagi dan perlu diganti dengan kurikulum daripada

yang baru. Implikasi

laporan ini ialah pengenalan kepada Kurikulum Baru Sekolah Rendah

(KBSR) pada tahun 1982. 1.9 Pada tahun 1988 KBSR telah disemak semula bagi mengenal pasti kekuatannya. Lanjutan itu, KBSR yang dikenali Baru Sekolah Rendah ditukar segi pada menjadi kurikulum, mata mengalami perubahan

kelemahan dan

asasnya sebagai Kurikulum

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Dari pelajaran-mata pelajaran yang telah sedia ada bagi membantu murid menghadapi cabaran Pendidikan Seni Visual. 1.10

masa depan termasuklah

Kementerian Pendidikan Malaysia telah memainkan peranan yang

positif dalam membangunkan dan memperkembangkan kurikulum Pendidikan Seni Visual. Hal ini dapat dilihat berdasarkan semakan terhadap Kurikulum Pendidikan Seni Visual itu sendiri yang telah beberapa kali melalui proses perubahan. Perubahan-perubahan

tersebut meliputi aspek falsafah, matlamat, objektif, pendekatan, kaedah dan isi kandungan mata pelajaran tersebut. Perkembangan kurikulum ini dapat dilihat seawal pertengahan abad ke-19 apabila kurikulum seni mula diperkenalkan di Penang Free School dengan memberikan penekanan kepada penglahiran pelajar yang mahir kraf (Carline, (1968) dalam Ibrahim Hassan melalui karya Md Isu dan Permasalahan Kurikulum Pendidikan 1.11 Seni Visual). dalam Nasir bin Hj. Ibrahim-

Selepas merdeka, bermula dari tahun 1965 Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggubal dasar baru pendidikan. Melalui dasar baru ini,

murid-murid daripada darjah 1 hingga tingkatan 3 akan belajar dua mata pelajaran yang dikenali sebagai mata pelajaran wajib elektif. 1.12 Kini, sekali lagi kurikulum Pendidikan Seni berubah dengan

kumpulan

dan mata pelajaran

penekanan

kepada melengkapkan perkembangan diri seseorang

individu melalui nilai peribadi

individu dan pemupukan kesedaran terhadap seni dalam kehidupan sehari-hari serta sikap dalam menghargai hasilan seni sebagai sumbangan kepada warisan budaya

dan identiti bangsa. Perubahan-perubahan ini melibatkan falsafah, matlamat, objektif, pendekatan, kaedah dan isi kandungan yang lebih mantap dan akan dapat menarik minat lebih ramai pelajar. 1.13 Dalam KBSR, Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran wajib yang mesti dipelajari oleh semua murid. Mata pelajaran Pendidikan Seni Visual digubal selaras dengan perkembangan terkini ke arah mencapai hasrat FPK. Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah sebagaimana yang digariskan oleh PPK pada tahun 2000 adalah untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. Kandungan kurikulum berupaya membnatu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan Negara, selaras dengan hasrat FPK.Terdapat empat bidang yang terkandung di dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual seperti berikut : (a) (b) Melukis dan membuat gambar Membuat corak dan rekaan

(c) (d) 1.14

Membentuk dan membuat binaan Mengenal kraf tradisional aktif,

Fokus yang diberikan kepada setiap bidang pula ialah pemerhatian aspek seni.

interaksi yang kreatif dengan alat dan bahan, serta aprisiasi Pendidikan Seni Visual memainkan peranan sebagai pelajaran lain yang ditawarkan di sekolahmenyumbangkan ke arah persepsi,

pengimbang kepada mata

sekolah kerajaan. Mata pelajaran ini

perkembangan murid-murid melalui peningkatan daya

estetika dan kraetiviti. Manakala aktiviti seni yang dijalankan semasa

pengajaran dan pembelajaran dilakukan dalam konteks peranan seni sebagai media komunikasi, seni dalam kehidupan dan persekitaran, seni sebagai warisan budaya dan identiti bangsa. (Mazlan Mohamad.1996) 1.15 Perkembangan Sukatan Pelajaran Seni Visual peringkat menengah. Sukatan Pelajaran Seni Visual telah diperkenalkan di peringkat Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) pada tahun 2002 bagi menggantikan Kertas Peperiksaan Lukisan yang digubal oleh University of Cambridge Local Examintin Syndicate tahun 1982. 1.16 Kertas Peperiksaan Lukisan tidak bercirikan kepada pembelajaran yang dan

berteraskan kepada pengajaran dan pembelajaran. ianya lebih kepada peperiksaan semata-mata bagi menguji dan pertukangan menerusi enam pelajaran. 1.17

berorientasikan

kemahiran calon dari aspek melukis

kertas peperiksaan yang ditawarkan tanpa sukatan

Kertas Peperiksaan Lukisan STPM juga telah tidak mengalami

sebarang

perubahan selama 20 tahun dan dilihat tidak cukup kuat kemasukan ke universiti. Keadaan ini lebih tidak yang direndah dan salah melihat

bagi dijadikan syarat

memberansangkan apabila persepsi

khususnya dikalangan pihak sekolah dan masyarakat yang

matapelajaran ini sebagai tidak relevan untuk dipelajari, tidak mempunyai prospek serta dipertikai dari aspek nilai komersialnya.

1.18

Melalui perbincangan Jawatankuasa yang diketuai Prof Madya Dr

Mohd Mustafa Mohd Ghazali serta ahli-ahli jawatankuasa telah membahaskan dengan panjang lebar, di mana ahli jawatankuasa dan bersetuju supaya Kertas Peperiksaan Lukisan di gantikan Sukatan Pelajaran Seni Visual. Ianya merupakan satu Matapelajaran Pendidikan Seni Visual di Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran MPM dengan kesinambungan dari peringkat Penilaian Malaysia (SPM) dan juga

menjadi jambatan ilmu ke program-program berkaitan di Institusi Pengajian lagi mengalami

seni lukis dan seni reka serta yang

Tinggi (IPT). Pemurniaan sukatan pelajaran sekali

perubahan apabila rombakan selepas tiga (3) tahun dilaksanakan.

Maka pada tahun 2005 pemurniaan oleh jawatankuasa yang sama menggubal beberapa aspek utama. Iaitu apresiasi seni visual dan penghasilan seni visual. Sukatan ini terdiri daripada tiga komponen iaitu (a) Teori Seni Visual, (b) Lukisan, dan (c) Projek Penghasilan Karya

Latihan 1 Cuba buat perbandingan Kurikulum PSV sebelum Merdeka dan selepas Merdeka berdasarkan aspek yang dikemukakan. Pendidikan Sebelum Merdeka Pendidikan Selepas Merdeka

Aspek

Matlamat dan Objektif

Isi kandungan

Pendekatan

b)

Kelahiran Institusi Seni

1.1

1922 Penubuhan Maktab Perguruan Sultan Idris-Memberi latihan perguruan dan semua wajib mempelajari kesemua mata pelajaran

termasuk lukisan, pertanian dan pertukangan. Melahirkan tokoh yang mempunyai sudut pandangan Melayu

pelukisan

Mengetengahkan hal benda tempatan. Anatara tokoh seperti Mohd. Hussain dan Idris Hj. Salam Antara matapelajaran :Pekerjaan tangan- kerja membuat raga paling sesuai kerana: Seni pertukangan asli Bahan-bahan mudah didapati. Perkakasan tidak banyak dan mudah, bahan untuk kegiatan itu ditanam di sekitar maktab 1.2 Sukatan Pelajaran Tahun pertama

Said Hj.

dianggap

Bahan-

* penuntut dikehendaki menggunakan mengkuang. Mereka juga dikehendaki mencipta corak-corak baru dengan menggunakan rotan sambungan kerja tahun pertama. Tahun Ketiga, penggunaan rotan dan buluh dengan lebih meluas 1.3 1960-Maktab Perguruan Ilmu Khas Kuala Lumpur Dibuka untuk membentuk guru-guru pakar dalam bidang masing- masing antaranya menawarkan kursus Pendidikan seni, Pendidikan Pendidikan guru kelas buta dan cacat Teknologi pendidikan dan Jabatan jasmani. Selain itu, dan buluh. Tahun Kedua,

pendengaran, Kaunseling dan kerjaya,

sebagainya Peter Harris mengendalikan kurikulum

Pendidikan Seni bagi latihan guru dan antara kakitangan awal MPIK For,

adalah Syed Ahmad, Jamal, Yeoh Jin Leng, Anthony Lau, Lee Joo Cheong Lai Tong, Jolly Koh. Aspek-aspek kepakaran seni halus, kraftangan diberi penekanan. Sukatan mata pelajaran anyaman/tenunan Kursus wajib

seni grafik dan

yang ditawarkan adalah

seperti Catan, Seni halus, Seni arca, Seni seramik, Seni tekstil (batik), Seni lukisan, grafik, sejarah seni, pedagogi pendidikan

Seni, Latihan praktikum. Antara guru dan pelukis keluaran MPIK adalah seperti Ahmad Khalid, Redza Piyadasa, Othman Mansur, Ismail Hashim Bagi guru yang cemerlang akan ditawarkan untuk melanjutkan peringkat ijazah di luar negara (sekitar -60an). 1.4 1962 -Maktab PerguruanTeknik ditubuhkan melalui Laporan Rahman Talib. Sukatan pelajaran termasuk pertukangan kayu, dimasukkan ke dalam kursus seni 1.5 1967-Institut Teknologi Mara (Universiti Teknologi MARA) logam, seni bina dan lukisan teknik pelajaran ke

Kursus-kursus yang ditawarkan Seni halus, Seni grafik, Seni logam, tekstil, Seni foto, Seni reka fesyen, Seni reka industri, Seni reka kasut. 1.6 Uitm juga menawarkan Diploma perguruan untuk guru pendidikan

Seni

tembikar, Seni reka

seni. Tenaga pengajar seperti Sulaiman Esa, Redza Piyadasa, Chong Kau, Tan Keong Eng dan Joseph Tan. Kakitangan ini telah alih peranan kakitangan MPIK yang sebelum ini penting dalam bidang seni lukis avant-garde menanamkan semangat yang pelukis muda serta memupuk keseluruhannya pada tahun-tahun nama ialah Syarifah Fatimah Buyong dan ramai 1.7 lagi.

Kam mengambil

memainkan peranan negara. Mereka telah memberangsangkan di kalangan kewujudan masyarakat seni secara 1970-an.Antara pelukis yang mencipta

Syed Zubir, Zakaria Awang, Bayu Utomo, Dzulkifli

1971-Universiti Sains Malaysia Di bawah pengajian Ilmu Kemanusiaan yanga menawarkan bidang Seni

lakon, Seni Muzik dan Seni Halus. Menawarkan kursus grafik, sejarah seni, kritikan seni dan teori-teori seni. Ismail Hashim, Zakaria Ali, dan Reza

arca, fotografi,

Melahirkan tokoh-tokoh seperti

Piyadasa.

Latihan 2 Berdasarkan kurikulum Pendidikan Seni yang dibuat ke atas institusi-institusi seni yang ditubuhkan pada masa itu, apakah peranan utama yang dimainkan oleh tenaga pengajar terhadap penguasaan kemahiran yang dikuasai oleh pelajar?

c)

Kemunculan Pertubuhan Seni Lukis

1.1

1906-Chong Hua Confucius Pulau Pinang -Memperkenalkan bahasa Cina

mata

pelajaran seni kaligrafi dan anyaman yang diajar dalam 1.2 1949 : Pengerusi bagi Kesatuan kesenian Guru Pulau

Pinang dan ahli Penang Impressionist 1.3 1951-Wednesday Art Group. Peter Harris seorang

pengawas seni lukis di Kementerian Pelajaran. Berkelulusan sekolah seni dari United Kingdom. Beliau telah memperkenalkan konsep estetika dan teknik seni. Penglibatan sebagai pelukis banyak membantu perkembangan seni di sekolah-sekolah tanah air.Terus penubuhan sekolah kelab melukis antara diajar :Antaranya Kelas potret Mohd. Hossein Salam, Kelas Grafik Zakaria Nor Baharudin 1.4 1954 Malay Teachers Union-Perkembangan seni visual hingga Melayu telah oleh J.N. Davies, Pengarah orang guru seni. guru pendidikan berkembang dengan perkara yang Enas, Kelas Arca Idris dan Kelas seni dalaman Habibah

Pulau Pinang mempengaruhi guru-guru seni. Pada 21.04.54 29.04.54 telah diadakan pameran oleh guru-guru diadakan di 23 Jalan Northam dan dirasmikan Pelajaran Pulau Pinang disertai 20 1.5 1956-Majlis Kesenian Malaya Pengasas : Tan Sri Mubin Sheppard dan Datuk Zainal Abidin Hj. Abbas. Tujuan penubuhan untuk memberi sokongan kepada aktiviti seni muzik, drama dan seni rupa demi menjaga

kredibiliti seni di samping menambahkan pengetahuan, kefahaman dan amalan seni yang meluas Ahli-ahli terdiri daripada Nik Ahmad kamal, Puan P.G. Lim, Peter Harris 1.6 1957- Thursday Art Group Rentetan dari penubuhan WAG dengan impian yang sama. Pengerusi : Hoessin Enas. Aktiviti berbentuk potret yang disesuaikan dengan budaya dan melalui pakaian, adat resam, kebudayaan 1.7 dan kerjaya. luar banyak

identiti kebangsaan

1966-Penang Teachers Art Circle-Latihan pendidikan seni di

negara. Terdiri daripada guru-guru seni tujuan : dan tatacara pembelajaran pendidikan d) Penerbitan seni.

membetulkan kaedah

1.1

Buku Teks-1925-R.O.Winstedt -Menghasilkan buku Art and

Crafts iaitu buku pertama mengenai sejarah seni dan seni pertukangan. 1.2 1928-Kitab Pedoman Guru Penggal Pertama - Memperihalkan

kaedah-kaedah pengajaran Lukisan dan kerja tangan 1.3 1929-Kitab Pedoman Guru Penggal Kedua telah digunakan oleh

guru-guru Melayu untuk mengajar pelbagai mata Lukisan dan Pertukangan Tangan di tanah air pada masa itu. Dussek dan

pelajaran termasuk sekolah-sekolah Melayu di seluruh

Kitab Pedoman Guru Penggal II disusun oleh O.T.

Muhammad Hashim bin Haji Taib adalah buku pertama yang

ditulis di negara ini mengenai kaedah mengajar mata pelajaran Lukisan dan Pertukangan Tangan. Buku ini sangat penting digunakan oleh guru-guru yang mengajar mata pelajaran ini di sekolah-sekolah Melayu di Malaya etika itu. 1.4 1932-Buku Craft Work, Third Year Practical Work For Senior

Schools-Ditulis oleh Taylor and Snell. Digunakan di sekolahsekolah di Malaya khusus di St. Xavier Institution, Pulau Merupakan buku teks Lukisan dan Pertukangan bab yang terkandung di didalam buku Craft Work pada kulit buku, Jenis-jenis tulisan / stensil, Cetakan lino, CaraPinang. Tangan. Babantaranya ialah Corak kaligrafi, Ilustrasi figura, Cetakan cara menjilid buku dan alat yang digunakan.

1.5

Kitab Rajah-Rajah Anyaman oleh guru anyaman

Mr.W.Olaguera. Antaranya para penuntut boleh memilih kemahiran seperti berikut; pertukangan kayu: dilatih membuat perabot-perabot seperti meja kecil, almari buku, tongkat dan sebagainya. Mejilid buku: untuk penuntut tahun Menganyam jaring: membuat jaring untuk kegunaan bola sepak, hoki dan volleyball, Pertukangan tanah 1.6 1957- Buku Panduan Guru Kementerian Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu / DBP-Perincian mengenai Mengajar Lukisan dan Pekerjaan Tangan. Bertujuan untuk membangunkan sepenuhnya keupayaan rasa indah kanakmenyuburkan kuasa-rasa, kuasa-gerak dan kanak-kanak serta membaiki budi pekerti mereka. menjurus kepada pembinaan menciptakan keindahan, Penyuburan yang lukisan kanak, kecerdasan Selain itu, objektifnya kebolehan menghargakan dan Penyuburan kuasa-rasa dan kuasa-gerak, kecerdasan dan Asuhan budi pekerti. Antara aktiviti terkandung dalam buku tersebut ialah tentang aktiviti biasa dan lukisan warna yang terbahagi kepada 3 bahagian iaitu pemandangan, ingatan, rekaan, Membuat gambar, Corak , Pekerjaan tangan dan Penghargaan. 1.7 1958- The Art Paper.Ditulis oleh Marjorie Clark (guru kanan tiga. permainan liat: penuntut terpilih

seni lukis Sekolah Victoria, Singapura) dan W.T.Swinbanks (pensyarah seni di Teachers Training College, Singapura). Diterbitkan oleh Donald Moore, Singapura. Mengandungi siri menghadapi peperiksaan lukisan untuk School Certificate. 1.8 1990-Geometrical Drawing Part 1. Diterbitkan oleh Cambridge teknik

Series for Schools and Training Colleges oleh Blythe yang menjelaskan konsep visual yang luas meliputi bentuk-bentuk geometrik dan buku ini digunakan di sekolah-sekolah seluruh Malaya.

Latihan 3 Berdasarkan perubahan kurikulum Pendidikan Seni zaman sebelum Merdeka dan selepas Merdeka, sila bincang bersama rakan anda tentang bagaimanakah corak kurikulum Pendidikan Seni Visual pada hari ini yang telah dibentuk? Sediakan esei tidak kurang 1000 patah perkataan secara individu.

2.0

Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni a) Matlamat Pendidikan Seni Visual

Visual

Rancangan kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah di Malaysia telah disusun semula supaya selaras dengan perkembangan terkini agar dapat mencapai hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Tujuannya untuk melengkapkan kamahiran murid ke aras pencapaian keilmuan yang tinggi dari aspek kesenian, reka bentuk, teknologi, dan alam kehidupan selepas persekolahan.

Kandungan kurikulum digubal dengan memastikan keseimbangan penekanan kepada kandungan sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual, beberapa kemahiran generik, perkembangan potensi diri dan keupayaan diri sebagai seorang murid yang inovatif dan produktif dalam seni visual. Contoh modul yang dihasilkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia adalah menjadi rujukan kepada guru-guru di sekolah.

Tiga aspek utama modul telah dikenalpasti iaitu;

1.

Perkembangan nilai diri dan kesediaan menceburi alam dengan aktif.

pendidikan

2. visual. 3.

Penguasaan kemahiran dan teknologi buatan serta penghasilan

seni

Perkembangan daya cipta dan nilai seni dan budaya

menerusi

sejarah dan apresiasi seni visual.

Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid

meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, mayarakat, dan negara, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Celik Budaya/harmonis

Nilai estatik tinggi

Kreatif

Imaginatif

Inovatif

Kritis

Inventif/produktif

Rajah 2.1 : Matlamat Pendidikan Seni Visual

Pengertian PSV - Proses penghasilan karya seni dengan melibatkan aspek pemahaman,penghayatan dan kritikan mengenai perasaan estetik dan daya kreativiti melalui imaginasi dan konsepsi murid.

Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif, dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual.

Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat, dan negara, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pendidikan Seni Visual bertujuan memberi peluang kepada murid :

Memupuk minat Memperkembang keperibadian Memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar.

b)

Objektif Pendidikan Seni Visual * Setelah mengikuti kurikulum Pendidikan Seni di

kreatif dan menyeronokkan Menajamkan daya persepsi melalui pancaindera Mengenali asas seni reka dan olahannya serta dapat

menggunakannya Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual

c)

Organisasi Kurikulum Pendidikan Seni Visual berikut a) b) pemerhatian secara aktif interaksi yang kristis dan kreatif dengan alat Organisasi kurikulum merangkumi 4 aspek utama seperti

dan bahan c) b) apresiasi Seni Visual secara mudah; dan menghargai nilai baik dalam semua aspek

kehidupan i. Pemerhatian secara aktif Aspek ini melibatkan senitiviti deria. Semasa menyediakan aktiviti, perhatian perlu diberi kepada perkara berikut ; Pengetahuan sedia ada murid

Benda yang konkrit Minat, kecenderungan dan latar belakang murid Bahan, bunyi, pergerakan, dan aksi; dan Mencetus idea dan imaginasi ii. Interaksi yang kristis dan kreatif dengan alat dan bahan

Aspek yang melibatkan penerokaan dan penghasilan atau pembuatan. Aktiviti penerokaan dijalankan sebelum aktiviti penghasilan. Semasa menyediakan aktiviti, anda perlu beri perhatian kepada perkara berikut; penerokaan bahan; lain; bebas daripada jawapan tetap, murid senang dan ingin mmencuba; dan menggunakan kemahiran berfikir dan pengurusan grafik aktif melibatkan pelbagai kecerdasan; mencari alternatif, variasi dan kemungkinan aktiviti kecil mudah ringkas; cuba mencuba, suaikenal dengan

penghasilan/membuat membuat; Amalan tertib kerja; Keselamatan semasa bekerja; dan Penyampaian kandungan subjek, idea, halbenda dengan bentuk hasil. Penggunaan alat bahan dan teknik; Tatacara, langkah dan proses

iii.

Apresiasi Seni Visual secara mudah;

Aspek ini melibatkan penyataan dan unsur afektif, terdapat dua jenis utama aktiviti Apresiasi. Aktiviti yang dirancang khas untuk projek apresiasi dan aktiviti mudah yang dirancang di akhir setiap pelajaran. Semasa menyediakan aktiviti mudah, perhatian perlu diberi kepada perkara berikut ;

Aspek bahasa yang berkaitan dengan istilah seni seperti sifat garisan, jalinan, warna, ton, rupabentuk dan bentuk;

dan

Aspek bahasa yang berkaitan dengan manipulasi, alat bahan dan teknik; Penghargaan hasil kerja dan menghormati pembuat karya; Perasaan, penghargaan dan refleksi diri;

Penyerapan pengetahuan dan penerapan nilai yang berkaitan dengan kandungan

iv.

Menghargai nilai baik dalam semua aspek

kehidupan

Nilai, idea dan kandungan dikaitkan selanjutnya dengan perkara lain di dalam kegiatan; Nilai, idea dan kandungan dikaitkan selanjutnya dengan perkara lain di luar kegiatan dalam kehidupan seharian; Tindakan susulan; Mbut dihuraikan secara lebih terperinci dalam Huraian Sukatan Pelajaran; dan mencintai alam kehidupan; Nilai patriotisme dan nilai murni lain; Kemahiran perlakuan, pengetahuan budaya dan perkembangan persepsi yang terkandung dalam 4 aspek dalam organisasi kandungan tersebut dihuraikan secara lebih terperinci dalam Huraian Sukatan Pelajaran; dan

Kritikan seni: huraian, analisis, interpretasi, dan penilaian

Organisasi Kurikulum

Murid Pelbagai kegiatan seni visual 4 bidang


PENANG FREE SCHOO MenPENANG FREE SCHOOgajar mata pelajaran seni mengikut dunia pendidikan barat menggambar

Membuat corak dan rekaan

membantuk dan membuat binaan

mengenal kraf tradisional

Memperkembang dan menyelaras persepsi dan konsepsi visual murid untuk menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif

Selaras perkembangan peringkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi, psikomotor, mental yang merengkumi perasaan, koordinasi, manipulasi dan persepsi visual
Pengetahuan yang dapat dimiliki: *Mengenal bahan, alat dan teknik, *Pengetahuan mengenai sumber motif dalam persekitaran, kraf tradisional, unsur seni dan prinsip rekaan, proses pembuatan, kaedah dokumentasi intergrasi maklumat dan aplikasi perisian komputer

Yang dipentingkan: *pemerhatian secara aktif *interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan

Carta 2.2 : Carta Organisasi Kurikulum

Carta 2.3: Struktur Kandungan Organisasi Kurikulum PSV