Anda di halaman 1dari 12

Kandungan

1. Definisi Pelan Strategik 2. Kepentingan Pelan Strategik 3. Komponen Pelan Strategik:3.1 FPK/FPI/Matlamat Pendidikan Islam3.2 Pengenalan3.3 Visi3.4 Misi3.5 Carta Organisasi (Jawatankuasa)3.6 Isu Strategik (Analisis SWOT)

3.7 Matlamat Strategik 3.8 Objektif 3.9 Kumpulan Sasaran3.10 Kewangan3.11 Prestasi Sekolah:

AnalisaPencapaian Peperiksaan dan j-QAF3.12 Pelan Taktikal3.13 Pelan Operasi3.14 Penilaian

Definisi Pelan Strategik

•Pelan Strategik ialah perancanganmenentukan arah haluan organisasi dalam jangka pendek (tahun semasa) atau jangka panjang (3 - 5 tahun) denganmenyoal dan mencari jawapantentangapakah (what) yang akan dilakukan padamasa hadapan bagaimana (how) , siapa(who) yang akan menerima fungsitersebut dan bila (when) ianya akantercapai

Kepentingan PelanStrategik

Kandungan 1. Definisi Pelan Strategik 2. Kepentingan Pelan Strategik 3. Komponen Pelan Strategik:3.1 FPK/FPI/Matlamat Pendidikan Islam3.2

Membolehkan organisasi mengenalikekuatan dan kelemahan dengan lebih jelas.

Kandungan 1. Definisi Pelan Strategik 2. Kepentingan Pelan Strategik 3. Komponen Pelan Strategik:3.1 FPK/FPI/Matlamat Pendidikan Islam3.2

Membolehkan organisasi merangka bentuktindakan yang wajar diambil sejajar denganusahanya mahu mengeksploitkan kekuatandan memperbaiki kelemahan.

Kandungan 1. Definisi Pelan Strategik 2. Kepentingan Pelan Strategik 3. Komponen Pelan Strategik:3.1 FPK/FPI/Matlamat Pendidikan Islam3.2

Membolehkan organisasi merangka apakahtindakan yang wajar diambil sejajar denganusahanya yang mahu mengeksploit peluangdan mengekang ancaman yang wujud.

Membolehkan organisasi merancang aktivitinyamengikut kepentingan dengan lebih jelas danbersistematik.

Kandungan 1. Definisi Pelan Strategik 2. Kepentingan Pelan Strategik 3. Komponen Pelan Strategik:3.1 FPK/FPI/Matlamat Pendidikan Islam3.2

Membolehkan organisasi mengenalpasti tahappencapaiannya.

Kandungan 1. Definisi Pelan Strategik 2. Kepentingan Pelan Strategik 3. Komponen Pelan Strategik:3.1 FPK/FPI/Matlamat Pendidikan Islam3.2

Memudahkan organisasi mengawal segalaprogram.

Kandungan 1. Definisi Pelan Strategik 2. Kepentingan Pelan Strategik 3. Komponen Pelan Strategik:3.1 FPK/FPI/Matlamat Pendidikan Islam3.2

Meletakkan organisasi sentiasa dalam keadaanproaktif terhadap perubahan yang berlaku didalam dan luar organisasi

Dapat mengurangkan program yangberulang.

Dapat mengurangkan program yangberulang. Alat untuk memahami cabaran-cabarandan perubahan persekitaran secarasistematik dan strategik Menjadikan seseorang pemimpinkurikulum

Alat untuk memahami cabaran-cabarandan perubahan persekitaran secarasistematik dan strategik

Dapat mengurangkan program yangberulang. Alat untuk memahami cabaran-cabarandan perubahan persekitaran secarasistematik dan strategik Menjadikan seseorang pemimpinkurikulum

Menjadikan seseorang pemimpinkurikulum yang cemerlang; melakukanperkara yang betul dengan betul, untuksasaran yang betul, pada tempat yangbetul, dan pada masa yang betul sertadalam bajet yang betul.

Menjadikan pihak pengurusan lebihproaktif dan dapat memikirkan masadepan pencapaian akademik sekurang-kurangnya 3 5 tahun ke hadapan.

Dapat mengurangkan program yangberulang. Alat untuk memahami cabaran-cabarandan perubahan persekitaran secarasistematik dan strategik Menjadikan seseorang pemimpinkurikulum

Menyediakan peluang penglibatanpelbagai lapisan warga pendidik dalamproses pemikiran dalam menanganiperubahan.

Dapat mengurangkan program yangberulang. Alat untuk memahami cabaran-cabarandan perubahan persekitaran secarasistematik dan strategik Menjadikan seseorang pemimpinkurikulum

Meningkatkan semangat kerja berpasukandan penghayatan hala tuju yang sama.

Dapat mengurangkan program yangberulang. Alat untuk memahami cabaran-cabarandan perubahan persekitaran secarasistematik dan strategik Menjadikan seseorang pemimpinkurikulum

Membuat keputusan pada hari ini bagimenentukan pencapaian pada masadepan. Matlamat PendidikanIslam

“Matlamat Pendidikan Islam untuk menghasilkan Muslim yang berilmu,beriman, berketerampilan, beramal solehdan berakhlak mulia berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah supaya menjadihamba dan khalifah Allah yang bertakwadan menyumbang ke arah mempertingkattamadun bangsa dan negara”(Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSR,Kementerian Pelajaran Malaysia)

Pengenalan

Dapat mengurangkan program yangberulang. Alat untuk memahami cabaran-cabarandan perubahan persekitaran secarasistematik dan strategik Menjadikan seseorang pemimpinkurikulum

Panitia Pendidikan Islambertanggungjawab secara langsung dalamberusaha untuk merancang pelbagaiprogram akademik dan ko-akademik yangberkaitan dengan Pendidikan Islam danBahasa Arab.

Dapat mengurangkan program yangberulang. Alat untuk memahami cabaran-cabarandan perubahan persekitaran secarasistematik dan strategik Menjadikan seseorang pemimpinkurikulum

Pendidikan Islam terdiri daripada Al-Quran,Ulum Syariah, Akhlak dan Jawi. ManakalaBahasa Arab telah dijadikan matapelajaran wajib bagi murid Islam sejakprogram j-QAF mula dilaksanakan padatahun 2005.

Pelan Strategik Panitia Pendidikan Islambagi tahun 2009 ini merupakan suatuusaha untuk menetapkan hala tuju panitiaini agar dapat menyumbang ke arahkecemerlangan akademik seperti yangdiharapkan.

Pelan Strategik Panitia Pendidikan Islambagi tahun 2009 ini merupakan suatuusaha untuk menetapkan hala tuju panitiaini agar

Sehubungan dengan itu, adalahdiharapkan Pelan Strategik yang telahdirancang ini dapat membantu dalammerealisasikan budaya kerja yang lebihsistematik dan terancang ke arahmencapai kecemerlangan akademik samaada dalam PKBS, PKSR, j-QAF dan PAFA

VISI

Mengandungi kenyataan tertinggi yanghendak dicapai oleh sesebuahorganisasi.Lazimnya mengandungi maklumattentang organisasi, cita-cita, masa,cabaran dan langkah-langkahpencapaian.

Contoh VISI

Berusaha menjadikan PanitiaPendidikan Islam sekolah ini sebagaiperantaraan untuk melahirkan pelajaryang intelek, berketrampilan,berpekerti mulia dan bersikap positif berteraskan Al-Quran dan As- Sunnahserta Falsafah PendidikanKebangsaan.

Contoh MISI

Pelan Strategik Panitia Pendidikan Islambagi tahun 2009 ini merupakan suatuusaha untuk menetapkan hala tuju panitiaini agar

Mendidik melalui proses pengajaran danpembelajaran terkini.

Pelan Strategik Panitia Pendidikan Islambagi tahun 2009 ini merupakan suatuusaha untuk menetapkan hala tuju panitiaini agar

Menyelaraskan program peningkatan ilmudari masa ke semasa.

Pelan Strategik Panitia Pendidikan Islambagi tahun 2009 ini merupakan suatuusaha untuk menetapkan hala tuju panitiaini agar

Berusaha menjadikan suasana pengajarandan pembelajaran yang selesa dankondusif.

Pelan Strategik Panitia Pendidikan Islambagi tahun 2009 ini merupakan suatuusaha untuk menetapkan hala tuju panitiaini agar

Sentiasa bekerjasama dengan ibubapauntuk meningkatkan prestasi murid.

Pelan Strategik Panitia Pendidikan Islambagi tahun 2009 ini merupakan suatuusaha untuk menetapkan hala tuju panitiaini agar

Pengurusan panitia yang cekap danefisyen.

Pelan Strategik Panitia Pendidikan Islambagi tahun 2009 ini merupakan suatuusaha untuk menetapkan hala tuju panitiaini agar

Sentiasa berhubung dengan panitiasekolah-sekolah lain untuk mendapat ideake arah kecemerlangan.

Carta Organisasi

Penasihat: Guru Besar Pengerusi 1: GPK Kurikulum Pengerusi 2: GPK HEM Pengerusi 3: GPK Ko-Kurikulum Ketua

Penasihat: Guru Besar

Penasihat: Guru Besar Pengerusi 1: GPK Kurikulum Pengerusi 2: GPK HEM Pengerusi 3: GPK Ko-Kurikulum Ketua

Pengerusi 1: GPK Kurikulum

Penasihat: Guru Besar Pengerusi 1: GPK Kurikulum Pengerusi 2: GPK HEM Pengerusi 3: GPK Ko-Kurikulum Ketua

Pengerusi 2: GPK HEM

Penasihat: Guru Besar Pengerusi 1: GPK Kurikulum Pengerusi 2: GPK HEM Pengerusi 3: GPK Ko-Kurikulum Ketua

Pengerusi 3: GPK Ko-Kurikulum

Penasihat: Guru Besar Pengerusi 1: GPK Kurikulum Pengerusi 2: GPK HEM Pengerusi 3: GPK Ko-Kurikulum Ketua

Ketua Panitia

Penasihat: Guru Besar Pengerusi 1: GPK Kurikulum Pengerusi 2: GPK HEM Pengerusi 3: GPK Ko-Kurikulum Ketua

Setiausaha

Penasihat: Guru Besar Pengerusi 1: GPK Kurikulum Pengerusi 2: GPK HEM Pengerusi 3: GPK Ko-Kurikulum Ketua

Bendahari

Penasihat: Guru Besar Pengerusi 1: GPK Kurikulum Pengerusi 2: GPK HEM Pengerusi 3: GPK Ko-Kurikulum Ketua

AJK

Isu Strategik

Mengenalpasti kekuatan, kelemahan,peluang, cabaran atau masalah yang adaatau mempunyai potensi untuk memberikesan kepada organisasi

Analisis SWOT SWOT / KLAP mewakili:

Penasihat: Guru Besar Pengerusi 1: GPK Kurikulum Pengerusi 2: GPK HEM Pengerusi 3: GPK Ko-Kurikulum Ketua

Strengths

(Kekuatan)

W eaknesses (Kelemahan) O pportunities (Peluang) T hreats (Ancaman) INTERNAL (DALAMAN)S trengths(kekuatan)&W eaknesses(kelemahan)EXTERNAL (LUARAN)O pportunities(peluang) &T

W eaknesses

(Kelemahan)

W eaknesses (Kelemahan) O pportunities (Peluang) T hreats (Ancaman) INTERNAL (DALAMAN)S trengths(kekuatan)&W eaknesses(kelemahan)EXTERNAL (LUARAN)O pportunities(peluang) &T

O pportunities

(Peluang)

W eaknesses (Kelemahan) O pportunities (Peluang) T hreats (Ancaman) INTERNAL (DALAMAN)S trengths(kekuatan)&W eaknesses(kelemahan)EXTERNAL (LUARAN)O pportunities(peluang) &T

T hreats (Ancaman) INTERNAL (DALAMAN)S trengths(kekuatan)&W eaknesses(kelemahan)EXTERNAL (LUARAN)O pportunities(peluang) &T hreats(ancaman)

Contoh (Kekuatan)

W eaknesses (Kelemahan) O pportunities (Peluang) T hreats (Ancaman) INTERNAL (DALAMAN)S trengths(kekuatan)&W eaknesses(kelemahan)EXTERNAL (LUARAN)O pportunities(peluang) &T

100% Guru Pendidikan Islam (GPI) adalah terlatih danberpengalaman.

W eaknesses (Kelemahan) O pportunities (Peluang) T hreats (Ancaman) INTERNAL (DALAMAN)S trengths(kekuatan)&W eaknesses(kelemahan)EXTERNAL (LUARAN)O pportunities(peluang) &T

Terdapat 4 orang GPI dan 2 orang GPI j-QAF yang merupakan guruopsyen Major Pendidikan Islam serta 2 orang GPI j-QAF yangmerupakan guru opsyen Major Bahasa Arab.

W eaknesses (Kelemahan) O pportunities (Peluang) T hreats (Ancaman) INTERNAL (DALAMAN)S trengths(kekuatan)&W eaknesses(kelemahan)EXTERNAL (LUARAN)O pportunities(peluang) &T

Sekolah mempunyai Balai Islam yang boleh digunakan untukmelaksanakan pelbagai program dan P&P seperti Tilawah Al-Quran,Fardhu Ain dan Pemulihan Jawi. Ia juga merupakan pusatpengumpulan bahan P&P Pendidikan Islam, Bahasa Arab dan j-QAF.

Sekolah mempunyai kemudahan Pusat Akses dan rangkaian internettanpa wayar yang boleh digunakan oleh para GPI untuk

Sekolah mempunyai kemudahan Pusat Akses dan rangkaian internettanpa wayar yang boleh digunakan oleh para GPI untuk mendapatkanmaklumat dan bahan terkini berkaitan P&P daripada pihakBPI/JPN/PPD, sekolah atau para GPI lain dari seluruh negara melaluiperkongsian pintar.

Sekolah mempunyai kemudahan Pusat Akses dan rangkaian internettanpa wayar yang boleh digunakan oleh para GPI untuk

Merupakan antara sekolah yang terpilih pada tahun 2005 untukmelaksanakan program j-QAF bagi memperkasakan Pendidikan Islamdi sekolah rendah.

Sekolah mempunyai kemudahan Pusat Akses dan rangkaian internettanpa wayar yang boleh digunakan oleh para GPI untuk

Sebahagian murid sekolah ini mengikuti Kelas Al-Quran dan FardhuAin (KAFA) pada sebelah petang atau mengikuti kelas pengajianIqra’/Al-Quran pada waktu malam.

Contoh (Kelemahan)

Sekolah mempunyai kemudahan Pusat Akses dan rangkaian internettanpa wayar yang boleh digunakan oleh para GPI untuk

Terdapat segelintir murid yang mempunyai NisbahKecerdasan (Intelligent Quotient-IQ ) yang rendah dansangat lemah dalam menguasai kemahiranmembaca Iqra’/Al-Quran dan Jawi.

Sekolah mempunyai kemudahan Pusat Akses dan rangkaian internettanpa wayar yang boleh digunakan oleh para GPI untuk

Sebahagian murid menganggap Pendidikan Islamdan Bahasa Arab bukan mata pelajaran yang pentingkerana tidak termasuk dalam peperiksaan UPSR.

Sekolah mempunyai kemudahan Pusat Akses dan rangkaian internettanpa wayar yang boleh digunakan oleh para GPI untuk

Balai Islam (Surau) tiada kemudahan ICT bagimelaksanakan P&P Pendidikan Islam, Bahasa Arabdan Pemulihan Jawi secara lebih menarik daninteraktif.

Sekolah mempunyai kemudahan Pusat Akses dan rangkaian internettanpa wayar yang boleh digunakan oleh para GPI untuk

Kekurangan bilangan buku Pendidikan Islam danBahasa Arab di Pusat Sumber Sekolah (PSS).

Sekolah mempunyai kemudahan Pusat Akses dan rangkaian internettanpa wayar yang boleh digunakan oleh para GPI untuk

Kewangan Panitia tidak mencukupi untukmenjalankan program sokongan

Contoh (Peluang)

Contoh (Peluang) Hubungan baik antara sekolah dengan pihak PPDdan JPN. Hubungan dan kerjasama yang baik dengan

Hubungan baik antara sekolah dengan pihak PPDdan JPN.

Contoh (Peluang) Hubungan baik antara sekolah dengan pihak PPDdan JPN. Hubungan dan kerjasama yang baik dengan

Hubungan dan kerjasama yang baik dengan PIBG.

Contoh (Peluang) Hubungan baik antara sekolah dengan pihak PPDdan JPN. Hubungan dan kerjasama yang baik dengan

Semua GPI mempunyai ilmu, kemahiran danpengalaman bernilai masing-masing.

Contoh (Peluang) Hubungan baik antara sekolah dengan pihak PPDdan JPN. Hubungan dan kerjasama yang baik dengan

Sebahagian pelajar mempunyai latar belakangyang sangat baik, berkemampuan, berbakat danberpotensi.

Contoh (Peluang) Hubungan baik antara sekolah dengan pihak PPDdan JPN. Hubungan dan kerjasama yang baik dengan

Sokongan dan kerjasama yang sangat baikdaripada pihak pentadbir.

Contoh (Peluang) Hubungan baik antara sekolah dengan pihak PPDdan JPN. Hubungan dan kerjasama yang baik dengan

Semua guru dan murid sekolah ini adalahberagama Islam.

Contoh (Peluang) Hubungan baik antara sekolah dengan pihak PPDdan JPN. Hubungan dan kerjasama yang baik dengan

Peruntukan kewangan dan Bahan Bantu Mengajar(BBM) daripada pihak BPI, KPM Contoh ancaman:

Terdapat pusat membeli-belah dan pusat siberberhampiran sekolah.

Contoh (Peluang) Hubungan baik antara sekolah dengan pihak PPDdan JPN. Hubungan dan kerjasama yang baik dengan

Sebahagian murid lebih gemar bermain daripadamengulangkaji pelajaran pada waktu lapang.

Contoh (Peluang) Hubungan baik antara sekolah dengan pihak PPDdan JPN. Hubungan dan kerjasama yang baik dengan

Sebahagian Ibu bapa tidak/kurang menanamkanbudaya membaca Al-Quran dalam kehidupanharian.

Contoh (Peluang) Hubungan baik antara sekolah dengan pihak PPDdan JPN. Hubungan dan kerjasama yang baik dengan

Anasir negatif di luar sekolah dan kawasanpersekitaran yang mempengaruhi sahsiah murid.

Contoh (Peluang) Hubungan baik antara sekolah dengan pihak PPDdan JPN. Hubungan dan kerjasama yang baik dengan

Sebahagian Ibu bapa tidak/kurang memberipenekanan/perhatian terhadap Pendidikan Islamdi rumah/luar sekolah.

Sebahagian Ibu bapa tidak/kurang memberipenekanan/perhatian terhadap Pendidikan Islamdi rumah/luar sekolah. Bahasa Arab bukan bahasa asing yang

Bahasa Arab bukan bahasa asing yang utama dinegara kita.

Matlamat Strategik

Sebahagian Ibu bapa tidak/kurang memberipenekanan/perhatian terhadap Pendidikan Islamdi rumah/luar sekolah. Bahasa Arab bukan bahasa asing yang

Tujuannya untuk memindahkan misikepada sasaran.

Sebahagian Ibu bapa tidak/kurang memberipenekanan/perhatian terhadap Pendidikan Islamdi rumah/luar sekolah. Bahasa Arab bukan bahasa asing yang

Membentuk piawai untuk mengesanprestasi.

Sebahagian Ibu bapa tidak/kurang memberipenekanan/perhatian terhadap Pendidikan Islamdi rumah/luar sekolah. Bahasa Arab bukan bahasa asing yang

Objektif yang mencabar,boleh dicapaidan boleh diukur.

Contoh MatlamatStrategik

Sebahagian Ibu bapa tidak/kurang memberipenekanan/perhatian terhadap Pendidikan Islamdi rumah/luar sekolah. Bahasa Arab bukan bahasa asing yang

Meningkatkan kelulusan dan prestasipencapaian Pendidikan Islam dan BahasaArab.

Sebahagian Ibu bapa tidak/kurang memberipenekanan/perhatian terhadap Pendidikan Islamdi rumah/luar sekolah. Bahasa Arab bukan bahasa asing yang

Mengukuhkan asas bacaan Iqra’/Al-Qurandan Khatam Al-Quran.

Sebahagian Ibu bapa tidak/kurang memberipenekanan/perhatian terhadap Pendidikan Islamdi rumah/luar sekolah. Bahasa Arab bukan bahasa asing yang

Meningkatkan penguasaan dalam tulisan Jawi.

Sebahagian Ibu bapa tidak/kurang memberipenekanan/perhatian terhadap Pendidikan Islamdi rumah/luar sekolah. Bahasa Arab bukan bahasa asing yang

Meningkatkan penguasaan asas BahasaArab.

Sebahagian Ibu bapa tidak/kurang memberipenekanan/perhatian terhadap Pendidikan Islamdi rumah/luar sekolah. Bahasa Arab bukan bahasa asing yang

Memantapkan dan menghayati amalanFardhu Ain dan akhlak mulia dalamkehidupan seharian.

Contoh Objektif

Contoh Objektif Lebih 85% murid lulus Pendidikan Islam danBahasa Arab dalam PKSR dan UjianPencapaian Jawi. Lebih

Lebih 85% murid lulus Pendidikan Islam danBahasa Arab dalam PKSR dan UjianPencapaian Jawi.

Contoh Objektif Lebih 85% murid lulus Pendidikan Islam danBahasa Arab dalam PKSR dan UjianPencapaian Jawi. Lebih

Lebih 50% murid Tahap 1 melepasi Iqra’ danboleh membaca Al-Quran sendiri denganbetul dan lancar.

Contoh Objektif Lebih 85% murid lulus Pendidikan Islam danBahasa Arab dalam PKSR dan UjianPencapaian Jawi. Lebih

Kelulusan 100% dalam Kem Bestari Solatdan PAFA.

Contoh Objektif Lebih 85% murid lulus Pendidikan Islam danBahasa Arab dalam PKSR dan UjianPencapaian Jawi. Lebih

Lebih 80% murid Tahun 5 boleh membacaAl-Quran sendiri dengan betul dan lancar.

Contoh Objektif Lebih 85% murid lulus Pendidikan Islam danBahasa Arab dalam PKSR dan UjianPencapaian Jawi. Lebih

Murid-murid dapat menghayati amalanIslam dan akhlak mulia dalam kehidupanseharian.

Kumpulan Sasaran

Mata pelajaran: Pendidikan IslamMurid Islam: Tahun 1= 69 orangTahun 2= 75 orangTahun 3= 79 orangTahun 4= 78 orangTahun 5= 89 orangTahun 6= 88 orangJUMLAH= 478 orang

Kewangan

Contoh Objektif Lebih 85% murid lulus Pendidikan Islam danBahasa Arab dalam PKSR dan UjianPencapaian Jawi. Lebih

Peruntukan PCG Pendidikan Islam

Contoh Objektif Lebih 85% murid lulus Pendidikan Islam danBahasa Arab dalam PKSR dan UjianPencapaian Jawi. Lebih

Peruntukan Kem Bestari Solat(KBS)

Contoh Objektif Lebih 85% murid lulus Pendidikan Islam danBahasa Arab dalam PKSR dan UjianPencapaian Jawi. Lebih

Bayaran Tambahan untuk KegiatanPendidikan Islam

Contoh Objektif Lebih 85% murid lulus Pendidikan Islam danBahasa Arab dalam PKSR dan UjianPencapaian Jawi. Lebih

Sumbangan PIBG

Sumbangan Individu Analisa Pencapaian PeperiksaanAkhir Tahun 2008 Pelan Taktikal - Setiap Matlamat Strategik perlu diturutioleh Pelan

Sumbangan Individu

Analisa Pencapaian PeperiksaanAkhir Tahun 2008

Pelan Taktikal

-

Setiap Matlamat Strategik perlu diturutioleh Pelan Taktikal.

-

Pelan taktikal ialah langkah jangka pendek(jadi objektifnya ialah jangka pendek).

-

Setiap strategi perlu mempunyai sekurang-kurangnya SATU pelan taktikal.-Pelaksanaan pelan taktikal perlu melaluiproses yang terperinci.-Setiap proses pelaksanaan perlumengambil kira Pelan Kontingensi (sebagailangkah pencegahan).

Contoh Pelan Taktikal Matlamat Strategik:

Meningkatkan kelulusan dan prestasipencapaian Pendidikan Islam Objektif:

Lebih 85% murid lulus Pendidikan Islam dalam Ujian PKBSdan Peperiksaan Pertengahan/Akhir Tahun.BilProgramTanggungjawabTempohKos /SumberIndikatorPrestasi(KPI)PelanKontigensi1Kelas TambahanSemua GPIMei - JulaiTiadaMinimum85% muridlulusdalamujian PKBSdanpeperiksaanLatih tubi Teknikmenjawabsoalan

Pelan Operasi

-

Ia merupakan kertas kerja ringkas bagisetiap program yang dirancang untukdilaksanakan bagi mencapai objektif yanglebih khusus.

-

Ia melibatkan aliran kerja bagi setiapprogram yang telah dirancang.

-

Bagi memudahkan lagi pemantauantindakan yang telah dirancang, satu CartaGantt boleh dicadangkan.

Contoh Pelan Operasi Program Kem Literasi Al-Quran Objektif

Membantu murid-murid yang tercicir dalam bacaan Al-Quranmelalui P & P.Meningkatkan penguasaan bacaan murid-murid yang tercicirdalam bacaan Al-Quran.

Matlamat Murid berjaya membaca Al-Quran dan khatam Al-Quran disekolah rendah Tempoh 1 bulan (Ogos September 2009) KumpulanSasaran Murid Tahun 2-5 yang gagal menguasai Iqra’ 1-4 Guru Terlibat GPI, GPI j-QAF, Murid Turus Proses Kerja Mesyuarat, Pelaksanaan program Kekangan Jadual waktu P&P sedia ada yang padat Pemantauan

GB/GPK/Ketua Panitia/Penyelaras j-QAF Penilaian Selepas tamat program Tasmik mingguan/bulanan Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatkanpenguasaan bacaan Iqra 1-6 dan Al-Quran ABM/BBM/BBB Buku Iqra’ 1-6, Kad Imbasan, CD Iqra’

Penilaian

GB/GPK/Ketua Panitia/Penyelaras j-QAF Penilaian Selepas tamat program Tasmik mingguan/bulanan Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatkanpenguasaan bacaan

Peringkat terakhir

GB/GPK/Ketua Panitia/Penyelaras j-QAF Penilaian Selepas tamat program Tasmik mingguan/bulanan Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatkanpenguasaan bacaan

Memaklumkan pencapaian sebenar

GB/GPK/Ketua Panitia/Penyelaras j-QAF Penilaian Selepas tamat program Tasmik mingguan/bulanan Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatkanpenguasaan bacaan

Mengenalpasti sejauh mana strategimencapai objektif dan memenuhi visi