Anda di halaman 1dari 117

i

ANALI5I5 ECONOMlC VALUE ADDED UNTUK


MENGUKUR KINERJA KEUANGAN
PADA PT HM. 5AMPOERNA TBK.
(5cbc!um dan 5csudah AkuIsIsI PcrIndc Tahun 2003-2007)
5 K R I P 5 IO I e h

VIFIN 5HOLFIATIN NUR HIDAYAH
NIM : O461OO38
JURU5AN MANAJEMEN
FAKULTA5 EKONOMI
UNIVER5ITA5 I5LAM NEGERI (UIN) MALANG
2008
ii
ANALI5I5 ECONOMlC VALUE ADDED UNTUK
MENGUKUR KINERJA KEUANGAN
PADA PT HM. 5AMPOERNA TBK.
(5cbc!um dan 5csudah AkuIsIsI PcrIndc Tahun 2003-2007)5 K R I P 5 I

Diajukan Kepada :
Univeisilas IsIan Negeii (UIN) MaIang
Unluk Menenuhi SaIah Salu Ieisyaialan daIan
MenpeioIeh CeIai Saijana Lkononi (SL)O I e h

VIFIN 5HOLFIATIN NUR HIDAYAH
NIM : O461OO38
JURU5AN MANAJEMEN
FAKULTA5 EKONOMI
UNIVER5ITA5 I5LAM NEGERI (UIN) MALANG
2008
iii
LEMBAR PER5ETUJUAN

ANALI5I5 ECONOMlC VALUE ADDED UNTUK
MENGUKUR KINERJA KEUANGAN
PADA PT HM. 5AMPOERNA TBK.
(5cbc!um dan 5csudah AkuIsIsI PcrIndc Tahun 2003-2007)5 K R I P 5 I

OIeh


VIFIN 5HOLFIATIN NUR HIDAYAH
NIM : O461OO38
TeIah Diselujui O4 }uIi 2OO8
Dosen Ienlinling,

Ahmad FahrudIn A, 5E., MM
NII: 15O294653
Mengelahui:
D e k a n,
Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NII: 15O231828
iv
LEMBAR PENGE5AHAN

ANALI5I5 ECONOMlC VALUE ADDED UNTUK
MENGUKUR KINERJA KEUANGAN
PADA PT HM. 5AMPOERNA TBK.
(5cbc!um dan 5csudah AkuIsIsI PcrIndc Tahun 2003-2007)


5 K R I P 5 I

OIeh

VIFIN 5HOLFIATIN NUR HIDAYAH
NIM : O461OO38

TeIah Dipeilahankan di Depan Devan Ienguji
Dan Dinyalakan Dileiina Selagai SaIah Salu Ieisyaialan
Unluk MenpeioIeh CeIai Saijana Lkononi (SL)
Iada O5 Aguslus 2OO8

5usunan Dcwan PcngujI Tanda Tangan
1. Kelua
H. Ahmad Dja!a!uddIn, Lc., MA
NII. 15O368783 : ( )

2. Sekielaiis/Ienlinling
Ahmad FahrudIn A, 5E., MM
NII. 15O294653 : ( )

3. Ienguji Ulana
Drs. Agus 5ucIptn, MM
NII. 15O327243 : ( )Disahkan OIeh :
D e k a n,Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NII. 15O231828
v
5URAT PERNYATAAN


Yang leilandalangan di lavah ini saya :

Nana : Vifin ShoIfialin Nui Hidayah
NIM : O461OO38
AIanal : Ds. Kedavong Rl. O7/IV Divek }onlang

nenyalakan lahva "5krIpsI" yang saya lual unluk nenenuhi
peisyaialan keIuIusan pada }uiusan Manajenen IakuIlas Lkononi
Univeisilas IsIan Negeii (UIN) MaIang, dengan juduI :

ANALI5I5 ECONOMlC VALUE ADDED UNTUK MENGUKUR
KINERJA KEUANGAN PADA PT HM. 5AMPOERNA TBK. (5cbc!um
dan 5csudah AkuIsIsI PcrIndc Tahun 2003-2007)

adaIah hasiI kaiya saya sendiii, lukan "dup!IkasI" daii kaiya oiang Iain.

SeIanjulnya apaliIa di kenudian haii ada "k!aIm" daii pihak Iain, lukan
nenjadi langgung javal Dosen Ienlinling dan alau pihak IakuIlas
Lkononi, lelapi nenjadi langgung javal saya sendiii.

Denikian suial peinyalaan ini saya lual dengan selenainya dan lanpa
ada paksaan daii siapapun.
MaIang, O4 }uIi 2OO8
Hoinal saya,


VIfIn 5hn!fIatIn Nur HIdayah
NIM : O461OO38
vi
HALAMAN PER5EMBAHAN


Iivvv [vv ,vn i.v v[v .vnvi[vn .cvin
,v[v vnvnvvivn ,vn ivvv vv
)cvvv
I:v vn ^vnv v.i
vn cvn ncnci[vn .cnvv vnvvn),v [cvvv[v
)cvvv )o.v[v ^vnvnnvv .v.., [cvvvn,v, .vnvvn,v, vvn ovnovn
,vn .cnvniv.v i.iqonvn vi ]vvn),v, ,vn cvn ncnci[vn
cvn]v[ [cvvv vnvn,v.

/v. .cvv invnvn )vnnv, [v.in .v,vn),v
)v c.cnvn[vn [v,v ini vnv[:

cv.vn cnvv nvi[v /,vn 1vnvv[v c.inv, c[v.in vvn c.v,vn
(^on. noi.nvn, .Tv., ./ )v (nv.vnvn)
cvvi vnvv cnvvivn vv.
(inv vvn [v.in .v,vn, ininvn, vn]vvn vov,
.cv vv[vnvn noi, nvcii vvn .iivi,
,vn cvn vi.vvn[vn vcnvn vv. [cvvv[v
.cninv ncnvv[v ncnvnvni nv[i[v nivv ,vn .c.vnvnn,v.

/vc[v 1{vn .vn civ vv[v
ov vc n, co.cv onc
vn .vvvn ncnci[vn vi vvvn nivv[v.

^vivv nvi[v (}o[o T), [v.in .v,vnnv
cnvniv.v ncnvi vvvn [vv[v.

vnvv.vnvv[v (Ic,, Iivn, /in, +ni, 1vnnv, c,, Zvic.,)inv:, Iinv,
1cnv,, 1vn n 1v.vn), .vnvv v.v [vivn ncn]vvi
(viv.i vvn in.iv.i nivv[v vvvn ncnvv vii
^cn]vvi in.vn ,vn cvi.
vii
MOTTO/in,v: "1vi ovnovn ,vn cinvn, cv[.vvn [cvvv /vn vvn
ncnvv[vn .civ vii ncncnvi[vn vv ,vn cvn vicvvn,v vnv[ nvi
c.o[ (v[niv), vvn cv[.vvn [cvvv /vn, .c.vnvnn,v /vn ^vnv
^cncvnvi vv ,vn [vnv [c]v[vn." (Q. /1v.,: 1)viii
KATA PENGANTAR


AIhanduIiIIahiiiolliI aIanin, segaIa puji lagi AIIah SWT. yang
leIah nenleiikan segaIa kaiunia-Nya kepada kila. SegaIa kelijaksanaan
dan keIenlulan kepada Dzal Yang Maha Suci dan Maha Lenlul. Rolli
yang nenguasai hali nanusia, yang nenloIak-laIikkan hali nanusia
sehingga dianlaia kila yang leiinanIah yang senanliasa daIan
linlingan-Nya. ShoIaval seila saIan senoga leicuiahkan kepada
junjungan kila Nali Muhannad sav., keIuaiganya, sahalalnya, dan
oiang-oiang yang senanliasa isliqonah di jaIan-Nya, yang leIah
nenleiikan pelunjuk kepada unalnya.
Sualu pekeijaan yang sangal leial lagi penuIis yang fakii iInu
daIan nenyeIesaikan skiipsi ini. Nanun, leikal AIIah SWT dan lanluan
daii leilagai pihak, akhiinya skiipsi ini dapal leiseIesaikan. Unluk ilu
daIan kesenpalan ini penuIis ingin nenyanpaikan iasa leiina kasih
yang luIus kepada:
1. apak Iiof. DR. H. Inan Supiayogo, seIaku Rekloi Univeisilas
IsIan Negeii (UIN) MaIang.
2. apak Dis. HA. Muhladi Ridvan, MA seIaku Dekan IakuIlas
Lkononi UIN MaIang.
3. apak Ahnad Iahiudin A., SL., MM seIaku Ienlanlu Dekan I
IakuIlas Lkononi UIN MaIang dan seIaku penlinling penuIis
daIan penuIisan skiipsi ini, alas segaIa nasehal, pelunjuk dan jeiih
payahnya seIana nenleiikan linlingan, sehingga penuIis dapal
nenyeIesaikan skiipsi ini dengan laik.
4. Segenap apak dan Ilu Dosen UIN MaIang, khususnya apak dan
Ilu Dosen IakuIlas Lkononi, Ilu IIfi Nuidiana, M.Si seIaku vaIi

ix
dosen, alas segaIa linlingan dan lanluannya sehingga penuIis
nanpu nenyeIesaikan sludi dan skiipsi ini.
5. Sepasang Ieinala haliku Ayah dan Ilundaku leicinla, leikasih dan
leisayang, (Moh. ShoIichan, S.Id., S.Ag dan Nui Chasanah), yang
leIah nenleiikan cinla dan kasih sayang, linlingan, panjalan
doa, seila dukungan noiiI, naleiiiI dan spiiiluiI, yang leIah
dicuiahkan dengan luIus kepadaku.
6. Inan Iauzi Rohnan (Ifan), yang leIah nenleiikan nolivasi unluk
penuIis daIan nenyeIesaikan sludi dan skiipsi ini, seila
nenleiikan nakna daIan hidup Mlak.
7. Muliaia haliku (}oko IS), yang sudah neIuangkan halinya lualku,
leiina kasih alas senua kelaikan, peihalian, dan nolivasi yang
sudah kau cuiahkan unlukku, kasih sayangnu senanliasa nengaIii
daIan kaIluku.
8. Sahalal-sahalal leilaikku di Wisna Capika (Iely, Diah, Uni,
Aiin, Hanna, LeIy, ZuIies, Ninaz n Dina), kaIian adaIah lenpalku
nencuiahkan segaIa iasa, ceIolehan kaIian nenleiikan vaiiasi dan
inspiiasi hidupku daIan nenala diii nenjadi insan yang leiaili,
leiina kasih sudah lanyak nenlanlu penuIis daIan
nenyeIesaikan skiipsi ini.
9. Sahalal leidekalku (Hendy), yang senanliasa nenlanluku kaIau
ada keiusakan di konpulei dan piinleiku, leiina kasih yang lak
leikiia alas kesalaian dan keseliaannya daIan nenghadapi,
nenunggu, dan nenenaniku, seila sudah neIuangkan lanyak
vaklu unluk nendengaikan cuiahan haliku. U arc unfcrgc|ao|c
pcrscn!!!
1O. Saudaia-saudaia dan lenan-lenan IakuIlas Lkononi UIN MaIang
angkalan 2OO4 yang seIaIu nenanyakan sanpai lal leiapa Vin` Ilu
neiupakan nolivasi yang lak leikiia.
x
SegaIa kesaIahan dan kekhiIafan yang nenjadi filiah penuIis
selagai nanusia nohon unluk dinaafkan dan dinakIuni. IenuIis
leihaiap senoga skiipsi ini dapal leinanfaal lagi penuIis khususnya dan
lagi penlaca pada ununnya, dan hanya kepada AIIahIah nuaia
haiapan penuIis agai senanliasa dileii keleguhan hali unluk lelap
isliqonah di jaIan-Nya.


MaIang, O2 }uIi 2OO8


Ienyusun
xi
DAFTAR I5I

HALAMAN }UDUL .................................................................................. i
LLMAR ILRSLTU}UAN......................................................................... iii
LLMAR ILNCLSAHAN ........................................................................ iv
HALAMAN ILRSLMAHAN................................................................. v
MOTTO....................................................................................................... vi
KATA ILNCANTAR................................................................................ vii
DAITAR ISI................................................................................................ ix
DAITAR TALL........................................................................................ xii
DAITAR CAMAR................................................................................... xiii
DAITAR LAMIIRAN............................................................................... xiv
ASTRAK................................................................................................... xv

BAB I : PENDAHULUAN.................................................................. 1
A. Lalai eIakang.................................................................. 1
. Runusan MasaIah ........................................................... 6
C. Tujuan IeneIilian ............................................................. 6
D. alasan MasaIah............................................................... 7
L. Manfaal IeneIilian........................................................... 7

BAB II : KAJIAN PU5TAKA............................................................... 9
A. Kajian Lnpiiis HasiI-HasiI IeneIilian TeidahuIu......... 9
. Kajian Teoiilis .................................................................. 13
1. Akuisisi ....................................................................... 13
2. Lapoian Keuangan..................................................... 15
a. Iengeilian Lapoian Keuangan............................ 15
l. Tujuan Lapoian Keuangan.................................. 2O
c. enluk Lapoian Keuangan.................................. 25
3. Kineija Keuangan....................................................... 26
4. Sliuklui ModaI ........................................................... 27
a. Iengeilian Sliuklui ModaI .................................. 27
xii
l. Konponen Sliuklui ModaI ................................. 27
c. Iakloi-fakloi yang Menpengaiuhi
Sliuklui ModaI .................................................... 29
5. iaya ModaI ................................................................ 3O
a. Iengeilian iaya ModaI....................................... 3O
l. Iakloi yang eipengaiuh Teihadap
iaya ModaI .......................................................... 31
c. Konponen iaya ModaI ...................................... 31
6. LVA (|ccncnic Va|uc Addcd)...................................... 32
a. Iengeilian LVA.................................................... 32
l. Tujuan LVA........................................................... 35
c. Manfaal LVA ........................................................ 35
d. KeIelihan dan Kekuiangan LVA........................ 37
e. Langkah-Iangkah Ieihilungan LVA................... 39
7. Keiangka eifikii ....................................................... 4O

BAB III : METODE PENELITIAN....................................................... 41
A. Lokasi IeneIilian.............................................................. 41
. }enis IeneIilian................................................................. 41
C. Sunlei Dala dan Melode IengunpuIan Dala ............. 42
D. Melode AnaIisis Dala ...................................................... 43

BAB IV : PAPARAN DATA DAN PEMBAHA5AN HA5IL
PENELITIAN......................................................................... 46
A. Iapaian Dala HasiI IeneIilian........................................ 46
1. Sejaiah Singkal Ieiusahaan ...................................... 46
2. IaIsafah Ieiusahaan .................................................. 48
3. Ienguiusan dan Iengavasan................................... 49
4. Sunlei Daya Manusia............................................... 5O
xiii
5. agan Oiganisasi........................................................ 52
6. Iioduksi ...................................................................... 52
7. Ienasaian................................................................... 55
. Ienlahasan HasiI IeneIilian.......................................... 56
1. Menghilung iaya ModaI Hulang
(ccs| cf dco|=Kd ) .......................................................... 57
2. Menghilung iaya ModaI Sahan
(ccs| cf cqui|q=Ke ) ....................................................... 61
3. Menghilung Sliuklui IeinodaIan daii Neiaca ...... 76
4. Menghilung iaya Rala-iala Teilinlang (WACC). 78
5. Menghilung LVA....................................................... 8O

BAB V : PENUTUP............................................................................... 86
A. KesinpuIan....................................................................... 86
. Saian.................................................................................. 88

DAITAR IUSTAKA.................................................................................. 89
LAMIIRAN

xiv
DAFTAR TABEL

TaleI 1.1: Kondisi Keuangan IT. HM. Sanpoeina Tlk ......................... 5
TaleI 2.1: Ieisanaan dan Ieiledaan IeneIilian TeidahuIu.................. 1O
TaleI 2.2: Langkah-Iangkah Menenlukan LVA ...................................... 39
TaleI 4.1: iaya ModaI Hulang................................................................. 59
TaleI 4.2: Tingkal Suku unga ank Indonesia...................................... 62
TaleI 4.3: Reluin Maikel (Rn).................................................................. 64
TaleI 4.4: Reluin IndividuaI (Ri) .............................................................. 66
TaleI 4.5: Ieihilungan ela....................................................................... 68
TaleI 4.6: Ieihilungan ela....................................................................... 69
TaleI 4.7: Ieihilungan ela....................................................................... 7O
TaleI 4.8: Ieihilungan ela....................................................................... 71
TaleI 4.9: Ieihilungan ela....................................................................... 72
TaleI 4.1O: NiIai ela ................................................................................. 73
TaleI 4.11: iaya ModaI Sahan................................................................ 74
TaleI 4.12: Sliuklui ModaI........................................................................ 76
TaleI 4.13: iaya ModaI Rala-iala Teilinlang (WACC) ....................... 79
TaleI 4.14: NiIai iaya ModaI Teilinlang .............................................. 8O
TaleI 4.15: Ieihilungan Lcononic VaIue Added (LVA)........................ 81

xv
DAFTAR GAMBAR

Canlai 1.1: Canlaian Unun Kineija Keuangan................................. 26
Canlai 2.1: Keiangka eifikii ................................................................. 4O
Canlai 4.1: Logo Sanpoeina................................................................... 49
Canlai 4.2: Sunlei Daya Manusia......................................................... 51
Canlai 4.3: agan Oiganisasi IT. HM. Sanpoeina Tlk....................... 52
Canlai 4.4: Aius Iioduksi Rokok Kielek .............................................. 54

xvi
DAFTAR LAMPIRAN

Lanpiian 1: Neiaca IT. HM. Sanpoeina Tlk.
Lanpiian 2: Lapoian Lala/Rugi IT. HM. Sanpoeina Tlk.
Lanpiian 3: Indeks Haiga Sahan Calungan (IHSC) Tahun 2OO3-2OO7
Lanpiian 4: Haiga Ienulupan Sahan uIanan
Lanpiian 5: Deviden
Suial Keleiangan IeneIilian
ukli KonsuIlasi
xvii
AB5TRAK

Nui Hidayah, Vifin ShoIfialin, 2OO8 SKRIISI. }uduI: AnaIisis |ccncnic
Va|uc Addcd Unluk Mengukui Kineija Keuangan Iada
IT HM. Sanpoeina Tlk. (SeleIun dan Sesudah
Akuisisi Ieiiode Tahun 2OO3-2OO7)
Ienlinling : Ahnad Iahiudin A, SL., MM

Kala Kunci : Akuisisi, LVA, Kineija Keuangan

Lkspansi diIakukan oIeh peiusahaan yang sedang nengaIani
peilunluhan daIan nenpeiIuas usahanya yakni dengan caia nenanlah
kapasilas pioduksi alau nendiiikan usaha laiu. SeIain ilu juga dapal
diIakukan neIaIui akuisisi dengan nenggalungkan peiusahaan Iain. HaI
ilu dapal diIakukan unluk nenjaga keIangsungan peiusahaan seila
nenpeilahankan eksislensi peiusahaan. SeIain ilu peningkalan kineija
peiusahaan juga haius diIakukan agai peiusahaan dapal leilahan daIan
peisaingan lisnis yang kelal. Unluk neniIai kineija keuangan peiusahaan
digunakan LVA selagai aIal anaIisisnya. LVA adaIah saIah salu caia
pengukuian kineija opeiasionaI peiusahaan yang nenadukan
peihilungan peiusahaan unluk nenghasiIkan Iala lanpa nengalaikan
kepenlingan peniIik nodaI. LVA dihilung daii Iala opeiasionaI seleIah
pajak dikuiangi dengan liaya nodaI daii seIuiuh nodaI yang
dipeigunakan unluk nenghasiIkan Iala leiselul. TolaI liaya nodaI
nenunjukkan konpensasi alau pengenlaIian yang dilunlul invesloi alas
nodaI yang diinveslasikan daii peiusahaan.
}enis peneIilian ini leigoIong deskiiplif kuaIilalif. Di nana anaIisis
dala yang digunakan adaIah |inc scrics ana|qsis unluk nengelahui
peilandingan daii lahun ke lahun daIan peihilungan LVA seila dilanlu
dengan penapaian kuaIilalif. Adapun leknik pengunpuIan dala yang
dipeigunakan adaIah dokunenlasi.
HasiI peneIilian yang diIakukan dengan dala 5 lahun (lahun 2OO3
sanpai lahun 2OO7) nenunjukkan lahva kineija keuangan peiusahaan
leidasaikan konsep LVA leiniIai negalif pada lahun 2OO3, nanun 4 lahun
leiikulnya kineija keuangan peiusahaan leiniIai posilif. Iada lahun 2OO3
selesai Rp. -428.262,32, lahun 2OO4 selesai Rp. 1.178.453,39, lahun 2OO5
selesai Rp. 2.O83.OO3,19, lahun 2OO6 selesai Rp. 2.563.772,46, dan lahun
2OO7 selesai Rp. 4.353.34O,88. HaI ini nenunjukkan lahva dengan adanya
akuisisi peiusahaan nanpu nenenuhi haiapan invesloi seila
nenyelalkan niIai peiusahaan nenjadi senakin neningkal.
xviii
AB5TRACT

Nui Hidayah, Vifin ShoIfialin, 2OO8, THLSIS. The TilIe: Lcononic VaIue
Added AnaIysis lo Measuie IinanciaI Condilion on
IT. HM. Sanpoeina Tlk. (efoie and Aflei
Acquisilion on 2OO3-2OO7 peiiods)

The Advisoi : Ahnad Iahiudin A, SL., MM

The Key Woids : Acquisilion, LVA, IinanciaI Condilion.
A deveIoping conpany does expansion lo enIaige ils lusiness ly
vay of incieasing ils pioduclion capacily oi founding a nev lusiness.
eside lhal, lhe conpany can go lhiough acquisilion vilh olhei
conpanies. This aines lo keep lhe suivivaI of lhe conpany and nainlain
lhe conpany exislence. In addilion, lhe incieasing of conpany
achievenenl nusl le laken lo nainlain lhe conpany exisls anong haid
iivaI lusiness. To evaIuale conpany financiaI condilion can le used LVA
as anaIysis looI. LVA is one of lhe vays of conpany opeialionaI
achievenenl neasuienen lhal conlines conpany counling lo gel piofil
vilhoul ignoiing lhe inleiesl of nodaI ovnei. LVA is counled fion
opeialionaI piofil aflei decieasing lask vilh nodaI cosl fion nodaI lolaI
lhal aie used lo gel lhose piofil. ModaI cosl lolaI shovs lhal conpensalion
of ieluin lhal is asked ly lhe invesloi on nodaI lhal is invesled fion
conpany.
This ieseaich is incIuded in quaIilalive desciiplive ieseaich. Wheie
dala anaIysis used lhe line seiies anaIysis lo knov lhe conpaiison fion
yeai lo yeai in LVA counling and aIso is heIped ly quaIilalive
expIanalion. Dala coIIecling lechnique lhal is used in lhis ieseaich is
docunenlalion.
The iesuIl of lhe ieseaich vilh dala aIong 5 yeais (2OO3-2OO7) shovs
lhal conpany financiaI condilion lased on LVA concepl is negalive on
2OO3, lul foui yeais Ialei conpany financiaI condilion is posilive. In 2OO3
yeai, Rp. -428.262,32, in 2OO4 Rp. 1.178.453,39, in 2OO5 Rp. 2.O83.OO3,19, in
2OO6 Rp. 2.563.772,46, and in 2OO7 Rp. 4.353.34O,88. Il shovs lhal ly
conpany acquisilion avaiIalIe has fuIfiIIed invesloi hope and aIso
caused conpany vaIue lecones incieased.xix
-'
.,. , ., _, .- . _- _,.,' . ,- Economic Value
Added , ,, ' , ,' PT HM. Sampoerna Tbk. , _ Akuisisi ,,
,- , '
,' _-' .' , ,- ~'

,,, Akuisisi . . , .,' EVA
,,.' ,' _,, ~ ,_ ,,=, _, ,, _`,, .`
,- , _, ,' ,- . `,,, .,' _,=, : _, Akuisisi _ `,.,
,-. , . , ,' , -, .' _,=, - : ,-, _,
,' . _,= , .' ,. .,' ,' ,, ._ : _,
,' ., . ,' ,' ,, _`, EVA ,- . .
EVA ., _,, _ ,' .- _ ,' , ,, - ,, -' ,
,. .,_' ,. . .- EVA ,-', , ,,- , _,, ,
_,, : _, , -', _,~ . ,' ,, _ , -', _~,
,' .,~, -', _ `,' .= .
_, ., , ,, .- . ,, , ., ,-, Time
Series Analysis .- _' ,, EVA , , _ .
., _- , ', ,, , _ .
` _ .- -, ~ ., , - , ,, .'
_,' ', ,' ,' EVA , , . , .,
- , ,' ,' ,, . , . .,,,_
, ~. .,,,_ ~ , . .,,,_
, ~. , .,,,_ , ~. . , -
.' . Akuisisi _, ., .' ,' , .,, `,' .-_ .' _,= ,' .
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Bc!akang
Seliap peiusahaan naupun kegialan usaha daIan lenluk apapun,
didiiikan nenpunyai lujuan prcfi| cricn|cd alau leioiienlasi kepada Iala
alau naksinaIisasi Iala, guna unluk nenjaga keIangsungan peiusahaan
seila nenpeilahankan eksislensi peiusahaan. Dengan keunlungan,
peiusahaan dapal nenpeilahankan eksislensinya laik daIan usaha
nenghadapi peisaingan naupun unluk nenpeiIuas usaha sehingga
dapal nenpeikual posisi peiusahaan di pasai. DaIan nenpeilahankan
eksislensinya, peiusahaan peiIu neIakukan pengeIoIaan sunlei daya
yang diniIiki oIeh peiusahaan secaia efeklif dan efisien. Di sanping ilu
peiusahaan juga nenpunyai lujuan naksinaIisasi kekayaan (uca||n),
yailu naksinaIisasi niIai peiusahaan lagi penegang sahan (Choiiiyah,
2OO5:1).
Ieningkalan kineija peiusahaan haius diIakukan agai peiusahaan
dapal leilahan daIan peisaingan lisnis yang kelal. Unluk neniIai kineija
peiusahaan, lenlunya dipeiIukan sualu infoinasi yang ieIevan dan
penenluan aIal ukui kineija peiusahaan yang lepal (Choiiiyah, 2OO5:1).
Lapoian keuangan neiupakan infoinasi yang diluluhkan daIan neniIai
kineija peiusahaan. Dengan nenganaIisis Iapoian keuangan peiusahaan
2
akan dapal nengelahui peikenlangan finansiaInya dan dapal
nenpeioIeh infoinasi yang lenai dan Iengkap alas kineija peiusahaan
unluk paia penegang sahan peiusahaan.
Iengukuian kineija peiusahaan dan lingkal kesehalan peiusahaan
neiupakan saIah salu haI yang leihulungan. SeIana ini ukuian yang
dipakai unluk neIakukan peniIaian leihadap peiusahaan sangal leiagan
dan leikadang leileda daii induslii yang salu dengan induslii yang
Iainnya. Ununnya ukuian yang Iazin dipakai daIan peniIaian kineija
keuangan peiusahaan seIana ini adaIah iasio finansiaI. HasiI anaIisis iasio
keuangan ini dinyalakan daIan sualu lesaian yang neiupakan
peilandingan anlaia niIai sualu iekening leilenlu daIan Iapoian
keuangan dengan niIai iekening Iainnya. DaIan peneiapannya, anaIisis
iasio keuangan neniIiki leleiapa keIenahan dan keleilalasan.
Keleilalasan leiselul yailu, hanya digunakannya dala niIai keuangan
hisloiis yang hanya leidasaikan niIai luku dan lanpa
nenpeilinlangkan niIai pasai daii assels yang diniIiki. Akilalnya dala
yang digunakan leikadang lidak nenceininkan niIai yang selenainya
alau ieaIislis (Waisono, 2OO2: 46). Sedangkan keIenahannya adaIah leIun
dapal nenuaskan keinginan pihak nanajenen khususnya lagi paia
penyandang dana yailu kiedilui dan penegang sahan. agi pihak
nanajenen dengan anaIisis iasio finansiaI leiselul leIun cukup unluk
nengelahui apakah leIah leijadi niIai lanlah lagi peiusahaan. Sedangkan
3
lagi paia penyandang dana leIun nenpunyai keyakinan apakah nodaI
yang leIah dilanankan di nasa yang akan dalang nenleiikan lingkal
hasiI yang dihaiapkan.
Daii keIenahan dan keleilalasan iluIah yang nendoiong paia ahIi
yang leigeiak di lidang nanajenen keuangan nencola nenikiikan
sualu caia unluk nengukui kineija opeiasionaI peiusahaan secaia lepal
yang nenpeihalikan sepenuhnya kepenlingan dan haiapan paia
penyandang dana. SaIah salu aIal yang leihasiI dikenlangkan paia ahIi
daIan kajian inveslasi peiusahaan yailu LVA (|ccncnic Va|uc Addcd) yang
dapal dipeigunakan selagai aIal pengukui kineija keuangan peiusahaan.
Konsep LVA dikenaIkan peilana kaIi oIeh peiusahaan konsuIlan
S|crn S|cuar| Managcncn Scrticc pada akhii lahun 1993 daii Nev Yoik,
AS. Konsep LVA ini didasaii oIeh penikiian lahva pengukuian Iala
haius diIakukan secaia adiI dan iiiI, nanpu nenpeilinlangkan haiapan
daii paia kiedilui dan paia penegang sahan. ModeI LVA nenavaikan
paianelei yang cukup olyeklif kaiena leiangkal daii konsep liaya
nodaI (ccs| cf capi|a|) yakni nenguiangi Iala dengan liaya nodaI, di
nana lelan liaya nodaI ini nenceininkan lingkal iesiko peiusahaan.
SeIain ilu, lelan liaya nodaI juga nenceininkan lingkal konpensasi
alau rc|urn yang dihaiapkan invesloi alas sejunIah inveslasi yang
dilanankan di peiusahaan (AlduIIah, 2OO3: 141).
4
DaIan nenganaIisis LVA yang digunakan unluk nengukui kineija
keuangan peiusahaan adaIah konsep Iala seleIah pajak. AnaIisis LVA
yang digunakan unluk nengukui kineija keuangan peiusahaan
nenpunyai danpak yang laik lagi peiusahaan yailu nenyelalkan
peiusahaan nenjadi Ielih nenpeihalikan kelijaksanaan sliuklui nodaI,
seIain ilu invesloi dapal nengelahui Iala peiusahaan dan kenanpuan
peiusahaan leiselul nenleidayakan nodaInya. LVA juga dapal
digunakan selagai pedonan daIan haI gca| sc||ing, capi|a| oudgc|ing,
pcrfcrnancc asscssncn|, dan inccn|itc ccnpcnsa|icn sualu peiusahaan,
(Ulono: 1999), leipengaiuh leihadap piospek haiga sahan peiusahaan
yang gc puo|ic, (Kiisliavan: 2OO7).
IT HM. Sanpoeina Tlk, adaIah SaIah salu peiusahaan yang |is|ing
di uisa Lfek Indonesia (LI), yang leidaflai selagai peiusahaan pulIik
pada 27 Aguslus 199O. HM. Sanpoeina neiupakan piodusen iokok
leilesai ke liga di Indonesia. Tepalnya pada 12 Maiel 2OO5, 4O sahan IT
HM Sanpoeina Tlk leIah dianliI aIih oIeh IT IhiIip Moiiis. Dan pada
ialu (18 Mei 2OO5), IT IhiIip Moiiis neianpungkan penleIian 97
sahan Sanpoeina seniIai US$ 4.9 niIiai alau Rp. 45.O66 liiIiun unluk
nenleIi 4.251.51O.OOO sahan HM. Sanpoeina dengan haiga Rp. 1O.6OO
pei sahan neIaIui penavaian lendei
(uuu.|cnpcin|cra||if.ccn/ng/c|ois/2005/03/14/or|,20050314-09,id.n|n|).
5
Senenlaia kondisi akliva peiusahaan nuIai lahun 2OO3 sanpai
lahun 2OO7 senanliasa nengaIani kenaikan. eileda haInya dengan
kondisi kevajilan jangka panjang yang diniIiki HM. Sanpoeina yang
jauh Ielih linggi seleIun akuisisi dilandingkan kelika peiusahaan leIah
nengaIani akuisisi, yakni pada lahun 2OO3 junIah kevajilan jangka
panjang yang diniIiki selesai Rp. 2.487.787, lahun 2OO4 selesai Rp.
2.622.7O1, lahun 2OO5 selesai Rp. 1.996.1O5, lahun 2OO6 selesai Rp.
1.26O.422, dan lahun 2OO7 selesai Rp. 1.4O1.7O3. SeIain ilu, Iala seleIun
pajak yang diniIiki peiusahaan juga seIaIu nengaIani kenaikan. Iada
lahun 2OO3 Iala seleIun pajak yang diniIiki peiusahaan adaIah selesai
Rp. 2.199.497, lahun 2OO4 selesai Rp. 3.O59.1O4, lahun 2OO5 selesai Rp.
3.724.66O, lahun 2OO6 selesai Rp. 5.344.895, dan lahun 2OO7 selesai Rp.
5.345.O73.
Tabc! 1.1
KnndIsI Kcuangan PT. HM. 5ampncrna Tbk

5cbc!um AkuIsIsI AkuIsIsI 5csudah AkuIsIsI
Kctcrangan
2003 2004 2005 2006 2007
- Akliva
- Kevajilan
}angka
Ianjang
- Lala
SeleIun
Iajak
1O.197.768
2.487.787


2.199.497
11.563.295
2.622.7O1


3.O59.1O4
11.934.6OO
1.996.1O5


3.724.66O
12.659.8O4
1.26O.422


5.344.895
15.68O.542
1.4O1.7O3


5.345.O73

Sunlei: Dala dioIah
6
Dengan adanya peiledaan kondisi sepeili ilu, penling sekaIi unluk
nenganaIisis niIai lanlah ekononi peiusahaan deni nenjaga
kepeicayaan paia kiedilui dan penegang sahan, seila peikenlangan
dan peningkalan kineija IT HM. Sanpoeina Tlk.
Alas dasai penikiian di alas, naka daIan peneIilian ini peneIili
nenganliI juduI "Ana!IsIs Economlc Va|ue Added Untuk Mcngukur
KIncrja Kcuangan Pada PT HM. 5ampncrna Tbk. (5cbc!um dan
5csudah AkuIsIsI PcrIndc Tahun 2003-2007)."

B. Rumusan Masa!ah
eidasaikan uiaian Ialai leIakang di alas, naka dapal
diidenlifikasi nasaIah selagai leiikul:
1. againana niIai lanlah ekononi IT HM. Sanpoeina Tlk seleIun
dan sesudah diakuisisi oIeh IhiIip Moiiis pada lahun 2OO3-2OO7`
2. againana kineija keuangan IT HM. Sanpoeina Tlk seleIun dan
sesudah diakuisisi oIeh IhiIip Moiiis pada peiiode 2OO3-2OO7, jika
diukui dengan nenggunakan anaIisis LVA`

C. Tujuan Pcnc!ItIan
Sesuai dengan peinasaIahan yang leIah diiunuskan, naka lujuan
diIaksanakannya peneIilian ini adaIah selagai leiikul:
7
1. Unluk nendiskiipsikan lesainya niIai lanlah ekononi IT HM.
Sanpoeina Tlk seleIun dan sesudah diakuisisi oIeh IhiIip Moiiis
pada lahun 2OO3-2OO7.
2. Unluk nendiskiipsikan kineija keuangan peiusahaan IT HM.
Sanpoeina Tlk seleIun dan sesudah diakuisisi pada peiiode 2OO3-
2OO7, jika diukui dengan nenggunakan anaIisis LVA.

D. Batasan Masa!ah
Dala yang digunakan adaIah Iapoian Iala iugi dan neiaca daii
lahun 2OO3-2OO7 yang sudah dipulIikasikan, dengan lidak
nenpeihilungkan adanya peiulahan penggunaan nelode Iainnya.

E. Manfaat Pcnc!ItIan
1. agi IeneIili
Selagai saiana unluk nengapIikasikan leoii nanajenen keuangan
yang dipeioIeh seIana daIan langku peikuIiahan.
2. agi Invesloi
HasiI peneIilian ini dihaiapkan lisa nenjadi nasukan daIan
neniIai kineija keuangan peiusahaan sehingga invesloi dapal nengelahui
Iala peiusahaan dan kenanpuan peiusahaan leiselul nenleidayakan
nodaInya.
8
3. agi Ieiusahaan
Selagai lahan nasukan lagi peiusahaan daIan nenelapkan
kelijakan di lidang keuangan peiusahaan secaia lepal, khususnya
kelijakan sliuklui nodaI.
9
BAB II
KAJIAN PU5TAKA
A. Pcnc!ItIan Tcrdahu!u
IeneIilian leidahuIu diIakukan oIeh Choiiiyah (2OO5) dengan juduI
AnaIisis Kineija Keuangan Ieiusahaan dengan Menggunakan Melode
LVA (Sludi Kasus pada 3 Ieiusahaan Rokok yang Lisling di L}). HasiI
anaIisis peneIilian nenunjukkan lahva kineija keliga peiusahaan iokok
liIa diukui dengan konsep LVA adaIah fIuklualif, ada peiusahaan yang
kineija keuangannya nenlaik dengan leilanlahnya niIai LVA yang
dihasiIkan, lelapi ada puIa yang niIai LVAnya senakin luiun lahkan
leiniIai negalif.
DaIan peneIilian yang diIakukan oIeh Kiisliavan (2OO7) dengan
juduI AnaIisis Iengaiuh |ccncnic Va|uc Addcd (LVA), Mar|c| Va|uc Addcd
(MVA) dan Rc|urn On |ntcs|ncn| (ROI) leihadap Haiga Sahan (Sludi
pada Ieiusahaan |ccd and 8ctcragcs yang Teidaflai di L} Ieiiode 2OO2-
2OO4). HasiI peneIilian nenunjukkan lahva secaia sinuIlan, peneIilian
leiselul nanpu nenluklikan adanya pengaiuh anlaia LVA, MVA dan
ROI leihadap haiga sahan. Secaia paisiaI nenunjukkan adanya pengaiuh
posilif anlaia MVA dan ROI leihadap haiga sahan. HasiI yang selaIiknya
dilunjukkan pada pengujian leihadap LVA dinana lidak dilenukan
adanya pengaiuh leihadap haiga sahan. Teihadap keliga vaiialeI
10
independenl yailu LVA, MVA dan ROI, peneIilian ini nenenukan lahva
ROI neiupakan vaiialeI doninan daIan nenpengaiuhi lesainya haiga
sahan.
DaIan peneIilian Iain yang diIakukan oIeh Aiifin (2OO7) dengan
juduI IeniIaian Kineija Keuangan dengan Melode |ccncnic Va|uc Addcd
pada Ieiusahaan Senen (Sludi pada IT Indocenenl TunggaI Ieikasa Tlk
Ieiiode AnaIisis 2OO1-2OO5). HasiI peneIilian nenunjukkan lahva
kineija keuangan peiusahaan pada liap lahunnya leikineija, haI ini
dilunjukkan dengan niIai LVA yang seIaIu posilif nasing-nasing selesai
Rp. 353.645.798.6OO (2OO1) Rp. 825.556.326.6OO (2OO2), Rp. 323.119.636.3OO
(2OO3), Rp. 251.321.171.2OO (2OO4), dan Rp. 735.OO9.438.3OO (2OO5).

Tabc! 2.1
Pcrsamaan dan Pcrbcdaan Pcnc!ItIan Tcrdahu!u
Nn Nama Judu! LnkasI JcnIs
Pcnc!ItIan
HasI!
Ana!IsIs
1. Choiiiyah
(2OO5)
AnaIisis Kineija
Keuangan Ieiusahaan
dengan Menggunakan
Melode LVA (Sludi
Kasus pada 3
Ieiusahaan Rokok
yang Lisling di L})
IT Cudang
Caian Tlk.,
IT HM.
Sanpoeina
Tlk., IT
enloeI
InleinalionaI
Inv Tlk.
Sludi
Kasus
Kineija keliga
peiusahaan
iokok liIa
diukui
dengan
konsep LVA
adaIah
fIuklualif.
2. Kiisliavan
(2OO7)
AnaIisis Iengaiuh
|ccncnic Va|uc Addcd
(LVA), Mar|c| Va|uc
2O
Ieiusahaaan
|ccd and
Hypolesis
Tesling
Secaia
sinuIlan ada
pengaiuh
11
Addcd (MVA) dan
Rc|urn On |ntcs|ncn|
(ROI) leihadap Haiga
Sahan (Sludi Iada
Ieiusahaan |ccd and
8ctcragcs yang
Teidaflai di L}
Ieiiode 2OO2-2OO4).
8ctcragcs
yang
leidaflai di
L} seIana
peiiode
2OO2-2OO4
anlaia LVA,
MVA dan
ROI leihadap
haiga sahan,
dan ROI
neiupakan
vaiialeI
doninan
daIan
nenpengaiu
hi lesainya
haiga sahan
3. Aiifin
(2OO7)
IeniIaian Kineija
Keuangan dengan
Melode |ccncnic Va|uc
Addcd pada
Ieiusahaan Senen
(Sludi pada IT
Indocenenl TunggaI
Ieikasa Tlk Ieiiode
AnaIisis 2OO1-2OO5).
IT
Indocenenl
TunggaI
Iiakaisa
Tlk.
Sludi
Kasus
Kineija
peiusahaan
pada liap
lahunnya
daIan
kondisi
leikineija,
haI ini
dilunjukkan
dengan niIai
LVA yang
seIaIu posilif.
4. Nui
Hidayah
(IeneIili,
2OO8)
AnaIisis |ccncnic
Va|uc Addcd Unluk
Mengukui Kineija
Keuangan pada IT
HM. Sanpoeina Tlk
(Sludi SeleIun dan
Sesudah Akuisisi
Ieiiode 2OO3-2OO7)
IT HM.
Sanpoeina
Tlk
KuaIilalif
dengan
pendeka-
lan
deskiiplif
Kineija
keuangan
peiusahaan
sesudah
akuisisi
cendeiung
Ielih
neningkal
dilanding-
kan seleIun
leijadinya
akuisisi oIeh
IhiIip Moiiis,
haI ini
leilukli
dengan
adanya niIai
LVA yang
dipeioIeh
12
peiusahaan
seIaIu
nengaIani
peningkalan
dan
nenunjuk-
kan niIai
yang posilif
(LVA>O).
Sunlei: Dala dioIah
HasiI peneIilian yang peneIili Iakukan dengan dala seIana 5 lahun
(lahun 2OO3 sanpai lahun 2OO7) nenunjukkan lahva kineija keuangan
peiusahaan leidasaikan konsep LVA leiniIai negalif pada lahun 2OO3,
nanun 4 lahun leiikulnya kineija keuangan peiusahaan leiniIai posilif.
Iada lahun 2OO3 selesai Rp. -428.262,32, lahun 2OO4 selesai Rp.
1.178.453,39, lahun 2OO5 selesai Rp. 2.O83.OO3,19, lahun 2OO6 selesai Rp.
2.563.772,46, dan lahun 2OO7 selesai Rp. 4.353.34O,88. HaI ini
nenunjukkan lahva dengan adanya akuisisi peiusahaan nanpu
nenenuhi haiapan invesloi seila nenyelalkan niIai peiusahaan nenjadi
senakin neningkal.
Ieisanaan yang leisiial daii peneIilian leidahuIu dengan
peneIilian yang peneIili Iakukan adaIah daIan nenganaIisa dala sana-
sana nenggunakan nelode LVA. Dan yang nenledakan peneIilian ini
dengan peneIilian leidahuIu yailu jenis peneIilian, olyek peneIilian,
lujuan peneIilian dan lahun yang dileIili.

13
B. KajIan TcnrItIs
1. AkuIsIsI
Ieiusahaan yang sedang nengaIani peilunluhan dapal
nenpeiIuas usahanya dengan nenanlah kapasilas pioduksi,
nenlangun peiusahaan laiu dengan caia nenleIi peiusahaan yang
sudah lesai alau sudah lunluh dan hidup. Lkspansi diIakukan oIeh
peiusahaan daIan nenpeiIuas usahanya dengan caia nenanlah
kapasilas pioduksi alau nendiiikan usaha laiu. Sedangkan caia Iain yang
dapal diIakukan adaIah neIaIui akuisisi dengan nenggalungkan
peiusahaan Iain (n||p.//uuu.sinarnarapan.cc.id/ocri|a/0505/19/ uang06.n|n|).
Menuiul Nugioho, akuisisi neiupakan penganliIaIihan peiseioan
yang diIakukan oIeh ladan hukun alau oiang peioiangan dengan
nenganliIaIih seIuiuh alau selagian lesai sahan yang nengakilalkan
leiaIihnya pengendaIian leihadap peiseioan leiselul. Akuisisi dapal
diIakukan leihadap anak peiusahaan yang senuIa sudah gc puo|ic alau
leihadap peiusahaan Iain (n||p.//uuu.sinarnarapan.cc.id/ocri|a/
0505/19/uang06.n|n|).
DaIan konsep ekononi IsIan, konsep ini didasaikan pada keija
sana nusyaiakah, yang nana nusyaiakah ini sendiii adaIah akad keija
sana anlaia dua pohak alau Ielih unluk sualu usaha leilenlu di nana
nasing-nasing pihak nenleiikan konliilusi dana (alau anaI/expeilise)
14
dengan kesepakalan lahva keunlungan dan iesiko akan dilanggung
leisana sesuai dengan kesepakalan (Anlonio, 2OO1:9O). }adi nenganliI
aIih sahan disini adaIah sana haInya dengan konsep nusyaiakah yang
dipeiloIehkan oIeh IsIan.
Akuisisi dikIasifikasikan kedaIan liga lenluk:
a. Akuisisi hoiisonlaI
Meiupakan akuisisi sualu peiusahaan didaIan induslii yang sana
selagai penavai.
l. Akuisisi veilikaI
Meiupakan sualu akuisisi yang neIilalkan peiusahaan yang ada
keleikailan piosesnya daIan pioses pioduksi alau opeiasionaInya.
c. Akuisisi kongIoneiasi
Meiupakan sualu akuisisi liIa anlaia peiusahaan penavai dan
peiusahaan laigel lidak ada hulungannya salu sana Iain (SjahiiaI,
2OO7:329).
Menuiul SjahiiaI (2OO7: 335) keunlungan daii sualu akuisisi adaIah:
a. Ieningkalan pendapalan
l. Ienguiangan liaya
c. Iajak yang Ielih iendah
d. Ienguiangan keluluhan nodaI

15
2. Lapnran Kcuangan
a. PcngcrtIan Lapnran Kcuangan
Lapoian keuangan dapal dipahani selagai lenluk pencalalan
keuangan secaia sislenalis dan nelodoIogis lenlang posisi keuangan
naupun hasiI opeiasi keuangan peiusahaan pada sualu peiiode vaklu
leilenlu (AlduIIah, 2OO3: 1O6). Lapoian keuangan neiupakan kailu angka
unluk nencalal dan nengevaIuasi kineija sualu oiganisasi. Lapoian
keuangan penling lagi nanajenen oiganisasi yang efisien. Lapoian
keuangan nenleiikan dasai unluk nenleiikan konpensasi kepada paia
pailisipan alau penegang andiI. agi peniIik peiusahaan, lagian yang
penling daii konpensasi adaIah peningkalan niIai peiusahaan.

3. Lapnran Kcuangan
a. PcngcrtIan Lapnran Kcuangan
Lapoian keuangan dapal dipahani selagai lenluk pencalalan
keuangan secaia sislenalis dan nelodoIogis lenlang posisi keuangan
naupun hasiI opeiasi keuangan peiusahaan pada sualu peiiode vaklu
leilenlu (AlduIIah, 2OO3: 1O6). Lapoian keuangan neiupakan kailu angka
unluk nencalal dan nengevaIuasi kineija sualu oiganisasi. Lapoian
keuangan penling lagi nanajenen oiganisasi yang efisien. Lapoian
keuangan nenleiikan dasai unluk nenleiikan konpensasi kepada paia
16
pailisipan alau penegang andiI. agi peniIik peiusahaan, lagian yang
penling daii konpensasi adaIah peningkalan niIai peiusahaan.
Menuiul Weslon dan CopeIand (1995: 25) Lapoian keuangan
peiusahaan didasaikan pada aluian-aluian dan konvensi-konvensi
akunlansi. Unluk nencapai konsislensi dan konpaialiIilas, penggunaan
peilinlangan-peilinlangan yang sulyeklif dinininaIkan. Telapi
peniIaian sualu peiusahaan didasaikan pada pioyeksi alau piakiiaan
kineijanya di nasa depan. HaI ini neIilalkan penakaian peilinlangan-
peilinlangan yang suljeklif. }adi Iapoian-Iapoian akunlansi lidak
nencalal niIai-niIai ekononis. SelaIiknya, Iapoian-Iapoian ilu
nenleiikan infoinasi hisloiis kuanlilalif dasai yang neiupakan
sekunpuIan inpul yang penling yang digunakan daIan nenghilung niIai-
niIai ekononis.
Sedangkan nenuiul Savii (2OO5: 2) diselulkan lahva Iapoian
keuangan adaIah hasiI akhii daii pioses akunlansi. Seliap liansaksi yang
dapal diukui dengan niIai uang, dicalal dan dioIah sedenikian iupa.
Sehingga Iapoian akhii pun disajikan daIan lenluk uang.
Tiansaksi yang lidak dapal dicalal daIan lenluk uang, lidak akan
leiIihal daIan Iapoian keuangan. Kaiena ilu, haI-haI yang leIun leijadi
dan nasih leiupa polensi, lidak leicalal daIan Iapoian keuangan.
Dengan denikian, Iapoian keuangan neiupakan Iapoian hisloiis.
17
Menuiul peispeklif IsIan Lapoian keuangan adaIah neiupakan pioduk
alau hasiI akhii daii sualu pioses akunlansi. IsIan sangal eial kailannya
dengan akunlansi, peiIu dikelahui lahva pencalalan keuangan yang kila
kenaI sekaiang ini dikIain leikenlang daii peiadalan laial. Nanun
nenuiul sejaiahnya kila nengelahui lahva sislen penlukuan nuncuI di
IlaIia pada alad ke-13 (haiahap, 1992:26).
Landasan akunlansi daIan IsIan leidapal daIan kilal suci aI-
Quian suial aI-aqaiah ayal 282 yailu:
18
Ar|inqa. Hai crang-crang qang ocrinan, apaoi|a |anu ocrnuana|an
|ida| sccara |unai un|u| ua||u qang di|cn|u|an, ncnda||an |anu
ncnu|is|annqa. Dan ncnda||an sccrang nus|in dian|ara |anu ncnu|is|annqa
dcngan ocnar. Dan jangan|an pcnu|is cnggan ncnu|is|annqa scoagainana A||an
ncngajar|annqa, na|a ncnda||an ia ncnu|is, dan ncnda||an crang qang
ocrnu|ang i|u ncngin|a||an (apa qang a|an di|u|is i|u), dan ncnda||an ia
ocr|a|ua |cpada A||an Tunannqa, dan jangan|an ia ncngurangi scdi|i|pun
daripada nu|angnqa. ]i|a qang ocrnu|ang i|u crang qang |cnan a|a|nqa a|au
|cnan (|cadaannqa) a|au dia scdiri |ida| nanpu ncngin|a||an, na|a ncnda|nqa
ua|inqa ncngin|a||an dcngan jujur. Dan dipcrsa|si|an|an dcngan dua crang
sa|si dari crang-crang |c|a|i (dian|aranu). ]i|a |a| ada dua crang |c|a|i, na|a
(oc|cn) sccrang |c|a|i dan dua crang pcrcnpuan dari sa|si-sa|si qang |anu
ridnai, supaqa ji|a sccrang |upa na|a qang sccrang ncnginga||annqa. ]angan|an
sa|si-sa|si i|u cnggan (ncnocri |c|crangan) apaoi|a ncrc|a dipangi|, dan
jangan|an |anu jcnu ncnu|is nu|ang i|u, oai| |cci| naupun ocsar sanpai oa|as
ua||u ncnoaqarnqa. Yang dcni|ian i|u, |coin adi| disisi A||an dan |coin
ncngua||an pcrsa|sian dan |coin dc|a| |cpada |ida| (ncninou||an) |craguannu.
(Tu|is|an nuana|an i|u), |ccua|i ji|a nuana|an i|u pcrdagangan |unai qang
|anu pcrdagang|an di an|ara |anu, na|a |ida| ada dcsa oagi |anu, (ji|a) |anu
|ida| ncnu|isnqa. Dan pcrsa|si|an|an apaoi|a |anu ocrjua| oc|i, dan jangan|an
pcnu|is dan sa|si sa|ing su|i| ncnqu|i||an. ]i|a |anu |a|u|an (qang dcni|ian),
na|a scsunggunnqa na| i|u ada|an sua|u |cfasi|an pada dirinu. Dan ocr|a|ua|an
|cpada A||an, A||an ncngajarnu, dan A||an Mana Mcngc|anui scga|a scsua|u.
(A|-8aqaran. 282).

Ini neiupakan nasihal dan linlingan daii AIIah lagi hanla-
hanla-Nya yang leiinan, jika neieka neIakukan nuanaIah secaia lidak
lunai, hendakIah neieka nenuIisnya supaya Ielih dapal nenjaga junIah
dan lalas vaklu nuanaIah leiselul, seila Ielih nengualkan lagi saksi
(Syaikh, 1994 da|an Chofai, 2OO4:561). Senenlaia fiinan AIIah yang
ailinya Dan ncnda||an sccrang pcnu|is di an|ara |anu ncnu|isnqa dcngan
ocnar naksudnya dengan adiI dan lenai seila lidak loIeh leipihak
kepada saIah seoiang daIan penuIisannya leiselul dan lidak loIeh juga ia
nenuIis kecuaIi apa yang leIah disepakali lanpa nenanlah alau


19
nenguianginya. Sedangkan fiinan AIIah yang ailinya Dan jangan|an
pcnu|is cnggan ncnu|is|annqa scoagainana A||an |c|an ncngajar|annqa. Ma|a
ncnda||an ia ncnu|is. Maksudnya adaIah oiang yang nengeili luIis
nenuIis lidak loIeh nenoIak jika ia dininla nenuIis unluk kepenlingan
oiang Iain dan lidak loIeh nenyusahkannya, selagainana AIIah leIah
nengajaikan kepadanya apa yang seleIunnya lidak dikelahuinya. Maka
hendakIah ia leilual laik kepada oiang Iain yang lidak nengenaI luIis
nenuIis, dan hendakIah ia nenuIiskannya (Syaikh, 1994 da|an Chofai,
2OO4:561).
Daii ayal leiselul dapal kila kelahui lahva daIan IsIan sejak
nuncuInya peiadalan IsIan sejak zanan Nali Muhannad SAW leIah
ada peiinlah unluk neIakukan sislen pencalalan yang lekanannya adaIah
unluk lujuan nenjaga kelenaian, keadiIan anlaia dua pihak yang
nenpunyai hulungan nuanaIah. Dengan kala Iain dapal kila selulkan
lahva IsIan nenghaiuskan pencalalan unluk lujuan keadiIan dan
kelenaian. Sedangkan pencalalan unluk lujuan Iain sepeili dala unluk
penganliIan kepulusan lidak dihaiuskan. Kaiena ini sudah dianggap
neiupakan uiusan yang sifalnya lidak peiIu dialui oIeh sualu kilal suci.
Adapun lekanan IsIan daIan kevajilan neIakukan pencalalan adaIah:
1) Menjadi lukli neIakukannya liansaksi (nuanaIah) yang nenjadi
dasai nanlinya daIan nenyeIesaikan peisoaIan seIanjulnya.


20
2) Menjaga agai lidak leijadi nanipuIasi, alau penipuan laik daIan
liansaksi naupun hasiI daii liansaksi ilu (Iala), (Haiahal, 1992: 4).
eidasaikan pengeilian dialas, naka Iapoian keuangan neiupakan
hasiI akhii daii sualu pioses pencalalan keuangan, yang neiupakan aIal
lagi lagian keuangan daIan sualu peiusahaan unluk
nenpeilanggungjavalkan nasaIah keuangan yang leIah diIaksanakan
alau leIah leijadi, sehulungan dengan kegialan opeiasionaI peiusahaan
lagi pihak pinpinan dan pihak Iain yang nenluluhkan.

b. Tujuan Lapnran Kcuangan
Menuiul slandai akunlansi keuangan (Savii, 2OO5: 2), lujuan
Iapoian keuangan adaIah selagai leiikul:
1) Menyediakan infoinasi yang nenyangkul posisi keuangan, kineija
seila peiulahan posisi keuangan sualu peiusahaan yang
leinanfaal lagi sejunIah lesai penakai daIan penganliIan
kepulusan ekononi.
2) Lapoian keuangan disusun unluk nenenuhi keluluhan leisana
oIeh selagian lesai penakainya, secaia unun nengganlaikan
pengaiuh keuangan daii kejadian nasa IaIu.


21
3) Lapoian keuangan juga nenunjukkan apa yang diIakukan
nanajenen alau peilanggungjavalan nanajenen alas sunlei
daya yang dipeicayakan kepadanya.
Adapun daIan IsIan Munasaoan dengan aili penlukuan alau
pencalalan keuangan sepeili yang dileiapkan pada nasa avaI nuncuInya
IsIan, neniIiki lujuan anlaia Iain:
1) Hifzu| Anua| (MeneIihaia Uang)
Iaia ahIi lafsii leikala lenlang lafsii daii fiinan AIIah
fa||uounu yang leiaili luIiskanIah lahva peiinlah unluk
nenuIiskan uang dan haila adaIah sualu kehaiusan unluk nenjaga
haila ilu dan nenghiIangkan kevasvasan alau keiagu-iaguan. }ika
oiang yang leihulang ilu leilakva, penuIisan ilu lidakIah
nenudhaialkan laginya, lelapi apaliIa ia lidak (leilakva), oiang
yang nencalalnya haius jujui dan ananah daIan agananya seila
leihadap keluluhan si yang nenpunyai hak.
Daii keleiangan leiselul dapal disinpuIkan lahva peianan
akunlansi (pencalalan), lidak hanya neneIihaia haila, lelapi juga
neneIili dan neiinci pendapalan, nenulup kesaIahpahanan,
nengalui liansaksi-liansaksi, seila neiedan konfIik dan
kedzaIinan.


22
2) Lksislensi aI-Kilalah pencalalan kelika ada peiseIisihan
Ilnu Alidin nengalakan daIan kilalnya a|-Anua|, lahva si
penjuaI, kasii, dan agen alau nakeIai adaIah nujjan alau daIiI
nenuiul keliasaan yang leiIaku. AI-Quiluli nengalakan daIan
lafsiinya leihadap ayal fa||uounu, ini adaIah isyaial yang jeIas
unluk nenuIiskan (keuangan) dengan senua sifal-sifal yang lisa
nenledakannya daii yang Iain, kaiena nengelahui sifal-sifal ilu
leiguna kaIau leijadi ikhliIaf yang neiagukan lagi kedua leIah
pihak yang leiliansaksi dan juga unluk nenpeikenaIkan laiang
ilu pada hakin kelika kedua leIah pihak nengangkal
peinasaIahan ini ke pengadiIan.
egiluIah fungsi penlukuan (akunlansi) pada vaklu
leijadinya lanya javal dan peidelalan didepan pengadiIan kelika
leijadi peiseIisihan. DaIan conloh ini, kesaksian yang ada leiupa
keilas calalan alau penlukuan konliak akan Ielih kual dan
dipeicaya.
3) Dapal nenlanlu daIan nenganliI kepulusan
Inan Syafii leikala, siapa yang nenpeIajaii hisal (iInu
hilung), IuasIah pikiiannya. ailinya, seoiang pedagang alau siapa
saja, lidak akan dapal nengungkapkan pikiian yang lenai dan
sehal, alau nenganliI kepulusan yang lijaksana, lanpa lanluan
dala-dala yang leicalal daIan suial-suial alau luku calalan


23
khusus. AI-Quian leIah nenjeIaskan fungsi pencalalan ini unluk
nenghiIangkan keiaguan kelika nenganliI kepulusan, sepeili
pada fiinan AIIah daIan suial aI-aqaiah ayal 282.
... yang denikian ilu Ielih adiI disisi AIIah dan Ielih dapal
nengualkan peisaksian, dan Ielih dekal kepada lidak
(neninluIkan) keiaguannu...

4) Menenlukan hasiI-hasiI usaha yang akan dizakalkan
Dianlaia lujuan akunlansi yang ulana pada peiiode
peilana IsIan iaIah unluk nengelahui hasiI-hasiI peidagangan di
akhii lahun, sehingga nudah lagi neieka unluk nengelahui
nodaI pokok nuini, keunlungan nuini, dan keiugiannya. Dengan
denikian, neieka dapal nengukui slandai dan junIah zakal
hailanya.
5) Menenlukan dan nenghilung hak-hak kavan yang leiseiikal
DaIan peiiode peilana IsIan, seiikal-seiikal keija leIah
leiselai Iuas sesuai dengan anjuian IsIan, sepeili sqir|an
nudnaraoan, sqir|an a|-inan (seiikal nodaI), sqir|an nufauadnan
(seiikal keija), dan sqir|an uujun (nodaI dengan nana laik).
Dasai-dasai, kaidah-kaidah, dan aluian-aluian akunlansi
daIan IsIan ilu diapIikasikan unluk nenlanlu nenenlukan hak-
hak nilia lisnis, sepeili haila alau uang, dan keunlungan-
keunlungan, laik daIan keadaan leigalung naupun leipisah.


24
6) Menenlukan inlaIan, laIasan alau sanksi
Selagainana aili nunasaoan yailu peihilungan, peidelalan,
dan penlaIasan alau inlaIan yang sesuai dengan dala-dala yang
leicalal alau suial-suial yang leidasaikan syaial-syaial yang leIah
dilenlukan seleIunnya. }eIasIah fungsi akunlansi daIan
nengevaIuasi usaha nanusia, laik di dunia secaia piiladi alau
dengan peianlaia uIiI anii, alau juga di akhiial oIeh AIIah. HaI
sepeili ilu leIah dileiapkan pada vaklu peiiode peilana IsIan,
yailu pada ailuI MaI kaun nusIinin daIan akunlasi
(peihilungan) leihadap peipulaian uang, laik uang lunai naupun
yang leiupa asel (laiang), seila usaha-usaha paia pekeija.
Selagainana juga leIah dileiapkan di pasai-pasai zanan dahuIu,
senacan pengavasan leihadap kelenaian sualu liansaksi, seila
pengavasan leihadap seleiapa jauh kesadaian paia pedagang
pada kaidah-kaidah yang leIah dilelapkan daii dahuIu yang leiada
daIan pengavasan peialuian-peialuian hisal (pengavas
keuangan pasai). (Syahalah, 2OO1: 45).
Adapun jenis-jenis akunlansi daIan IsIan dapal dilagi ke daIan
leleiapa sudul pandang (Syahalah, 2OO1: 49), dianlaianya yailu:
1) Muhasalah daii segi ailinya, leilagi daIan leleiapa nakna yailu
peihilungan dan penlukuan keuangan (|i|aou| anua|).


25
2) Muhasalah daii segi oiang yang neIakukannya, leilagi alas
nuhasalah individuaI, nuhasalah dengan peianlaia oiang Iain,
dan nuhasalah neIaIui naiIaikal alau AIIah
3) Muhasalah daii segi vaklu peIaksanaannya, yailu nuhasalah
duniavi, nuhasalah aIan kului, dan nuhasalah ukhiavi.
4) Muhasalah daii segi oljeknya, yailu lidang agana dan nuanaIah.

c. Bcntuk Lapnran Kcuangan
Adapun lenluk Iapoian keuangan dasai nenuiul Weslon dan
CopeIand (1995: 25) adaIah:
1) Neiaca avaI lahun nenleiikan ganlaian lenlang peiusahaan
pada peinuIaan lahun pajaknya, dilanlah akhii lahun yang
nenleiikan ganlaian lenlang haila dan hulang asing.
2) Ieihilungan Iala iugi nenunjukkan aius pendapalan dan lelan
alau liaya seIana inleivaI anlaia neiaca avaI dan akhii peiiode.
3) AIiian aius kas neiinci sunlei-sunlei peiulahan kas dan
ekuivaIen kas seIana inleivaI vaklu yang sana dengan
peihilungan iugi Iala.26
4. KIncrja Kcuangan
Menuiul AlduIIah (2OO3: 12O), Kineija keuangan peiusahaan
neiupakan lagian daii kineija peiusahaan secaia keseIuiuhan. Kineija
(pcrfcrnancc) secaia keseIuiuhan neiupakan ganlaian pieslasi yang
dicapai peiusahaan daIan opeiasionaInya, laik nenyangkul aspek
keuangan, penasaian, penghinpunan dan penyaIuian dana, leknoIogi
naupun sunlei daya nanusia.
eikailan dengan anaIisis kineija keuangan peiusahaan
nengandung leleiapa lujuan (AlduIIah, 2OO3: 12O), anlaia Iain:
a. Unluk nengelahui keleihasiIan pengeIoIaan keuangan peiusahaan
leiulana kondisi Iikuidilas, kecukupan nodaI dan piofilaliIilas
yang dicapai daIan lahun leijaIan naupun lahun seleIunnya.
l. Unluk nengelahui kenanpuan peiusahaan daIan
nendayagunakan senua assels yang diniIiki daIan nenghasiIkan
piofil secaia efisien.
Adapun ganlaian unun anaIisis kineija keuangan
Gambar 2.1
Gambaran Umum KIncrja KcuanganAklivilas-aklivilas Ieiusahaan
Kineija Keuangan
Lapoian Keuangan
Sunlei: Savii (2OO5: 5)


27
4. 5truktur Mnda!
a. PcngcrtIan 5truktur Mnda!
Sliuklui nodaI neiupakan lauian daii segenap sunlei
penleIanjaan jangka panjang yang digunakan peiusahaan (Waisono,
2OO2: 233). Sliuklui keuangan neiupakan konlinasi alau lauian daii
segenap pos yang leinasuk daIan sisi kanan neiaca keuangan
peiusahaan (sisi pasiva). Sliuklui nodaI neiupakan lagian daii sliuklui
keuangan. Adapun hulungan anlaia sliuklui nodaI dengan sliuklui
keuangan dapal diganlaikan daIan lenluk peisanaan selagai leiikul:
Sliuklui nodaI = sliuklui keuangan - kevajilan Iancai

b. Knmpnncn 5truktur Mnda!
Sliuklui nodaI secaia unun leidiii daii liga konponen (Waisono,
2OO2: 234), anlaia Iain:
1) Ulang jangka panjang (|cng |crn dco|), yailu ulang yang nasa jaluh
lenpo peIunasannya Ielih daii 1 lahun. Konponen nodaI jangka
panjang yang leiasaI daii ulang liasanya leidiii daii: ulang
hipolek (ncr|gagc), olIigasi (ocna), dan lenluk ulang jangka
panjang Iainnya, sepeili pinjanan jangka panjang daii lank.
2) Sahan piefein (prcfcrrcd s|cc|), yailu lenluk konponen nodaI
jangka panjang yang neiupakan konlinasi anlaia nodaI sendiii


28
(sahan liasa) dengan ulang jangka panjang. Dengan kaiakleiislik
iniIah sahan piefeien seiing diselul dengan sekuiilas hiliida
(nqorid sccuri|q).
3) Lkuilas sahan liasa (ccnncn s|cc| cqui|q), yailu lenluk konponen
nodaI jangka panjang yang dilanankan oIeh paia invesloi, yang
penegangnya neniIiki kIain iesiduaI alas Iala dan kekayaan
peiusahaan.
Adapun daIan piinsip nusyaiakah nodaI dipeioIeh daii
penyeilaan kedua leIah pihak laik nasalah naupun lank (Anlonio,
2OO1:93). Senenlaia daIan penghinpunan dana dengan piinsip
nudnaraoan nu||aqcn (inveslasi lidak leiikal) peniIik dana (snaniou| naa|)
adaIah deposan/penalung (pihak yang nenyinpan dana). DaIan
penyaIuian dana dengan piinsip nudnaraoan nu||aqcn (inveslasi lidak
leiikal), peniIik dana (snaniou| naa|) adaIah lank. Dan daIan peneiinaan
dana dengan piinsip nudhaialah nuqayyadah (inveslasi leiikal), peniIik
nodaI (snaniou| naa|) adaIah deposan/penalung (Wiioso, 2OO5:37).
Sedangkan daIan piinsip qaidh nodaI dapal dianliI nenuiul
kalegoii:
1) Qardn yang dipeiIukan unluk nenlanlu keuangan nasalah secaia
cepal dan leijangka, nodaI leiasaI daii nodaI lank.


29
2) Qardn yang dipeiIukan unluk nenlanlu usaha sangal keciI dan
kepeiIuan sosiaI, nodaI leisunlei daii dana zakal, infak dan
sedekah (Anlonio, 2OO1:133).

c. Faktnr-faktnr yang McmpcngaruhI 5truktur Mnda!
Iakloi-fakloi yang nenpengaiuhi sliuklui nodaI (Waisono, 2OO2:
234) adaIah selagai leiikul:
1) Laju peilunluhan dan kenanlapan penjuaIan dinasa yang akan
dalang.
2) Sliuklui konpelilif daIan induslii
3) Susunan assel daii peiusahaan sendiii
4) Resiko lisnis yang dihadapi peiusahaan
5) Slalus kendaIi daii paia peniIik dan nanajenen
6) Sikap paia kiediloi nodaI leihadap induslii dan peiusahaan
7) Iosisi pajak peiusahaan
8) IIeksiliIilas keuangan alau kenanpuan unluk neneililkan nodaI
daIan kondisi yang lidak laik
9) Konseivalisne alau agiesivisne nanajeiiaI.30
5. BIaya Mnda!
a. PcngcrtIan BIaya Mnda!
Menuiul Waisono (2OO2: 134), liaya nodaI seiing disanakan
dengan isliIah lingkal pengenlaIian yang disyaialkan peiusahaan (|nc
firns rcquircd ra|c cf rc|urn), lingkal anlang (|nc nurd|c ra|c), lingkal
diskonlo (|nc disccun| ra|c), dan liaya kesenpalan dana peiusahaan (|nc
firns cppcr|uni|q ccd| cf funds). iaya nodaI dapal didefinisikan selagai
liaya peIuang alas penggunaan dana inveslasi unluk diinveslasikan
daIan pioyek-pioyek laiu.
iaya nodaI diledakan nenjadi dua nacan (Waisono, 2OO2: 134),
yailu:
1) iaya nodaI peiusahaan (|nc firns ccs| cf capi|a|), yailu sualu
lingkal diskonlo (disccun| ra|c) yang dikenlangakan unluk
nendiskonlo alas aius kas iala-iala peiusahaan.
2) iaya nodaI pioyek khusus (spcsific prcjcc|s ccs| cf capi|a|).

b. Faktnr yang Bcrpcngaruh Tcrhadap BIaya Mnda!
esai keciInya nodaI laik unluk peiusahaan naupun pioyek
khusus dipengaiuhi oIeh 4 fakloi (Waisono, 2OO2: 135), yailu:
1) Kondisi ekononi unun (gcncra| cccncnic ccndi|icn)
2) Kondisi pasai (nar|c| ccndi|icn)


31
3) Kepulusan opeiasi dan penleIanjaan (cpcra|ing and financing
dccisicns)
4) }unIah penleIanjaan (ancun| cf financing)

c. Knmpnncn BIaya Mnda!
iaya nodaI yang digunakan, laik unluk peiusahaan naupun
pioyek khusus, adaIah liaya nodaI iala-iala leilinlang. iaya nodaI
iala-iala leilinlang dapal dihilung dengan nenggunakan WACC
(lcig|cd Atcragc Ccs| cf Capi|a|). Adapun konponen daii liaya iala-iala
leilinlang (Waisono, 2OO2: 136) anlaia Iain:
1) iaya ulang (ccs| cf dco|)
2) iaya sahan piefein (ccs| cf prcffcrcd s|cc|)
3) iaya ekuilas liasa (ccs| cf ccnncn cqui|q)
Adapun unluk konsep liaya ulang ilu sendiii ada dua nacan,
yailu liaya ulang seleIun pajak dan liaya ulang seleIah pajak. iaya
ulang seleIun pajak dapal dilenlukan dengan nenghilung lingkal hasiI
inleinaI alas aius kas suial-suial olIigasi. Sedangkan unluk liaya ulang
seleIah pajak dapal dihilung dengan nengaIikan liaya ulang seleIun
pajak dengan lingkal pajak naiginaI. Adapun lesainya lingkal pajak
yang leiIaku di Indonesia saal ini nenuiul Sunilio, da|an Waisono (2OO2:


32
138) nenggunakan laiif piogiesive leiIapis, dengan kelenluan selagai
leiikul:
1) Lala seleIun Iajak < Rp. 25, OO jula = 1O
2) KeIelihan Iala seleIun pajak anlaia Rp. 25, OO jula - Rp. 5O, OO jula
= 15
3) KeIelihan Iala seleIun pajak > Rp. 5O, OO jula = 3O.

6. EVA (Economlc Va|ue Added)
a. PcngcrtIan EVA
Unluk nenganaIisis kineija keuangan peiusahaan diIakukan
dengan nengkaji secaia kiilis leihadap keuangan peiusahaan, yang
diIakukan dengan neieviev dala, nenghilung, nengukui,
nenginleipielasi, dan nenleii soIusi leihadap keuangan peiusahaan
pada sualu peiiode leilenlu. Unluk nenganaIisis kineija keuangan
peiusahaan, saIah salu nelode yang dapal digunakan adaIah nelode
|ccncnic Va|uc Addcd (LVA) alau niIai lanlah ekononi (NITAMI).
Iendekalan nodeI LVA dipeikenaIkan peilana kaIi pada lahun
1993 di seluah peiusahaan konsuIlan USS yailu S|crn S|cuard Managcncn|
Scrticc (SSMS). ModeI LVA nenavaikan paianelei yang cukup olyeklif
kaiena leiangkal daii konsep liaya nodaI (ccs| cf capi|a|) yakni
nenguiangi Iala dengan liaya nodaI, dinana lelan liaya nodaI ini


33
nenceininkan lingkal iesiko peiusahaan. SeIain ilu, lelan liaya nodaI
juga nenceininkan lingkal konpensasi alau rc|urn yang dihaiapkan
invesloi alas sejunIah inveslasi yang di lanankan di peiusahaan
(AlduIIah, 2OO4: 141).
Secaia konsepluaI peihilungan LVA adaIah Iala opeiasi leisih
sesudah pajak dikuiangi liaya nodaI. SeIain ilu, liaya nodaI juga
nenceininkan lingkal konpensasi alau rc|urn yang dihaiapkan invesloi
alas sejunIah inveslasi yang dilanankan dipeiusahaan. sehingga daii
peihilungan leiselul dapal diganlaikan lahva apaliIa lingkal
pengenlaIian yang dihasiIkan (Iala) Ielih lesai daii liaya nodaI yang
dilunlul invesloi alas inveslasinya, naka akan nenghasiIkan LVA posilif.
Kondisi ini nenunjukan lahva nanajenen peiusahaan leihasiI
nenciplakan niIai lanlah lagi peiusahaan. Senenlaia LVA = O
nenunjukkan posisi inpas peiusahaan. Dan selaIiknya, apaliIa lingkal
pengenlaIian yang dihasiIkan peiusahaan (Iala) Ielih keciI daii liaya
nodaI yang dilunlul invesloi alas inveslasinya, naka akan nenghasiIkan
LVA yang negalif ailinya, niIai peiusahaan leikuiang. }adi dengan
neIihal lesainya LVA sualu peiusahaan, invesloi dapal nengelahui Iala
peiusahaan dan kenanpuan peiusahaan leiselul nenleidayakan
nodaInya.
Daii definisi leiselul dialas dapal disinpuIkan lahva niIai lanlah
ekononi nenunjukkan pendapalan sualu peiusahaan selagai kesaluan


34
usaha yang diIakukan leisana daii leleiapa keIonpok anlaia Iain
peiusahaan, kaiyavan, penyedia nodaI dan peneiinlah.
Menuiul Haiahap (2OO2: 449), nengalakan lahva Iapoian
peilanlahan niIai neiupakan lenluk Iapoian yang Ielih leisifal adiI di
nana di daIannya diIapoikan konliilusi nasing-nasing pihak yang
leiIilal daIan pioses penciplaan lanlahan niIai lukan hanya konliilusi
peniIik nodaI, konliilusi kaiyavan, peniIik, kiedilui/lankei,
peneiinlah dilunjukkan daIan Iapoian. HaI ini neiupakan sejaIan
dengan konsep IsIan leiulana daIan haI keadiIan. DijeIaskan daIan
suial AI-Nisa ayal 135 selagi leiikul:

Ar|inqa. lanai crang-crang qang ocrinan jadi|an |anu crang qang
ocnar-ocnar pcncga| |cadi|an ncnjadi sa|si |arcna A||an, oiarpun |crnadap
dirinu scndiri a|au iou oapa|nu dan |aun |craoa|nu. ]i|a ia |aqa a|aupun
nis|in, na|a A||an |coin |anu |cnas|ana|annqa. Ma|a jangan|an |anu
ncngi|u|i naua nafsu |arcna ingin ncnqinpang dari |cocnaran. Dan ji|a |anu
ncnu|aroa|i||an |a|a-|a|a a|au cnggan ncnjadi sa|si, na|a scsunggunnqa A||an
ada|an Mana Mcngc|anui scga|a apa qang |anu |crja|an.

DaIan konsep ekononi IsIan Iapoian peilanlahan niIai (Va|uc
Addcd Rcpcr|ing) sesuai kaiena konsep lisnis daIan IsIan didasaikan


35
pada keija sana (nusqara|an alau nudnaraoan) yang adiI, lianspaian dan
saIing nengunlungkan lahva yang salu nengekspIoilasi yang Iain.

b. Tujuan EVA
Menuiul AlduIIah (2OO3: 142) lujuan peneiapan nodeI LVA
dianlaianya adaIah:
1) Dengan peihilungan LVA dihaiapkan akan nendapalkan hasiI
peihilungan niIai ekononis peiusahaan yang Ielih ieaIislis. HaI ini
diselalkan oIeh LVA dihilung leidasaikan peihilungan liaya
nodaI (ccs| cf capi|a|) yang nenggunakan niIai pasai leidasai
kepenlingan kiedilui leiulana paia penegang sahan dan lukan
leidasai pada niIai luku yang leisifal hisloiis.
2) Ieihilungan LVA juga dihaiapkan dapal nendukung penyajian
Iapoian keuangan sehingga akan nenpeinudah lagi paia
pengguna Iapoian keuangan dianlaianya paia invesloi, kiedilui,
kaiyavan, peneiinlah, peIanggan, dan pihak-pihak yang
leikepenlingan Iainnya.

c. Manfaat EVA
Manfaal yang dipeioIeh daii peneiapan nodeI LVA di daIan sualu
peiusahaan nenuiul AlduIIah (2OO3: 142) neIipuli:


36
1) Ieneiapan nodeI LVA sangal leinanfaal unluk digunakan
selagai pengukui kineija peiusahaan dinana fokus peniIaian
kineija adaIah penciplaan niIai (ta|uc crca|icn).
2) IeniIaian kineija keuangan dengan nenggunakan pendekalan LVA
nenyelalkan peihalian nanajenen sesuai dengan kepenlingan
penegang sahan. Dengan LVA paia nanajei akan leifikii dan
leilindak sepeili haInya penegang sahan yailu neniIih inveslasi
yang nenaksinunkan lingkal pengenlaIian dan nenininunkan
lingkal liaya nodaI sehingga niIai peiusahaan dapal
dinaksinunkan.
3) LVA nendoiong peiusahaan unluk Ielih nenpeihalikan
kelijaksanaan sliuklui nodaInya.
4) LVA dapal digunakan unluk nengidenlifikasikan pioyek alau
kegialan yang nenleiikan pengenlaIian yang Ielih linggi
daiipada liaya nodaInya. Kegialan alau pioyek yang nenleiikan
niIai sekaiang daii lolaI LVA yang posilif nenunjukkan adanya
penciplaan niIai daii pioyek leselul dan dengan denikian
selaiknya dianliI, legilu puIa selaIiknya.
SeIain ilu, nanfaal ulana LVA nenuiul Waisono (2OO2: 47) adaIah
unluk nengalasi kesuIilan daIan pengukuian kineija eksekulif
peiusahaan. Dengan hasiI anaIisis LVA ini dapal digunakan selagai dasai


37
unluk nenleiikan konpensasi lagi eksekulif daIan lenluk insenlif-
insenlif leilenlu.

d. Kc!cbIhan dan Kckurangan EVA
KeIelihan yang diniIiki nodeI LVA ini nenuiul AlduIIah (2OO3:
142) dianlaianya adaIah:
1) LVA neiupakan aIal ukui yang dapal leidiii sendiii lidak
neneiIukan adanya sualu peilandingan dengan peiusahaan
sejenis daIan induslii dan lidak peiIu puIa nenlual sualu anaIisis
kecendeiungan dengan lahun-lahun seleIunnya.
2) LVA adaIah aIal pengukui kineija peiusahaan yang neIihal segi
ekononis daIan pengukuiannya, yailu dengan nenpeihalikan
haiapan-haiapan paia peniIik nodaI (kiedilui dan penegang
sahan) secaia adiI. Dinana deiajal keadiIannya dinyalakan dengan
ukuian leilinlang daii sliuklui nodaI yang ada dan leipedonan
pada niIai pasai lukan niIai luku.
3) ModeI LVA dapal dipakai selagai loIak ukui daIan penleiian
lonus kepada kaiyavan. LVA neiupakan loIak ukui yang lepal
unluk nenjaIankan s|cc|nc|dcrs a|isfac|icn ccnccp| yakni
nenpeihalikan kaiyavan, peIanggan dan peniIik nodaI.
Kiileiia penenluan anggaian lonus dengan nodeI LVA adaIah:


38
a) LVA < O, naka kaiyavan lidak nendapalkan lonus hanya
gaji.
l) LVA = O, naka kaiyavan lidak nendapalkan lonus hanya
gaji.
c) LVA > O, naka kaiyavan leihak nendapalkan lonus
disanping gaji.
Adapun kekuiangannya (AlduIIah, 2OO3: 143) dianlaianya adaIah:
1) Secaia konsepluaI LVA nenegang Ielih ungguI daiipada
pengukui liadisionaI akunlansi, nanun secaia piaklis leIun lenlu
dapal dileiapkan dengan nudah. Ienenluan liaya nodaI sahan
cukup iunil sehingga dipeiIukan anaIisis yang Ielih nendaIan
lenlang leknik-leknik nenaksii liaya nodaI sahan.
2) LVA adaIah aIal ukui senala dan lidak lisa leifungsi selagai caia
unluk nencapai sasaian peiusahaan sehingga dipeiIukan sualu
caia lisnis leilenlu unluk nencapai sasaian peiusahaan.
3) Masih nengandung unsui keleiunlungan (linggi iendahnya LVA
dapal dipengaiuhi oIeh gejoIak pasai nodaI).
4) LVA hanya nengganlaikan penciplaan niIai pada sualu lahun
leilenlu.
5) LVA nendoiong pengaIokasian dana peiusahaan unluk inveslasi
dengan liaya nodaI yang iendah. Inveslasi yang denikian
ununnya neniIiki iesiko yang keciI sehingga secaia lidak


39
Iangsung LVA nendoiong peiusahaan unluk nenghindaii iesiko
padahaI selagian lesai inovasi-inovasi daIan lisnis neniIiki
iesiko yang sangal linggi leiulana daIan eia pasai lelas yang
penuh dengan kelidakpaslian.
c. Langkah-!angkah PcrhItungan EVA
Tabc! 2.2
Langkah-!angkah mcncntukan EVA
Nn. Langkah Da!am Kctcrangan
1. iaya ModaI Hulang (Kd)
a. iaya unga
l. }unIah hulang jangka panjang
c. Suku lunga
d. Tingkal pajak
e. Iakloi koieksi (1-T)
f. iaya nodaI hulang

Rp
Rp

Lap. L/R
Neiaca
(1a) / (1l)
Lap. L/R
1-(1d)
(1e)x(1c)
2. iaya ModaI Sahan (Ke)
a. Tingkal lunga lelas iesiko (Rf)
l. Ukuian iesiko sahan peiusahaan ()
c. Tingkal lunga inveslasi pasai (Rn)
d. iaya nodaI sahan (Ke)


unga lank peneiinlah
HasiI Ieihilungan
uisa efek
(2a)+|(2l)x|(2c)-(2a)j
3. Sliuklui ModaI
a. Hulang jangka panjang
l. ModaI sahan
c. }unIah nodaI
d. Konposisi hulang jangka panjang
e. Konposisi nodaI sahan

Rp
Rp
RpNeiaca
Neiaca
(3a)+(3l)
(3a)/(3c)
(3l)/(3c)
4. WACC
a. iaya nodaI iala-iala leilinlang|(3d)x(1f)+|(3e)x(2d)
5. LVA
a. LT
l. elan pajak
c. LAT
d. WACC
e. LVA

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Lap. L/R
(1d)x(5a)
(5a)-(5l)
(4a)x(3c)
(5c)-(5d)
Sunlei: Wijayanlo (1993) da|an Kiisliavan (2OO7: 23).


40
7. Kcrangka BcrfIkIr
Ieiusahaan neIakukan
akuisisi lahun 2OO5
Lapoian Keuangan
Ieiusahaan:
Lapoian Lala/Rugi
Neiaca
PT. HM 5AMPOERNA Tbk
Pcngukuran kIncrja
dcngan EVA
SeleIun Akuisisi Sesudah Akuisisi
LT Iajak LAT iaya ModaI
KIncrja yang dIcapaI
pcrusahaan
Menghilung
Menlandingkan
KE5IMPULAN


41
BAB III
METODE PENELITIAN
A. LnkasI Pcnc!ItIan
IeneIilian ini diIakukan di Laloialoiiun Iasai ModaI IakuIlas
Lkononi Univeisilas IsIan Negeii MaIang yang leiIokasi di }aIan
Cajayana No. 5O MaIang. Ienenluan Iokasi ini diIakukan dengan
peilinlangan lahva di Ialoialoiiun pasai nodaI Univeisilas IsIan
Negeii MaIang leidapal dala-dala yang cukup Iengkap lenlang
peinasaIahan yang dileIili, yailu IT HM. Sanpoeina Tlk.

B. JcnIs Pcnc!ItIan
}enis peneIilian yang digunakan daIan haI ini adaIah jenis
peneIilian kuaIilalif, dengan pendekalan deskiiplif. Menuiul Navavi
(1996) da|an Sukidin dan Mundii (2OO5: 23) peneIilian kuaIilalif adaIah
peneIilian yang dalanya dinyalakan daIan keadaan sevajainya alau apa
adanya (naluiaIislik, na|ura| sc||ing), lidak diulah daIan lenluk sinloI-
sinloI alau liIangan dengan naksud unluk nenenukan kelenaian
dilaIik dala yang oljeklif dan cukup. Kelenaian yang dinaksud adaIah
geneiaIisasi yang dapal dileiina akaI sehal (ccnncn scnsc) nanusia,
leiulana peneIili sendiii.


42
IeneIilian deskiiplif adaIah peneIilian leihadap nasaIah-nasaIah
yang leiupa fakla-fakla saal ini daii sualu popuIasi (Indiianloio dan
Supono, 1999: 26).
IeneIilian deskiiplif leilujuan unluk nendeskiipsikan alau
nengganlaikan secaia sislenalis, fakluaI dan akluaI nengenai fakla-
fakla, sifal-sifal seila hulungan anlaia fenonena yang akan diseIidiki
pada olyek peneIilian.

C. 5umbcr Data dan Mctndc Pcngumpu!an Data
DaIan peneIilian ini peneIili nenggunakan dala sekundei dengan
nelode pengunpuIan dala leiupa nelode dokunenlasi. Dala sekundei
yailu sunlei dala peneIilian yang dipeioIeh peneIili secaia lidak
Iangsung, neIaIui nedia peianlaia (dipeioIeh dan dicalal oiang Iain).
Dala sekundei liasanya leiupa lukli, calalan alau Iapoian hisloiis yang
leIah leisusun daIan aisip (dala konpulei) yang dipulIikasikan dan lidak
dipulIikasikan. Dala sekundei daIan peneIilian lisnis dapal dipeioIeh
daii peiusahaan yang dileIili alau dala yang dipulIikasikan unluk unun.
Melode dokunenlasi yailu nelode pengunpuIan dala yang
diIakukan dengan caia nengadakan pencalalan aisip-aisip alau dala-dala
yang leikailan dengan oljek peneIilian. Dala sekundei yang digunakan
neIipuli dala lenlang Iapoian Iala iugi, neiaca, IHSC dan SI.


43
D. Mctndc Ana!IsIs Data
AnaIisis dala diIakukan seleIah dala leiselul dipeioIeh daii
peneIilian. MeIaIui peneIilian ini dihaiapkan dapal dianliI kesinpuIan
dan penecahan leihadap nasaIah yang leihulungan dengan niIai
lanlah ekononi dan kineija keuangan peiusahaan.
Melode anaIisis dala yang digunakan daIan peneIilian ini leiupa
nelode anaIisis kuanlilalif, yailu nelode anaIisis dala yang diIakukan
dengan caia neIakukan peihilungan, nenganaIisis, nenlandingkan dan
nenginlepielasikan dala yang leiupa angka-angka, dengan
nenggunakan aluian selagai leiikul:
1. iaya ModaI Hulang (ccs| cf dco|)
iaya nodaI hulang (ccs| cf dco|) dihilung dengan nenggunakan
iunus selagai leiikul:
) 1 ( T Kb Kd =
d
i
Kb=
Dinana:
Kd = iaya hulang seleIah pajak
Kl = elan hulang
Hulang
T = Taiif pajak
d = junIah hulang jangka panjang


44
i = lesainya lunga yang dilayai
2. iaya ModaI Sahan (ccs| cf cqui|q)
iaya nodaI sahan dipeioIeh daii piosenlase alau lingkal
pengenlaIian hasiI yang dihaiapkan daii nodaI yang
diinveslasikan pada sualu peiusahaan. Melode yang digunakan
unluk nenghilung liaya nodaI sahan adaIah dengan
nenggunakan pendekalan CAIM, yailu sualu nelode yang
nenghulungkan iesiko dengan haiapan keunlungan sualu
pioyek.iunus yang digunakan adaIah:
) ( ) ( Rf Rm Rf Ri E + =
Dinana:
L(Ri) = lingkal pengenlaIian yang dihaiapkan invesloi
Rf = lingkal lunga inveslasi yang dipeioIeh lanpa iesiko
Rn = lingkal lunga inveslasi iala-iala daii seIuiuh pasai
= lingkal iesiko sahan peiusahaan
Adapun unluk nencaii adaIah :
2 2
) ( X X n
Y X XY n


=
Dinana:
n = lanyaknya peiiode penganalan
X = lingkal keynlungan iala-iala pasai
Y = lingkal keunlungan sahan i pada peiiode l


45
3. Sliuklui ModaI
Modal Jumlah
Panjang Jangka g Hu
Panjang Jangka g Hu Komposisi
tan
tan =
Modal Jumlah
Saham Modal
Saham Modal Komposisi =
Saham Modal
Panjang Jangka g Hu
Modal Jumlah
tan
=
4. iaya iala-iala leilinlang (WACC)
Ks Ws T Kd Wd WACC . ) 1 ( . + =
Aktiva Total
g Hu Total
Wd
tan
=
Aktiva Total
Modal Total
Ws =
Dinana:
Wd = lolol daii hulang
Kd = lingkal liaya nodaI hulang seleIun pajak
T = lingkal pajak yang leiIaku
Ws = lolol daii nodaI sahan
Ks = liaya nodaI sahan
5. NiIai lanlah ekononi (LVA)
Unluk nenghilung LVA digunakan iunus selagai leiikul:
) ( WACC Pajak Beban EBIT EVA + =


46
BAB IV
PAPARAN DATA DAN PEMBAHA5AN HA5IL PENELITIAN
A. Paparan Data HasI! Pcnc!ItIan
1. 5cjarah 5Ingkat Pcrusahaan
Iada lahun 1913 di Suialaya, aInaihun Lien Seng Tee
nenpiakasai leidiiinya sualu Ieiusahaan induslii iunah langga
penghasiI Sigaiel Kielek Tangan (SKT) dengan neik Dji San Soe (234).
Iada lahun 193O peiusahaan induslii iunah langga ini diiesnikan
dengan dilenluknya HandeI Maalschapij Lien Seng Tee yang seIanjulnya
nenjadi IT. HandeI Maalschapij Sanpoeina.
Seiiing dengan peikenlangan induslii iokok, Aga Sanpoeina
pulia kedua aInaihun, leisana-sana dengan kakaknya nendiiikan IT.
Hanjaya MandaIa Sanpoeina (senuIa leinana IT. Ieiusahaan Dagang
dan Induslii Iananas), seIanjulnya diselul IT. Iananas leikedudukan
di Suialaya leidasaikan akla No. 69 langgaI 19 Oklolei 1963, yang dilual
dihadapan Anvai Mahajudin, Nolaiis di Suialaya dan leIah diselujui
oIeh Menleii Kehakinan RepulIik Indonesia neIaIui Suial Kepulusan No.
}. A./5/59/15 langgaI 3O ApiiI 1964 dan leIah diununkan daIan
Tanlahan nonoi 357 eiila Negaia RepulIik Indonesia nonoi 94 langgaI
24 Novenlei 1964.


47
Iada lahun 198O,puleia kedua Aga Sanpoeina (Iuleia Sanpoeina)
nenganliI aIih nanajenen HandeI dan Iananas dan dengan sadai
nenuluskan unluk neIakukan nodeinisasi dan ekspansi, sehingga
nenjadi saIah salu penghasiI ulana iokok kielek di Indonesia.
Modeinisasi dan ekspansi leiselul diavaIi pada lahun 1982 dengan
nendiiikan fasiIilas-fasiIilas lenlakau dan piasaiana penleIian
lenlakau dileilagai daeiah peikelunan lenlakau di puIau Maduia dan
}ava Tinui. Lnpal lahun kenudian diadakan penghapusan keagenan
yang kenudian diIanjulkan dengan pengenlangan piasaiana dan
jaiingan disliilusi Sanpoeina yang ekslensif. KeleihasiIan Sigaiel Kielek
Mesin (SKM) juga neiupakan vujud daii nodeinisasi dan ekspansi
leiselul.
Iada lahun 1988 Iananas nenganliI aIih akliva dan opeiasi
HandeI yang kenudian lidak aklif Iagi dan nengulah nananya nenjadi
IT. Hanjaya MandaIa Sanpoeina. Iada vaklu yang sana juga dinuIai
penlangunan fasiIilas laiu yang nulakhii didaeiah Iandaan seIuas 15O
Ha.
Ruang Iingkup kegialan Ieiusahaan neIipuli induslii dan
peidagangan iokok seila inveslasi sahan pada peiusahaan-peiusahaan
Iain. Ieiusahaan leikedudukan di Suialaya, dengan kanloi pusal
leiIokasi di }I. Rungkul Induslii Raya No. 18, Suialaya seila neniIiki


48
paliik yang leiIokasi di Suialaya, Iandaan dan MaIang. Ieiusahaan juga
neniIiki kanloi peivakiIan koipoial di }akaila.

2. Fa!safah Pcrusahaan
Iioduk ulana Ieiseioan adaIah sigaiel kleiek langan Dji San Soe,
yang neiupakan saIah salu iokok kielek Iinlingan peilana yang dilual
unluk lujuan koneisiaI, yang sanpai saal ini nasih lelap neiupakan
acuan faIsafah peiusahaan. IaIsafah ini didasaikan alas konsep hulungan
kepeicayaan anlaia penlual, pedagang dan konsunen, yang nasing-
nasing saIing neIayani. }ika keliga pihak neniknali keunlungan, naka
loIeh dianggap leidapal lisnis yang leihasiI. IaIsafah ini leivujud daIan
Ianlang liga langan yang devasa ini nuncuI daIan lenluk giafis
nodein, neski diiunah keIuaiga lenpal asaInya, yang leiIelak dekal
paliik yang nasih leifungsi di Tanan Sanpoeina. Lanlang ilu nuncuI
daIan leilagai kesenpalan anlaia Iain pada jendeIa kaca leivaina,
pahalan pada kuisi, pada genleng alap, dan selagainya. HaI ini selagai
peiingalan akan konilnen daii faIsafah aInaihun pendiii Ieiseioan
(Lien Seng Tee).


49
Gambar 4.1
Lngn 5ampncrna
Sunlei: Iiospeklus IT. HM. Sanpoeina Tlk.

3. Pcngurusan dan Pcngawasan
Sesuai dengan Anggaian Dasai Ieiseioan, Ieiseioan akan dikeIoIa
oIeh Diieksi di lavah pengavasan Devan Konisaiis. Anggola-anggola
Devan Konisaiis dan Diieksi diangkal oIeh Rapal Unun Ienegang
Sahan Ieiseioan unluk jangka vaklu 5 lahun.
Devan Konisaiis :
Iiesiden Konisaiis : Aga Sanpoeina
Konisaiis : oedi Sanpoeina
Konisaiis : }ohn Rachnan
Diieksi :
Iiesiden Diieklui/Diieklui IeIaksana : Iuleia Sanpoeina
Diieklui : Hendia Iiaselya
Diieklui : Sunadi Kusuna
Diieklui : Djoko Susanlo50

4. 5umbcr Daya ManusIa
Ieiseioan nenyadaii sedaIan-daIannya peianan daii sunlei
daya nanusia nenenlukan keleihasiIan usaha. OIeh kaiena ilu secaia
leisungguh-sungguh nenusalkan peihalian unluk seIaIu neningkalkan
kuaIilas sunlei daya nanusianya, neIaIui leilagai piogian peIalihan,
pengenlangan, pengasuhan, peneIihaiaan dan peIayanan kesejahleiaan
(Aslek, Kopeiasi, IoIikIinik, KeIuaiga eiencana dan KK) lagi seIuiuh
kaiyavannya. SeIain ilu, Maiching and Sanpoeina juga leinanfaal
nenleiikan sualu peiasaan kelanggaan yang nyala lagi paia kaiyavan
peiusahaan.
Kaiyavan yang legalung secaia adninislialif daIan IT. Hanjaya
MandaIa Sanpoeina neIipuli 16. 422 oiang, leidiii daii :
a. Manajenen Iuncak : 6 oiang O,O4
l. Manajenen Alas : 18 oiang O,11
c. Manajenen Madya : 72 oiang O,44
d. Kaiyavan Kanloi : 45O oiang 2,74
e. Kaiyavan Iioduksi, Iiocessing dan Ienasaian : 15. 876 oiang
96,67 (*)
Ienlagian secaia pendidikannya adaIah :
a. Univeisilas : 1,2


51
l. Akadeni : 1,3
c. SLTA : 15,O
d. Lain-Iain : 82,5
(*) : Ieiusahaan padal kaiya dikaienakan pioduksi Sigaiel Kielek Tangan
(SKT)
Gambar 4.2Sunlei: Iiospeklus IT. HM. Sanpoeina Tlk.


52
5. Bagan OrganIsasI
Gambar 4.3
Bagan OrganIsasI PT. HM. 5ampncrna

6. PrnduksI
Kanloi pusal Ieiseioan, adninisliasi dan paliik ulananya yang
nenpioduksi iokok kielek langan dan iokok kielek nesin leiIelak di
Rungkul Induslii, Suialaya. Di sanping Iokasi ini Ieiseioan juga
nenpunyai fasiIilas pioduksi iokok kielek langan di Tanan Sanpoeina
Suialaya dan MaIang.
DIREKTUR
PELAKSANA (CO)
DIREKSI
DEWAN
KOMISARIS
R. U. P. S
SUMBER DAYA
MANUSIA
ADMINISTRASI PEMASARAN MANUFAKTURING LITBANG KEUANGAN
KESEJAHTERAAN
RENCANA
PENGEMBANGAN
PERSONALIA
HUMAS
HUKUM
UMUM
PENGEMBANGAN
MEREK
PEMASARAN
LAPANGAN
KOORDINASI
PENJUALAN /
TRANSPORTASI
PENELITIAN
PASAR
ENJINERING
PRODUKSI
PENCAMPURAN
BAHAN BAKU
PENELITIAN
DASAR
PENGONTROLAN
MUTU
PENGEMBANGAN
PRODUK
LABORATORIUM
EDP
AKUNTANSI
BENDAHARA
Sunlei: Iiospeklus IT. HM. Sanpoeina Tlk.


53
Ieiseioan neIakukan sendiii pioses penleIian, pengeiingan dan
peneIihaiaan lenlakau dan cengkeh. Iencanpuian lenlakau diIakukan
pada nasing-nasing paliik di nasing-nasing Iokasi. Ieiseioan juga
nenpunyai Ialoialoiiun yang nengavasi secaia leIili pioses
pencanpuian ini unluk nenjanin nulu pioduk. Rokok kielek langan
diguIung dan dilungkus oIeh lenaga-lenaga leianpiI. Sedangkan unluk
iokok kielek nesin, pengguIungan dan penlungkusan diIakukan oIeh
nesin-nesin secaia olonalis.
Adapun pioses pioduksi iokok pada piinsipnya sedeihana nanun
dipeiIukan sualu keleIilian yang cukup linggi laik daIan haI peniIihan
lenlakau dan cengkeh, juga pada saal pencanpuian.
Iada ununnya canpuian daiipada iokok kielek leidiii daii 3O
cengkeh dan 7O canpuian lenlakau. Nanun denikian, iasio yang pasli
daii konposisi ini dapal leivaiiasi dan sangal leiganlung pada foinuIa
yang dikehendaki.
Iioses penlualan iokok kielek dapal diganlaikan selagai
leiikul:
a. eilagai nacan lenlakau dileisihkan dan kenudian dicanpui
nenuiul foinuIa leilenlu.
l. Cengkeh dicuci dan dipioses, kenudian dicanpui dengan lenlakau
canpuian leiselul dialas.


54
c. HasiI canpuian dilaiuh di daIan lenpayan-lenpayan yang kenudian
diguIung (diIinling) laik dengan nesin naupun lenaga nanusia.
Seoiang lenaga keija ahIi nanpu nengguIung 325 lalang iokok pei
jan dan 3OOO lalang pei nenil dengan salu nesin.
d. SeleIah diguIung, iokok leiselul dipolong laik oIeh lenaga nanusia
naupun nesin. Tenaga keija yang ahIi dapal nenolong sejunIah 1OOO
lalang pei jan.
e. Rokok-iokok yang leIah dipolong kenudian dinasukkan ke daIan
lungkus nasing-nasing.
Gambar 4.4
Arus prnduksI rnknk krctckPETANI DAN
PEDAGANG BESAR
CENGKEH
DEPOT
PEMBELIAN
CENGKEH
FERMENTASI
CENGKEH (3
BULAN)
GUDANG
CENGKEH
GUDANG
TEMBAKAU
FERMENTASI
TEMBAKAU
(16-24 BULAN)
DEPOT
PEMBELIAN
TEMBAKAU
PETANI DAN
PEDAGANG BESAR
TEMBAKAU
PROSES
CENGKEH
PROSES
TEMBAKAU
SAOS
PENCAMPURAN
PEMBUATAN PENGGELIN-
TINGAN
PEMOTO-NGAN
PENGEPAKAN DISTRIBUSI PENGEPAKAN

FILTER RODS
TIPPING
BOBBING ETC.
TEMBAKAU
IMPOR
(SKM) (SKT)
Sunlei: Iiospeklus IT. HM. Sanpoeina Tlk.


55
7. Pcmasaran
Iioduk iokok kielek Sanpoeina yang dilenui di pasai pada saal
ini adaIah :
a. D}I SAM SOL (234) -Rokok Kielek Tangan
l. Sanpoeina A HI}AU -Rokok Kielek Tangan
c. IANAMAS KUNINC -Rokok Kielek Tangan
d. Sanpoeina A LXCLUSIVL -Rokok Kielek Mesin, IiIlei
e. Sanpoeina A INTLRNATIONAL -Rokok Kielek Mesin, IiIlei
f. Sanpoeina A UNIVLRSAL -Rokok Kielek Mesin, IiIlei
g. Sanpoeina A MILD -Rokok Kielek Mesin, IiIlei
Kadai :
-Nikolin : 1,2 ng/lalang
-Tai : 14 ng/lalang
Iioduk Ieiseioan disaIuikan neIaIui pedagang-pedagang lesai di
Iuai Ieiseioan dengan nenggunakan jasa angkulan Iuai yang dikonliak,
sehingga pengavasan Ieiseioan alas saIuian disliilusinya nenjadi sangal
leilalas. MuIai lahun 1986, IT. HM. Sanpoeina nenlenluk divisi
penjuaIan dan penasaiannya sendiii secaia agiesif dan nenuIai inlegiasi
veilikaI, dinana divisi ini akhiinya diiulah nenjadi IT. Sanpoeina
Tianspoilasi Nusanlaia, saIah salu peiusahaan afiIiasi.


56
Tonggak ulana piasaiana IT. HM. Sanpoeina adaIah jaiingan
disliilusinya, yang dapal dilanggakan kaiena nengkaiyakan Ielih daii
3OOO oiang, nenggunakan Ielih daii 6OO van, dan Ielih daii 15OO
sepeda noloi yang leiopeiasi di seIuiuh Nusanlaia, neIaIui 51 calang
ulana dan 84 calang penlanlu. MeIaIui jaiingan disliilusi ini, IT. HM.
Sanpoeina leikenanpuan unluk nenyaIuikan pioduk konsunen apa
saja leinasuk pioduk daii pihak keliga kenanapun di Indonesia.
Dengan jaiingan yang ada sekaiang, Ieiseioan dapal Ielih nudah
nengavasi aklivilas disliilusi dan pionosi pioduknya. WaIaupun
infiasliuklui yang ada dapal nenleiikan jasa lagi disliilusi pioduk
pihak keliga nanun pada saal ini jaiingan disliilusi ini hanya digunakan
unluk nenyaIuikan pioduk Sanpoeina.

B. Pcmbahasan HasI! Pcnc!ItIan
DaIan penlahasan seleIunnya leIah diselulkan dan dijeIaskan
Iangkah-Iangkah yang dipeiIukan daIan peihilungan LVA ini adaIah
selagai leiikul:
1. Menghilung liaya nodaI hulang (ccs| cf dco| = Kd)
2. Menghilung liaya nodaI sahan (ccs| cf cqui|q = Ke)
3. Menghilung sliuklui nodaI
4. Menghilung liaya nodaI iala-iala leilinlang (WACC)


57
5. Menghilung LVA
Adapun peihilungan daii Iangkah-Iangkah leiselul dialas adaIah:
1. McnghItung bIaya mnda! hutang (cost of debt = Kd)
DaIan nenjaIankan opeiasionaInya sualu peiusahaan akan
diliayai dengan nodaI, dinana nodaI leiselul leiasaI daii pihak keliga.
ModaI daii pihak keliga leiselul leiupa dana pinjanan laik jangka
panjang naupun dana yang diinveslasikan ke daIan peiusahaan.
Ieihilungan liaya nodaI ini, nenghilung lelan yang dilanggung oIeh
peiusahaan daIan penggunaan dan pinjanan daii delilui. Dana
pinjanan yang dinaksud anlaia Iain seva guna usaha pinjanan daii
lank, olIigasi, veseI layai, hulang jangka panjang yang jaluh lenpo
daIan salu lahun. Konponen-konponen yang dipakai daIan
peihilungan liaya nodaI hulang adaIah junIah hulang jangka panjang,
lelan lunga dan pajak yang dilelankan kepada peiusahaan. Unluk
nenghilung liaya nodaI hulang ini, Iangkah-Iangkah yang peiIu
diIakukan adaIah nencaii liaya hulang seleIun pajak (Kl) dengan
iunus:
g Hu Jumlah
Bunga Beban
K
b
tan
=
Adapun peihilungan liaya hulang seleIun pajak (Kl) IT. HM.
Sanpoeina Tlk. adaIah selagai leiikul:


58
% 57 , 13 1357 , 0
787 . 487 . 2
660 . 337
2003
= = =
b
K
% 60 , 13 1360 , 0
701 . 622 . 2
756 . 356
2004
= = =
b
K
% 04 , 15 1504 , 0
105 . 996 . 1
170 . 300
2005
= = =
b
K
% 99 , 17 1799 , 0
422 . 260 . 1
726 . 226
2006
= = =
b
K
% 76 , 12 1276 , 0
703 . 401 . 1
893 . 178
2007
= = =
b
K
Sedangkan unluk laiif pajak peiusahaan daIan peneIilian ini
dihilung dengan caia selagai leiikul:
n Penghasila Pajak Sebelum Laba
n Penghasila Pajak
T Pajak Tarif = ) (
Adapun peihilungan laiif pajak (T) IT. HM. Sanpoeina Tlk. adaIah
selagai leiikul:
% 88 , 34 3488 , 0
497 . 199 . 2
289 . 767
2003
= = = T
% 32 , 33 3332 , 0
104 . 059 . 3
168 . 019 . 1
2004
= = = T
% 58 , 34 3458 , 0
660 . 724 . 3
139 . 288 . 1
2005
= = = T
% 44 , 33 3344 , 0
895 . 344 . 5
404 . 787 . 1
2006
= = = T
% 03 , 32 3203 , 0
073 . 345 . 5
231 . 712 . 1
2007
= = = T


59
SeleIah nenghilung laiif pajak, seIanjulnya adaIah nenenlukan fakloi
daIan peihilungan liaya nodaI hulang, yang dipeioIeh dengan caia:
) 1 ( T K K
b d
=
% 84 , 8 %) 88 , 34 1 ( % 57 , 13
2003
= =
d
K
% 07 , 9 %) 32 , 33 1 ( % 60 , 13
2004
= =
d
K
% 84 , 9 %) 58 , 34 1 ( % 04 , 15
2005
= =
d
K
% 97 , 11 %) 44 , 33 1 ( % 99 , 17
2006
= =
d
K
% 67 , 8 %) 03 , 32 1 ( % 76 , 12
2007
= =
d
K
eiikul ini peihilungan Kd IT. HM. Sanpoeina Tlk. daii lahun 2OO3
sanpai dengan lahun 2OO7 akan disajikan daIan lenluk laleI konpeialif.
Tabc! 4.1
BIaya Mnda! Hutang (Kd)
PT. HM. 5ampncrna Tbk.
Tahun 2003-2007

5cbc!um AkuIsIsI AkuIsIsI 5csudah AkuIsIsI
Kctcrangan
2003 2004 2005 2006 2007
elan unga 33766O 356756 3OO17O 226726 178893
}unIah Hulang 2487787 26227O1 19961O5 126O422 14O17O3
Kl 13,57 13,6O 15,O4 17,99 12,76
(1-T) O,6512 O,6668 O,6542 O,6656 O,6797
Kd 8,84 9,O7 9,84 11,97 8,67
Sunlei : Dala dioIah

eidasaikan laleI 4.1 dialas, hasiI peihilungan liaya nodaI hulang
IT. HM. Sanpoeina Tlk. yang neIakukan akuisisi pada lahun 2OO5,
seIana Iina lahun leiakhii ini nenunjukkan keadaan yang ieIalif


60
neningkal. esainya liaya nodaI hulang peiusahaan lahun 2OO3 adaIah
8,84, senenlaia pada lahun 2OO4 lesainya liaya nodaI hulang
nengaIani kenaikan selesai O,23 nenjadi 9,O7. Iada saal leijadinya
akuisisi yailu pada lahun 2OO5, kenlaIi nengaIani kenaikan nenjadi
9,84. HaI ini dikaienakan pada lahun 2OO5 ini junIah hulang dan lelan
lunga yang diniIiki peiusahaan senakin sedikil liIa dilandingkan
dengan kondisi seleIun akuisisi, sehingga haI leiselul nengakilalkan
liaya hulang seleIun pajak nengaIani peningkalan. iaya nodaI hulang
leilinggi leijadi pada saal peiusahaan sudah neIakukan akuisisi yailu
pada lahun 2OO6 jika dilandingkan dengan keadaan pada lahun seleIun
akuisisi. esainya liaya nodaI hulang pada lahun leiselul yakni selesai
11,97. HaI ini leijadi kaiena liaya hulang seleIun pajak (Kl) yang
dilanggung peiusahaan cukup lesai yailu selesai 17,99, sehingga
nengakilalkan lesainya liaya nodaI hulang yang dilanggung
peiusahaan juga senakin lesai. eileda dengan keadaan liaya nodaI
hulang pada lahun 2OO7. Iada lahun ini peiusahaan jusliu nengaIani
penuiunan junIah liaya nodaI hulang yang ieIalif lesai yakni selesai
3,3O jika dilandingkan dengan lahun 2OO6. pada lahun 2OO7 ini
peiusahaan neniIiki liaya nodaI hulang leiendah daii pada enpal
lahun seleIunnya yakni 8,67. Kaiena pada lahun ini lelan lunga yang
dilanggung peiusahaan nengaIani penuiunan, yang nana haI ilu lidak


61
diinlangi dengan junIah hulang yang diniIiki peiusahaan yang jusliu
nengaIani kenaikan.
2. McnghItung bIaya mnda! saham (cost of eqult = Kc)
iaya nodaI sahan dipeioIeh daii piosenlase alau lingkal
pengenlaIian hasiI yang dihaiapkan daii nodaI yang diinveslasikan
pada sualu peiusahaan. Unluk nenghilung liaya nodaI sahan peiIu
pendekalan leidasaikan lingkal pengenlaIian (rc|urn) yang dihaiapkan
oIeh penegang sahan. Kaiena ilu unluk nenenlukan liaya nodaI sahan
haius leidasaikan niIai pasai yang leiIaku dan lukan niIai luku. DaIan
peihilungan liaya nodaI sahan disini penuIis nenggunakan pendekalan
Capi|a| Assc| Pricing Mcdc| (CAIM) selagainana iunusnya leIah
dijeIaskan pada lal seleIunnya, yailu:
) (
f m f e
R R R K + =
Adapun Iangkah-Iangkah peihilungan liaya nodaI sahan haius
dinuIai dengan nenghilung konponen-konponennya selagai leiikul:
a. Ieihilungan suku lunga lelas iesiko (Rf)
Tingkal lunga lelas iesiko disini dianliI daii suku lunga iala-
iala Seilifikal ank Indonesia (SI) seIana 1 luIan. AIasan
digunakan SI ini kaiena lingkal keananannya Ielih leijanin
dilandingkan dengan jenis inveslasi Iainnya, sehingga iesiko
dianggap keciI alau lelas iesiko. esainya iala-iala suku lunga


62
leiselul unluk lahun 2OO3 sanpai dengan lahun 2OO7 adaIah
selagai leiikul:
Tabc! 4.2
TIngkat 5uku Bunga Bank IndnncsIa
Tahun 2003-2007
Da!am pcrscn (%)

Tahun
Nn. Bu!an
2003 2004 2005 2006 2007
1 }anuaii 12,8O 8,O5 7,42 12,75 9,55
2 Ieliuaii 12,5O 7,64 7,43 12,74 9,25
3 Maiel 11,58 7,42 7,44 12,73 9,OO
4 ApiiI 11,24 7,34 7,62 12,74 9,OO
5 Mei 1O,8O 7,32 7,87 12,55 8,8O
6 }uni 9,9O 7,34 8,11 12,5O 8,56
7 }uIi 9,2O 7,37 8,48 12,31 8,31
8 Aguslus 9,OO 7,37 8,84 11,85 8,25
9 Seplenlei 8,74 7,39 1O,OO 11,25 8,25
1O Oklolei 8,53 7,41 11,OO 1O,92 8,25
11 Nopenlei 8,47 7,42 12,25 1O,38 8,25
12 Desenlei 8,39 3,75 12,75 9,88 8,O8
Rata-Rata
10,10 7,15 9,10 11,88 8,63


l. Ieihilungan lingkal pengenlaIian pasai (Rn)
Ieihilungan lingkal pengenlaIian pasai ini dipeioIeh daii
lesainya keunlungan seIuiuh sahan yang leiedai di uisa Lfek.
Ieihilungan ini didasaikan pada peigeiakan Indeks Haiga Sahan
Calungan (IHSC), dan diIakukan dengan iunus:
1
1 1

=
t
t
m
IHSG
IHSG IHSG
R
Sunlei: ank Indonesia (2OO7)


63
Maka peihilungan rc|urn pasai (Rn) unluk luIan }anuaii lahun
2OO3 yailu:
1682 , 0
046 . 342
046 . 342 578 . 399
2003
=

=
m
R
Secaia Iengkap hasiI peihilungan Rn IT. HM. Sanpoeina Tlk.
akan disajikan daIan lenluk laleI di lavah ini:


64
Tabc! 4.3
Rcturn Markct (Rm)
PT. HM. 5ampncrna Tbk.
Tahun 2003-2007

5cbc!um AkuIsIsI AkuIsIsI 5csudah AkuIsIsI
Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007 Bu!an
IH5G Rm IH5G Rm IH5G Rm IH5G Rm IH5G Rm
Desenlei 'O2 342,O46 - - - - - - - - -
}anuaii 399,578 O,1682 753,234 O,1466 1O25,71O O,O522 1221,739 O,O598 1776,525 O,OO25
Ieliuaii 398,O46 -O,OO38 767,553 O,O19O 1O69,159 O,O424 1239,668 O,O147 1776,95O O,OOO2
Maiel 391,356 -O,O168 745,386 -O,O289 1112,279 O,O4O3 1277,568 O,O3O6 178O,5O7 O,OO2O
ApiiI 432,623 O,1O54 787,198 O,O561 1O77,494 -O,O313 14O7,6O6 O,1O18 1948,464 O,O943
Mei 469,842 O,O86O 726,2O8 -O,O775 1O54,95O -O,O2O9 1437,117 O,O21O 2O5O,OO8 O,O521
}uni 5O7,835 O,O8O9 7O7,763 -O,O254 1114,676 O,O566 1288,O45 -O,1O37 2119,173 O,O337
}uIi 515,838 O,O158 756,897 O,O694 1144,O41 O,O263 1323,OO9 O,O271 2294,534 O,O827
Aguslus 514,819 -O,OO2O 751,5O4 -O,OO71 1115,135 -O,O253 1411,979 O,O672 2152,847 -O,O617
Seplenlei 579,51O O,1257 764,268 O,O17O 1O54,581 -O,O543 1481,327 O,O491 2269,146 O,O54O
Oklolei 633,59O O,O933 852,3O2 O,1152 1O84,626 O,O285 1556,995 O,O511 2552,487 O,1249
Nopenlei 617,343 -O,O256 924,O27 O,O842 1O55,691 -O,O267 167O,185 O,O727 2662,147 O,O43O
Desenlei 656,943 O,O641 974,838 O,O55O 1152,823 O,O92O 1772,173 O,O611 2742,771 O,O3O3
Jum!ah 0,6912 0,4235 0,1799 0,4524 0,4580
Sunlei : Dala dioIah65
c. Ieihilungan lingkal keunlungan sahan (Ri)
Rc|urn individuaI dihilung daii dala peikenlangan haiga
sahan individuaI dan junIah deviden yang dilagikan.
Ieihilungan Ri (Y) ini dihilung dengan iunus:
) 1 (
) 1 (

+
=
t
t t t
P
D P P
y
DaIan peihilungan Ri (Y) didasaikan pada peigeiakan
haiga sahan luIanan. Sepeili leiIihal daii peihilungan Ri (Y)
leiikul unluk luIan }anuaii 2OO3, yailu:
0021 , 0
3256
0 3256 3249
=
+
= y
Secaia Iengkap hasiI peihilungan rc|urn individuaI (Ri) IT.
HM. Sanpoeina Tlk. secaia keseIuiuhan akan disajikan daIan
lenluk laleI konpaiasi di lavah ini:


66
Tabc! 4.4
Rcturn IndIvIdua! (RI)
PT. HM. 5ampncrna Tbk
Tahun 2003-2007

5cbc!um AkuIsIsI AkuIsIsI 5csudah AkuIsIsI
Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007
Bu!an
PrIcc
(Rp)
Dcv
(Rp) RI
PrIcc
(Rp)
Dcv
(Rp) RI
PrIcc
(Rp)
Dcv
(Rp) RI
PrIcc
(Rp)
Dcv
(Rp) RI
PrIcc
(Rp)
Dcv
(Rp) RI
Desenlei 'O2 3256 - - - - - - - - - - - - - -
}anuaii 3249 O -O,OO21 4998 O O,1774 6985 O O,O5O4 8548 O -O,O112 1O789 O O,1611
Ieliuaii 2984 O -O,O816 4854 O -O,O288 7824 O O,12O1 8425 O -O,O144 11913 O O,1O42
Maiel 2923 O -O,O2O4 4665 O -O,O389 9645 O O,2327 8445 O O,OO24 12331 O O,O351
ApiiI 3259 5O O,1321 4825 O O,O343 1O373 O O,O755 8258 O -O,O221 14795 O O,1998
Mei 363O O O,1138 4958 12O O,O524 9543 O -O,O8OO 8229 O -O,OO35 13664 O -O,O764
}uni 4O58 O O,1179 5O67 O O,O22O 8324 O -O,1277 7818 2OO -O,O256 13163 145 -O,O261
}uIi 4134 14O O,O532 5479 1OO O,1O1O 83O9 275 O,O312 7619 O -O,O255 13565 O O,O3O5
Aguslus 4O88 O -O,O111 5329 O -O,O274 8252 O -O,OO69 7658 O O,OO51 13152 O -O,O3O4
Seplenlei 4413 O O,O795 5718 O O,O73O 8358 O O,O128 8OO5 25O O,O78O 134O3 15O O,O3O5
Oklolei 4482 O O,O156 5967 O O,O435 8474 34O O,O546 7879 O -O,O157 1O418 O -O,2227
Nopenlei 4252 O -O,O513 6468 175 O,1133 8353 O -O,O143 8214 1OO O,O552 13834 O O,3279
Desenlei 4245 O -O,OO16 665O O O,O281 8645 O O,O35O 9292 O O,1312 14OO9 O O,O126
Tnta! 0,3439 0,5500 0,3834 0,1538 0,5461
Sunlei : Dala dioIah


67
eidasaikan laleI 4.4 di alas, naka lingkal pengenlaIian
sahan IndividuaI (Ri) pei lahun 2OO3 selesai O,3439, lahun 2OO4
selesai O,55OO, lahun 2OO5 selesai O,3834, lahun 2OO6 selesai
O,1538, dan lahun 2OO7 selesai O,5461.

d. Ieihilungan koefisien ela ()
ela adaIah fakloi iesiko daii peiusahaan yang neiupakan
sualu paianelei, dinana pengukui peiulahan yang dihaiapkan
pada rc|urn sualu sahan jika leijadi peiulahan pada rc|urn pasai.
SeleIah hasiI peihilungan rc|urn nar|c| (Rn) dan rc|urn inditidua|
(Ri) dikelahui, pengukuian koefisien lela ini dapal diIakukan
dengan nenggunakan pendekalan iegiesi dengan iunus:
( )
2 2
x x n
y x xy n


=
Adapun hasiI peihilungan lela () unluk IT. HM. Sanpoeina Tlk.
adaIah selagai leiikul:


68
Tabc! 4.5
PcrhItungan Bcta ( )
PT. HM. 5ampncrna Tbk.
Tahun 2003

Bu!an X (Rm) Y (RI) XY X2
}anuaii O,1682 -O,OO21 -O,OOO4 O,O283
Ieliuaii -O,OO38 -O,O816 O,OOO3 O,OOOO
Maiel -O,O168 -O,O2O4 O,OOO3 O,OOO3
ApiiI O,1O54 O,1321 O,O139 O,O111
Mei O,O86O O,1138 O,OO98 O,OO74
}uni O,O8O9 O,1179 O,OO95 O,OO65
}uIi O,O158 O,O532 O,OOO8 O,OOO2
Aguslus -O,OO2O -O,O111 O,OOOO O,OOOO
Seplenlei O,1257 O,O795 O,O1OO O,O158
Oklolei O,O933 O,O156 O,OO15 O,OO87
Nopenlei -O,O256 -O,O513 O,OO13 O,OOO7
Desenlei O,O641 -O,OO16 -O,OOO1 O,OO41
Jum!ah 0,6912 0,3440 0,0471 0,0832
Sunlei : Dala dioIah

2 2
) ( .
. .
X X n
Y X XY n


=
2
) 6912 , 0 ( ) 0832 , 0 ( 12
) 3440 , 0 . 6912 , 0 ( ) 0471 , 0 ( 12

=
5206 , 0
3274 , 0
=
6289 , 0 =


69
Tabc! 4.6
PcrhItungan Bcta ( )
PT. HM. 5ampncrna Tbk.
Tahun 2004

Bu!an X (Rm) Y (RI) XY X
2

}anuaii O,1466 O,1774 O,O26O O,O215
Ieliuaii O,O19O -O,O288 -O,OOO5 O,OOO4
Maiel -O,O289 -O,O389 O,OO11 O,OOO8
ApiiI O,O561 O,O343 O,OO19 O,OO31
Mei -O,O775 O,O524 -O,OO41 O,OO6O
}uni -O,O254 O,O22O -O,OOO6 O,OOO6
}uIi O,O694 O,1O1O O,OO7O O,OO48
Aguslus -O,OO71 -O,O274 O,OOO2 O,OOO1
Seplenlei O,O17O O,O73O O,OO12 O,OOO3
Oklolei O,1152 O,O435 O,OO5O O,O133
Nopenlei O,O842 O,1133 O,OO95 O,OO71
Desenlei O,O55O O,O281 O,OO15 O,OO3O
Jum!ah 0,4236 0,5499 0,0484 0,0610
Sunlei : Dala dioIah


2 2
) ( .
. .
X X n
Y X XY n


=
2
) 4236 , 0 ( ) 0610 , 0 ( 12
) 5499 , 0 . 4236 , 0 ( ) 0484 , 0 ( 12

=
5526 , 0
3479 , 0
=
6295 , 0 =


70
Tabc! 4.7
PcrhItungan Bcta ( )
PT. HM. 5ampncrna Tbk.
Tahun 2005

Bu!an X (Rm) Y (RI) XY X
2

}anuaii O,O522 O,O5O4 O,OO26 O,OO27
Ieliuaii O,O424 O,12O1 O,OO51 O,OO18
Maiel O,O4O3 O,2327 O,OO94 O,OO16
ApiiI -O,O313 O,O755 -O,OO24 O,OO1O
Mei -O,O2O9 -O,O8OO O,OO17 O,OOO4
}uni O,O566 -O,1277 -O,OO72 O,OO32
}uIi O,O263 O,O312 O,OOO8 O,OOO7
Aguslus -O,O253 -O,OO69 O,OOO2 O,OOO6
Seplenlei -O,O543 O,O128 -O,OOO7 O,OO29
Oklolei O,O285 O,O546 O,OO16 O,OOO8
Nopenlei -O,O267 -O,O143 O,OOO4 O,OOO7
Desenlei O,O92O O,O35O O,OO32 O,OO85
Jum!ah 0,1798 0,3834 0,0146 0,0250
Sunlei : Dala dioIah

2 2
) ( .
. .
X X n
Y X XY n


=
2
) 1798 , 0 ( ) 0250 , 0 ( 12
) 3834 , 0 . 1798 , 0 ( ) 0146 , 0 ( 12

=
2677 , 0
1063 , 0
=
3970 , 0 =


71
Tabc! 4.8
PcrhItungan Bcta ( )
PT. HM. 5ampncrna Tbk.
Tahun 2006

Bu!an X (Rm) Y (RI) XY X
2

}anuaii O,O598 -O,O112 -O,OOO7 O,OO36
Ieliuaii O,O147 -O,O144 -O,OOO2 O,OOO2
Maiel O,O3O6 O,OO24 O,OOO1 O,OOO9
ApiiI O,1O18 -O,O221 -O,OO22 O,O1O4
Mei O,O21O -O,OO35 -O,OOO1 O,OOO4
}uni -O,1O37 -O,O256 O,OO27 O,O1O8
}uIi O,O271 -O,O255 -O,OOO7 O,OOO7
Aguslus O,O672 O,OO51 O,OOO3 O,OO45
Seplenlei O,O491 O,O78O O,OO38 O,OO24
Oklolei O,O511 -O,O157 -O,OOO8 O,OO26
Nopenlei O,O727 O,O552 O,OO4O O,OO53
Desenlei O,O611 O,1312 O,OO8O O,OO37
Jum!ah 0,4525 0,1539 0,0142 0,0456
Sunlei : Dala dioIah

2 2
) ( .
. .
X X n
Y X XY n


=
2
) 4525 , 0 ( ) 0456 , 0 ( 12
) 1539 , 0 . 4525 , 0 ( ) 0142 , 0 ( 12

=
3424 , 0
1008 , 0
=
2942 , 0 =


72
Tabc! 4.9
PcrhItungan Bcta ( )
PT. HM. 5ampncrna Tbk.
Tahun 2007

Bu!an X (Rm) Y (RI) XY X
2

}anuaii O,OO25 O,1611 O,OOO4 O,OOOO
Ieliuaii O,OOO2 O,1O42 O,OOOO O,OOOO
Maiel O,OO2O O,O351 O,OOO1 O,OOOO
ApiiI O,O943 O,1998 O,O188 O,OO89
Mei O,O521 -O,O764 -O,OO4O O,OO27
}uni O,O337 -O,O261 -O,OOO9 O,OO11
}uIi O,O827 O,O3O5 O,OO25 O,OO68
Aguslus -O,O617 -O,O3O4 O,OO19 O,OO38
Seplenlei O,O54O O,O3O5 O,OO16 O,OO29
Oklolei O,1249 -O,2227 -O,O278 O,O156
Nopenlei O,O43O O,3279 O,O141 O,OO18
Desenlei O,O3O3 O,O126 O,OOO4 O,OOO9
Jum!ah 0,4580 0,5461 0,0072 0,0447
Sunlei : Dala dioIah

2 2
) ( .
. .
X X n
Y X XY n


=
2
) 4580 , 0 ( ) 0447 , 0 ( 12
) 5461 , 0 . 4580 , 0 ( ) 0072 , 0 ( 12

=
3266 , 0
1637 , 0
=
5012 , 0 =
TaleI 4.1O di lavah ini nenunjukkan peihilungan niIai lela
() seIana Iina lahun leiakhii yailu nuIai lahun 2OO3 sanapai
dengan lahun 2OO7.


73
Tabc! 4.10
NI!aI Bcta ( )
PT. HM. 5ampncrna Tbk.
Tahun 2003-2007

Tahun NiIai ela ()
2OO3
2OO4
2OO5
2OO6
2OO7
O,6289
O,6295
O,397O
O,2942
-O,5O12
Sunlei: TaleI 4.5 sanpai dengan 4.9

eidasaikan pada laleI 4.1O yang neiupakan keseIuiuhan
peihilungan niIai lela () dapal diIihal lahva IT. HM. Sanpoeina
Tlk. pada lahun 2OO3 niIai lela nencapai O,6289, lahun 2OO4 niIai
lela O,6295, lahun 2OO5 niIai lela O,397O, lahun 2OO6 niIai lela
O,2942, dan lahun 2OO7 niIai lela selesai -O,5O12.
HasiI peihilungan niIai lela () di alas nenunjukkan
lesainya lingkal iesiko inveslasi yang leigeiak nengikuli pasai
sahan. Daii hasiI leiselul nenunjukkan lahva niIai lela ()
dipengaiuhi oIeh lingkal pengenlaIian (Rn) dan lingkal
pengenlaIian sahan individu (Ri). Dinana apaliIa lingkal
pengenlaIian (Rn) dan lingkal pengenlaIian sahan individu (Ri)
sana-sana linggi naka niIai lela yang dihasiIkan juga linggi,
legilu puIa selaIiknya apaliIa lingkal pengenlaIian (Rn) dan
lingkal pengenlaIian sahan individu (Ri) sana-sana iendah naka
niIai lela yang dihasiIkan juga iendah.


74
Dengan denikian dapal dipeioIeh liaya nodaI sahan (Ke) unluk
IT. HM. Sanpoeina Tlk. dengan caia:
) (
f m f
R R R Ke + =
4722 , 0 ) 6289 , 0 )( 1010 , 0 6912 , 0 ( 1010 , 0
2003
= + = Ke
2931 , 0 ) 6295 , 0 )( 0715 , 0 4235 , 0 ( 0715 , 0
2004
= + = Ke
1263 , 0 ) 3970 , 0 )( 0910 , 0 1799 , 0 ( 0910 , 0
2005
= + = Ke
2169 , 0 ) 2942 , 0 )( 1188 , 0 4524 , 0 ( 1188 , 0
2006
= + = Ke
1000 , 0 ) 5012 , 0 )( 0863 , 0 4580 , 0 ( 0863 , 0
2007
= + = Ke
HasiI peihilungan liaya nodaI sahan (Ke) dapal diIihal pada laleI
di lavah ini:
Tabc! 4.11
BIaya Mnda! 5aham (Kc)
PT. HM. 5ampncrna Tbk
Tahun 2003-2007

5cbc!um AkuIsIsI AkuIsIsI 5csudah AkuIsIsI
Kctcrangan
2003 2004 2005 2006 2007
Rf O,1O1O O,O715 O,O91O O,1188 O,O863
Rn O,6912 O,4235 O,1799 O,4524 O,458O
O,6289 O,6295 O,397O O,2942 -O,5O12
Kc 0,4722 0,2931 0,1263 0,2169 -0,1000
Sunlei : Dala dioIah

Daii laleI 4.11 dialas dipeioIeh infoinasi lahva liaya nodaI
sahan leilesai adaIah leijadi seleIun akuisisi yakni pada lahun 2OO3
selesai 47,22. Salu lahun seleIun akuisisi yailu pada lahun 2OO4, leijadi


75
peningkalan liaya nodaI sahan vaIaupun junIah peisenlasenya lidak
selesai lahun 2OO3 yailu selesai 29,31. Iada saal leijadi akuisisi yailu
pada lahun 2OO5, liaya nodaI sahan peiusahaan kenlaIi nengaIani
penuiunan. Sesudah akuisisi yailu lahun 2OO6 liaya nodaI sahan
peiusahaan cendeiung nengaIani kenaikan yailu selesai 21,69, nanun
dilahun 2OO7 peiusahaan neniIiki liaya nodaI sahan yang leiniIai
negalif yailu selesai -1O. HaI ini diselalkan adanya penuiunan lela
yang cukup lesai, sehingga liaya nodaI sahan (Ke) yang dihasiIkan Ielih
keciI alau leiniIai negalif daii lingkal pengenlaIian pasai (Rn) yang
dihaiapkan invesloi.
HasiI peihilungan di alas nenunjukkan lahva lesainya liaya
nodaI sahan (Ke) yang haius dikeIuaikan oIeh peiusahaan kepada paia
penegang dana. Daii hasiI leiselul jeIas nenunjukkan lahva dengan
lingkal pengenlaIian pasai (Rn) Ielih linggi daii lingkal suku lunga
lelas iesiko (Rf), naka lela () yang linggi akan nenghasiIkan lingkal
keunlungan yang linggi, legilu selaIiknya apaliIa lingkal pengenlaIian
pasai (Rn) Ielih iendah daii lingkal suku lunga lelas iesiko (Rf), naka
lela () yang linggi akan nenghasiIkan lingkal keunlungan yang iendah.76
3. McnghItung struktur pcrmnda!an darI ncraca
Sliuklui peinodaIan daii neiaca dipeioIeh neIaIui penlagian
iala-iala laik nodaI hulang naupun nodaI sahan (nodaI sendiii)
dengan lolaI junIah nodaI. eiikul ini peihilungan sliuklui nodaI IT.
HM. Sanpoeina Tlk.
Tabc! 4.12
5truktur Pcrmnda!an
PT. HM. 5ampncrna Tbk.
Tahun 2003-2007
(Da!am jutaan rupIah)

5cbc!um AkuIsIsI AkuIsIsI 5csudah AkuIsIsI
Kctcrangan
2003 2004 2005 2006 2007
Hulang 2.487.787 2.622.7O1 1.996.1O5 1.26O.422 1.4O1.7O3
ModaI Sendiii 5.768.4O7 4.859.43O 4.575.555 5.693.94O 8.O63.542
TolaI ModaI 8.256.194 7.482.131 6.571.66O 6.954.362 9.465.245
Konposisi Hulang O,3O13 O,35O5 O,3O37 O,1812 O,1481
Konposisi ModaI O,6987 O,6495 O,6963 O,8188 O,8519
TolaI Konposisi 1,OOOO 1,OOOO 1,OOOO 1,OOOO 1,OOOO
Sunlei : Dala dioIah

eidasaikan hasiI peihilungan dialas, dapal dikelahui lahva
seIana Iina lahun konposisi hulang peiusahaan cendeiung nengaIani
penuiunan. Konposisi hulang peiusahaan seleIun akuisisi nengaIani
peningkalan. Senenlaia peiiode sesudah akuisisi peiusahaan neniIiki
konposisi hulang yang ieIalif iendah. Tingginya konposisi hulang
peiusahaan diselalkan kaiena peiusahaan aklif daIan nengunpuIkan
dana, konposisi hulang yang linggi nenunjukkan lahva iesiko yang


77
dilanggung oIeh paia penegang sahan juga senakin lesai. Iada lahun
2OO3 konposisi hulang peiusahaan selesai 3O,13. Konposisi hulang
leilesai leijadi pada lahun 2OO4 lepalnya salu lahun seleIun akuisisi
yailu konposisi hulang naik nenjadi 35,O5, nanun kondisi ini lidak
leilahan Iana kaiena pada saal leijadinya akuisisi pada lahun 2OO5
konposisi hulang peiusahaan kenlaIi nengaIani penuiunan yailu
selesai 3O,37. Konposisi hulang pada lahun 2OO6 nengaIani
penuiunan yang sangal diaslis nenjadi 18,12. Dan konposisi hulang
leiendah leijadi pada lahun 2OO7 yailu 14,81.
eidasaikan laleI 4.12 di alas, konposisi nodaI peiusahaan seIana
Iina lahun ieIalif neningkal. Iada lahun 2OO3 konposisi nodaI
peiusahaan selesai 69,87, nanun pada lahun 2OO4 lepalnya salu lahun
seleIun akuisisi yailu konposisi nodaI luiun nenjadi 64,95. Senenlaia
ilu pada lahun 2OO5 lepalnya pada saal leijadinya akuisisi konposisi
nodaI peiusahaan kenlaIi neningkal yailu selesai 69,63. Iada lahun
2OO6 dan lahun 2OO7 konposisi peiusahaan nengaIani peningkalan yang
cukup linggi yailu 81,88 dan 85,19. Daii laleI di alas junIah nodaI
peiusahaan pada peiiode sesudah akuisisi nengaIani peningkalan, haI
ini nenunjukkan lahva akuisisi yang diIakukan oIeh peiusahaan nanpu
neningkalkan assel peiusahaan.78
4. McnghItung bIaya mnda! rata-rata tcrtImbang (WACC)
iaya nodaI iala-iala leilinlang neiupakan lingkal liaya
penggunaan nodaI peiusahaan secaia keseIuiuhan neIipuli liaya hulang
dan liaya nodaI. Ieihilungan liaya nodaI iala-iala leilinlang (WACC)
neiupakan penjunIahan daii hasiI peikaIian liaya hulang dan liaya
ekuilas dengan nasing-nasing sliuklui nodaInya alau sesuai dengan
iunus yang leIah dilahas seleIunnya, yailu:
e e d d
K W T K W WACC . ) 1 ( . + =
Sehingga lesainya liaya iala-iala leilinlang (WACC) IT. HM.
Sanpoeina Tlk. yang dipeioIeh adaIah:
3566 , 0 ) 4722 , 0 )( 6987 , 0 ( ) 0884 , 0 )( 3013 , 0 (
2003
= + = WACC
2222 , 0 ) 2931 , 0 )( 6495 , 0 ( ) 0907 , 0 )( 3505 , 0 (
2004
= + = WACC
1178 , 0 ) 1263 , 0 )( 6963 , 0 ( ) 0984 , 0 )( 3037 , 0 (
2005
= + = WACC
1993 , 0 ) 2169 , 0 )( 8188 , 0 ( ) 1197 , 0 )( 1812 , 0 (
2006
= + = WACC
0723 , 0 ) 1000 , 0 )( 8519 , 0 ( ) 0867 , 0 )( 1481 , 0 (
2007
= + = WACC
Dan leiikul ini penuIis nenyajikan daIan lenluk laleI konpaialif
daii peihilungan liaya nodaI iala-iala leilinlang (WACC).


79
Tabc! 4.13
BIaya Mnda! Rata-rata TcrtImbang (WACC)
PT. HM. 5ampncrna Tbk.
Tahun 2003-2007

5cbc!um AkuIsIsI AkuIsIsI 5csudah AkuIsIsI
Kctcrangan
2003 2004 2005 2006 2007
Kd O,O884 O,O9O7 O,O984 O,1197 O,O867
Wd O,3O13 O,35O5 O,3O37 O,1812 O,1481
Ke O,4722 O,2931 O,1263 O,2169 -O,1OOO
We O,6987 O,6495 O,6963 O,8188 O,8519
WACC 0,3566 0,2222 0,1178 0,1993 -0,0723
Sunlei : Dala dioIah

Daii laleI 4.13 dialas dapal diIihal lahva liaya nodaI iala-iala
leilinlang (WACC) IT. HM. Sanpoeina Tlk. seIana kuiun vaklu Iina
lahun cendeiung nengaIani penuiunan. Ieiiode seleIun akuisisi WACC
peiusahaan IT. HM. Sanpoeina Tlk. ieIalif Ielih linggi dilandingkan
peiiode sesudah akuisisi. iaya nodaI iala-iala leilinlang (WACC)
leilinggi pada lahun 2OO3 yailu selesai 35,66 kenudian nenuiun
nenjadi 22,22 pada lahun 2OO4 dan pada lahun 2OO5 nenjadi 11,78.
Senenlaia unluk lahun 2OO6 liaya nodaI iala-iala leilinlang nengaIani
kenaikan nenjadi 19,93 dan pada lahun 2OO7 nengaIani penuiunan
kenlaIi nenjadi - 7,23. Iada peiiode seleIun akuisisi yailu lahun 2OO3
dan 2OO4 peiusahaan neniIiki liaya iala-iala leilinlang yang cukup
linggi, kaiena pada lahun-lahun leiselul peiusahaan cukup aklif daIan
nenghinpun dana. HaI ini dapal diIihal daii junIah hulang jangka


80
panjang peiusahaan yang nengaIani peningkalan dilandingkan lahun
sesudah akuisisi.
Tabc! 4.14
NI!aI BIaya Mnda! TcrtImbang
PT. HM. 5ampncrna Tbk.
Tahun 2003-2007
(Da!am jutaan rupIah)

5. McnghItung EVA
SeleIah liaya nodaI iala-iala leilinlang (WACC) sudah dikelahui,
naka LVA dapal dihilung dengan caia leiikul:
) ( WACC Pajak Beban EBIT EVA + =
Adapun hasiI peihilungan LVA disajikan daIan lenluk laleI
leiikul:
5cbc!um AkuIsIsI AkuIsIsI 5csudah AkuIsIsI
Kctcrangan
2003 2004 2005 2006 2007
TolaI ModaI 5834153 4947O84 4669275 5743595 828O791
WACC O,3566 O,2222 O,1178 O,1993 -O,O723
iaya ModaI Teilinlang 2O8O458,96 1O99242,O6 55OO4O,6O 1144698,48 -5987O1,19
Sunlei : Dala dioIah


81
Tabc! 4.15
PcrhItungan EcnnnmIc Va!uc Addcd (EVA)
PT. HM. 5ampncrna Tbk.
Tahun 2003-2007

5cbc!um AkuIsIsI AkuIsIsI 5csudah AkuIsIsI
Kctcrangan
2003 2004 2005 2006 2007
Lala seleIun Iajak 2.199.497 3.O59.1O4 3.724.66O 5.344.895 5.345.O73
elan lunga 337.66O 356.756 3OO.17O 226.726 178.893
LIT 2.537.157 3.415.86O 4.O24.83O 5.571.621 5.523.966
elan pajak 884.96O,36 1.138.164,55 1.391.786,21 1.863.15O,O6 1.769.326,31
NOIAT 1.652.196,64 2.277.695,45 2.633.O43,79 3.7O8.47O,94 3.754.639,69
iaya nodaI leilinlang 2.O8O.458,96 1.O99.242,O6 55O.O4O,6O 1.144.698,48 -598.7O1,19
EVA -428.262,32 1.178.453,39 2.083.003,19 2.563.772,46 4.353.340,88
Sunlei : Dala dioIah


eidasaikan hasiI peihilungan LVA pada laleI 4.15 dialas, dapal
diIihal lahva daIan niIai lanlah ekononis alau |ccncnic Va|uc Addcd
(LVA) pada peiusahaan leiselul seIana Iina lahun leiakhii, yailu lahun
2OO3, lahun 2OO4, lahun 2OO5, lahun 2OO6 dan lahun 2OO7 cendeiung
nengaIani peningkalan.
Iada laleI 4.15 lanpak lahva niIai LVA unluk IT. HM.
Sanpoeina Tlk. nengaIani kenaikan secaia leius neneius. HasiI
peniIaian kineija keuangan IT. HM. Sanpoeina Tlk. dengan
nenggunakan nodeI LVA nenunjukkan posisi LVA leiada di lavah noI
alau leiniIai negalif pada lahun 2OO3 yakni -428.262,32. Senenlaia unluk
lahun-lahun leiikulnya yakni lahun 2OO4 sanpai lahun 2OO7
nenunjukkan hasiI LVA yang posilif alau posisi LVA leiada di alas noI


82
(lahun 2OO4 = 1.178.453,39, lahun 2OO5 = 2.O83.OO3,19, lahun 2OO6 =
2.563.772,46 dan lahun 2OO7 = 4.353.34O,88).
Kondisi LVA yang negalif leiselul diselalkan kaiena lesainya
liaya nodaI yang dilanggung Ielih lesai daii pada NOIAT. Kondisi ini
(LVA<O) leiaili pada lahun 2OO3 peiusahaan lidak nanpu nenleiikan
niIai lanlah ekononis dan haiapan paia invesloi. Senenlaia kondisi
LVA yang posilif yang leijadi nuIai lahun 2OO4 sanpai lahun 2OO7
nenunjukkan lingkal pengenlaIian yang dihasiIkan neIelihi lingkal
liaya nodaI alau lingkal pengenlaIian sesuai dengan yang dihaiapkan
oIeh invesloi. Dengan denikian kaiyavan akan nendapal lonus,
kiedilui lelap nendapal lunga, dan penegang sahan lisa nendapalkan
pengenlaIian yang sana alau lahkan Ielih daii yang dilanankan.
Keadaan ini (LVA>O) nenunjukkan lahva peiusahaan leihasiI
nenciplakan niIai lanlah lagi peniIik nodaI dan konsislen dengan
lujuan nenaksinunkan niIai peiusahaan.
DaIan IsIan, niIai lanlah syaiiah (Snaria|c Va|uc Addcd) adaIah
lenluk peilanlahan niIai (za||a) yang leijadi secaia naleiiaI (za|a) dan
leIah disucikan (|az|iqan) secaia spiiiluaI (non naleiiaI). Iioses
penlenlukan za||a yang leijadi daii za|a yang leIah neIaIui pioses
|az|iqan. Iiinsip |az|iqan adaIah lenluk keseinlangan daii sulslansi SVA,
yailu za|a|. Za|a| dengan denikian adaIah sinloI penyucian daii
peilanlahan yang haius leiniIai keseinlangan dan keadiIan.


83
Adapun inpIikasinya adaIah: pcr|ana, inpIikasi pada pioses
penlenlukan ta|uc addcd (VA), |az|iqan yang leiniIai keseinlangan dan
keadiIan haius diIakukan secaia konsislen. DiIakukan dengan nenaluhi
piinsip-piinsip kelenaian dan lidak neIanggai kelenluan AIIah.
Menaluhi piinsip-piinsip kelenaian adaIah neIaksanakan aklivilas
ekononi daIan lalas-lalas yang dipeiloIehkan sqara (na|a|) dan
leinanfaal (|ncqio). SelaIiknya, peIaksanaan aklivilas ekononi yang
neIanggai kelenluan yang dipeiloIehkan adaIah Haran.
Kcdua, peilunluhan haila dan nekanisne usaha yang sehal haius
diIakukan daIan keiangka unluk seIaIu nenghiIangkan sifal yang
leiIelihan. MenghiIangkan sifal leiIelihan daIan peioIehan haila dan
nenjaIankan aklivilas usaha dengan seIaIu neieduksi rioa daIan segaIa
lenluknya. Daii sisi finansiaI, ieduksi rioa adaIah neIakukan pioses keija
sana yang leiIandaskan pada piinsip oai alaupun lagi hasiI. Daii sisi
kepenlingan sosiaI dan Iingkungan aIan secaia pio aklif yang
leiIandaskan pada piinsip snadaqan.
Kc|iga, inpIikasi daIan lenluk disliilusi SVA, |az|iqan yang
leiniIai keseinlangan dan keadiIan haius diIakukan secaia oplinaI pada
kelaikan sesana, neiala dan lidak saIing nenegasikan yang Iain.
Seleiapapun keikulseilaan, haius seIaIu dicalal dan diakui selagai
polensi yang leihak nendapalkan lagian daIan penlagian ta|uc addcd
(VA)


84
NiIai lanlah yang dinaksudkan leiselul lidak selalas naleii saja,
lelapi juga nenyangkul aspek non naleii. Aspek non naleii dilunjukkan
dengan zakal selagai aIal unluk nenyucikan niIai lanlah naleii.
NiIai lanlah syaiiah lidak hanya leidiii daii niIai lanlah
naleii saja neIainkan juga niIai lanlah nenlaI dan niIai lanlah
spiiiluaI. Senua lenluk niIai lanlah leiselul dipeioIeh dan
didisliilusikan leidasaikan niIai-niIai syaiiah. }ika niIai lanlah lidak
dipeioIeh dan didisliilusikan sesuai dengan syaiiah, naka niIai lanlah
leiselul lidak nenleiikan niIai lagi yang nenciplakan dan
nenggunakan niIai lanlah. NiIai lanlah yang denikian lidak akan
nenanlah alau nenghanlaikan nanusia pada Kesadaian Ke-Tuhan-an,
Kesadaian Kenanusiaan, dan Kesadaian Lingkungan. AIIah nenjeIaskan
neIaIui fiinan-Nya Q.S. Al-Taulah ayal 1O3:


Ar|inqa. Anoi|an za|a| dari scoagian nar|a ncrc|a, dcngan za|a| i|u
|anu ncnocrsin|an dan ncnquci|an ncrc|a. Scsunggunnqa dca |anu i|u
ncnjadi |c|cn|ranan jiua oagi ncrc|a. Dan A||an Mana Mcndcngar |agi Mana
Mcngc|anui.

}adi Iapoian niIai lanlah syaiiah disini neiupakan lenluk
peilanggungjavalan keuangan peiusahaan IsIani yang ideaInya unluk
nenleiikan niIai lanlah (ta|uc addcd) dan |az|iqan (pensucian).
Ienleiian niIai lanlah yailu leiupa peningkalan kesejahleiaan lagi85
peniIik, nanajenen dan penegang sahan di salu sisi. SekaIigus niIai
lanlah kesejahleiaan yang haius diIakukan puIa kepada kaiyavan,
luiuh, suppIiei, nasyaiakal sekilai peiusahaan, peneiinlah, Iingkungan.
Dan leiulana adaIah lugas peivujudan niIai |az|iqan (pensucian) Iapoian
keuangan selagai lenluk peilanggungjavalan peiusahaan (kunpuIan
konunilas leilenluk oiganisasi) kepada AIIah. Dan dengan adanya
|az|iqan leiselul akan nenleiikan danpak posilif leihadap psikis dan
spiiiluaI seliap peIaku didaIan peiusahaan naupun yang leiinleiaksi
dengannya. Danpak psikis yang nuncuI, sepeili kelenangan jiva
kaiyavan lekeija, kelenangan nanajenen neIakukan peiencanaan,
pengavasan dan pengendaIian peiusahaan lanpa dilayangi peiasaan
lakul iugi, kelenangan jiva peniIik/penegang sahan alas inveslasi yang
dilanankan di peiusahaan, hulungan hainonis anlaia kaiyavan,
nanajenen, penegang sahan, nasyaiakal sekilai dan Iingkungan aIan.
Dengan denikian, daIan peiusahaan iokok lidak sesuai dengan
piinsip niIai lanlah syaiiah (Snaria|c Va|uc Addcd). Selagainana falva
leilagai uIana di dunia inleinasionaI yang nenyalakan lahvasanya
iokok haian sepeili haInya induslii hiluian dan aIkohoI. Selal iokok
nenlahayakan kesehalan dan neiusak geneiasi leiikulnya
(n||p.//uuu.na|anguidc.infc).


86
BAB V
PENUTUP
A. KcsImpu!an
eidasaikan hasiI kajian secaia nendaIan dapal dianliI
kesinpuIan selagai leiikul:
1. esainya niIai lanlah ekononi (NITAMI) alau |ccncnic Va|uc Addcd
(|VA) IT. HM. Sanpoeina Tlk. adaIah:
5cbc!um AkuIsIsI
2003-2004
AkuIsIsI
2005
5csudah AkuIsIsI
2006-2007
LVA yang dipeioIeh
peiusahaan Ielih keciI
dilandingkan nasa
akuisisi (lahun 2OO5). Iada
lahun 2OO3 posisi LVA
adaIah leiada di lavah
noI alau leiniIai negalif
yakni selesai -428.262,32,
sedangkan lahun 2OO4
posisi LVA leiada di alas
noI alau leiniIai posilif
yakni selesai 1.178.453,39.
NiIai lanlah
ekononi pada
lahun 2OO5 (nasa
akuisisi) adaIah
leiada di alas noI
alau leiniIai
posilif yakni
selesai
2.O83.OO3,19.
LVA nengaIani
peningkalan. Iada
lahun 2OO6 dan 2OO7
posisi LVA adaIah
sana-sana leiada di
alas noI alau leiniIai
posilif yakni selesai
2.563.772,46 dan
4.353.34O,88.87
2. HasiI peniIaian kineija keuangan IT. HM. Sanpoeina Tlk. Dengan
nenggunakan nelode LVA adaIah:
5cbc!um AkuIsIsI
2003-2004
AkuIsIsI
2005
5csudah AkuIsIsI
2006-2007
Iada lahun 2OO3
nenunjukkan posisi
LVA leiada di lavah
noI alau leiniIai
negalif. Kondisi ini
(LVA<O) leiaili pada
lahun 2OO3 peiusahaan
lidak nanpu
nenleiikan niIai
lanlah ekononis dan
haiapan paia invesloi.
Senenlaia unluk
lahun 2OO4
nenunjukkan posisi
LVA leiada di alas noI
alau leiniIai posilif.
Keadaan ini (LVA>O)
nenunjukkan lahva
peiusahaan leihasiI
nenciplakan niIai
lanlah lagi peniIik
nodaI.

Iada nasa akuisisi ini
(lahun 2OO5)
nenunjukkan posisi di
alas noI alau leiniIai
posilif (LVA>O).
Kondisi ini
nenunjukkan lahva
peiusahaan nanpu
nenciplakan niIai
lanlah ekononis dan
peiusahaan nanpu
unluk nenenuhi
haiapan paia invesloi.
Iada lahun 2OO6 dan
2OO7 nenunjukkan
posisi LVA leiada di
alas noI alau leiniIai
posilif. Kondisi ini
(LVA>O) leiaili pada
lahun 2OO6 dan 2OO7
peiusahaan leihasiI
nenciplakan niIai
lanlah ekononis dan
nanpu nenenuhi
haiapan paia invesloi.
HaI ini nenunjukkan
lahva pada lahun
2OO6 dan 2OO7 lingkal
pengenlaIian yang
dihasiIkan neIelihi
lingkal liaya nodaI
alau lingkal
pengenlaIian sesuai
dengan yang
dihaiapkan oIeh
invesloi. Dengan
denikian kaiyavan
akan nendapal lonus,
kiedilui lelap
nendapal lunga, dan
penegang sahan lisa
nendapalkan
pengenlaIian yang
sana alau lahkan
Ielih daii yang
dilanankan.


88
B. 5aran
1. eidasaikan niIai LVA yang leIah dicapai oIeh IT. HM. Sanpoeina
Tlk. pada lahun 2OO3 nenunjukkan junIah yang negalif. Dengan
kondisi yang sepeili ini akan nengakilalkan keiugian pada
peiusahaan leiselul. Unluk ilu nanajenen peiusahaan peiIu
neIakukan pengavasan leihadap liaya nodaI yang digunakan,
kaiena liaya nodaI nenunjukkan lesainya pengenlaIian yang
dilunlul oIeh invesloi alas nodaI yang diinveslasikan di peiusahaan.
2. IT. HM. Sanpoeina Tlk. vaIaupun leIah nencapai niIai LVA yang
posilif seIana enpal lahun leiluiul-luiul peiIu leisikap hali-hali
daIan nenenlukan kelijakan sliuklui dan konposisi nodaI. HaI ini
peiIu diIakukan unluk nencegah luiunnya niIai LVA dikenudian haii
kaiena nengingal kondisi ekononi negaia yang lidak slaliI naka
peiIu divaspadai nenlengkaknya liaya opeiasi dan luiunnya
penjuaIan.


89
DAFTAR PU5TAKA

AlduIIah, M. IaisaI, 2OO3, Manajcncn Pcroan|an, Tc|ni| Ana|isis Kincrja
Kcuangan 8an|, UMM Iiess, MaIang.

Anlonio, Muhannad Syafii, 2OO1, 8an| Sqarian dari Tccri |c Pra||i|, Cena
Insani Iiess, }akaila.

Aiifin, ZainuI, 2OO7, IeniIaian Kineija Keuangan Dengan Melode
Lcononic VaIue Added Iada Ieiusahaan Senen (Sludi Iada IT
Indocenenl TunggaI Iiakaisa Tlk. Ieiiode AnaIisis 2OO1-2OO5),
S|ripsi, IakuIlas Lkononi, UIN, MaIang.

Aiikunlo, Suhaisini, 1998, Prcscdur Pcnc|i|ian Sua|u Pcndc|a|an Pra||c|,
Rineka Cipla, }akaila.

Aiu, 2OO6, ank Syaiiah Dukung Anliiokok, 1O Aguslus 2OO8,
n||p.uuu.na|a|guidc.infc

Choiiiyah, NuiuI, 2OO5, AnaIisis Kineija Keuangan Ieiusahaan Dengan
Menggunakan Melode LVA (Sludi Kasus Iada 3 Ieiusahaan
Rokok yang Lisling di L}), S|ripsi, Uniliav, MaIang.

IakuIlas Lkononi, UIN, 2OO7, Pcdcnan Pcnu|isan Karqa ||nian, MaIang.

Ieliana, Ianny, 2OO5, IhiIip Moiiis Indonesia Akuisisi HM Sanpoeina, 5
Novenlei 2OO7,
uuu.|cnpcin|cra||if.ccn/ng/c|ois/2005/03/14/or|,20050314-09,id.n|n|

Iuii, Syaikh Shafiyyui aI-Mulaiak, 2OOO, A|Misnoaanu| Munir fii Tandziioi
Tafsiiri |oni Ka|siir, Daaius SaIaan Iin Nasyi val Tauzi, Riyadh,
Keiajaan Saudi Aialia. AI-Alsaii, Alu Ihsan (Ieneijenah), 2OO6,
Tafsii Ilnu Kalsii, }iIid 2, Iuslaka Ilnu Kalsii, ogoi.

Haiahap, Sofyan Syafii, 1992, A|un|ansi Pcngauasan Manajcncn Da|an
Pcrspc||if |s|an, IakuIlas Lkononi, Univeisilas Tiisakli, }akaila.

, 2OO2, Tccri A|un|ansi |disi Rctisi, IT RajaCiafindo Ieisada,
}akaila.

Husnan, Suad, 1998, Dasar-dasar Tccri Pcr|cfc|ic dan Ana|isis Sc|uri|as, UII
AMI YKIN, Yogyakaila.


90

, 1998, Manajcncn Kcuangan, UII AMI YKIN, Yogyakaila.

Indiianloio, Nui dan anlang Supono, 1999, Mc|cdc|cgi Pcnc|i|ian 8isnis
un|u| A|un|ansi dan Manajcncn, |disi Pcr|ana, IIL, Yogyakaila.

Kiisliavan, Iiadana Yudha, 2OO7, AnaIisis Iengaiuh LVA, MVA, dan ROI
leihadap Haiga Sahan, S|ripsi, Uniliav, MaIang.

Masiuioh, Uyun, 2OO5, Lapoian NiIai Tanlah Selagai Iengukui Kineija
Keuangan di IT IR NUSUMMA Kec. aIung Kal. }enlei,
S|ripsi, IakuIlas Lkononi UIN, MaIang.

Muhannad, 2OO5, Kcn|riousi Mudnaraoan da|an 8isnis Sqarian, |disi
Pcr|ana, IIL, Yogyakaila.

MuIavainan, Aji Dedi, 2OO6, Mcnqioa| A|un|ansi Sqarian, Rc|cns|ru|si
Tc|nc|cgi A|un|ansi Sqarian dari lacana |c A|si, Kieasi Wacana,
Yogyakaila.

Nugioho, Tii Djoko Minlo, 2OO7, Philip Morris Indonesia Akuisisi HM.
Sampoerna, 11 Mei 2008,
n||p.//uuu.sinarnarapan.cc.id/ocri|a/0505/19/uang06.n|n|

RigeI, 2OO8, IinanciaI VaIue Added: Sualu Iaiadigna daIan Iengukuian
Kineija dan NiIai Tanlah Ieiusahaan, 28 }uni 2OO8,
n||p.//cnc.indcs|ripsi.ccn/judu|-s|ripsi-|ugas-na|a|an/a|un|ansi/ finan
cia|-ta|uc-addcd-sua|u-paradigna-da|an-pcngu|uran-|incrja-dan-ni|ai-
|anoan-pcrusan.

Savii, Agnes, 2OO5, Ana|isis Kincrja Kcuangan dan Pcrcncanaan Kcuangan
Pcrusanaan, IT. Cianedia Iuslaka Ulana, }akaila.

SjahiiaI, Deinavan, 2OO7, Manajcncn Kcuangan, Milia Wacana Media,
}akaila.

Sukidin, dan Mundii, 2OO5, Mc|cdc Pcnc|i|ian, Insan Cendekia, Suialaya.

Syahalah, Husein, 2OO1, Pc|c|-Pc|c| Pi|iran A|un|ansi |s|an, Aklai Media
Lka Saiana, }akaila.

Syaikh, AlduIIah lin Muhannad lin Alduiiahnan lin Ishaq AIu, 1994,
|uoaaou| Tafsiir Min |oni Ka|siir, Muassasah Daai aI-HiIaaI Kaiio.


91
Choffai, M. AlduI (peneijenah), 2OO7, Tafsii Ilnu Kalsii, }iIid I,
Iuslaka Inan asy-Syafii, }akaila.

Ulono, Lisa Linavali, 1999, Lcononic VaIue Added Selagai Ukuian
KeleihasiIan Kineija Manajenen Ieiusahaan, ]urna| A|un|ansi
dan Kcuangan, VoI. 1 (1) : 28-42

Waisono, 2OO2, Manajcncn Kcuangan Pcrusanaan, }iIid I Ldisi Kedua, UMM
Iiess, MaIang.
Weslon, Iied }., and Thonas L. CopeIand, 1995, Manajcncn Kcuangan,
inapuia Aksaia, }akaila.

Wiioso, 2OO5, Pcngninpunan Dana dan Dis|riousi Hasi| Usana 8an| Sqarian,
IT Ciasindo, }akaila.

Young, S. David., and Slephen I. Oyine, 2OO1, |VA dan Manajcncn
8crdasar|an Ni|ai. Panduan Pra||is Un|u| |np|cncn|asi, SaIenla
Lnpal, }akaila.
92
LAMPIRAN-LAMPIRAN


93
INDEK5 HARGA 5AHAM GABUNGAN (IH5G)
TAHUN 2003-2007
Indcks Harga
TAHUN
5aham Gabungan
(IH5G)
2OO2 Desenlei 342,O46
2OO3 }anuaii 399,578
Ieliuaii 398,O46
Maiel 391,356
ApiiI 432,623
Mei 469,842
}uni 5O7,835
}uIi 515,838
Aguslus 514,819
Seplenlei 579,51O
Oklolei 633,59O
Nopenlei 617,343
Desenlei 656,943
2OO4 }anuaii 753,234
Ieliuaii 767,553
Maiel 745,386
ApiiI 787,198
Mei 726,2O8
}uni 7O7,763
}uIi 756,897
Aguslus 751,5O4
Seplenlei 764,268
Oklolei 852,3O2
Nopenlei 924,O27
Desenlei 974,838
2OO5 }anuaii 1O25,71O
Ieliuaii 1O69,159
Maiel 1112,279
ApiiI 1O77,494
Mei 1O54,95O
}uni 1114,676
}uIi 1144,O41
Aguslus 1115,135


94
Seplenlei 1O54,581
Oklolei 1O84,626
Nopenlei 1O55,691
Desenlei 1152,823
2OO6 }anuaii 1221,739
Ieliuaii 1239,668
Maiel 1277,568
ApiiI 14O7,6O6
Mei 1437,117
}uni 1288,O45
}uIi 1323,OO9
Aguslus 1411,979
Seplenlei 1481,327
Oklolei 1556,995
Nopenlei 167O,185
Desenlei 1772,173
2OO7 }anuaii 1776,525
Ieliuaii 1776,95O
Maiel 178O,5O7
ApiiI 1948,464
Mei 2O5O,OO8
}uni 2119,173
}uIi 2294,534
Aguslus 2152,847
Seplenlei 2269,146
Oklolei 2552,487
Nopenlei 2662,147
Desenlei 2742,771
Sunlei: uisa Lfek Indonesia


95
HARGA PENUTUPAN 5AHAM BULANAN
PT. HM. 5AMPOERNA TBK.
TAHUN 2003-2007
TAHUN HARGA 5AHAM
2OO2 Desenlei 3256
2OO3 }anuaii 3249
Ieliuaii 2984
Maiel 2923
ApiiI 3259
Mei 363O
}uni 4O58
}uIi 4134
Aguslus 4O88
Seplenlei 4413
Oklolei 4482
Nopenlei 4252
Desenlei 4245
2OO4 }anuaii 4998
Ieliuaii 4854
Maiel 4665
ApiiI 4825
Mei 4958
}uni 5O67
}uIi 5479
Aguslus 5329
Seplenlei 5718
Oklolei 5967
Nopenlei 6468
Desenlei 665O
2OO5 }anuaii 6985
Ieliuaii 7824
Maiel 9645
ApiiI 1O373
Mei 9543
}uni 8324
}uIi 83O9
Aguslus 8252
Seplenlei 8358


96
Oklolei 8474
Nopenlei 8353
Desenlei 8645
2OO6 }anuaii 8548
Ieliuaii 8425
Maiel 8445
ApiiI 8258
Mei 8229
}uni 7818
}uIi 7619
Aguslus 7658
Seplenlei 8OO5
Oklolei 7879
Nopenlei 8214
Desenlei 9292
2OO7 }anuaii 1O789
Ieliuaii 11913
Maiel 12331
ApiiI 14795
Mei 13664
}uni 13163
}uIi 13565
Aguslus 13152
Seplenlei 134O3
Oklolei 1O418
Nopenlei 13834
Desenlei 14OO9
Sunlei: uisa Lfek Indonesia


97

DEVIDEN
PT. HM. 5AMPOERNA TBK.

DEVIDEN
5cbc!um
AkuIsIsI AkuIsIsI
5csudah
AkuIsIsI
Bu!an
2003 2004 2005 2006 2007
}anuaii - - - - -
Ieliuaii - - - - -
Maiel - - - - -
ApiiI 5O - - - -
Mei - 12O - - -
}uni - - - 2OO 145
}uIi 14O 1OO 275 - -
Aguslus - - - - -
Seplenlei - - - 25O 15O
Oklolei - - 34O - -
Nopenlei - 175 - 1OO -
Desenlei - - - - -
Sunlei: uisa Lfek Indonesia


98
DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Terakreditasi A SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 005/BAN-PT/ Ak-X/S1/II/2007
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 558881, Faksimile (0341) 558881

BUKTI KONSULTASI
Nama : Vifin Sholfiatin Nur Hidayah
NIM : 04610038
Fakultas : Ekonomi
Dosen Pembimbing : Ahmad Fahrudin A, SE., MM.
Judul Skripsi : Analisis Economic Value Added Untuk Mengukur
Kinerja Keuangan Pada PT HM. Sampoerna Tbk.
(Sebelum dan Sesudah Akuisisi Periode Tahun 2003-
2007)
No. Tanggal Pokok Bahasan Paraf
1 29 November 2007 Konsultasi Proposal 1.
2 04 Desember 2007 ACC Proposal 2.
3 20 Februari 2008 Konsultasi Bab I, II, dan III 3.
4 18 Maret 2008 ACC Bab I, II, dan III 4.
5 07 Juni 2008 Konsultasi Bab I, II, III, IV dan V 5.
6 24 Juni 2008 Revisi Bab I, II, III, IV dan V 6.
7 02 Juli 2008 Revisi Bab I, II, III, IV dan V 7.
8 04 Juli 2008 ACC Skripsi 8.

Malang, 04 Juli 2008
Mengetahui,
Dekan,


Drs. HA. Muhtadi Ridwan, MA
NIP. 150 231 828