Anda di halaman 1dari 4

PERBEZAAN TEORI-TEORI KAUNSELING Perbezaan Pelopor 1) Pandangan Terhadap Manusia T. Behavioris Ivan Pavlov, B.

F Skinner Dilahirkan neutral dan mempunyai potensi yang sama untuk menjadi baik/jahat,bersifat rasional/tidak rasional Mampu memberi respon terhadap ransangan yang sesuai dan apa-apa yang telah mereka pelajari sahaja. Reaksi terhadap satu-satu ransangan bergantung kepada pengalaman Mempelajari dan menyimpan pola tingkahlaku,seterusnya mengulang pola tersebut pada masa hadapan. T. Pemusatan Pengorangan (Humanis) Carl Rogers 1) Menurut Carl Rogers manusia bersifat :
1) Rasional Gemar bersosialisasi Berpandangan ke depan Realistik

T. Rational Emotive (Pemikiran-Perasaan) Albert Ellis 1) Gangguan yang wujud dalam diri adalah disebabkan pengaruh pemikiran negatif atau tidak rasional 2) Apa yang ditanggap dan perkataan yang dihujahkan mempengaruhi diri 3) Perlakuan dipengaruhi oleh perasaan dan sebaliknya

2)

2) Ciri2 manusia:

3) 4)

2)

3) 4) 5) 6)

Mempunyai maruah, harga diri dan dihormati Mempunyai kapasiti untuk mencapai arah kendiri dan boleh membuat penilaian yang bijak Berkebolehan untuk memilih nilai masingmasing Mampu belajar menunaikan tanggungjawab secara konstruktif Berkebolehan untuk menangani perasaan,pemikiran dan tingkahlaku Berpotensi untuk melakukan perubahan yang konstruktif

Peranan Kaunseling

1) Klien akan bertindak secara aktif ke arah penyelesaian masalah yang mereka hadapi. 2) Contoh tindakan:
i. ii.

iii.

Memantau tingkahlaku yang kurang wajar. Mengamalkan kemahiran mengurus tingkahlaku tersebut. Menyempurnakan tugasan yang diberikan

3) Guru bimbingan dan kaunseling berperanan mengukuhkan tingkahlaku wajar dan menghapuskan tingkahlaku tidak wajar

6syarat Perubahan Personaliti: 1) Kedua-dua pihak, iaitu guru bimbingan dan kaunseling dan klien hendaklah berada dalam konteks psikologikal 2) Klien tidak berada dalam keadaan kongruen 3) Guru bimbingan dan kaunseling berada dalam keadaan kongruen dan terlibat dalam hubungan kaunseling 4) Guru bimbingan dan kaunseling mengamalkan

1) Menstruktur semula kognisi klien termasuk pemikiran dan kepercayaan tidak rasional supaya klien memperoleh pandangan dan falsafah yang lebih positif 2) 5 kategori Kepercayaan tidak rasional (Crawford dan Ellis)
i.

Kepercayaan bersifat kegagalan yang menghalang pencapaian matlamat individu yang berkenaan

penerimaan positif tanpa syarat terhadap klien 5) Guru bimbingan dan kaunseling bersifat empati terhadap kerangka rujukan klien 6) Sifat empati dan penerimaan positif tanpa syarat berjaya tercapai dalam sesi kaunseling

ii.

iii. iv.

v.

Kepercayaan yang rigid dan dogmatik yang membawa kepada hasrat yang kurang realistik Kepercayaan anti-sosial yang memusnahkan hubungan sosial seseorang Kepercayaan yang tidak realistik yang memberi satu gambaran palsu mengenai realiti Kepercayaan bertentangan yang berpunca daripada premis yang palsu

3) Memberi fokus kepada analisis A-B-C-DE A = Peristiwa/pelakuan (objective facts, event, behaviour) B = Kepercayaan (Personal Beliefs) C = Kesan Emosi (Emotional Consequence) D= Sangkal kepercayaan (Disputing) E= Kepercayaan yang efektif (Effective belief) OPERAN 1) Kontrak Kontingensi

1) Ketulenan

Teknik/ Strategi

Kanak-kanak dilibatkan bersama dalam menentukan syarat-syarat penting yang terkandung. Kontrak haruslah: i. Bahasa mudah difahami. ii. Matlamat kaunseling jelas. iii. Peneguhan sesuai.

Identiti kendiri sebenar guru bimbingan dan kaunseling yang kekal sepanjang kaunseling. Ciri2:
i. ii. iii. iv. v. Tidak terikat dengan peranan Bersifat spontan Tidak bersifat defensif Bersifat tekal Membuat perkongsian diri

1) Teknik kognitif
i.

ii. iii.

Menstrukturkan semula pemikiran dan kepercayaan tidak rasional Mendefinisikan semula situasi negatif supaya menjadi lebih positif Menkonseptualisasi masalah menjadi holistik dan menyeluruh

2) Pembentukan

Ciri tingkahlaku yang mirip kepada tingkahlaku sasaran diberikan peneguhan

2) Penerimaan Secara Positif Tanpa Syarat

Guru bimbingan dan kaunseling menerima

sehingga terhasilnya tingkahlaku tersebut. Tugas guru bimbingan dan kaunseling:


i. ii. iii. Mengenalpasti tingkahlaku yang diingini. Menunggu sehingga kelihatan tingkahlaku tersebut. Memberikan peneguhan wajar.

klien sebagai seorang yang berpotensi menjadi baik, bersifat rasional dan gemar kepada autonomi Ciri2:
i. ii. iii. iv. i. ii. iii. iv.

2) Teori emotif
i.

3) Modeling

satu teknik yang mendedahkan kanakkanak kepada seseorang atau lebih individu terhadap watak dalam kehidupan seharian.

Memberi perhatian berkualiti Bersikap tanpa menghukum Bertindakbalas dengan penuh empati Menyedari dan meningkatkan potensi klien Memberi perhatian berkualiti Bersikap tanpa menghukum Bertindakbalas dengan penuh empati Menyedari dan meningkatkan potensi klien

ii. iii.

Unsur kecindan membantu klien untuk tidak memandang rendah pada diri sendiri Imageri membimbing klien untuk membentuk pola-pola emosi positif Latihan menyerang perasaan malu/segan

3) Teori behavioral
i.

ii. iii. iv.

4) Ekonomi Token

3) Empati

berbentuk ganjaran ekstrinsik yang diberikan apabila kanak-kanak menunjukkan ciri-ciri tingkah laku yang wajar seperti gula-gula, point dan sebagainya.

Guru bimbingan dan kaunseling cuba menyelami dunia klien untuk mengalami situasi yang sedang dilalui serta menghayati perasaan klien

Teknik operan latihan asertif, pembentukan Teknik klasikal desensitasi bersistematik Pengurusan kendiri Tugasan kerja rumah

4) Kemahiran melayan

5) Main Peranan

Kanak-kanak berpeluang melihat tingkah laku mereka seperti yang dilihat oleh orang lain.

Mimik muka dan postur Anggukan kepala Kontek mata Senyuman Nada suara Jarak fizikal Sentuhan bahu

6) Latihan Asertif

Digunakan untuk mengatasi masalah rasa rendah diri seseorang yang menyebabkan mereka tidak berani untuk menuntut hakhak mereka dalam situasi tertentu.

5) Kesenyapan

Memberi klien masa untuk memproses maklumat serta perasaan dengan lebih berkesan.