Anda di halaman 1dari 16

RANCANGAN TAHUNAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 2011 PENGGAL 1 MINGGU/TARIKH 1 CADANGAN AKTIVITI 1. Taklimat Khidmat A.

Tema 2 : Masyarakat HIDUP i. Perancangan BERMASYARAKA ii. Amali/Aktiviti T iii. Refleksi (Rujuk teks PSK hal. iv. Laporan 140 v. Penghargaan 147) B. 40% markah akhir tahun. C. Mengumpul folio Khidmat Masyarakat pada Minggu ke -37 2. Taklimat Guru boleh menilai aspek A. Sepanjang P&P. Penilaian Aspek : B. 25% markah akhir Kemahiran dan Nilai i. aktiviti sepanjang tahun. (Penilaian PSK P&P. Holistik) ii. sikap murid sepanjang P&P. iii. nota murid. iv. dan sebagainya. TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI UNIT 1 1. menghuraikan ciri-ciri Fikir dan jawab (m/s 3) PENDIDIKAN kecemerlangan diri. MENJAMIN 2. mengamalkan budaya KECEMERLANGAN ilmu DIRI untuk mencapai kecemerlangan diri. 3. menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji. AKTIVITI 1A 1. menghuraikan ciri-ciri Buku Skrap : TOKOH kecemerlangan diri Tokoh-tokoh Cemerlang CEMERLANG seseorang tokoh. di Malaysia. 2. mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri. 3. menunjukkan sikap bertanggungjawab dan akauntabiliti. UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN A. Khidmat Masyarakat boleh dijalankan secara : i. Berpasukan (5 ahli) atau ii. Berpasangan (2 ahli) atau iii. Individu B. Folio Khidmat Masyarakat dihasilkan secara individu.

MINGGU/TARIKH

AKTIVITI 1B KEGIGIHAN MEMBAWA KECEMERLANGAN

1. mengenal pasti ciri-ciri perwatakan yang terpuji 2. berinteraksi dengan orang lain secara hormat dan sopan 3. menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji AKTIVITI 1C 1. menghuraikan ciri-ciri APAKAH CITAkecemerlangan diri CITAKU untuk mencapai cita-cita 2. berinteraksi dengan orang lain secara hormat dan sopan 3. peka terhadap tanggungjawab AKTIVITI 1D 1. mengenal pasti factorMATLAMAT faktor kecemerlangan HIDUPKU diri 2. membuat refleksi untuk kejayaan diri 3. menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji TEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN UNIT 2 1. menjelaskan cara-cara KEMESRAAN untuk mancapai MENJALIN perpaduan PERPADUAN dalam keluarga KELUARGA 2. menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga 3. bertanggungjawab sebagai anggota keluarga AKTIVITI 2A 1. menerangkan peranan KERJASAMA ahli keluarga untuk MENGERAT mencapai perpaduan PERPADUAN 2. menjalinkan kasih sayang antara anggota keluarga 3. berbangga dan menghargai sumbangan ahli keluarga UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN

Baca dan faham (m/s 8)

Penulisan : Cita-cita saya

Fail peribadi : Sijil kelahiran Sijil UPSR Gambar keluarga Aktiviti 1C dan sebagainya

Fikir dan jawab (m/s 22)

Buat Refleksi (m/s 24)

MINGGU/TARIKH

CADANGAN AKTIVITI

AKTIVITI 2B RUMAHKU SYURGAKU

1. menjelaskan kepentingan sokongan anggota keluarga 2. menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga 3. menghormati dan menghargai sumbangan ahli keluarga AKTIVITI 2C 1. menghuraikan SAYANGI kepentingan perpaduan KELUARGA ANDA dalam keluarga 2. menangani konflik dalam keluarga 3. bekerjasama mengatasi masalah keluarga AKTIVITI 2D 1. menerangkan BERSAMA kepentingan KELUARGA aktiviti keluarga MEMBAWA 2. menjalinkan hubungan BAHAGIA erat antara anggota keluarga 3. menyayangi keluarga TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT UNIT 3 1. menjelaskan HORMATI HAK kepentingan ORANG LAIN menghormati hak orang lain 2. menjalankan tanggungjawab sebagai anggota masyarakat 3. peka terhadap perbezaan individu AKTIVITI 3A 1. menjelaskan KEPELBAGAIAN kepentingan MASYARAKAT KITA memahami perbezaan individu 2. mengamalkan sikap toleransi dalam masyarakat 3. menghormati latar belakang individu UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN

Idea kreatif (m/s 27)

Fikir dan jawab (m/s 28)

Keratan akhbar : Jenis-jenis rekreasi

Fikir dan jawab (m/s 40)

Baca dan fahami (m/s 41)

MINGGU/TARIKH

CADANGAN AKTIVITI

AKTIVITI 3B 1. menjelaskan MENGHORMATI kepentingan BAKAT ORANG LAIN mengetahui bakat dan kebolehan orang lain 2. menyokong agensiagensi yang membantu kesejahteraan masyarakat 3. menghormati kebolehan dan bakat orang lain AKTIVITI 3C 1. menjelaskan KEPENTINGAN kepentingan MENGHORMATI menghormati pendapat PENDAPAT ORANG orang lain LAIN 2. memberi pendapat secara berhemah 3. menghormati pendapat orang lain 9 UNIT 4 1. menerangkan unsurSEMANGAT unsur KEKITAAN pemupukan semangat kekitaan 2. menyemai semangat kekitaan 3. menghargai dan menghormati sumbangan individu dalam masyarakat AKTIVITI 4A 1. mengenal pasti unsurPERPADUAN unsur pemupukan semangat kekitaan 2. mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia 3. menunjukkan semangat perpaduan AKTIVITI 4B 1. menyatakan syaratPERMUAFAKATAN syarat MENJALIN permuafakatan dalam KEMESRAAN masyarakat majmuk 2. mengamalkan permuafakatan dalam masyarakat 3. peka terhadap kepentingan permuafakatan dalam masyarakat MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN

Baca dan fahami (m/s 43 44)

Fikir dan jawab (m/s 48)

Fikir dan jawab (m/s 50)

Aktiviti kumpulan (m/s 53)

Aktiviti kumpulan (m/s 56)

CADANGAN AKTIVITI

10 1 MINGGU 11

UJIAN BULANAN (1)

Soalan dari Minggu 2 hingga minggu 9 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

12

1. menjelaskan Keratan akhbar kepentingan agensi-agensi yang membantu menjaga kesejahteraan masyarakat 2. menyokong agensiagensi yang menjaga kesejahteraan masyarakat 3. peka terhadap masalah yang berkaitan kesejahteraan masyarakat AKTIVITI 4D 1. menjelaskan isu dan Baca dan fahami (m/s KESELAMATAN masalah yang 60) TANGGUNGJAWAB berkaitan BERSAMA dengan keselamatan masyarakat 2. menjalankan tanggungjawab untuk menjamin keselamatan diri dan kesejahteraan masyarakat 3. peka terhadap isu dan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat TEMA 4 : WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA UNIT 5 1. menerangkan jenisTeliti dan faham (m/s 67 WARISAN jenis 68) KESENIAN warisan kesenian PELBAGAI KAUM pelbagai kaum di Malaysia 2. memberi maklumat tentang kepentingan muzik dalam kehidupan manusia 3. berbangga dengan kekayaan kesenian Malaysia UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

AKTIVITI 4C BUATLAH KEBAJIKAN

MINGGU/TARIKH

12

AKTIVITI 5A WARISAN ALAT MUZIK

13

AKTIVITI 5B BAGAIMANA RENTAK BEGITULAH TARINYA

14

AKTIVITI 5C WARISAN KRAFTANGAN

15

AKTIVITI 5D PERMAINAN WARISAN

MINGGU/TARIKH

UNIT/AKTIVITI

1. menerangkan jenisjenis alat muzik tradisional kaum di Malaysia 2. mencari maklumat tentang alat-alat muzik pelbagai kaum 3. menerima dan menghormati warisan kesenian pelbagai kaum 1. menghuraikan fungsi tarian dalam warisan kesenian pelbagai kaum 2. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan kesenian pelbagai kaum 3. mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian dalam pembentukan budaya Malaysia 1. menerangkan jenisjenis warisan kraftangan pelbagai kaum 2. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan kesenian pelbagai kaum 3. berbangga dengan warisan kesenian kraftangan Malaysia 1. menerangkan jenisjenis permainan warisan pelbagai kaum 2. mengumpulkan maklumat dalam usaha mengekalkan permainan warisan 3. mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian dalam pembentukan budaya Malaysia HASIL PEMBELAJARAN

Keratan alat-alat muzik tradisional Laman web Keratan akhbar

Baca dan fahami (m/s 72)

Tikar Pasu

Idea kreatif (m/s 81)

CADANGAN AKTIVITI

16

AKTIVITI 5E SENI BINA KREATIVITI BANGSA

17

AKTIVITI 5F SELEMBUT JARI SEHALUS LUKISAN

1. mengenal pasti bentuk- bentuk seni bina di Malaysia 2. memelihara kepentingan seni bina yang bercirikan tradisional 3. menunjukkan apresiasi terhadap seni bina di Malaysia 1. menjelaskan motifmotif yang digunakan dalam lukisan kaumkaum di Malaysia 2. melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan lukisan tradisional 3. berbangga dengan kekayaan warisan tradisional

Keratan gambar

Aktiviti diri (m/s 88)

18 19 20 21 2 MINGGU PENGGAL 2 MINGGU/TARIKH

ULANGKAJI/PERBINCANGAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT ULANGKAJI/PERBINCANGAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN/PERCUBAAN 1 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

HASIL CADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI TEMA 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT UNIT 6 1. menjelaskan sistem Teliti dan fahami (m/s 22 DEMOKRASI demokrasi berparlimen 97) BERPARLIMEN di Malaysia 2. menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara 3. menghargai peranan kerajaan dalam sistem pemerintahan MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI HASIL CADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI

UNIT/AKTIVITI

23

AKTIVITI 6A MARI MENGUNDI

24

AKTIVITI 6B PARLIMEN LAMBANG DEMOKRASI

25

UNIT 7 RAJA BERPELEMBAGAAN

26

AKTIVITI 7A ALAT KEBESARAN RAJA-RAJA

MINGGU/TARIKH 27

UNIT/AKTIVITI UNIT 8 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KITA

1. menjelaskan proses pilihan raya di Malaysia 2. menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara 3. menunjukkan tingkah laku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara 1. menjelaskan proses demokrasi di Malaysia 2. meningkatkan kemahiran berbahas ala parlimen 3. menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai warganegara 1. menghuraikan sistem Raja Berperlembagaan di Malaysia 2. mencari maklumat tentang Majlis Pertabalan RajaRaja 3. menunjukkan taat setia kepada raja 1. menjelaskan alat-alat kebesaran yang digunakan semasa majlis pertabalan raja-raja 2. mencari maklumat tentang alat-alat kebesaran rajaraja 3. merasa bangga terhadap warisan kesenian HASIL PEMBELAJARAN 1. mengenal pasti peranan dan tanggungjawab warganegara

Buat Refleksi (m/s 98)

Baca dan fahami (m/s 99)

Baca dan fahami (m/s 101)

Laman web (m/s 103)

CADANGAN AKTIVITI Fikir dan jawab (m/s 104)

28

AKTIVITI 8A GUNAKAN HAK ANDA

2. memberikan sumbangan kepada negara 3. menunjukkan tingkah laku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara 1. mengenal pasti tanggungjawab sebagai warganegara 2. menjalankan peranan sebagai warganegara yang bertanggungjawab 3. peka terhadap tanggungjawab sebagai warganegara

Baca dan fahami (m/s 106)

29 30

UJIAN BULANAN (2) AKTIVITI 8B KERJA BERSAMA 1. mengenal pasti peranan dan tanggungjawab sebagai warganegara 2. memberi sumbangan kepada pembangunan negara 3. menunjukkan sikap bertanggungjawab 1. mengenal pasti sikap dan tanggungjawab warganegara 2. mengambil tindakan wajar dalam menghadapi pelbagai situasi 3. menunjukkan sikap yang baik untuk menjaga imej Negara HASIL PEMBELAJARAN 1. mengenal pasti tanggungjawab untuk menjaga keamanan negara

Soalan dari Minggu 22 Minggu 28 Buat Refleksi (m/s 108)

31

AKTIVITI 8C IKUT SALURAN YANG BETUL

Keratan gambar / berita

MINGGU/TARIKH 32

UNIT/AKTIVITI AKTIVITI 8D TERIMA KASIH MALAYSIA

CADANGAN AKTIVITI Nyanyian (m/s 111)

2. menjalankan tanggungjawab menjaga keamanan negara 3. menunjukkan rasa terima kasih kepada negara 1 MINGGU 33 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 Teliti dan fahami (m/s 119)

TEMA 6 : CABARAN MASA DEPAN UNIT 9 1. menerangkan peranan KESTABILAN jentera pentadbiran JENTERA negara PENTADBIRAN 2. bekerjasama dalam NEGARA mewujudkan jentera pentadbiran berkesan 3. berbangga dengan pentadbiran negara 33 AKTIVITI 9A 1. menerangkan peranan KEPIMPINAN pemimpin dalam BERWAWASAN mencapai wawasan negara 2. mengaplikasikan ciriciri kepimpinan positif dalam kehidupan seharian 3. menghayati jasa-jasa pemimpin Malaysia AKTIVITI 9B 1. menjelaskan KEPENTINGAN kepentingan JENTERA bekerjasama dalam PENTADBIRAN mewujudkan jentera BERKESAN pentadbiran yang berkesan 2. mengaplikasikan sifatsifat amanah dan kerjasama bagi mewujudkan pentadbiran yang berkesan 3. bersyukur dapat menikmati kehidupan yang stabil dalam kerajaan yang telus dan amanah MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN 34 UNIT 10 1. menjelaskan BERSATU PADU kepentingan MENGHADAPI mengekalkan CABARAN keamanan

Baca dan fahami (m/s 121) Keratan akhbar

Aktiviti diri (m/s 125)

CADANGAN AKTIVITI Fikir dan jawab (m/s 128)

negara dan dunia 2. bekerjasama dan bersatu padu dalam menangani sesuatu masalah 3. menghargai keamanan negara dan dunia 35 AKTIVITI 10A 1. menjelaskan Laman web (m/s 130) MALAYSIA DAN kepentingan NEGARA-NEGARA mengekalkan SERANTAU keamanan serantau 2. bekerjasama dan bersatu padu dalam menangani sesuatu masalah 3. menghayati erti kebebasan dan keamanan serantau 36 AKTIVITI 10B 1. menjelaskan Keratan akhbar MALAYSIA DALAM kepentingan HUBUNGAN mengekalkan ANTARABANGSA keamanan dunia 2. bekerjasama dan bersatu padu menangani sesuatu masalah 3. menghargai keamanan negara dan dunia AKTIVITI 10C 1. menyatakan Penulisan kreatif : PERANG DAN kepentingan Poster KEMANUSIAAN mengekalkan Puisi Sajak keamanan Pantun dunia 2. bekerjasama menjaga keamanan negara 3. menghargai keamanan negara 37 ULANGKAJI / KEMASKINI FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT / SERAHAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT 38 Soalan dari Tema 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN hingga Tema 6 MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI HASIL CADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI 39 Soalan dari Tema 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN hingga Tema 6 40 AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 41 AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

42

AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN

CONTOH FORMAT LAPORAN PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT TINGKATAN 2 1. KULIT LUAR Projek Khidmat Masyarakat Hidup Bermasyarakat Nama : ______________________________________ Tingkatan : 2__________________ K/P : ________________________ Tahun : 2009_______ Guru : _______________________________________

2. Isi Kandungan Bil Perkara Halaman

3. 10 (A) PERANCANGAN 1. Tajuk projek : Menjaga kebersihan tempat kediaman. - dalam kediaman. - persekitaran kediaman. 2. Objektif projek : a. b. c. d. e 3. Aktiviti-aktiviti :

a. b. c. d. e. 4. Tempoh masa : 10 jam

(B) KERJA 15

AMALI

Bil 1.

Tarikh / Masa / Jam Hari : Sabtu Tarikh : 12 Januari 2008 Masa : 8.00 10.00 pagi (2 jam)

Aktiviti - Merumput - Membaja - Menyiram pokok bunga - Alih pasu bunga

2.

(C)

REFLEKSI

a. Kejayaan projek : __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ b. Kelemahan projek : __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ c. Harapan : __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

D. LAPORAN

10

Sediakan laporan tersebut secara individu PENGHARGAAN - Dalam bentuk surat atau kad ucapan terima kasih. - Upah dalam bentuk wang saku

LAMPIRAN Gambar-gambar yang berkaitan sepanjang projek dijalankan.

RANCANGAN PEMBELAJARAN MURID MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN : 2 TAHUN : 2009 PENGGAL 1 MINGGU / TARIKH 1 (05/01 09/01) TEMA / UNIT / AKTIVITI 1. Taklimat Khidmat Masyarakat a. Perancangan b. Kerja Amali c. Refleksi d. Laporan e. Penghargaan f. Lampiran g. Pemarkahan 2. Taklimat Penilaian Aspek Kemahiran dan Nilai PSK Tema 1 Unit 1 Aktiviti 1A Aktiviti 1B Aktiviti 1C Aktiviti 1D Tema 2 Unit 2 Aktiviti 2A Aktiviti 2B : Pencapaian Kendiri : Pendidikan Menjamin Kecemerlangan Diri : Tokoh Cemerlang : Kegigihan Membawa Kecemerlangan : Apakah Cita-citaku : Matlamat Hidupku : Hubungan Kekeluargaan : Kemesraan Menjalin Perpaduan Keluarga : Kerjasama Mengerat Perpaduan : Rumahku Syurgaku CATATAN A. Tema 2 : Hidup Bermasyarakat B. 40% markah akhir tahun. C. Tarikh hantar : Sebelum akhir September 2009 A. Sepanjang P&P. B. 30% markah akhir tahun.

2 (12/01 16/01) 3 (19/01 23/01) 4 (26/01 30/01) 5 (02/02 06/02)

6 (09/02 13/02) 7 (16/02 20/02) 8 (23/02 27/02) 9 (02/03 06/03) 10 (09/03 13/03) 1 Minggu 11 (23/03 27/03) 12 (30/03 03/04) 12 (30/03 03/04) 13 (06/04 10/04) 13 (06/04 10/04) 14 (13/04 17/05) 15 (20/04 24/04) 16 (27/04 01/05) 17 (04/05-08/05) 18 (11/05-15/05) 19 (18/05 22/05) 20 (25/05-29/05) PENGGAL 2 21 (15/06 19/06) 22 (22/06 26/06) 23 (29/06 03/07) 24

Aktiviti 2C : Sayangi Keluarga Anda Aktiviti 2D : Bersama Keluarga Membawa Bahagia Tema 3 : Hidup Bermasyarakat Unit 3 : Hormati Hak Orang Lain Aktiviti 3A : Kepelbagaian Masyarakat Kita Aktiviti 3B : Menghormati Bakat Orang Lain Aktiviti 3C : Kepentingan Menghormati Pendapat Orang Lain Unit 4 : Semangat Kekitaan Aktiviti 4A : Perpaduan Aktiviti 4B : Permuafakatan Menjalin Kemesraan UJIAN BULANAN (2) CUTI PERTENGAHAN TAHUN Aktiviti 4C : Buatlah Kebajikan Aktiviti 4D : Keselamatan Tanggungjawab Bersama Tema 4 : Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia Unit 5 : Warisan Kesenian Pelbagai Kaum Aktiviti 5A : Warisan Alat Muzik Aktiviti 5B : Bagaimana Rentak Begitulah Tarinya Aktiviti 5C : Warisan Kraftangan Aktiviti 5D : Permainan Warisan Aktiviti 5E : Seni Bina Kreativiti Bangsa Aktiviti 5F : Selembut Jari Sehalus Lukisan ULANGKAJI ULANGKAJI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / PERCUBAAN 1 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / PERCUBAAN 1 Tema 5 : Malaysia Negara Berdaulat Unit 6 : Demokrasi Berparlimen Aktiviti 6A : Mari Mengundi Aktiviti 6B : Parlimen Lambang Demokrasi Unit 7 : Raja Berpelembagaan

Soalan merangkumi tajuk dari minggu 2 minggu 9

Soalan merangkumi tajuk minggu 3 minggu 20

(06/07 10/07) 25 (13/07 17/07) 26 (20/07 24/07) 26 (20/07 24/07) 27 (27/07 31/07) 28 (03/08 07/08) 29 (10/08 14/08) 30 (17/08-21/08) I MINGGU (24/08-28/08) 31 (31/08 04/09) 32 (07/09 11/09) 33 (14/09 18/09) 34 (21/09-25/09) 35 (28/09 02/10)

Aktiviti 7A : Alat Kebesaran Raja-Raja Unit 8 : Tugas dan Tanggungjawab Kita

Aktiviti 8A : Gunakan Hak Kita Aktiviti 8B : Kerja Bersama Aktiviti 8C : Ikut Saluran Yang Betul Aktiviti 8D : Terima Kasih Malaysia UJIAN BULANAN 2 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 Tema 6 Unit 9 : Cabaran Masa Depan : Kestabilan Jentera Pentadbiran Negara Aktiviti 9A : Kepimpinan Berwawasan Aktiviti 9B : Kepentingan Jentera Pentadbiran Berkesan Unit 10 : Bersatu Padu Menghadapi Cabaran Aktiviti 10A :Malaysia dan Negara Aktiviti 10B : Malaysia Dalam Hubungan Antarabangsa Aktiviti 10C : Perang dan Kemanusiaan *Kemaskini Folio Khidmat Masyarakat *Serahan Folio Khidmat Masyarakat ULANGKAJI ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN Soalan merangkumi tema 1 6 Soalan merangkumi tema 1 6 Serahan Folio Khidmat Masyarakat Soalan dari m/s 21 -29

36 (05/10-09/10) 37 (12/10-16/10) 38 (19/10 23/10) 39 (26/10 30/10) 40 (02/11 06/11) 41 (09/11 13/11) 42 (16/11 20/11)

Anda mungkin juga menyukai