Anda di halaman 1dari 6

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT ________________________________________________________________________ HBAE1203 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK JANUARI 2013

________________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. / Answer in Malay or English. 3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / Your assignment should be between 2500 to 3000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan KEPADA TUTOR BERSEMUKA. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / You must submit your assignment TO YOUR FACE-TO-FACE TUTOR. You are advised to keep a copy of your submitted assignment for personal reference.

6. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 1hb - 3hb Mac 2013 atau Tutorial 4. Serahan selepas 3hb Mac 2013 atau Tutorial 4 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted between 1st - 3rd March 2013 or Tutorial 4. Submission after 3rd March 2013 or Tutorial 4 will NOT be accepted. 7. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. / Your assignment should be prepared individually. You should not copy another persons assignment. You should also not plagiarise another persons work as your own.

PENILAIAN / EVALUATION Tugasan ini akan menyumbangkan 40 % markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik. / This assignment accounts for 40 % of the marks for the course mentioned and shall be assessed based on the Rubrics Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula / You would be informed of the assignment mark before the Final Semester Examination commences. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM : MARKS DEDUCTION Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Jika plagiarisme dikesan, markah akan dipotong seperti berikut: / Warning : The submitted assignment will automatically undergo a similarity check. If plagiarism is detected, marks would be deducted as follows: Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 - 30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 - 50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan. Assignments with 10 - 30 % overlap with others: 20% deduction from the total marks scored. Assignments with 31 - 50 % overlap with others: 40% deduction from the total marks scored. Assignments with more than 50% overlap with others: Zero mark would be given.

SOALAN TUGASAN Laura Chapman dalam bukunya bertajuk Approaches in Art Education menjelaskan bahawa menghasilkan karya seni merupakan suatu proses artistik yang boleh dijalankan dengan pelbagai kaedah. Huraikan bagaimana guru Pendidikan Seni Visual dapat mengembangkan kreativiti kanak-kanak berdasarkan 3 (tiga) kaedah yang disarankan oleh Chapman. Huraian anda perlu bersandarkan beberapa contoh hasil seni kanak-kanak yang dihantar bersama dengan tugasan anda.

Penulisan anda perlu menunjukkan perkaitan di antara peranan guru Pendidikan Seni Visual, kaedah Chapman yang digunakan untuk mengembangkan kreativiti kanak-kanak dan hasilan seni kanak-kanak.

(Kunci kata: proses artistik, guru Pendidikan Seni Visual, kreativiti, kaedah)

[Jumlah: 40 markah] ____________________________________________________________________________


MUKA SURAT TAMAT

RUBRIK TUGASAN / ASSIGNMENT RUBRICS

KOD KURSUS : HBAE1203 SEMESTER : JANUARI 2013

Kriteria

Wajaran

Sangat Lemah 0

Lemah 1

Sederhana 2

Baik 3

Cemerlang 4

Markah

Pengenalan

Tiada Pengenalan

Pengenalan yang umum dan lemah tentang guru pendidikan seni.

Pengenalan yang sederhana tentang peranan guru pendidikan seni di sekolah.

Pengenalan yang baik tentang peranan guru pendidikan seni di sekolah (pengetahuan seni dan psikologi kanak-kanak).

Pengenalan yang menarik dan jelas tentang peranan guru pendidikan seni di sekolah (pengetahuan seni dan psikologi kanak-kanak). Membincangkan secara terperinci mengenai proses artistik dengan menggunakan 3 kaedah Chapman (jana idea, olahan idea, olahan bahan); ciri-ciri guru PSV.

Isi Kandungan

Tiada Perbincangan.

Perbincangan secara umum tentang penghasilan seni kanak-kanak dan tidak berfokus.

Perbincangan yang sederhana dan huraian secara umum kaedah Chapman.

Membincangkan dengan baik tentang 3 kaedah Chapman (jana idea, olahan idea, olahan bahan)

16

Maklumat Sokongan (Sorotan Kajian)

Karya seni tidak dihuraikan dan tiada rujukan karya seni.

Karya seni kanakkanak dihurai secara umum dan tidak berfokus. Tiada rujukan karya seni.

Karya seni kanakkanak dikaitkan dengan kreativiti. Dihurai secara umum dan sederhana.

Karya seni kanakkanak dikaitkan dengan kreativiti. Dihurai dengan baik. Ada rujukan karya seni.

Karya seni kanakkanak dikaitkan dengan makna dan kreativiti. Dihurai dengan terperinci dan menarik. Ada rujukan karya seni.

12

Kesimpulan

Tiada kesimpulan.

Kesimpulan yang umum, tidak menjawab persoalan tugasan.

Kesimpulan yang boleh diterima tetapi tidak menjawab persoalan tugasan dengan baik.

Kesimpulan yang baik dan menjawab persoalan tugasan dengan baik.

Kesimpulan yang kukuh dan menjawab persoalan tugasan dengan jelas dan menyeluruh. Keterangan disusun mengikut logik dan ditulis secara berkesan dan amat menarik.

Organisasi

Keterangan tidak tersusun.

Kebanyakan keterangan tidak disusun mengikut logik dan penulisan kurang bermakna.

Beberapa keterangan Keterangan disusun disusun mengikut mengikut logik dan logik dan cara ditulis dengan baik. penulisan tidak menarik.

Jumlah Keseluruhan

40