Anda di halaman 1dari 4

PRO FORMA KURSUS PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN (Sejarah Pendidikan Rendah) Nama Kursus

Pensejarahan Malaysia (Malaysian Historiography) SJH3102 3(3+0) 120 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama / Kedua

Kod Kursus Kredit Jam Pembelajaran Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

1. Menghuraikan karya pensejarahan Malaysia dalam Bahasa Melayu


abad ke 14 sehingga abad ke-18. (1.2), (6.1)

2. Menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi untuk membuat


perbandingan hasil karya kolonial.(6.1) 3. Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber berasaskan sentrikMalaysia dan sentrik-Eropah. (6.3) 4. Mengenal pasti nilai-nilai murni melalui pembacaan karya yang dapat dijadikan contoh yang baik. (3.3, 3.5) 5. Memberikan pendapat secara profesional dan beretika. (4.4)

Sinopsis

Kursus ini memfokuskan pengenalan pensejarahan Malaysia, pensejarahan Malaysia abad ke-14 hingga abad ke-18 masihi; kajian ke atas beberapa karya agung/utama, wacana karya-karya agung utama, pensejarahan berbentuk undang-undang, pensejarahan Malaysia daripada perspektif penulisan kolonial, dan persoalan sentrik-Malaysia dan sentrik-Eropah dalam pensejarahan Malaysia. This course focuses on the introduction of Malaysian historiography, historiography Malaysia the 14th century to the 18th century AD; study of some great work / main discourse major masterpieces, the legal form of historiography, historiography Malaysia from the perspective of colonial writing, and question of Malaysian-centric and European-centric in Malaysian historiography.

Berkuat kuasa mulai Januari 2013

Bil.

Tajuk Pengenalan Pensejarahan Malaysia

Kandungan 1.1 Pengertian Pensejarahan Malaysia

Jam 6

1.

Konsep Penulisan Bahan Sejarah Penekanan tema penulisan

1.2 Pendekatan kajian

1.3 Satu disiplin pengkajian


Motif penulisan 1.4 Permasalahan Filolog

Perbandingan sumber Alam Melayu

1.5 Anakronisme
Konsep masa

2.

Pensejarahan Malaysia abad ke14 hingga abad ke-18: Kajian ke atas beberapa Karya agung/utama

2.1 Sinopsis karya-karya agung Hikayat Raja-Raja Pasai Sulalatus-Salatin/ Sejarah Melayu Bustanul Salatin Misa Melayu Hikayat Abdullah Tuhfat Al-Nafis

3.

Wacana karyakarya agung/utama

9 3.1 Keunikan Karya-karya agung terpilih; ( Sejarah Melayu, Hikayat Abdullah, Tuhfat Al-Nafis ) Pembinaan jati diri bangsa Pembentukan masyarakat Kritikan sosial Pendidikan Pemikiran Peranan wanita

Berkuat kuasa mulai Januari 2013

Bil.

Tajuk

Kandungan

Jam

4.

Pensejarahan berbentuk undang-undang

4.1 4.2 4.3 4.4

Hukum Kanun Melaka Undang-undang laut Melaka Undang-undang 99 Perak Undang-undang Kedah

5.

Pensejarahan Malaysia daripada perspektif penulisan kolonial

5.1 Konsep Pensejarahan Barat Kepentingan fakta Perbandingan konsep pensejarahan Barat dan Alam Melayu 9

5.2 Tujuan penulisan kolonial 5.3 Corak penulisan Pensejarahan Kolonial 5.4 Kebolehpercayaan penulisan Kolonial 5.5 Tokoh penulis Barat di Malaysia
Stamford Raffles R.O. Winstedt R.J. Wilkinson J.M. Gullick 6

6.

Persoalan sentrik-Malaysia dan sentrikEropah dalam Pensejarahan Malaysia

6.1 Konsep sentrik-Malaysia dan sentrik Eropah

Era selepas merdeka penulisan berorientasikan Malaysia Hasil karya Syed Muhammad Naquib Al-Attas Hasil karya Muhammad Yusuf Hashim Hasil karya Khoo Kay Kim Hasil karya Nik Anuar Nik Mahmud Konsep sejarah nasional Persoalan Bias/Memihak JUMLAH 45

6.2 Isu-isu utama

Berkuat kuasa mulai Januari 2013

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan

50% 50% 45 jam 75 jam

Jam Pembelajaran

Pembelajaran Bersemuka Pembelajaran Bukan Bersemuka

Rujukan Asas

Andaya, B.W & L.Y.(1982). A History of Malaysia. London: The Macmillan Press. Khoo Kay Kim. (1975). Pensejarahan Malaysia. Syarahan Tun Seri Lanang. Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Muhd. Yusof Ibrahim.(1996). Pensejarahan Melayu 1800-1960. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rujukan Tambahan

Ali Ahmad. (1987). Karya-karya Sastera Bercorak Sejarah. Kuala Lumpu : Dewan Bahasa dan Pustaka. Haron Daud. (1989). Sejarah Melayu:Satu Kajian Daripada Aspek Pensejarahan Budaya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Muhammad Yusuf Hashim.(1988 ). Persejarahan Melayu Nusantara. Kuala Lumpur : Teks Publishing Sdn. Bhd. Muhd. Yusof Ibrahim. (1988). Sejarawan dan Pensejarahan: Ketokohan dan Karya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Berkuat kuasa mulai Januari 2013