Anda di halaman 1dari 5

SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

1249/2 Sejarah Kertas II

SEJARAH TINGKATAN 4 SOALAN DAN JAWAPAN BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH Tajuk : Masyarakat Arab Jahiliah Soalan Struktur Jangka masa 300 M 610 M merupakan Zaman Jahiliah dan zaman ini dianggap sebagai zaman kegelapan di Semenanjung Tanah Arab. (a) Apakah maksud jahiliah ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 99 - 100)
o o

Jahiliah bermaksud jahil dan tidak mengetahui Masyarakatnya tidak mempunyai ilmu pengetahuan. [2 markah]

(b) Berikan sesbab-sebab zaman ini dianggap sebagai zaman kegelapan. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 100)

o o o o o o

Tidak menyembah Allah Menyembah berhala Mempercayai animisme Kehidupan masyarakatnya kucar-kacir Tiada nabi dan kitab suci sebagai petunjuk. Akhlak yang rendah. [6 x 1m = Mak. 3 markah]

(c) Nyatakan kegiatan yang menjadi sumber ekonomi masyarakat Arab Jahiliah. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 100 - 101)
o o o o

Perniagaan yang berasaskan riba dan penindasan Sikap mementingkan keuntungan dan kekayaan semata-mata Merompak dan merampas barangan Mengeksploitasi golongan miskin. [4 x 1m = Mak. 2 markah]

(d) Senaraikan kesan-kesan negatif daripada amalan Sistem Kabilah dalam masyarakat Arab Jahiliah. 1
Nag2oO9

SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

1249/2 Sejarah Kertas II

(Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 101 - 102)


o o o o o o o

Hidup berasaskan puak Taksub dan fanatik kepada kabilah Semangat kesukuan yang melampau Peperangan dan persengketaan dalam masyarakat Struktur system yang berasaskan keturunan Terlalu terikat kepada peraturan yang ditetapkan oleh kabilah Sanggup menuntut bela untuk mempertahankan maruah kabilah

[7 x 1m = Mak. 3 markah] Tajuk : Keperibadian Nabi Muhammad S.A.W Soalan Esei (a) Huraikan pengalaman Nabi Muhammad s.a.w dalam bidang perdagangan. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 104 - 105) Pengalaman - Pengalaman diperoleh semasa baginda berusia 12 tahun Rombongan - Mengikuti rombongan bapa saudara baginda ke Syam. Giat - Giat berdagang semasa berusia 20 tahun. Berseorangan - Berniaga secara berseorangan. Kongsi - Baginda Berkongsi berniaga dengan temannya. Urus - Menguruskan perniagaan Khadijah bersama Maisarah. Modal - Memperoleh modal yang besar daripada Khadijah untuk diuruskan oleh baginda. Untung - Memperolehi keuntungan berlipat-ganda. [8 x 2m = Mak. 8 markah]

(b) Jelaskan keperibadian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad s.a.w. sehingga baginda layak mendapat gelaran al-Amin. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 105 - 107) Terpuji - Memiliki empat sifat terpuji iaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Percaya - Perbuatan baginda dipercayai. Benar - Sentiasa bercakap benar dan tidak berbohong. 2
Nag2oO9

SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

1249/2 Sejarah Kertas II

Amanah - Amanah dalam menguruskan pernbiagaan Khadijah. Bersungguh - Bersungguh-sungguh menyampaikan ajaran Islam walaupun menghadapi pelbagai rintangan. Bijaksana - Bijaksana dalam menyelesaikan isu perletakan Hajarul Aswad. Pengasih - Pengasih dalam melayan / memberi pendidikan anak-anak. Bertimbang rasa - Bertimbang rasa membantu isteri dalam urusan rumah tangga. Merendah - Merendah diri dalam pergaulan. Bergaul - Bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Jauh - Bjaksana dan berpandangan jauh semasa menandatangani Perjanjian Hudaibiyah. Masyarakat - Selalu memikirkan tentang kehidupan masyarakat. [12 x 2m = Mak. 12 markah]

Tajuk : Penyebaran Islam Soalan Struktur Walaupun penyebaran Islam di Makkah pada mulanya dijalankan secara rahsia, namun pendekatan yang digunakan oleh Rasulullah s.a.w. telah disambut baik oleh sebahagian masyarakat Arab. (a) Apakah maksud dakwah secara rahsia ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 108 - 109)
o o

Dakwah secara rahsia bermaksud penyebaran Islam secara sulit / sembunyi Dakwah ini ditujukan kepada ahli keluarga dan sahabat yang rapat. [ 2 markah]

(b) Senaraikan tokoh-tokoh yang memeluk Islam melalui dakwah tersebut. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 109)
o o o o o o o
Nag2oO9

Khadijah binti Khuwailid Ali bin Abu Talib Zaid bin Harithah Abu Bakar As-Siddiq Uthman bin Affan Zubair bin Awwam Arqam bin Abi Al-Arqam 3

SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

1249/2 Sejarah Kertas II

[7 x 1m = Mak. 2 markah]

(c) Nyatakan sebab-sebab Rasulullah s.a.w. memilih dakwah secara rahsia pada peringkat awal penyebaran Islam. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 110)
o o o o o

Islam baru dikenali Bilangan penganut Islam masih sedikit Mengelakkan penentangan orang Qurqisy Menjaga asas Islam daripada dihancurkan Kebanyakan penganut Islam adalah golongan bawahan

[5 x 1m = Mak. 3 markah]

(d) Berikan tiga pendekatan yang digunakan oleh Rasulullah s.a.w dalam menyampaikan dakwah Islamiyah. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 110 - 111)
o o o o o o

Secara lemah lembut dan berhikmah Tidak memaksa/ Memujuk dengan menggunakan akal Membandingkan akhlak Jahiliah dengan akhlak yang dianjurkan oleh Islam Membacakan ayat-ayat suci al-Quran untuk menjawab pertanyaan. Memberi penerangan Menunjukkan teladan yang baik. [6 x 1m = Mak. 3 markah]

Tajuk : Reaksi Masyarakat Arab Soalan Esei (a) Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan penyebaran Islam disambut baik oleh masyarakat Arab. (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 111) Murni - Kemurnian ajaran Islam Bijaksana - Kebijaksanaan Rasulullah dalam berdakwah. Lembut - Berdakwah secara lemah lembut. Banding - Membandingkan akhlak pada zaman Jahiliah dengan akhlak yang dianjurkan oleh Islam. Ayat - Menyampaikan ayat-ayat al-Quran untuk menjawab pertanyaan. 4
Nag2oO9

SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

1249/2 Sejarah Kertas II

Terang - Memberi penerangan. Teladan - Menunjukkan teladan yang baik. Iman - Menanam keimanan yang kuat kepada pengikut, Peribadi - Keperibadian Rasulullah yang bersifat mulia. Kesungguhan - Kesungguhan Rasulullah menyampaikan dakwah. [10 x 2m = Mak. 10 markah]

(b) Mengapakah orang Arab Quraisy Makkah menentang ajaran Islam ? (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 11 - 1131) Kepercayaan - Perbezaan kepercayaan. Berhala - Ajaran Islam menolak amalan menyembah berhala dan mempercayai animisme. Taraf - Prinsip persamaan taraf bertentangan dengan amalan mereka yang mementingkan darjat. Persaudaraan - Konsep persaudaraan bertentangan dengan amalan sistem kabilah. Moral - Amalan tidak bermoral dilarang oleh Islam. Tanggapan - Mempunyai tanggapan yang salah terhadap tugas Nabi. Tunduk - Menganggap jika menerima Islam mereka terpaksa tunduk kepada kepimpinan Nabi. Kedudukan - Penyebaran Islam boleh menggugat kedudukan dan pengaruh orang tertentu. Pemimpin - Menggugat peluang orang tertentu untuk menjadi pemimpin. Ukir - Menjejaskan perusahaan mengukir patung berhala [10 x 2m = Mak. 10 markah]

5
Nag2oO9