Anda di halaman 1dari 15

SMK WANGSA MAJU SEKSYEN 2 ,53300 KL RANCANGAN TAHUNAN EKONOMI ASAS TINGKATAN 4

MINGGU

UNIT PEMBELAJARAN /ISI KANDUNGAN 1.0 Pengenalan Kepada Ekonomi 1.1 Pengertian ekonomi.

HASIL PEMBELAJARAN Pelajar dapat: Menerangkan maksud ekonomi dari sudut individu dan masyarakat. a) Menyatakan apa yang akan berlaku apabila sumber terhad dan kehendak tidak terhad. b) Memberi contoh kos lepas yang wujud apabila individu membuat pilihan c) Menjelaskan tiga unit ekonomi d) Menganalisis bagaimana pilihan yang dibuat oleh unit ekonomi mengakibatkan kos lepas kepada masyarakat keseluruhan.

AKTIVITI

KBKK

NILAI

1-2 2/1/13 11/1/13

Perbincangan contoh kehendak tidak terhad dan sumber yang terhad Perbincangan isu semasa mengenai kekurangan Mengenalpasti pilihan terbaik bagi menyelesaikan masalah kekurangan serta faedah diperoleh dari kos lepas yang terlibat. Membandingkan ciriciri air sungai, air mineral dan air paip dari segi ekonomi

Mendefinisikan

Rasional

a. Masalah ekonomi kekurangan pilihan kos lepas

Mengenalpasti

Kerjasama

Menghubung kait

Kesederhanaan

b. Jenis barang barang percuma barang awam barang ekonomi

Kesyukuran Membanding bezakan

a) Mengenalpasti jenis-jenis barang b) Menghuraikan ciri-ciri jenis barang c) Membandingkan jenis-jenis barang

MINGGU

UNIT PEMBELAJARAN /ISI KANDUNGAN 1.2 Masalah asas ekonomi Apa yang hendak dikeluarkan Berapa yang hendak dikeluarkan Bagaimana hendak dikeluarkan Untuk siapa dikeluarkan

HASIL PEMBELAJARAN Pelajar dapat:

AKTIVITI

KBKK

NILAI

3 14/1/13 18/1/13

a) Menyatakan masalah asas ekonomi b) Menerangkan bagaimana setiap masalah asas ekonomi diselesaikan

Penerangan keempatempat masalah asas ekonomi. Memberi contoh masalah ekonomi dulu dan kini Perbincangan mengapa masalah asas ekonomi diselesaikan

Kerjasama Mengenalpasti idea utama Kerajinan Menghubungkait Rasional

4-5 21/1/13 31/1/13

1.3 Siste m ekonomi dan penyelesaian masalah asas ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis/pasaran bebas perancangan pusat campuran
Islam

a) Mengenalpasti pelbagai sistem ekonomi b) Menerangkan ciri-ciri setiap sistem ekonomi c) Memberi contoh negara untuk setiap sistem ekonomi d) Menerangkan bagaimana setiap sistem ekonomi menyelesaikan masalah asas ekonomi. e) Membanding bezakan cara penyelesaian masalah asas ekonomi antara sistemsistem ekonomi.

Membuat kajian kes tentang sistem ekonomi yang diamalkan di sesebuah negara. Penilaian cara barang dan perkhidmatan diperuntukkan oleh setiap sistem ekonomi

Mencirikan Membandingbezakan Analisis

Keadilan Amanah Hormat kepada hak asasi

MINGGU

UNIT PEMBELAJARAN /ISI KANDUNGAN 2.0 Pendapatan dan Penggunaan Pendapatan Individu. 2.1 Pemilihan pekerjaan a) Jenis-jenis pekerjaan dalam sektor ekonomi sektor utama sektor kedua sektor ketiga b) Faktor-faktor pemilihan pekerjaan upah wang faedah sampingan faktor-faktor lain

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

KBKK

NILAI

6 4/2/13 8/2/13

Pelajar dapat:

a) Mengenalpasti jenis-jenis pekerjaan dalam komuniti dan negara Malaysia b) Memadankan jenis-jenis pekerjaan dengan sektor ekonomi

Menghasilkan buku skrap jenis-jenis pekerjaan dan mengklasfikasikannya mengikut sektor ekonomi. Tugasan memilih pekerjaan daripada beberapa iklan jawatan kosong atau melalui internet dan memberi sebab mengapa jawatan itu dipilih. Mengisi borang soal selidik untuk mengetahui butir-butir pendapatan ibu bapa/individu

Mengenalpasti Memadankan

Keikhlasan Kesederhanaan

c) Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan pekerjaan. d) Membandingkan peluang-peluang kerjaya dan pekerjaan mengikut sektor-sektor ekonomi

Membandingkan

Tanggung jawab

2.2 7 13/2/13 15/2/13

Pendapatan individu a) Maksud pendapatan individu

a) Mentakrifkan pendapatan individu

Mendefinisikan

Ketepatan

MINGGU 8 18/2/13 22/2/13

UNIT PEMBELAJARAN /ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

KBKK

NILAI

Pelajar dapat: b) Jenis pendapatan individu upah/gaji faedah untung Bayaran pindahan Dividen a) Mengenalpasti jenis-jenis pendapatan individu. b) Menghuraikan maksud upah, faedah,sew, untung, bayaran pindahan dan dividen c) Membezakan antara upah benar dengan upah wang. d) Mengira faedah dan untung e) Menerangkan sumber-sumber pendapatan individu. Menganalisis hasil dapatan soal selidik dan mengira pendapatan ibu bapa/individu Mengengenal pasti Membezakan Mengira Menyenaraikan Mengatur satu strategi bagi menambah pendapatan individu Dedikasi Daya usaha Ketepatan Bersyukur

c) Sumber pendapatan individu. Bekerja sendiri Bekerja dengan orang lain Punca-punca lain 2.3 Pendapatan boleh guna 9 25/2/13 1/3/13 a) Maksud pendapatan boleh guna b) Potongan pendapatan c) Pengiraan pendapatan boleh guna

a) Menerangkan maksud konsep pendapatan boleh guna b) Mengenalpasti pelbagai potongan wajib daripada pendapatan individu. c) Menghuraikan pelbagai potongan wajib d) Mengira pendapatan boleh cukai, cukai pendapatan dan pendapatan boleh guna

Mengumpul dan mengkaji risalah cukai pendapatan,zakat dan KWSP. Mengenalpasti syaratsyarat dan kadar potongan serta mengira potongan tersebut.

Mendifinisikan Mengenalpasti Mengira

Ketepatan Menyusun atur ikut keutamaan Jimat - cermat

MINGGU

UNIT PEMBELAJARAN /ISI KANDUNGAN 2.4 Penggunaan pendapatan boleh guna. a) Keperluan dan kehendak individu. Perbezaan antara keperluan asas dengan kehendak. b) Belanjawan peribadi jenis perbelanjaan peribadi kepentingan belanjawan peribadi Penyediaan belanjawan peribadi

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

KBKK

NILAI

10 4/3/13 8/3/13

Pelajar dapat: a) Mengenalpasti keperluan dan kehendak individu. b) Membezakan ciri-ciri keperluan asas dengan kehendak individu. Menyenarai keperluan dan kehendak mengikut kepentingan dan membincangkan perbezaannya. Membezakan Kesyukuran Menyusun atur Penaakulan

11 11/3/13 16/3/13

a) Menyatakan maksud belanjawan peribadi b) Menyenaraikan perbelanjaan peribadi. c) Menerangkan langkah-langkah menyediakan belanjawan peribadi d) Membincangkan kepentingan belanjawan peribadi. e) Menghasilkan satu jadual belanjawan peribadi

Mengisi borang soal selidik mengenai sumber pendapatan dan perbelanjaan keluarga. Menyediakan belanjawan peribadi .

Menyenaraikan Menyusun atur mengikut keutamaan

Kesederhanaan Keadilan

12 18/3/13 22/3/13

c) Konsep tabungan, pinjaman dan pelaburan. Maksud tabungan pinjaman pelaburan Tujuan Cara menabung meminjam melabur menabung meinjam melabur

Pelajar dapat: a) Menerangkan maksud tabungan, pinjaman dan pelaburan Perbincangan kumpulan konsep dan tujuan menabung Mendefinisikan Amanah

b) Menyatakan tujuan menabung, meminjam dan melabur c) Membandingkan antara pulangan dari pelaburan dengan pulangan dari tabungan. d) Menerangkan cara menabung, meminjam dan melabur e) Membandingkan pelbagai cara dan faedah menabung, meminjam dan melabur.

Melayari laman web institusi kewangan. Mengenalpasti jenis tabungan dan kemudahan pinjaman yang disediakan oleh institusi kewangan

Membanding bezakan Mengenalpasti sebab dan akibat

Berdikari

Yakin diri

25/3/13 31/3/13

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

MINGGU

UNIT PEMBELAJARAN /ISI KANDUNGAN 3.0 Isi Rumah Sebagai Pengguna 3.1 Isi rumah a. Pengertian isi rumah b. Objektif penggunaan isi rumah

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

KBKK

NILAI

14 1/4/13 5/4/13

Pelajar dapat: a) Menerangkan pengertian isi rumah dengan tepat. b) Menyatakan peranan isi rumah c) Menjelaskan objektif penggunaan isi rumah untuk memaksimakan utiliti Membandingkan peranan individu sebagai pengguna dan pengeluar Membincangkan cara isi rumah membuat keputusan Membandingkan Rasional

Menganalisis

Pertimbangan

15 8/4/13 12/4/13

3.2 Permintaan a. Konsep permintaan maksud permintaan hukum permintaan jadual dan keluk permintaan b. Penentu permintaan Faktor-faktor mempengaruhi permintaan.

a) Menerangkan maksud permintaan b) Menyatakan tindak balas pengguna apabila harga berubah c) Menerangkan hukum permintaan d) Melukis keluk permintaan individu e) Merumus hubungan antara harga dengan kuantiti diminta berdasarkan rajah. a) Mengenalpasti faktor-faktor mempengaruhi permintaan. b) Membezakan antara perubahan dalam kuantiti diminta dengan perubahan permintaan sesuatu barang berdasarkan keluk

Main peranan sebagai pembeli dan membuat keputusan. Melengkapkan jadual dan membina keluk.

Penyelesaian masalah Membuat analisis

Kebebasan

Membuat pertimbangan

Perbincangan dan penerangan faktor faktor mempengaruhi permintaan

Mengenalpasti Membezakan

Kerjasama Kesederhanaan

MINGGU

UNIT PEMBELAJARAN /ISI KANDUNGAN c) Konsep keanjalan harga permintaan. Maksud keanjalan harga permintaan. Rumus pengiraan keanjalan harga permintaan. Jenis keanjalan harga permintaan - Anjal - Tak anjal - Anjal satu

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

KBKK

NILAI

16 17 15/4/13 26/4/13

Pelajar dapat: a) Mentakrifkan keanjalan harga permintaan. b) Menerangkan tiga jenis keanjalan harga permintaan c) Mengira keanjalan harga permintaan d) Membezakan ketiga-tiga jenis keanjalan harga e) Menunjukkan bagaimana pengeluar menggunakan pekali keanjalan harga permintaan untuk memaksimumkan hasil. Menganalisis dan membuat rumusan tentang tindakbalas kuantiti diminta terhadap perubahan harga. Mengklasifikasi barangan mengikut jenis keanjalan harga permintaan. Melukis keluk untuk barang biasa dan mesti Mendefisikan Mengelaskan Mengira Rasional Membezakan Ketepatan Cermat

MINGGU 18-19 29/4/13 11/5/13

UNIT PEMBELAJARAN /ISI KANDUNGAN 4.0 Firma Sebagai Pengeluar. 4.1 Firma dan pengeluaran a) Pengertian firma konsep firma objektif firma b) Pengeluaran konsep pengeluaran konsep input konsep jangka masa pengeluaran fungsi pengeluaran jangka pendek c) Kos pengeluaran konsep kos pengeluaran kos pengeluaran jangka pendek - kos tetap - kos berubah (13/5/13 24/5/13 )

HASIL PEMBELAJARAN Pelajar dapat: a) Menerangkan maksud firma b) Menyatakan matlamat firma c) Menerangkan konsep pengeluaran dengan menggunakan contoh d) Menerangkan maksud pengeluaran jangka pendek dan jangka panjang e) Menerangkan fungsi pengeluaran jangka pendek dengan menggunakan jadual. f) Mengira jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sut. g) Menunjukkan hubungan berdasarkan jadual yang diberi. h) Menerangkan maksud kos pengeluaran i) Mengenalpasti jenis-jenis kos jangka pendek j) Mengira jumlah kos, kos purata dan kos sut k) Menganalisis hubungan antara kos berdasarkan jadual.

AKTIVITI

KBKK

NILAI

Membuat kajian kes tentang pengeluaran di sesebuah firma yang berhampiran. Menyenarai dan mengklasifikasi input tetap dan input berubah. Mengkaji dan mentafsir jadual pengeluaran jangka pendek. Mengira dan melengkapkan jadual pengeluaran.

Menyusun mengikut keutamaan Menghubungkait Menyelesaikan masalah

Kejujuran Berdikari Kesungguhan Kerjasama

20 - 21

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

(25/5/13 9/613 )

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

MINGGU

UNIT PEMBELAJARAN /ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

KBKK

NILAI

) 24 10/6/13 14/6/13 4.2 Penawaran a) Konsep penawaran maksud penawaran hukum penawaran jadual dan keluk penawaran Pelajar dapat: a) Menerangkan maksud penawaran b) Menyatakan tindak balas pengeluar apabila harga berubah c) Menerangkan hukum penawaran d) Melengkapkan jadual penawaran individu e) Melukis keluk penawaran individu f) Merumus hubungan antara harga dengan kuantiti di tawar berdasarkan rajah. Main peranan sebagai penjual dan membuat keputusan. Melengkapkan jadual Melukis keluk penawaran Membuat rumusan Bertanggung jawab Mendefinisikan Melukis rajah Keadilan Rasional

25 27/6/13 21/6/13

b) Penentu penawaran Harga barang itu Harga barang lain Harga faktor pengeluaran Tingkat teknologi Jangkaan harga masa depan Cuaca Matlamat pengeluar Dasar kerajaan

a) Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran b) Menghuraikan bagaimana faktor-faktor tersebut mengakibatkan perubahan dalam penawaran sesuatu barang. c) Membezakan antara perubahan dalam kuantiti yang ditawar dengan perubahan penawaran sesuatu barang berdasarkan keluk.

Penerangan dan perbincangan. Mengumpul keratan akhbar/berita terkini mengenai faktor-faktor mempengaruhi penawaran.

Mengenalpasti Membezakan Melukis keluk

Ketepatan Berdikari Kebersihan

10

MINGGU

UNIT PEMBELAJARAN /ISI KANDUNGAN c) Konsep keanjalan harga penawaran. maksud keanjalan harga penawaran rumusan pengiraan keanjalan harga penawaran jenis keanjalan harga penawaran - anjal - tak anjal - anjal satu

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

KBKK

NILAI

26 24/6/13 28/6/13

Pelajar dapat:

a) Mentakrifkan keanjalan harga penawaran b) Menerangkan tiga jenis keanjalan harga c) Penawaran d) Mengira keanjalan harga penawaran e) Mentafsir tiga jenis pekali keanjalan harga penawaran f) Membezakan ketiga-tiga jenis keanjalan harga penawaran menggunakan rajah dan pengiraan mudah. Mengira dan mengklasifikasikan jenis keanjalan harga penawaran berdaarkan jadual Mentakrifkan Menerangkan Kerjasama Mengira Mentafsir Perbincangan keanjalan penawaran ke atas barang perkilangan dan barang pertanian. Membezakan Berdikari Kejujuran Ketepatan

11

MINGGU

UNIT PEMBELAJARAN /ISI KANDUNGAN 5.0 Pasaran 5.1 Konsep pasaran 5.2 Pasaran barangan a) Permintaan pasaran maksud permintaan pasaran jadual dan keluk permintaan pasaran

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

KBKK

NILAI

27 1/7/13 5/7/13

Pelajar dapat: a) Menerangkan maksud pasaran b) Menerangkan maksud pasaran barangan c) Menerangkan maksud permintaan pasaran d) Menerangkan maksud penawaran pasaran e) Melengkapkan jadual, melukis dan menerangkan pembentukan keluk permintaan pasaran Menjalankan pemerhatian ke atas aktiviti jual beli di kantin sekolah. Mengadakan satu permainan untuk mengumpul maklumat bagi membina jadual permintaan dan penawaran pasaran. Membina keluk permintaan dan penawaran pasaran berdasarkan jadual yang diperoleh. Mendefinisikan Menerangkan Toleransi Kesedrhanaan

Membina jadual Ketepatan Kekemasan

28 8/7/13 -12/7/13

b) Penawaran pasaran maksud penawaran pasaran jadual dan keluk penawaran pasaran

f) Melengkapkan jadual, melukis dan menerangkan pembentukan keluk penawaran pasaran

Melukis keluk

Kekemasan Kebersihan

12

PENGGAL 2 BAHAGIAN 2 DARI 31 OGOS 20 NOVEMBER (12 MINGGU) MINGGU UNIT PEMBELAJARAN /ISI KANDUNGAN c) Keseimbangan pasaran maksud keseimbangan pasaran ketidakseimbanga n pasaran - lebihan permintaan - lebihan penawaran HASIL PEMBELAJARAN Pelajar dapat: a) Menerangkan maksud keseimbangan pasaran b) Melukis rajah keseimbangan pasaran berdasarkan jadual yang diberi c) Menerangkan penentuan harga dan kuantiti keseimbangan pasaran berdasarkan jadual dan rajah d) Menganalisis keadaan ketidakseimbangan pasaran. AKTIVITI KBKK NILAI

29 15/7/13 19/7/13

Melengkapkan jadual keseimbangan. Melukis rajah keseimbangan Perbincangan keadaan pasaran pada tingkat harga ketidakseimbangan.

Menganalisis Melukis keluk Menerangkan

Rasional Keadilan Ketepatan

30 22/7/13 26/7/13

5.3 Pasaran faktor a) Maksud pasaran faktor b) Maksud keseimbangan pasaran buruh c) Ketidakseimbangan pasaran buruh

a) Menerangkan maksud pasaran faktor b) Mengenalpasti jenis-jenis pasaran faktor c) Melukis dan menerangkan keseimbangan pasaran buruh d) Menjelaskan penentuan kadar upah dan keseimbangan pasaran buruh berdasarkan jadual dan rajah e) Menerangkan keadaan ketidakseimbangan pasaran buruh

Mengumpul dan mengkaji maklumat tentang pasaran fktor dari sumber-sumber seperti iklan,jawatan kosong dan hartanah. Melengkapkan jadual dan melukis rajah Perbincangan keadaan pasaran buruh.

Mengenalpasti Melukis rajah Menjelaskan

Daya usaha Hormatmenghormati Kegigihan

13

MINGGU

UNIT PEMBELAJARAN /ISI KANDUNGAN 5.4 Aliran pusingan pendapatan dalam ekonomi dua sektor a) Maksud aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor b) Aliran fizikal dan aliran wang

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

KBKK

NILAI

31 29/7/13 3/8/13

Pelajar dapat:

a) Mengenalpasti kompenen-kompenen ekonomi dua sektor b) Menerangkan maksud aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor c) Melukis rajah dan menerangkan aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor d) Menunjukkan pergantungan antara sektor isi rumah dengan sektor firma e) Membezakan aliran fizikal dan aliran wang

Melukis dan melabelkan rajah aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor Menjelaskan konsep pusingan dalam aliran fizikal dan aliran wang

Mengenalpasti Melukis rajah aliran Melabelkan Menghubungkait Membezakan

Bermuafakat Kerjasama Keadilan Kesyukuran

(7/8/13-18/8/13) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 34 42 16/9/10 1510/09 43-45 21/10/10 29/10/10 LATIH TUBI / ULANGKAJI

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

14

15