Anda di halaman 1dari 5

1

MEMBANGUN CINTA KASIH DAN MERAJUT KEBERBEDAAN DUA INSAN DALAM SULAMAN HARMONI KELUARGA ISLAMI Lutfi Fauzan Pernikahan, secara syari adalah ibadah; dan secara manawi merupakan penyatuan dua potensi fitrah yang berbeda. Secara pribadi di antara kedua mempelai adalah berbeda, jenis kelamin berbeda. latar belakang kehidupan keluarga berbeda, perilaku budaya pun berbeda. Namun seperti dikatakan: Kapal berlabuh lemparkan sauh; para penumpang turun ke darat; dua keluarga tadinya jauh; dengan pernikahan menjadi dekat. Begitulah, karena keberbedaan yang ada hendak diikat dan dihimpun dalam kebersamaan melalui ikatan ijab-qabul pernikahan di atas landasan dinul Islam dalam rangka penyempurnaan penghambaan kepada Allah yang telah menanamkan benih cinta dan kasih kayang dalam setiap diri insan. Betapa luar biasa aqad nikah ini, sekalipun dengan ucapan yang sederhana, telah memenuhi sebagai pembeda apakah hubungan sepasang kekasih di antara dua insan itu bernilai haram ataukah halal, bernilai maksiyat ataukah ibadat, sekaligus sebagai penentu bagi dibukanya pintu laknat ataukah rahmat. Keagungan ijab qabul dalam nikah tercermin pada firman Allah:

'


".... Dan mereka (isteri-isteri) telah mengambil dari kalian penjanjian yang teguh." (QS. 4: 21) Pernikahan adalah sebuah perjanjian agung nan teguh (mitsaqan ghalizha). Allah menggunakan kalimah mitsaqan ghalizha hanya tiga kali dalam Al-Quran: yang pertama ketika mengambil sumpah dengan para Nabi yang termasuk dalam ulul azmi; yang ke dua ketika mengikat sumpah dengan kalangan Bani Israil; dan ke tiga ketika menetapkan kedudukan tali ikatan aqad nikah. Mengingat agungnya tali ikatan ini, maka ketika ia telah terbuhul, tekadkanlah dalam hati berdua, untuk menjaga amanah ini sejak dari awal hingga akhir hayat nanti. Dengan menempatkan niat dan tekad itu, semoga kiranya Allah swt selalu berkenan hadir dalam kehidupan kalian berdua, baik di kala suka maupun duka. Ingatlah, para Nabi yang yang memelihara mitsaqan ghalizha hidup

dalam lingkup rahmat Allah, sedangkan Bani Israil yang mencederai mitsaqan ghalizha tercampak pada lautan laknat sepanjang masa. Oleh karena itu, diletakkan di atas pundak setiap mempelai yang menyandang mahkota mitsaqan ghalizha, hendak dibawa kemana bahtera rumah tangganya, menuju pantai-taman rahmat ataukah pulau laknat? Ingatlah, bahwa fitnah terbesar di akhir zaman yang akan melanda umat ini adalah fitnah lembaga keluarga. Ingat pula, wasiat utama Nabi saw terhadap ummatnya, di samping untuk senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, memelihara dan menyempurnakan shalat, beliau juga mewanti-wantikan pesan terkait urusan rumah tangga. Di dalam haji wada, di antara khutbahnya, beliau menyatakan: Wahai manusia, takutlah kepada Allah dalam urusan wanita, Sesungguhnya kamu telah mengambil mereka sebagai isteri dengan amanat Allah. Dia halalkan kehormatan mereka dengan kalimat-Nya. Sesungguhnya kamu mempunyai hak atas isterimu, dan isterimu pun berhak atas kamu. (HR. Muslim dan Turmudzi). Oleh karena itu, sebagai nasihat untuk Ananda berdua: Nonkha Ayu Monica binti Edi Margono dan Chusnul Andi Utama bin Lili Saptori yang dengan izin Allah hendak melangsung-kan pernikahan pada hari ini, Jumat, 14 Shafar 1434 bertepatan dengan 28 Des 2012 hendaknya kalian sadari, Agama Islam mengatur tanggung jawab dan pe-ran dari pasangan suami-isteri secara seimbang dalam kehidupan berkeluarga. Sempurnakan dan tunaikanlah hal tersebut dalam perjalanan kalian membangun rumah tangga. Semoga dengan begitu kalian akan dirahmati dan diberkahi oleh Allah swt. Nikah dibentuk oleh 3 huruf dasar, yaitu nun, kaf , dan hak. Huruf pertamanya adalah nun yang mengisyaratkan adanya kata niyatun yaitu niat atau motif dasar. Niat pokok dalam nikah hendaknya untuk beribadah, menyempurnakan separuh kewajiban beragama sebagai aktualisasi iman kepada Allah. Gegarane wong akrami, dudu bondo dudu rupa amung ati pawitane. Itulah landasan nikah, bukan wajah ataupun harta, melainkan niat tulus hati untuk ngabekti, mengabdi pada Ilahi Rabbi. Huruf ke dua adalah kaaf yang mengandung isyarat adanya kata karamah yang berarti kemuliaan, maka nikah hendaknya dibangun dengan nilai-nilai kemuliaan di antara ke dua belah pihak. Huruf ketiga adalah hak yang mengandung isyarat adanya kata hubbun, yang berarti cinta kasih yang di dalamnya mengandung pesan agar suami isteri menumbuhkan dan merawat cinta kasih dalam membangun mahligai rumah tangga bahagia. Adapun tanggung jawab sebagai kepala keluarga berada di pundak suami dengan tanggung jawab terbesar dan terberat menjaga agar bangunan keluarga tetap kokoh di atas landasan iman dan taqwa; dan ibarat bahtera, hendaknya keluarga berlayar dengan visi abadi: kebahagiaan dunia akhirat dan terhindar dari siksa neraka dalam keadaan ridha dan diridhai. Ingatlah selalu bahwa salah satu fungsi pasangan suami isteri itu menurut Al-Quran (2:187) adalah seperti pakaian:


. mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun pakaian bagi mereka. Fungsi pakaian selain untuk keindahan adalah juga untuk menutupi aurat, maka suami istri harus saling menutupi kelemahan pasangannya. Sikap itu dipastikan ada apabila keduanya bersandangkan sebaik-baik pakaian yaitu taqwa. Seandainya kalian melihat kelemahan pada pasangan kalian maka berdoalah agar di balik kelemahan itu terdapat kebaikan yang tidak terkira. Ingatlah firman Allah swt (Q.S.4:19):


Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu hal saja, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Orang Sunda mengatakan: ninyuh ubar ku cipati, diwadahan piring gelas. Anu sabar eta pasti, ku Allah dipikawelas. Mengapa perlu bersabar, karena boleh jadi Allah meletakkan keindahan di dalam kelemahan pasangan kita. Ada kisah tentang seorang suami yang tidurnya mengorok dengan suara keras, dan sering kentut dengan suara keras pula di saat tidur sehingga kadangkadang mengagetkan dirinya sendiri. Ketika ia sakit keras justru dua hal itulah yang membahagiakan sang isteri, karena ke dua hal itu menjada pertanda bahwa suaminya masih diberi hidup. Selanjutnya, dalam pergaulan sehari-hari hendaknya lebih mengutamakan untuk suka memberikan hak pasangan daripada menuntut hak diri dari pasangan. Kalau hal itu dijalankan oleh keduanya, dengan sendirinya hak kedua belah pihak tertunaikan dengan penuh keadilan dan keindahan. Keterbukaan yang berhiaskan kejujuran, saling mengisi kekurangan, tidak mempertajam dan mempertentangkan perbedaan, saling menutup kelemahan, menyemangati pemacuan potensi positif, saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran, dan berbagi pemahaman hendaknya menghiasi kebersamaan kehidupan kalian. Pengalaman menunjukkan betapa terbatasnya kemampuan manusia yang terkadang hanya untuk memahami bahasa pasangannya saja sulit untuk mencapai tingkat ketepatan, karena masing-masing suami-istri berjalan dengan alat setirannya masing-masing. Suami berjalan memahami istri dengan alat aqalnya, sedangkan istri berjalan memahami suami dengan alat rasanya. Benturan pun akan terjadi antara aqal dan rasa manakala masing-masing berjalan dalam kuasa nafsu, maka luka-luka ringan dan berat pun akan terjadi pada masingmasing pihak. Tanda-tanda nafsu telah menjajah aqal dan rasa ialah masingmasing pasangan suka saling menyalahkan dan saling merasa dirinyalah yang paling benar sehingga berupaya kokoh mempertahankan kebenaran pendapat dirinya. Sebenarnya benturan antara aqal dan rasa tidak perlu terjadi, karena fithrah keberadaan aqal dan rasa telah Allah ciptakan bukan untuk dijadikan sarana saling menindas yang menimbulkan luka di hati dan goresan lara di jiwa,

melainkan perbedaan pada kekuatan aqal suami dan kekuatan rasa istri perlu dipersatupadukan dalam kebersamaan dan saling menutupi kekurangan untuk melahirkan nilai kesempurnaan hidup bangunan berumah tangga dalam balutan indah sakinah, mawadah warahmah. Semangat itu tergambar dalam untaian kata: Talam tertindih dengan badik, alam tertulang dengan apik, buah sage direntak mati. Dalam sirih kami nan secarik, dalam pinang kami nan seracik, dalam niat dan kehendak hati. Melalui potensi aqal, sang suami memberikan nilai sentuhan cinta kepada rasa sang istri. Sebaliknya dengan potensi rasa, sang istri memberikan nilai sentuhan kasih-sayang kepada aqal sang suami. Dapat dikata cinta dan kasihsayang dalam kehidupan rumah-tangga suami-istri tumbuh-berkembang indah dari penyatuan aqal dan rasa yang saling memberikan hak , bukan dari sikap saling menuntut hak. Tegas, salah satu sebab utama terjadinya kehampaan, kehambaran dalam rumah tangga berakar pada sikap menuntut hak lebih diutamakan daripada mendahulukan memberikan hak, baik oleh salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Apatah jadinya, jika dalam kehidupan suami-isteri hanya diwarnai silang sengketa tanpa bisa dikompromikan. Setiap pihak bersikukuh dengan pandangan dan jalannya sendiri-sendiri, congkak dan laku lajak dipertontonkan setiap hari. Apabila di dunia saja tidak dirasakan perjodohan harmoni, dapatkah di akhirat nanti dipertemukan kembali sebagai pasangan yang dirahmati dan digembirakan sebagaimana dilukiskan dalam QS. 43:70


Masuklah kamu ke dalam syurga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan." Ada seorang pujangga yang berkata, Jika di dunia ini ada syurga, maka syurga dunia itu adalah pernikahan yang bahagia, dan jika di dunia ini ada neraka, maka neraka dunia itu adalah pernikahan yang gagal. Namun Rasulullah saw dengan tegas menyatakan, Baitiy jannatiy rumah tanggaku adalah syurgaku, Suasana demikian ini dianugerahkan, karena setiap pihak memiliki kesediaan untuk membangun rumah tangga Islami. Suami selaku pemimpin memiliki watak berbudi bawa leksana, bermurah hati dan teguh memegang janji suci bertindak dengan keagungan akhlaq, senantiasa ingat bahwa kepemimpinannya akan diminta pertanggung jawaban. Isteri menjadi sebaik-baik hiasan di antara hiasan dunia yang ada, menyenangkan dalam pandangan, patuh dalam binaan dan memelihara kehormatan, dilandasi kesadaran adalah cukup bagi seorang isteri apabila ia telah menunaikan shalat lima waktu, menyempurnakan puasa di bulan Ramadhan, dan taat kepada suami yang berakhlaq, kelak akan disambut oleh Allah untuk masuk ke dalam syurga lewat pintu mana saja yang ia suka. Kehidupan harmoni bukan berarti bebas sama sekali dari sandungan. Perselisihan kecil terkadang dapat terjadi, namun hal itu tidak dibiarkan berkembang dengan memperuncing persoalan dan membenturkan perbedaan,

tetapi dijadikan hikmah dan pengingat bahwa kasih sayang berumah tangga harus senantiasa dirawat, dikembalikan pada khittah pernikahannya. Dapat diterangkan, perbedaan sifat dasar suami dan isteri ibarat perbedaan nada, dan nada yang dikomposisikan secara tepat menghasilkan irama indah. Keberbedaan yang dipersatukan dalam kebersamaan tujuan gambarannya sebagaimana tertuang dalam salah satu lirik: Langkahku dan langkahmu memang berbeda; namun kita satu di jalan yang sama; tak terpisah walau jarak tetap ada; dan kita saling menjaga; kutrima adamu kau trima apa adaku; cintaku cintamu lekat jadi satu. Untuk menggapai kebersamaan dalam oase surgawi secara ringkas namun meliputi, Allah firmankan:


Dan pergaulilah pasanganmu dengan baik. Kalau masing-masing berupaya menampilkan akhlaq utama dalam berumah tangga, insya Allah kebaikan dan kenahagiaan menjadi buah panenan. Akhirnya para undangan selaku penyaksi disini mendoakan semoga mempelai menjadi pasangan bahagia, langgeng sampai hari tua, seia sekata, koyo mimi lan mintuna, abantal syahadat asapo iman, galang dicinto galang buliah, niaik sampai cinto basuo; hidup rukun saling menyayangi bersama anak-anak yang shalih dan shalihah dalam naungan rahmat Allah: