Anda di halaman 1dari 63

MANUAL PENGGUNA

Sistem Maklumat Institusi Pendidikan Swasta

(SMIPS) (MODUL TADIKA)


Disediakan Oleh :Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

KANDUNGAN

Pendahuluan - Kandungan - Prakata - Glosari butang

Muka surat i ii iii - iv

Panduan Aplikasi MODUL TADIKA

- Login Sistem - Menu Sistem - Kemasukan Fail Baru - Kemaskini Data - Carian Data - Laporan - Statistik - Surat - Laporan tambahan

1-2 3-5 6-7 8 - 18 19 - 24 25 - 33 34 - 40 40 - 48 49 - 58

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

PRAKATA
Sistem Maklumat Institusi Pendidikan Swasta (SMIPS) telah dibangunkan semula pada tahun 2004 dengan bercirikan web online. Sistem ini telah diasingkan kepada tiga modul berbeza iaitu MODUL TADIKA, MODUL SEKOLAH dan MODUL PUSAT. Modul-modul ini telah siap dibangunkan dan digunakan secara berperingkat. Tujuannya adalah supaya pengguna dapat memberi penekanan dan fokus di dalam penggunaan dan kerja pengemaskinian data.

SMIPS dibangunkan dengan menggunakan perisian ColdFusion MX dan menggunakan pangkalan data Oracle . Pelayar web yang sesuai adalah Internet Explorer 4.0 ++ dan resolusi monitor yang sesuai adalah 1024 x 768 piksel Data dan sistem aplikasi disimpan di server yang ditempatkan di Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi (BTMK), KPM. Sistem ini dapat dicapai secara Intranet oleh semua pengguna yang mempunyai talian rangkaian KPM*net sahaja. Mulai 1 April 2007, Pengguna hanya perlu menaip alamat URL berikut untuk mengakses semua modul di dalam SMIPS. Oleh itu, pengguna tidak perlu lagi mengingati alamat URL ketiga-tiga modul tersebut sebaliknya hanya perlu taip alamat berikut dan memilih mana-mana modul yang diingin digunakan Alamat URL untuk mencapai sistem ini adalah

http://10.22.70.36/smips/
Tujuan sistem ini dibangunkan adalah untuk menyimpan data IPS secara tersusun dan lengkap,mudah mengemaskini dan pencarian data,membolehkan cetakan terus melalui sistem bagi sebarang borang data,memaparkan laporan keseluruhan maklumat tadika,sekolah dan pusat, laporan berbentuk statistik, surat dan sebagainya. Pasukan kerja terdiri daripada :

Pn. Sharida Mohd. Yusof Pn. Norli Adiba Mohammed Noor En. Mohd Rashdan Mohd Yusof Cik Mazyana bt Mohamad

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

GLOSARI BUTANG @ IKON


Senarai dibawah menghuraikan kesemua butang dan ikon yang terdapat pada Sistem Maklumat Institusi Pendidikan Swasta (SMIPS)-Modul Tadika

BIL

BUTANG

KETERANGAN Digunakan pada laman login untuk membenarkan anda memasuki aplikasi, setelah Nama pengguna dan Kata Laluan diisikan. Digunakan pada laman login jika anda ingin membatalkan login. Butang ini membenarkan anda menyimpan data yang telah dimasukkan. Butang ini untuk membuat sebarang carian pada sistem ini. Ikon ini untuk tujuan kemaskini,anda boleh mengemaskini maklumat yang terdapat dalam sistem ini. Butang ini, membenarkan anda menambah data. Butang ini membenarkan anda kembali semula ke laman sebelumnya. Butang ini memaparkan maklumat berkenaan carian yang melibatkan tahun. Butang ini membenarkan anda memaparkan kod-kod yang berkenaan dalam sistem Ikon ini, adalah tujuan membolehkan anda melihat ke rekod sebelum dan selepas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

iii

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

11.

Klik pada ikon ini menghapuskan data

untuk

tujuan

12.

Ikon ini membenarkan anda memaparkan tarikh tanpa perlu menaip. Ikon ini untuk memaparkan maklumat Lanjutan Senarai Permit Guru

13.

14.

15.

Untuk Cetakan Laporan

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

iv

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

1.
1.0 LOG IN KE SISTEM

Login Sistem

1. Klik pada ikon Internet Explorer pada desktop komputer anda.

2. Taipkan url sistem iaitu http://10.22.70.36/smips/ 3. Laman utama ini akan terpapar sekiranya anda menaip alamat URL yang
tepat. Masukkan Kata Nama dan Kata Laluan.

Rajah 1.1 4. Kesemua pengguna sistem perlu didaftarkan dahulu sebelum dapat mengakses ke sistem. Ini bertujuan untuk mengawal keselamatan dan integriti data institusi. 5. Berdasarkan nama pengguna ketika login, maklumat yang terpapar terhad kepada Jabatan, Negeri serta had capaian tertentu sahaja.

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 1

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

6. Jika anda memasukkan Kata Nama atau Kata Laluan yang salah, skrin seperti Rajah 1.2 akan dipaparkan. Walau pun begitu, di skrin ini, anda masih boleh login semula ke sistem. Masukkan semula Kata Nama dan Kata Laluan.

Rajah 1.2 7. Jika Kata Nama dan Kata Laluan anda betul, skrin seperti dalam Rajah 1.3 akan dipaparkan.

Rajah 1.3

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 2

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

2.
Rajah 2.1

Menu Sistem

1. Pengguna boleh membuat pilihan sama ada hendak mengisi Fail Baru, Kemaskini Data, Paparan Maklumat atau melihat Senarai Laporan. 2. Apabila id dan katalaluan berjaya disah, paparan Rajah 1.3 akan dipaparkan beserta MENU SISTEM. Menu 1 Fail Baru Kemasukan fail baru yang masih belum wujud dalam sistem. Menu 2 Kemaskini Data Kemudahan ini disediakan untuk anda membuat pindaan, mengubah, menghapus atau menambah data yang sedia ada. Berikut merupakan maklumat-maklumat yang boleh dikemaskini.

Rajah 2.2 Menu 3 Carian Kemudahan ini disediakan adalah untuk anda membuat carian maklumat. Paparan ini dapat dicapai oleh semua peringkat. Sebarang data tidak boleh dikemaskini. dipaparkan.
Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Berikut

merupakan

maklumat-maklumat

yang

boleh

Muka 3

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

Rajah 2.3 Menu 4 Laporan Kemudahan ini disediakan untuk anda memaparkan maklumat di atas skrin komputer dan juga membolehkan anda mencetak laporan pada pencetak. Beberapa jenis kemudahan laporan disediakan, iaitu laporan secara keseluruhan dan laporan secara pilihan.

Rajah 2.4 Menu 5 Statistik Kemudahan ini disediakan untuk anda memaparkan maklumat di atas skrin komputer dan juga membolehkan anda mencetak laporan pada pencetak. Laporan yang disediakan berbentuk statistik. Berikut merupakan senarai laporan yang boleh didapati dan dicetak menerusi sistem.

Rajah 2.5

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 4

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

Menu 6 Surat Kemudahan ini disediakan untuk anda memaparkan maklumat di atas skrin komputer dan juga membolehkan anda mencetak laporan pada pencetak. Laporan yang disediakan berbentuk surat. Berikut merupakan laporan berbentuk surat yang boleh didapati dan dicetak menerusi sistem.

Rajah 2.6 Menu 7 Laporan Tambahan Kemudahan ini disediakan untuk anda memaparkan maklumat di atas skrin komputer dan juga membolehkan anda mencetak laporan pada pencetak.

Rajah 2.7 Menu 8 Keluar Kembali ke Login sistem.

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 5

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

3.0
3.0 Proses : Kemasukan Fail Baru

Kemasukan Fail Baru

1. Istilah Fail Baru ialah data yang belum wujud di dalam pangkalan data. Klik Menu

. Berikut adalah skrin untuk mengisi Fail Baru.

Rajah 3.1 2. Simbol * (mandatori) bermaksud pengguna wajib mengisi maklumat pada medan tersebut. Pengguna perlu memasukkan maklumat asas bagi tadika pada skrin ini. Setelah mengisi semua maklumat, anda perlu klik pada butang yang terdapat di akhir skrin.

3. Rajah 3.2 di bawah adalah contoh skrin yang telah dimasukkan data.

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 6

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

Rajah 3.2

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 7

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

4.0
untuk Kemaskini Data.

Proses : Kemaskini Data

1. Berikut adalah skrin yang akan dipaparkan jika anda membuat pilihan

Rajah 4.1 2. Untuk mengemaskini data, carian perlu dibuat berpandukan nama tadika atau Rujukan Fail. Carian boleh dibuat dengan memasukkan Rujukan Fail atau Nama Tadika tersebut dengan tepat. Jika anda tidak ingat Rujukan Fail ataupun Nama Institusi dengan tepat, anda boleh menaip sebarang perkataan yang berkaitan. 3. Contohnya, jika nama Tadika tersebut ialah TADIKA WAWASAN MURNI. Anda boleh menaip klik perkataan . nama WAWASAN Sistem Tadika akan yang atau MURNI sahaja. dan

Kemudian,

butang semua

membuat mempunyai

carian

menyenaraikan di Rajah 4.2.

perkataan

WAWASAN atau MURNI. Contoh senarai Tadika yang dicari adalah seperti

Rajah 4.2
Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 8

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

4. Kemudian, anda hanya perlu klik mana-mana Tadika yang hendak dikemaskini pada senarai tersebut.

4.0.1

Maklumat Institusi

Rajah 4.3 1. Rajah 4.3 merupakan skrin untuk mengemaskini Maklumat Institusi. Bagi maklumat Rujukan Fail, Kod IPS, Pengguna dan Tarikh Kemaskini, maklumat ini tidak boleh dikemaskini oleh Pengguna. Medan ini tidak dibenarkan untuk kemaskini.

`
Rajah 4.4
Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 9

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

2. Seterusnya, melalui skrin ini juga, anda boleh memilih samada ingin mengemaskini Maklumat Syarikat, Maklumat Pengelola/Pekerja, Maklumat Pas Penggajian, Maklumat Guru/Permit, Maklumat Kurikulum, Maklumat Enrolmen atau Maklumat Yuran seperti pada Rajah 4.4. 3. Untuk kemasukan bagi medan tarikh formatnya berbentuk dd/mm/yyyy atau anda boleh Klik

. Skrin seperti dibawah ini terpapar. Anda boleh

pilih tarikh tanpa perlu menaip hanya klik.

Rajah 4.5 4.0.2 Maklumat Syarikat

1. Rajah 4.5 merupakan skrin Maklumat Syarikat. Sepertimana maklumat institusi, anda juga tidak boleh mengemaskini atau mengubah maklumat Rujukan Fail, Kod IPS, Nama Institusi, Pengguna dan Tarikh Kemaskini.

Rajah 4.6

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 10

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

2. Selepas memasukkan data yang hendak dikemaskini, anda perlu klik .

4.0.3

Maklumat Pengelola

Rajah 4.7 1. Rajah 4.6 merupakan skrin Maklumat Pengelola. Sepertimana maklumat institusi, anda tidak boleh mengemaskini atau mengubah maklumat Rujukan Fail, Kod IPS, Nama Institusi, Pengguna dan Tarikh Kemaskini.

2. Skrin pengelola mengandungi maklumat Pengelola. Selepas memasukkan data yang hendak . dikemaskini, anda perlu klik pada butang

3. Klik butang

sebagai panduan bagi kod Kaum sekiranya anda ingin

membuat perubahan pada maklumat kaum.

4. Untuk penambahan data bagi maklumat pengelola, anda perlu klik pada butang . Kemudian, skrin seperti Rajah 4.7 akan dipaparkan.

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 11

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

Rajah 4.8

5. Masukkan semua maklumat yang diperlukan. Kemudian, klik butang . Skrin ini akan dipaparkan dan anda perlu tekan OK. Kemudian masukkan maklumat Pengelola yang seterusnya. Jika telah selesai klik pada

. Mesej seperti Rajah 4.8 akan dipaparkan. Klik pada

OK dan Skrin akan kembali seperti pada Rajah 4.6.

Rajah 4.9

4.0.4

Maklumat Pembantu Guru

1. Rajah 4.9 merupakan skrin maklumat guru. Seperti maklumat institusi, pengguna tidak boleh mengemaskini atau mengubah maklumat rujukan fail, kod institusi, nama institusi, nama pengguna dan tarikh kemaskini.

Rajah 4.10
Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 12

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

2. Pengguna perlu memasukkan tahun maklumat yang dicari. Contohnya, pengguna memasukkan tahun 2007 dan klik butang . Maka,

semua maklumat guru bagi tahun 2007 akan dipapar. Rajah 4.10 merupakan contoh senarai maklumat guru bagi tahun 2007 bagi tadika yang dipilih.

Rajah 4.10

3. Jika hendak menambah maklumat guru, klik pada butang Maka, skrin seperti di bawah akan dipaparkan.

Rajah 4.11 4. Masukkan semua maklumat yang diperlukan kemudian, klik butang SIMPAN. Seterusnya, skrin seperti di bawah akan dipaparkan.

Rajah 4.12
Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 13

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

5. Seterusnya, anda perlu klik pada OK dan SELESAI

6. Klik butang

untuk menyimpan semua maklumat guru pada tahun

tersebut ke tahun berikutnya. 7. Jika anda ingin mengubah/menukar sebarang data pada maklumat guru, anda perlu klik butang pengubahsuaian. apabila selesai membuat sebarang

4.0.5

Maklumat Guru/Permit

1. Rajah 3.13 pada muka sebelah merupakan skrin Maklumat Guru/Permit. Seperti maklumat institusi, pengguna tidak boleh mengemaskini atau mengubah maklumat Rujukan Fail, Kod IPS, Nama Institusi, Pengguna dan Tarikh Kemaskini.

Rajah 4.13

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 14

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

Rajah 4.14 2. Rajah 4.13 dan 4.14 merupakan skrin bagi Maklumat Guru/Permit. Skrin ini turut mengandungi Maklumat Guru Besar/Pengetua bagi tadika. 3. Terdapat satu butang untuk ke Maklumat Permit bagi setiap Guru. Untuk menambah maklumat Guru Klik pada Rajah 4.15 akan dipaparkan. . Skrin seperti seperti

4. Jika anda klik pada

Rajah 4.16 dibawah akan dipaparkan. Ia

merupakan maklumat terperinci Guru.

Rajah 4.15

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 15

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

Rajah 4.16 5. Masukkan semua maklumat yang diperlukan kemudian, klik butang

MAKLUMAT GURU. Skrin seperti sebelumnya akan dipaparkan.


6. Jika anda ingin mengubah/menukar sebarang Maklumat Guru apabila

Besar/Pengetua, anda perlu klik butang selesai membuat sebarang pengemaskinian.

7. Jika anda ingin mengubah/menukar sebarang Maklumat Guru, anda perlu klik butang apabila selesai membuat sebarang

pengemaskinian.

4.0.6

Maklumat Murid

1. Rajah 4.17 merupakan skrin maklumat murid. Seperti maklumat institusi, pengguna tidak boleh mengemaskini atau mengubah maklumat rujukan fail, kod institusi, nama institusi, nama pengguna dan tarikh kemaskini.

Rajah 3.17

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 16

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

2. Pengguna perlu memasukkan tahun maklumat yang dicari. Contohnya, pengguna memasukkan tahun 2007 dan klik butang . Maka,

semua maklumat murid bagi tahun 2007 akan dipapar seperti Rajah 3.18.

Rajah 4.18

3. Jika hendak menambah maklumat murid, klik pada butang Maka, skrin seperti rajah 4.18 akan dipaparkan.

Rajah 4.19

4. Masukkan semua maklumat yang diperlukan kemudian, klik butang TAMBAH. Seterusnya, anda perlu klik pada OK dan SELESAI

Rajah 4.20
Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 17

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

5. Rajah 4.20 adalah maklumat bilangan murid. Butang memadam sebaris maklumat yang dipaparkan.

berfungsi untuk

6. Jika anda ingin mengubah/menukar sebarang data pada maklumat murid, anda perlu klik butang pengubahsuaian. apabila selesai membuat sebarang

Rajah 4.21 Rajah 4.21 merupakan bilangan kelas mengikut kategori umur dan tahun yang dimasukkan.

4.0.7

Maklumat Kurikulum

1. Rajah 4.22 merupakan skrin maklumat kurikulum. Pengguna tidak boleh mengemaskini atau mengubah maklumat rujukan fail, kod institusi, nama institusi, nama pengguna dan tarikh kemaskini. 2. Untuk mengemaskini data, pengguna hanya perlu memasukkan maklumat masa(minit)/seminggu. Manakala, maklumat subjek telah dipaparkan. Seterusnya, pengguna perlu memasukkan lain-lain maklumat diperlukan. 3. Seterusnya klik butang setelah proses kemaskini selesai. yang

Rajah 4.22

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 18

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

5.0

Carian Data

Rajah 5.1 1. Pengguna perlu mencari nama tadika yang hendak dipaparkan. Carian boleh dibuat dengan menaip kod institusi mahupun nama tadika tersebut dengan tepat. Tetapi, jika anda tidak ingat kod ataupun nama institusi dengan tepat, anda boleh menaip sebarang perkataan. 2. Contohnya, jika nama tadika tersebut ialah WAWASAN MURNI. Anda . Maka, sistem yang mempunyai

boleh menaip WAWASAN sahaja dan klik butang akan mencari dan menyenaraikan semua tadika perkataan WAWASAN.

3. Namun, senarai tadika tersebut juga bergantung kepada login yang anda gunakan. Jika anda login sebagai admin, maka semua senarai tadika yang ada perkataan WAWASAN akan dipaparkan. Manakala, jika anda adalah pengguna di JPN, senarai tadika yang terdapat di negeri tertentu sahaja yang akan dipaparkan. Contoh senarai tadika adalah seperti dibawah.

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 19

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

Rajah 5.2 4. Pengguna hanya perlu klik pada senarai tadika yang hendak dipaparkan. Pada skrin paparan, pengguna hanya boleh melihat paparan dan tidak dibenarkan membuat sebarang pengemaskinian maklumat.

5.0.1

Maklumat institusi

Rajah 5.3

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 20

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

5.0.2

Maklumat Syarikat

Rajah 5.4

5.0.3

Maklumat Pengelola

Rajah 5.5

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 21

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

5.0.4

Maklumat Guru

1. Untuk paparan maklumat guru, anda perlu memasukkan tahun maklumat yang dicari. 3. Contohnya, pengguna memasukkan tahun 2007 dan klik butang merupakan contoh senarai maklumat guru bagi tahun 2007. .

Maka, semua maklumat guru bagi tahun 2007 akan dipapar. Rajah 5.6

Rajah 5.6

5.0.5

Maklumat Pembantu Guru

1. Untuk paparan maklumat pembantu guru, anda perlu memasukkan tahun maklumat yang dicari. Contohnya, pengguna memasukkan tahun 2007 dan klik butang tahun 2007. . Maka, semua maklumat guru bagi tahun 2007

akan dipapar. Rajah 5.7 merupakan contoh senarai maklumat guru bagi

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 22

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

Rajah 5.7

5.0.6

Maklumat Murid

1. Untuk paparan maklumat murid, anda perlu memasukkan tahun maklumat yang dicari. Contohnya, pengguna memasukkan tahun 2007 dan klik butang 2007. . Maka, semua maklumat guru bagi tahun 2007 akan

dipapar. Rajah 5.8 merupakan contoh senarai maklumat guru bagi tahun

Rajah 5.8

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 23

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

5.0.7

Maklumat Kurikulum

1. Untuk paparan maklumat kurikulum, anda perlu memasukkan tahun maklumat yang dicari. Contohnya, pengguna memasukkan tahun 2007 dan klik butang . Maka, semua maklumat guru bagi tahun.

Rajah 5.9

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 24

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

6.0
6.0.1 Senarai Tadika Mengikut Negeri

Laporan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Rajah 6.1 1. Jika pengguna klik pada (1) senarai laporan seperti di bawah pada Rajah 6.1 akan dipaparkan.

Rajah 6.2 2. Anda perlu membuat pilihan negeri. Jika anda memilih negeri KEDAH, maka semua senarai Tadika yang terdapat di negeri Kedah akan dipaparkan, seperti pada Rajah 6.2 dibawah.

3. Masukkan pilihan negeri dan klik

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 25

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

Rajah 6.3 4. Setiap skrin Laporan menyediakan butang laporan tersebut. 6.0.2 Senarai Tadika Mengikut Jenis Bahasa pengantar untuk mencetak

1. Jika pengguna klik pada (2) senarai laporan seperti di bawah pada Rajah 6.4 akan dipaparkan.

Rajah 6.4 2. Anda perlu membuat pilihan negeri. Jika anda memilih negeri JOHOR, dan bahasa pengantar Bahasa Inggeris, maka semua senarai Tadika yang terdapat di negeri Johor yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Inggeris akan dipaparkan, seperti pada Rajah 6.4 dibawah.

3. Masukkan pilihan negeri & bahasa pengantar dan klik

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 26

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

Rajah 6.5 4. Setiap skrin Laporan menyediakan butang laporan tersebut. untuk mencetak

6.0.3

Senarai Tadika Mengikut Daerah

1. Jika pengguna klik pada (3) pada Menu Laporan, Rajah 6.4 akan dipaparkan.

Rajah 6.6 2. Anda perlu membuat pilihan daerah. Jika anda memilih daerah Kuala Kangsar, maka semua senarai Tadika yang terdapat di daerah Kuala Kangsar akan dipaparkan, seperti pada Rajah 6.7 dibawah.

3. Masukkan pilihan negeri dan klik

.
Muka 27

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

Rajah 6.7 4. Setiap skrin Laporan menyediakan butang tersebut. untuk mencetak laporan

6.0.4

Alamat Tadika Mengikut Negeri

1. Jika pengguna klik pada (4) pada Menu Laporan, Rajah 6.4 akan dipaparkan.

Rajah 6.8 2. Anda perlu membuat pilihan negeri. Jika anda memilih negeri KEDAH, maka senarai Tadika yang terdapat di negeri KEDAH akan dipaparkan, seperti pada Rajah 6.9.

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 28

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

Rajah 6.9 3. Setiap skrin Laporan menyediakan butang laporan tersebut. untuk mencetak

6.0.5

Label Alamat Mengikut Negeri

1. Jika pengguna klik pada (5) pada Menu Laporan, Rajah 6.10 akan dipaparkan.

Rajah 6.10 2. Anda perlu membuat pilihan negeri. Jika anda memilih negeri MELAKA, maka semua label alamat Tadika yang terdapat di negeri MELAKA akan dipaparkan, seperti Rajah 6.11
Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 29

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

Rajah 6.11 3. Setiap skrin Laporan menyediakan butang laporan tersebut. untuk mencetak

6.0.6

Label Alamat Mengikut Daerah

1. Jika pengguna klik pada (6) pada Menu Laporan, Rajah 6.12 akan dipaparkan.

Rajah 6.12 2. Anda perlu membuat pilihan negeri. Jika anda memilih daerah GOMBAK, maka semua label alamat Tadika yang terdapat di daerah GOMBAK akan dipaparkan, seperti Rajah 6.13

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 30

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

Rajah 6.13 3. Setiap skrin Laporan menyediakan butang label tersebut. untuk mencetak

6.0.7

Senarai Tadika Di Malaysia

1. Jika pengguna klik pada (7) pada Menu Laporan, Rajah 6.14 akan dipaparkan.

Rajah 6.14
Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 31

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

2. Setiap skrin Laporan menyediakan butang laporan tersebut.

untuk mencetak

6.0.8

Profil Mengikut Negeri

1. Jika pengguna klik pada (8) pada Menu Laporan, Rajah 6.15 akan dipaparkan. Senarai yang terhasil adalah senarai tadika-tadika yang terdapat dalam negeri, seperti ID sewaktu login. Dalam contoh ini, contoh ID login yang digunakan adalah Melaka. Maka senarai tadika-tadika yang terdapat di negeri Melaka akan terpapar.

Rajah 6.15 2. Pilih nama tadika untuk melihat profil bagi tadika berkenaan. Carian turut disediakan bagi memudahkan pengguna untuk mencari nama tadika yang diingini. Paparan seperti di rajah 6.16 akan dijana, apabila pengguna klik pada nama tadika yang berkenaan.

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 32

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

Rajah 6.16 3. Pengguna perlu memilih umur untuk melihat jadual bilangan murid bagi tadika berkenaan mengikut umur seperti yang ditunjukkan pada rajah 6.17.

Rajah 6.17

4. Setiap skrin Laporan menyediakan butang laporan tersebut.

untuk mencetak

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 33

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

7.0
7.0.1 Bilangan Pelajar Mengikut negeri & Kaum

Statistik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Jika pengguna klik pada (1), Rajah 7.1 akan dipaparkan.

Rajah 7.1 2. Anda perlu membuat pilihan negeri dan masukkan tahun. Masukkan pilihan negeri dan klik TERUSKAN. Jika anda memilih negeri KEDAH, maka bilangan keseluruhan pelajar bagi negeri KEDAH akan dipaparkan, seperti Rajah 7.2.

Rajah 7.2

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 34

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

7.0.2

Bilangan Pelajar Mengikut Daerah & Kaum

1. Jika pengguna klik pada (2), Rajah 7.3 akan dipaparkan.

Rajah 7.3 3. Anda perlu membuat pilihan daerah dan masukkan tahun. Masukkan pilihan daerah dan klik TERUSKAN. Jika anda memilih negeri Kuching (bandar), maka bilangan keseluruhan pelajar bagi daerah Kuching (bandar) akan dipaparkan, seperti Rajah 7.4.

Rajah 7.4 7.0.3 Bilangan Pelajar Mengikut Daerah & Jantina

1. Jika pengguna klik pada (3), Rajah 7.5 akan dipaparkan.

Rajah 7.5 2. Masukkan pilihan daerah dan klik TERUSKAN. Jika anda memilih daerah KEMAMAN, maka bilangan pelajar bagi daerah KEMAMAN mengikut daerah & jantina akan dipaparkan, seperti Rajah 7.6.

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 35

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

Rajah 7.6

7.0.4

Bilangan Pelajar Mengikut Daerah & Umur

1. Jika pengguna klik pada (4), Rajah 7.7 akan dipaparkan.

Rajah 7.7 2. Anda perlu membuat pilihan negeri dan masukkan tahun. Masukkan pilihan daerah dan klik TERUSKAN. Jika anda memilih daerah KLANG, maka bilangan keseluruhan pelajar bagi daerah KLANG akan dipaparkan, seperti Rajah 7.8.

Rajah 7.8

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 36

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

7.0.5 1.

Keseluruhan Pelajar Tadika Mengikut Kaum Jika pengguna klik pada (5), Rajah 7.9 akan dipaparkan.

Rajah 7.9 2. Masukkan tahun dan klik TERUSKAN. Rajah 7.10 akan dipaparkan.

Rajah 7.10 7.0.6 Bilangan Guru Mengikut Daerah & Kaum

1.

Jika pengguna klik pada (6), Rajah 7.11 akan dipaparkan.

Rajah 7.11 2. Masukkan tahun dan klik TERUSKAN. Rajah 7.12 akan dipaparkan.

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 37

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

Rajah 7.12 7.0.7 1. Bilangan Guru Mengikut Negeri & Kaum Jika pengguna klik pada (7), Rajah 7.13 akan dipaparkan.

Rajah 7.13 2. Masukkan dipaparkan. pilihan negeri dan klik TERUSKAN. Rajah 7.14 akan

Rajah 7.14

7.0.8 1.

Bilangan Guru Mengikut Kaum & Akademik Jika pengguna klik pada (8), Rajah 7.15 akan dipaparkan.

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 38

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

Rajah 7.15 3. Masukkan dipaparkan. pilihan negeri dan klik TERUSKAN. Rajah 7.16 akan

Rajah 7.16 7.0.9 1. Bilangan Guru Mengikut Kaum & Ikhtisas Jika pengguna klik pada (9), Rajah 7.17 akan dipaparkan.

Rajah 7.17 2. Masukkan pilihan negeri dan klik TERUSKAN. Rajah 7.18 dipaparkan. akan

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 39

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

Rajah 7.18 7.0.10 Bilangan Tadika Mengikut Lokasi 1. Jika pengguna klik pada (10), Rajah 7.19 akan dipaparkan.

Rajah 7.19

2. Rajah 7.20 memaparkan Bilangan Tadika mengikut Lokasi.

Rajah 7.20
Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 40

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

8.0
8.0.1 Permit Mengajar Tadika

Surat

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Jika pengguna klik pada (1), Rajah 8.1 akan dipaparkan.

Rajah 8.1 2. Disini pengguna perlu masukkan nombor kad pengenalan untuk

memaparkan laporan permit mengajar guru. Laporan seperti Rajah 8.2 akan dipaparkan. Masukkan nokp dan klik PAPAR.

Rajah 8.2
Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 41

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

3. Jika pengguna memasukan nombor kad pengenalan yang tiada di dalam pangkalan data maka skrin seperti Rajah 8.3 akan dipaparkan.

Rajah 8.3 8.0.2 Surat Peringatan

1. Seterusnya, jika pengguna klik pada (2), senarai seperti Rajah 8.4 akan dipaparkan.

Rajah 8.4 2. Pengguna perlu memasukkan tarikh mula sahlaku dan tarikh tamat sahlaku berdasarkan format yang telah ditentukan iaitu DD-MON-YY. 3. Senarai Surat Peringatan untuk memperbaharui Sijil Pendaftaran yang akan tamat akan dipaparkan. Pengguna boleh memilih Tadika yang hendak diperbaharui.

Rajah 8.7
Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 42

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

4. Apabila pengguna memilih Tadika yang hendak diperbaharui, Rajah 8.8 akan dipaparkan.

Rajah 8.8

8.0.3 Borang Data PS-01 1. Seterusnya, jika pengguna klik pada (4), senarai seperti Rajah 8.9 akan dipaparkan.

Rajah 8.9 2. Senarai Tadika untuk cetakan borang PSS-01 akan dipaparkan.Klik pilihan tadika. Borang PS-01 akan dipaparkan.

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 43

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

8.0.4 Perakuan Pendaftaran Pengelola 1. Seterusnya, jika pengguna klik pada (5), senarai seperti Rajah 8.10 akan dipaparkan.

Rajah 8.10 2. Senarai Tadika untuk cetak Perakuan Pendaftaran akan dipaparkan.Klik pilihan tadika. Senarai Pengelola akan dipaparkan.

Rajah 8.11 3. Klik Pengelola. Rajah 8.12 akan dipaparkan.

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 44

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

Rajah 8.12 8.0.5 Permit Bertugas

1. Seterusnya, jika pengguna klik pada (6), senarai seperti Rajah 8.13 akan dipaparkan.

Rajah 8.13 2. Senarai Tadika untuk cetak Permit Bertugas akan dipaparkan.Klik pilihan tadika. Senarai Pengelola akan dipaparkan.

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 45

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

Rajah 8.14 3. Klik Pengelola. Rajah 8.15 akan dipaparkan.

Rajah 8.15 8.0.6 Perakuan Pendaftaran Sementara dipaparkan.

1. Seterusnya, jika pengguna klik pada (7), senarai seperti Rajah 8.16 akan

Rajah 8.16

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 46

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

2. Senarai Tadika untuk cetak Perakuan Pendaftaran Sementara akan dipaparkan.Klik pilihan tadika. Senarai Pengelola akan dipaparkan.

Rajah 8.17 3. Klik Pengelola. Rajah 8.18 akan dipaparkan.

Rajah 8.18 8.0.7 Perakuan Pendaftaran Kekal

1. Seterusnya, jika pengguna klik pada (8), senarai seperti Rajah 8.19 akan dipaparkan.

Rajah 8.19
Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 47

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

2. Senarai Tadika untuk cetak Perakuan Pendaftaran Sementara akan dipaparkan.Klik pilihan tadika. Senarai Pengelola akan dipaparkan.

Rajah 8.20 3. Klik Pengelola. Rajah 8.21 akan dipaparkan.

Rajah 8.21

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 48

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

9.0
9.0.1 Laporan Ekuiti

Laporan Tambahan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1. Seterusnya, jika pengguna klik pada (1), senarai seperti Rajah 9.1 akan dipaparkan iaitu Maklumat Ekuiti Tadika Swasta.

2. Setiap skrin Laporan menyediakan butang laporan tersebut. 3. Untuk melihat paparan senarai yang seterusnya,

untuk mencetak

klik

pada

link

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 49

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

Rajah 9.1

9.0.2 Laporan Tadika Mengikut Daerah 1. Seterusnya, jika pengguna klik pada (2), senarai seperti Rajah 9.2 akan dipaparkan iaitu Laporan Tadika Mengikut Daerah

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 50

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

Rajah 9.2 2. Masukkan pilihan daerah dan klik TERUSKAN. Jika anda memilih daerah HULU SELANGOR, maka bilangan keseluruhan pelajar bagi daerah berkenaan akan dipaparkan, seperti Rajah 9.3.

Rajah 9.3

9.0.3

Senarai Mengikut Status

1. Seterusnya, jika pengguna klik pada (3), senarai seperti Rajah 9.4 akan dipaparkan.

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 51

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

Rajah 9.4 9.0.4 Senarai Mengikut Negeri

1. Seterusnya, jika pengguna klik pada (4), senarai seperti Rajah 9.5 akan dipaparkan.

Rajah 9.5
Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 52

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

9.0.5

Enrolmen Pelajar Mengikut Negeri

1. Seterusnya, jika pengguna klik pada (5), senarai seperti Rajah 9.6 akan dipaparkan.

Rajah 9.6 9.0.6 Guru Mengikut Kaum & Akademik

1. Seterusnya, jika pengguna klik pada (6), senarai seperti Rajah 9.7 akan dipaparkan.

Rajah 9.7
Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 53

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

9.0.7

Guru Mengikut Kaum & Ikhtisas

1. Seterusnya, jika pengguna klik pada (7), senarai seperti Rajah 9.8 akan dipaparkan.

Rajah 9.8

9.0.8

Guru Tadika Mengikut Kaum & Akademik

1. Seterusnya, jika pengguna klik pada (8), paparan seperti Rajah 9.5 akan diperolehi.

Rajah 9.9 2. Masukkan pilihan negeri & tahun dan klik TERUSKAN. Jika anda memilih negeri JOHOR & tahun 2007, maka bilangan keseluruhan pelajar bagi negeri JOHOR bagi tahun 2007 akan dipaparkan, seperti Rajah 7.8.

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 54

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

Rajah 9.10 9.0.9 Bilangan Tadika & Kelas

1. Seterusnya, jika pengguna klik pada (9), paparan seperti Rajah 9.11 akan diperolehi.

Rajah 9.11 2. Masukkan pilihan negeri & tahun dan klik TERUSKAN. Jika anda memilih negeri SELANGOR & tahun 2007, maka bilangan murid tadika & kelas bagi negeri SELANGOR bagi tahun 2007 akan dipaparkan, seperti Rajah 9.12.

Rajah 9.12 9.0.10 Bilangan Murid Mengikut Umur 1. Seterusnya, jika pengguna klik pada (10), senarai seperti Rajah 9.13 akan dipaparkan.

Rajah 9.13
Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 55

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

2. Masukkan pilihan negeri & umur dan klik TERUSKAN. Jika anda memilih negeri JOHOR & umur 6 tahun, maka bilangan murid tadika yang berumur 6 tahun bagi negeri JOHOR akan dipaparkan, seperti Rajah 9.14.

Rajah 9.14

9.0.11 Murid Mengikut Umur, Jantina & Kaum 1. Seterusnya, jika pengguna klik pada (11), senarai seperti Rajah 9.15 akan dipaparkan.

Rajah 9.15 2. Masukkan pilihan negeri & tahun dan klik TERUSKAN. Jika anda memilih negeri SELANGOR & tahun 2007, maka bilangan murid tadika mengikut umur, jantina & kaum bagi negeri SELANGOR bagi tahun 2007 akan dipaparkan, seperti Rajah 9.16.

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 56

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

Rajah 9.16 9.0.12 Status Bilangan Data Yang Dikemaskini 1. Seterusnya, jika pengguna klik pada (12), senarai seperti Rajah 9.17 akan dipaparkan.

Rajah 9.17 2. Masukkan pilihan tahun dan klik TERUSKAN. Jika anda memilih tahun 2007, maka senarai fail yang telah dikemaskini bagi tahun 2007 akan dipaparkan, seperti Rajah 9.18.

Rajah 9.18
Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 57

MANUAL PENGGUNA SMIPS-MODUL TADIKA

9.0.13 Status Bilangan Data Yang Dikemaskini Mengikut Jenis Sekolah 1. Seterusnya, jika pengguna klik pada (13), senarai seperti Rajah 9.19 akan dipaparkan.

Rajah 9.19 2. Masukkan pilihan negeri dan klik TERUSKAN. Jika anda memilih negeri JOHOR, maka senarai fail yang dikemaskini bagi negeri JOHOR akan dipaparkan, seperti Rajah 9.20.

Rajah 9.20

SELAMAT BERJAYA

Sekiranya menghadapi sebarang masalah bolehlah hubungi;

Pn. Sharida En. Mohd Rashdan

03-88843694 / sharida.mohd@btmk.moe.gov.my 03-88843710 / RASHDAN@btmk.moe.gov.my

Hakcipta Terpelihara 2008- Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

Muka 58