Anda di halaman 1dari 43

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013

Tahun 2
Minggu 1 02 - 04 Jan Tema / Tajuk TEMA 1: KELUARGA HARMONI UNIT 1 TAJUK: Hari Keluarga EMK: Nilai murni, peraturan sosiobudaya Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral KBT: KB - (Mengumpulkan dan mengelaskan, mengenalpasti, menjanakan idea) BCB- ( Bacaan intensif) KP- (Muzik). Media: Buku teks, komputer,radio Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama Am Kosa Kata: Menjinjing, kusyen, straw plastik, kereta, beg pakaian

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


PENGGAL 1 Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Standard Kandungan) (Standard Pembelajaran) 1.2 Mendengar, mengecam, dan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut menyebut bunyi bahasa, iaitu frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan abjad, suku kata, perkataan, frasa betul dan tepat. dan ayat dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks. B1 DL1 E2 Kod Evidens Pentaksiran Catatan Transisi Tahun 1 : 211/1/2013

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

B1 DT1 E1

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
2 07 - 11 Jan TEMA 1: KELUARGA HARMONI UNIT 1 TAJUK: Hari Keluarga EMK: Nilai murni, peraturan sosiobudaya Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral KBT: KB - (Mengumpulkan dan mengelaskan, mengenalpasti, menjanakan idea) BCB- ( Bacaan intensif) KP- (Muzik). Media: Buku teks, komputer,radio Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama Am Kosa Kata: Menjinjing, kusyen, straw plastik, kereta, beg pakaian 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks. B1 DL1 E2

B1 DT1 E2 B1 DB1 E1

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
3 14 - 18 Jan TEMA 1 : KELUARGA HARMONI UNIT 2 TAJUK: Hobi Mak Usu EMK: Ilmu, Nilai murni, kemahiran bernilai tambah Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Kemahiran Hidup KBT: KB- (Mengenal pasti, menghubungkaitkan, mengumpulkan dan mengelaskan) BCB- ( mendengar dengan berkesan, bacaan intensif ) KONTEKSTUALMengaplikasikan. Media: Buku teks, buku aktiviti Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama Am, Kata Nama Khas Kosa Kata: Mak Usu, Adam, Sue Ai Ling, Hasnita, Maria, Baju Melayu TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 1 MENGGENALI PENGGUNA JALAN RAYA 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks. 1.7.1 Mengenal pasti jenis-jenis pengguna jalan raya yang berbeza. B1 DT1 E1

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.7 Pengguna jalan raya

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
4 21 - 25 Jan TEMA 1: KELUARGA HARMONI UNIT 3 TAJUK: Sepupu Adam EMK: Ilmu, Nilai murni, Kajian Masa Depan Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong, bertanggungjawab Ilmu: Kemahiran Hidup, Dunia Sains KBT: KB- (Menjanakan idea, mengenal pasti, menyusun mengikut urutan) BCB- ( mendengar dengan berkesan ) KP- Interpersonal, Verbal linguistik KONSTRUKTIVISMEMenghubungkaitkan Media: Buku teks, buku aktiviti, gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Ganti Nama Diri Kosa Kata: Sangkar, haiwan peliharaan, mereka, dia, -nya 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. 1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul. 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat 24 Jan Maulidur Rasul

3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. B2 DL1 E1

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. TEMA PKJR:UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 2 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERBEZA 5 28 - 01 Feb TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 4 TAJUK: Jagalah kebersihan EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama, pembersih, bertanggungjawab Ilmu: Pendidikan Moral, Pendidikan Kesihatan KBT: KB- (Mentafsir, Mengenal pasti, mensintesis, menjanakan idea, menghubungkaitkan) BCB- ( Bacaan intensif ) KP- Interpersonal, Muzik KONTEKSTUALMenghubungkaitkan Media: Buku teks, buku aktiviti, gambar, radio 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 27-28 Feb Thaipusam 1.7 Pengguna jalan raya

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. 1.7.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah pejalan kaki pada suatu masa dalam setiap perjalanan, dan kemahiran sebagai pejalan kaki adalah penting.

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Kerja Tunggal Kosa Kata: Telapak tangan, cuci, gembira, ada, balik, mandi, TEMA PKJR:UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 3:SEMUA ORANG PEJALAN KAKI 6 04 - 08 Feb TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 4 TAJUK: Jagalah kebersihan EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama, pembersih, bertanggungjawab Ilmu: Pendidikan Moral, Pendidikan Kesihatan KBT: KB- (Mentafsir, Mengenal pasti, mensintesis, menjanakan idea, menghubungkaitkan) BCB- ( Bacaan intensif ) KP- Interpersonal, Muzik KONTEKSTUALMenghubungkaitkan 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. 7.2.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas dengan selamat. 7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah. 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. B1 DT1 E1

B1 DT1 E3 B1 DL1 E1

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
Media: Buku teks, buku aktiviti, gambar, radio Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Kerja Tunggal Kosa Kata: Telapak tangan, cuci, gembira, ada, balik, mandi, TEMA PKJR:UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 4:BERJALAN DENGAN SELAMAT DI TEMPAT LETAK KERETA 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.7 Pengguna jalan raya

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. 1.7.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah pejalan kaki pada suatu masa dalam setiap perjalanan, dan kemahiran sebagai pejalan kaki adalah penting.

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
7 11 - 15 Feb TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 5 TAJUK: Kantin Saya Bersih EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya Pengisian Kurikulum: Nilai: Tolong-menolong, bertanggung-jawab Ilmu: Pendidikan Moral KBT: KB- (menjanakan idea, mengenal pasti, membuat urutan) BCB- ( Perbincangan ) KP- Verbal linguistik, Interpersonal, Kinestetik Media: gambar, radio Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Adjektif Kosa Kata: Tampan, merdu, masam, kelat, wangi TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 1 PATUHI PERATURAN JALAN RAYA 8 18 - 22 Feb TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 6 TAJUK: Makanan Bersih 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya. 3.1.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya. 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi keluarga bukan kalangan keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks. 10-12 Feb Tahun Baru Cina

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
dan Berkhasiat EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya, Kecerdasan Pelbagai Pengisian Kurikulum: Nilai: Tolonh-menolong, rajin, hormat-menghormati Ilmu: Dunia Sains, Pendidikan Kesihatan KBT: KB- (Mengkonsepsikan, Mengenal pasti) BCB- ( Bacaan intensif, ) KP- Verbal linguistik, Interpersonal KONTEKSTUALMenghubungkaitkan Media: Buku teks, buku aktiviti, gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Adjektif, Kata Ganti Nama Diri Kosa Kata: Mereka, ulam, vitamin, pedas, masam, manis, pedas, TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 2:AMALKAN PERATURAN JALAN RAYA 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya. 3.1.3 Menghuraikan bagaimana dan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya diaplikasikan kepada: pejalan kaki, penumpang, penunggang basikal, pemandu, penunggang. tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding , digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. B2 DT1 E1 B2 DT1 E2

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
9 25 - 01 Mac TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 7 TAJUK: Bersenam Menyihatkan Badan EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya, Kecerdasan Pelbagai Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormat-menghormati, mengamalkan gaya hidup sihat, Ilmu: Pendidikan Jasmani, Pendidikan Kesihatan KBT: KB- (Menjanakan idea, Mentafsir) BCB- (Bacaan intensif) KP- Interpersonal KONSTRUKTIVISMEMenghubungkaitkan KONTEKSTUALMenghubungkaitkan Media: Buku teks, buku aktiviti, muzik, radio, bangku, gelung rotan Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Adjektif Kosa Kata: Redup, meriah, garau, tegap, rancak, gembira 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata, , vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding , digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 25 Feb Cuti Peristiwa 1

10

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)
3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 3:KENAL PASTI PERATURAN JALAN RAYA DI KAWASAN KAMU 10 04 08 Mac TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 8 TAJUK: Jiranku Mesra EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya, Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormat-menghormati, peramah, tolong-menolong, penyayang Ilmu: Pendidikan Moral KBT: KB- (Menjanakan idea, membuat urutan, mengenal pasti, membuat keputusan) KP- Verbal linguistik, Interpersonal KONSTRUKTIVISMEMenghubungkaitkan 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. 3.1.4 Mengenal pasti peraturan jalan raya, undang-undang jalan raya dan lain-lain prosedur keselamatan yang relevan di persekitaran mereka.

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.

02 Mac Majlis Makan Malam Amal PIBG 04 Mac Cuti Peristiwa 2

2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.

3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding , digraf dan

11

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
Media: Buku teks, buku aktiviti Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Hubung Kosa Kata: Bertegur sapa, jiran, tetapi, kerana, sambil, atau, riadah 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 4:PATUHI PERATURAN JALAN RAYA 11 11 15 Mac TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 8 TAJUK: Jiranku Mesra EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya, Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormat-menghormati, peramah, tolong-menolong, penyayang Ilmu: Pendidikan Moral 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


konsonan bergabung dengan betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. 3.1.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya. B2 DB1 E1 B3 DL1 E2

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

12

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
KBT: KB- (Menjanakan idea, membuat urutan, mengenal pasti, membuat keputusan) KP- Verbal linguistik, Interpersonal KONSTRUKTIVISMEMenghubungkaitkan Media: Buku teks, buku aktiviti. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Hubung Kosa Kata: Bertegur sapa, jiran, tetapi, kerana, sambil, atau, riadah 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. TEMA PKJR:UNIT 3 PAPAN TANDA, ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 1:KENALI PAPAN TANDA, ISYARAT DAN PENANDA JALAN 12 18 - 22 Mac TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 9 TAJUK: Jiran Sepakat 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.4 Isyarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat trafik 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.

3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding , digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. 1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan, penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. 1.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. B3 DB1 E1 B4 DL1 E1

13

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya, Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama, Jujur, Prihatin, Hormatmenghormati, Baik hati Ilmu: Pendidikan Moral KBT: KB- (Membuat urutan, Mengitlak, Membuat keputusan, Mengenal pasti) BCB- Mendengar dengan berkesan, bacaan intensif Media: Buku teks, buku aktiviti. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Kaunter, polis, kereta, jiran, dapur TEMA PKJR:UNIT 3 PAPAN TANDA, ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 2:KATEGORI PAPAN TANDA JALAN 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul . 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks 1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan, penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. 1.4.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya. 1.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. B3 DL1 E3

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 1.4 Isyarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat trafik

14

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 13 01 05 April TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 9 TAJUK: Jiran Sepakat EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya, Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama, Jujur, Prihatin, Hormatmenghormati, Baik hati Ilmu: Pendidikan Moral 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.4 Isyarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat trafik 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks 1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan, penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


23 31 Mac 2013

KBT: KB- (Membuat urutan, Mengitlak, Membuat keputusan, Mengenal pasti) BCB- Mendengar dengan berkesan, bacaan intensif Media: Buku teks, buku aktiviti. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Kaunter, apa, mengapa. Bagaimana, mana, di mana TEMA PKJR:UNIT 3 PAPAN TANDA, ISYARAT DAN PENANDA JALAN

15

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
TAJUK 3: AMBIL LANGKAH BIJAK

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


1.4.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya. 1.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.

14 08-12 April

TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 10 TAJUK: Semangat kerjasama EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya, Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama, Jujur, penyayang, pemurah Ilmu: Pendidikan Muzik KBT: KB- (Menjanakan idea, Mengenal pasti, Menilai) BCB- Bacaan luncuran, Mendengar dengan berkesan KONSTRUKTIVISMEMenerangkan dan menjelaskan KP- Muzik. Media: Buku teks, buku aktiviti. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Poster, carta, komputer, kamus

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat.

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.

2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat.

16

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. TEMA PKJR:UNIT 3 PAPAN TANDA, ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 4:JOM, JALANJALAN 1.4 Isyarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat trafik

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan, penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. 1.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.

15 15 - 19 April

TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 11 TAJUK: Sambutan Hari Kanak-kanak EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya, Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama, Hormatmenghormati, aktif Ilmu: Pendidikan Jasmani, KBT: KB- (Membuat rumusan, Menganalisis, Membandingkan dan membezakan, Mengitlak, Mengenal pasti, Membuat pilihan) BCB- Mencatat nota, Bacaan intensif KONTEKSTUAL Mengaplikasikan, KONSTRUKTIVISME Menerangkan dan

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

17

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
menjelaskan KP Interpersonal, Verballinguistik Media: Buku teks, buku aktiviti. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan awalan Kosa Kata: Bola sepak, Oktober, nenek, cermin mata 3.3 Membina dan menulis perkataan , frasa, dan ayat dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas, diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan , akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. 4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat B3 DL1 E1

TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 1:BOLEH DILIHAT DAN LEBIH SELAMAT 16 22-26 April TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 11 TAJUK: Sambutan Hari Kanak-kanak EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya, Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama, Hormat-menghormati, aktif Ilmu: Pendidikan Jasmani,

4.3 Darjah penglihatan

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklu9mat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

18

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
KBT: KB- (membuat rumusan, Menganalisis, Membandingkan dan membezakan, Mengitlak, Mengenal pasti, Membuat pilihan BCB- Mencatat nota, Bacaan intensif KONTEKSTUAL Mengaplikasikan, KONSTRUKTIVISME Menerangkan dan menjelaskan KP Interpersonal, Verballinguistik Media: Buku teks, buku aktiviti. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan awalan Kosa Kata: Bola sepak, Oktober, nenek, cermin mata

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas, diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan , akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. 4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. 4.3.3 Menerangkan bagaimana keadaan cuaca tertentu dan pencahayaan boleh member kesan terhadap keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal. B4 DL1 E2

TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 2: CUACA DAN WAKTU

4.3 Darjah penglihatan

19

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
17 29-03 Mei TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 12 TAJUK: Kraf Tangan EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya, kreativiti dan inovasi, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi Pengisian Kurikulum: Nilai: Kreatif, Tolongmenolong, Bekerjasama Ilmu: Dunia Seni Visual KBT: KB- (Menjanakan idea, Menyusun maklumat, Menghubungkaitkan, Mengenal pasti) BCB- Mencatat nota KONTEKSTUAL Mengaplikasikan, KONSTRUKTIVISME Mengembangkan idea KP Interpersonal Media: Buku teks, buku aktiviti, carta gambar, Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan akhiran Kosa Kata: Manik, iklan, Labu Sayong, tembikar, bunga, garisan 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas 3.5.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan , akhiran dan apitan dengan betul dalam 01 Mei Cuti Umum Hari Pekerja

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

20

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
dalam pelbagai situasi dengan betul. TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 3:PERABOT JALAN 1.3 Perabot jalan raya pelbagai konteks. 1.3.1 Mendefinisikan apa yang dimaksudkan demgam perabot jalan raya. 1.3.2 Mengenal pasti perabot jalan yang berlainan jenis dan bagaimana ia memberi impak atas keselamatan mereka yang berjalan kaki dan berbasikal. 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. 4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)

4.3 Darjah penglihatan

18 06 10 Mei

TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 13 TAJUK: Permainan Tradisional EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya, Kecergasan pelbagai Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama, Jujur, keselamatan Ilmu: Pendidikan Jasmani KBT: KB- (Menghubungkaitkan, Menjanakan idea, Membuat keputusan) BCB- Mencatat maklumat KP Interpersonal

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

21

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
membaca. Media: Buku teks, buku aktiviti, congkak Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan apitan Kosa Kata: Tradisional, Bola Raga, Rampanau, timangan 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 4: KEBOLEHLIHATAN DI ANTARA DUA BUAH KERETA YANG DILETAKKAN 19 13- 17 Mei TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 14 TAJUK: Makanan Tradisional EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya, Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormat-menghormati, bersikap terbuka, rajin 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan , akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. 4.3.1 Menunjukkan kesedaran kesan saiz badan mereka yang kecil ke atas keselamatan mereka. 4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)

4.3 Darjah penglihatan

22

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
Ilmu: Pendidikan Sains, Kemahiran Hidup, Pendidikan Sivik KBT: KB- (Mentafsir, Membandingkan dan membezakan, Menjanakan idea, Mengenal pasti) BCB- Bacaan intensif, Menulis cepat, Mengingat KONSTRUKTIVISME Mengembangkan idea KP Interpersonal Media: Buku teks, buku aktiviti, gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa:Ayat majmuk. Ayat tanya Kosa Kata: Ambuyat, Baulu, Kuih Bakul, Kuih Bulan, acuan, melekit, biji teratai TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 1: JALAN RAYA ADALAH KOMPLEKS DAN BERBAHAYA 20 20-24 Mei 1.1 Jenis-jenis jalan raya 1.5 Aliran lalu lintas arah lalu lintas 7.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan 1.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya. 1.5.1 Kenal pasti arah datangnya lalu lintas. 7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan. 24 Mei Pentaksiran Sumatif 1 CUTI PERTENGAHAN TAHUN - Wesak 25 Mei 09 Jun 2013
Cuti Umum

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat. 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

23

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
Hasil Pembelajaran (Standard Kandungan) 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


PENGGAL 2 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Standard Pembelajaran) 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. Kod Evidens Pentaksiran

Minggu 21 10 14 Jun

Tema / Tajuk TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 15 TAJUK: Warisan Kita EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya, Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama, Bertanggungjawab, bersemangat, berani Ilmu: Pendidikan Sivik, Pendidikan Muzik KBT: KB- (Menaakul, Menghubungkaitkan, Mengenal pasti, Menjanakan idea) BCB- Bacaan intensif KONTEKSTUAL Menghubungkaitkan KP Interpersonal Media: Buku teks, buku aktiviti, gambar,

Catatan

Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata ganda, Ayat majmuk

24

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
Kosa Kata: Kompang, nyayian, perigi, telefon, Samfu, Ceongsam, setem TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 2: MENGIMBAS LALU LINTAS 22 17 -21 Jun TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 15 TAJUK: Warisan Kita EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya, Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama, Bertanggungjawab, bersemangat, berani Ilmu: Pendidikan Sivik, Pendidikan Muzik KBT: KB- (Menaakul, Menghubungkaitkan, Mengenal pasti, Menjanakan idea) BCB- Bacaan intensif KONTEKSTUAL Menghubungkaitkan KP Interpersonal 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan bercerita secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 7.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.

7.3.1 Memahami apa yang dimaksudkan dengan mengimba lalu lintas untuk mengenal pasti risiko dan bahaya.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

25

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
soalan. Media: Buku teks, buku aktiviti, barang maujud Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata ganda, Ayat majmuk Kosa Kata: Kompang, nyayian, perigi, telefon, Samfu, Ceongsam, setem 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)

TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 3:MENCARI PETUNJUK 23 24-28 Jun TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 16 TAJUK: Kebun Sekolahku EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya, Kecerdasan pelbagai, Pengisian Kurikulum: Nilai:Rajin, gigih berusaha, pemurah Ilmu: Kemahiran Hidup, Pendidikan Sains KBT: KB- (Membuat urutan, Mengenal pasti)

7.2.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas.

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.

26

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
BCB- Mendengar dengan berkesan, Mencatat nota, Bacaan intensif KONTEKSTUAL Menghubungkaitkan KP Verbal-linguistik Media: Buku teks, buku aktiviti. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Penyata Kosa Kata: Jagung, keledek, kangkung, bayam, lobak, baja organik, motivasi 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat. 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK, FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 7.2.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas. B4 DB1 E1

B2 DT1 E3

TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 4 :PEMERHATIAN LALU LINTAS 24 01-05 Julai TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 17 TAJUK: Dusun Pak Long EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya, Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama, Jujur, penyayang, pemurah

7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.

30 Jun Sukan Tahunan 01 Julai Cuti Peristiwa 3

27

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
Ilmu: Pendidikan Muzik, KBT: KB- (Menjanakan idea, Mengenal pasti) BCB- Mendengar dengan berkesan, Bacaan intensif KONTEKSTUAL Menghubungkaitkan Media: Buku teks, buku aktiviti, poster Sistem Bahasa: Tatabahasa: Tanda baca, Ayat Penyata, Kata Kerja Kosa Kata: Dusun, harum, akar tunjang, bakul, cangkul, baja TEMA PKJR:UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 1: TALI PINGGANG KELEDAR memberi respons dengan betul.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan 3.8.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK, FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 6.1.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab. 6.2.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul. 6.2.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek. 10.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko. 10.1.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab.

6.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang. 6.2 Penggunaan alat penahan

28

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
25 08-12 Julai TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 18 TAJUK: Ternakan EMK: Nilai murni, Peraturan Sosiobudaya, TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Rajin berusaha, pemurah, bersyukur, jujur Ilmu: Dunia Sains dan Teknologi, Kemahiran Hidup KBT: KB- (Menjanakan idea, Membuat urutan, Menganalisis, Mengenal pasti) BCB- Bacaan intensif KONTEKSTUAL Menghubungkaitkan KP Interpersonal Media: Buku teks, buku aktiviti, carta gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Tanda baca, Ayat Penyata, Kata Adjektif Kosa Kata: Pejal, lembut, risalah, urutan, rimbun TEMA PKJR:UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 2:MENJADI PENUMPANG YANG 6.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang. 6.2 Penggunaan alat penahan 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. 1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 3.8.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK, FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. B3 DT1 E1

6.1.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab. 6.2.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul.

29

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
BERTANGGUNGJAWAB

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


6.2.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek. 10.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko. 10.1.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang

26 15-19 Julai

TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 19 TAJUK: Hasil Laut EMK: Ilmu, peraturan sosiobudaya, kreatif dan inovatif Pengisian Kurikulum: Nilai: kebersihan, kegigihan, kreatif Ilmu: DST, Kemahiran Hidup KBT: KB- (Menjanakan idea, Mensistesis, Mengenal pasti, Membandingkan dan membezakan, Menganalisis,) BCB- Bacaan intensif, Mencatat maklumat KONTEKSTUAL Menghubungkaitkan KP Interpersonal, Naturalis Media: Buku teks, buku aktiviti. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Majmuk, Ayat Penyata, Kata Sendi Nama

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat.

30

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
Kosa Kata: Ikan bilis, produk, protein, vitamin, sagu, keropok lekor, enak, sate

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK, FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 1.6.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah, serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal. 1.6.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko. 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan 25 Julai Cuti Umum Nuzul AlQuran B4 DT1 E1

TEMA PKJR:UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 1:PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH

1.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal.

27 22 -26 Julai

TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 24 TAJUK: Jalur Gemilang

EMK: Ilmu, kajian masa depan, kreatif dan inovatif, Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin, Cintakan

31

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
negara, Hormatmenghormati, bersemangat Ilmu: DSV, Pendidikan Muzik KBT: KB- Menjanakan idea, Menaakul, Mengenal pasti, Menyusun maklumat, Mengitlak BCB- Menulis maklumat KONTEKSTUAL Menghubungkaitkan KP Verbal-linguistik, Muzik Media: Buku teks, buku aktiviti, bendera Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan Awalan Kosa Kata: Jalur Gemilang, perarakan, merdeka, tentera pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. yang betul. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 1.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan , akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 1.6.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah, serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal. 1.6.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)

TEMA PKJR:UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 2:BERHEMAH DI JALAN RAYA

32

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
28 29-02 Ogos TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 25 TAJUK: Bahasa Kita EMK: Ilmu, Pembelajaran Konstruktivisme, Kreatif dan inovatif, Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin, Cintakan negara, Hormatmenghormati, bersemangat Ilmu: DSV KBT: KB- Mengenal pasti BCB- Bacaan intensif KONTEKSTUAL Menghubungkaitkan, mengaplikasikan Media: Buku teks, buku aktiviti, logo sekolah Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Ganda Penuh Kosa Kata: Logo, Warna, cipta, obor, syabas, restoran 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. TEMA PKJR:UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT 4.2 Arah yang paling selamat untuk pejalan kaki

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul. 3.8.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.

4.2.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu lintas adalah lebih selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan.

33

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
TAJUK 1:MELINTAS DENGAN SELAMAT 7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang berbahaya, melintas jalan raya adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas dengan selamat. 7.1.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas. 7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan. 7.1.5 Membincangkan kelebihan dan keburukan dari aspek keselamatan jika menggunakan atau tidak menggunakan tempat melintas yang ditentukan. 07- 18 Ogos 2013 08-09 Ogos Hari Raya Puasa

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

29 19 23 Ogos

TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 26 TAJUK: Negara Kita EMK: Ilmu, Pembelajaran Konstruktivisme, Kreatif dan inovatif, Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin, Cintakan negara, Hormatmenghormati, bersemangat Ilmu: DSV, Pendidikan Muzik KBT: KB- Mengenal pasti, Menjanakan idea,

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.

34

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
Menganalisis BCB- Perbincangan KONTEKSTUAL Mengaplikasikan KP- Verbal-linguistik Media: Buku teks, buku aktiviti, lirik lagu negaraku, gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Kerja Kosa Kata: Lawatan, muzium, rukun, takhta, negeri, bebas TEMA PKJR:UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT TAJUK 2:LANGKAH CERMAT JIWA SELAMAT 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan enggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding , digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas, diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. 7.2.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah tertentu diambil untuk menyempurnakan tugas tersebut. 7.2.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat. 7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah. 7.2.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran lima langkah melintas dengan selamat dalam situasi yang dikawal dan diselia. B5 DL1 E2 B5 DB1 E1

30 26-30 Ogos

TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 27 TAJUK: Lambang Negara EMK: Ilmu, Pembelajaran Konstruktivisme, Kreatif dan inovatif,

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai

31 Ogos Hari Kemerdek aan

35

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
secara bertatasusila. Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin, Cintakan negara, Hormatmenghormati, bersemangat Ilmu: DSV, Kemahiran Hidup KBT: KB- Menjanakan idea, Menganalisis BCB- Bacaan intensif, Perbincangan KONTEKSTUAL Menghubungkaitkan KP- Verbal-linguistik Media: Buku teks, buku aktiviti, gambar lambang negara Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Penyata 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.5.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3.8.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)

Kosa Kata: Lambang, tengkolok, keris, risalah, masjid, jingga

36

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 31 02-06 Sept TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 20 TAJUK: Hari Jualan Sekolahku EMK: Ilmu, peraturan sosiobudaya, kreatif dan inovatif, Pengisian Kurikulum: Nilai: kebersihan, kegigihan, kreatif, bekerjasama Ilmu: DSV, Kemahiran Hidup KBT: KB- Menjanakan idea, Menaakul, Mengenal pasti BCB- Bacaan intensif, Mencatat maklumat, Bacaan imbasan KONTEKSTUAL Menghubungkaitkan KP Verbal-linguistik Media: Buku teks, buku aktiviti. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.5.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.

Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Ganda Penuh Kosa Kata: Berniaga, jualan, poster, tugas, treler, traktor, bendera

37

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
32 09-13 Sept TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 21 TAJUK: Kedai Cenderamata EMK: Ilmu, peraturan sosiobudaya, kreatif dan inovatif, TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Tolong-menolong, kegigihan, kreatif, rajin Ilmu: DSV, Kemahiran Hidup KBT: KB- Menghubungkaitkan, Membandingkan dan membezakan, Menaakul, BCB- Mencatat nota, Bacaan intensif KONTEKSTUAL Menghubungkaitkan KP Interpersonal Media: Buku teks, buku aktiviti, gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat penyata Kosa Kata: Cenderamata, rantai, corak, wau, Kristal, promosi 33 16-20 Sept TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 22 TAJUK: Nasihat Pak Long EMK: Nilai murni, Ilmu, kreatif dan inovatif, TMK 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 16 Sept Cuti Umum Hari Malaysia 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 10-12 Sept - UPSR

2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. B5 DT1 E2

2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.

38

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif, Tolongmenolong, kegigihan, kreatif, rajin Ilmu: DSV, Kemahiran Hidup KBT: KB- Menghubungkaitkan, Menjanakan idea, Mengenal pasti BCB- Mencatat nota, Bacaan luncuran KP Verbal-linguistik, bacaan intensif Media: Buku teks, buku aktiviti, poster gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Peniaga, internet, usahawan, untung, faedah, letih, gembira TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 23 TAJUK: Dunia Perniagaan EMK: Nilai murni, Ilmu, kreatif dan inovatif, TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif, Tolongmenolong, kegigihan, kreatif, rajin Ilmu: TMK 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.

3.5.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber.

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.

4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. B5 DL1 E1 B5 DT1 E1

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.

34 23-27 Sept

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.

39

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
KBT: KB- Membandingkan dan membezakan, Menyusun maklumat, Mengenal pasti BCB- Bacaan intensif KONSTRUKTIVISMEMenghubungkaitkan, mengembangkan idea Media: Buku teks, buku aktiviti. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Rotan, kayu, kilang, eksport Celik, positif, bank TEMA 8 REKA CIPTA UNIT 28 TAJUK: Kelab Reka Cipta EMK: Nilai murni, Ilmu, kreatif dan inovatif, TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif, Tolongmenolong, kegigihan, kreatif, rajin Ilmu: DST, TMK, Pendidikan Muzik KBT: KB- Menganalisis, Menjanakan idea, Menghubungkaitkan, Mengenal pasti BCB- Bacaan intensif, Mencatat nota 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 3.5.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada

35 30-04 Okt

40

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
KP- Interpersonal Media: Buku teks, buku aktiviti, kad imbasan Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Penyata Kosa Kata: Udara, teknologi, solar, kelab, notis, automatik perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 36 07 11 Okt TEMA 8 REKA CIPTA UNIT 29 TAJUK: Sains dan Reka Cipta EMK: Nilai murni, Ilmu, kreatif dan inovatif, TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif, Tolongmenolong, kegigihan, kreatif, rajin Ilmu: DST, TMK, DSV KBT: KB- Menjanakan idea, Menyatakan rasional, Menyusun mengikut urutan Menghubungkaitkan, Menaakul KONTEKSTUAL1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. pelbagai sumber. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. B5 DB1 E1

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

41

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
Menghubungkaitkan KONSTRUKTIVISMEMenghubungkaitkan, Mengembangkan idea KP- Verbal-linguistik KMD- Meramal Media: Buku teks, buku aktiviti, kad imbasan Sistem Bahasa: Tatabahasa: Pola Ayat Kosa Kata: Pengacara, herba, roti, mengacau, dodol, mesin, halia, muara 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK, FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. B4 DB1 E1 B6 DL2 E1

37 14-18 Okt

TEMA 8 REKA CIPTA UNIT 30 TAJUK: Pertandingan Reka Cipta EMK: Nilai murni, Ilmu, kreatif dan inovatif, TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif, Tolongmenolong, kegigihan, kreatif, rajin Ilmu: DST, TMK, DSV KBT: KB- Membandingkan dan membezakan, Mengenal pasti

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

15-16 Okt Cuti UmumCuti Hari Raya Haji

42

SK MERCHANG Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013


Tahun 2
Menjanakan idea, Menghubungkaitkan BCB- Bacaan intensif KONTEKSTUALMenghubungkaitkan KONSTRUKTIVISMEMenerangkan dan menjelaskan KP- Verbal-linguistik Media: Buku teks, buku aktiviti, powerpoint Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan Apitan Kosa Kata: Pemenang, sketsa, interaktif, elektrik, pencemaran 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)


2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan , akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. B6 DL1 E1 B6 DL1 E2 B6 DB1 E2

43