Anda di halaman 1dari 10

Ayat Akt|f dan Ayat Pas|f

A. AYAT AKT|F:
|. Ayal a|l|l |a|ar ayal yarg rara 'pe|a|u ler|ela| d| radapar (seoaga| suoje| ayal) rara|a|a 'oerda
yarg |era oual ler|ela| d| oe|a|arg (seoaga| prad||al ayal)
||. 8|asarya |ala |erja oer|rourar 'reN..', 'rer..|ar' dar 'rer..|'.
|||. Corlor : A|| sedarg rerarc|rg ||ar. (A|| |a|ar pe|a|u (d| depar) dar ||ar |a|ar oerda |era oual)

. AYAT PA8|F:
|. Ayal pas|l |a|ar ayal yarg rara 'oerda |era oual' ler|ela| d| radapar (seoaga| suoje| ayal)
rara|a|a 'pe|a|u' ler|ela| d| oe|a|arg (seoaga| prad||al).
||. 8|asarya |ala |erja oer|rourar 'd|..'; 'd|...|ar' alau 'd|..|'. Kala |erja juga oo|er rerggura|ar
per|alaar '|era'. Ke|ecua||ar urlu| pe|a|u garl|rara d|r| perlara dar |edua yarg resl| rerdaru|u|
|ala |erja larpa |rourar.
Corlor :
|. l|ar |lu d|parc|rg o|er A||.
||. l|ar |lu |aru parc|rg. (pe|a|u d|r| |edua)
|||. l|ar |lu saya parc|rg. (pe|a|u d|r| perlara)

6. 60NT0h HENUKARKAN AYAT AKT|F KEPA0A AYAT PA8|F:
Tu|ar|ar ayal-ayal d| oaWar |epada ayal pas|l.

1. 8apa saudara saya sedarg rereoarg seoalarg po|o| |e|apa d| seoe|ar rurar oarurya.
Ayal pas|l : 3eoalarg po|o| |e|apa d| seoe|ar rurar oarurya |lu sedarg d|leoarg o|er oapa saudara
saya.

2. 0uru d|s|p||r yarg gararg |lu sedarg rerarar| pe|ajar |e|a|| yarg l|da| rera|a| |ercara
se|o|arrya.
Ayal pas|l : Pe|ajar |e|a|| yarg l|da| rera|a| |ercara se|o|arrya |lu sedarg d|rarar| o|er guru d|s|p||r
yarg gararg lerseoul.

3. 0o|lor yarg oer|aca rala leoa| |lu sedarg rerja|ar|ar peroedarar |e alas pesa||l lerseoul.
Ayal pas|l : Peroedarar |e alas pesa||l lerseoul sedarg d|ja|ar|ar o|er doclor yarg oer|aca rala
leoa| |lu.

1. 3aya le|ar re|u||s garoar perardargar d| lep| parla| |lu.
Ayal pas|l : 0aroar perardargar d| lep| parla| |lu le|ar saya |u||s.

5. AWa| oe|ur rerje|as|ar yurar |ear||ar persaluar 3a|rs dar Valeral||.
Ayal pas|l : Yurar |ear||ar persaluar 3a|rs dar Valeral|| |lu oe|ur aWa| je|as|ar.0. LAT|hAN:
Tu|ar|ar ayal-ayal a|l|l yarg d|oer| d| oaWar |epada ayal-ayal pas|l.

1. Erc|| Tar sedarg rerja|ar|ar perr|agaar rerperoa||| rolos||a| d| 8ardar Ve|a|a.

2. Kuc|rg jarlar oerou|u |eoal |lu rerarg|ap see|or l||us yarg sargal oesar.

3. Leour Raya ulara se|alar rergruourg|ar reger|-reger| d| Parla| 8aral 3ererarjurg Va|ays|a.

1. Pe|uroa |erela Forru|a 1 dar| Arer||a 3yar||al |lu rererarg| |ejuaraar lerseoul pada pag| lad|.

5. Pe|al|r jururaWal d| rosp|la| |lu rerggura|ar sarurg largar p|asl|| |el||a oerlugas.

. 3aya a|ar rergrarurg| sega|a caoarar |lu Wa|aupur aral oeral urlu| d|p||u|.

Z. Ka||ar palul reryeoerarg| ja|ar raya reruju |e surga| |lu pada seoe|ar pelarg rarl|.

8. 8ela a|ar rerper|erar|ar sega|a perr|rlaar |aru j||a |aru oer|ala oerar.

9. Kar| a|ar rero|rcarg|ar usu| resyuaral |r| da|ar perjurpaar ||la pada rasa depar.

10. Jargar rergu|arg| |esa|arar-|esa|arar |lu |ag| pada rasa yarg a|ar dalarg.

11. Kuc|rg |lu rergejar see|or l||us ser|rgga |e rujurg ja|ar raya lerseoul.

12. Peguar oerjarggul parjarg lerseoul reWa|||| pesa|ar |lu da|ar pero|caraar d| rar|arar.

13. lou re|ayar| lelaru yarg rad|r d| rurar |ar| dergar r|dargar yarg d|oualrya serd|r|.

11. Ayar rerurju||ar oaju yarg oaru d|oe||rya |lu |epada era| yarg sedarg reroaca ou|u.

15. J|rar saya sedarg rerg|s| sarpar-sarap |e da|ar p|asl|| urlu| d|ouarg.

E. 60NT0h HENUKARKAN AYAT PA8|F KEPA0A AYAT AKT|F:
Tu|ar|ar ayal-ayal d| oaWar |epada ayal a|l|l.

1. 8o|a |lu d|lerdarg dergar |ual o|er pera|r 8raz|| lerseoul.
Ayal a|l|l : Pera|r 8raz|| lerseoul rererdarg oo|a |lu dergar |ual.

2. Perasaar gad|s |lu d|perra|r|ar o|er peruda oerrala |erarjarg yarg l|rgga| d| oardar.
Ayal a|l|l : Peruda oerrala |erarjarg yarg l|rgga| d| oardar |lu rerperra|r|ar perasaar gad|s
lerseoul.


3. uj|ar urlu| rerasu|| |e|as rerardu |erela |lu le|ar saya dudu|| pada aWa| ou|ar |a|u.
Ayal a|l|l : 3aya le|ar rerdudu|| uj|ar urlu| rerasu|| |e|as rerardu |erela |lu pada aWa| ou|ar
|a|u.

1. Va||ural lerlarg pe|aourar sarar lerseoul sedarg d|perje|as|ar o|er pegaWa| dar| Ararar
3arar Nas|ora|.
Ayal a|l|l : PegaWa| dar| Ararar 3arar Nas|ora| |lu sedarg rerperje|as|ar ra||ural lerlarg
pe|aourar sarar lerseoul.

5. 0elar yarg le|ar d|proses |lu le|ar d|rasu||ar |e da|ar oe|as p|asl|| o|er para pe|erja d| oarag|ar
perprosesar.
Ayal a|l|l : Para pe|erja d| oarag|ar perprosesar le|ar rerasu||ar gelar yarg le|ar d|proses |lu |e
da|ar oe|as p|asl||.

F. LAT|hAN :
Tu|ar|ar ayal-ayal pas|l d| oaWar supaya rerjad| ayal a|l|l.

1. warg seoarya| RVZ o|||or le|ar d|perurlu|ar o|er |erajaar oag| rerargsarg e|oror| regara yarg
sedarg rergradap| |ere|ul e|oror|.

2. lad|ar reryerla| perlard|rgar drara |lu le|ar d|oer| o|er seouar syar||al lerpalar oag| rerar||
peryerlaar orarg rara|.

3. 8arag|ar dapur rurar lurpargar |lu sedarg d|per|uas o|er pe|erja |orlra|lor oag| rerudar|ar
|e|uarga yarg rerelap d| s|lu.

1. Ce| oerr||a| RV350 yarg saya oer| pag| lad| le|ar |aru lura||ar d| seouar oar| saudagar d| Kua|a
Lurpur.

5. Perd|d||ar le|ro|og| ra||ural le|ar d|per|era||ar o|er |erajaar d| serua se|o|ar oag| serua
rala pe|ajarar leras.

. Jaroalar Kedua Pu|au P|rarg yarg oaru s|ap pada ou|ar 0|seroer |lu le|ar oela rasr||ar pada
a|r|r ou|ar |lu.

Z. 0oarya agar d|a oerjaya da|ar peper||saar 3PV le|ar d|per|erar|ar o|er Turar apao||a d|a |u|us
dergar cerer|arg da|ar peper||saar |lu.

8. Adal pepal|r le|ar d|per|era||ar d| regara ||la o|er rasyara|al V|rarg|aoau yarg oerasa| dar|
3uralera, lrdores|a pada se||lar larur 1520'ar.

9. Para pe|arggar yarg oer|urjurg |e pusal reroe|| oe|ar |lu le|ar d|laWar|ar rarga d|s|aur
ser|rgga 50 peralus o|er per|||| pusal leroao|l.

10. Peryerlaar go|orgar our|pulera da|ar se|lor per|||argar a|ar d|per|uas o|er p|ra| |erajaar oag|
reracu perdapalar go|orgar lerseoul.

11. Ka||largar aWar d|oer| garjarar o|er |erajaar oag| rer|rg|al|ar preslas| |erja rere|a pada
sel|ap a|r|r larur.
12. Keour d| |aWasar p|rgg|r parla| |lu d|perur| dergar po|o| r|par dar oe|u|ar |ec|| seja|
d|l|rgga||ar o|er per||||rya.

13. Ka|a| rergrad|ar| |ou sepasarg arl|rg-arl|rg dar seulas rarla| eras serpera u|arg larur
|e|ar|rarrya.

11. KaWasar |arpurg d| peda|arar saoar le|ar d|je|ajar| o|er peserla |uroa oas||a| |lu da|ar
perlard|rgar Je|ajar oas||a| d| reger| lerseoul.

15.Val P|ar d|lardu| o|er see|or |eroau yarg sedarg rergaru| oerrarp|rar dergar saWar pad|rya
pada pelarg |e|rar|r.

Ayat 6akap Ajuk|P|ndah


LANCKAh HENUKARKAN AYAT 6AKAP AJUK|P|N0Ah:

A. AYAT 6AKAP AJUK KEPA0A AYAT 6AKAP P|N0Ah.

a. Langkah menukarkan ayat:

1. Jargar rerguoar ra|ra asa|rya.

2. 3usurar ayal rerda||ar d||e|a||ar (yarg daru|u d|daru|u|ar)

3. La|u|ar peruoarar per|alaar:
corlor:
- saya .....................d|a..................................- |aru ...............................d|a
- |ar| ....................rere|a..........................- raroa..............................d|a
- d| s|r|...................d| s|lu/d| sara...............- oeg|r|................................oeg|lu
- ||r|.......................|el||a |lu.......................- dar seoaga|rya.

1. Jargar gura|ar |ala larya. Tu|ar pada lurgs|rya.
corlor:
- rergapa..............purca/seoao................- oaga|rara........................cara/|eadaar
- oerapa..................jur|ar/rarga...............- o||a....................................rasa

5. Tu|ar pergguraar |ala alau larya da|ar ayal asa|.
corlor:
|. Ayal peryala : oer|ala, reroer|laru, rerje|as|ar, rercer|la|ar, rererarg|ar dar seoaga|rya
yarg sesua| dergar s|luas|.
||. Ayal s||aar : rerpers||a|ar, rerjerpul, rergurdarg, rergaja|.
|||. Ayal perr|rlaar : rer|rla, rerayu, rerggesa, rercadarg|ar, reras|ral|.
|v. Ayal sururar : reryurur, rergarar|ar, rerer|rlar|ar.
v. Ayal |arargar : re|ararg, l|da| reroerar|ar, reregar, rergra|arg.
v|. Ayal larya : oerlarya, rerarya|ar, |rg|r laru, |rg|r |epasl|ar.
v||. Ayal seruar : (oergarlurg |epada s|luas| ayal |lu d|ucap|ar sara ada rarar, ra|rar, ler|ejul,
rery|rd|r, rerarar|, rercaoar, rerayu dar seoaga|rya.

. Corlor peru|arar ayal:

|. 0rarg |lu rererpa dar reroer| rad|ar |r| |epada saya |ala A|| |epada Crar.
JaWapar: /|| memoer|ranu 0nan oanaua oran |ru menerpa oan memoer|nya nao|an rerseour.

||. 0ur|a pada rar| |r| sera||r paras |erara oer|a|u per|p|sar ozor |ala guru |lu.
JaWapar: Suru |ru menerankan oanaua oun|a paoa nar| |n| semak|n panas kerana oer|akunya
pen|p|san ozon.

|||. Vergapa|ar |aru dalarg |eWal |e se|o|ar rar| |r|, Raju? larya guru d|s|p||r |lu.
JaWapar: Suru o|s|p||n |ru |n|n ranu punoa Rau oaran |euar ke seko|an paoa nar| rerseour.

|v. Jerpul ra|ar |u|r |lul |ala Va| Crar |epada C|| L|r.
JaWapar: Vak 0nan menempur 0|k l|m supaya makan ku|n |ru.

v. Pa| c|| resl| ra|ar uoal yarg saya oer| |r| |ala do|lor |epada pesa||l |lu.
JaWapar: 0okror rerseour menas|nar| pesak|rnya seoran rua supaya makan uoar yan o|oer|nya |ru.

v|. Aroo|, oagusrya ara| dara. Pu|u| 11.00 oaru oargur l|durl'' |ala Va| Tar |epada V|cre||e.
JaWapar: Vak Tan meny|no|r V|one||e yan oaru oanun oar|paoa r|our ua|aupun suoan puku| ''.00
pa|.

v||. la|, apa |raoar 3a||y? |ala Fa| Jur Pu|.
JaWapar: Fa| Jur Pu| reregur 3a||y saro|| oerlarya|ar |raoar.


-. 6ontoh menukarkan ayat dan jawapan:

6ontoh 1:
Tu||s semu|a peroua|an o| oauan oa|am oenruk oakap p|noan. /noa o|kenenoak| meneka|kan susunan
|s| oa|am per|kan |n|.

Karar|ar : Va|ays|a rerpurya| oarya| lerpal rerar|| urlu| d||urjurg|.
3arad .....: Negara |r| rerpurya| parla|-parla| yarg oers|r dar rular seru|a jad| yarg |rdar.
Az|z .........: Rara| ra|yal Va|ays|a yarg su|a re|arcorg |e |uar regara seperl| lrdores|a, ....................
Tra||ard, 3|rgapura dar regara-regara Eropar.
3arad : Keadaar |r| oer|a|u |erara |urargrya proros| urlu| rerar|| pe|arcorg
....................lerpalar .pe|arcorg d| da|ar reger|.
Karar|ar.:.P|ra| sWasla seperl| pusal-pusal pe|arcorgar lerpalar per|u reroer|
.................... polorgar .rarga |sl|reWa |epada pe|arcorg lerpalar yarg rergurjurg| pusal
.....................percul|ar rere|a.
3arad .....: Kesedarar ra|yal Va|ays|a lerlarg laedar re|arcorg d| da|ar reger| per|u d|larar
....................da|ar d|r|.

Jawapan:
...............Karar|ar oer|ala |epada Az|z dar 3arad oaraWa regara Va|ays|a rerarg oarya|
rerpurya| lerpal rerar|| urlu| d||urjurg|. Perdapalrya |lu d|so|org o|er sarad dergar
rergala|ar oaraWa regara |r| rerpurya| parla|-parla| yarg oers|r dar rular seru|a jad| yarg
|rdar. Az|z pu|a reryala|ar |era|rararrya lerlarg rara| orarg Va|ays|a yarg ras|r su|a re|arcorg
|e |uar regara seperl| |e lrdores|a, Tra||ard, 3|rgapura dar regara-regara Eropar. Karar|ar
reryeluju| pardargar |lu. 3arad oerperdapal rurg||r |eadaar |r| oer|a|u |erara |urargrya
proros| urlu| rerar|| pe|arcorg lerpalar re|arcorg d| da|ar reger|. Az|z oerseluju dergar
perdargar 3arad |lu. Karar|ar pu|a rercadarg|ar supaya p|ra| sWasla seperl| pusal-pusal
pe|arcorgar lerpalar reroer| polorgar rarga |sl|reWa |epada pe|arcorg lerpalar yarg
rergurjurg| pusal percul|ar rere|a. 3arad pu|a rergala|ar oaraWa d| sarp|rg |lu, |esedarar
ra|yal Va|ays|a lerlarg laedar re|arcorg d| da|ar reger| per|u d|larar da|ar d|r|. Karar|ar dar
3arad rerg|a|ar perdapal |lu.


6ontoh 2:

Tu||s semu|a per|kan o| oauan oa|am oenruk karanan o|asa oenan menunakan oakap p|noan.

RedWar dar Kararu| oer|aWar oa||. Vere|a sargal rapal dergar C||gu lassar.
' 0r, c||gu, |ar| ada d| rurar l ' 3arul Kararu| sele|ar rerdergar sapaar C||gu lassar d|
ra|ararrya.
C||gu lassar sudar oerada d| largga rurar RedWar. ' Jerpul|ar ra||, c||gu. RedWar ada d| da|ar, '
pe|aWa Kararu| dergar rorral.
'Na||. Vesl||ar ra||, |a|au l|da| oual apa dalarg, ' gurau C||gu lassar
'Rurar |ar| oerse|era|. Ta| serpal ra| oer|eras, ' RedWar rerce|ar.
' Vara|ar serpal ra| oer|eras, |erja-|erja rerua| oaru se|esa| dua rar| yarg |epas, ' Kararu|
reroer||ar a|asar.

Jawapan:
1. RedWar dar Kararu| oer|aWar oa|| dar ruourgar rere|a dergar C||gu lassar sargal rapal.
2. Kararu| le|ar reryarul sapaar C||gu lassar yarg oerada d| ra|arar rurar dergar rergala|ar
oaraWa rere|a oerada d| da|ar rurar.
3. 3ele|ar oerada d| largga rurar RedWar, Kararu| dergar rorral rerpers||a|ar C||gu lassar
ra|| |e rurar dar/ saro|| rergala|ar oaraWa RedWar oerada d| da|ar rurar.
1. 0ergar rada rergus|| C||gu lassar reroa|as aja|ar |lu dergar rergala|ar oaraWa d|a lerlu
a|ar ra|| |erara |a|au l|da| rasa|ar d|a dalarg |e s|lu.
5. RedWar reroror raal |erara |eadaar rurarrya oe|ur oer|eras/ l|da| leralur.
. Kararu| pu|a rerje|as|ar oaraWa rere|a l|da| oer|eserpalar rergeras rurar |erara |erja-
|erja rerua| pad| oaru se|esa| dua rar| seoe|urrya.
................................................
c. Lat|han Pengukuhan (AVARAN: Ruju| jaWapar sele|ar |al|rar d|oual sarajal)
...........................................
Lat|han 1
Tu||s semu|a peroua|an o| oauan ke oa|am oenruk karanan o|asa oenan menunakan oakap p|noan.

' 8aga|rara dergar rarcargar aWa| ? ' larya 3a||er.
' Rarcargar apa? ' jaWao Ar|.
' Rarcargar rerda|| gururg yarg aWa| |ala pada saya lerpor rar|, ' |ala 3a||er.
' 0r, |lu a|ar d|o|rcarg|ar da|ar resyuaral 3aolu depar. ' je|as Ar|.
' 8agus Ar|, oagus. 3aya so|org rarcargar |lu l '
Ar| lerseryur puas apao||a rerdergar |ala-|ala saraoal |ar|orya |lu. ............[ rar|ar |
Lat|han 2:
Tukarkan oakap auk o| oauan |n| kepaoa oakap p|noan.

'Ar| la| ada sapa-sapa. Ar| sorarg.......
'Ar| la| oo|er l|rgga| s|r|.0| s|r| oaraya, |ala Tu| Yarya saro|| rere||l| rala oe|o|o| ara| |lu.
'Ar| la| ada sapa-sapa, rerge| Ar| |ag|.
'Ya, Tu| Yarya laru.........
'Ar| la| raru l|rgga| d| rurar |ag|.Narl| oor jalur |ag|. 0alu| la| ada, dalu| la| ada,je|as ara| |lu
rarp|r reraurg.
'Ar| ada Tu| Yarya, Ar| ada corol, puju| Tu| Yarya .....................................[ rar|ar |

Lat|han 3:
Tukarkan oakap auk o| oauan |n| kepaoa oakap p|noan.

'3a||r, rergapa|ar aWa| |e||ralar rurar saraja? larya N|zar.
'Pag| lad|, C||gu Kra|ru| oerlarya|ar saya lerlarg yurar peper||saar yarg ras|r oe|ur saya oayar,
oer|laru 3a||r dergar perasaar sayu.
'Er, ou|ar|ar aWa| rerdapal o|as|sWal Vergapa|ar |aru l|da| gura|ar du|l lerseoul urlu|
reroayar yurar? larya N|zar dergar perasaar ra|rar.
'0u|l o|as|sWa |lu le|ar saya gura|ar urlu| peroe|arjaar raWalar aoarg saya yarg d|rasu||ar |e
rosp|la| oaru-oaru |r|, je|as 3a||r.
'0r oeg|lul 3a||r, saya cadarg|ar aWa| oerjurpa dergar C||gu Kra|ru| dar je|as|ar per|ara yarg
seoerarrya, |ala N|zar.
'Tap|, saya la|ul|ar N|zar. C||gu Kra|ru| lu gararg sargal, |ala 3a||r. .....[ rar|ar |

Lat|han 4:
Tukarkan oakap auk o| oauan |n| kepaoa oakap p|noan

VAwl : war, sedap oelu| r| |r|. Apa rararya ?
FELlX : V| Pedas.
VAwl : Ya|ar ,r|rya pedas.Verarg pedas......... lap| apa rararya ?
FELlX : V| pedas. 3| 0o|ar lu |ala rararya V| Pedas.
VAwl : 0r oeg|lu, jad| |au rasu| |e |eda| |r| sergaja ra| ra|ar V| Pedas|ar?
FELlX : Ya|ar. Kar a|u dar jarj| ra| oe|arja |au du|u.lr||ar d|a. ...................[ rar|ar |
.......................
.......................................................................
Lat|han 5:
Tukarkan oakap auk o| oauan |n| kepaoa oakap p|noan.

Norrayal| ......: 3y|||r, rergapa 3y|||r l|da| dalarg |e se|o|ar sera|ar?
Norasy|||r.... : 3y|||r r|rla raal|ar. 3era|ar 3y|||r ada ra| d| rurar.
Norrayal| ......: Apa ra|rya? Cer|la|ar|ar |epada Yal|. Arda|rya susar, sara-sara|ar ||la
...........................larggurg. 8u|ar|ar ||la sudar |ara oer|aWar?
Norsy|||r ......: 3eoerarrya |ou 3y|||r sa||l. ........................................................[ rar|ar |
.................................................................................................................................................................
....................................................................................
JaWapar s||a 6L|6K j||a arda sudar rerjaWaorya sarajal
........................................................
. AYAT 6AKAP P|N0Ah KEPA0A AYAT 6AKAP AJUK.

a. Langkah menukarkan cakap p|ndah kepada cakap ajuk:

1. Ada dua cara: (arda oo|er rer|||r rara-rara cara d| oaWar)
|. Verggura|ar d|a|og o|asa da|ar oerlu| pererggar.
||. Verggura|ar d|a|og seperl| WaWarcara.
2. Jaga peru|arar ayal yarg le|ar d|pe|ajar|. Arda rarya per|u reru|ar|arrya seru|a |epada oerlu|
asa| seperl| yarg le|ar d|pe|ajar| da|ar 'reru|ar|ar ayal ca|ap aju| |epada ayal p|rdar. J||a arda
|upa, s||a ruju| seru|a.
3. Jaga pergguraar larda oacaar, larda |ala, larda seruar dar seoaga|rya urlu| rerge|a||ar
rar|ar arda d|lo|a|.

-. 6ontoh soa|an dan jawapan:

6ontoh 1:
Tu||s semu|a per|kan o| oauan oa|am oenruk oakap auk. /noa o|kenenoak| meneka|kan susunan |s|
oa|am per|kan |n|.

Karar|ar oer|ala |epada Az|z dar 3arad oaraWa regara Va|ays|a rerarg oarya| rerpurya|
lerpal rerar|| urlu| d||urjurg|. Perdapalrya |lu d|so|org o|er sarad dergar rergala|ar oaraWa
regara |r| rerpurya| parla|-parla| yarg oers|r dar rular seru|a jad| yarg |rdar. Az|z pu|a
reryala|ar |era|rararrya lerlarg rara| orarg Va|ays|a yarg ras|r su|a re|arcorg |e |uar regara
seperl| |e lrdores|a, Tra||ard, 3|rgapura dar regara-regara Eropar. Karar|ar reryeluju| pardargar
|lu. 3arad oerperdapal rurg||r |eadaar |r| oer|a|u |erara |urargrya proros| urlu| rerar||
pe|arcorg lerpalar re|arcorg d| da|ar reger|. Az|z oerseluju dergar perdargar 3arad |lu.
Karar|ar pu|a rercadarg|ar supaya p|ra| sWasla seperl| pusal-pusal pe|arcorgar lerpalar
reroer| polorgar rarga |sl|reWa |epada pe|arcorg lerpalar yarg rergurjurg| pusal percul|ar
rere|a. 3arad pu|a rergala|ar oaraWa d| sarp|rg |lu, |esedarar ra|yal Va|ays|a lerlarg laedar
re|arcorg d| da|ar reger| per|u d|larar da|ar d|r|. Karar|ar dar 3arad rerg|a|ar perdapal |lu.
...........[ rar|ar |


Jawapan :

Karar|ar ...: Va|ays|a rerpurya| oarya| lerpal rerar|| urlu| d||urjurg|.

3arad ........: Negara |r| rerpurya| parla|-parla| yarg oers|r dar rular seru|a jad|
...................... yarg ..|rdar.

Az|z............. : Rara| ra|yal Va|ays|a yarg su|a re|arcorg |e |uar regara seperl| lrdores|a,
....................... Tra||ard, 3|rgapura dar regara-regara Eropar.

3arad .........: Keadaar |r| oer|a|u |erara |urargrya proros| urlu| rerar|| pe|arcorg
....................... lerpalar re|arcorg d| da|ar reger|.

Karar|ar.... : P|ra| sWasla seperl| pusal-pusal pe|arcorgar lerpalar per|u reroer| polorgar
........................rarga |sl|reWa |epada pe|arcorg lerpalar yarg rergurjurg| pusal percul|ar
........................rere|a.

3arad.......... : Kesedarar ra|yal Va|ays|a lerlarg laedar re|arcorg d| da|ar reger| per|u
.........................d|larar da|ar d|r|.


6ontoh 2:
Tu||s semu|a per|kan o| oauan oa|am oenruk oakap auk. /noa o|kenenoak| meneka|kan susunan |s|
oa|am per|kan |n|.

...............Va| L|rar oerlarya arar lujuar suar|rya sele|ar re||ral suar|rya |lu da|ar |eadaar
lergesa-gesa rerda| |e|uar. Pa| usop rergala|ar oaraWa d|a rerda| oerjurpa dergar ar||-ar||
jaWalar|uasa Koperas| Vaju. Va| L|rar rercadarg|ar agar suar|rya ra|ar ras| daru|u Wa|aupur
s|ou| dergar |erja |erara d|a la|ul suar|rya a|ar oerasa |apar . Pa| usop reroer|laru || |lsler|rya
oaraWa d|a rerda| re|ela||ar jaWalar seoaga| perardu oas |operas| |lu. Va| L|rar oerlarya cara
suar|rya rerda| rerdapal|ar pe|erjaar se||rarya d|a oerrerl| |erja. Pa| usop rerje|as|ar oaraWa
d|a rerda| reroror p|rjarar dar|pada p|ra| VARA urlu| reroe|| seouar oas.

Jawapan:

Va| L|rar ......: Aoarg rerda| |e rara da|ar |eadaar lergesa-gesa |r|?
Pa| usop......... : 3aya rerda| oerjurpa dergar ar||-ar|| jaWalar|uasa Koperas| Vaju.
Va| L|rar...... : Ka|au s|ou| dergar |erja pur ra|ar|ar ras| du|u, rarl| |apar.
Pa| usop .........: Aoarg rerda| re|ela||ar jaWalar seoaga| perardu oas |operas| |lu.
Va| L|rar ......: 3udar lu, aoarg rerda| |erja dergar s|apa?
Pa| usop .........: V|rla p|rjarar dar|pada VARA, aoarg oe|| seouar oas.

...................................................................................
c. 8oa|an Lat|han:

Lat|han 1:
Tu||s semu|a per|kan o| oauan oa|am oenruk oakap auk. /noa o|kenenoak| meneka|kan susunan |s|
oa|am per|kan |n|.

...............Azrar oerlarya |epada Yarya lerlarg |epulusar ru|laradrya rerda| |e oardar. Yarya
rerg|ya|arrya dar reryala|ar oaraWa d|a sudar re|ad dar l|da| raru Azrar reruju|rya |ag|.
Azrar cuoa reryedar|ar Yarya oaraWa |arpurg rere|a pur l|ada |urargrya oeroard|rg dergar
oardar. Yarya reregas|ar oaraWa d|a sudar oosar r|dup d| |arpurg yarg oerge|urarg dergar
|urpur saWar. Azrar cuoa reryedar|ar Yarya oaraWa rere|a |u|usar o|darg perlar|ar dar oe|erja
seoaga| pelar| |alu|ar yarg sepalulrya rerjad| p|||rar rere|a. 3e|a|| |ag| Yarya reregas|ar oaraWa
Azrar saraja|ar yarg rergerja|ar saWar lelap| d|a lelap rerda| |e oardar. Azrar lelap
rergaja|rya rergerja|ar larar lero|ar d| |arpurg rere|a |erara ras||rya lerlu |urayar. Yarya
lelap oer|eras dar reryurur Azrar saraja rergerja|arrya, rara|a|a d|a rerda| oe|erja ra|ar gaj|
d| oardar.


Lat|han 2:
Tukarkan karanan o| oauan oa|am oenruk peroua|an.
RedWar dar Kararu| oer|aWar oa|| dar ruourgar rere|a dergar C||gu lassar sargal
rapal.Kararu| le|ar reryarul sapaar C||gu lassar yarg oerada d| ra|arar rurar dergar
rergala|ar oaraWa rere|a oerada d| da|ar rurar.3ele|ar oerada d| largga rurar RedWar,
Kararu| dergar rorral rerpers||a|ar C||gu lassar ra|| |e rurar dar/ saro|| rergala|ar oaraWa
RedWar oerada d| da|ar rurar.0ergar rada rergus|| C||gu lassar reroa|as aja|ar |lu dergar
rergala|ar oaraWa d|a lerlu a|ar ra|| |erara |a|au l|da| rasa|ar d|a dalarg |e s|lu.RedWar
reroror raal |erara |eadaar rurarrya oe|ur oer|eras. Kararu| pu|a rerje|as|ar oaraWa
rere|a l|da| oer|eserpalar rergeras rurar |erara |erja-|erja rerua| pad| oaru se|esa| dua rar|
seoe|urrya